مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

رابطۀ شیوه‌های مقابله با استرس، سرسختی روان‌شناختی و خودکارآمدی در امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد

نمای مطلب

فصل نامه علمی – پژوهشی امداد و نجات، سال ششم، شماره 4، 1393
عنوان مقاله : رابطۀ شیوه‌های مقابله با استرس، سرسختی روان‌شناختی و خودکارآمدی در امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد
نویسندگان : زینب دیری ، مجید برزگر ، سیروس سروقد
چکیده‌:
امدادگران‌، روزانه در محیط کار با عوامل استرس‌زای متعددی همچون کار بیش از حد توان‌، تعارضات فردی‌، کار شیفتی‌، سروکارداشتن با مرگ و میر، فقدان حمایت روانی‌، تضاد با مدیران و ابهام در میزان اختیارات روبه‌رو می‌شوند. این عوامل ‌‌می‌تواند بر امدادگران تاثیر بگذارد. به کارگیری - راهبردهای مقابله با استرس‌، سرسخت بودند و احساس کارایی امدادگر در برخورد موثر با چالش‌ها ، و فعالیت‌ها در سلامت روان امدادگران تآثیر زیادی دارد.

هدف اصلی این مقاله‌، بررسی رابطة بین شیوه‌های مقابله با استرس‌، سرسختی روان‌شناختی و خودکارآمدی در امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان کهکیلویه و بویراحمد است‌.

روش‌: در این تحقیق توصیفی‌مقطعی‌، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای‌، ٢٩١ امدادگر ذ جمعیت هلال‌احمر استان کهکیلویه و بویراحمد انتخاب شدند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامة شیوة مقابله با استرس ( ا)‌، خودکارآمدی (‌آ) و مقیاببن سرسختی رراناشناختی زمینه‌یابی دیدگاه‌های شخصی کوباسا ( ١٩٩٠) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS-19 و آزمون آماری همبستگی پیرسون در سطح معناداری ٠.٠١ استفاده گردید. یافته‌ها: بر اسامن نتاچ‌، ابعاد سرسختی از جمله مبارزه‌جویی دارای میانگین ٣٩ و انحراف معیار .٤٣، تعهد میانگین ٣٧ و انحراف معیار .٦٣، کنترل میانگین ٤٠.٥ و انحراف معیار٣ و نیز ابعاد شیوه‌های مقابله با استرس شامل مساله‌مدار با میانگین ٦٢ و انحرافا معیار ٠.٧ ا، هیجان مدار با میانگین ٥٩ و انحراف معیار ٠.٧ ا، اجتنابی با میانگین ٦٠.٣ و انحرافا معیار ١٠.١ و همچنین خودکارآمدی با میانگین ٣٣ و انحراف معیار٤، بالاترین میانگین و انحراف معیار در بعد سبک مقابله‌ای مساله‌مدار ( ٦٢، ٠.٧ ا) در امدادگران دیده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین سرسختی روان‌شناختی‌، راهبردهای مقابله با استرس و خودکارآمدی در امدادگران رابطة معناداری ق‌جود دارد. همچنین ابعاد سرسختی (‌تعهد و مبارزه‌) با مولفه‌های شیوه‌های مقابله رابطة معناداری دارد.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که خودکارآمدی‌، سرسختی و راهبردهای مقابله با استرس قابل پرورش و رشد ث و سازمان می‌توانل نشن به‌سزایی در افزایش آنها در امدادگران داشته باشد. کلماتا کلیدفا: شیوه‌های مقابله با استرس‌، سرسختی روان شناختی‌، خودکارآمدی‌، امدادگر.

