مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت Drivers of and barriers to management accounting changeAbstract

Empirical studies report a gap between theoretical concepts of management accounting and the actual practice in organizations. Specifically, there is a virtual absence of literature on the individual factors that drive or hinder the adoption of sophisticated management accounting concepts. In this paper, we analyze drivers and inhibitors of management accounting change from a managerial perspective. Our research model is an adoption of the theory of planned behavior and reasoned action (Ajzen and Fishbein, 1980: Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Prentice Hall: Englewood Cliffs, NY). Based on survey data of 161 banks in German-speaking countries, we show that management accounting change is driven by board expectations, transparency, and profitability. IT capabilities and behavioral control enable change. Only organizational change impedes the adoption of sophisticated methods. The factors costs and staff do not have a significant impact on manager’s attitude. Moreover, in a group analysis, we analyze if the importance of drivers and barriers differs between banks with a focus on sophisticated financial measures compared to banks with a focus on a broad set of non-financial measures. We find that banks which manage by means of financial measures are more profitability driven by board and managerial encouragement. Banks using non-financial measures tend to increase transparency but struggle with organizational change.

Keywords: management accounting, accounting change, bank, field study

چکیده فارسی

بررسی های تجربی، شکافی را بین مفاهیم نظری حسابداری مدیریت و فعالیت های اصلی در سازمان ها نشان می دهد. به طور مشخص، تحقیقات نسبتا کمی در ارتباط با فاکتورهای خاص وجود دارد که منجر به تحریک و حذف پذیرش اصول پیچیده حسابداری مدیریت می گردد. در این مقاله به تجزیه و تحلیل محرک ها و عوامل بازدارنده تغییرات حسابداری مدیریت از جنبه های مدیریتی می پردازیم. مدل تحقیق ما بر مبنای پذیرش نظریه رفتار برنامه ریزی شده، و اقدامات مستدل می باشد. بر مبنای داده های ارزیابی شده، 161 بانک در کشورهایی که به زبان آلمانی صحبت می کنند، نشان می دهیم که تغییرات حسابداری مدیریت تحت تاثیر پیش بینی ها، شفاف سازی و سودآوری می باشد. قابلیت های فناوری اطلاعات و کنترل رفتار باعث ایجاد تغییرات می گردد. تنها تغییرات سازمانی مانع پذیرش روش های پیچیده تر می گردد. هزینه های عامل تولید و کارکنان دارای تاثیر قابل توجهی بر روی نگرش مدیر نمی باشد. علاوه بر این، در تجزیه و تحلیل های گروهی، به این ت تحلیل می پردازیم که آیا اهمیت موانع و محرک ها بین بانک ها با تمرکز بر روی اقدامات مالی پیچیده تر در مقایسه با بانکها با تمرکز بر روی مجموعه گسترده ای از اقدامات غیرمالی، متفاوت می باشد. ما در یافته ایم که بانک هایی که توسط اقدامات مالی مدیریت می گردند دارای قابلیت سوددهی بیشتری با دلگرم کردن مدیران و هیئت مدیره، می باشند، بانک هایی که از اقدامات غیرمالی استفاده می کنند، باعث افزایش شفاف سازی شده اما با تغییرات مدیریتی مقابله می کنند.

کلیدواژه: حسابداری مدیریت، تغییرات حسابداری، بانک، بررسی میدانی

مشخصات

مشخصات

توسط: Felix Schwarze and others سال انتشار: 2007 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 47 تعداد صفحات متن ترجمه: 26 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۴/۹ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت حجم: 561.17 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 8000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Drivers of and barriers to management accounting change

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلبمقدمه

اندازه گیری عملکرد در بانکداری در دو دهه گذشته تغییرات قابل توجهی را داشته است. در دهه 1990 اگاهی بیشتری در ارتباط با نیاز برای اقدامات مناسب تر در زمینه ریسک پذیری وجود داشته است. علاوه بر این بانک ها با فرایند به کارگیری عملکرد اندازه گیری نوع آوری بر مبنای سودآوری اقتصادی به جای درآمد های حاصل از حسابداری، مواجه بوده اند. هدف اصلی، پذیرش هزینه های مربوط به دارایی در حسابداری بوده است. به هر حال بانک ها از قبول این عملکردهای ابتکاری سر باز زدند. به طور خاص چندین بررسی نشان داد که فاصله ای بین نظریه و فعالیت در به کارگیری روش های مالی وجود دارد. این فرایند به تایید این موضوع می پردازد که روش حسابداری مدیریتی همیشه منطقی نمی باشد و حسابداری مدیریتی می بایست به عنوان یک قانون سازماندهی شده و رویکرد باشد که طراحی آن بستگی به مراحل تغییر آن دارد

این مقاله سوالاتی را در این زمینه مطرح می کند که چه فاکتورهایی بانک ها را تحت تاثیر قرار داده و یا مانع ان ها از پذیرش اقدامات عملکردی می گردد. همان طور که توسط کاپ و همکارانش مطرح شده است. مدیرانی که دارای مسئولیت حسابداری مدیریتی می باشند، زمانی که به ارزیابی تغییرات می پردازند، نفش مهمی را ایفا می کنند.

به عنوان یک سازمان دهنده، آن ها فرایند تغییر را شروع کرده، اما بدون نقش مدیریتی آن ها، این فرایند تغییر در مواجهه به موانع دچار لغزش هایی می گردد.

بنابراین ما به طور آشکار به تجزیه و تحلیل محرک ها و موانع در ارتباط با تغییرات حسابداری مدیریتی از نقطه نظر مدیریتی می پردازیم. به ویژه ما به تجزیه و تحلیل تاثیر محرک ها و موانع بر روی نگرش مدیران و تمایل آن ها برای انطباق روش های حسابداری پیچیده تر می پردازیم.

