مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود و زیان بر ارزش شرکت

چکیدهتجدید ارائه صورتهای مالی به طور ضمنی حاوی این پیام است که صورتهای مالی دوره گذشته از ویژگی کیفی قابلیت اتکا برخوردار نبوده اند و از این رو این امکان وجود دارد تصمیماتی که بر اساس این اطلاعات اتخاذ شده اند غلط باشند. تحققات گذشته نشان می دهد تجدید ارائه سرفصل های اصلی صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری در بین سایر سرفصل صورهای مالی اساسی برخوردار است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی این تجدید ارائه سرفصل­های اصلی صورت سود و زیان بر ارزش شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، 90 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1383-1391 مورد بررسی قرار گرفته­اند است. روش آماری مورد استفاده، رگرسیون چند متغیره و ازمون t می­باشد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیات نشان می  دهد بین ارزش شرکت و تجدید ارائه سرفصل­های اصلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه غیرمستقیم معناداری وجود دارد.


نمای مطلب

بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود و زیان بر ارزش شرکت
دکتر مهدی ناظمی اردکانی
استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد
زهره عارف منش
مربی گروه حسابداری دانشگاه یزد
زهرا جعفری باوریانی
دانشجوی ارشد دانشگاه یزد
مقدمه
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران‌ هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی‌شده درباره وضعیت مالی‌ عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گبشرده از ا ستفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات‌ ‌ ‌مربوط بودن ‌ و ‌ ‌قابل‌اتکا بودن ‌ و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات‌ ‌ ‌قابل‌مقایسه بودن ‌ و ‌ ‌قابل‌فهم بودن ‌ است‌ اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است‌ ازآنجاکه خصوصیات کیفی قابل‌مقایسه بودن و قابل‌فهم بودن‌ بر مفید بودن اطلاعات می‌افزایل‌ رجود ثبات رریه حسابداری در ررش‌های حسابداری بکار گرفته‌شده افشاء مناسب اطلاعات الزامی است‌ استانداردهای حسابداری ایران مقرر می‌کند که شرکت‌ها باید ارقام صورت‌های مالی را به‌صورت مقایسه‌ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند ‌ بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری‌ بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه‌بندی قرارگرفته و در صورت وجود اشتباهی بااهمیت در ماهیت و نحوه طبقه‌بندی و نیز مبالغ سال قبل‌ می‌بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند بدین ترتیب تجل‌ید ارائه می‌تواند به معنای رجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال جاری کشف‌شده است‌؛ البته به‌شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه‌های حسابداری نباشد مطالعات نیز می‌دهند که درصد بالایی از تحدید ارائه در به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه‌ غیرقابل اتکا تصور شدن صورت‌های مالی‌ تلاش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس‌ زیان ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه ا ستفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و درنهایت تضییع منابع عمومی جامعه‌ بخشی از پیامدهای این امر است ‌همانا ‌ بنابراین‌ تجدید ارائه مستمر اقلام در دوره‌های پی‌درپی و رواج آن میان شرکت‌های ایرانی‌ به اعتبار صورت‌های مالی‌ آسیب می‌زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می‌شود ‌

با توجه به این که تحلیل‌گران اوراق بهادار مدیران شرکت‌ها سرمایه‌گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را به صورت سود وزیان به عنوان یکی از عناصر صورت‌های مالی معطوف می‌کنند مسئله اصلی این مطالعه‌ بررس تاثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود وزیان ‌درآمدفروش‌ بهای تمام شده و هزینه‌ بر ارزش شرکت می‌باشد