مقدمه صرف‌نظر از اینکه فرد، امدادگری را داوطلبانه برگزیده یا آموزش دیده باشد، متخصص باشد یا اینکه برحسب وظیفة شغلی در صحنه‌های مختلف ظاهر شود، مساله مهم تاثیر فاجعه بر امدادگران است‌. معمولا تصور می‌شود که امدادگران در رویارویی و برخورد با صحنة حادثه هیچ مشکلی ندارند و نیازمند کمک نیستند. علت عمدة چنین نظری ماهیت انتظاراتی است که محیط از افراد دارد. معمولا چنین تصرر می‎شود که امدادگر هر آنچه باید در هر موقعیت امدادی صورت پذیرد را می‌داند. این باور موجب می‌شود تا تصور کنیم وی فردی قدرتمند با قوای کافی جسمانی و روانی است که به سهولت می‌تواند با آنچه اتفاق افتاده است سازگار شود و در مواجهه با فجایع‌، مشکلی را تجربه نکند. این تصور نادرست چه بسا ممکن است در ذهن خود امدادگر نیز وجود داشته باشد. پژوهش‌های مختلف نشان داد که امدادگری به سبب ترکیبی از عوامل در هنگام بحران‌، از فعالیت‌های پراسترس و فشارزاست و امدادگران ازجمله گروه‌هایی هستند که از نخستین لحظات بررز یک سانحه یا فاجعه در موقعیت حاضر می‌شوند و به وظیفة امدادی می‌پردازند. مطالعات حاکی از آن است که بخشی از این عوامل به ویژگی‌های شخصیتی افراد، بعضی به موقعیت فاجعه و بخشی نیز به شرایط محیط کاری و شغل امدادگری وابسته هستند (‌٣)‌. رفتار مقابله‌ای به معنای کوشش برای کنترل فشارهایی است که بیش از اندازه و توانایی فرد می‌باشد. در این خصوص می‌توان گفت که انسان به ندرت تسلیم استرس می‌شود و سعی می‌کند با آن مقابله کند. از نظر فولکمن مقابله‌، تلاش‌هاش شناختی و رفتاری فرد برای غلبه بر تنش روانی تحمل کردن‌، کاهش دادن یا به حداقل رساندن آن و فرایند کوشش شخص برای حل و فصل شراط تنش‌زاست (‌٤)‌. رویکردهای اولیه به فرایند مقابله‌، سه سبک اصلی را متمایز می‌کنند: مشخصة این سبک‌، عملکرد مستقیم برای کاهش فشار یا افزایش مهارت مدیریت استرس اتخاذ، تدابیر حل مسئله از جمله تعریف مساله‌، یافتن راه‌های گوناگونا، سبک سنگین کردن راه‌حل‌ها به لحاظ سود و زیان آنها، انتخاب و به کاربستن راه حل انتخابی است‌. تدابیر حل مساله ممکن است متوجة خود شخص هم بشود. به این معنی که به عوض تغییر محیط‌، شخص در خودش تغییری ایجاد کند یعنی سطح آرزومندیش را تغییر دهد، هدف و محمل خشنودی دیگری در پیش گیرد یا مهارت‌های تازه‌ای بیاسزد. سقعیت این تدابیر به دامنة تجربیات و خویشتنداری شخص بستگی دارد. کسانی که در موقعیت تنش‌زا به تدابیر و شیوه‌های مقابلة مساله‌مدار دست می‌زنند، هم در جریان موقعیت تنش‌زا و هم پس از سپری شدن آن‌، افسردگی کمتری دارند. مشخصة سبک مقابلة هیجان‌مدار، راهبرهای شناختی و رفتاری است که شامل دست زدن به تدابیر فیزیکی مثل ورزش‌،‌خالی کردن خشم خود بر سر دیگران و درخواست حمایت عاطفی دوستان برای دور نگهداشتن ذهن خود از مساله س‌شود. تدابیر شناختی‌، نیندیشیدن موقت به مساله و کم کردن تهدید موجود از راه تغییر معنای موقعیت استکه حل یا حذف عامل استرس‌زا را با دادن نام و معنی جدید به تاخیر می‌ا ندازند . ٣) سبک قظ‌ببه‌ مشخصة اصلی در این سبک‌، اجتناب از مواجهه با عامل استرس‌زاست‌. فرد