بنابراین سوال اول ما این می باشد که :

تاثیر محرک ها و موانع بر روی تصمیم مدیر برای استفاده از روش های پیچیده تر در حسابداری مدیریت چه می باشد؟

بررسی های قبلی بین انطباق ارزیابی های مالی و غیر مالی در حسابداری مدیریت تغییراتی را ایجاد می کند. در حالی که آن ها به ارزیابی فاکتورهای تاثیر اقدامات متغیر غیر مالی می پردازند، ما فقدان ارزیابی هایی را مورد بررسی قرار می دهیم که به مقایسه فاکتورهای موثر انطباق اقدام های مالی و غیرمالی می پردازد. بنابراین در این مقاله، ما پرسش های تحقیقی دومی را مطرح می کنیم.

چگونه تاثیر محرک ها و موانع بر روی تصمیم مدیر برای استفاده از روش های پیچیده تر در حسابداری مدیریت بین بانک های متفاوت می باشد که تمرکز را بر روی اقدامات مالی و غیر مالی پیچیده قرار می دهد؟

سوالات مورد بررسی با استفاده از مدل معادلات ساختاری بر بمنای اطلاعات مورد بررسی از صنایع بانکداری می باشد. بر مبنای 161 واکنش از بانک ها در کشورهایی که به زبان آلمانی صحبت می کنند ما شش مورد را مد نظر قرار می دهیم.

1- پیش بینی های هیئت، شفافیت، سوددهی، مشکلات نمایندگی، کیفیت اطلاعات، حمایت های کاربردی فناوری اطلاعات، و انگیزه های فردی به طور مثبتی نگرش مدیران را در ارتباط با پذیرش روش های پیچیده تر تحت تاثیر قرار می دهد.

2- تغییرات سازمانی به طور منفی بر روی نگرش مدیران در ارتباط با نطباق روش های پیچیده تر تحت تاثیر قرار می دهد.

3- نگرش مدیران در ارتباط با انطباق روش های پیچیده تر، کنترل عملکردی مدیران، و فاکتورهای محیطی دارای تاثیر مهمی بر روی تمایل برای پذیرش روش های پیچیده تر وجود دارد.

4- سوددهی، پیش بینی هیئت و انگیزه های شخصی دارای تاثیرات مثبت بیشتری بر روی انطباق اقدامات مالی حسابداری پیچیده تر می باشد.

5- شفافیت دارای تاثیرا مثبت بیشتر و تغییرات سازمانی باعث تغییر تاثیرات منفی بر روی اقدامات پیچیده غیرمالی مورد توافق می باشد.

ساختار بقیه مقاله ما به صورت زیر می باشد: بخش بعدی به مرور بررسی های مربوطه و توسعه نظریه ما و همچنین مدل تحقیقی ما می پردازد. بعد از آن ما به بررسی جمع آوری اطلاعات و ارزیابی روش ها می پردازیم. بخش چهارم به گزارش نتایج توصیفی، تجزیه و تحلیل pls و بررسی نیرومند بودن یافته هایمان می پردازد. در بخش پنج ما به برسی نتایج می پردازیم. مقاله ما با بیان خلاصه و پیشنهادی در اتباط با بررسی های بیشتر پاین می یابد.

2- مرور تحقیق و ایجاد نظریات.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

یاکهو و دولویلر بررسی های بیشتری را در ارتباط با اینکه چرا بعضی از شرکت ها نسبت به شرک های دیگر در پذیرفتن ابتکارات حسابداری مدیریتی کند تر می باشند، توصیه می کنند. یکی از بررسی های انجام شده بر مبنای دلایل توسط این و میشل منتشر شد، که در 7 بررسی موردی به تعیین فاکترهایی پرداختند که منجر به تغییرات حسابداری مدیریتی می گردد. در این بررسی های کاب و همکارانش موارد مربوط به فاکتورهای مانع ساز را که باعث ایجاد مانع برای تغییرات می گردند، کنار می گذارد. و به ایجاد مدل های تغییر حسابداری بر مبنای بررسی موردی بانک ها می پردازد. در مجموع جریانات تغییر بر مبنای ترکیب تصادفی، سیستماتیک و فاکتورهای درونی مد نظر قرار می گیرد.

در تحقیقات انجام شده ما به بررسی محرک ها و موانعی می پردازیم که تغییرات حسابداری مدیریتی را تحت تاثیر قرار می دهد ما بر روی صنایع خاصی تمرکز می کنیم و این بدین دلیل می باشد که تجزیه تحلیل صنایع خاص ضرورتا دارای اعتبارات درونی بالاتری از تجزیه و تحلیل های مقطعی می باشد. ما به انتخاب صنعت بانکداری پرداختیم زیرا، ایتنر و همکارانش به این بحث پرداختند که شرکت های خدمات مالی به طور فعالی به برسی به انتخاب اقدامات عملکردی خود و محرک های ارزشی می پردازند. به این ترتیب، بانک ها اقدامات بهتری را در ارتباط با مد نظر قرار دادن ریسک ها نسبت به صنایع دیگر ایجاد می کنند. ویلیام و سمان دریافته اند که عوامل تعیین کننده تغییرات حسابداری مدیریتی نمی تواند از بخش های ساختاری و صنعتی به بخش های خدماتی عمومیت داده شود. همچنین ال اومیری و دراری گزارش داده اند که بخش های خدمات مالی به طور قابل توجهی از صنایع دیگر متفاوت می باشد. ازآنجایی که هلیار و همکارانش دریافته اند که پیشرفت در سیستم های گزارشی سوددهی بانک ها متفاوت از موارد دیگر در صنایع می باشد، ما می بایست به این بحث بپردازییم که کدام فاکتورهایی که در بررسی های قبلی در ارتباط با صنایع مطرح شده است، در ارتباط با صنعت بانکداری می باشد. مچنین بررسی های اخیری در ارتباط با طرح های حسابداری مدیریتی که تمرکزشان بر روی صنایع بانکداری می باشد، وجود دارد.

