مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

بررسی تطبیقی آموزش‌های مهارتی تیم‌‌های جستجو و نجات بررسی تطبیقی آموزش‌های مهارتی تیم‌‌های جستجو و نجات در آوار جمعیت هلال‌احمر ایران

نمای مطلب

فصل نامه علمی – پژوهشی امداد و نجات، سال ششم، شماره 4، 1393
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی آموزش‌های مهارتی تیم‌‌های جستجو و نجات بررسی تطبیقی آموزش‌های مهارتی تیم‌‌های جستجو و نجات در آوار جمعیت هلال‌احمر ایران
نویسندگان : پروین شفیعی مقدم ، مریم جلالی
چکیده
یکی از عوامل شاخص در کاهش خسارات جانی به ویژه تلفات آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله پاسخگویی موثراست‌. از آنجا که توانمندسازی جوامع‌، زیربنای پاسخگویی موثر است‌، پژوهش حاضر با هدف تطبیق آموزش تیم‌های جستجو و نجات در ایران و تیم‌های بین‌المللی “‌جستجو و نجات شهری در ریزش سازه‌ای‌” سازمان ملل انجام گرفته است‌.
روش
این پژوهش از نوع تطبیقی و در تحلیل آن از روش “‌مقایسه با وضعیت استاندارد” استفاده شده است‌. جمع‌آرری داده‌ها از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی ملی و بین‌المللی و مقررات و دستورالعمل‌ها انجام شده است‌. تم‌های ایران و تیم‌های بین‌المللی سازمان ملل از ابعادی نظیر سطح عملیات پاسخگویی‌، سطوح تیمی‌، نقش تیم‌ها، ساختار تیمی و با تاکید بر متدرلوژی آموزشی و محتوای آموزش‌ها مقایسه شد و پس از دسته‌بندی ویژگی‌ها، تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها تحلیل و بر مبنای آن پیشنهادات ارائه گردید. یافته‌ها: در متدررژی آموزشی جمعیت هلال‌احمر، دوره‌ها بر اساس شرح وظایف تعریف شده‌اند. در تیم‌های جستجو و نجات ایران‌، سطح عملیاتی و طبقه‌بندی تیمی برای پاسخگویی تعریف نشده است. ساختار تیمی جمعیت از ٥ مولفة تیم‌های بین‌المللی‌، دو مولفة جستجو و نجات را داراست‌. از نظر تعداد و ردة تخصصی با شاخص‌های بین‌المللی تفاوت دارد و نقش تیم به صورت بسیار کمرنگ در شرح وظایف اعضای تیم در نظر گرفته شده است‌. بحث و شجه‌گیری‌: در ایران سطح عملیات پاسخگویی و سطوح تیمی طبقه‌بندی نشده‌اند. تیم جستجو و نجات در آرار ایران رظایف هر چهار سطح تم‌های USAR را (‌از سبک تا بین‌المللی‌) یکجا بر عهده دارد. سازماندهی تیم‌های مدیریت‌، فوریت درمانی و پشتیبانی اداری و پشتیبانی عملیات امداد و نجات مستقل از تیم جستجو و نجات است‌. متدولوژی آموزشی و محتوای آموزشی تیم‌ها با استانداردهای بین‌المللی همخوابا و ق سطح نیست‌. برای توانمندسازی جوامع روستایی تربیت پاسخگران اولیه و در جوامع شهری آموزش تیم‌ها بر اساس معیارهای بین‌المللی و متناسب با نوع سازة شهری ضرورت دارد. کلماتاکلیدفا: توانمندسازی‌، آوار، نجات‌، آموزش‌، بلایا.

مقدمه

ایران از نظر زلزله‌خیزی در منطقة فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمین‌لرزه‌های پر قدرت محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر به طور متوسط هرپنج سال یک زمین‌لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه‌ای از کشور رخ داده است ( ا)‌. در جدول آمار جهانی زلزله‌های قرن بیستم‌، ایران رتبه چهارم را از نظر تعداد تلفات جانی به خود اختصاص داده است (‌٨٩ زرله با ١٢١٥١٣ نفر تلفات که ١٧ زرله تلفاتی بیبثن از ١٠٠٠ نفر داشت‌) (‌آ)‌. فقط در یک بازة زمانی ده ساله (‌٩٩٣ ١ تا ٠٠٣ آمیلادی‌) نزدیک به ٩٥٠ زلزله‌، قبل از زلزلة بم در ایران ثبت شده است که ٣٧٠٠٠ نفر کشته و ٥٣٠٠٠ نفر مصدرم شدند (‌٣)‌. این در حالیست که سرزمین ایران ١.١درصد از کل خشکی‌های جهان و فقط نزدیک به ١ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است (‌٤) از مهم‌ترین دلایلی که ایران را در صدر کشورهای با تلفات جانی بالا در پی وقوع زلزله قرار داده است عبارتند از: افزایش تعداد شهرها در مناطق فعال لرزه‌خیز؛ گسترش و توسعة شهرها که منجر به قرارگیری گسل‌های زیادی در داخل شهرها شده است‌، افزایش تراکم جمعیت شهرها ( ٧٠ درصد شهرنشینی‌) ( ا)‌؛ آسیب‌پذیری سازه‌های سنتی و قدیمی و استحکام ناکافی سازه‌های جدید ناشی از کم‌توجهی به رعایت آیین‌نامه‌های مقاوم‌سازی در ساخت و ساز (‌٣)‌؛ میزان آگاهی و آمادگی مردم برای رویارویی با زلزله به ویژه میزان توانمندی تیم‌ها و سازماناهای مسئول در آمادگی و عملیات پاسخگویی به سوانح‌. در سطح جهانی در سال ٠٢ ٢.