مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود مطالعه موردی الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی

چکیدهاستفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فلسفی موافقان و مخالفان چنین دخالتی -که معمولاً با عنوان «پدرسالاری قانونی» شناخته می شود- چیست؟ در این مقاله پرسش‌هایی از این دست طرح شده و پاسخ های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شد که در مواردی محدود، مقرون به وجود شرایطی مانند آسیب وارد نشدن به کلیت اصل آزادی عمل فردی و ضرورتِ صیانت از نظم عمومی و اجتماعی می توان افراد را از ایراد ضرر به خود منع نمود. افزون بر این، نتیجه‌گیری شد که در بسیاری از موارد مانند الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، قاعده کیفری تنها به اعتبار جلوگیری از ایراد ضرر به خود فاعل موجه شناحته نمی‌شود بلکه به دلیل جلوگیری از صدمات فراوانی هم که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به دیگران و جامعه وارد شود، توجیه‌پذیر خواهد شد.


نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ سال ٧٣ شماره ١ بهار ١٣٨٦ صفحات‌ 117-157
مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود مطالعه موردی الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی
دکترفیروزمحمودی جانکی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مقدمه
است که استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی در همه خیابالاها ق جاده‌های کشور اجباری شده و تخلف از آن مستوجب جریمه نقدی است‌ البته پیش از این مقرره در جاده‌ها اتوبان‌ها و بزرگراه‌های شهری نیز این کار اجباری اعلام شده بود و به دلیل سخت‌گیری پلیس راهنمایی و رانندگی و نیز آموزش‌هایی که در این مدت به مردم داده شد شاهد رعایت مناسب این مقرره بوده‌ایم‌ شاید به همین دلیل نیز پس از اجرای موفقیت‌آمیز چنین مقرراتی نیروی انتظامی و دولت مصمم شدند که استفاده از کمربند ایمنی را در تمام مدت رانندگی کنند؛ اجباری که به موجب ماده ٢٢٠ آئین نامه راهنمایی راندگی مصوب هیئت به این شرح بیان شده است‌: ‌رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند هنگام حرکت وسیله نقلیه کمربندهای ایمنی خود را بسته نگاه دارند علاوه بر الزام به استفاده از کلاه و کمربند ایمنی موارد و نمونه‌های دیگری را در مجموعه قوانین و مقررات ایران و یا کشورهای دیگر می‌توان یافت که همگی بر مبانی نظری یکسان یا مشابهی به تصویب رسیده‌اند هرچند می‌توان برای هرکدام از آنان پی‌جوی دلایل توجیه کننده خاص هم گشت‌؛ همچنان که در مواردی‌ چند دلیل با مبانی فلسفی متعدد می‌توانند مداخله عام یا کیفری دولت را توجیه کنند نمونه‌هایی از این نوع رفتارها که به‌گونه‌ای در قوانین و مقررات مختلف اعم از حقوقی و جزایی مورد حکم قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: منع افراد از شنا در سواحلی که ناجی غریق انجام وظیفه نمی‌کند؛ ٠ قوانینی که خودکشی را جرم می‌دانند؛ مقرراتی که کار کودکان و زنان را در برخی مشاغل منع می‌کنند؛ ٠ جرم انگاری یا منع غیرکیفری استعمال مواد مخدر؛