لوتر و لانگن، نشان داده ان که انگیزه ها برای تغییر حسابداری مدیریت از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد. برای اجتناب از تعصبات ملی ما تمرکزمان را در ارتباط با بررسی ها در ارتباط با حوزه زبانی خاص قرار می دهیم.

2. 2 قصد برای تغییر. مدل تحقیق ما بر مبنای قصدی برای تغییر حسابداری مدیریتی به عنوان یک متغیر وابسه می باشد. در موارد تغییر ما روش های متفاوتی را در ارتباط با تجزیه تحلیل متغیرهای وابسه دنبال می کنیم. یک احتمال بررسی فاکتورهای بعضی از تغییرات خاص انجام شده می باشدکه اغلب در ارتباط با تحققات انجام می گیرد. روش دیگر اتستفاده از تعدادی از تغییرات در یک دوره خاص زمانی می باشد. به هر حال این روش ها محدود می باشند زیرا آن ها به بازتاب این مورد نمی پردازند که چگونه مراحل تصمیم گیری که منجر به تغییرات می گردد، شکل می گردد. بنابراین ما نگاه دقیقتری را در ارتباط با مراحل تصمیم گیری قبلی می اندازیم که مستلزم تغییرات نمی باشد. همان طور که در بالا بیان شد، ما به تجزیه و تحلیل محرک ها و موانع برای تغییرات حسابداری مدیریتی در اتباط با جنبه های مدیریتی می پردازیم تا نقش اصلی رهبران را در فرایند تغییر مد نظر قرار دهیم. بنابراین هدف ما تجزیه و تحلیل محرک ها و موانع بر روی نگرش مدیران و تمایل آن ها برای پذیرش روش های حسابداری پیچیده تر می باشد. نظریه مربوط به فعالیت های منطقی این می باشد که عملکرد یک فرد توسط قصد او برای اجرای یک فعالیت خاص تعیین شده و این قصد در عوض به عنوان نگرش او برای اجرای یک عملکرد و هنجارهای مورد نظر می باشد. بهترین شاخص مربوط به عملکرد، قصد انجام آن می باشد. قصد به عنوان آمادگی یک فرد برای انجام یک عملکرد مورد نظر می باشد و آن به عنوان عملکرد ضروری پیشین او به شمار می آید.

نگرش افراد در ارتباط با تغییرات حسابداری مدیریتی نقش مهمی را در تجزیه و تحلیل محرک ها و موانع مربوط به تغییر ایجاد می کند. اگر حتی این نگرش به طور مستقیمی مستلزم نتیجه گیری نباشد، آن دارای تاثیر زیادی بر روی عملکرد افراد در طی فرایند تصمیم گیری دارد. بنابراین توجه دقیقی در ارتباط با نگرش موارد پیشین وجود دارد. حتی اگر این نگرش های مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در جزییات بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، آن به عنوان بررسی های بیشتری در فرایند تصمیم گیری از جنبه های عملکردی می باشد، تا بتوان تصمیم گیری های نهایی را در ارتباط با تغییرات حسابداری مدیریتی انجام داد. ما هچنین این روش را در ارتباط با تحقیقات مربوط به تغییرات IS مد نظر قرار می دهیم. نیکول و همکارانش از اهداف مربو ط به مدیران برای تغییر سیستم به عنوان یک متغیر وابسته استفاده می کنند.

2. 3 مدل های تحقیق

بر مبنای نظریه فعالیت ها مورد قبول، ما به تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به حسابداری مدیریتی می پردازیم تا فاکتور هایی که نگرش و اهداف را تحت تاثیر قرار می دهند، تعیین کنیم. در موارد زیر ما به بحث این فاکتورها پرداخته و توضیح می دهیم که چگونه آن ها تاثیری بر روی نگرش و اهداف تغییرات حسابداری مدیریت دارند.

2. 3. 1 کارکنان.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

در دسترس بودن کارکنان به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در ارتباط با تغییرات حسابداری مدیریتی به عنوان نظریه بر مبنای منابع ذکر می گردد.

فرضیه 1- هر چه تعداد کارکنان ذیصلاح بیشتر باشد، نگرش مثبت تری برای بهبود حسابداری مدیریتی وجود دارد.

2. 3. 2 هزینه.

تصمیم مدیران برای بهبود سیستم نه تنها بستگی به مزایای آن دارد بلکه در ارتباط با هزینه نوع آوری آن نیز می باشد. یاکهو و دورویلر، هزینه اجرا و هزینه سازمان دهی را به عنوان مانعی برای تطابق فنون حسابداری جدید در نظر می گیرند. لایتینن، گروهی از شرکت ها را با توجه به بودجه کم تغییرات حسابداری مدیریتی و تمایل زیاد برای تغییر مد نظر قرار داده است. از آن جایی که تغییرات حسابداری اگر بسیار پرهزینه باشد رد می گردد، ما فرضیه زیر را مد نظر قرار می دهیم.

فرضیه 2- هرچه هزینه مورد نظر تغییرات کمتر باشد، نگرش مثبت تری برای بهبود حسابداری مدیریتی در نظر گرفته می شود.

2. 3. 3 شفافیت.

ویلیام و سیمان فراهم کردن اطلاعات را در ارتباط با تصمیم گیری های مدیریتی و ارزیابی را به عنوان یکی از سه عنصر اساسی حسابداری مدیریتی تعریف کرده اند. این نشان می دهد که حسابداری مدیریتی کمکی را برای انتقال اطلاعات به مدیران بالاتر و بالا بردن شفافیت در عمل تصمیم گیری ایجاد می کند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

در تجزیه و تحلیل های مختلف، ال اومیری و دروری، روابطی را بین درصد بالایی از هزینه های غیر مستقیم و هزینه های سیستم های پیچیده تر یافته اند. لایتینن همچنین بیان می کند که نیاز برای کنترل شدید مالی به عنوان یک فاکتور مهم برای شرکت های بر مبنای تغییرات می باشد که در آن تغییرات مربوط به حسابداری مدیریتی به سرعت اتفاق می افتد. در بررسی های موردی، توملا بیان کرده است که شرکت های مد نظر سیستم ارزیابی عملکردی جدیدی را برای مد نظر قرار دادن تمام فاکتورهای کلیدی معرفی می کنند. ویلیام و سیمان دریافته اند که تغییرات مربوط به حسابداری مدیریتی منجر به افزایشی در درک اطلاعات مربوطه مدیریتی می گردد.