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی سرمایه‌گل‌اری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است‌ صورت‌های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می‌رود نقش موثری در توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید اما صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح‌ پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته و کیفیت پایین آن‌ها ارائه می‌نماید ‌ در ادبیات حسابداری تجدید ارائه به‌عنوان انجام اصلاحاتی در صورت‌های مالی به دلیل عدم رعاپ اصول پذیرفته‌شده حسابداری تعریف شد است ‌ طبوا بند هیات اصول حسابداری امریکا تجدید ارائه سود و سایر اطلاعات مالی سال‌های گذشته شرکت‌ها به علت اشتباهات ناش از محاسبات ریاضی‌ اشتباهات در به‌کارگیری رریه‌های

ضرورت پیدا می‌کند ‌ هرلی تجدید ارائه را به معنی اصلاح اشتباهات و عدم رعایت مقررات می‌داند البته تجدید ارائه ممکن است در نتیجه به‌کارگیری استاندارد جدید نیز انجام گیرد ‌ بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که تجدید ارائه موجب نگرانی در مورد کیفیت گزارشگری مالی شده است‌ ‌ بازار به خبر تجدید ارائه‌ واکنش منفی نشان می‌دهد ‌ اداره پاسخ‌گویی دولتی ایالات متحده که به‌عنوان بازوی حسابرس بازرسی و تحقیقاتی قوه مقننه امریکا ‌کنگره ایالات متحده‌ عمل می‌کند؛ پژوهش‌هایی در سال‌های بررسی راکنش قیمت‌های سهام به خبر تجل‌ید ارائه صورت‌های مالی انجام داد نتایج این پژوهش‌ها حاکی از آن است که قیمت‌های سهام تنها چد روز پس از مشخص شدن اقلام تجدید ارائه به میزان قابل‌توجهی سقوط کردند همچنین‌ اگرچه تعیین اش بلندمدت تجل‌ید ارائه بسیار مشکل است‌ اما به نظر می‌رسد اش بلندمدت آن‌هم منفی باشد ‌ بازار به همه تجدید ارائه‌ها یکسان نیست‌ زیرا ریژگی‌های تجدید ارائه‌ها از چندین جهت مهم با هم تفاوت دارند تجدید ارائه ممکن است بر حساب‌هایی تاثیر بگذارد که از نظر سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت بااهمیت تلقی می‌شوند ‌مثل درآمد یا بر حساب‌هایی که اهمیت کمتری دارند ‌مثل سرقفلی‌ ‌ ارائه‌های اشتباهی که منجر به تجدید ارائه می‌شوند ممکن است به علت اشتباهات غیرعمدی یا انتخاب‌های هدفمند رویه‌های ببابداری باشند ‌ اصلاح درآمد دوره‌های گذشته می‌تواند بر توان سودآوری آتی شرکت نیز اثرگذار باشد؛ بنابراین تجدید ارائه ناشی از اصلاح درآمد دوره‌ های گذشته دارای تاثیرات مخرب‌تری نسبت به تجدید ارائه به دلیل سایر موارد است‌ به‌بیان‌دیگر شواهد حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران به تجدید ارائه صورت‌های مالی به دلیل اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد نسبت به سایر دلایل‌ واکنش شدیدتری نشان می‌دهند بنابراین‌ پیش‌بینی می‌شود تجدید ارائه به دلیل اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد واکنش منفی‌تری از جانب بازار سرمایه‌ در پی داشته باشد ‌ بر این باور است که شدت واکنش منفی بازار در مواردی شدیدتر است که تجدید ارائه صورت‌ های مالی در مواد مرتبط با تقلب یا اثرگذار بر درآمد شرکت باشد برای نمونه نتایج پژوهش پالمرز و همکاران ‌٠٤ ٠ ٢ نشان می‌دهد که اگر به دلیل تجدید ارائه‌ سود کاهش یابد واکنش بازار در تاریم اعلان خبر ارائه مجدد منفی خواهد بود آن‌ها یافتند که میانگین نرخ بازده غیرعادی انباشته در طی دوره دو روزه بعد از اعلان خبر تجدید ارائه درصد کاهش یافته است‌ نتایج پژوهش‌های اداره پاسخ‌گویی دولتی ایالات متحده ‌ نشان می‌دهد که قیمت‌های سهام تنها چند روز پس از مشخص شدن تجدید ارائه به میزان قابل توجهی سقوط کردند پژوهش چن و همکاران بیان‌کننده این موضوم هست که‌ تجدید ارائه صورت‌های مالی باعث کاهش ارزش شرکت می‌شود و همچنین تجدید ارائه حساب‌های اصلی‌ بیشتر بر منافع و هزینه و درآمد عملیاتی تاثیرگذار است‌ بر سود سهامداران به نسبت تجدید ارائه حساب‌های فرعی به شکل گسترده‌ای اثر گذارند ‌