، اصل “‌تقویت و اثربخشی و هماهنگی کمک‌های بین‌المللی در زمینة جستجو و نجات شهری (USAR) توسط مجمع عمومی سازمان ملل با شماره ٥٧.١٥. مصوب گردید.گروه مثثل‌وره جستجو وجفت بین‌آملی INSARAG در راستای اجرایی شدبا مصوبة فوق با بهره‌گیری از درس‌های آموخته شدة پیشین‌، نسبت به تعریف و تعیین استانداردهای لازم برای تامین حداقل ارامات تیم‌های بین‌المللی USAR اقدام کرد. در حمایت ... توانمندسازی USAR را چنین ارائه کرد ا: ا- تشویق به توانمفدسازی در همة سطوح پاسخگویی به منظور رفع نیاز جامعة میزبان برمبنای آنالز ریسک‌/ آسیب‌پذیری‌؛ آ- توانمندسازی تیم‌های پاسخگویی باید شامل هر ٥ مولفه جسستجو، نجات‌، لجستیک‌، درمان و مدیریت باشد. توانمندسازی از سطح پاسخگران ارلیة جامعه تا نیررهای جستجو و نجات شهری (USAR) سنگین‌، قابل ارتقا س‌باشد؛ ٣- هر کشور باید ضمن توانایی استفاده موثر از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود، قابلیت ادغام کمک‌های بین‌المللی در پاسخویی ملی خود نیز داشته باشد. در سال ١٠ ٢٠، بیش از ٧٠ کشور جهان متعهد شدند تا سال ٢٠١٥ نسبت به توانمندسازی تیم‌های پاسخگویی خود اقدام کنند(‌٥)‌. در این خصوص در طی سال‌های ٢..٥ تا ٢.١٤ میلادی‌، ٤٩ تیم از ٣١ کشور جهان موفق به اخذ گواهی طبقه‌بندی خارجی شده‌اند. از ٢١ تیم عملیاتی که از ١٧ کشور برای کمک در پاسخگویی زلزلة بم شرکت داشته‌اند، ١١ تیم در سطح تیم USAR سنگین و ٢ تیس در سطح تم USAR متوسط‌، موفق به اخذ گواهی IEC گردیده‌اند (‌٦)‌. در ایران نزدیک به ٩٠ سال است که جمعیت هلال‌احمر به عنوان نهادی مردمی در امر آموزش داوطلبان جامعه‌، امدادرسانی و پاسخگویی به سوانح پیشگام است و از نظر قانونی نهاد مسئول در زمینة امداد و نجات در کشور شناخته شده است (‌٧)‌. بر اساس اساسنامة جمعیت هلال‌احمر(‌بند ٤ و تبصرة ١ از بند ٨ مادة ٣) (‌٨) و همچش ح رظایف کار گروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی کشور (‌بند ٧ از ماده ٤ و بند ١٧ از بخش مقابله مادة ٥) (‌٩)‌، تیم‌های جستجو و نجات در آوار موجود نه فقط در بلایای محلی‌/منطقه‌ای و ملی‌، بلکه در سوانح فراملی و فرا قاره‌ای (‌زلزله و سیل پاکستان‌، ناآرامی‌های سودان‌، زلزلة هائیتی‌، اندونزی و... که فط نمونه‌هایی از این دست فعالانه مشارکت دارند و در کنار تیم‌های بین‌المللی یا تیم‌های ملی سایر کشورها قرار می‌گیرند. در خصوص ارتقای هماهنگی و همکاری بین تیم‌های USAR ملی و بین‌المللی و دستیابی به اصل سوم توانمندسازی به‌رغم نقش‌، مسئولیت و جایگاه قانونی پاسخگویی به سوانح‌، هنوز در استراتژی ا ستانداردسازی توانمندی تیم‌های پاسخگویی جمعیت گام های جدی برداشته نشده است‌. این درحالیست که سازماندهی تیم جستجو و نجات در آرار بر اساس شاخص ها و استانداردهای بین‌المللی با توجه به گستردگی بلایا و خسارات جانی ناشی از آنها، اقدامی اجتناب‌ناپذیر است‌. از آنجا که آموزش زیربنای آمادگی و اولین سطح توانمندی نیروهاست‌، درواقع نقش کلیدی آن در پاسخگویی موثر به آ سمب‌دیدگان سانحه غیرقابل‌انکار است‌، مطالعه حاضر به مقایسه و تطبیق آموزش‌های پاسخگران اولیه و تیم جستجو و نجات در آرار جمعیت‌، با شاخص‌ها و استانداردهای آموزشی تیم‌های جستجو و نجات شهری بین‌المللی (‌سازمان ملل‌) می‌پردازد تا بدین‌وسیله نقاط قوت و ضعف تیم‌های موجود شناسایی شوند و راهکارهای لازم برای ارتقای ظرفیت این تم‌ها در پاسخ به نیازهای داخلی و همچنین پیوستن به تیم‌های بین‌المللی در سوانح آتی در کشورهای حادثه‌خیز همسایه پیشنهاد گردد. در این بررسی به ابعاد زیربنایی عملیات پاسخگویی موثر از جمله سطوح عملیاتی‌، سطح‌بندی تیمی و ساختار تیمی نیز به طور خلاصه اشاره شده است‌.

