مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

سازمان و مدیریت در قرن بیست و یکم

نمای مطلب

سازمان و مدیریت در قرن بیست و یکم

مقدمه

انقلاب فناوری و انقجار اطلاعات‌ منطق کسب و کار کلاسیک را با تردید مواجه ساخته و در نثیچه‌ سازمانها شرکتها و موسسات طیف گسترده‌ای از گزینه‌های استراتژیک و شکلهای سازمانی را تجربه مدل کسب و کار جاری سازمانها ریشه در اقتصاد صنعتی دارد و از این رو مناسب است‌ یکی از صاحبنظران‌ نظرهای خود را در قالب سازمان مبتثی بر دانش مطرح می‌کند دیگری از انثقال به یک اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان می‌آورد برخی از تمرکز جدی بر شایستگیهای محوری و طراحی سازمان به گوشه‌ای که ب بهترین وجه آن شایستکیها را به صورت اهرم نقوذ درآورد بحث می‏‎کنند بعضی طرفدار سازمان منعطف و کوچکنذ و برخی دیگر طرفدار ساختار شبدری هستند ‌عقاید فراوان بیشتری را نیز می‌توان بر شمرد ولی پیام همه اینها روشن آن این است که‌: مدلهای جاری استژاتژی و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی ناکافی‌انذ مطالعات منظم چند ساله‌ای برای مفهوم سازی آرایش سازمان مازی صورت پذفته است که دیدگاه‌های حاصل از این مطالعات تحت عنوان آرایش درونی صسب و کار در قرن تشریح خواهد شد واژه آرایش درونی‌» به جای ساختار» به طور عمدی انتخاب شده و هدف از آرایش درونی‌ ‌ ‌ ‌ نحوه زندی است‌ مختصاتی از آنچه که زندگی بای باشد درونی باید زمینه‌ساز باشد نه اینکه مقرراتی خشک برای نحوه انجام کارها به شمار گذشته از این‌ هنگامی صه یکک سازمان ببا می‌شود ترجیحا به هنگام برنامه ریزی باید جلوتژ از زمان خودش باشد به‌گونه‌ای که تا پادار است همگام با زمان پیش رود ‌ ‌ سازمان مجازی را نباید به عنوان ساختار متمایز وظیفه‌ای‌ بخشی یا خزانه‌ای ‌در نظر گرفت بلکه مجازی بودن ممکن است یک ویژگی استراتژیک برای هر نوع سازمان باشد هم سازمانهایی که قرنی از عمر آنها گذشته نظیر کارخانه تولید سیمان‌ مواد شیمیاییی و خودرو و هم سازمانهایی که ‌در بازار فناوری سطح بالا به سرعت در حال تحولند مجالی‌ انواع طدقه بذدی اطلاعات‌ و علل علاقه مدیران به مدیریت به‌ طبقه بندی آطلاعات را ‌ می‏‎گویند در سیستم دف‌تایی‌ یکی از دو خالت صفر ‌و ‌یک‌ اطلاعات شمار می‌اید از ترکیب چند بیت‌ یک بری متان در نانهای برنامه‌ویسی‌ هر هفت یا هشت بیب یک می‌سازد از تلفیق اطلاعاتی خام‌ شکل می‏‎گیرد به یک عدد نظیر دوازده یا یک و ‌قعیت مانند میز ‌داده‌ مشاهدات یا واقعیتها از متن اصلی‌شان ‌ست و بنابراین به طور مستقب ممکن است معنایی نداشته باشند بر ‌ی مثال باد بکویپم‌: دوازده نفرداده‌ها در درون یک متن معنا دار که اغلب به صورت پپام‌ است‌ ‌طلاعات‌په دست می‌ ‌د به عبارت دیگر داده‌های ساختار افته تفسیر شده عدد با بک واقعیپ بر ‌ی فردی خاص در با موضوع معین در زمان تصمیم‌حیری ثعبیر و ثفشیر گردد به ‌طلاعات تبدیل می‌شود دانش‌ از اطلاعات پیامهای‌ نباشته شده منظم‌ ساختار یافته و معنادارکه از طریق تجربه‌ ارتباطات یا استنتاج ‌یچاد می‌شوتد دانش را هم می‌توان به عنو ‌ن یک نظر گرفت که در این وجه به معنای به کارگیری خیرگی و تخصص سازماتها به عبو ن بک موضو عملی به مدیریپ دانش‌ هم به صورت یک‌شی‌ء و هم به صورت دارند دانشهای گواکون بینش‌ حاصل می‌شود اگر کسی بتواند رابطه میان د ‌نشهای گوناگون را کشف کند و قانونمندیهایی را که نیاز ه مطالعه میان رشته‌ای دارد به دست می‌یابد هر یک طبقات اطلاعات یعنی داده‌ ‌طلاعات‌ دانش

