مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

امپراتوران ساسانی پیشگامان جهانی‌‌سازی: جستاری درمورد انگاره‌های جهانی‌‌شدن در ایران باستان

نمای مطلب

جامعه شناسی تاریخی
مقاله 2، دوره 6، شماره 3 (ویژه‌نامه)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-55
امپراتوران ساسانی پیشگامان جهانی‌‌سازی: جستاری درمورد انگاره‌های جهانی‌‌شدن در ایران باستان
حسن کریمیان ؛ نیلوفر مقیمی
به‌نظر می‌رسد که مباحثی همچون “‌“‌جهانی‌شدن‌“‌“ و “‌“‌جهانی‌سازی‌“‌“ نمی‌توان را بدون بررسی
پیشینه‌ی تاریخی این مفاهیم‌، به‌درستی درک کرد؛ ازاین‌روی‌، نخستین پرسشی که می‌توان طرح کرد این است که جهانی‌شدن چرا و چگونه‌، از چه زمانی و در کدام بستر تاریخی پدید آمد؟
اختلاف صاحب‌نظران در مفهوم جهانی‌شدن و تردید درمورد اصالت آن‌، موجب بروز تعارضاتی درخصوص تاریخچه و زمینه‌ها و علل و عوامل پیدایش و گسترش جهانی‌شدن شده است‌؛ برای نمونه‌، درحالی‌که برخی‌، جهانی‌شدن را پدیده‌ای کاملا جدید و مربوط به فرایند مدرنیته می‌دانند گروهی دیگر آن را به مقتضیات دوران پست‌مدرنیسم پس از دهه‌ی 1970 میلادی و اواخر قرن نوزدهم
مرتبط می‌سازند. افرادی نیز ریشه‌ها و پیشینه‌ی این پدیده را به دوران باستان ارجاع می‌دهند و حتی از زمینه‌های اساطیری آن سخن می‌گویند

شاید بتوان زمینه‌های اندیشه‌ی «‌تاریخ واحد بشریت‌» را در اساطیر باستانی و به‌ویژه‌، آموزه‌های ادیان الهی جست‌وجو کرد. برای نمونه‌، باور به منشا واحد نژادهای آدمی و داستان آفرینش آدم می‌تواند به‌منزله‌ی یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های پیدایش آرمان وحدت بشر و به‌تبع آن‌، اندیشه‌ی تشکیل حکومت واحد جهانی در نظر گرفته شوده بر چنین زمینه‌هایی جریان
تاریخ بشری به‌منزله‌ی یک کل واحد درنظر گرفته می‌شد و به همین دلیل بود که تاریخ‌نگری توراتی و مسیحی و اسلامی (‌قرانی‌» زمینه‌ای مناسب برای قالبی خاص در تاریم‌نگاری فراهم آورد که آن نگارش تاریخ عمومی برپایه‌ی مفهوم تاریخ جهانی است (187:1‌384 -11 علی‌رغم اینکه بیشتر اندیشمندان غربی که در مبحث جهانی‌شدن نظریه‌هایی را مطرح کرد٥اند، پیبثشه‌ی ان را درنهایت به قرلا شانزدهم میلادی 3-1 رنسانس و انقلاب صنعتی‌)
رسانده‌اند و روند این اندیشه را همچنان درحال اجرا می‌دانند، این پرسش مطرح است که اساسآ این پدید٥ را باید به پس از عصر رنسانس مرتبط ساخت‌، یا اینکه در سده‌ها و بلکه هزاره‌های قبل از رنسانس این تفکر مطرح بوده و به اجرا درآمده است‌؟ اگرچه برخی از پژوهشگران نظیر آندره گوندر فرانک (ر19ا98) ‘ گراهام تامسون‌[ (2006) رولند (1992) و رابرت جکسون‌٨ (ا1388) با استناد به تفکر “‌“‌دولت‌شهرها“‌“ در یونان و روم باستان‌، غرب را خاستگاه تکامل جامعه‌ی بین‌الملل دانسته‌اند، کم‌ترین توجهی به تمدن‌های شرقی و به‌ویژه‌، امپراتوری‌های قدرتمند ایران باستان‌، مبذول نشده است‌؛ از این‌رو، پرسش اصلی دیگری مطرح است که آیا امپراتوران ایران باستان و به‌ویژه شاهنشاهان ساسانی‌، اندیشه‌های جهانی‌شدن را در سر می‌پرورانده‌اند؟ درصورت وجود چنین اندیشه‌ای‌، از چه مدارک تاریخی
و باستان‌شناختی می‌توان برای اثبات ان بهره جست‌؟
فرض‌، بر آنا است که اندیشه‌های جهانی‌ثثدن‌، نه به‌معنای امررزی آبا و بر پایه‌ی تحولات
فناورانه‌ی دنیای معاصر، در ایران باستان و به‌ویژه در اندیشه‌ی حکمرانان ساسانی بوده است‌ه فرض دیگر، آن است که امپراتوران ساسانی را می‌توان از پیشگامان این اندیشه به‌شمار آورد و
