مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

اطلاعات حسابداری‌ هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیدهگزارشگری مالی به عنوان یکی از مهمترین ساختارهای اطلاعاتی در بازارهای اوراق بهادار تلقی شده و کیفیت ارقام ارائه شده خصوصا کیفیت سود نقش مه می در تا می ن نیازهای سهامداران بالفعل و بالقوه واحد تجاری ایفاء می ­کند. لذا انتظار می رود اطلاعات حسابداری و به طور خاص کیفیت سود بر حداقل نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران (هزینه سرمایه ) موثر بوده و نهایتا با بازده مازاد سهامداران همبسته باشد.از این رو این تحقیق درصدد است تا به طور تجربی ارتباط بین اطلاعات حسابداری و بازده مازاد سهام را برای نمونه‌ای با 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد رگرسیون مبتنی برتحلیل ترکیبی برای سال‌های 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار دهد. یافته ها نشان می ‌دهد بین اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه رابطه‌ معناداری وجود داشته و خصوصا کیفیت سود به عنوان عنصر مهم گزارشگری مالی داری رابطه‌ای منفی و معنادار با هزینه سرمایه است. همچنین یافته ها نشان می دهد که هزینه سرمایه با بازده مازاد سهامداران رابطه معکوس دارد. این یافته ها تاکید مجدد بر فایده مندی ارقام حسابداری مخصوصا کیفیت سود بر هزینه سرمایه و بازده مازاد هر سهم است.