جرم انگاری قمار قتل با رضایت و درخواست مقتول ارام افراد به پرداخت بیمه حقوق بازنشستگی‌ تمام این موارد محدودیت‌هایی بر ازادی عمل فردی تحمیل می‌کنند الزام افراد به انجام کارهایی از این نوع مانند الزام رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه به استفاده از کمربند و کلاه ایمنی یا منع افراد از انجام کارهایی که به نمونه‌هایی از انها اشاره شد همواره با این پرسش رربه رق بوده است که این الزام منع چه مبنای فلسفی‌ حقوقی یا اجتماعی دارد و یا به عبارتی مبنای توجیه چنین قاعده چیست‌ این مقاله در مقام تبیین مبانی و اصول توجیه کننده این دست از اقدام‌ها و بررسی و نقد که در ادبیات فلسفه حقوق از اصل پدرسالاری قانونی‌ در مقام تعریف توضیح بنیان منع حقوقی دیگران از ایراد ضرر به خود و به طور خاص توجیه برخی اشکال جرم انگاری یا دخالت کیفری دولت در حوزه حقوق و آزادی‌های فردی سخن به میان می‌اید این مقاله در صدد ان است که توجیه‌پذیری الزام قانونی افراد برای ضرر نزدن به خود را در حد طرح بحث و پاسخگویی به برخی مسائل را محور قرار دهد و بررسی کند که ایا با استناد به این اصل است که چنین الزامی توجیه می‌شود یا سایر اصول معتبر در این زمینه نیز کارامدند از این‌رو ابتدا به طور مختصر اصول توجیه‌کننده مداخله کیفری دولت بیان می‌شوند با تاکید بر اصل پدرسالاری قانونی و دلایل موافق و مخالف تلاش می‌شود اعتبار این اصل مورد مداقه قرار گفتار نخست‌: اصول توجیه کننده جرم انگاری و اصل ضرر اصول توجیه کننده جرم انگاری به طور اجمال س‌دانیم که همه نظریه‌ها مکتب‌های فلسفی تحدید آزادی را برای تامین و تضمین بقای خود آزادی فردی و نیز امکان حیات و زندس اجتماعی پذیرفته‌اند با این تفاوت که در تعیین حد آزادی‌ نوع قدرت محدود کننده آزادی و مشروعیت آن و چگونگی شکل‌گیری آن اختلاف نظر داشته‌اند این اختلاف به طور عمده ناشی از دیدگاه‌های فلسفی‌ کلاس‌ جامعه شناختی سیاسی به طور خاص جایگاه درلت ق ا یدس‌لوژی‌های حاکم نوع برداشتی است که از اختیارات حکومت و چگونگی مواجهه آن با مشکلات دارند هرکدام از نظریه‌های مهم ق عمده در این زمینه کوشیدند که به‌گونه‌ای دخالت خود در حقوق و آزادی‌های فردی را مشروع‌ دلایل و اسباب آن را تبیین و نیز نوع مداخله را توجیه کنند درکنار مشروعیت مداخله منبع اقدام و تحمیل عینی قدرت عمومی که موضوع فلسفه سیاسی و حقوق اساسی بوده و از دایره بحث ما بیرون است‌ نوع مداخله نیز باید مشروع‌ باشد وجود چنان شرایط و موجباتی که مداخله قدرت عمومی را توجیه می‌کند لزوما به معنای وجاهت مداخله کیفری و سرکوبگرانه نیست بلکه‌ تنها توجیه‌گر خروج رفتار یا عمل از حوزه آزادی‌های فردی و ورود آن به قلمرو اقتدار عمومی است که گستره وسیعی از اقدام های مدنی‌ اداری‌ انضباطی‌ کنترل اجتماعی و در نهایت کیفری را دربرمی‌گیرد به طور اجمال س‌دانیم که ماهیت این نیست‌؛ برخی خفیف شماری دیگر شدیدند برای توجیه شدیدترین نوع مداخله‌ یعنی مداخله کیفری‌باید دلایل و ملاک‌های توجیهی ویژه‌ای در دست باشد تا توسل به آن ها در آخرین مرحله قابل پذیرش باشد