نتیجه گیری کلی که از این دلایل استنباط می شود این است که، تغییرات مربوط به حسابداری مدیریتی منجر به افزایش در شفافیت می گردد.

با در نظر گرفتن این موارد، ما فرضیه زیر را مد نظر قرار می دهیم.

فرضیه 3- هر چه شانس بالا بردن شفافیت بیشتر باشد، نگرش در ارتباط با بهبود حسابداری مدیریتی بیشتر می گردد.

2.3.4 سوددهی.

عنصر مهم دیگر در حسابداری مدیریتی، قصد برای بالا بردن بازدهی سازمان ها در سطح عملیاتی می باشد. اما دلایل مربوط به بررسی های اخیر به تجزیه و تحلیل روابط احتمالی بین انتخاب حسابداری و عملکرد ترکیبی می باشد.

بررسی تجربی اخیر به ارزیابی و امتحان درخواست برای عملکرد مالی بهتر به عنوان یک عامل شتاب دهنده برای تغییرات حسابداری مدیریتی می باشد. اینس و میشل عملکردهای مالی ضعیف را به عنوان یک کاتالیزور ذکر می کنند، که در آن تغییرات حسابداری به یک واکنش موثر تبدیل می گردد. نیاز برای بهبود در سوددهی توسط لایتینن به عنوان یک فاکتور تسریع کننده برای شرکت های تغییر محور می باشند.

این گروه شامل شرکت های بزرگتر یا سطوح بالای رقابتی و تولیدات غیر سفارشی می باشند. علاوه بر این توملا دریافت که هدف رشد سوددهی منجر به تطابق ارزیابی های غیرمالی جدید می شود زیرا کارمندان و مشتریان در ایجاد اعتبار برای سهامداران به عنوان ابزار کلیدی در نظر گرفته می شوند. وارو و همکارانش دلایلی را ارائه کرده اند که شرکت های با کاهش عملکردهای مالی احتما بیشتری برای آن ها وجود دارد تا فعالیت های حسابداری مدیریتی خود را تغییر دهند. به به خلاصه ای از اهداف بالا بردن میزان سوددهی با توجه به فرضیه زیر می پردازیم.

فرضیه 4- هر چه شانس بالا بردن سوددهی بیشتر باشد، نگرش در ارتباط با بهبود حسابداری مدیریتی مثبت تر می باشد.

2. 3. 5 پیش بینی های هیئت مدیره.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

به دنبال مدل تغییر حسابداری کاب و همکارانش، مدیران ارشد نقش دوگانه ای را در فرایند تغییر ایفا می کنند. از یک طرف روئسا به عنوان یک کاتالیزور می باشند که به شروع فرایند تغییر حسابداری مدیریتی می پردازند که ما در فرضیه 5 به خلاصه ای از آن می پردازیم. از طرف دیگر توانایی مدیریت مدیران ارشد برای غلبه بر موانع لازم می باشد. این جنبه در فرضیه 12 بازتاب داده می شود.

فرضیه 5 : هر چه انتظارات هیئت ریسه بیشتر باشد، نگرش در ارتباط با بهبود حسابداری مدیریتی مثبت تر می باشد.

2. 3. 6 انگیزه های فردی.

نظریه عاملیت این مورد را پیش بینی می کند که، انگیزه می تواند تاثیری بر روی نگرش مدیران داشته باشد. کوب و همکارانش مدیران را به عنوان یک تسهیل کننده و یک فاکتور مهم در تغییرات حسابداری مدیریتی معرفی می کند. نگرش آن ها در فرایند تغییر مهم بوده و فاکتورهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل ما به ارزیابی انگیزه های فردی در ارتباط با مدیران می پردازیم که منجر به تسهیل تغییرات حسابداری می گردد:

فرضیه 6. هرچه انگیزه های فردی برای مدیران برای بهبود حسابداری مدیریتی بیشتر باشد، نگرش در ارتباط با بهبود حسابداری مدیریتی مثبت تر می باشد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

بررسی های گسترده اخیر این سوال را مد نظر قرار می دهد که آیا دخالت واسطه های انتخاب های مربوط به حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد. از نقطه نظر حسابداری مدیریتی هولمسترون به بررسی مشکلات عاملیت در زنجیره ای از سازمان های مختلف پرداخته و این موضوع را مد نظر قرار داده است که این مسئله حائز اهمیت می باشد تا به کاهش چنین اختلافاتی از نقطه نظر ارزیابی بپردازیم. ماهیر به تعیین میزان تقارن اطلاعاتی به عنوان یک فاکتور که تاثیری بر روی انتخاب ارزیابی حسابداری دارد، پرداخته است.

در بررسی های مورد نظر ما، مشکلات مربوط به عاملیت آشکار می گردد زیرا مدیریت تحلیلی به محاسبه تغییرات با توجه به ارزیابی واحدهای تجاری می پردازد. در نتیجه اختلافات مربوط به تفسیر این ارزیابی ها بین واحدهای تجاری، مدیران و حسابداران واقع می گردد. در ارتباط با واحدهای تجاری، مدیران قادر می باشند تا مدیران ارشد را در ارتباط با موفقیت فعالیت های تجاری آگاه کرده و جسابرسان مدیریتی کمبودی را در سوددهی اقتصادی مشاهده کرده و یا اینکه موفقیت واحدهای تجاری متناسب با اهداف کلی تجاری نخاهد بود.

بنابراین فرضیه زیر مد نظر قرار می گیرد.