صورت دست اول باشند اطلاعات ‌نمودار ‌ اطلاعات ویژه ه طبقاتی از اطلاعات کفته می‌شود که در اختیار افراد معدود یا سازمان خاص هستثذ داده و اطلاعات را در یک دسته بندی دیگر به داده و اطلاعات آشکارا و داده و اطلاعات پنهان طبقه بنذی می‌کنتذ در خلاقیت از اطلاعات پنهان تحت عنوان خواندن میان خطوط‌ ‌ ما نام برده می‌شود به همین ترتیب دانش را ه دانش آشکار و دانش ضمنی‌ تقسیم می‏‎کنند اطلاعات و رایانه مدیریت در هر سازمان‌ مدیریت پنح منبع اصلی را بر دارد که عبارتنذ از: کارکنان‌ مواد ما ماشین آلات ‌شامل تسهیلات و انزژی‌ ‌ پول‌ اطلاعات ‌شامل داده‌ها ‌ کار مدیر مدیریت کارامد بر این منابع به منظور استقاده از آنها در دستیابی به اهداف سازمانی است‌ چهار منتع اول وجود فیزیکی دارنذ و قابل مس و مشهودنذ در حالی که منبع پنخم‌ یعنیی اطلاعات‌ نامشهود است و مننع ادراکی امیده می‌شود مدیران با استفاده از منابع ادراکی منابع فیزیکی را مدیریت می‏‎کنند

پیحیدگی فعالییهای کسب و کار کسب و کار همواره پیچیده بوده‌ ولی امروزه از هر زمان دیگر پیچیده‌تر شده ‌ست‌ همه سازمانها در معرض تاء‌ثیرات اقتصاد بین الملل هستنذ و در بازار جهانی رقاپت می‌کنند هر روز فناوری کسب ق کار پیچیده‌تر می‌شود چارچوبهای زماثی برای اقدامهای مدیریتی کوتاه‏تر می‏‎گردد و محدودیتهای اجتماعی در قالب تقا ضایمشترن برای لات و خدمات کیفی‌تر و ارزانتر پدید می‌آید و هر یک از این آثار بر پیچیدگی کسب و کار می‌افزاید ن‌ بهبود توانمندیهای رایانه از نظر اندازه و سرعت‌ رایانه‌های غول پیکر دهه‌های میلادی از صحنه خارج شده‌!نذ و فقط کارشناسان با آنها سر و کار خواهتد داشت‌ در گذشته کاربران هرگز در تماس مستقیم با سخت‌افژار قرار نمی‌کرفتند و رافی بودند و در بیشتر موارد استفاده کنتذکان خروجیهای رایانه حتی نحوه کار با آن را برخی از یادگیری از سوی دیگر کاربران امروزی ‌ز طریق ر ‌یانه‌های شخصی یا ر یزپردازنده‌های دفتر کار خود با سایر رایانه‌های در شبکه با هم مرتتطند امروزه نه فقط رایاثه در دسترس همگان قرار دارد بلکه طرز کار با آن نیز هر روز آسانتر می‌شود کاربران امروز دیگر رایانه را یک وسیله ویژه نمی‌شمرند بلکه به آن همچون یک ابزار کار ضروری مانند میز و صندلی و تلفن نگاه ممی‌کننذ ‌دانش مدیریت امروزه واژه سواد برای تشریح دو نوع دانش که در استقاده از رایاثه نقش عمده دارند به کار می‌رود یک نوع دانش‌ سواد استفاده از رایانه است و دیگری سواد به کارگیری اطلاعات درر دستیابی به هدفها دانش کار با رایانه که برای انجام دادن تقریباً هر کونه وظیفه در دنیای امروز ضرورت‌ دارد سواد کار با رایانه‌ ‌» نامیده می‌شود این داثش شامل شناخت واژگان رایانه‌ شناسایی قوتها وو ضفهای رایانه‌ توان استفاد از رایانه و مانند آن اطلاعات گذشته از شناخت رایانه‌ مدیر امروز باید سواد استفاده از اطلاعات را نیز داشته باشد سواد اطلاعات‌ مرکب از شناخت چگونگی استقاده ازز اطلاعات در هر یک از مراحل فراکرد حل مساله