سعی در تغییرات شناختی و دورشدن از واقعیت فشارآور دارد و با فاصله گرفتن از مشکل‌، اقدام به فرار و اجتناب می‌کند و برای دریافت حمایت عاطلی تلاش می‌کد. دراین الت وی درپی بازگرداندن آرامش از دست رفتة ناشی از موقعیت فشارزاست و می‌کوشد تا خود را از پریشانی و آشفتگی‌های مرجرد برهاند (‌٥)‌. نظام باورها در ما از یک سو باعث بهبود رفتار، افزایش سلامتی‌، رضایت خاطر از زندگی‌، خشنودی و ارتقای کیفیت زندگی می شود و از سوی دیگر به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات و مسائلی که افراد در زندگی با آن مواجه هستند و تجربه می‌کنند ناشی از این باورهاست‌. نظام باورهای افراد تاثیر گسترده‌ای در ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف زندگی می‌گذارد. از نظر بندورا ١ خودکارآمدی‌٢، قابلیت (‌توانایی‌) ادراک شدة فرد در انجام یک عمل دلخواه یا کنار آمدن با یک موقعیت خاص مکانیزم‌های ررانی آدس اس‌. باررهای خودکارآمل‌ی‌، کنبثن‌های آدمی را به وسیله فرایندهای شناختی‌، انگیزشی‌، عاطفی و تصمیم‌گیری تنظیم می‌کند. به این صورت که تعیین می‌کند که افراد چگونه فکر می‌کنند، آیا در رویارویی با مشکلات پشتکار نشان می‌دهند، کیفیت سلامت هیجانی و آسیب‌پذیری ایشان در مقابل افسردگی و تنیدگی چگونه است و چطور در یک موقعیت حساس بهترین تصمیم را اتخاذ می‌کنند. میل به کنترل کردن را می‌توان از اعتقاد شخصی به ایفکه قل‌رت به بار آوردن نقاچ مطلوب را دارد، پیش‌بینی کرد. وقتی افراد باور داشته باشند که توان تاثیر گذاشتن بر محیط خود را دارند، محیط نیز به تلاش‌های تاثیرگذاری آنها پاسخ خواهد داد. در این صورت واقعا می‌کوشند کاری کنند که اوضاع بهتر شود، یعنی برای کنترل کردن با انگیزه خواهند بود. توانایی افراد در کنترل کردن‌، به نیرومندی انتظار آنها از اینکه قادر به انجام کار هستند، بستگی دارد. افراد هنگامی که می‌خواهند پیش‌بینی کنند در آینده چه اتفاقی می‌افتد و نحوة مقابله با آن چیست‌، به تجربیات گذشته و امکانات شخصی خود اتکا می‌کنند ( ٦)‌. در مقابل شرایط استرس‌زایی که باعث کاهش سلامت روان می‌شوند، برخی عوامل مانند سرسخت بودن‌، نقش محافظتی دارند. سرسختی روان‌شناختی‌٣، مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی است که به منزلة منبع مقاومت در مواجهه با رویدادهای استرس‌زای زندگی عمل می‌کند. این متغیر شخصیتی از سه سلفه ق‌ابسته به <··سته‘° شامل تعهد، کنترل و مبازره‌جویی تشکیل شده است‌. افراد سرسخت نسبت به آنچه انجام می‌دهند متعهدتر هستند و خود را رقف هدف شکنند، آنها همچنین احساس می‌کنند که بر اوضاع مسلط هستند و خودشان تعیین کننده‌اند و تغییرات زندگی را چالش و فرصتی برای رشد و پیشرفت و نه محدودیت و تهدید می‌دانند. از آنجا که مشخصة اصلی افراد سرسخت مقارمت بیشتر در برابر فشارهای زندگی است‌، ارتباط بین سرسختی روان‌شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس مورد انتظار افراد سرسخت‌، معنا، ارزش‌، اهمیت و هدفمندی خود، کار، خانواده و به طور کلی زندگی را دریافته‌اند. آنها به تلاش و عمل بیشن از شانس