فرضیه 7: هر چه آگاهی در ارتباط با مسائل عاملیت بیشتر باشد، نگرش در ارتباط با بهبود حسابداری مدیریتی مثبت تر می گردد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

بر طبق به نظریه بر پایه منابع، شرکت ها می توانند مزایای رقابتی را از طریق استفاده از منابع منحصر به فرد و غیر قابل تقلید بدست اورند. چندین بررسی نشان داده است که کاربرد فناوری اطلاعات به عنوان یکی از آن منابع می باشد. در مورد بانکداری، کاربرد فناوری اطلاعات در حمایت از مراحل تجاری مهم می باشد. از این رو تمام فراورده های مربوط به بانکداری با استفاده از کاربرد فناوری اطلاعات دیجیتال مدیریت می گردد. این سیستم به عنوان یک منبع باارزش در ارتباط با حسابداری مدیریت می باشد.

در بررسی های اخیر، نشان داده شده است که فناوری اطلاعات باعث تغییرات حسابداری مدیریت می گردد. لاتر و لاندن پیشرفت هایی را در ارتباط با کاربرد فناوری اطلاعات به عنوان یک فاکتور را به عنوان بالاترین اعتبار تغییرات حسابداری مدیریت در نظر می گیرند. لایتینن به تعیین تعدادی از شرکت های که به مشخص کردن نرم افزارهای مورد نیاز جدید به عنوان یک عامل سرعت بخشی مهم می باشد، می پردازد.

ما به این فرضیه می رسیم که در دسترس بودن بهتر فناوری اطلاعات دارای تاثیر مثبتی بر روی تغییرات حسابداری مدیریت می گردد.

فرضیه 4- هر چه حمایت مربوط به فناوری اطلاعات بهتر باشد، نگرش ها در ارتباط با بهبود حسابداری مدیریت مثت تر می گردد.

2. 3. 9 کیفیت اطلاعات.

همان طور که در بالا مطرح شد، استفاده از کاربرد فناوری اطلاعات برای حسابداری مدیریت بانک ها بسیار مهم می باشد. به هر حال تکنولوژی یا نرم افزارها بدون وجود اطلاعات مناسب بی ارزش می باشند. اگر واحدهای تجاری اطلاعات باکیفیت مناسبی را طراحی نکنند، بازده مربوط به این سیستم ها در ارتباط با تصمیمات مدیریتی کارآمد نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. سیسستم های اطلاعاتی مربوط به مدیریت بانکی، باعث حفظ و ایجاد اطلاعات مورد استفاده توسط بانک ها برای طراحی، ارزیابی، تشخیص اطلاعات مالی می گردند. در ارتباط با کاربردهای داخلی، اطلاعات ایجاد شده به سهامداران بیرونی همانند مدیران متلی و سهامداران دیگر گزارش می گردد. بنابراین چنین اطلاعاتی می بایست خیلی دقیق و دارای مزایای مناسبی باشند.

بررسی های انجام شده توسط یاکو و دورویلر به ارزیابی کیفیت اطلاعات از دست رفته به عنوان دلیل که چرا نوع آوری های مربوط به حسابداری مدیریت مورد قبول واقع نمی گردد، می پردازد. هلیار و همکارانش به این بحث پرداخته است که بهبود کیفیت اطلاعات بانک ها را به سمت تجزیه و تحلیل بهتری از هزینه، ارزیابی مدیریتی و کنترل سوق می دهد. نیاز برای اطلاعات به عنوان نبعی برای حسابداری مدیریت ما را به فرضیه زیر سوق می دهد.

فرضیه 9 : هرچه کیفیت اطلاعات بهتر باشد، نگرش در ارتباط با بهبود حسابداری مدیریت مثبت تر می گردد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

بررسی های موردی سازماندهی کردن تشکیلات را به عنوان یک عامل تسهیل کننده در ارتباط با تغییرات حسابداری مدیریت در نظر می گیرد. این یافته ها با توجه به بررسی های مربوط به آن حوزه تایید می گردد. برخلاف این یافته ها، کاب و همکارانش ملاحظه کرده است که اولویت تغییرات مانع بهبود حسابداری مدیریت می گردد. از آن جایی که ساختارهای سازمانی متغیر نیاز به ظرفیت سازی مدیریتی دارد و معمولا به دنبال اولویت تغییرات قرار می گیرد، ما در این تغییرات موانعی را در ارتبط با تغییر حسابداری مدیریت مشاهده می کنیم.

سیستم حسابداری مدیریت موجود می بایست با شکل جدید سازمان ها انطباق داشته و بهبودی در روش و تکنولوژی به تعویق انداخته می شود.

فرضیه 10: هر چه تغییرات سازمانی در بانک ها کم اهمیت تر باشد، نگرش در ارتباط با بهبود حسابداری مدیریت مثبت تر می باشد.

2. 3. 1 محیط.

طبق نظریه احتمالات، یک محیط پیچیده تر نیازمند ساختارهای سازمان پیچیده تری می باشد. برای نمونه تعداد بیشتر تقسیمات، منجر به پبچیده تر شدن سیستم های گزارشی می گردد. بورن و اسکاپرن به توصیف این موضوع پرداخته اند که چگونه تغییرات بیرونی باعث ایجاد انقلابی در در تغییرات حسابداری مدیریت می گردد. چندین بررسی نیز وجود دارد که چندین فاکتور محیطی را که باعث ایجاد تغییرات حسابداری مدیریت می گردد، مد نظر قرار می دهد.