روش تحقیق این پژوهش‌، از نوع تطبیقی است و در تحلیل آ‌ن از روش “‌مقایسه با رضعیت استاندارد” استفاده شده است‌. اطلاعات مورد نیاز در مورد ا موزش‌تیم‌های جستجو و نجات اوار ایران از مجموعة قوانین و ... هلال‌احمر و سازمان مدیریت بحران کشور (‌٩) و اطلاعات مربوط به ا-‌موزش‌های تیم‌های بین‌المللی جستجو و نجات شهری (USAR) در ریزش سازه‌ای ا زمعموه مسوبه‌ها، راهفماها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌ها و استانداردهای سازمانا ملل به ویژه گروه مشاوره جستجو و نجات بین‌المللی استانداردهای انجمن ملی حفاظت و راهنمای و ستورالعمل‌های آموزشی تیم‌های USAR از آژانس مدیریت اضطراری فدرال استخراج و گردآوری شده است‌. متدولوژی آموزشی‌، اموزش‌هاو ساختار تیمی بر مبنای سطح عملیاتی و طبقه‌بندی تیم‌ها در هر در گرره مقایسه شد و پس از دسته‌بندی ریژگی‌ها، تفارت‌ها و شباهت‌های ا.نها بررسی و تحلیل شد و در نهایت‌، پیشنهاداتی بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل‌ها ارائه شد. فتافح سطح عملیاتی INSARAG سطوح عملیاتی بر مبنای نوع سازه‌ها به سه سطح سبک‌، متوسط و سنگین تقسم‌بندی شده است‌. سطح عملیاتی سبک به عملیات در سازه‌های چوبی‌، مصالح فلزی سبک‌، آجری یا سنگی تقویت نشده‌، کاه‌گل یا خشت خام و بامبو اطلاق می‌شود. سطح عملیاتی متوسط دربرگیرندة عملیات در آرارهای ناشی از سازه‌های چوبی سنگین‌، آجری یا سنگی تقویت‌شده (‌سنگ ق آهن یا آجر و آهن‌)‌، فولاد سبک‌، اسکلت چوبی‌، سازه های تقویت‌شده با اسکلت فولادی و سایر ساختمان‌های سبک وزن می‌باشد. سطح عملیاتی سنگین نیز شامل عملیات در آوارهای ناشی از سازه‌های از جنس بتون آرمه یا بتون مسلح‌، ساختمان‌های اسکلت فولادی و ساختمالاهای چند طبقه است (‌٥)‌. ایران‌: سطح عملیاتی برای پاسخگویی طبقه‌بندی نشده است‌. بر مبنای تعریف دستورالعمل تیم‌بندی داوطلبان خدمات امداد و نجات سازمان امداد و نجات ١٣٨٩ ‌تیم سازماندهی شدة جستجو و نجات در آوار، عملیات جستجو و نجات افراد آسیب‌دیده و گیرافتاده در تاسیسات و فضاهای زندگی در شهرها و ررستاها (‌ساختمابا های مسکونی‌، تجاری‌، مترو، تونل‌ها، کارگاه‌ها، کارخانجات و...) را در اثر سوانح مختلفی که سازه‌ها در آن آسیب می‌بینند مانند زلزله‌، سیل‌، آتش‌سوزی‌، انفجار و... بر عهده دارد (‌٥ ا) .'' سطح‌بندی تیم‌های جستجو و نجات شهری (USAR) NSARAG تیم‌های جستجو و نجات شهرهایی که در بخش ریزش سازه‌ای (‌آوار) فعالیت می‌کنند بر مبنای سطح‌بندی عملیاتی (‌بر اساس نوع سازه‌) در پنج گروه قرار می‌گیرند: شبکة پاسخگران اولیه ا، تم‌های سبک‌، تم‌های متوسط‌، تم‌های سنگین‌، و تیم‌های بین‌المللی جستجو و نجات شهری‌. در خصوص اهداف مصوبة ٥٧.١٥٠ مجمع عمومی سازمان ملل توانمندسازی نیروی انسانی جوامع‌، باید از سطح پاسخگران اولیه شروع و به سطح تیم‌های سنگین جستجو و نجات شهری قابل تعمیم و ارتقا باشد (‌شکل شمارة 1) شبکة پاسخگران اولیه USAR از دارطلبان محلی یا کارکنان سازمان‌های دولتی محلی که موظف به پاسخگویی در شرایط اضطراری می‌باشند (‌مانند پلیس‌، کارکنان نظام بهداشتی‌درمانی‌، آتش نشانان‌، کارمندان دولتی یا اعضای سازمان های داوطلب محلی‌) تشکیل می‌گردد. تیاهای سبک USAR درمین سطح 3 توانمندسازی محلی و اولین سطح ساختارمند در پاسخگویی به سوانح در سطح عملیاتی سبک هستند که قادر به انجام عملیات جستجو و نجات سطحی در یک محل پس از سانحه هستند. تم‌های قادر به جستجوی فنی با تجهیزات تخصصی یا سگ‌های تجسس و عملیات نجات فنی برای بیش از ٧ ررز در یک محل هستند و سوانح در سطوح عملیاتی متوسط را در سطح ملی پاسخگو می باشند. تیم‌های سنگین USAR قادر به انجام عملیات جستجوی فنی با تجیزات تخصصی و سگ‌های تجسس و عملیات نجات فنی و پیچیده برای بیش از ٠ اروز در دو محل جداگانه هستند و سوانح در سطوح عملیاتی سنگین را در سطح ملی پاسخگو می باشند . قابلیت حضرر در صحنه‌های بین‌المللی را دارند که از اعضای تیم‌های متوسط و سنگین تشکیل س‌شوند (‌٥)‌. در جدول شمارة ١ نقش پاسخگران اولیه و تیم‌های USAR سازمانا ملل (INSARAG) در پاسخگویی به بلایای ناشی از ریزمن سازه‌ای (‌آرار) ارائه گردیده است (‌٥)‌. ایران‌: بر اساس دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی معاونت آموزش همگانی‌، عمومی و تخعععمی سال ٠ ١٣٩، افرادی ه دور٥ آموزش عمومی نجات را گذرانده‌اند ( ١ ا) در سطح پاسخگران اولیه در نظر گرفته می‌شوند. در دستورالعمل تیم‌بندی داوطلبان