مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

آمادگی بیمارستان‌های ایران در مقابله با بحران

نمای مطلب

فصل نامه علمی – پژوهشی امداد و نجات، سال ششم، شماره 4، 1393
عنوان مقاله : آمادگی بیمارستانهای ایران در مقابله با بحران
نویسندگان : مریم یعقوبی ، فاطمه رحمتی نجارکلائی
چکیده
مدیریت و آمادگی بیمارستان‌های کشور برای مقابله با حوادث غیرمترقبه‌، موضوع مورد توجه محافل علمی است‌. با توجه به انجام مطالعات پراکنده در کشور، مطالعة حاضر با هدف گردآوری و مقایسة پژوهش‌های منتشر شده در سطح کشور درخصوص آمادگی بیمارستان‌های کشور در مقابله با بحران انجام شد.

با مطالعة مروری و بهره‌گیری از اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی داخلی از جمله Magiran .SID .IranMedex و پا یگاه‌های بین‌المللی .Scholar Google .PubMed کلید راژه‌های »‌آمادگی بیمارستان‌»‌، »‌بحران بیمارستان‌»‌ و مدیریت بحران‌» جستجو و مقالات به دست آمدند. ارزیابی کیفی مقالات و معیار ورود سنجش و بررسی و نتایج مطالعات با یکدیگر مقایسه و تحلیل شد . یافته‌ها: از مجموع ٣٢ مقاله یافت شده‌، در کل ٢١ مقالة مناسب تجزیه و تحلیل ..1.3ی فتیعه‌گیوی‌: در اکثر مطالعات انجام شده‌، آمادگی برای مقابله با بحران در حد متوسط بود. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن برنامة مدیریت بحران بیمارستال‌ها و ارتقای سطح آمادگی آنها در سطح کشور امری مهم است‌. کلماتا کلیدفا: بحران‌، بیمارستان‌، مداخله‌.

مقدمه

ایران از نظر بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی جزء ده کشور اول جهان به شمار می‌رود به طوری که از ٥ زلزلة بزرگ جهان از ١٩٩٠ تاکنون‌، دو زلزله مربوط به ایران است که بیشترین تلفات نیز به همین دو مورد مربوط بوده است ( ا)‌. به گزارش مرکز اپیدمیولوژی بلایا از ١٩٨٠ تا ٢٠١٠ در ایران ١٣٧٦٢٦٣ نفر تحت تاثیر حوادث طبیعی قرار گرفته‌اند، لذا ایران به لحاظ جغرافیایی حادثه‌خیز است ( ٢)‌. حوادث غیرمترقبه‌، اتفاقاتی هستند که به شکل غافلگر کننده و گاه اجتناب‌ناپذیر رخ می‌دهد و به علت گستردگی تاثیر بر منابع مادی‌، انسانی و قطع روند طبیعی حیات‌، خارج از ظرفیت تطابق جوامع می‌باشد و گاه بدون کمک‌های مالی و بین‌المللی به فاجعة انسانی منتهی می‌گردند. در این مواقع‌، تعداد زیادی از مجروحان و آسیب‌دیدگان برای بهره‌برداری از تسهیلات بهداشتی و درمانی به سوی بیمارستان‌ها سرازیر می‌شوند، از این رو، آمادگی بیمارستان‌ها از موارد غروری است (‌آ)‌. بمقرین نن را سیستم‌های بهداشتی و درمانی به ویژه بیمارستاناها به عنوان واحد اصلی ارائه خدمات بر عهده دارند و باید این نقبثن را در مواجهه با بحرانا ادامه دهند. بنابراین‌، نیازمند برنامة مل‌رلا مقابله با حوادث هستند (‌٥)‌. اهمیت موضوع آمادس بیمارستان‌ها در حوادث غیرمترقبه به حدی است که کنگرة آمریکا در سال ١٩٩٩ مملادی ملغ ١٣٣ میلون دلار برای آمادگی مراکز درمانی به وزارت بهداشت و سلامت عمومی این کشور اختصاص داد. علاوه بر این مبلغ تا ٢٠٠٣ به طور قناوب به مزال ٣٢ مپون دلار پرداخت گردید. طبق آمارهایی که این وزارتخانه اعلام کرده است آماده‌نبودند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در زمان بحران‌، سالانه ٢٨٠ میلیون دلار خسارت به سیستم بهداشت و درمان این کشور وارد می‌آورد ( ٦)‌. در حوزة آمادگی بیمارستان‌، مدیران موسسات بهداشتی و درمانی باید ضمن شناخت مخاطرات‌، به بالابردن توان و استانداردها و کاهش مخاطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه بپردازند. در هر بیمارستان باید یک برنامة آمادگی در برابر حوادث غرمژقبه وجود داشته باشد (‌٧)‌. هدف اصلی از تدوین طرح مدیریت بحران برای بیمارستان‌ها، ارائه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی سریع و به موقع‌، به منظور کاهش میزان مرگ و میر و عوارض ناشی از حوادث غیرمترقبه است (‌٨)‌. نقطة مبهم این است که با توجه به پژوهش‌های مقطعی پراکنده صورت گرفته در کشور، تا به حال جمع‌بندی از نتایج مطالعات بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های کشور صورت نگرفته است‌. لذا این مطالعه با هدف گردآرری و مقایسة پژوهش‌های انعام شده در سطح صشور در مورد آمادگی بیمارستان‌های کشور در مقابله با بحران انجام شد تا به مقایسة مطالعات و تحقیقات پرداخته شود و برنامه‌ریزی برای تمهیل‌ات مناسب در نقاط مختلف کشور کمک کند. روش تحقیق پژوهش حاضر، یک مطالعة مروری است که در نیمة دوم ١٣٩٢ برنامه‌ریزی آن صورت گرفته است‌.