چندین دلیل تجربی نیز در ارتباط بین تغییرات حسابداری مدیریت و محیطی توسط یاکو و دورویلر مطرح شده است. ال اومیری و دراری حمایت هایی را در ارتباط با روابط بین یک محیط رقابتی شدید و سیستم های هزینه پیچیده تر کرده اند. چندین بررسی به تعیین رقابت و یا عدم اطمینان در محیط های اقتصادی به عنوان یک دلیل مهم در تغییر حسابداری مدیریت می پردازند. علاوه بر این در بررسی های انجام شده توسط لیبی و واترهاس مهمترین دلیل برای تغییر حسابداری مدیریت در ارتباط با فاکتورهای رقابتی می باشد. تجزیه و تحلیل ها نشان داده است که تغییرات و فاکتورهای رقابتی به صورت مثبت بوده اما به طور قابل توجهی مرتبط با هم نمی باشند. به طور مشابه ویلیام و سیمان روابط مثبت و مهمی را بین فاکتورهای رقابتی و تغییرات در طراحی اجزای سازمانی خدماتی مد نظر قرار داده اند.

یک ارتباط مهم و مثبت بین نامعلوم بودن فعالیت ها و و سطح تغییر سیستم حسابداری مدیریت، توسط ویلیام و سیمان نشان داده شده است.

در بررسی های موردی کاب و همکارانش اینس و میشل چندین تغییر را در محیط های بیرونی به عنون یک محرک برای حسابداری مدیریت در نظر گرفته اند. همچنین لایتینن دریافت که تغییرات در محیط که توسط رقابت ها و گسترش بازار ایجاد می گردد به عنوان یک عامل تسریع کننده برای شرکت های تغییر محور می باشد که در این موارد تغییرات حسابداری مدیریت به سرعت روی می دهد. ما این یافته ها را با فرضیه زیر ترکیب می کنیم.

فرضیه 11- هر چه فشار محیط بالاتر باشد، اراده برای بهبود حسابداری مدیریت بیشتر می شود.

2. 3. 12 کنترل عملکردی.

کنترل عملکردی آجزن تفاوت هایی را در توانایی افراد برای کنترل عملکردشان ایجاد می کند. به عبارت دیگر، کنترل عملکردی درک افراد را در ارتباط با درک سهولت و مشکلات با عملکرد به صورت خاص ارزیابی می کند. آن به بازتاب جنبه های فردی همانند سطح کارایی، و جنبه های رفتاری همانند لزوم کسب همکاری افراد برای اجرای آن می باشند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

فرضیه 12 : هر چه درک کنترل عملکردی بهتر باشد، قصد برای بهبود حسابداری مدیریت قوی تر می گردد.

2. 3. 13 بر طبق به نظریه فعالیت های منطقی، نگرش به عنوان یک عامل مهمی در ارتباط با تصمیمات واقعی برای تصمیم گیری می باشد البته اگر این فریند به عنوان قصد مدیر باشد. چندین بررسی نشان داده است که نگرش به عنوان یک عامل پیش بینی کننده مقاصد می باشد. به دنبال نظریه اجزن، ما به این فرضیه می رسیم.

فرضیه 13 : هر چه نگرش در ارتباط با بهبود حسابداری مدیریت مثبت تر باشد، اراده برای بهبود حسابداری مدیریت بیشتر می گردد.

بر مبنای بررسی های انجام شده، ما در بررسی های خود از مدل مربوط به شکل 1 استفاغده می کنیم.

2. 4 ارزیابی های مالی در برابر غیرمالی.

زمانی که به تجزیه و تحلیل محرک ها و موانع تغییرات حسابداری مدیریت می پردازیم. ما می بایست این سوال را مد نظر قرار دهیم که آیا بانک ها با شرایط متفاوت واکنش متفاوتی در برابر این فاکتورها دارند. بررسی های اخیر به مقایسه تفتوت ها بین فاکتورهای متغیر با استفاده از بررسی های موردی یا بررسی های حوزه ای می پردازد. در حالی که لوتر لاندن به جستجوی تفاوت ها بین کشورها بوده اند، لایتینن و شیلد از تجزیه و تحلیل های مربوط به فاکتورها برای شکل دهی گروه های شرکتی با توجه به فاکتورهای تغییر مشابه استفاده می کنند.

روش دیگر به تجزیه و تحلیل تفاوت ها در ارتباط با تغییرات در سیستم های حسابداری مدیریت می باشد. ویلیان و سیمان تفاوت هایی را در تغییر فاکتورها به دلیل تفاوت در اجزای حسابداری مدیریت نشان داده اند. بعضی از بررسی های قبلی به طور واضحی بین انطباق ارزیابی های مالی و غیرمالی در حسابداری مدیریت تفاوتی قائل می شوند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اولین گروه را ما به نام ارزیابی کیفی بانک ها و دومی به نام بانک های ارزیابی مالی می شناسیم. تفاوت بر مبنای استفاده از ارزیابی های غیرمالی که تحت تاثیر استفاده از فرایندهای مالی و بلعکس است، می باشد. ما به فرض تفاوت ها بین این دو گروه برای تمام فاکتورها در مدل مورد نظر مان در فاکتورهای متغیر می پردازیم.

3. روش شناسی و جمع آوری داده ها.

روش ما به دنبال گفته های شیلد می باشد که یک مدل تصادفی را برای توضیح دلایل مربوط اجرای سیستم های حسابداری مدیریت و مدل های مربوط به معادل های ساختاری مطرح شده برای بررسی های عملی می باشد. این نوع از روش ها منتهی به ارزیابی های مقطعی از فاکتورها گشته و تجزیه و تحلیل های مربوط به این فاکتورها دارای تاثیر قابل توجهی می باشند. بررسی های تجربی اولیه از بررسی های موردی یا بررسی های رشته ای با توجه به تجزیه و تحلیل میانگین، تجزیه و تحلیل فاکتورها، رگرسیون برای بررسی تغییرات حسابداری مدیریت استفاده می کند.