با وجود اهمیت مشروعیت و وجاهت اقدام کیفری‌ زمینه‌هایی برای اطمینان از این‌که دولت در اعمال کیفر از حد اختیارات خود تجاوز نکند وجود ندارد حتی در میان کسانی که از نظر حرفه‌ای مسئول‌اند مانند قانون‌گذاران‌ حقوق‌دانان و فیلسوفان حقوق‌کیفری‌در توجیه اخلاقی جرم‌انگاری‌ ملاک‌ها و قواعد کاملا مشترکی وجود ندارد شاید همین موضوع یکی از دلایل مهم بروز پدیده‌ای است که به تورم کیفری‌ یا افزایش سیاهه جرایم منجر شده است‌ مهم‌ترین اصولی که از آن‌ها با عنوان‌های اصول محدودکننده آزادی‌ اصول مشرق‌عیت‌بخش به اجبار یاد می‌شود اصل ضرر است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی و نه لزوماً اقدام کیفری پذیرفته شده است‌ این اصل در حقوق اسلامی و ایران به نام قاعده لاضرر شناخته می‌شود که محدود و دامنه آن با اصل ضرر شناخته شده در سنت فلسفی و حقوقی مغرب زمین اندکی تفاوت دارد با اینکه تاکنون این قاعده در حقوق اسلامی بیشتر در حقوق خصوصی مورد بحث بوده و به منزله قاعده‌ای فراگیر درصدد بیان موضع این حقوق در برابر رفتارهای زیانبار علیه دیگران بود لیکن‌ تاکنون به عنوان اصل و یا قاعده مستقلی برای توجیه دخالت حقوق کیفری مورد توجه نبوده است‌؛ با اینکه بنا بر ادله و شواهد فراوانی مداخله کیفری در این نظام حقوقی در بسیاری موارد برای منع رفتار زیانبار علیه دیگران وضع شده ولی بحث مستقلی در این زمینه نشده است نکته مهم این است که این اصول از نوع شرایطی سخن می‌گویند که بیان‌کننده دلایل اخلاقی در حمایت از قانون‌گذاری کیفری در موضوعی خاص است به گونه‌ای که در چنان شرایطی اقدام کیفری نامشروع تلقی نمی‌شود البته‌ این به معنای وجاهت مداخله کیفری نیست‌ زیرا تا سایر دلایل علیه جرم‌انگاری با این اصول مقابله داده نشوند نمی‌توان گفت که توسل به کیفر موجه‌ هم هست‌ چه بسا دلایل مخالف کیفر قوی‌تر بوده و برعکس اقدام غیرکیفری مناسب‌تر باشد؛ به سخن دیگر توسل به قاعده کیفری زمانی مشروم است که توسط اصول معتبری مشروعیت پیدا کنند ولی وجاهت ان منوط به جمم شرایط دیگر مانند مفید و مناسب بودن ان است‌ مراد از مشروعیت‌ به خودی خود بیان ایده و نظریه فلسفی مشروعیت اخلاقی نیست‌ زیرا امری مشکل و انتزاعی است‌ بلکه بخشی از درک و فهم عمومی مردم کوچه و بازار است که در زندگی روزمره انان همواره به چشم می‌خورد هرچند می‌تواند از ان مبانی فلسفی متاثر باشد برای نمونه‌ اگر کسی در خیابان جلوی من را بگیرد و بپرسد کجا می‌روی‌ می‌توانم مودبانه پاسخی معقول دهم ولی‌ اگر پافشاری و سخت‌گیری کرد مخیرم غیرمودبانه بگویم به شما مربوط نیست‌ زیرا او حق ندارد از من چنین سوالی را بپرسد این کار از نظر ادبیات این تحقیق یک عمل نامشروم‌» یا از نظر اخلاقی غیرقانونی‌ ست‌ حال اگر قانون‌گذار هم بخواهد این‌گونه در زندگی مردم دخالت کند عملش نامشروم و قانون مصوبش از نظر اخلاقی غیرموجه است‌ هر اصل یک دلیل به نفع جرم‌انگاری ست ولی‌ نه مدعی ست که دربردارنده همه شرایط ضروری برای توجیه جرم‌انگاری ست و نه مدعی درستی یا نادرستی سایراصولی که پیشنهاد می‌شوند با وجود این‌ با اقامه شرایط به سود اصول محدودکننده ازادی‌ قدر متیقن خروج رفتار از دامنه ازادی فردی و ورود به قلمرو افتدار عمومی اگر بپذیریم که حقوق‌کیفری برای جلوگیری از ایراد و حمایت از اموال و منافع جامعه می‌تواند ایفای نقش کند این موضوع به تنهایی به ما کمک نمی‌کند که تشخیص دهیم کی و کجا ان منافع به گونه‌ای تهدید شده‌اند که توسل به اجبار را توجیه کند همان‌گونه که فینبرک گفته‌ اگر می‌خواهیم اصل ضرر موجبات دخالت بی‌اندازه دولت را در پی نداشته باشد باید برای « شدت‌» ضرر ملاکی به دست دهیم‌؛

