مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

حسابداری فرامتغیر

چکیدهرقابت شدید در سطح جهان باعث شده است تا موففیت عمر کوتاهی داشته باشد. لذا سازمان ها برای اینکه بتوانند بقای خود را تضمین کنند به ناچار باید بهبود مستمر و حرکت به سمت رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد را در پیش گیرند. در این مقاله تکنیک اساسی حسابداری فرامتغیر و توان آن برای تغییر در رویه های حسابداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حسابداری فرامتغیرکاربرد تئوری محدودیتها در حسابداری و مالی است ، اصولا حسابداری فرامتغیر برای استفاده در محیط های تولیدی ابداع شد اما قابلیت تطبیق با صنایعی مانند نرم افزار را نیز دارد . عبارت حسابداری فرامتغیر از روش خاص اندازه گیری های مالی برگرفته شده که برای محاسبه و تصمیم گیری استفاده شده است . حسابداری فرامتغیر به ارائه یک روش اندازه گیری متفاوت می پردازد. از هزینه های تولید استفاده نمی کند و انگیزه های مدیریت را برای ایجاد تولید مازاد و اضافی از بین می برد.


نمای مطلب

حسابداری فرامتغیر
دکتر سید حسین سجادی
استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
یحیی شیری
دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
ناهید محمدی
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
مقدمه
همزمان با آغاز فن آوری تولید بهینه سخت افزار کامپیوتر تفکر گلدرات در خصوص فرامتغیر از تاکید اولیه بر تنگناهای ‌گلوگاه های‌ تولید به تاکید بر محدودیتها در همه ی جنبه های تجاری تغییر کرد او این تغییر را فرایند تفکر نامید و آن را پایه تئوری محدردیتها قرار داد گلدرات دکوکس ‌به حسابداری بهای تمام شده به عنوان ‌ ‌دشمنی برای بهره وری ‌ حمله می کنند و به جای آن از تکنیک ها ی پیشرفته مانند مدیریت کیفیت جامع‌ تولید بهنگام و بهبود مستمر استفاده می کنند گلدرات تئوری محدودیت ها را به عنوان دنیای فرامتغیر شناسایی کرد دنیایی که بطور شدیدی با تفکر دنیای بهای تمام شده سنتی‌ در تضاد بود این دو تفکر دو نگرش مدیریتی متفاوت را نشان می دهند از دیدگاه دنیای فرامتغیر حسابداری بهای تمام شده دشمن درجه ارل بهره وری است زیرا معیارهای عملکرد رویکرد سنتی اهداف سازمان را مخفی می کنند و از بروز توان عملیاتی سازمان ممانعت بعمل می آورند بنابراین‌ گلدرات بر استفاده از معیارهایی که بر حداکثر کردن توان عملیاتی قرار داشتند تاکید می کرد ‌

مدیرالا از حسابداری صنعتی برای کمک به تصمیم های کاهش هزینه افزایش سودآوری استفاده می کنند فرضیه کلی تئوری محدودیتها و حسابداری فرامتغیر این است که محدودیتها موانعی هستند که مانع از دستیابی واحد تجاری به هدف مورد نظر شده و باعث کاهش سودآوری می شوند افزون بر این‌ در هر بنگاه اقتصادی حداقل یک

محدودیت وجود دارد محدودیت می تواند مربوط به منابم شرکت خط مشی شرکت یا تفکر مدیریت باشد ‌ ‌

مبانی تظری تحقیق

تئوری محدودیت ها اولین بار توسط الیاهو گلدارت مطرح شد این تئوری تغییر پارادایمی است که موجب می شود درباره ی مسائل‌ ‌آرمانها هدفها ‌خط مشی ها ررش های انجام کار به روشی متفاوت نگریسته شود هر تئوری بر پایه نظریات‌ قواعد و اصولی شکل می گیرد که معرف شناسنامه آن می باشد اساس فلسفه تئوری محدودیتها این است که سازمان را به عنوان یک نظام تلقی می کند اعلام می دارد همچنان که حلقه های زنجیر با هم همکاری می کنند تا زنجیر بتواند نیروی عظیمی را انتقال دهد به همان ترتیب‌ تمام بخش ها ق ادارات سازمان با هم همکاری می کنند تا منافم صاحبان سهام تضمین شود ‌

