مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

ایجاد مقیاسهای عملکرد با توجه به تآثیر عوامل محیطی در تصمیم‌گیریهای استراتژیک عملیات

نمای مطلب

ایجاد مقیاسهای عملکرد با توجه به تآثیر عوامل محیطی در تصمیم‌گیریهای استراتژیک عملیات

مقدمه

به منظور درک و قضاوت درباره اینکه چه مجموعه‌ای برای ترکیبات گوناگون استراتژی عملیات‌ رقابتی‌ و طراحی تضمیمهای عملیاتی است‌ ضرورت دارد که نخست مجموعه‌ای از مقیاسهای کمّی با توجه به شاخصهای محیطی به وجود آید بدون وجود مقیاسها یا ابزارهای طبقه‌بندی که اجرا کنندگان خوب و بد را از یکدیگر تفکیک کنند و متغیرهای محیطی را شرح دهند تخقیق در عملیات همچنان به تطیلهای توصیفی محدود می‌شود و ابراز نظر درباره روابط مشاهده شده در داده‌های این رشته به نحو موثر محدود می‏‎گردد برای افزایثن قابلیت تحقیق در استژاتژی عملیات به مجموعه‌ای از مقیاسهای قابل اتکا صه عملکرد کلی شرکت‌ عملکرد و کارکرد بش تولید مشارکت بخش تولید در تصمیم‌گیریهای استراتژیک و بی‌ثباتی محیطی را تصویر کند نیاز است‌ هدف اصلی این مقاله موارلل ذکهر شد است‌ بسیاری از مقیاسهای ایجاد شده در تحقیقات آکادمیک‌ حداقل دارای یک نقطه ضعف هستثذ؛ بدین توضیح که یا ممکن است فقط درصد کوچکی از کل سازه را تضویر کنند ‌غیر قابل اعتماد یا اندازه‌گیری اغیر واقعی از سازه ارائه دهند ‌عدم روایی‌ و یا به تجریدی و انتزاعی باشند که نتوان در آزمایشهای تجربی آنها را به‌صورت عملی به اجرا درآورد ‌غیر واقع کرایانه‌ ‌ مقیاسس عملکرد شرکت پیشینه مطالب دانشگاهی موبوط به مقیاس عملکرد در سه رشته اصلی به استثنای حسابداری متمرکز شده است‌ یعنی‌: اقتضاد سازمانهای صنعتی‌ تئوری رفتار سازمانی‌ و مدیریتت استراتژیک‌ مدیریت استراتژیک عملا به رشته‌ای تبدیل شده که در آن‌ تخقیقات رفتار سازمانی در حال همگرایی هستثد تا تبکلهای یکپارچه جدید درباره عوامل موش عملکرد تشکتی را به وجود آورندد تخقیق هانس و یک نمونه از دیدگاه یکپارچه شدن به این دو چریان متفاوت را به‌صورت زیر می‌کند یک مدل با سه عامل اقتصادی‌ یک مدل با دو عامل سازمانی یک مدل یکپارچه که هر پنخ عاملراا یک کاسه کند آنان از میانگین نرخ برگشت حسابداری پنج ساله به عنوان عملکرد استفاده کردند و سهم ثسبی بازار را به عنوان یکی از سه متغیراقتصادی تحت مطالعه خود قرار دادند و نتیچه گرفتند کهه عوامل سازماثی در زمینه تاء‌ثیر گذاشتن بر عملکرد شرکت از نظر زمانی ‌مقدم بر عوامل فقیابن عملکود عملیاف در پیشیثه استراتژی عملیات‌ عوامل تعیپن کنده عملکرد شرکت را آن کونه که باا استراتژی تولید در راپطه با بی‌ثباتی محیطی تاثیر پذیرفته‌ بررسی و مطالعه ‌آنها از یک مقیاس ترکیبی عملکرد استقاده کرده‌اند که رشد را در بازگشت منابع‌ فروش و بی‌ثباتی محیط تشکیل داده اما این مطلب دارای نواقص زیر است‌: اول روشن نیست که چرا ار رشد در یک مقیاس ترکیبی به عنوان مقیاس مفید عملکرد استفاده شده است‌ درباره میزان هماهنکیسه مقیاس‌ ‌مختلف رشدهیح اطلاعاتی داده نشده است‌ روشن نیست که چرا برای انعطاف‌پذیری تولید و مقیاس عملکرد از مقیاسهای ده درجه‌ای و برای بی‌ثباتی محیطی و نقش مدیران تولید از مقیاس پنج درجه‌ای استفاده شده ا ست‌ در مقاله‌ای دیگر که نوشته شرودر و اندرسون‌ است نتایج تحقیقات تجربی در اندازه‌گیری عملکرد ‌آن کونه که به استراتژی عملیات مربوط می‌شود بررسی شده است ‌آنها نتایج یک نمونه کوچک ‌شش شرکت‌ را که تحقیق درباره چگونگی فرایند تولید روابط آن با عملیات است و آن را شایستگی تولید معرفی کرده‌اند ارائه می‌دهنذ شایستگی به صورت آمادگی مهارت یا توانایی و قابلیپ که تولیدکنندگان را قادر می‌سازد یک سیاست استراتژیک کاری اختصاصی تولید بازار را اجرا کنند تعریف شده است ‌بی‌تباتی محیطی بی‌ثباتی عاملی است که در قسمت اعظم پیشینه و مطالب نظری و تجربی درباره سازمان و مدیریت استراتژیک وجود دارد؛ اما تا به‌حال در تحقیقات مربوط به علیات جز دو مورد استتنای قابل توچه‌ کمتر درباره آن بحث شده است‌ اولین استثنا وان‌دیردونک‌ است