خدمات امداد و نجات سازمان امداد و نجات ١٣٨٩، تیم جستجو و نعات در آوار وظایت هر چهار سطح تمم‌های USAR (‌از سبک تا بین‌المللی‌) را یک‌جا بر عهده د ارد . لازم به ذکر است که نقبثن تیم جستجو و نجات و پاسخگران اولیه به تفکیک و به وضوح بیان نشده است‌. این در حالی است که در شرح وظایف اعضای تیم جستجو و نجات در آرار بخش‌هایی از نقش تیم در قالب شرح وظایف (‌فرمانده‌/ زنده یاب‌/ آواربردار) لحاظ گردیده است که در جدول شمارة ١ ملاحظه س‌شود (‌١٥) . ساختار تیمی :INSARAG در ساختار تیمی سازمال ملل همة تیم‌های جستجو و نجات شهری (USAR) که در بخش ریزش سازه‌ای (‌آوار) فعالیت می‌کنند از تیم‌های سبک تا بین‌المللی در سطوح عملیاتی خود ٥ مولفه توانمندی USAR شامل جستجو، نجات‌، درمان‌، مدیریت و لجستیک را در بر دارند. تیم‌های سبک در مجمو ١٨ نفردر ٦ رد٥ تخصصی‌، تیس‌های متوسط در مجموع ٣٨ نفر در ١٨ردة تخصصی‌، تیم‌های سنگین در مجموع ٥٥ نفر در ٢٢ ردة تخصصی را شامل می‌شوند (‌٥) . ایران‌: ساختار تیمی در تیم‌های جستجو و نجات در آق‌ار فقط ٢ س‌لفه جسجو و نجات را در برمی‌گیردکه در مجموع ٧ نفر در ٣ ردة تخصصی هستند (‌١٥) . آموزش متدرلوژی آموزشی و توسعه و ارتقای تیم‌های USAR شامل آموزش‌های ارلیه و آموزش‌های مستمر است و ٥ مولفه تیم را در بر می‌گیرد. پاسخگران اولیه آموزش‌های یکسانی می‌بینند. در حالی که آموزش برای تیم‌ها بسیار متنوع و سطح‌بندی شده است‌. در متدولوژی آموزشی پیشنهادی .INSARAG هر آموزش به یک پست و وضعیت فردی در تیم منتهی می‌شود و به صورت سلسله مراتبی ادامه می‌یابد. در این متدولوژی اولین و زیربنایی‌ترین سطح‌، تعیین پست‌های تیم USAR است و به دنبال آلا، نقش‌ها و شرح وظایف پست‌ها در تیم تعریف می‌شود و بر مبنای مسئولیت‌های واگذار شده به هر پست‌، الزامات آموزشی آن تعیین می‌گردد. با استفاده از نیازسنجی آموزشی که شامل شناسایی منابع‌، رویه‌ها و قابلیت‌های موجود، خودارزیابی برای تعیین توانمندی عملیاتی واقعی‌، تجزیه و تحلیل خلاء‌های موجود می‌باشد، الزامات آموزشی مورد نیاز و پیش‌نیازهای لازم برای آموزش موثر تعیین می‌شوند. در سطح چهارم مجموعه‌های آموزشی (‌ماژول‌ها) بر مبنای الزامات مربوط به پست طراحی‌، تنظیم و تدوین گردید و در آخرین سطح‌، دوره‌های آموزشی مربوطه طراس و اجرا می‌گردند (‌شکل شمارة ٢) ( ٥)‌. فراگیران واجد شرایط پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تربیت مربی ١ ((ToT) تربیت و آموزش پاسخگران ارلیه USAR را به عهده دارند. در زمینة آموزش، INSARAG سیستم پاسخگویی جستجو و نجات شهری ملی ایالات متحده (FEMA) را ملاک عمل قرار داده است‌.

مبنای آموزش رده‌های تخصصی نجات قرار داده است که در سه سطح و Technicinan طبقه‌بندی و تعریف شده است‌. ارتقای دانش و مهارت اعضای تیم از سطح پایه یا Awareness که برای تربیت شبکه پاسخگرانا ارلیه و تیم‌های سبک می‌باشد، آغاز می‌شود. سطح تیم‌های متوسط را در برمی‌گیرد و سطح Technician یا حرفه‌ای مربوط به تیم‌های سنگین می‌باشد. همة افرادی که درصحنة یک سانحه ریزش سازه (‌آوار) در سطح Awareness توانمند باشند. جدرل شمارة ٢ آموزش‌های لازم سه سطح توانمندی برای اضای مولفه نجات تیم جستجو و نجات شهری (USAR) در ریزش سازه‌ای را نشان می‌دهد. اعضای تیم که در صحنه‌های ریزش سازه‌ای حضور می‌یابند، بر حسب سطح عملیاتی پاسخگویی‌شان‌، ملزم به کسب دانش‌، مهارت و توانمندی عملیاتی در سایر شاخه‌های جستجو و نجات نیز هستد (‌١٦)‌. مولفه جستجو: شامل دو گروه جستجو با ابزار و تجهیزات و جستجو با سگ‌های تجسس می‌باشد (‌١٨) آموزش‌های گرره ارل بخش‌های جستجو در جدول بالا را شامل می‌شود. آموزش‌های گروه دوم بر اساس دوره‌های آموزشی سگ‌های تجسس مطابق با استانداردهای FEMA س‌باشد (‌١٧)‌. علاوه بر آن برای این سیستم‌های GPS و جستجو و نجات در فضای بسته الزامی است‌. مولفه لجستیک‌: در این بخش INSARA‌ درره‌های سطح Awarreness سیستس , GPS همچنین درره‌های تخصصی لجستیک از جمله سیستم‌های پاسخگویی USAR در حد ملی .FEMA آموزش (‌٩ ا) و جابه‌جایی‌، بسته‌بندی و برچسب‌زنی مواد خطرناک مطابق مقررات ادارة سلامت و ایمنی حرفه‌ای ١ (OSHA) ( ٠ ٢)‌، مدیریت سفارش‌، مدیریت دریافت و توزیع‌، مدیریت اردوگاه‌، مدیریت تجهیزات‌، مدیریت امنیت و مقررات و آیین‌نامه‌های حمل و نقلی را به عنوان حداقل الزامات آموزشی و توانمندی برای اعضایی از تیم که در بخش لجستیک فعالیت می‌کنند ضررری دانسته است.