‌ست و نشان می‌هد که اطلاعات را از کجا می‌توان به چگونه را با دیگران در میان گذاشت سواد استفاده از اطلاعات وابسته به سواد رایانه نیست‌ ممکن است مدیری سدب‌اد استفاده از اطلاعات را دارا باشد ولی سواد استفاده از رایانه را نذاشته باشد اهمیت سواد اطلاعات از سواد کار با رایانه بیشتر است‌ ولی مطلوب آن است که مدیر هر دو سود را تف‌امان داشته باشد سیستمهای مبتنی بو رایانه نخستین تلاشها در به‌صارکیری رایانه در عرصه کسب و کار بر پردازش داده‌ها متمرکز بود و تلاشهای بعدی بر اطلاعات و حمایت از تصمیم‌گیری تاکید داشت‌ امروز مشورت بیشترین توجه کارشناسانن را به خود جلب صرده است‌ در نیمه نخست قرن بیستم‌ هنگامی که ماشینهای منکنه زن و ماشین حسابهای بزرگ در اوج کاربری بودنذ ساژمانها نیازهای اطلاعاتی مدیران را نادیده می‏گرفتند این بیی توجهی ادامه یافت‌ زیرا نخسین رایانه‌ها فقط برای محاسبه عملیات حسابداری به کار گرفته شدند نام این سیستمها را سیستم پردازش الکترونیکی که بعدها به سیستم پردازش داده‌ها» مبدل کشت و امروزه سیستم اطلاعات حسابداری‌ نامیده می‌شود سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان محصول فرعی فراکردهای حسابداری‌ اطلاعاتی نیز تولید جدید بر اطلاعان در سال میلادی نسل جدیدی ازز تجهیزات رایانه‌ای معرفی شد که بر نحوه کاربرد رایانه‌ها تاثیر عمیق داشت‌ رایانه‌های جدید با استفاده از ١ برای نتین بار فرصت افزایش قدرت پردازش اطلاعات را فراهم آوردند و سیستم اطلاعات مدیریت‌» به مثظور تولید اطلاعات برای گروهی از مدیران مطرح شد تمرکز تخدید نظ شده بو سیستم پشتیپانی تصمیم‌کیوی همزمان با گسترش استفاده از سیستم اطلاعات مدیریپ در سازمانها برخی از دانشمنذان علم اطلاعات از دانشگاه ام‌ آی‌ تی‌ رهیافت دیگری را پیش گرفتند و سیستم پشتیپانی تصمیم‌گیری را طراحی کردند که اطلاعاتی را برای حل یک مساله خاص تولید می‌کند

