مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی مورد :شرکت ایپاکو

نمای مطلب

برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی مورد :شرکت ایپاکو

مقدمه

در حال حاضر تمام شرکتهای موجود در جهان روشها و تکنیک‌های نودر عرصه مدیریت تولید و توسط شرکت تویوتا وبا سیستم تولید بهنگام از است‌حال حاضر نیژ روشهای نو تولیدی مثل همه در بی یک هدف هستنذ که عبارت !ست از جو حداقل هزییه‌ به نحوی که به مسائل مربوط به ‌نس نظیر کنثژل کیفیت جامع‌ تعمیرات و نگهداری بهردر تحقیق حاضر سعی شده کامی هر چند کو کشورهای پیشروو برداشته شود برکامه‌ریزی تو است‌ همجنین تحولات سالهای اخیر در سراسر جه کارخانخات در جهان امور جدیدی ناگزیر عملی در اداره کارخانجات کنترل تولید و عملیات از جایگاه ویژه‌ای برخوردا با قیمت در حجمهای ‌ثبو توهسط رقبای شرکتهایی که محصولاتی با بالا تولید رقابت و مو نشدن از ضحنه باید کاهش قیمت تمام شده محصولات بود هزینه‌های ناشی موجودی کالاها و کالای در خصوص می‌آنند که به سوی برنامه‌ریزی میان مدت و زمان‌بنذی تولید منفک از هم انجام می‌شد در این روش‌ بعد از موجی که برنامه‌ریزی به نوی کارا به هم مرتتط می‌شونذ تا از مزایای هر دو برنامه‌ریزی در یک بیشتری گرفته واحد سود برده شود همچنین آگاهی از مسائل و مشکلات موجود در علاقه‌منذی به ‌ تولید بهنگام و ساختن آنها از جمله اهداف انجام این ‌ گیرد مقوله هایی پیدایشش روشهای سلسله م‌اتبی برنامه‌ریزی تولید همین مورد آخرند با جهانی شدن تجارت در سالهای اخیر شرصتها در تهیه منابع مورد نیاز خود و همچن دانش امروزی و نو توزتع مصولات و قطعات تولیدی خود جهانی عمل می‌کنند در زمان حاضر مش وضوع مقاله حاضر دوست دارند کالاهای خود را با سرعت بیشتر و قابلیت اطمینان بالاتژ دریافت دارنذ حت برمی‏گردد کالاهای مورد درخواست آنها تولید کشورهای دیگر در سایر قاره‌های جهان باشد هم نظیر هارهالاکیس‌ اگر ببینند که در تحویل کالاهایشان به طور مرتب با تاخیر مواجه می‌کردند در جحسن ی در این خصوص عرضه کنندگان دیگر برمی‌آیند پس به عنوان نتیجه می‌توان کفت که در سالهای ا برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید عملیات نشبت به گذشته اهمیت روزافزونی یافته و شاید قی و کیفی شرکتها و کفت دلیل این امر تاثیر شایانی است که این کارکرد بر موفقیت رقابتی شرکتها دارد مدیریت تولید و عملیات‌ مجموعه‌ای از فعالیتها است که زمان شروع و اتمام کارهایی وص‌ برامه‌ریزی و باید در یک سیستم تولیدی انجام شوند مشخص می‌سازد تا بدان وسیله سفارشهای می که محصولات متنوع انجام گیرد و تقاضاهای پیش بینی شده تامین شوند فعالیت اصلی مدیر تولید برنامه‌رد وند دیگر جایی برای زمان‌بندی عملیات است‌ درر برنامه‌ریزی تولید با از معوعه‌ای از داده‌ها نظیر تف رای ماذن در عرصه ساختار محصول‌ فرایند تولید محصول و ظرفیت منابع‌ برنامه تولیدی شرکت در ‌ی ولید و درنتیجه‌ مجموعه‌ای از دوره‌های برنامه‌ریزی تهیه می‏‎گردد زمان‌بندی تولید