تئوری محدودیت ها دارای سه شاخه اصلی لجستیک‌ است‌ اما هر یک از این شاخه ها خود نیز به شاخه های متعدد دیگری توسعه یافته اند کلدرات معتقد بود مدیران برای رویارویی مناسب با محدودیت ها نیازمند تصمیم گیری و پاسخگویی به سه سوال اساسی هستند: چه چیز باید تغییر کند به چه چیز تغییر کند این تغییر چگونه بایستی اجرا شود ‌
تئوری محدودیتها بر پایه سه معیار اصلی طراحی و ایجاد شده است :

توان در آمد فررش منهای هزینه مواد مستقیم است‌در این رویکرد هزینه های دستمزد و سربارجزء هزینه های ثابت تلقی می شود بعنوان مثال در شرکتی که کارگران با مهارت های خاص استخدام می شوند و نمی توان به آسانی در دوره زمانی کاهش تقاضای محصول آنان را اخراج کرد و با افزایش تقاضا دوباره آنان را به کار گرفت‌ لذا در محاسبه توان عملیاتی مورداستفاده قرارمی گیرد مبالغ پوشش هزینه های مواد اولیه به دلیل این که ارتباطی با عملکرد شرکت ندارد درمحاسبه توان عملیاتی لحاظ نمی شود و از مبلغ فروش کسر می شود ‌ همچنین توان عملیاتی برمحصولات فروخته شده تاکید می کند نه بر محصولات پردازش شده ونگهداری شده به عنوان موجودی کالا

در موجودی ها؛ مبالغ سرمایه گذاری شده در موجودی ها معیارمناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیریت محسوب می شود براساس تئوری محدودیت ها

موجودی ها به عنوان وجوه نقدی هستند که به قصد فروش در آنها سرمایه گذاری می شود در تئوری محدودیت این اعتقاد وجود داردکه مازاد موجودی ها مانع از دستیابی شرکت به هدف اصلی خود می شود که از جهاتی با فلسفه تولید بهنگام منطبق است ابن تئوری موجودی ها و نه دارایی ها را سرمایه گذاری تلقی می کند زیرا سرمایه گذاری اضافی در موجودی ها باعث ایجاد هزینه های اضافی مانند هزینه بهره دریافت رام برای خرید مواد اولیه‌ کمبود فضا و ضایعات و ناباب شدن موجودی ها و هزینه حمل و همچنین هزینه فرصت از دست رفته می شود ‌

هزینه های عملیاتی‌؛ هزینه دستمزد مستقم‌ هزینه های ترزج فروش‌ ‌استهلاک‌ ‌کیفیت و که در فرآیند تولید برای تبدیل موجودی مواد اولیه به محصول صرف می شوند منجر به ایجادتوان عملیاتا و عملکرد شرکت می شوند به بیان دیگر تماس هزینه های لازم برای تبدیل مواد مستقیم به توان عملیاتی عملکرد شرکت جزء هزینه های عملیاتی محسوب می شوند در ضمن‌ به طور تلویحی فرض شده است که همه این موارد ثابت هستند این فرض ممکن است باعث شود که بسیاری از منتقدان تصور کنند که اندازه گیریهای تئوری محدودیت ها دارای کاربردی کوتاه مدت هستند تئوری محدودیت ها قصد افزایش توان عملیاتی را همراه با کاهش سرمایه گذاری و کاهش هزینه های عملیاتا دارد و این عمل با پیگیری یکسری مراحل مرتبط با مدیریت کمبود منابع انجام می شود ‌ ‌

در دنیای امروزی و در شرایطی که هر روز محیط اقتصادی پیچیده تر و مبهم تر می شود سرمایه گذاران و سایر ذینفعان همواره به دنبال متغیرها و عواملی هستند که بتوانند آنها را در تصمیمات خود لحاظ کرده به سوی تصمیمات بهینه تر با سود ریسک حداقل بردارند ‌ ‌

با اضافه کردن تکنیک های جدید حسابداری مدیریت‌ می توان روابطی منطقی و هوشمندانه بین این تکنیک ها برقرار نمود که سازگاری آبا ها را نشان می دهد در نتیجه این امکان را فراهم می آورد که یک ساختار منسجم برای این ابزارهای جامع ایجاد می شود به طوری که با شرایط و الزامات سازمان های امروز متناسب باشد نقطه شروع چنین انسجامی‌ ایجاد تصویری جدید از سازمان از طریق فعالیت ها و فزاینده است که با سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت مدیریت بر مبنای فعالیت همراه بوده در عین حال‌ بایستی ارتباط بین این سیشم ها با سایر تکنیک های جدید حسابداری مدیریت تسهیل گردد ‌حسابداری فرامتغیر