نمای مطلب

اطلاعات حسابداری‌ هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دکتر حسین فخاری عبدالصمد قورچایی‌
استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران
مقدمه
کیفیت سود یکی از مباحث بحث انگیز در حوزه مالی و حسابداری می باشدکه تحقیقات زیادی را در این حوزه به خود اختصاص داده است‌ علی رغم تما می تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط کیفیت سود و هزینه سرمایه این سوال در تحقیقات اخیر ‌ مطرح شده که آیا ویژگی کیفیت سود به همراه سایر اطلاعات حسابداری می توانند مبنایی برای تخ می ن هزینه سرمایه تلقی شوند اپرگیس‌ همکاران نشان دادند که کیفیت سود می تواند یکی از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه باشد حال اگر قبول کنیم که کیفیت سود می تواند بر هزینه سرمایه موثر باشد می توانیم انتظار داشته باشیم که بین بازده مازاد سهام و هزینه سرمایه‌ای که مشی بر اطلاعات حسابداری و کیفیت سود می باشد نیز ارتباطی وجود داشته باشد ادبیات حسابداری نشان می دهد که کیفیت سود می تواند باعث کاهش هزینه سرمایه شود چرا که کیفیت سود بازده مورد انتظار سهامداران را کاهش خواهد داد به عبارتی کیفیت بالای اطلاعات ریسک اطلاعاتی را کاهش می دهد و کاهش ریسک اطلاعات باعث کاهش هزینه سرمایه می شود لدا انتظار داریم که محاسبه هزینه سرمایه با استفاده از اطلاعات حسابداری و بخصوص کیفیت سود بتواند بازده مازاد سهامداران را کاهش دهد براین اساس این تحقیق درصدد است تا به بازآزمایی مدل تحقیقی بکارگرفته شده توسط اپرگیس و همکاران در بازار نوظهور ایران بپردازد از جمله نوآوری این تحقیق این است که به نقش اطلاعات حسابداری به خصوص کیفپ سود در محاسبه هزینه سرمایه نهایتا بازده مازاد سهامداران می پردازد در حالیکه اکثر متون مالی و حسابداری به محاسبه هزینه سرمایه بر مبنای رویکرد مالی یعنی می انگین موزون هزینه سرمایه متمرکز هستند ولیکن ادبیات اخیر ‌ داده است که اطلاعات حسابداری نیز می تواند جایگزینی برای محاسبه هزینه سرمایه شرکت‌ها تلقی شود و هدف ما دراین تحقیق نیز پرداختن به این مهم است و انتظار داریم نتایج این تحقیق بتواند برای مدیران‌ فعالان بازار اوراق بهادار سیاست‌گذاران و تنظیم‌گران بازار سرمایه سودمند باشد چرا که وقتی شرکت به گزارش سودهای با کیفیت می پردازد س توانل علاره بر کاهش ریسک اطلاعاتی‌ سجب ثبات عقلائی شدنا معاملات بازار سرمایه شود علاوه بر این تحقیق حاضر می تواند به بسط تئوریکی نقش اطلاعات حسابداری در براورد هزینه سرمایه کمک کند غنای تئوریکی ادبیات هزینه سرمایه بیافزاید در ادامه پس از بیابا مبانی نظری پیشینه پژرهش به بیابا فرضیات تحقیق‌ ررش تحقیق تحلیل داده ها س پردازیم در نهاپ نتیجه گیری پیشنهادات ارائه می شود مبانی نظری فژوهش به کارگیری اصول حسابداری تعهدی درشرکت ها باعث می شود تا سود گزارشی‌ به جای مرزبندی مشخص‌ با طیفی از کیفیت سود ارائه گردد؛ به این معنا که هرچه سود از برآورد و تخ می ن کمتری یا از نقدینگی بالایی برخوردار باشد سود ذهنی به حداقل رسیده و در نهایت کیفیت بالایی خواهد داشت‌ ا لذا ارزیابی کیفیت سود به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک می کند تا نسبت به قابل‌اط می نان بودن سود جاری قضاوت کنند و آینده را پیش‌بینی نمایند وقتی که عموم نسبت به فرآیند گزارشگری مالی مطمئن باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار روی خواهند آورد که این امر باعث رشد و گسترش بازار سرمایه می شود ‌ زیرا کیفیت بالای سود و گزارشگری مالی هزینه‌ی سرمایه را کاهش می دهند و سرمایه گذاران اط می نان معقولی نسبت به سرمایه گذاری خود کسب خواهند کرد در واقع افزایش ابهامات در مورد سود هزینه ی سرمایه را افزایش داده و مبادلات در بازار سهام را کاهش می دهد در نتیجه کیفیت بالای سود با کاهش هزینه سرمایه‌ موجب تخصیص بهینه‌ی منابع می شود و با فرآهم کردن اطلاعات مالی که ارزش واقعی دارند به تص می م‌گیری سرمایه گذاران‌ مدیران و سیاست‌گذاران در نحوه‌ی تبیص منابع مالی و انسانی برای توسعه اقتصادی و افزایش ثروت کمک می کند و در نهایت ریسک سهامداران و اعتباردهندگان را کاهش داده و در پایداری مالی و رشد اقتصادی کشور نیز نقشی موثری ایفاء می کند علاوه بر این در اغلب مطالعات تئوریک اشاره شده است که کیفیت بالای اطلاعات می تواند هزینه سرمایه را از طریق مکانیسم‌های زیر کاهش دهد: الف‌ در مورد سرمایه گذاران‌ اطلاعات با کیفیت عدم تقارن اطلاعاتی را کاسته و لذا تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش کاهش یافته و نقدینگی مبادلات اوراق بهادار شرکت افزایش می یابد ب‌ کیفیت بالای اطلاعات باعث کاهش ریسک در قیمت گذاری اوراق بهادار شرکت می شود پ‌ اطلاعات با کیفیت به سرمایه گذاران کمک می کند تا هر چه بهتر و کارامد تر بتوانند بر عملکرد مدیریت نظارت و آگاهی داشته باشند ‌ کیفیت بالای اطلاعات به شرکت ها این امکان را می دهد که به مجموعه گسترده ای از سرمایه گذاران دسترسی و دید کلی از آن ها داشته باشند که این امر در چگونگی تسهیم ریسک بین سرمایه گذاران موثر خواهد بود ‌ هزینه‌سرمایه را به افشاهای عمو می سود و معاملات محرمانه ارتباط می دهند یافته های آن‌ها نشان س دهد با اینکه افزایش افشای عمر س هزینه‌سرمایه را کاهش سی دهد در عین حال ممکن است منجر به تولید ناکارآمد و خسارت گردد ‌ نشان می دهند که عدم تقارن اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران ناآگاه ریسک اطلاعات ایجاد می کند و این ریسک قابل حذف شدن نیست بنابراین باید بررسی و قیمت‌گذاری شود ‌ در واقع سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری در اوراق مشارکت دولتی یا از طریق بانک‌ها می توانند در ازای سرمایه گذاری خود حداقل نرخ بازده ای که هیچگونه ریسک و خطری نیز در بر نداشته باشد کسب کنند آنها با ورود به بازار سرمایه ریسکی را تقبل می کنند که ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات است‌ با قبول این ریسک سرمایه گذاران انظار دارند بازده ای مازادکسب کنند ممکن است در رقابت مواجحه با افرادی ک به اطلاعات دسترسی دارند دچار زیان و خسارت شوند که این امر نرخ بازده مورد انتظار آنها ‌هزینه سرمایه‌ را افزایش خواهد داد این موضوع یکی از خصوصیات بارز بازار نیمه کارا یا غیر کارا می باشد معتقدند که عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تاثیر دارد آنها بررسی کردند که آیا اقلام تعهدی غیرعادی‌ ‌اختیاری‌ می تواند نماینده‌ای برای اطلاعات نامتقارن باشد نهایتا دریافتند که کیفیت سود عاملی مهم برای هزینه‌سرمایه و ق می ت‌گذاری ارزش شرکت تلقی می شود ‌