معیار سنجش آمادگی بمارستان ملاک سنجش میزان آمادگی بیمارستان‌ها ده بعد شامل فوریت‌ها، پذیرش‌، انتقال و تخلیه‌، ترافیک‌، ارتباط‌، امنیت‌، آموزش‌، پشتیبانی‌، نیروی انسانی و مدیریت بود. مطالعاتی که ابعاد کمتری را بررسی کرده بودند از مطالعه حذف شدند. تعریف آمادگی بیمارستان در ابتدا سوال اصلی پژوهش (‌وضعیت آمادگی در بیمارستالاهای ایران چگونه است‌؟‌) مشخن شد. سپس کلیدواژه‌هایی برای پاسخ به این سوال انتخاب شد که شامل آمادگی بیمارستان‌، مقابله با بحران‌، بحران و بیمارستان‌، و.. بودند. پایگاه‌های علمی MedLib. Magiran .SID .IranMedex و پایگاه‌های خارجی Science .Google Scholar .PubMed Direct از ٢..١ تا ٢.١٣ بررسی شدند. به عنوان مثال‌، با رررد در سایت IrannMedex و جستجوی کلمة آمادگی بیمارستان‌، ١٢ مقاله حاصل شد که سه مقاله به مقوله‌های دیگر مانند بیوتروریسم و.. پرداخته بودند. سپس تمام مقالات در ارتباط با آمادگی بیمارستان جمع‌آوری و وارد یک لیست اولیه شدند. سپس بر اساس معیارهای ورود و خروج و ملاک سنجبثن آمادگی بیمارستان تعدادی از مقالات از لیست اولیه حذف شدند. به طوری که از ٣٢ مقاله یافت شده‌، ٢١ مقاله واجد شرایط بررسی نهایی شد ند. معیار ورود مطاسات دورة زمانی ٢٠٠١ تا ٢٠١٣ ه در بیمارستاناهای داخل کشور انجام شده باشد؛