مطالعات در زمینه ت‌ید ارائه صرت‌های مالی را می‌توان در سه گروه طبقه‌بندی کرد: ا مطالعات مربوط به پیامدهای منفی تجدید ارائه صورت‌های مالی مطالعات مربوط به عوامل و انگیزه‌های تجدید ارائه صورت‌های مالی ٣ مطالعات برای تشخیص تجدیل ارائه صورت‌های مالی ‌ در ادامه خلاصه‌ای از مطالعات یاد شده ارائه می‌شود

چن و همکاران ‌ به بررسی اثر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر ارزش شرکت و کاربرد آن برای قانون‌گذاران در اولویت بندی تعدیلات پرداختند نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که اثر تعدیلات حساب‌های اصلی و با اهمیت بر ارزش شرکت بیشتر از اثر حساب‌ های فرعی و بی اهمیت است‌ در کشور چین تجدید ارائه شرکت‌ها به یک شکل و یک اندازه تاثیرگذار نمی‌باشد

کراوت و شولین یافتند که پس از تجدید ارائه‌ هزینه ریسک اطلاعات اختیاری افزایش می‌یابد که این امر منجر به افزایش هزینه مورد انتظار سرمایه‌گذاران می‌شود

پلاملی و یوهن پژوهشی با هدف بررس دلایل اصلی تجدید ارائه صورت‌های مالی انجام به این نتیجه رسیدند که در بیبشر موارد دلیل تجل‌ید ارائه صورت‌های مالی‌ اشتباهات رخ داده از جانب شرکت‌ها است‌پالمرس و همکاران ‌ کاهش قابل توجه ارزش بازار بلافاصله پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی را نشان دادند آن‌ها استدلال می‌کنند که از دست دادن ارزش بازار را می‌توان به چندین عامل نسبت داد: تجدیدنظر در مورد انتظارات از سودهای گذشته و مورد انتظار آینده تجدیدنظر در مورد انتظارات از چشم‌انداز رشد شرکت‌ ارزیابی مجدد از صداقت مدیران و تجدیدنظر در مورد ادراک از کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ پژوهشی که همزمان به بررس رابطه بین تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود و زیان و ارزش شرکت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد مشاهده نشد با این وجود در اینجا به بیان پاره‌ای از پژوهش‌های تجربی اشاره می‌شود که درزمینه تجدید ارائه صورت‌های مالی یا ارزش شرکت‌ها انجام‌شده و به نحوی به موضوع پژوهش ارتباط پیدا می‌کنند افزون بر این‌ برخی از پژوهش‌ها به‌منظور ایجاد پشتوانه برای به‌کارگیری متغیرهای این پژوهش بیان شده است‌

اخگر همکاران ‌ در پژرهش به بررس رابطه بین ارائه مجلد صورت‌های مالی ریسک اختیاری و ذاتی به عنوان نمادهای ریسک اطلاعاتی‌ در تعداد شرکت پذیرفته شده در بورس ارراق بهادار تهران طی سال‌های استفاده از رگرسیوبا زمانی پرداختند نتایج حاکی از آن است که ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از حساب‌ های اصلی با ریسک اختیاری رابطه معناداری دارد همچنین ارائه مجلد توسط حسابرس و دفعات تکرار ارائه مجدد نیز ارتباط معناداری با ریسک اطلاعاتی دارد که همه این تغییرات موجب تغییر در هزینه سرمایه شرکت نیز می‌شود و ریسک اطلاعاتی شرکت‌های بدون تجدید ارائه در صنایع مشابه می‌شوند که نشان از اثر انتقال اطلاعاتی دارد