شرایط مشابهی نیز توسط نیکول و همکارانش، که به بررسی رابطه بین قصد یک مدیر برای بالا بردن سیستم های اطلاعاتی و هزینه های رو به افزون و همچنین مزایای مربوط به این افزونه ها می پردازد. آن ها از یک مدل معادله ساختاری برای تجزیه و تحلیل استفاده می کنند. ما این روش را مد نظر قرار می دهیم زیرا آن این امکان را به وجود می آورد تا بر روی اقدامات چندگانه برای تجزیه و تحلیل متغیرها استفاده کنیم و این موارد ارزیابی های منطقی تری را ایجاد می کند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

جدول 2 و 3 ویژگی های مربوط به بانک ها را در نمونه ها در مقابل گروه ها نشان می دهد. با مقایسه نمونه ها و جمعیت مورد بررسی با استفده از بررسی های چی اسکوار و بررسی های تک نمونه ای، ما دریافتیم که بانک های آلمانی در نمونه ها شرکت داشته و بانک های سویسی در نمونه ها حضور نداشته اند. علاوه بر این نمونه ما شامل یک نسبت کمتری از بانک های خصوصی و نسبت بیشتری از بانک های تعاوتنی در مقایسه با جمعیت بوده است. در ارتباط اندازه نمونه های ما حاکی از جمعیت مورد بررسی می باشد.

4. تجزیه و تحلیل.

4. 1 روش های مورد استفاده در حسابداری مدیریت .

اهداف مالی به عنوان مهمترین هدف تجاری کلی برای بانک های آلمانی بوده است. امروزه بانک ها از نسبت های مالی برای برای توصیف نتایح مربوط به واحدهای تجاری استفاده می کنند. برای ایجاد چنین نسبتی، جندین روش محاسبه ابزاری ( همانند کسب سود، هزینه سازماندهی، فقدان اعتبار و هزینه سرمایه ای ) مورد نیاز می باشد. استفاده از روش های مختلف برای محاسبه این ابزارهای مربوط به بانک های مورد بررسی در جدول 6 نشان داده شده است. به هر حال ما به دنبال کاربرد چندین اقدام غیر مالی می باشیم زیرا نتایج نشان می دهد که اهداف غیرمالی نمی بایست به عنوان یک هدف تجاری کنار گذاشته شد. ما این کاربردها را در ارتباط با دو زمان مد نظر قرار می دهیم. امروز و برای 5 سال.

میانه نشان می دهد که بانک ها به دنبال تقویت استفاده از گردش وجوه درآمد محوری، اقدامات مربوط به هزینه های عملکردی، ارزیابی نبود اعتبار، هزینه مربوط به سرمایه های اقتصادی، و اکثر اقدامات غیر مالی، می باشند.

همان طور که در بالا توصیف شد ما بانک ها را به عنوان بانک های کیفی و یا بانک های مالی می شناسیم. برای تفاوت گذاری ما از روش های مورد نظر استفاده کرده و به محاسبه نتایج در ارتباط با فرایندهای غیرمالی پیچیده و همچنین فرایدهای مالی پیچیده می پردازیم. به عنوان یک ارزیابی پیچیده ما تمام این ارزیابی ها را با تفاوت های خیلی مهم از نقطه نظر میانگین تعریف می کنیم. به دنبال این گزینش ها ما پنج اقدام مالی و چهار اقدام غیرمالی را مد نظر قرار می دهیم.

از آن جایی که دو فقدان اعتبار مطابق با معیارهای ما می باشد، هر دو مورد در یک اندازه با توجه به 0. 5 ترکیب می گردند. امتیازات مربوط به گروه های بانکی با اضافه کردن مقادیر مورد استفاده چهار ارزیابی پیچیده غیرمالی مورد محاسبه قرار گرفته و به ترتیب منجر به چهار اقدام مالی پیچیده تر می گردند.

بر مینای چنین امتیازاتی ما بانک ها را در نمونه های مورد نظر خود، به بانک های QM یا FM تبدیل می کنیم. اگر جمع مربوط به ارزیابی های مالی بالاتر از مجموع تخمین های غیرمالی باشد ما بانک را در طبقه FM قرار می دهیم وگرنه آن در طبقه QM قرار می گیرد. این گروه، محاسبات متفاوتی را در ارتباط با سیتسم های حسابداری مدیریت موجود ارائه می دهد. در تجزیه و تحلیل های گروهی ما می خواهیم ببینیم که آیا فاکتورهایی که تغییرات مربوط به سیتسم های حسابداری را مد نظر قرار می دهند، بین این دو گروه متفاوت می باشد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

این بخش به ارائه نتایج مربوط به تست مدل می پردازد. که شامل بررسی مدل های اندازه گیری شده و همچنین مدل های ساختاری می باشد. برای توصیف کردن شاخص های مربوط به مدلمان، ما به ارائه میانگین و انحراف معیار می پردازیم.

مدل های تحقیق به صورت عملکردی بوده و به مدل معادله های ساختاری که توسط روش PLS تجزیه و تحلیل می گردند، منتقل می گردند. تمام محاسبات بر مبنای PLS توسط نسخه 3 PLS اجرا می گردند. تنظیمات نیز به صورت پیش فرض قرار داده شده مگر اینکه تعداد نمونه های راه اندازی شده به 500 نمونه افزایش داده شود. از آنجایی که هیچ مفاهیم نظری برای تاثیر محرک ها و موانع بر روی نگرش و اراده برای تغییر سیستم های حسابداری وجود ندارد، یک روش کاوشی برای این بررسی مناسب می باشد.

تفاوت های گروهی از نظر آماری با استفاده از طریق تجزیه و تحلیل چندگروهی PLS مورد تحلیل قرار می گیرند.

4. 2. 1 مدل های ارزیابی.

چون تنها شاخص های انعکاسی در این بررسی مورد استفاده قرار می گیرد کیفیت مدل های اندازه گیری توسط 1) اعتبار همگرا 2) اعتبار ساختاری 3) و اعتبار افتراقی تعیین می گردد.