که رابطه بین سرمایه‌گذاری در سیستم پردازش اطلاعات‌ یکپارچگی سازمانی‌ و استراتژی رقابتی یک شرکت و بی‌ثباتی در محیط خارجی را در طرح پرنامه‌ریزی تولید و سیستم کنترل آزمایش کرد وان‌دیردونک و میلر در این مدل‌ بی‌ثباتی را یکی از سه توصیف کننده اصلی مورد استفاده برای برنامه‌ریزی تولید می‌پذیرند میلیکین‌ بی‌ثباتی درباره محیط را که در پیشینه نظریه سازمانی تعریف شده به صورتی منخصر به فرد طپقه‌بندی می‏‎کند ‌ ‌ این طبقه‌بندی مراحل عدم شناخت درباره تاثیرتغییرات در محیط خارجی را نشان می‌دهد که عبارتنذ از: توسط مدیران هنگامی تجربه می‌شود که درک نمی‏‎کنند تمام یا قسمتهای گوناگون محیط در حال تغیپر است و امکان دارد دچار یک درک ناقص از روابط متقابل بین عناصر در محیط باشند بنات ناتوانی مدیران برای پیش‌بینی این امر است که تغییرات در محیط که ممکن است مانند حالت بی‌ثثاتی دیده شود یا بشود چگونه بر سازمان خود مدیران در آینده اثر خواهد گذاشت به عبارت دیگر اگر چه یک مدیر ممکن است تغییرات در محیط را پبینذ و درک کند ولی نمی‌تواند این ارتباط را با آینده سازمانی خود حالت بی‌ثباتی را توصیف می‌کند؛ یعنی حالتی که یک مدیر تغییرات محیط را می‌بیند و درک می‏‎کند که این تغییرات بر سازمان تاثیر می‏‎گذارند اما نمی‌داند چه پاسخی به تغییرات بدهد یا پاسخهای کوناحون چه نتایجی را باعث خواهند شد چهار عامل اساسی در این مقاله‌ جنبه‌های گوناگون عملکرد عملیات و چکوثکی عمل یک شرکت در بازارهای رقابتی‌ میزان بی‌ثباتی تقاضا و میرانی که عملیات در فراینذهای استراتژیک شرکت و در امر تولید مشارکت می‌کند تصویر شده است‌ روابط این متغیرها در متون مدیریت عملیات مانند آثار کرایسفکی‌» و ریتزمن‌ به تقصیل بیان گردیدهه است ‌برای آزمایش فرضیه زیر تدوین شده است‌ چهار عامل متفاوت که محیط تصمیم‌گیری عملیات را تعریف واندازه‌کیری می‏‎کنند عبارتند بی‌نباتی محیطی‌ عملکرد کلی شرکت‌ علکرد عملیات ‌تولید و میزان مشارکت مدیریت عملیات در تصمیم‌گیریهای استراتژیک‌ این فرضیه با استقاده از تحلیل عاملی‌» و با استفاده از چرخش مایل ‌واریماکس‌ بررسی شده است ‌همان‌طور که ملاحظه می‏‎گردد چهار عامل در اینخا وجود دارد: ‌عملکرد کلی شرکت‌ بی‌ثباتی‌ عملکرد عملیات‌ مشارکت عملیات در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ تحلیل عاملی‌ روشی برای تلخیص داده‌ها محسوب می‌شود و همان‌طور که در جدول ١ ملاحظه می‏‎گردد چهارده متغیر در قالب چهار عامل اصلی به‌دست می‌آیند نمودار صفحه بعد همبستکیهای بین عاملها را که با استفاده از چرخش میان عاملها به‌دست آمده نشان می‌دهد نمودار مذکور نشان می‌دهد که عامل بی‌ثباتی محیطی با سه عامل دیگر ارتباط منقی دارد بدین معنا که هر چه میزان بی‌ثباتی محیطی افزایش یابد عملکرد شرکت و تولید و همچنین مشارکت عملیات در تصمیمهای استراتژیک کاهش می‌یابد این حدود ٢٩٩ درصد از واریانس کل ر تبیین می‌کند که میزان قابل توجهی است‌ از این میزان‌ عامل اول درصد واریانسن را تحت پوشش دارد که بیشترین مقدار محسوب می‌شود و عامل چهارم با حدود ١٢ درصد کمترین واریانس را دارد جدول ٢ این وضعیت را نشان می‌دهد

جامعه مطالعه جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق در درجه اول‌ واحدهای تولیدی عضو اوراق بهادار و در درجه بعد واحدهای خارج از بورس از قبیل بنیاد مستضعفان‌ بنیاد شهید و سازمان گسترش د نوسازی صنایع بودند از میان شرکتهای عضو بورس واحد تولیدی‌ ‌از سازمان نمونه‌ روش نمونه‌برداری‌ روش نمونه‏گیری تصادقی طبقه‌ای نامتناسپ با حجم بوده است‌ از فهرست شرکتهای عضوو بورس اوراق پهادار ه روش تصادفی ١٢٠ شرکت انتخاب شدند البته ابتدا شرکتهایی که به صورت مالی فعالیت می‌کردند مثل شرکتهای سرمایه‌گذاری بانکها از فهرست خارج شدند


مشخصات

مشخصات

توسط: میر مهدی سید اصفهانی؛ محمود آقا حسینعلی شیرازی مجله: پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی سال انتشار: 1380 شمسی تعداد صفحات: 7 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018