چه بسا هر نوع رفتار آدمی می‌تواند متضمن ضرری به دیگری باشد ولی‌ آیا این مقدار برای تعیین مرز کیفردهی کافی‌ست‌ بی‌تردید جواب منفی‌است‌ در این‌که این اصول کدام اند اتفاق نظر وجود ندارد بلکه‌ همان‌گونه که در بالا اشاره شد بر اساس منابع الهام بخش حقوق و اندیشه‌های حقوقی‌ مسلک فکری و فلسفی اندیشمندان و نوع رژیم سیاسی و ساختار قدرت ‌نظریه دولت‌ و ساخت فرهنگی و اجتماعی متفاوت می‌شوند برخی نحله‌های فکری اختیار دولت در مداخله در آزادی‌های فردی را وسیع تعبیر و تعریف می‌کنند به گونه‌ای که می‌خواهند نه تنها از ایراد ضرر به دیگران جلوگیری کنند بلکه جلوی ایراد ضرر به خود توسط افراد را هم بگیرند همچنان که مراقبت از اخلاق و قواعد آن را نیز تکلیف دولت می‌دانند رعایت و مراقبت از مصلحت عمومی نیز به این سیاهه افزودنی است‌ به نظر می‌رسد در اندیشه‌های سنتی فقه اسلامی‌که مبنا و منبع قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند- و برخی دیگر از مکاتب فکری این گرایش چهارگانه خواه به قوت وجود دارند هرچند که ممکن است یکی از این اصول و دلایل مداخله بیش از بقیه کاربرد داشته باشد برخی دیگر نیز تنها به یک یا چند تا معتقدند از جمله‌ ‌در میان طرفداران لیبرالیسم‌ که در این زمینه مطالعات و گفتگوهای فراوان داشته‌اند نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تحت فشارهای گوناگون‌به‌ویژه مقتضیات زندگی جمعی متمدنانه‌تا انداز ای دایره بسته ارلیه موردنظرشابا را بازش کردند تا تعادل میالا آزادی فردی و منافع جامعه بر هم نخورد برخی هم که تنها به یک اصل مانند اصل ضرر معتقدند در موارد جزیی و استثنایی ملاک‌های دیگری ارائه کرده‌اند کسانی هم مانند فینبرک بدون این‌که ناچار شوند استثنایی بر نظر خویش وارد کنند از همان آغاز برخلاف نظر جان استوارت میل‌ ‌اصل ضرر را نه به منزله تنها اصل توجیه‌کننده مداخله دولت در آزادی‌های فردی‌ بلکه مهمترین آنها تلقی کرده است‌ این موضع

بیشتر لیبرال‌هاست که تا ا-‌ناجا که ممکن است‌ مداخله درلت را به همین اصل محدرد می‌سازند ولی‌ در عین حال‌ تحت فشارند که دلایل دیگری را نیز بپذیرند به نظر س‌رسد که بنیان‌های فلسفی لیبرال که درلتی سکولار با اهداف بیش ق کم حداقلی به‌ویژه در گستره اخلاق ‌را موجب می‌شود از جهت نظری مانع از ان می‌شود که به هر اصل و قاعده‌ای در توجیه دخالت کیفری و جرم انگاری توسل جویند ولی از طرف دیگر مقتضیات اداره اجتماع و حکومت نیز موجب می‌شود که در عمل به آن اصول پذیرفته شده پایبند بمانند از این رو به توجیه‌های گوناگونی برای فرار از ا-‌ن قیدهای نظری متوسل می‌شوند نمونه‌های عینی و جالب‌تر ان را پس از حادثه ١١ سپتامبر به خوبی می‌توان مشاهده کرد که چگونه در تعارض میان دومی را به دلایلی که بیشتر دولت‌های اقتدار گرا و پدرسالار به آنها اقبال دارند برگزیده و بر آن اساس قوانین کیفری سخت‌گیرانه‌ای را به بهانه یا برای مبارزه با تررریسم تصویب کردند ‌ در مجموع‌ به نظر می‌رسد که در این‌جا با یک اصل روبه‌رو نیستیم‌ بلکه اصول متعددی وجود دارند که هرچند دو اصل ضرر و اخلاق‌گرایی قانونی‌ ‌محمودی جانکی‌ مهمرنل‌ اعل پدرسالاری قانونی هم در توچه بر جرم‌انگاری‌ها از جمله در الزام قانونی استفاده از کمربند و کلاه ایمنی‌ مورد استناد و استفاده بوده است‌ برای توضیح بهتر و مناسب‌تر اصل اخیر که موضوع بحث است ضرورت دارد که ابتدا اصل مهمتر و بنیادی‌تر ضرر یعنی جلوگیری از ایراد ضرر به که در همه نظام‌های حقوقی به عنوان ضابطه توجیه کننده دخالت قدرت عمومی در ازادی‌ها و به طور خاص دخالت کیفری پذیرفته شده‌ گذرا توضیح داده شود تا از آن رهگذر مفهوم مداخله برای جلوگیری از ایراد ضرر به خود یا اصل پدرسالاری قانونی بهتر دریافت شود