ساعی و همکاران ‌ فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار دادند در این پژرهش با استفاده از اطلاعات مالی شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ١٣٨٠ تا ١٣٨٧ مشخص گردید بیشترین فراوانی تجدید ارائه‌ها سبوط به بدهی‌ها؛ صنعت خودرر قطعات‌ سال ١٣٨٤ است‌ یافته‌های پژوهش نیز نشان می‌دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه‌ها در سال‌ها و صنایع مختلف‌ معنی‌دار است‌ علاره بر آن‌ با بررسی اختلاک میانگین‌ها معنی‌داری تفاق‌ت ارقام اولیه و تجدید ارائه‌شده به تائید رسید

آقایی و همکاران ‌١٣٩٢ کیفیت اقلام تعهدی شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده طی سال‌های مورد بررس قرار دادند معیار کیفیت سود در این پژوهش‌ کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل است‌ یافته‌های پژرهش نشان داد که کیفیت سود ‌اقلام تعهدی‌ به‌طور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از اطلاعیه تجل‌ید ارائه افزایبثن‌یافته است‌

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها

در انجام پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده‌شده است‌ پس از جمع‌آوری اطلاعات‌ نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد استفاده می‌باشد این آماره‌ها شامل میانگین‌ میانه و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش است‌ برای آزمون فرضیه‌های پژوهش ابتدا به بررس پایایی یا ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته خواهد شد بدین منظور از آزمون ریشه واحد از نوع آزمون لوین استفاده می‌شود چنانچه سطح معناداری آماره آزمون برای هریک از متغیرها کمتر از باشد این متغیرها در طی دوره پژوهش پایا هستند سپس برای آزمون فرضیه‌ها در مرحله اول آزمون چاو به‌منظور انتخاب از بین روش داده‌های مشترک و ررش اش‌ات ثابت انجام می‌شود در سحله بعد آزمون هاسمن به‌منظور انتخاب از بین ررش وجود اثرات ثابت در داده‌ها یا وجود اثرات تصادفی انجام می‌شود اگر نتایج این دو مرحله با هم متفاوت باشد برای انتخاب روش مناسب از آزمون بروش‌پاگان استفاده می‌کنیم‌ در نهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار می‌گیرندفرضیه‌های
در این قست به‌منظور دستیابی به اهداف پژرهش بر اساس مبانی نظری پیشینه تجربی مطرح‌شده در فصل قبل‌ فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر طراس و تدوین‌شده است‌: فرضیه اول‌: بین گزارش تجدید ارائه صورت‌های مالی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد

فرضیه دوم‌: بین اصلی بودن حساب تجدید ارائه شده و ارزش شرکت رابطه معناداری وجو دارد

متغیرهای
اولین گام برای آزمون فرضیه‌های پژوهش‌ ارائه تعریف دقیق و مناسبی از متغیرهایی است که امکان اندازه‌گیری خصوصیات مورد توجه در این پژوهش را میسر می‌سازند

متغیر وابسته

در این پژرهش از نسبت لح توبین‌ به عنوان معیار ارزش شرکت استفاده می‌شود این نسبت به این صورت محاسبه می‌شود تفاضل میان ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام‌ به اضافه ارزش کل دارایی‌ها؛ سپس‌ نتیجه حاصله تقسیم بر ارزش کل دارایی‌های شرکت می‌شود