فرامتغیر به عنوان مهمترین معیار عملکرد تولید در آغاز توسط الیاهوگلدرات از طریق مفهوم‌ ‌ ‌تئوری محدردیت ‌ در سال در کتاب هل‌فا ری ارائه شد تئوری تا به حال تاثیر قابل توجهی در نظریه برنامه ریزی تولید داشته است دارای شباهت های بسیاری با تولید بهنگام اس‌ تئوری محدردیت ها همچنین شباهت های بسیاری با بر مبنای زمان دارد و هر دوی آنها بر کاهش زمان فرامتغیر تاکید دارند

حسابداری فرامتغیر یک ابزار جدید برای حسابداری مدیریت است که در ابتدا برای حمایت از تئوری محدودیت ها توسعه یافته بود فلسفه اساسی این است که سود نتیجه پاسخ تولید به زمان است و اینکه هدف بلند مدت مدیریت باید به حداکثر رساندن سود باشد حسابداری فرامتغیر به عنوان یک رویکرد جایگزین برای سیستم های حسابداری کامل‌ ‌جذبی‌ مانند سیشم سنتی حسابداری صنعتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت است‌ کاربرد تئوری محدودیتها در حسابداری معمولا حسابداری فرامتغیر نامیده می شود راهنمای این تفکر این دیدگاه است که ‌ ‌محصولات سود نیستند بلکه تجارت سودآور است‌ ‌ ‌ اگر یک محصول با حاشیه فروش دلار برای هر واحد محصول با محدودیت واحد تولید در روز تولید شود نباید به محصول جایگزینی با حاشیه فروش هر واحد با محدودیت تولید روزانه ٣٠ واحد ترجیح داده شود ‌

به طور خلاصه‌ همه هزینه ها ثات هستند رآنچه مهم است نرخی است که مناج با آن نرخ برای تامین مواد اولیه بکار برده می شوند تا محصول تولید شود حسابداری فرامتغیر به محاسبه نرخی توجه می کند که بنگاه اقتصادی بر مبنای آن پول را بدست می آورد ‌تامین مالی می کند و هدف آن تمرکز بر حداکثر کردن بازده هر ساعت تنگنا است‌ ‌


فرامتغیر موجودی و هزینه های عملیاتی سه عنصری هستند که هم در تئوری محدودیت ها و هم در حسابداری فرامتغیر استفاده می شوند تعاریف این عناصر توسط گلدرات به شرح زیر است‌؛

فرا متغیر؛ نرخی که پول از طریوا فررش یا بهره ایجاد می شود از مابه‌التفارت همه هزینه های متغیر از درآمدها به دست می آید این تعریف بیان می کند که بر طبق حسابداری فرامتغیر بهای تمام شده محصول صرفا شامل هزینه های متغیر است‌

موجودی‌؛ تمام وجهی که برای فروش سرمایه گذاری شده است و شامل همه ی هزینه های متغیر از قبیل مواد به علاوه منابع مصرف شده در تولید از قبیل زمین ماشین کامیون و کامپیوتر است واژه سرمایه گذاری گاهی اوقات به جای موجودی به کار رفته است هزینه های عملیاتی‌؛ همه ی وجوه مصرف شده برای تبدیل موجودی به فرا متغیر شامل دستمزد مستقیم‌ اجاره به علاوه هزینه های اداری است‌

فرا متغیر با فروش محصولات و خدمات با بالاترین تفاوت میان بهای فروش و کل هزینه ها ی متغیر بیشینه می شود و با حداقل کردن زمان بین مصرف منابع برای تولید و دریافت پول ناشی از فروش نیز بیشینه می شود بنابراین‌ فرا متغیر با سرعتی که به منظور حذف تاخیرات تئوری محدودیت ها تعیین شده اند قابل تعیین است‌ ‌

معیارهای مالی استفاده شده در حسابداری فرامتغیر برای محاسبه عملکرد به شرح زیر است

یک تصمیم خوب و ایده آل فرامتغیر سود خالص بازده سرمایه گذاری بهره وری و نرخ بازگشت سرمایه را افزایش داده و موجودی و هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد دقت شود که سود خالص ‌سود خالص عملیاتی قبل از بهره و مالیات است در حسابداری فرامتغیر معیارهای محدودیت زیر وجود دارد :

مقد!ر عامل دارای محدودیت‌ فرامتغیر فرامتغیر به ازای هر واحد محدودیت زمان در دسترس برای تولید زمان صرف مده برای تولید:‌سودمندی محدویت برای حداکثر کردن فرامتغیر باید مقادیر و اندازه های محدودیت را حداکثر کرد به کارگیری عوامل محدودیت بسیار مهم است زیرا هر یک ساعتی که از دست می رود یک ساعت برای کل کارخانه از دست رفته است ‌