مظاهر آن را می‌توان در شواهد باستان‌شناختی و متون تاریخی نظیر سنگ‌نگاره‌ها، کتیبه‌ها،
کتب بازمانده از این عصر و جز این‌ها جست‌وجو و بازشناسی کرده
هدف اصلی این نوشتار، بررسی مفهوم اندیشه‌ی جهانی‌شدن و پیگیری شواهد اجرای این
اندیشه در عصر ساسانیان است‌. در مسیر به این هدف‌، ضمن بررسی شواهد موید فرضیات
پژوهش حاضر و تبیین اقدامات عملی پادشاهان ساسانی‌، تلاش خواهد شد تا به پرسش‌های مطررحه‌ی فوق‌، پاسخ گفته شوده بدین منظور، با اتکاء به مناج مکتوب‌، ابتدا نظریه‌ها و مفاهم مربوط به دیدگاه جهانی‌شدن مطرح و آن‌گاه‌، مدارک تاریخی و شواهد باستان‌شناختی مربوط به دوره‌ی ساسانی بررسی شده است‌. در پایان‌، با مقایسه‌ی این مدارک و قراردادن آن‌ها در
چارچوب نظری جهانی‌شدن‌، سعی شده است که فرضیات پژوهش‌، ارزیابی شوند.
.2 مبانی نظری پژوهش
جهانی‌شدن‌، که در دهه‌ی 1ه990‌ به یکی از پرکاربردترین اصطلاحات سیاسی تبدیل شد، بیانگر تغییر مهمی است که در جهان درحال رخ‌دادن است‌. صفت «جهانی‌»‌د به‌منظور فراگرفتن یا تاثیرگذاردن بر کلیت به‌هم پیوسته‌ی جهان بشری مورد استفاده قرار گرفت‌. واژه‌هایی همچون «جهانی‌کردن‌»‌٥ و «‌جهان‌گرایی‌»‌[ نیز در سال 1994 در متون تخصصی ظاهر شدند (‌شولت‌، درحالی که عبارت «‌جهانی‌شدن‌»‌٥ برای نخستین‌بار در سال 1961 به‌عنوان یک اسم‌، وارد فرهنگ لغات شد «رایزر و دیویس‌، به‌طور خلاصه‌، جهانی‌شدن را می‌توان در گرایش‌های نظری مختلفی نظیر لیبرالیستی‌، رئالیستی‌، مارکسیستی‌، جامعه‌شناختی بررسی کرد. نظریه‌پردازان لیبرال مانند دیوید هلد’‌، مک‌گرو٥[‌، رابرت کوهن ‌، جوزف نای‌‌، کنیچی اوهمای‌‌، گسترش جهانی‌شدن را دگرگونی تدریجی همراه با گسترش لیبرال دموکراسی می‌دانند. نظریه‌پردازان رئالیستی مانند کنت والتز٨آ، رابرت گیلپین‌؟‌آ، استفان کرزنر’‌[‌، گراهام تامپسون‌٦[‌، وجود پدیده جهانی‌شدن یا نوین بودن آن را به‌دیده‌ی تردید می‌نگرنده از دیدگاه مارکسیستی‌، متفکرانی چون سمیر امین‌ جهانی‌شدن را گسترش نظام استثمارگر سرمایه‌داری س‌دانند (‌رمضان زاده و مسعودی‌، از دیدگاه
جامعه‌شناختی‌، افرادی چون آنتونی گیدنز٥[، مارتین آلبرو و رولند رابرتسون جهانی‌شدن را
در جوهر پدیده‌های اجتماعی و عامل تغییر در بنیادهای زندگی جوامع بشر می‌دانند (‌سلیمی‌،
جهانی‌شدن (نظریه‌ی نظم جط‌نی‌) را می‌توان گسترده‌ترین تلاش نظری متاثر از جامعه‌شناسی تاریخی در روابط بین‌الملل دانست که مبانی نظری آن از دیدگاه والرشتاین‌، جامعه‌شناس آمریکایی‌، سرچشمه می‌گیرد لرمشیرزاده‌، والرشتاین اصلی‌ترین نیروی محرکه‌ی جهانی‌شدن را
«‌قتصاد جهانی سرمایه‌داری‌» می‌داند و معتقد است که این اقتصاد، اکنون بستر اجتماعی جهانی
را ساخته و دیگر جنبه‌های زندگی‌، ازجمله سیاست و فرهنگ را نیز تعیین می‌کند (گل‌محمدی‌، .(1381 از دیدگاه ار اقتصادهای جهانی در طول تاریخ‌، ساختارهای بی‌ثباتی بودند که یا تجزیه می‌شدند یا گروهی‌، آن‌ها را فتح کرده و به یک امپراتوری جهانی تبدیل می‌کرده تمدن‌هایی نظیر روم‌، چین و مصر به این ترتیب‌، شکل گرفتنده وی اقتصاد جهانی مدرن را، که در اروپای قرن شانزدهم شکل گرفت‌، تنها اقتصادی می‌داند که در طول تاریخ‌، به‌نسبت‌، باثبات مانده است‌ه این اقتصاد، که به‌صورت سلطه‌ی تجارت بازار بود، در نظام جهانی جدید جایگزین فئودالیسم شد و به نظام سرمایه‌داری مشهور شد و اکنون کاملا جهان شمول است