مولفه پزشکی‌: پزشکان یا پیراپزشکان تیم علاوه بر تخصص خود باید تجربه فوریت‌های پزشکی میدانی و مهارت‌های نجات با طناب را داشته باشند. برای مدیر تیم پزشکی علاوه بر موارد فوق دورة Ics-300 الزامیست (‌٧ ١ )‌. مولفه مدیرپ‌: با توجه به رده‌های تخصصی فرماندهی تیم‌، برنامه‌ریزی‌، روابط عمومی‌، مهندسی عمران و ایمنی‌، دوره‌های متعدد آموزشی برای هر یک از رده‌های فوق به طور جداگانه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که همة افراد در تیم باید دوره‌های کمک‌های ارلیه‌، سطح Awarreness سیسم .GPS ICS و شناسایی و ارزیابی مواد خطرناک بر اساس استاندارد باشد. جزئیات ٢‌سشزهای فوق در راهنمای INSARAG موجود است (‌٨ ا)‌. ایران‌: در ایران نیز آموزش‌ها بر اساس شرح وظایف افراد تیم تعریف و بر مبنای آن درره‌های آسزشی طراحی می‌شود. دوره‌های آموزشی به صورت سلسله مراتبی افراد را در ابتدا به عنوان پاسخگر اولیه و در نهایت در تیم‌های جستجو و نجات تا سطح نجاتگر و مربیان نجات توانمند می‌سازند. آموزش‌های طراحی شده از دوره‌های پایه نظیر آشفایی با ال‌مات داوطلانه در صف‌سرخ و هلال‌احمر، کمک‌های اولیه‌، دوره‌های عمومی امداد و دوره‌های عمومی نجات به تربیت پاسخگران اولیه منجر می‌شود. پاسخگران اولیه واجد شرایط دستورالعمل تیم‌بندی داوطلبان خدمات امداد و نجات (‌١٥) پس از طی دوره‌های تخصصی جستجو و نعات در آوار در قالب تمم‌ها سازمانل‌هی می‌شوند. نظام آموزشی جمعیت هلال‌احمر بر پایة آموزش داوطلبان و تربیت مربیان آموزشی از فراگیران (T0T) واجد شرایط استوار است (‌٤ ا)‌. در حال حاضر بیش از هزار نفر به عنوان مربی کمک‌های ارلیه دارطلب در بیبثن از ٣٥٠ شعبه جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور و ده‌ها نفر مربی جستجو و نجات در آوار داوطلب‌، در بیش از ٣١ شعبه در استان‌های سراسر ایران فعالیت می‌کنند. شایان ذکر است دوره‌های آموزشی تخصصی دیگری در شاخه نجات شامل نجات در آوار، اقدامات پیش بیمارستانی (‌نجات درمانی‌)‌، نجات در سیلاب‌، نجات ساحلی‌، نجات در جاده‌، نجات از ارتفاع‌، نجات در کوهستان‌، نجات در بهمن‌، نجات در حوادث صنعتی و کارگاهی‌، نجات در سوانح هسته‌ای‌، بیولوژیکی‌، شیمیایی ا، آموزش و نگهداری سگ‌های تجسس (‌آنست‌) و در شاخه امداد شامل اسکان اضطراری‌، پشمقممانی‌، تغذیه اغطراری و حمایت‌های روانی نیز برگزار (‌اجرا) می‌گردد (‌١٣)‌، که در نهایت منجر به تشکیل تیم‌های تخصصی مستقلی در زمینة جستجو و نجات در آرار، جستجو و نجات در سوانح ترافیکی‌، جستجو و نجات در کوهستان‌، جستجو و نجات در آب و سیلاب‌، فوریت‌های درمانی‌، اسکان اضطراری‌، پشتیبانی عملیات امداد و نجات‌، پشتیبانی اداری‌، توزیع اقلام امدادی و تغذیه اضطراری و حمایت روانی می‌گردد (‌٥ ا)‌.

سطح عملیاتی‌: بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ٠ ١٣٩، ٢٥.٨ درصد از سازه‌های مسکونی ایران سازه‌هایی از اسکلت فلزی و ١٨.٢درصد سازه‌هایی از جنس بتون آرمه هستند. در مجموع از نظر جنس مصالح ٤٤ درصد و از نظر نوع ساخت حداقل ٣١.٨ درصد (‌آپارتمانی و چند طبقه‌) از کل سازه‌های کشور بر حسب تعریف INSARAیGد در سطح عملیاتی سنگین قرار می‌گیرند. ٤٦.٧ درصد از سازه‌های مسکونی بر اساس جنس مصالح در سطح عملیاتی متوسط و تا حدی سبک و ٧.٣ درصد در سطح سبک قرار می‌گیرند (‌٤)‌. با توجه به اینکه سطوح عملیاتی مختلف توانمندی‌های متفاوتی را طلب می‌کند، سطح‌بندی عملیاتی جستجو و نجات در آرار در برای استانداردسازی پاسخگویی در ایران ضروری به نظر می‌رسد. سطح‌بندی تیم‌های جستجو و نجات شهری :(USAR) در جمعیت هلال‌احمر ایران نیز همانند اصول مصوبة ٥٧.١٥٠ مجمع عمومی سازمان ملل به منظور توانمندسازی ملی‌، سطوح پاسخگویی از سطح شبکة پاسخگران اولیه که از داوطلبان جامعة محلی‌/‌کارکنان سازمان‌ها و نهادهای موظف به ارائه خدمات اضطراری (‌هلال‌احمر/ آتبثن‌نشانی‌/ نظام بهداشتی‌درمانی‌) و کارکنان سایر نهادهای دولتی و غیردولتی تشکیل شده‌اند، آغاز می‌شود و تا سطح تیم جستجو و نجات در آوار قابل توسعه و ارتقا می‌باشند. تیم‌های جستجو و نجات در آوار موجود به دلیل نبود سطح‌بندی عملیاتی (‌بر مبنای نوع سازه‌) دارای طبقه‌بندی ‌عملیات جستجو و نجات در آرار و سازه‌های مختلف‌” را برمبنای “‌دستورالعمل تیم‌بندی داوطلبان خدمات امداد و