اصل ضرر: پیشینه و مفهوم در این مبحث ابتدا پیشینه‌ پایه‌ها و مفهوم اصل ضرر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و در گفتار دوم مدل‌های جرم‌انگاری و محدوده اصل ضرر به دیگری به اختصار بیان خواهد شد قاعده یا اصل ضرر به مفهوم نهی ضرر به دیگران در همه نظام‌های مختلف حقوقی و در نزد اندیشمندان و فیلسوفان حقوقی با مبانی استدلالی کم و بیش مشابه پذیرفته شده است‌ در حقوق اسلاس با قاعده لاضرر شده حقوق‌دانان اسلامی در اطراف آن بحث بسیار کرده و نکته‌های ظریف و دقیق فراوانی ارائه کرده‌اند نقطه تمرکز این روشنگری‌ها در دایره حقوق مدنی بود ولی‌ از این قاعده عام و فراگیر یک قاعده جزایی مستقل و روشن در توجیه جرم‌انگاری رفتارهای ضرر زننده استخراج نشده است‌؛ به این معنا که این قاعده مشخص کند چگونه و با چه شرایطی یک رفتار زیان بخش ‌که به موجب قاعده لاضرر نهی شده است‌موجب مسئولیت مدنی است و در چه شرایطی مسئولیت کیفری را موجب می‌شود آیا می‌توان از خود ضرر یا تعریفی که از آن به دست می‌دهیم یک اصل اولی برای توجیه دخالت‌های کیفری دولت پیشنهاد داد بی‌تردید با توجه به نوشته‌های کهن‌ غنی و پربار فقهی و حقوقی ما در این زمینه‌ پاسخ مثبت است‌ ولی نیازمند پژوهش مستقلی است که در این‌جا به آن پرداخته نمی‌شود به اجمال می‌توان گفت که با مروری مختصر در قوانین و مقررات جزایی به خوبی می‌توان دریافت که عمده جرم انگاری‌های انجام شده برای جلوگیری از ضرر به دیگران بوده است‌ این رد پا را هم می‌توان در جرایمی یافت که در ادبیات حقوقی از آنها به عنوان جرایم طبیعی یاد می‌کنند و هم در جرایم اعتباری‌ حتی در جرم انگاری‌های جدید که از یکی از اصلی‌ترین اصول حقوق کیفری‌ یعنی عمدی بودن جرم‌ فاصله گرفته شد نیز منع ضرر به غیر در تار و پود آنها به چشم می خورد

در این مقاله به طور کوتاه سرفصل مباحث مطروحه در فلسفه حقوق غرب در این زمینه از باب آشنایی با چگو طرح مسائل مربوط به موضوع بیان می‌شود تا بتوان از رهگذر آن کار ناتمام در بنیان نظری حقوق کیفری ایران را تکمیل کرد مکعب لممرال‌به‌ویژ سودانگاری‌این اصل در زممفه نظریه حقوق‌کیفری مهمترین معیار تحدید آزادی از سوی استوارت میل‌ ارائه و پردازش شد پس از او کسانی مانند در قالب کتاب‌ها و مقاله‌های فراوان از این اصل بر مبنای فایده‌مندی دفاع کرده و دلایل خود را در رد و نقد اخلاق‌گرایی قانونی نیز ارائه کردند به‌گونه‌ای که در ادبیات این مکتب اصل ضرر توجیه کننده اساسی جرم انگاری و مجازات به شمار می آید و نه اصول دیگر به اعتقاد میل‌ در یک جامعه متمدن تنها مورد توسل به قهر و اجبار در رابطه با فرد بازداشتن او از ضرر و زیان رساندن به دیگران است‌ مصلحت جسمی یا اخلاقی خود فرد نمی‌تواند تضمین کافی در این امر باشد آن‌جا که مصلحت عام حداکثر آزادی است‌ به دیگران را باید سختگیرانه تعریف کرد او می‌گوید که اعمال محدودیت در جایی است که یک ضرر مشخص یا خطر مشخص زیان متوجه فرد یا جامعه باشد ‌ وی برای این‌که این معیار دست قانون‌گذاران را در استفاده حداکثری از آن باز نگذارد بر اصل فایده‌مندی‌یعنی اصل بمشن‌ترین سعادت یا شادمای - برای توجه ممزال فراوانی از قانون‌گن‌اری و نظارت دولتی با در نظر داشتن مصلحت و خیر و سعادت عام تاکید می‌کرد از دیدگاه وی و بنتام‌ اعمال انسانی‌و در محل بحث ما دولت‌به نسبتی که سعادت و خوشبختی را بالا س‌برند شایسته شمرده س‌شوند ق اگر در جهت خلاف یا کاهش سعادت باشند ناروا و ناشایست هستند نکته مهم این است که در این دیدگاه سعادت یا خوشبختی

مشخصات

مشخصات

توسط: دکترفیروزمحـمودی جانکی تاریخ درج: ۱۳۹۵/۴/۱۵ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018