ازنظر جن‌آرت شولت‌[‌[‌، واژه‌ی جهانی‌شدن‌، پنج کاربرد متفاوت بین‌المللی‌شدن‌، آزادسازی‌»جهانی‌گرایی‌، غربی‌سازی‌ و قلمرو زدایی‌»‌دارد. وی به بررسی مفاهیم این واژه‌ها می‌پردازد و کاربرد مفهوم آخر لاقلمروزدایی‌) را منطبق با جهانی‌شدن عنوان می‌کند. او '' بین‌المللی‌شدن‌“‌“ را به‌معنای گسترش تعاملات فرامرزی و وابستگی متقابل کشورها و “‌“‌آزادسازی‌“‌“ را نیز به‌معنی رفع محدردیت‌های دولتی از نقل و انتقال بین کشورها به‌منظور ایجاد اقتصاد آزاد و یک‌پارچه‌ی جهانی می‌دانده او جهانی‌شدن با مفهوم “‌“‌جهانی‌گرایی‌“‌“ را به‌معنی القای اهداف و برنامه‌های خاص به مردم سراسر جهان‌، تعریف کرده و “‌“‌غربی‌سازی‌“‌“‌، که به‌ویژه توسط منتقدان امپریالیسم فرهنگی به‌کار می‌رود، را به‌معنای تلاش برای غربی‌کردن جهان دانسته است‌ه از نظر او، “‌“‌قلمروزدایی‌“‌“ به‌معنی تلاش در جهت کم‌اهمیت ساختن فواصل
و مرزهای جغرافیایی دانسته شده و معتقد است که در این فرایند، روابط اجتماعی از قلمرو جغرافیایی خارج و به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که گویا انسآن‌ها در یک مکان واحد (‌جهان‌) زندگی می‌کنند اشولت

محققانا دیگری نظیر آنتونی گیدنز نیز جهانی‌شدنا را به‌مثابه افزایش و تقویت ررابط اجتماعی در گستره جهان تعریف می‌کنند . مارتین آلبرو و الیزابت کینگ‌
دیوید هلد و مک‌گرو نیز جهانی‌شدن را فرایندهای دگرگونی در فضای سازمان‌های روابط و
انجمن‌های اجتماعی می‌دانند که وسعت‌، عمق‌، سرعت و میزان تاثیرگذاری‌های متفاوتی دارند
.3 تاریخچه‌: سرآغاز و تطور اندیشه
درمورد زمان شکل‌گیری و تعیین آغاز روند جهانی‌شدن نظام جهانی همه‌ی نظریه‌پردازان این حوزه وحدت نظر ندارند. سمیر امین‌، کم‌وبیش مانند والرشتاین‌، آغاز آن را به قرن شانزدهم میلادی رسانده و معتقد است که جوامع قبل از سرمایه‌داری ازهم جدا نبوده‌اند و نظام‌های ماقبل از این دررانا نز تحت سلطه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک قرار داشتند و در درربا نظام‌های منطقه‌ای و حتی در درون نظام جهانی شرکایی رقیب به‌شمار می‌آمدند . درمقابل‌، آندره گوندر فرانک و ویلیامسون معتقدند که روند جهانی‌شدن سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر دارد؛ زیرا تمام ویژگی‌های معرف نظام‌جهانی معاصر، نظیر انباشت سرمایه‌، ساختار مرکز- پیرامون‌، هژمرنی 31 و رقابت‌، چرخه‌های اقتصادی کرتاه‌مدت و بلندمدت
همچنین در تقابل با نگاه اروپامدار والرشتاین معتقدند که به‌جای تمرکز بر اروپا و تحولات آن باید نگاهی غیراروپامدارانه داشت و به‌کل تاریخ بشری نگریست رمشیرزاده‌، برخی از پژوهشگران‌، نظیر گمبل‌، ابتدای مهاجرت بین قاره‌ای انسان که با اولین دریانوردی‌ها در سطح گرهی زمین میلادی‌) آغاز شد را مبدا جهانی‌شدن می‌دانند و برخی از اندیشمندان نیز ظهور اولین ادیان جهانی 500) پ‌هم‌) را سرآغاز جهانی‌شدن معرفی می‌کنند (برای مطالعه‌ی دیدگاه این اندیشمندان بنگرید به شولت‌، جان کلام آنکه‌، بیشژ پژوهشگران پدیده‌ی جهانی‌شدن را از قرن شانزدهم میلادی فراتر نمی‌برند و استدلال آن‌ها عموماً بر رخدادهای اجتماعی‌، سیاسی و اقتصادی پس از قرن شانزدهم میلادی همچون به‌وجود آمدن اتحادیه‌ی بین‌المللی تلگراف‌، طرح هماهنگ‌سازی وقت در سطح جهان نسبت به ساعت گرینویچ‌، تاسیس سازمان ملل متحد، تشکیل نهادهای مالی بین‌المللی‌، شکل‌گیری اعتراضات ضدجهانی‌شدن و مخالفت با نهادهای اقتصادی استوار است‌.