نجات سازمان امداد و نجات ١٣٨٩” برعهده دارند. با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی و وجود تمامی انواع سازه‌های طبقه‌بندی شده (‌در راهنمای (INSARAعملGی‌در اقصی نقاط کشور و ریسک بالای خطرپذیری لرزه‌ای‌، بالابودن آسیب‌پذیری جانی و تراکم جمعیتی (‌بیش از ٧٠ درصد شهرنشین‌) سازماندهی ساختاری تیم‌های جستجو و نجات در آوار بر اساس شاضن‌های سطوح عملاتی پاسخگویی سبک‌، متوسط و سنگین ضروری به نظر می‌رسد. نقش تیم‌های جستجو و نجات شهری :(USAR) علی رغم وضوح و شفافیت نقش پاسخگران اولیه و تیم‌های (USAR) سازمانا ملل در پاسخگویی به سوانح ناشی از ریزش سازه‌ای (‌آوار) در راهنمای .INSARAGی‌نقبثن تیم جستجو و نجات در آرار و پاسخگران ارلیه در اساسنامه‌، آیین‌نامه امداد و نجات (‌٢)‌، شرح وظایف کار گروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی و دستورالعمل تیم‌بندی داوطلبان خدمات امداد و نجات سازمان امداد و نجات ١٣٨٩ به تفکیک و به رضوح بیان نشده ..;....»ی‌\ فقط در شرح وظایف انفرادی اعضای تیم جستجو و نجات در آوار (‌فرمانده‌/ زنده‌یاب‌/ آواربردار) ردپایی کمرنگ از نقش تیم لحاظ گردیده است (‌جدول شمارة ساختار تیمی‌: بررسی ساختار تیم حاکی از آن است که تیم جستجو و نجات در آوار ایران از ابعاد ٥ مولفه اصلی‌، رده‌های تخصصی و تعداد افراد حتی با ساختار تیم‌های سبک ·U6USAR در بخبثن ریزبثن سازه‌ای (‌آوار) فعالیت می‌نمایند، برابری نمی‌کند. این درحالیست که تیم‌های مستقل دیگری نیز وجود دارند که با برخی مولفه‌های تیم‌های جستجو و نجات شهری USAR سازمان ملل تشابهات عملیاتی دارند ولی از نظر تعداد، ردة تخصصی و نقش و مسئولیت متفاوت هستند. مثلا تیم فوریت درمانی با مولفه درمانی تیم‌های متوسط جستجو و نجات شهری USAR شباهت‌های زیادی در نقش‌، رده‌های تخصصی و تعداد دارد. تیم پشتیبانی اداری با مولفه مدیریت تیم‌های سبک جستجو و نجات شهری USAR از نظر تعداد مشابه و از نظر ردة تخصصی و به ویژه نقش و مسئولیت تفارت‌های بارزی دارد. تیم پشتیبانی عملیات امداد و نجات با مولفه مدیریت تیم‌های متوسط جستجو و نجات شهری USAR از نظر ردة تخصصی مشابه است‌، ولی از نظر تعداد نفرات و نقش تیم (‌حمایت و پشتیبانی نیازهای جامعة آسیب‌دیده و تامین و پشتیبانی نیازهای عملیاتی تم‌هابه طور هم‌زمال‌) تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد. با تکیه بر پتانسیل‌های مثبت فوق و اصلاح و تغییر چیدمان در ساختار، تعداد و تکمیل رده‌های تخصصی لازم در تیم‌های موجود و ترکیب تیم‌های مستقل‌، می‌توان به تیم یکپارچه‌ای در سطوح عملیاتی مربوطه دست یافت . آموزش‌ه متدولوژی آموزشی و توسعه و ارتقای توانمندی اعضای همة تیم‌های امداد و جستجو و نجات در جمعیت هلال‌احمر نیز همانند سازمال ملل شامل اموزش‌های ارلیه و مستمر است که دربرگمرنده سطوح اموزشی بالاتر و دور٥های تکمیلی و بازاموزی می‌باشد و براساس نیازسنجی اموزشی تنظیم و طراحی می‌گردد. از سال ٢..٢ تاکنون سازمان ملل در زمینة توسعة توانمندسازی اموزشی تیم های عملیاتی اصلاحات پیوسته‌ای را انجام داده ..;...3\ جمعیت هلال‌احمر نیز با ررندی مشابه در دهة اخیر در پی تغییر قابلیت‌ها، منابع و توانمندی‌های عملیاتی تیم‌ها، تجارب حاصل از پاسخگویی به سوانح پیشین و ارزیابی و تحلیل مهارت‌های عملیاتی‌، نیازهای اموزشی جدیدی را شناسایی کرده که این امر منجر به اصلاح الزامات اموزشی شده است‌. با وجود تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه رسیدن به سطح استاندارد توانمندسازی اموزشی سازمان ملل‌، نیازمند بررسی‌ها و اصلاحات گسترده‌تری در وضعیت موجود است‌. در متدولوژی اموزشی ایران طراحی دوره‌های آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی برگرفته از شرح وظایف اعضای تیم صورت می‌گیرد. در مقایسه با متدولوژی INSARAG هر آموزش به یک پست و وضعیت فردی در تیم منتهی نمی‌شود که دلیل اصلی ان تخصصی نبودنا پست‌ها در تیم‌ها س‌باشد. نمونه بارز، دورة آموزشی جستجو و نجات در آوار است که محتوای ان برای همة اعضای تیم (‌شامل ١ فرمانده‌، ٢ زنده‌یاب و ٤ اواربردار) با پست‌های مختلف از جمله هدایت عملیات‌، جستجو با تجهیزات تخصصی و عملیات نجات در اوار انواع سازه‌ها یکسان است‌. این در حالی است که تعریف شرح وظایف پست‌های موجود نیز بسیار کلی است.