همژتفبب‌کزیدچاببن‌شیستم‌پباطاپ تضمیم‌کیری‌» علاقه به کاربرق پیکری ‌ز رایانه که خودکار کردن کارهای اداری بود پدید آمد خودکار شدن اداره‌ ارتباطات میان اعضای سازمان را تسهیل کرده‌ بهره‌وری مدیران و کارکنان با استفاده از ابز ‌رهای الکترونیکی افزایش می‌دهد خودکار شدن فعالییهای اداریازسال میلادی شروع شد یعنی زمانی که شرکت آی بی ام ماشین تحریرهایی ر معرفی کرد که می‌توانستند کلمات ضبط برای تشریح محیط کار امروزی از اداره مجازی‌ مصنوعی بر ‌ی حل مسائل مدیریتی ‌ستفاده شود فکر اصلی در استفاده از هوش مصنوعی این است که به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که بتواند مانند ذهن انسان برخی از کارهای صورت دهد یک شاخه فرعی هوش مصنوعی تحت عنوان سیستم خبره‌» بیشترین‌توجه ر به خود جلب کرده است‌ه ک سیستم خبره مانند یک متخصص خاص انجام وظیفه محی‌کند است که شبیه سازیهای الکترونیکی و ریاضی از مغز ‌نسان است‌ به طور کلی به همه سیستمهایی که از

هوش مصنوعی استفاده می‏‎کنند سیستمهای مبتنی بر کفته می‌شود در دهه برخی از سازمانها سرمایه‌گذاری سنگینی بر روی سیستمهای برای حل مسائل مدلی از سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بو رایانه مدیران برای حل مسائل سازمانی باید با استفاده از اطلاعات تصمیم‌گیری کننذ؛ زیرا یک تصمیم خوب تصمیمی است که نود درصد مبتثی بر اطلاعات و ده درصد متکی بر شهود باشد اطلاعات به صورت شفاهی و نوشتاری به وسیله پردازشگر اطلاعات ارائه می‌شوند بخش رایانه‌ای پردازشگر شامل همه سیستمهای کاربردی مبتنی بر رایانه‌ ماننذ سیستم اطلاعات حسابداری‌ سیستم اطلاعات مدیریت‌ سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری اداره مجازی و سیستمهای مبتثی بر دانش می‌شود که همگی اطلاعات لازم برای حل مساله را ارائه ممی‌دهند ‌

سازمان مجازی مجازی سازی سازمان‌ راهبردی است که سه برد هم وابسته و در عین حال متمایز دارد عبارتند از: تعامل پا مشتری ‌مواجهه مجازی‌ ‌ منبع مجازی‌ ‌ اهرم دانش ‌خبرکی مجازی‌ با مشتوی ‌مواجهه فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که راه دور محصولات و خدمات را کنند در سفارشی ساختن آنها به طور فعال مشارکت داشته باشنذ و جمعیتهایی از مشتریان شکل بگیرند که به طور طرفییی تقویت کننده یکدیگر باشند و بدین ترتیب‌ چالشها و فرصتهای جدیدی برای تعامل سازمان با مختصات داراییها ‌تامین منبع مجازی‌ سازمانهایی که از اطلاعاتی برای داد وو ستدهای میان خود استفاده می‌توانند سبدی پویا از روابط را برای کردن و هماهنگ کردن دارایپها په منظور ارائه محصولات خدمات با ارزش به مشتریان برای خود ایجاد و آنها را مدیریت کنند بنابراین تلفیق مجازی سازمانها موسسات و شرکتها در یک شبکه متمرکز و منسجم کسب و کار ضرورت دارد و با مدل تلفیق عودی در اقتصاد صنعتی در تباین اشکار است‌ دانثن ‌خبوگی مجازی‌ سازمانها مترصد شکار فرصتهایی برای استفاده از منابع کناکون خیرگی و مهارت در داخل و خارج مرزهای خود به عنوان مزیپ رقابتی هستند اکنون فن ‌وری اطلاعات‌ د ‌نش و خیرگی را لله صورت محرک ایجاد ارزش اقتصادی و اثر بخشی سازمانی درآورده است‌ هیچیک از این محورها به تنهایی برای استفاده از فرصتهای القوه سازماندهی مجازی‌کافی نیست‌ بلکه به هم وابستگی ‌نها مدل جدیدی از کسب و کار را یاد می‌کند که سازمان مجازی‌ » نامیده می‌شود سازمان مجازی به عنوان یک رهیافت راهبردی‌ تمرکز قابل ملاحظه‌ای بر ایجاد پرورش و به صارکیری داراییهای کلیدی فکری و دانشی دارد ضمن اییه داراییهای فیزیکی و مشهود را در شبکه پیچیده‌ای از روابط تاء‌مین می‌کند برخی از صاحبنظران سازماندهی مجازی‌ بهبود و وسعه تدریجی در منظق کسب و کار جاری را کهه ریشه در عرصنعتی دارد وجیه می‌کنند؛ در حالی که با مور قرار دادن فناورف اطلاعات می‌توان به منطق جدیدی از سازماذهی مجازی رسید همگرایی قدرتمنذ ر!یانه فناوری ارتباطات و ظهور شاهراههای ‌طلاعای‌ موجب شکل‌گیری مدل جدیدی از کسب