به‌هر روی‌، مفهوم جهانی‌شدن که به‌طور خاص از اواخر دهه‌ی 1980 در ادبیات علمی جهان مطرح شد، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به حرکت روبه‌رشد خود ادامه داد و بعد از 1 ‌سپتامبر، به‌زعم برخی دچار تطور شد و به‌زعم برخی دیگر تداوم یافت (‌رمضان‌زاده و مسعودی‌، . هلد و مک‌گرو به چهار موج نظری‌، تاریخی‌، نهادی و در سیر تحول مفهوم جهانی‌شدن اشاره کرده و آخرین موج را نقطه‌ی عطفی در این تحولات می‌دانند
به‌هرحال‌، آن‌چنان‌که تعدادی از پژوهشگران‌، مفاهیم امروزی جهانی‌شدن را با اندیشه‌های جهان‌وطنی‌[‌د در جهان باستان مرتبط می‌سازند، در ادامه‌ی تلاش می‌شود با تکیه بر دیدگاه
جهان‌وطنی در اندیشه‌های پادشاهان ساسانی مستندات پیشتازی ساسانیان در طرح نظریه‌ی جهانی‌شدن و اجرای آن در ایران باستان مورد بحث واقع شود.
.4 ساسانیان پیشگامان جهانی‌سازی
از آنجایی‌که دیدگاه‌های جهانی‌شدن در دنیای باستان را می‌توان تحت اندیشه‌ی فلسفی مررد بحث قرار داد، در مقدمه و به ایجاز، این مفرم بررسی س‌شرد و آنگاه مستنداتی مطرح خواهد شد که در پاسخ به پرسش‌های پژوهش‌، به‌کار آیند.
سیاست‌، فرهنگ و سنت خاصی وابستگی ندارد
پیروان دیدگاه جهان‌وطنی‌، جهان را تنها تحت یک حکومت واقعی‌، که حکومت خداست
می‌دانند و معتقدند که روابط اجتماعی‌- اقتصادی افراد، براساس فرهنگ مدنی شکل می‌گیرد . دین‌، یکی از عوامل انسجام‌دهنده‌ی جهان‌وطنی و جهان‌شمولی است‌. همچنان‌که توماس معتقد است‌، دینی که بتواند به نهادهای سیاسی جامعه وارد شود
و در ساختار اجتماعی اشاعه یابد می‌تواند در شکل‌یابی اندیشه‌های
جهان‌وطنی موثر واقع شود.