در ١٣٨٠ کمیتة ملی و فرعی تخصصی بهداشت و درمان کاهش اثرات بلایای طبیعی کشور، اقدام به تدوین‌، ارائه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی حوادث غیرمترقبه به بیمارستان‌ها کرد که این مطالعه نیز از این بازة زمانی به بعد با توجه به دستورالعمل انجام شد ؛ مطالعات به زبان فارسی و لاتین باشد؛ حداقل ده بعد آمادگی بیمارستان از جمله فوریت‌ها، پذیرش‌، انتقال و تخلیه‌، ترافیک‌، ارتباط‌، امنیت‌، آموزش‌، پشتیبانی‌، نیروی انسانی و مدیریت را مد نظرقرار دهد؛ بیبثن از یک بیمارستاا را بررسی کرد٥ باشد. معیار خروج مطالعاتی که فقط چکیدة آنها قابل دسترسی باشد، مطالعاتی که فقط از پرسشنامه استفاده کرده باشد و ابزار چک‌لیست و مشاهده نداشته باشد. معیار ورود تمام مطالعات انجام شده از ٢..١ شامل همة ابعاد وضعیت آمادس بیمارستان (‌حداقل ده بعد) و واضح بودن ابزار و چک‌لیست مطالعه بود. مواردی که فقط یک بیمارستان را ارزیابی کرده بودند، مطالعاتی که به حوزة اعتباربخشی پرداخته بودند و نیز مطالعاتی که از ابزار چک‌لیست استفاده نکرده بودند، حذف شدند. ؛‌فته‌ها از مجموع ٣٢ مقاله یافت شده در سایت‌ها، در کل ٢١ مقاله واط شراط‌، تعزیه و تطل شه‌ند (‌جدول شمارة ا)‌. ٦ مطالعه در استان‌های جنوبی کشور و ٦ مطالعه در استان تهران انجام شده بود. در مورد بیمارستان‌های مناطق شرقی کشور بررسی صورت نگرفته بود. اکثر بیمارستان‌های اموزشی و عموس بررسی شدند. در مطالعه بیمارستابا های خصوصی و یکی بیمارستان‌های نظامی را بررسی کرده بردند. در مطالعه نیز بیمارستال‌های مرزی را انتخاب کرده بودند. در ٧ مطالعه (‌٣.٣٣ درصد) میزان آمادگی در حد زیر متوسط بود، ١١ مطالعه ( ٣.٥٢ درصد) در حد متوسط آمادگی داشتند و بقیه در حد خوب یا مطلوب قرار داشتند. در بقیة موارد میزابا آمادگی نامطلوب یا ضعیف بیمارستاباها بیشتر در مناطق حاشیه‌ای کشور و دور از مرکز کشور قرار دا شتند . بحث در کل‌، ٢١ مطالعه واجد معیارهای ررق‌د، به طور کامل بررسی شدند. سه مطالعه در نشریات لاتین خارج از کشور چاپ شده بودند، ٤ مطالعه‌، یک جنبه از آمادگی بیمارستان مانند بعد ایمنی یا ارتباطات را بررسی کرده بودند. ٣ مطالعة کیفی حذف شدند، بقیه موارد یا فقط از پرسشنامه استفاده کرده بودند یا از سایر جنبه‌های غیرمرتبط‌، آمادگی بممارسقان را بررسی رده بودند، از این‌رو، ١٥ مطالعه حذف شدند. در بیشتر موارد شیوة انتخاب بیمارستان‌ها یا در حد سرشماری‌، آسان و در دسترس بود یا اصلا ذکر نشده بود. به همین دلیل‌، برای انتخاب مراکز درمانی در مطالعات آینده‌، روش نمونه‌گیری ق تصادفی‌سازی باید لحاظ شود. لازم به ذکر است که در اکثر مطالعات‌، آمادگی بیمارستان‌ها در حل متوسط بود. در مطالعة VanRemmen در کشور هلند، ٧٤ درصد بیمارستاباهای عمومی به طور کامل‌، آمادة مقابله با حوادث غیرمترقبه نبودند.

( ه٣)‌. در مطالعه‌ای در لس‌آنجلس در ٤٥ بیمارستان علی‌رغم امکانات و تجهیزات موجود، آمادگی و ظرفیت نیروی انسانی محدود ذکر شده است ( ا٣)‌. همچنین در مطالعه‌ای در ریریجینیای آمریکا، بیمارستان‌ها از نظر پاسخ درمانی گروهی‌، آگاهی کارکنان درمانی و امنیت و ارتباطات‌، آمادگی لازم برای مقابله با حوادث جمعی را نداشتند. (‌٣٢) در مقابل‌، در مطالعه‌ای در سال ٢٠١٣ آمادگی کامل بیمارستان‌های هشت شهر ژاپن در برابر زلزله را نشان دادند (‌٣٣) که شاید این تفاوت ناشی از زلزله‌خیز بودن و برگزاری مانورهای آمادگی در این کشور باشد. بیشترین میزان آمادگی (‌٢٣.٧٨ درصد) در مطالعة عامریون ( ٢١) و کمترین میزان ( ٠٧.٢٠ درصد) در مطالعة حکمت‌خواه (‌آ ا) مشاهده شد. دلیل این آمادگی بیشتر در مطالعة عامریون آن است که بیمارستان‌های مرزی شاهد وقوع بحران‌ها و حوادث بسیاری بوده‌اند. اورژانس بیمارستان‌ها در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به بقیه اماکن قرار داشتند. در مطالعه‌ای بیشترین نقص بخش اررژانس آموزش‌، امکانات رفع آلودگی‌، مو افقت‌نامه‌های سازمانی و سیاست‌ها بود، در کل میزان آمادگی اورژانس پایین گزارش شد (‌٤٣)‌. بیشتر مطالعات در استان تهران و در بیمارستان‌های عمومی و آموزشی انجام شده بود. در مطالعات ذکر شده میزان آمادگی بیمارستان‌های عمومی بیشتر از خصوصی بود. شاید به این دلیل که خط اول مقابله با بحران‌، بیمارستاناهای عموس هستند و تعداد آنها نیز بیشتر است‌. در مطالعه‌ای در چین مشابه مطالعة