و تمامی جنبه‌های عملیاتی مورد انتظار از اعضای تیم را پوشش نمی‌دهد. حصول استانداردهای بین‌المللی در زمینة ماژول‌های آموزشی که طراحی دوره‌های آموزشی بر اساس آنها صورت می‌گیرد نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر و اصلاحات زیربنایی می‌باشد . در سوانح منجر به ریزش سازه‌ای بسیاری از مردم آسیب‌دیده یک جامعه‌، توسط اطرافیان و افراد محلی با تجهیزات بسیار ساده و بلافاصله پس از سانحه نجات داده می‌شوند (‌شکل شمارة ٣) (‌٥)‌. برای جستجو و نجات قربانیانی که در میان و زیر سازه‌های فروریخته قرار گرفته‌اند به افرادی با دانش و تخصص و مهارت بالاتر و همچنین تجهیزات بیشتر و پیچیده‌تری نیاز است‌. نظام آموزشی جمعیت هلال‌احمر برای پاسخ به نیاز اول اقدام به تربیت و آموزش پاسخگران اولیه کرده است‌. این افراد پس از دق‌ره‌های مقدماتی آشنایی با هلال‌احمر و کمک‌های اولیه و امداد، دورة نجات عمومی را طی می‌نمایند و با مبانی نجات‌، کار تیمی‌، اطفای حریق و کار با طناب آشنا می‌شوند. آموزش‌های مذکور در مقایسه با محتوای آموزش استاندارد سازمابا ملل در سطح Awareness که شامل سه دورة جستجو و نجات در ریزش سازه‌ای‌، جستجو و نجات در فضای بسته‌، و نجات با طناب (‌جدول شمارة ٢) می‌باشد، به نحو بارزی کوتاه و مختصر است . علاوه بر آن طبق جدول شمارة ا، در جمعیت هلال‌احمر برای این سطح از پاسخگویی‌، نقش و شرح وظایف و حدود عملیاتی مشخصی پیش‌بینی ثشده است‌. از سالیان پیش‌، نظام [‌موزشی جمعیت هلال‌احمر همانند متدولوژی سازمان ملل به طور گسترده‌ای از دوره‌های اموزشی تربیت مربی برای آموزش پاسخگران اولیه USAR و تیم‌ها بهره برده است‌. جدول شمارة ٢ حداقل الزامات آموزشی لازم برای شبکة پاسخگران اولیه و سلفه‌های جستجو و نجات در تیم‌های سبک‌، متوسط و سنگین را برمبنای سه سطح توانمندی آموزشی و وضعمت توانمندی آموزشی و عملیاتی پاسخگران اولیه و تیم جستجو و نجات در اوار جمعیت هلال‌احمر ایران را نشان می‌دهد. تیم‌های جستجو ونجات در اوار جمعیت هلال‌احمر از ٥ مولفه اراس سازمان ملل در تیم‌های USAR فقط ٢ مولفه جستجو و نجات را دربردارند. مقایسة وضعیت و محتوای اموزش تیم‌های جستجو و نجات در ارار جمعیت هلال‌احمر و تیم‌های USAR سازمان ملل‌، نکات قابل توجهی را آشکار می‌سازد که در زیر به شرح هریک می‌پردازیم‌: مولفه نجات‌: آ‌موزش اعضای مولفه نجات در تمم‌های ایران از سطح‌بفدی اموزشی همانفل استانداردهای سازمان ملل برخوردار نیست‌. تطبیق و بررسی دقیق‌تر عناوین و محتوای اموزش‌ها حاکی از اینست که توانمندی اموزشی تیم‌های جستجو و نجات دارد (‌که در سطحی بین تیم‌های سبک تا متوسط هستند) فقط با بخبثن‌هایی از اموزش جستجو و نجات در ریزش سازه‌ای و نجات با طناب تیم‌های سازمان ملل در سطح برابری می‌کند و سایر الزامات اموزشی این سطح نظیر جستجو و نجات در فضاهای بسته‌، تونل‌ها وحفره‌ها، وسایل نقلیه‌، ماشین‌الات (‌اجزای متحرک یک دستگاه‌) و جستجو و نجات در آب در سطح Awareness از الزامات اموزشی تیم‌های ایران نیست‌. درحالی‌که در د ستورالعمل‌های مربوطه موارد فوق در مسئولیت‌ها و وظایف تیم جستجو و نجات در آرار لحاظ گردیده است‌. در جدرل شمارة ١ دستورالعمل تیم‌بندی داوطلبان خدمات امداد و نجات سازمان امداد و نجات برای تیم‌های رستة مذکور از یک سو برنامه‌های آموزشی تکمیلی دیده شد٥ است حه همة موارد ان در قماس با استانداردهای سازمان ملل‌، در واقع معادل پیبثن‌نیازهای رررد به دق‌رة ارار است و از سوی دیگر، مواردی که در حیطة همکاری عملیاتی ارائه گردید، جزئی از الزامات ا.موزشی اعضای تیم جستجو و نجات در اوار است‌. تلفیق موارد فوق و طراحی آن در برنامه‌های آموزشی منظم می‌تواند توانمندی اموزشی و عملیاتی تیم‌های موجود را تا سطح الزامات آموزشی Operation بهبود دهد. مولفه جستجو: مولفه جستجو در ایران نیز دو گروه جستجو با ابزار و تجهیزات و جستجو با سگ‌های تجسس را در برمی‌گیرد. توانمندی گروه اول در دورة تخصصی اموزش تیم‌های جستجو و نجات در ا-‌وار ملحوظ و برای توانمندی درگروه دوم دورة تخصصی تحت عنوان آموزش و نگهداری سگ‌های تجسس انجام می‌شود. هر چند گروه‌های مذکور در عملیات‌های پاسخگویی به سوانح پیشین کشور مشارکت فعال داشته‌اند، بررسی‌ها نشانگر آنست که اموزش‌های لحاظ شده در جدول شمارة ٢ برای اعضایی که در مولفه جستجو تیم‌های جستجو و نجات در آوار ایران فعالیت دارند، الزامی است مولفه‌های لجستیک‌، درمان و مدیریت به عنوان بخشی از تیم جستجو و نجات در آوار ایران نیست و به صورت تیم‌های مستقلی با مدیریت‌های هم‌تراز با مدیریت تیم جستجو و نجات در آرار حضور د ارند . مولفه لجستیک در تیم جستجو و نجات در آوار ایران