اهمیت س‌دهند و بر این باررند که می‌توانند روند رویدادهای زندگی را در دست گیرند. آنها دارای منبع مهار درونی‌اند و رویدادهای مثبت و منفی را پیامد اعمال شخص می‌دانند. از طرفی‌، این افراد تغییر و تحول را قانون ثابت زندگی می‌دانند و تغییرات را فرصتی برای یادگیری و رشد قلمداد می‌کنند. افراد سرسخت برخلاف افراد غیر سرسخت حوادث را خطرناک ارزیابی نمی‌کنند و برعکس آن را مثبت و قابل کنترل می‌کنند(‌٧)‌. اگر امدادگران بتوانند سرسخت باشند و از شیوه‌های مقابله با استرس‌آ استفادة مطلوب کنند و در عین حال کارایی خود را افزایش دهند در برابر مشکلات مقاوم می‌گردند. این پژوهش به همین منظور و در ارتباط با شغل این قشر انجام شده است‌. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی‌مقطعی که با هدف بررسی رابطة ثثبیوه‌های مقابله با استرس، سرسختی روان‌شناختی و خودکارآمدی در امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان کهکیلویه و بویراحمد انجام شد، تمامی امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان کهکیلویه و بویراحمد (‌١٥٧ انفر) بررسی شدند. برای تعیین حجم نمونه‌، با استفاده از جدول مورگان‌، ٢٩١ نفر از امدادگران با روش تصادفی طبقه‌ای برای بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامة شیوة مقابله با استرس اندلرو پارکر٢، پرسشنامة سرسختی رراناشناختی کوباسا٣ ق مقیان خودکارآمدی شوارتز٤ و جروسلم‌٥ است‌. پرسشنامة شیوه‌های مقابله با استرس ( ا) شامل ٤٨ سوال برای بررسی سه سبک مقابلة مساله‌مدار (‌٦ ١ سوال‌)‌، هیجان‌مدار (‌٦ ١ سوال‌) و اجتنابی (‌٦ ١ سوال‌) است که به ترتیب از ٠ تا ٤ (‌هرگز تا بسیار زیاد) نمره‌گذاری شده‌اند. هر آزمودنی که در یکی از سبک‌های مقابله‌، نمرة بالاش‌ی کسب کند آن سبک مقابله‌ای را بیشتر به کار می‌گیرد، مجموع نمرات ماده‌های هر یک از مقیاس‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و پرسشنامه فاقد نمرة کلی است‌. این پرسشنامه نخستین بار در ایران توسط اکبرزاده ش‌مه و بررسی شد و در پژرهبثن‌های متعدد اعتبار آن سنجیده شده از جمله قریشی (‌.٢ ٢.) در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را در حد بالایی (‌..٨١٣٣ - آن‌) به دست آورد (‌٨)‌. در پژوهش حاضر، پایایی سوالات با استفاده از آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس‌های مساله‌مدار .٨٣ ه، هیجالامدار ٠.٨٨، اجتنابی ٠.٨٦ به دست آمد. برای ارزیابی مقیاس سرسختی از مقیاس سرسختی روان‌شناختی زمینه‌یابی دیدگاه‌های شخصی کوباسا ( ٩٩. ا) استفاده ابزار سنجش این مقیاس پرسشنامه دارای ٥٠ ماده است که ازمودنی در برابر هر ماده براساس انکه این ماده تا چه اندازه در مورد وی مصداق دارد، پاسخ خود را در یک مقیاس چهار درجه‌ای از صفر (‌اصلا درست نیست‌) تا سه (‌کاملا صحیح است‌) مشخص می‌کند. این آ‌زمون دارای سه مولفه اصلی چالش (‌١٧ سوال اول‌)‌، تعهد (‌٦ ١ سوال دوم‌) و کنترل (‌١٧ سوال سوم‌) می‌باشد و در مجموع یک نمرة کلی برای سرسختی و سه نمره برای ابعاد به دست می‌ا-‌ید. لازم به ذکر است که ٣٩ سوال این مقیاس به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. این سوال‌ها عبارتند از:‌٣، ٦ تا ١ ا، ١٣ تا ٢١، ٢٥، ٢٨ تا آ٣، ٣٤ تا ٥٠. در مطالعه‌ای لاه توسط قربانی (‌١٣٧٣) روی این پرسشنامه صورت گرفت‌، ضریب پایایی پرسشنامه ٠.