برخی دیکر ‌‌ایجاد آرایش درونی‌ اثر بخش را منوط به استفاده از مواد ساختاری دارای نون به اجرا درا ل‌ردن ان می‌دانتد و از توان فن آوری اطلاعات‌» در ایجاد آرایش درونی سارمانی در ‌ به نظر می‌رسد آراین درونی‌ بر وحدهای کاری‌ نظیر ارائه خدمات به مشتری و خرید یا ایچاد محصول جدید متمرکز است‌: دوم بر سطح سازمان و چگونگی هماهنگی فعالیتها برای ایجاد ارزش اقتصادی برتر تمرکز دارد و کانون توجه مرحله سوم‌ شبکه میان سازمانی است و بر شکل‌دهی چمعیتهای به هم واببته و چندگانه به منظور استقاده از آنها در نوآوری و رشد تاء‌کید دارد این سه محور از روزگاران ک‌شته‌ از یکدیگر مستقل بوده و به ترتیب بر بده با زریابی‌ ‌ خرید و منابع انشانی متمرکز بوده‌اند و هر یک سیستمهایی با طبیعت ویژه خود را داشته‌اذ برای مثال فعالیتهای بازاریابی در محور تعامل یا با تلفن‌ مراکز تماس تلفنی و شبیه سازی حمایت می‌شد فعالیتهای خرید یا تامین‌ ‌منبع پا مبادله داده الکترونیکی و تلفیق میان فراکردهای ساخت و فعالیتهای سیستمهای حمایت می‌کردید و کارهای مدیریتی را سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری و گروههای رااه‌ای مورد حمایت قرار می‌دادنذ و به‌طور تاریخی‌ افزایش استفاده از سیستمهای نزم‌افزاری ویژه سازمان بان‌ همراه با پذیرش سریعع پیانهای شبکه شاهراههای اطلاعاتی‌ احتمال پیدایش یک سوی فن ان‌ری مشق‌ک را فوید می‌ن‌هد ٠ دیدگاه جدید نشبت به سازمانذهی مجازی‌ محورهای سه گانه‌ای را که ا این زمان جدا از هم بوده با یکدیگر تلفیق کرده و به یک سکوی فن آوری اطلاعات خودکار مبدل ساخته است سکو مدل جدپد کسب و کار را شکل داده‌ مورد حمایت قرار می‌دهد


مشخصات

مشخصات

توسط: علی رضاییان مجله: پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی سال انتشار: 1380 شمسی تعداد صفحات: 25 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018