اعتبار همگرا توسط شاخص های اعتبار ساختاری و قابل اطمینان بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. شاخص های مربوط به اعتبار با مد نظر قرار دادن توجه به ظرفیت های ساختاری مد نظر قرار می گیرد. در مدل های مورد ارزیابی شده، تمام ظرفیت ها در سطح 00.1 مورد بررسی قرار گرفته و فراتر از پارامترهای مورد نظر 0. 7 به جز دو موردی که به صورت زرد رنگ در جدول 7 نشان داده شده است، بررسی ها با استفاده از بررسی ها با استفاده از خودراه اندازی انجام می گیرد. همان طور که توسط هولاند مطرح شده است، ساختارهای تاسیس شده جدید دارای شاخص های ظرفیتی پایینی بوده اما نمی بایست تا زمانی که این ظرفیت بالاتر از 0. 4 است مستثنی باشد. از آن جایی که این دو شاخص دارای ظرفیتی بالاتر از این حد آستانه می باشند، موارد کنار گذاشته نمی شوند. اعتبار ساختاری توسط دو شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند. 1) اعتبار مرکب 2) واریانس متوسط. شاخص های تخمین زده شده بالاتر از حد آستانه 0. 6 و در ارتباط با AVE 0. 5 می باشند.

اعتبار افتراقی مربوط به ساختارها با مد نظر قرار دادن ظرفیت های مقطعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. آن ها با ایجاد تطابق امتیازهای مربوط به ابزارهای هر یک از متغیرها با توجه به مسدود کردن شاخص ها و موارد دیگر که شامل این مدل می گردند، بدست می آیند. همان طور که در جدول 8 نشان داده شده است، ظرفیت های مربوط به هر یک از این شاخص ها در ارتباط با ساختارهای مشابه نسبت به ساختارهای دیگر بالاتر می باشد.

علاوه بر این تایید شده است که هر ساختار دارای ظرفیت هایی بالاتر از مورد مربوط به خود می باشد. علاوه بر این شاخص های مربوط به ساختارهای مختلف در ارتباط با یکدیگر نبوده و اعتبار ارتفاقی نشان داده می شود.

4. 2. 2 مدل ساختاری. متناسب بودن ساختارها در مدل ارزیابی ما را قادر می سازد تا به ارزیابی قدرت توصیفی کل مدل ها و همچنین توان قابل پیش بینی متغیرهای مستقل بپردازیم. این توان توصیفی با مد نظر قرار دادن ارتباطات چندگانه متغیرهای مرتبط، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نمونه های عملی چین ع مقادیر R2 برابر با 0. 67 به صورت بنیادین بوده، 0. 33 در حد متوسط، و 0. 19 ضعیف می باشد. شکل 2 نشان می دهد که تمام متغیرهای وابسته به طور میانه توسط متغیر های غیر مستقل توضیح داد شده و از بررسی های مهمی عبور می کنند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

نتایج 11 نمونه از 13 فرضیه را تایید می کند . تنها در ارتباط با کارکنان و هزینه ها ما نمی توانیم دلایل حمایتی را برای تاثیر قابل توجه نگرش مدیران در این مدل ها مد نظر قرار دهیم.

یافته های ما رابطه قوی را بین رفتار یک مدیر و مقاصد آن ایجاد می کند. تاثیر مهم بر روی هدف نیز توسط عملکردهای رفتاری و محیطی ایجاد می گردد. از آنجایی که محیط دارای تاثیر کمی بر روی قصد مدیران دارد، تاثیر کنترل های عملکردی خیلی قوی می باشد.

تاثیر مرک ها و موانع بر روی نگرش مدیریتی توسط چندیین فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. محرک هایی که دارای تاثیر زیادی بر روی نگرش می باشد در مورد پیش بینی های هیئت مدیره می باشد. دومین عامل محرک مهم مربوط به شفافیت می باشد. محرک های مهم دیگر تقریبا دارای همین تاثیرات بر روی نگرش ها می باشند. ما تغییرات سازمانی را به عنوان یک فاکتوری می دانیم که مانع تغییرات حسابداری مدیریت با منفی کردن نگرش مدیران، می گردد. بر مبنای گزارشات، هزینه به عنوان یک فاکتور مهم نمی باشد.

4. 3 یافته های گروهی.

همان طور که قبلا بیان شد، ما به تجزیه و تحلیل تفاوت ها بین دو گروه می پردازیم. که شامل بانک های QM و FM می باشند. ما از تجزیه و تحلیل های چند ضابطه ای PLS برای بررسی تفاوت ها در مسیر بین گروه ها م یپردازیم. جدول 10 نتیجه را نشان می دهد. نتایج تفاوت های قابل توجهی را در ساختارهای 5 و 13 نشان می دهد. شفافیت به عنوان یک محرک برای تغییر حسابداری مدیریتدر بانک های QM دارای اهمیت بیشتری می باشد. در بانک های FM مهمترین عامل محرک شامل سوددهی، پیش بینی هیئت رئیسه و انگیزه های فردی می باشد. علاوه بر این تغییرات سازمانی به عنوان ی مانع مهمتری در بانک های GM می باشد. این یافته ها از این فرضیه حمایت می کند که تفاوت هایی در فاکتورهایی وجود دارد که باعث تغییر حسابداری مدیریت در ارتباط با نیروی سیستم مورد استفاده می باشد. در هر دو گروه، کنترل های عملکردی دارای تاثر قابل توجهی بر روی اهداف می باشد.

4. 4 توانمندی.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تهدیدات مربوط به اعتبار که در ارتباط با نوع بانک و کشور می باشد با اجرای نمونه برداری های خودکار از گروه های مختلف و مد نظر قرار ادن انحراف معیار در مورد هر یک از نمونه ها از طریق یک مفهوم پارامتری با استفاده از T TEST ایجاد می گردد. نتایج حاصل از این عملکردها نشان می دهد که هیچ تفاوتی به ترتیب بر طبق به نوع بانک و کشور حاصل نمی گردد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى65 نانومتری
فايل پيوست

 Abstract In this paper a new full adder (FA) circuit optimized for ultra low power operation is proposed. The circuit is based on modified XOR gates operated in the subthreshold region ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018