٧٠، ٠.٥٢ و ٠.٥٢ به دست امد و این ضریب برای کل صفت سرسخت ٠.٧٥ محاسبه شده است (‌٩)‌. پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق آلفای کرونباخ ٠.٦٤ به دست آمد. برای سنجش خودکارامدی از پرسشنامه شوارتز و جررسلم استفاده شد که در سال ١٩٧٩ انتشار یافت‌. این پرسشنامه دارای ١٠ عبارت است که همگی میزان خودکارامدی عمومی را می‌سنجند. مقیاس خودکارآمدی عمومی در یک طیف لیکرت ٤ درجه‌ای شامل ١ (‌اصلا صحیح نیست‌)‌، ٢ (‌به سختی صحیح‌)‌، ٣ (‌تقریبآ صحیح‌)‌، ٤ (‌کاملا صحیح‌) مشخص شده است‌. سپس با امتیازبندی ١٠ عبارت خودکارامدی سنجیده شدند، به طوری که دامنه نمرات احتمالی این آزمون در طیفی از ١ (‌کمترین‌) تا ٤٠ (‌بیشترین‌) میزان خودکارآمدی در نظر گرفته شد ند . این ممامن توسط رص (‌١٣٨٥) در ایران روی ٥٨٧ نفر از دانشجویانا دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت انجام شد. نتایج مربوط به پایایی آلفای کرونباخ ٠.٨٠ برای پسران و ٠.٨٤ برای دختران به دست آمد. ضرایب روایی همگرا میان خودکارآمدی عمومی و مقیاس عزت نفس ررزنبرک رری ٣١٨ نفر ٠.٣٠‌، در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز روی ٢٦٧ نفر ، و در دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت روی ٢٠٨ نفر ٠.٢٣ به دست آمد (‌٢)‌. پایایی پرسشنامه در تحقیوا حاضر از طریق آلفای کرونباخ ٠.٧٢ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS-19 استفاده ..1.3 به این ش‌تیب که با وارد کردن داده‌ها، تحلیل توصیفی و استنباطی روی داده‌ها صورت گرفت‌. برای بررسی همبستگی بین شیوه‌های مقابله با استرس‌، سرسختی روان‌شناختی و خودکارآمدی از ضریب همبستگی پیرسونا در سطح معناداری ٠.٠١ استفاده شد. یافته‌ها یافته‌های پژوهش حاضر نشابا داد که در زمینة متغیرهای پژوهش‌، ابعاد سرسختی (‌مبارزه‌جویی دارای میانگین ٣٩ و انحراف معیار .٤٣، تعهد میانگین ٣٧ و انحراف معیار ٣.٦، کنترل میانگین ٤٠.٥ و انحراف معیار٣)‌، ابعاد شیوه‌های مقابله با استرس (‌مساله‌مدار با میانگین ٦٢ و انحراف معیار ٠.٧ ا، هیجالامدار با میانگین ٥٩ و انحرافا معیار ٠.٧ ا، اجتنابی با میانگین ٦٠.٣ و انحراف معیار ٠.١ ا) و خودکارآمدی با میانگین ٣٣ و انحراف معیار ٤، بالاش‌ین میانگین و انحرافا معیار در بعد سبک مقابله‌ای مساله‌مدار در امدادگران دیده شد. (‌جدول شمارة ا) به منظور بررسی همبستگی بین سرسختی روان‌شناختی و خودکارآمدی‌، از ضریب همبستگی پیرسونا استفاده شد که بر اساس نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین خودکارآمدی با هر سه بعد سرسختی روان‌شناختی شامل تعهد ، مبارزه‌جویی و کنترل ارتباط معناداری وجود دارد. در بررسی انجاس شده رابطة معناداری بین ابعاد شیوه‌های مقابله با استرس و خودکارآمدی (‌شیوة مقابلة مساله‌مدار، هیجال‌مدار و اجتنابی به تر‌تیب (P