اگرچه تفکر جهان‌وطنی ابتدا در فلسفه‌ی رواقیون‌؟‌ مطرح شد و در امپراتوری روم شکوفا و زمینه‌ی بلندپررازی‌های حکمرانان ررم را فراهم ساخت به‌دلیل وجود رگه‌هایی از مذهب زرتشتی در می‌توان پذیرفت که این مشرب فکری نیز تحت نفوذ نظریات فلسفی و مذهبی پیامبر بزرگ ایرانیان «زرتشت‌) شکل یافته باشده شایان
ذکر است که شواهد باستان‌شناسانه‌، رونق مذهب زرتشت را دست‌کم در روزگار حکمرانی مادها یعنی سه قرن قبل از ظهور رواقیون‌، به اثبات رسانده است‌

علی‌رغم تلاش گسترده‌ی امپراتوران هخامنشی در استیلا بر تمدن‌های بزرگ جهان‌، شواهد چندانی از دخالت تفکرات فلسفی “‌“‌جهانی‌شدن‌“‌“ در اقدامات آن‌ها قابل دسترسی نیست‌ه احتمالا این بدان سبب است که آن‌ها به‌هیچ‌روی درصدد تحمیل تفکرات فلسفی و مذهبی به مردمان سایر نقاط جهان بر نیامده‌انده منشور کوروش بهترین سند در اثبات این مدعاست‌ه این تفکرات‌، همچنین نمی‌توانست در اندیشه‌های فلسفی پادشاهان اشکانی جایی بیابد؛ زیرا آن‌ها
نوعی حاکمیت ملوک‌الطوایفی و تنوع مذاهب را پذیرفته بودند و کوشش موبدان زرتشتی نیز
.3 نحله‌ای از تفکر فلسفی یونان باستان است که توسط زنون اهل کیتیون جزیره‌ی قبرس 270-342) پ‌.م‌) بنیان‌گذاری شده فلسفه‌ی رواقیون به‌طور کلی‌، این بوده است که دانا لرخردمند) باید در شهر زندگانی کند؛ اما شهر او محدود به دیوار و مرز نیست و این شهر خدایی که حقیقت و دادگری در آن فرمانروابی می‌کند، خود جهان است‌؛ جهان شهر خداست و خردمند باید بکوشد حق و دادگری در این شهر برقرار شود

.4 رواقیون نیز همانند زرتشتیان به خدای یگانه‌ای که در آتش ازلی نمایان می‌شد، عقید، داشتند. آتشی که از آن‌، همه‌چیز جهان و ازجمله روان انسان‌، که به‌عقیده‌ی برخی از آن‌ها جاودانی است‌، به‌وجود آمده است
دوره‌ی ساسانیان در تاریخ ایران و شرق اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا علاوه بر ایجاد دولت متحد و نیرومند که چهارصد سال 224) تا 651 م‌) بر قسمت بزرگی از جهان حکومت کرد؛ تاثیرات فرهنگی آن نیز تا قرن‌ها پس از سقوط این امپراتوری استمرار یافته است (‌زرین‌کوب و زرین‌کوب‌، (2‌-نا1‌:ه1381 آن‌چنان‌که از کتیبه‌ها و متون برجای‌مانده از ساسانیان‌، همچون
کارنامک اردشیر پاپکانا، خدای‌نامک‌، نامه‌ی تنسر، کتیبه‌ی شاپور در کعبه‌ی زرتشت و جز
این‌ها استنباط می‌شود، ایشان اعقاب خود را به هخامنشیان می‌رساندند و خود را میراث‌دار آن‌ها معرفی می‌کردند برخی از محققان نیز معتقدند که میراث هخامنشی در آثار فرهنگی ساسانیان نظیر نقشه و سبک معماری آناها نیز کرد یافته است

اردشیر پاپکان (بنیانگذار این امپراتوری‌) که از نوادگان ساسان‌، موبد آتشکده‌ی آناهیتا در شهر
استخر بود، هنگامی که سرکردگی نظامی اردوان پنجم اشکانی را برعهده داشت‌، در فارس علم استقلال برافراشت‌ه هدف و شعار وی درمورد اینکه چرا بر ولی‌نعمت خود شوریده است این بود که “‌“‌تا جهان را یک‌خدایی کنم‌“‌“ (‌تنسر، 4:1311 و .(50 اردشیر پس از چهارده سال نزاع با نود ملوک‌الطوایف اشکانی که پادشاه آن‌ها اردوان بود، توانست «‌یک‌خدایی‌» را تاسیس کند و شاهنشاه شود (همانا“ 50 [تحشیه‌ی هفتم‌]‌)‌ه بدین‌ترتیب‌، بنیال حاکمیت این سلسله بر وحدت مذهبی‌، استوارشد که خود تامین‌کننده‌ی وحدت سیاسی و بزرگ‌ترین پشتیبان ایشان بود ٠ نخستین اقدام ایشان‌، گردآوری اوستا به‌منظور یکپارچه‌سازی مذهبی توده‌های پراکنده‌ی
آنچنان استوار گشت که در تنظیم سازمان فضایی شهرهای ساسانیان نیز کاملا منعکس شده
است
آنچنانکه کریستینسن معتقد است‌، نخستین نظام مذهبی که در ایران به‌صورت منسجم شکل گرفت‌، دین و آیین زرتشت بود (کریستینسن‌، .(100ع‌ :1388 درواقع‌، اعلام رسمیت دین زرتشت‌٨٥ نه‌تنها پریشانی حاصل از هجوم اسکندر را سامان می‌بخشید، بلکه به محرکی نیرومند در جهت تقویت اندیشه‌های جهانی‌سازی تبدیل شده بود٨٩. شایان ذکر است که به‌کارگیری قدرت حاکمیت سیاسی در اعمال سازمان اجتماعی مورد حمایت روحانیان
زرتشتی بر جامعه‌ی ایرانی‌، موجبات نارضایتی اقشاری از اجتمام را فراهم می‌ساخت‌. این مخالفت‌ها که گاه در قالب قیام‌هایی همچون قیام مانی و مزدک کرد می‌یافت‌، به‌تدریم زمینه‌ی سقوط ساسانیان را فراهم می‌ساخت‌؛ به‌دلیل اینکه پرداختن به این‌موضوم ممکن است رشته‌ی بحث را ازهم بگسلد، ان را به نوشتاری دیگر موکول می‌سازیم‌.