لذا انتظار داریم که بین هزینه سرمایه و مازاد بازده سهامداران ارتباط وجود داشته باشد و با بکارگیری اطلاعات حسابداری بتوان هزینه سرمایه را کاهش داده و نهایتا بازده مازاد سهام کاهش یابد بر این اساس مدل مفهومی تحقیق حاضر بدین صورت قابل طرح است‌:

مروری برپیشینه تحقیق اپرگیس و همکاران ‌ نقش اطلاعات حسابداری به خصوص کیفیت سود بر هزینه سرمایه را بررس کردند آنها هزینه سرمایه را بر اساس اطلاعات حسابداری برآورد کردند و برای کیفیت سود از چهار معیار متفاوت دو معیار نخست با بکارگیری مدل جونز و دو معیار دیگر با بکارگیری مدل دچو و دیچو استفاده کردند و نهایتا تاثیر آن را بر بازده مازاد سهام مورد مطالعه قرار دادند تما می چهار معیار کیفیت سود اثری منفی و معنادار از لحاظ آماری بر هزینه سرمایه داشته است‌ تفسیر آنها از این یافته ها نشان می دهد که اگر کیفیت گزارش‌های سود کاهش یابد می توان گفت بهایی که سرمایه‌گذاران برای هر دلار از سود خواهند پرداخت دلالت بر هزینه سرمایه بالاتر برای شرکت هایی دارد ک کیفیت سود پایینی دارند همچنین آنها اثر هزینه سرمایه بر بازده مازاد سهام را مستقیما از داده های واقعی و بدون در نظر گرفتن هیچکدام از دیگر اطلاعات حسابداری نشان دادند یافته های آنها بیان می کند که هرچند ناچیز از لحاظ آماری‌ همبستگی مشی بین این در متغر رجود دارد در نهایت در مدل

نهایی که هزینه سرمایه مستقیما از طریق اطلاعات حسابداری محاسبه شده نشان می دهند که هزینه سرمایه اثری منفی و از لحاظ آماری معنادار بر بازده مازاد سهام می در تحقیقی تحت عنوان هزینه سرمایه شفافیت سود نشان دادندکه افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش هزینه‌سرمایه می شود ‌ عبودی و همکاران‌ ‌ بررسی کردند که آیا اقلام تعهدی غیرعادی می تواند نماینده اطلاعات نامتقارن باشد آنها طی دو مرحله این تحقیق را انجام دادند در مرحله اول چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن شرکت ها از طریق کیفیت سود را بررسی کردند برای این منظور از مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای تعیین شرکت های با کیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین استفاده کردند در مرحله دوم به اینکه آیا کیفیت سود عاملی برای قیمت است و آیا معاملات محرمانه برای شرکت هایی که افشای بیشتری دارند سودآرری بالایی دارد پرداختند شواهد آنها حاکی از سازگاری کیفیت سود و قیمت گذاری بوده و همچنین آنها دریافتند که کیفپ سود عملا یع عامل قیمت‌گذاری مهم برای هزینه سرمایه ارزش شرکت می باشد باتاجاریاو همکاران ‌٠٣ ٠ ٢ با بررسی روابط مختلف می ان هزینه سرمایه و کیفیت سود نشان دادند که کیفیت سود از طریق تاثیر خود بر عدم تقارن اطلاعاتی می تواند هزینه سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد نیکومرام و ا می نی‌ ١٣٩٠ کیفیت سود را با شش معیار متفاوت بدست آوردند نتایج بدست آمده نشان داد که از س ان شبثن بعد کیفیت سود؛ چهار بعد کیفیت اقلام تعدی‌ تغییرپذیری سود پیش‌بینی پذیری سود و هموار بودن سود دارای رابطه معکوس و معناداری با هزینه سرمایه