مشاهده گردید. (‌جدول شمارة ٢) آزمون همبستگی پیرسون در بررسی همبستگی متقابل بین سرسختی روان‌شناختی (‌تعهد، مبارزه‌جویی‌، کنترل‌) و شیوه‌های مقابله با استرس (‌سبک مقابلة مساله‌مدار، هیجانامدار، اجتنابی‌) نشان داد که بعد تعهد در سرسختی روان‌شناختی به طور معناداری با هر سه بعد شیوه‌های مقابله شامل مساله‌مدار ‌، سبک مقابلة هیجالامدار و سبک مقابلة اجتنابی ارتباط داشته است‌. این آزمون همچنین بین بعد مبارزه جویی باسبک مقابلة مساله‌مدار ‌، سبک مقابلة هیجان‌مدار و سبک مقابلة اجتنابی ارتباط معناداری را نشان داد. در بعد کنترل نیز نتایج گویای این است که میان کنترل با سبک مقابلة هیجان‌مدار و سبک مقابله‌ای اجتنابی همبستگی منفی معناداری وجود دارد و همچنین بین کنترل و سبک مقابلة مساله‌مدار ( ١ ..١- -‌(r رابطه وجود ندارد (‌جدرل شمار٥ بحث پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین شیوه‌های مقابله با استرس‌، سرسختی روان‌شناختی و خودکارآمدی در امدادگران انجام شد که در آن همبستگی بین ابعاد سرسختی‌، شیوه‌های مقابله با استرببن و خودکارآمدی ٢٩١ آزمودنی‌، با استفاده از روش همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردیده است‌. نتایج به دست آمده نشابا می‌دهد بین ابعاد سرسختی و خودکارآمدی رابطة معناداری وجود دارد. تحقیق سیوا و همکارانا (‌٠٥ ٠ آ) همسو با تحقیق حاضر نشان داد اگر فرد براین باور باشد که می‌تواند به گونه‌ای موثر با فشارهای محیطی روبه‌رو شود، دچار نگرانی نمی‌شود ولی اگر فرد براین باور باشد که نمی‌تواند این عوامل فشارزا را تحت کنترل در آورد خود را گرفتار استرس می‌نماید و عملکردش مختل می‌شود. از این رو سرسخت بودن عمدتا متاثر از باورهای خودکارآمدی فرد هستند. همچنین خودکارآمدی‌، درک فردی از کنترل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که افراد با خودکارآمدی بالا، کنترل شخصی را درک کرده و آن کنترل ممکن است به تعدیل روابط میان استرس‌زاها و سلامت کاری کمک کند ( ٠ ا)‌. بنابراین در تحقیق حاضر نیز پیش‌بینی می‌شود که امدادگران به واسطه خودکارآمدی بالا دارای سرسختی می‌باشند. در مورد ارتباط بین شیوه‌های مقابله با استرمن و سرسختی روان‌شناختی‌، نتایج تحقیق نشان داد که بین سرسختی روان‌شناختی (‌ابعاد تعهد و مبارزه‌جویی‌) با ابعاد شیوه‌های مقابله (‌مساله‌مدار، هیجان‌مدار، اجتنابی‌) رابطة معناداری وجود دارد که در این میان رابطة بین بعد کنترل با سبک مقابلة هیجان‌مدار و اجتنابی منفی بوده است‌. ولی بین کنترل با سبک مقابلة مساله‌مدار رابطه‌ای وجود ندارد. با توجه به نتیجه هرچه میزان سرسختی روان شناختی بالاتر باشد، امدادگران به ترتیب بیشتر از شیوة اجتناب‌مدار و هیجانامدار در مقابله با استرس استفاده می‌کنند. یکی از احتمالات تبیینی در مورد عدم ارتباط کنترل با سبک مقابله‌ای مساله‌مدار را می‌توان جایگاه کنترل امدادگران دانست‌. با توجه به اینکه امدادگران جمعیت هلال احمر در عملیات‌های خود دارای یک سرگرره و سرتیم هستند، نفوذ آنها در بعضی مسائل کمتر است و باید در بعضی مواقع تسلیم پذیر باشند. بر