شاهان ساسانی همواره‌، خود را به منبع افرینش مرتبط می‌ساختند و در تلاش بودند تا از مذهب برای مشروعیت‌بخشیدن حکومت خود بهره جویند؛ به‌عنوان مثال‌، در نقش‌برجسته‌ی اردشیر اول
در نقش رستم‌، شاه درحال دریافت حلقه‌ی قدرت از سمبل اهورا مزدا نشان داده شده که درواقع‌، دریافت نشان حکومتی الهی است لرشیپمان‌، (1383 (‌شکل -12 شواهد دیگر چنین اندیشه‌ای‌- که
شاه نژاد خود را به ایزدان رسانده و سعی بر الهی نشان‌دادن فلسفه‌ی قدرت خود داشت‌- را می‌توان
در کسه‌های به‌جای‌مانده از این دوران نیز یافت‌. پرای نمونه‌، در بخشی از متن کبیبه‌ی شاپور اول درکعبهی ززشت آمده است‌: «‌... من هستم خدآودگع‌ر مزدآپرست شع‌پور ش‌هنثثل‌ه آیرم‌نی‌ن و غیر آیرآنی‌ن‌، زآده‌ی خدا]‌ن‌، پسر لل‌وبدگع‌ر مزدآیرست آردشیر ش‌هنثتل‌ه ایرآنی‌ن زآده‌ی خلل‌]‌ن‌، نوه‌ی
در متن این کتیبه‌، شاه ساسانی نه‌تنها خود را یکتاپرست و زاده‌ی خدایان و نماینده‌ی مطلق
آناها در زمین معرفی شکند، بلکه نوه‌ی شاهزاد٥ی آسمانی شاهنشاه غیرایرانیان نیز می‌داند.
چنان‌چه این عبارات را در کنار هدف شاه برای یک‌خدایی‌کردن جهان قرار دهیم‌، تردیدی
نمی‌ماند که اندیشه‌ی جهانی‌سازی تمامی کرانه‌های تفکر پادشاهان ساسانی را اشغال کرده بود.
به‌علاوه‌، کاربرد مستمر از نقش آتشدان در پشت سکه‌های تمامی شاهان ساسانیان (‌شکل 13 بیش از هرچیز نشان‌دهنده‌ی حاکمیت دستورهای زرتشت بر تمامی ابعاد زندگی ساکنان سرزمین اهورایی است‌. از آن‌جایی‌که سکه‌ها بیشتر از هر مصنوع دیگری در روابط بین‌المللی «‌از طریق تجارت‌) به‌کار گرفته می‌شدند، می‌توانستند نقش بی‌بدیلی را برای انتقال عقاید
زرتشت به اقصا نقاط دنیای باستان ایفا کنند.
در میان آثار فرهنگی بازمانده از این دوره‌، نمودهای فراوان دیگری را می‌توان ملاحظه کرد که تلاش ساسانیان به‌منظور اشاعه‌ی عقاید و مفاهیم فلسفی‌- اساطیری آن‌ها در گستره‌ی گیتی را نشان می‌دهد؛ به‌عنوان نمونه‌، در برخی از ظروف ساسانی‌، هنرمندان نماد الهه‌ی آناهیتا و
یکی از نمودهای جهانی‌شدن‌، تصویب قوانین جهان‌شمولی است که ابنای بشر را به‌طور یکسان دربرگیرد. اگرچه ریشه‌های این اندیشه‌ها را در دعوی پیامبران بزرگ الهی ستوان جست‌وجو کرد حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان غربی بیشتر کوشیده‌اند تا مبانی
حقوق بشر را در رساله‌ها و کتب حقوقی یونان و روم باستان و غرب بجویند نمایند و در
دستورهای دینی او در دوره‌ی ساسانی تجلی عینی یافته است‌. رعایت و توجه به حقوق بشر را با اندکی تامل می‌توان در دوران پادشاهی ساسانیان پیگیری کرد. پادشاهان ساسانی این موضوع را درک کرده بودند که موضوع حقوق بشر اساسا با منافع بین‌المللی مرتبط می‌شود؛ از این‌رر با نگاهی بر آثار برجای‌مانده از ساسانیانا- نظیر نقبثن‌برجسته‌های درمین
پادشاه این سلسله لرشاپور اول‌)‌- درمی‌یابیم که ایشان با مراعات حقوق انسان‌ها، ولو هنگامی که اسیر شده‌اند رشکل‌های 4 و -15 سعی بر نهادینه‌کردن این رفتار مدنی و انسانی
داشته‌انده یکی از این صحنه‌ها مربوط به پیروزی شاپور اول بر والریانوس امپراتور روم است (‌شکل -14 در این جنگ‌، شاهنشاه ایرابا پس از فتح شهرهای سوریه ازجمله انطاکیه و کاپادوکیه‌، در نزدیکی الرها، والریانوس را شکست داد و وی را به همراه هزاران نفر از سپاهیانش به اسارت در آورد. به دستور شاپور برای نشان دادن این پیروزی عظیم بر امپراتور مقتدر غرب‌، نقش‌برجسته‌هایی بر صخره‌های سنگی فارس حجاری شد. همان‌گونه که در شکل شماره‌ی 4 دیده می‌شود، شاه با حفظ احترام امپراتور اسیرشده‌ی روم‌ تنها مچ او را به نشانه‌ی اسارت در دست راست خویش گرفته . در پشت سر شا٥، نقش کرتیر، موبد بزرگ زرتشتی‌، دیده س‌شود تا رفتار شاهنشا٥ با دشمنانا اسیرش توسط عالی‌ترین مقام مذهبی کشور نیز تایید شود. به‌تصویرکشیدن رفتارهای ا نسان‌دوستانه‌ی پادشاه در نقش‌برجسته‌ها نیز می‌توانست به تبلیغ و ترویج این مباحث در جوامع آن روزگار کمک کند.