تصمیمات بر اساس فرامتغیر به ازای هر واحد محدودیت شامل موارد زیر است :

در استفاده از محل‌ردیتها ‌مثل انتخاب بهترین ترکیب محصول‌

تصمیم گیری در خصوص افزایش ظرفیت محدودیتها با انجام سرمایه گذاری گذاری محصولات بر اساس هزینه فرصت استفاد از
بنابراین‌ برای تصمیم های تولید عادی فرامتغیر به ازای هر واحد محدودیت استفاده می شود تا ترکیب بیشینه فرامتغیر را تعیین کند ‌

بیشینه کردن تغییرات سودخالص تغییرات هزینه های عملیاتی‌ تغییرات فرامتغیر این اطمینان را بوجود می آررد که تصمیم های اصلی سود در همه محصولات بهبود می یابد و معیار زیر اثر چنین تصمیم هایی بر سرمایه گذاری را نشان می دهد :

تغییرات سرمایه گذاری تغییرات سود خالص ‌ ‌بازیافت سرمایه

برای حداقل کردن انحرافات نامطلوب‌ باید معیارهای کنترلی زیر را حداقل کرد: ا قیمت فروش سفارش دارای تاخیر ‌روزهای تاخیر

قیمت فروش موجودی مازاد روزهای عدم فروشمعیار آنچه را که باید انجام شود اما نشده اندازه گیری می کند ‌کنترل ارسال به موقع‌ اما معیار آنچه که نباید انجام می شد اما انجام شده است را اندازه گیری می کند مانند موجودی غیر ضروری ‌

حسابداری مدیریت فرامتغیر :

طرفداران تئوری محدودیت ها اظهار می دارند که معیار های حسابداری رایج مخالف بهبود راندمان بنگاه اقتصادی در اش نتاچ تئوری محدردپ ها است‌ البته باید به این نکته توجه داشت که این تاثیر محدود به میزان سربار اختصاص داده شده به کار در جریان ساخت است‌ افزرن بر این تاثیر یک اش ‌ ‌منحصر بفرد ‌ اجرای تئوری محدودیت ها است و تنها زمانی بروز می کند که کمیت کار در جریان ساخت کاهش پیدا می کند

برغم اظهار نظر های مختلف‌ تئوری محدودیت ها با حسابداری مدیریت چه از نظر تئوری و چه از نظر علمی سازگار بوده که این مطلب قبلا در کتاب معروف ‌ ‌هدف‌ ‌ گلدرات آمده است هدف به حداکثر رساندن فرامتغیر همزمان با کاهش در سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی را می توان همانند قانون قدیمی حسابداری دانست که قبل از انتشار کتاب ‌ ‌هدف‌ ‌ در کتاب ها آمده بود روش گلدرات را اغلب حسابداری فرامتغیر می گویند ‌

برخی هزینه یابی بر مبنای فعالیت و حسابداری فرامتغیر را در مقابل یکدیگر قرار می دهند در حالیکه هر دوی آنها نقش افزایش اطلاعات را دارند و هر کدام در جهتی به فرایند تصمیم گیری مدیران کمک می کنند هزینه یابی بر مبنای فعالیت نمی تواند در خصوص اینکه تجارت چگونه می تواند پول ایجاد کند یا چگونه تولید زیادی وجود داشته باشد یا سریع تولید شود چیزی به شما بگوید حسابداری فرامتغیر یک سیشم هزینه یابی نیست بلکه یک معیار ارزیابی عملکردپیشینه تحقیق

بنیادی حسابداری بهای تمام شده سنتی را با اصول جدید حسابداری فرامتغیر مقایسه کرد ‌شکلگالوی و والدرون‌ کاربرد ایده حسابداری فرامتغیر را با شناسایی نیاز به یک زبان جدید برای تولید با جایگزینی مفاهیم سنتی همچون تخصیص مستقیم و غیرمستقیم و ایده ارزش افزوده از محل موجودی کالا آغاز کردند با معرفی روشهای جدید تولید مانند تولید به هنگام و کنترل کیفیت جامع نیاز به یک دیدگاه جدید برای ایجاد ارتباط بین زمان

مشخصات

مشخصات

توسط: دکتر سید حسین سجادی یحیی شیری ناهید محمدی تعداد صفحات: 18 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۴/۳۱ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018