اساس پژوهش‌های مدی و کوباسا (‌٩٨٣ ا) هرچه افراد سرسخت‌تر باشند، شرایط استرس‌زا را کمتر تهدید کننده ارزیابی می‌کنند و از مهارت‌های مقابله‌ای موثر بهره می‌برند و افراد سرسخت در مقایسه با کسانی که سرسختی کمتری نسبت به آنها دارند، شرایط استرس‌زا را کمتر تهدید کننده و بیشتر قابل کنترل ارزیابی می‌کنند، از مهارت‌های مقابله‌ای موش‌ش استفاده می‌نمایند و مدیریت بهتری در شرایط فشارزا دارند و با تمرکز شناختی بالاتر عمل می‌نمایند ( ١ ا)‌. نتایج پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهد هنگاس‌که افراد بتوانند به طور منطقی موقعیت‌های تنش‌زا را طبقه‌بندی کنند، شیوة مقابلة مساله‌مدار بیشترین تاثیر را دارد. ولی در صورتی که افراد نتوانند موقعیت‌های تنش‌زا را پیش‌بینی کنند و برای آن راه‌حل‌هایی به کار گیرند، راهبرد هیجان‌مدار موثرتر واقع می‌شود. روشی را که فرد برای مقابله با استرس برمی‌گزیند، بستگی به این دارد که شخص چقدر جامعه و محیط را واجد ساختار و قابل پیش‌بینی تفسیر کند. زمانی که امدادگران در یک جامعه غیر قابل پیش‌بینی زندگی می‌کنند، ممکن است سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار را بیاموزند. از نظر شناختی چگونگی تفکر و تفسیر فرد از رویدادهای محیطی در انتخاب سبک‌های مقابله‌ای نقش دارد. اگر در جامعه‌ای افراد با ویژگی‌هایی نظیر رضایت طلبی‌، عدم اظهار وجود، تسلیم پذیری‌، دفاعی بودن‌، و افرادی با خشم وخصومت زیاد تربیت شوند به نظر می‌رسد هرچند هم که افراد سرسختی باشند، شیوه‌های اجتنابی و هیجانی بیشتر استفاده می‌شود. کسانی که از رویداد تنش‌زا اجتناب می‌کنند و توجهی به اطلاعات ندارند، سعی می‌کنند حواس خویش را از رویداد تنش‌زا منحرف و آرامش خود را حفظ . ممکن است با اینکه افراد سرسخت سقعیت را هماناگونه که وجود دارد بپذیرند، اما آن را تغییرناپذیر فرض کنند، شاید چون این افراد میل به کنترل دارند پاسخ‌هایی را ارائه کنند که هدف آن انکار یا به حداقل رساندن آسیب‌های یک بحران یا پیامدهای ان باشد، به این صورت افراد سرسختی که در شرایط غیرقابل پیش‌بینی قرار دارند، میل به کنترل خویش را ارضا می‌نمایند. با نظر به اینکه امدادگران در شغلی فعالیت می‌کنندکه حوادث روبه‌روی انها غیر قابل پیش‌بینی می‌باشد و همچنین در فعالیت گروهی کنترل کمتری روی مسائل دارند و به همین دلیل نمی‌توانند چیزی را که در اطرافشان رخ می‌دهد تحت تاثیر قرار دهند به همین دلیل مولفه کنترل در آ‌نها به مراتب کمتر است و همین مساله باعث عدم استفاده بهینه از راهبردهای مقابله می‌با شد . طبق نتایجی که از تحلیل همبستگی ابعاد شیوه‌های مقابله با استرس با خودکارآمدی به دست آمد می‌توان گفت بین ابعاد شیوة مقابله با استرس (‌مساله‌مدار، هیجان‌مدار، اجتنابی‌) و خودکارآمدی رابطة معفی‌داری وجود دارد. به این معفا ه امدادگرانی که دارای کارآمدی بالایی باشند از شیوه‌های مقابله با استرس استفاده موش‌تر س‌نمایند. در راسای یافقة مورد بحث در این پژوهشن اسکوفر[‌، فولکمن و لازاروس (‌٩٨٩ ا) نقش موثر و نیرومند خودکارامدی را در تفاوت افراد در