در نقش‌برجسته‌ی مهم دیگری که پیروزی شاپور اول بر گردیانوس امپراتور روم را نشان می‌دهد (‌شکل -(15د شاهنشاه ایران درحال نوازش‌کردن سردار اسیرشده‌ی رومی است که برخی آن را والرین می‌دانند (‌برای اطلاعات بیشتر درمورد این نقش‌برجسته بنگرید به
اگرچه در تشخیص پادشاه‌، اختلاف‌نظرهایی بین محققان است‌، صرف‌نظر از
نام او، نقش‌برجسته‌، الهام‌بخش رفتار l خلاق‌مدارانه‌ای است که شاهنشاه ساسانی نسبت به
رقیب قدرتمند رومی از خود نشان می‌دهده تردیدی نیست که این رفتار نیز در قالب دیدگاه جهان‌وطنی جای می‌گیرد، که یکی از مبانی اصلی آن اخلاقیات است‌ه نقش‌برجسته‌، همچنین تعلیم و تبلیغ رفتاری مدنی ازسوی شاه ساسانی به ساکنان این سرزمین است‌.
از این میان‌، اوستا را می‌توان دایره‌المعارفی از مباحث مذهبی‌، فلسفی و حکمی‌، طب نجوم به حساب آورد به‌علاوه‌، کتب غیرمذهبی نظیر کارنامه‌ی اردشیر پاپکان‌، شهرهای ایران‌، آیین‌نامک‌، گاهنامک‌، نامه‌ی تنسر، درخت آسوریک و داستان خسرو کواتان ریدک‌، یادگار زرایران و نمونه‌های بسیار دیگری را - که در آن‌ها به
شرح‌حال شاهان‌، شرح جنگ‌ها، فلسفه‌، هنر، ورزش‌، شهرهای ایران‌، تشکیلات دولت و سیاست‌های کشورداری پرداخته نیز مفید
خواهند بوده بی‌تردید اطلاق نام «‌یرانشهر» که برای اولین‌بار در منابع مکتوب ساسانی به سرزمین‌های تحت حاکمیت شاهال این سلسله نهاده شده است را نیز ستوالا شاهدی بر تلاش آن‌ها در اجرای اندیشه‌ی جهانی‌سازی محسوب داشت‌. در اوستا واژه‌ی «‌یران‌»‌»‌، به‌عنوان «‌نام سرزمین اسطوره‌ای آریاییان‌» آمده است که در دوران اردشیر پاپکان‌، به‌صورت اسم بر جغرافیای زیر حاکمیت ساسانیان گذاشته شده مفهوم «‌یرانشهر» و «ایران‌»‌»‌، پیش‌تر کاربردی مذهبی داشته و سپس شکلی سیاسی به خود گرفته و در مفهوم مجموعه‌ای جغرافیایی از سرزمین‌ها به‌کار رفت
.5 نتیجه‌گیری
موضوع مورد بحث در این نوشتار، روشن ساخت که امپراتوران ساسانی‌، فرمان‌روایانی مقتدر بودند که با بهره‌گیری از تعالیم الهی زرتشت‌، اندیشه‌ی جهان‌وطنی و جهانی‌شدن در دنیای باستان را به منصه‌ی ظهور گذاشتند. انتخاب آیین زرتشتی به‌عنوان دین رسمی در زمان
ساسانیان‌، سبب شد که درپی وحدت سیاسی‌، وحدت دینی ایران نیز تضمین شود و دین زرتشت توانست با اتکا به قدرت سیاسی‌، ساختار اجتماعی ساکنان این سرزمین را نیز در قبضه‌ی خود درآورد. تاکید حاکمیت سیاسی بر اجرای دقیق سازمان اجتماعی مورد حمایت
روحانیان زرتشتی‌، سبب به ظهور نارضایتی‌هایی در کشور شد، که این مبحث را به نوشتاری دیگر واگذار خواهیم کرده اگرچه هم‌زمان در روم نیز اندیشه‌ی جهان‌وطنی توسط رواقیون شکوفا شده بود، این ساسانیان بودند که درحد فاصل قرن دوم تا ششم میلادی با انگاره‌ی وحدت سیاسی‌- مذهبی اندیشه‌های جهانی‌سازی را عملی ساخته و به اجرا درآورند. شواهد باستاباشناسانه‌، که گاه در این نوشتار به آنا استناد شد، نشاا س‌دهد که فرمان‌ررایابا ساسانی با استفاده از نمادها و سمبل‌هایی بر روی سکه‌ها، مهرها، ظروف‌، منسوجات‌، معماری و دیگر مواد و آثار فرهنگی سعی بر انتقال پیام و آشنا نمودن دیگر ملل با جهان‌بینی‌، اساطیر و
اندیشه‌های فلسفی خود داشته‌اند .