حاضر، وضعیت آمادگی بیمارستان های عمومی در مقایسه با خصوصی و بیمارستان آموزشی در مقایسه با غیردانشگاهی در وضعیت بهتری قرار داشت ( ٣٥)‌. رضعیت نامطلوب آمادگی‌، بیشتر در بیمارستالاهای حاشیة غربی و جنوبی کشور ذکر شده بود که دور از مرکز کشور و در مناطق محروم قرار داشتند. همچنین بیمارستان‌های خصوصی نیز در این مناطق در اقلیت هستند. وجود برنامة مدون مقابله با بحران و مدیریت بحران در بیمارستان‌ها، یکی از نقاط کلیدی میزان آمادگی بیمارستاناهاست‌. با وجود ابلاغ برنامة HEICS به بیمارستان‌ها این برنامه هنوز به صورت رسمی اجرایی نشده است‌. در حوزة مداخلات روانی و رفتاری بیمارستان‌ها در زمان بحران مطالعات اندکی وجود دارد که به انجام مطالعات در این زمینه نیاز است (‌٦٣)‌. از محدودیت‌های مطالعة حاضر بررسی نکردن مطالعات مداخله‌ای و خارج از کشور و میزان آمادگی پرسنل بیمارستان‌ها در مقابله با حوادث بود. شایان ذکر است که تا به حال مطالعة مروری در این زمینه انجام نشده بود که این امر نشان از نوآوری مطالعة حاضر دارد. نتیجه‌گیری بلایا و حوادث غیرمترقبه‌، اغلب وقایع غیرقابل کنترلی هستند که در سراسر دنیا و همچنین ایران اتفاق می‌افتند. مراکز درمانی به ویژه بیمارستان‌ها که نقش مهمی را در درمان مصدومان و مجروحان و نیز موفقیت در زمان بحران‌ها ایفا می‌کنند نیازمند آمادگی مناسب هستند (‌٣٧)‌. گرچه تعداد قابل قبولی مطالعه در زمینة آمادگی بیمارستان‌ها در ایران صورت گرفته است‌، لیکن در بسیاری از استان‌های کشور ارزیابی آمادگی بیمارستالاها انجام نشده است و در صورت انجام‌، به مرحلة انتشار علمی نرسیده است‌. از طرفی‌، ابزار بررسی آمادگی بیمارستان ازجمله چک‌لیست‌، مانور آمادگی و پرسشنامة استاندارد، در اکثر مطالعات از یک رویة ثابت پیروی نمی‌کند و این امر مقایسة مطالعات را با محدردیت مواجه می‌کند. و اینکه وضعیت واقعی بیمارستان به نظ بعال آمادگی با توه به نمود معار ثابم سنجبثن‌، قابل ارزیابی همه‌جانبه نیست‌. با تمام این موارد، وضعیت آمادگی بیمارستان‌ها در خصوص بحران‌، متوسط ارزیابی شد که این نکته توجة بیشتر سیاست‌گذاران و مدیران بخش سلامت را در زمینة مواجهه با بحران می‌طلبد. از طرفی‌، بررسی آمادگی بیمارستابا باید هم بیمارستان و هم کارکنان بیمارستان را لحاظ کند. لیکن مطالعات مذکور کمتر به بعد وضعیت جسمی‌، روحی و آمادگی رفتاری کارکنان درمانی پرداخته بودند. از این‌رو، در مطالعات آینده باید ساختار سازمانی و سازه‌ای و پرسنل‌، با سنجه‌های کامل‌تر مدیریتی به طور تصادفی خوشه‌ای بررسی شود.

مشخصات

مشخصات

توسط: مریم یعقوبی ، فاطمه رحمتی نجارکلائی تعداد صفحات: 10 تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018