گنجانده نشده است‌، رلی همانند تیم‌های فوریت درمانی و پشتیبانی اداری‌، تیم مستقلی به نام “‌پشتیبانی عملیات امداد و نجات‌” وجود دارد که در زمینة برنامه‌ریزی و سازماندهی پشتیبانی‌، ترابری در پشتیبانی عملیات‌، انبارداری‌، ارتباطات و خدمات‌رسانی به نیروی امدادی آموزش می‌بینند. در مقایسه با آموزش استاندارد سازمان ملل‌، موضوعات تخصصی نظیر مواد خطرناک‌، مدیریت سفارش و دریافت و توزیع‌، مدیریت اردوگاه‌، مدیریت تجهیزات و امنیت و همچنین آیین‌نامه‌های حمل و نقلی و ICS در برنامة آموزشی این تیم مغفول مانده l ست‌. همتای مولفه درمال در تیم‌های جستجو و نجات شهری در ریزش سازه‌ای سازمان ملل‌، تیم فوریت درمانی جمعیت است که از نظر تعداد اعضا، ردة تخصصی و رظایف مشابهت زیادی دارند. با این تفاوت که برای پزشکان و پیراپزشکان عضو تیم فوریت درمانی جمعیت ایران تسلط به مهارت‌های نجات با طناب و دورة ICS الزامی نیست‌. در تیم‌های جستجو و نجات در آوار ایران مولفه‌ای همتراز با مولفه مدیریت در تیم‌های متوسط و سنگین USAR سازمانا ملل که شامل فرمانده‌، جانشین فرمانده‌، مسئول برنامه‌ریزی‌، مسئول روابط عمومی‌، مهندس عمران و مسئول ایمنی می‌باشد، وجود ندارد. بررسی دستورالعمل فوق نشان می‌دهد که تیم مستقلی از تیم جستجو و نجات در آوار با عنوان “‌تیم پشتیبانی اداری‌” وجود دارد که از نظر تعداد اعضا مشابه‌، ولی از نظر نقش و مسئولیت در تیم و ردة تخصصی حتی با مولفه مدیریت در تیم‌های سبک USAR سازمانا ملل (‌فرمانده‌، برنامه‌ریزی و عملیات‌) نیز برابری نمی‌کند. آموزش‌های این گروه که برگرفته از نقش و مسئولیت اعضای تیم می‌باشد، مولفه مدیریت تیم‌های USAR سازمان ملل را پوشش نمی‌دهد. به رغم خطرات گوناگون که در صحنة سوانح به ویژه سوانح ناشی از ریزش سازه‌ای وجود دارد آموزش شناسایی وارزیابی مواد خطرناک (‌استاندارد برای اعضای تیم جستجو و نجات در آوار و همچنین سایر تیم‌ها، الزامی نیست‌. نتیجه‌گیری برای نیل به پاسخگویی موثر در ابتدا سطح‌بندی عملیاتی بر مبنای تنوع سازه‌ای و در مرحلة بعد طبقه‌بندی تیم‌ها بر اساس سطوح عملیاتی پیشنهاد می‌شود. نقش و مسئولیت سطوح پاسخگویی از پاسخگر اولیه تا تیم‌های سبک‌، متوسط‌، سنگین و بین‌المللی شفاف گردد. بهینه‌سازی متدررژی آموزشی با طراس دوره‌های آموزشی منتهی به پست اختصاصی اعضای تیم میسر می‌شود. در صورتی که نقش و شرح وظایف هر پست دقیق‌، شفاف و به تفکیک تدوین گردد، نیازسنجی واقع‌بینانه‌ای که زیربنا و تعیین کنندة الزامات آموزشی است انجام می‌گردد. موسسه آموزش عالی هلال ایران به عنوان یک فرصت مغتنم می‌تواند در تدوین ماژول‌های آموزشی متناسب با سطوح عملیاتی و طبقه‌بندی تیم‌ها منطبق با استانداردهای بین‌المللی و طراحی دوره‌های آموزشی سطوح مختلف عملیاتی و ارزیابی کیفی مربیان نقش ارزنده‌ای را ایفا نماید. با ادغام تیم‌های مستقل پشتیبانی اداری‌، پشتیبانی عملیات امداد و نجات‌، فوریت درمانی و... در تیم جستجو و نجات در آوار می‌توان به تیمی با مدیریت یکپارچه که هر ٥ مولفه استاندارد را شامل شود، دست یافت‌. پاسخگویی موثر با اصلاح ساختار تیمی از ابعاد تعداد اعضا و رده‌های تخصصی‌، نقبثن و حدود مسئولیت به سطح شاخص‌های استاندارد قابل ارتقا می‌باشد. برای توانمندسازی جوامع روستایی که ٣٠ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود و فقط ٣٦ درصد از بافت آن را سازه‌های آپارتمانی و چند طبقه تشکیل می‌دهد، راه حل بهینه‌، گسترش آموزش‌ها در سطح تربیت پاسخگر اولیه می‌باشد. درحالی‌که در شهرها هزینه سنگین ایجاد و حفظ تیم‌های جستجو و نجات‌، تنوع در میزان فراوانی سازه‌های آپارتمانی و چند طبقه‌، جنس مصالح سازه‌ها و تراکم جمعیتی در واحد سطح‌، توانمندسازی جوامع شهری را به سوی گسترش و جهت‌گیری آموزش‌ها در سطوح تیمی سبک تا سنگین متناسب با شرایط محلی سوق می د ..1ط.‌¤ا شایان ذکر است که علاوه برآموزش‌، عواملی نظیر صلاحیت‌های جسمانی و ررانی‌، مهارت‌های عملکردی پاسخگران‌، تجهیزات‌، ساختار تیمی‌، متدولوژی پاسخگویی‌، مدیریت عملیاتی سانحه و هماهنگی از چمله سایر توانمندی‌هایی هستند که فرایند پاسخگویی را اثر بخش می‌سازند. جمعیت هلال‌احمر با تکیه بر پتانسیل‌های قوی از جمله پشتوانه‌های قانونی در سطح ملی و بین‌المللی‌، بودجة مستمر، فضاهای آموزشی و نیروهای داوطلب در سراسر کشور می‌تواند با پیگیری چنین روندی ضمن ارتقای سطح تیم جستجو و نجات در آوار خود، با ادغام با سایر تیم‌های بین‌المللی در سوانح ملی و فراملی پاسخگویی موثرتری ارائه نماید.

مشخصات

مشخصات

توسط: پروین شفیعی مقدم ، مریم جلالی تعداد صفحات: 18 تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018