راهبردهای مقابله‌ای نشان دادند و دریافتند که افراد با سطح بالای ودکارآمدی‌، غان از راهمردهای مساله‌مدار و تکلیف محور، و افراد با خودکارآمدی پایین‌، از راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار بهره می‌گیرند. همچنین کیامرثی و ابوالقاسمی (‌١٣٨٩) در پژوهش خود تحت عنوان ارتباط میان راهبردهای مقابله با استرس و خودکارآمدی گزارش کردند که میان خودکارآمدی ق شیوه‌های مقابلة هیجال‌مدار و راهردهای مقابلة مساله‌مدار ارتباط معناداری وجود دارد (‌٣ ا)‌. اگر بپذیریم که خودکارآمدی و اعتقاد فرد به قابلیت‌های خود در سازماندهی و فعالیت‌ها برای مدیریت شرایط در وضعیت‌های مختلف تاثیر دارد و همین عامل تعیین‌کنندة چگونگی تفکر، رفتار و احساس فرد می‌باشد و متغیری مهم و اثرگذار در نوع راهبرد مقابله‌ای افراد در برابر موقعیت‌های استرسزا است‌، توجه به این متغیر و تقویت آنا، به نوبه خود می‌تواند در مدیریت و کنترل استرس در مراحل آغازین آن نقش به سزایی داشته باشد. امدادگران با توجه به نوع شغلشان در عملیات‌های امدادی به صورت مستمر شرکت می‌نمایند و دارای استرس زیادی هستند. وقتی امدادگران به توانایی خود برای انجام تکالیف و مسئولیت‌هایی که در محیط کار به عهده آنها گذاشته س‌شود ایمانا داشته باشند در مواجهه با استرس‌های شغلی بیشتر از سبک‌های مقابله‌ای استفاده می‌نمایند در نتیجه به آسیب روانی کمتری دچار و سلامت روانی آنان افزایش پیدا می‌کند. نتیجه‌گیری با توجه به اینکه شراط فعالیت شغلی امدادگرانا به شدت نسبت به تروماهای ثانویه و مشکلات روان‌شناختی آسیب‌پذیر است و چنانچه استرس شدید و طولانی شود، و نتوان از راهبردهای مقابله با استرمن آبا را کاهش داد، آسیب جدی به سلامت امدادگران وارد سازد.

لذا مسولان مربوطه ضمن توجه دقیق به این موضوع و شناسایی عوامل زمینه‌ساز باید همواره بسترهای مناسب را برای کاهش این خطرات فراهم سازند و از طرفی تلاش کنند تا شرایط شغلی امدادگران مطلوب‌تر شود و همچنین با برگزاری دوره‌های مشاوره‌، مهارت آموزی و... امدادگران را در مدیریت شرایط استرس‌زای شغلی و از آن طریق افزایش کارآمدی و سرسخت‌شدن برای کاهش عوارض منفی ناشی از حضور در شرایط استرس‌زای شغلی یاری کنند. از آنجایی که سرسخت بودن و استفادة مطلوب از شیوه‌های مقابله با استرس به عنوان یکی از عوامل موثر در سلامت روان مطرح می‌باشد، لذا ضروری به نظر می‌رسد که مسولان سازمان امداد و نجات‌، برای به کارگیری امدادگران در این حوزه‌، ترجیحا از افرادی استفاده کنند که سرسختی بالاتری دارند و همچنین سازو کارهایی برای از بین بردن مشکلات روان‌شناختی امدادگران بعد از حضور در بلایا پیش‌بینی شود تا در صورت بروز علائم و نشانه‌های تروماها، با تدابیر لازم از توسعه و ایجاد اختلال استرس پس از حادثه در آنان پیشگیری شود. سپاسگزاری بدین وسیله از تمامی کسانی که ما را در انجام مراحل مختلف این پژوهش یاری کردند تشکر و قدردانی را می‌نمایم‌.

مشخصات

مشخصات

توسط: زینب دیری ، مجید برزگر ، سیروس سروقد تعداد صفحات: 11 تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018