است‌ هرچند رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری هزینه حقوق صاحبان سرمایه معنادار است با این وجود علامت این رابطه مطابق انتظارات نبوده است‌ همچنین رابطه معناداری می ان عامل مشترک و هزینه حقوق صاحبان سرمایه مشاهده نشده است‌ ‌ کیفیت گزارشگری مالی‌ ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه را بررسی کردند طبق نتایج آنها اقلام تعهدی با کیفیت بالا باعث کاهش هزینه‌سرمایه شرکت ها شده و عکس العمل‌های بازار را درپی داشته است‌ در فرضیه‌های اول و دوم این تحقیق‌ نقش کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه‌سرمایه شرکت ها بررسی شده که نشان می دهد هزینه‌سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی قرار دارد آزمون فرضیه‌های سوم و چهارم این تحقیق نشان داد علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاران بر شاخص کیفیت اقلام تعهدی توجه می کنند توجه آنها به کیفیت قسمت اختیاری این اقلام در مقایسه با جزء غیر اختیاری ‌ذاتی‌ آنها ارتباط بین چهار ویژگی سود ‌کیفیت اقلام تعهدی‌ پایداری‌ قابلیت پیش‌بینی‌ هموار بودن‌ با هزینه حقوق صاحبان سهام ‌مدل گوردرن‌ را مورد بررسی قرار دادند آنها نشان دادند که رابطه منفی معنی‌دار بین هزینه حقوق صاحبابا سهام کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش‌بینی سود وجود ندارد در مقابل وجود رابطه منفی معنی‌دار بین هزینه حقوق صاحبان سهام و پایداری سود و هموار بودن سود مورد تایید قرار گرفته است‌ ‌ فرضیه‌های پژوهبثن مطابق با ادبیات موجود و تبیین ارتباط تئوریکی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه‌ این تحقیق در نظر دارد تا علاوه برآزمون مجدد رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه به چگونگی ارتباط بین هزینه سزمایه و بازده مازاد سهم بپزدازد بر این اساس فرضیات زیر ارائه می شود: فرضیه ارل‌: بین اطلاعات حسابداری هزینه‌سرمایه رابطه معناداری دارد

فرضیه درم‌: بین هزینه‌سرمایه بازده مازاد سهم رابطه معناداری رجود دارد تعریف متغیرها و اندازه ی آنها برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل‌های زیر که توسط اپرگیس و بکارگرفته شده استفاده می شود: مدل رگرسیونی مورد استفاده در فرضیه نخست بدین صورت است‌ که در آن متغیرهایی از قبیل عامل ریسک سود هر سهم‌ ‌ به عنوان نماینده اطلاعات حسابداری و مرتبط با هزینه حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده اهرم مالی‌ نسبت پوشش بهر ‌ در ارتباط با هزینه بدهی انتخاب شده کیفیت سود می باشد برای بدست آوردن اهرم مالی از نسبت بدهی‌های بهره‌دار شرکت به کل دارایی‌ها برای نسبت پوشش‌بهره از نسبت سود عملیاتی به هزینه بهره استفاده می شود محاسبه ضریب بتا از بازده سهام شرکت‌ها ‌ ‌ بازده بازار گیرد که از

ف: ارزش سهام عادی در زمان سودی که در پایان سال اول پرداخت می شود و رع نرخ رشد ‌در این مدل فرض می شود که در طول زمان ثابت است‌ می باشند م‌سبه نرخ رشد از طریق درصد سود خالص و فرمول می انکین هندسی بدین ترتیب می ن تنب

سود خالص سود بعد از مالیات‌ نرخ هزینه بدهی با رابطه زیر محاسبه می شود هزینه های مالی در آخر سال‌ : تسهیلات کوتاه مدت‌ کر: بدهی‌های بلندمدت دارای بهره است‌ ‌کیفیت سود براساس مدل دچو و دیچو که از کیفیت اقلام تعهدی‌ رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر اساس جریان های نقدی عملیاتی گذشته‌ حال و آینده و همچنین تفکک بخش‌های عادی غیرعادی آن تشکیل شده است‌ به پیرری از عبودی همکاران ‌ محاسبه می شود که دارای معیارهایی متکی بر اصول حببابداری برای جدا کردن اقلام تعهدی به غیر اختیاری ‌عادی‌ و اختیاری ‌غیرعادی‌ می باشد در نهایت قدر مطلق اقلام تعهدی غیرعادی ‌اختیاری‌ سرمایه در گردش بعنوان کیفیت سود تلقی می شود

مشخصات

مشخصات

توسط: دکتر حسین فخاری عبدالصمد قورچایی‌ تعداد صفحات: 22 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۴/۳۱ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018