متغیر مستقل

تجدید ارائه صورت‌های مالی ‌ همانند پژرهش‌های البرینگ همکاران ‌ تجدید ارائه صورت‌های مالی به‌عنوان یک متغیر مجازی در نظر گرفته‌شده است‌ که برای شرکت‌هایی که تجدید ارائه انجام داده‌اند عدد یک‌ و برای شرکت‌هایی که تجدید ارائه انجام نداده‌اند عدد صف لحاظ شده است‌تجدید ارائه مرفل‌های اصلی صورت سود وزیان ‌
اگر دلیل تجدید ارائه‌ها شناسایی درآمد یا اصلاح بهای تمام شده و هزینه باشد دلیل اصلی و در غیر این صورت غیر اصلی در نظر گرفته می‌شود از این متغیر در پژوهش رحمانی و نجف تومرایی با همین تعریف استفاد شده ابببا تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان یک متغیر مجازی می‌باشد به این معنی که در صورت تجدید ارائه حساب‌های اصلی عدد یک‌» و در مقابل آن تجدید ارائه حساب‌های فرعی با عدد صفر در نظر گرفته می‌شود

متغیرهای کنترلی

درد قغییراف فروثن ‌مع‌ق ‌: درصد تغییرات درآمد فروش‌ بیانگر افزایش یا کاهش در درآمد فروش سالانه نسبت به سال قبل تقسیم بر درآمد فروش سال قبل می‌باشد

به طور معمول برای محاسبه متغیر اندازه شرکت از معیارهایی نظیر لگاریتم مجموع دارایی‌ها یا فروش استفاده می‌شود اما با توجه به شرایط تورمی و نامربوط بودن ارقام تاریخی دارایی‌ها در ایران از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت به عنوان معیاری از اندازه شرکت استفاده می‌شود ‌

هرم مالی ‌ مالی به حد و اندازه‌ای دلالت دارد که یک شرکت از طریق وام یا استقراض‌ تامین‌مالی کرده است یکی از مهم‌ترین مقیاس‌های اهرم‌ نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی‌ها به دارایی‌ها
طبق پژوهش‌های همکاران ‌ عملیاتی نیز به عنوان متغیر به شرح زیر م‌سبه می‌شود:‌ میانگین حساب‌های درافنثی‌ ط‌زغ‌ع بهای تمام شده کالای فروش رفته میانگین موجودی کالا

الگوی پژوهش

ازآنجایی‌که این پژوهش در پی یافتن رابطه معناداری بین دو گروه اطلاعات ‌تجدید ارائه صورت‌های مالی و ارزش شرکت‌ در یک جامعه می‌باشد بنابراین پژوهش در زمره

پژرهش‌های همببشگی قرار دارد فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون لجستیک استفاد شرد

با توجه به اینکه صورت‌های مالی هر سال پس از پایان سال چند ماه پس از پایان سال مالی‌ منتشر می‌شوند و در زمان انتشار صورت‌های مالی بازار سرمایه در مورد تجدید ارائه بازخورد نشابا سدهد؛ بنابراین رابطه تجل‌ید ارائه سال و ارزش سال اندازه‌گیری خواهد شد

برای آزمون فرضیه اول از الگوی استفاده‌شده است‌

جامعه اماری و نمونه پژوهبثن

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازده زمانی ١٣٨٣ الی ١٣٩١ است‌ در پژوهش حاضر از نمونه‌گیری آماری استفاده نشده است اما شرکت‌های مورد بررس بر اساس محدردپ‌های زیر انتخاب شده‌اند: سال مالی آن‌ها منتهی ماه می‌باشد

در بازده زمانی مورد بررس تغییر سال مالی نداشته باشند

جز صنعت واسطه‌های مالی نباشند

با توجه به شرایط اعمال محدردپ‌های یاد شده‌ شرکت در درره زمانی ١٣٨٣ الی ١٣٩١ به‌عنوان نمونه انتخاب شده است‌

مشخصات

مشخصات

توسط: دکتر مهدی ناظمی اردکانی زهره عارف منش زهرا جعفری باوریانی تعداد صفحات: 21 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۴/۳۰ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018