همانطور که آورده شد، یکی از ابزارها و عوامل اصلی برای عملی نمودن اندیشه‌ی
جهان‌وطنی‌، مذهب و اخلاق‌مداری است‌. نقش‌برجسته‌های مورد مطالعه‌، کتیبه‌ها و دیگر
مدارک مکتوب تایید نمودند که ساسانیان با اسرای خود رفتاری بزرک‌منشانه و انسانی
داشته‌اند. این‌گونه رفتار علاوه بر تبیین روحیه‌ی والا و فرهنگ‌مدار، بیانگر انتقال اندیشه‌های
اخلاق‌مدارانه در این دوره و تبلیغ این‌گونه رفتارهای انسانی است و از مبانی اصلی اندیشه‌ی جهان‌وطنی به‌شمار می‌آیده این شواهد آشکارا بیانگر وجود اندیشه‌ی جهان‌وطنی در دوره‌ی ساسانی است‌ه تاکید بر این اندیشه را در کتیبه‌های برجای مانده از شاهالا ساسانی که خود را
زاده ایزدان و شاهنشاه ایرانیان و غیرایرانیان معرفی می‌کنند، قابل پیگیری است‌.
به‌علاوه‌، همانگونه در این این نوشتار، بحث شد، ادیان توحیدی‌، به‌ویژه آن‌هایی که دارای کتاب داشته‌اند- را می‌توان شکل‌های آغازین اندیشه‌ی جهانی‌شدن دانست‌؛ زیرا در ذات خود موثرترین عوامل در ایجاد تفکرات جهان‌وطنی و به‌وجود آمدن جهانی واحد از دیدگاه فضایل اخلاقی و فرهنگ را دارنده این اندیشه‌، که رسمی‌شدن دین زرتشت به‌نحو موثری می‌تواند در ایجاد جهابارطنی تاثیرگذار باشد، قطعا به‌صورت آگاهانه ازسوی شاهان ساسانی‌، فیلسوفان و اندیشمندان مذهبی و سیاسی این دوره رنظیر تنسر، کرتیر، آذربد مهراسپندان‌، بزرگمهر، مهرنرسه و برخی بزرگان دیگر) تعقیب شد. هرچند که شواهد باستان‌شناسی و تاریخی‌، بیانگر تاکید ساسانیان بر اندیشه‌ی جهان‌وطنی دینی بر بنیان وحدت سیاسی و وحدت مذهبی است‌، درک فلسفه‌ی چرایی این موضوع که زرتشتی‌گری به‌عنوان دین رسمی انتخاب شد و با تفکرات فلسفی جط‌ن‌وطنی شکوفاشده در امپراتوری روم توسط رواقیون چه ارتباطی داشته است‌، نیازمند جست‌وجوی بیشتر در منابع مکتوب باقی‌مانده از دوره‌ی ساسانیان است که خود نوشتاری دیگر می‌طلبد.
سپاس‌گزاری‌: از اساتید گرانقدر دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‌، آقایان دکتر عالم و دکتر متقی به‌سبب راهنمایی‌ها و معرفی منابع و ایده‌های مرتبط با این نوشتار صمیمانه سپاس‌گزاریم‌ همچنین از خانم مصلی‌، مسئول کتابخانه‌ی مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برای در اختیار قراردادن منابع و همراهی نویسندگان‌، تشکر کنیم.

مشخصات

مشخصات

توسط: حسن کریمیان ؛ نیلوفر مقیمی تعداد صفحات: 25 تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018