نیز در رابطه با ت تها اهمیپ بسزا دارد زمان شروع و اتمام وظایف تولیدی‌مربوط به سفارشها و منابع تولیدی است و یک کنترل مناسب در برنامه‌ریزی را شامل می‌شود ٦دد موضوع تحقیق ولی باید اذعان داشت که اکثر مدلها و طرحهای ارائه شده درمتون تحقیق کم برنامه‌ریزی تولید و مقبولیپ و توجه را از طرف صنعت داشته‌اند همحنین محققان از ناآگاهی کاربر توسعه‌های تئوریک و مرایای استفاده از آنها انتقاد و کله کرده‌اند این ادعا به وسیله است‌ تحقیقات اخیر در مورد تولید بر نیا زمان محاسباتی منظقی تاکید ورزیده‌اند در این ر تولید توانسته‌اند توجه محققان‌ به ویژه چهارچوب سلسله مراتبی‌ یک اصل که قابل قیاس با سطوح مختلف مراتب مدیر بالا به حل به طوری که جوابهای پا بن‌ای مسائل پایدن اعال می‌کندند تعداد ب و بزرگی مساء‌له اصلی دارد مزایای اصلی استفاده الف‌ کاهش دادن پیچیدگی مساله اصلی‌ ‌ کاهش زمان محاسباتی و نیاز به حافظه جذب تذریجی پیشامدهای تصادفی در مدل کاهش نیاز بهه اطلاعات جزئی و ریز و قابل مقایسه بودن با ساختار سازمانی سی البته بایذ توجه داشت که مساس مربوط به مدی پیچیدگی به علت بزرگی مدلها وجود متغیرلله روشهایی مورد نیازند که علاوه بر کاهتنن دادن اد را نیز داشته باشند در خصوص پرنامه‌ریزی و ز کنون مطالعات زیادی انجام پذیرفته و مدلهای ز؛ همچنین زمان‌بنذی کوتاه مدت ارائه کشته است‌ برنامه‌ریزی جامع بلندمدت به این شرحند ‌در چهارچوب همچنین تعدادی از شیوه‌های ارائه شده در خصوص زمان‌بندی کوتاه مدت‌ ‌که شامل برای مدیریپ روشهای تعیین اندازه بهینه دسته تولیدی وتکنیکهای تعیین کننده ترتیپ عملیات می‌شود با جلب کنند در ا شرحزیرند: تجزیه می‌شود الف‌ مقدار تولید اقتصادی‌ ‌به ترتیب از بالانس پریود قطعه‌ ‌ عنوان محدودیت به پیچیدگی نموداری‌ طرحهای سازی‌ ‌سیستمهای بارگذاری محدود اما باید کفت که در دنیا فقط چند روش وجود دارد که می‌توانثد این دو وظیفه مهم را با صورت روشن و دقیق به هم متصل سازند گوشه‌ای نستین برای مرتبط ساختن برنامه‌ریزیکوتاه مدت با مدت منتهی به شیوه یکپارچه کردید که در آن‌ برنامه‌ریز‌شوند تا یک مساله بسیار بزرگ که اغلب است‌ لذا یک عدد صحیح است را ایجاد کنند از پیشگامان این روش می‌توان زلییسکی کوموری در دنیای واقعی را نام برد هدف این روش این است با استفاده از ورودیهایی نظیر تقاضاها تولید ظرفییها به بهینه سازی کل مساء‌له در یک افق زمانل و و با استفاده از برنامه‌ریزی در مقیاس بزرگ مبادرت شود تقریپاً جدا از نیازمنذیهای اطلاعات ه‌ها و روشهای ورودی و محاسباتی‌ این روش نمی‌تواند قابلیپ اجرا به صورت یک روش کاربردی را براء سازمانهایی که واقع کرا هستنذ حفظ کند و در بزرگ چنین مدلهایی‌ مانع از حل کامپیوتری آثها می‏‎گردد البته شاید بتوان در موقعیتهای ظرفیپ کرا و بسیار ساده که به مرکزی شدیدآ کنترل می‌شوند از استفاده در مقابل‌ مدل سلسله مراتبی یک روش ما مدت وو بلنذ مدت به دست می‌دهد که یک سطح به عنوان محدودیت به سطح پایینتر سلسله مراتب به طور جداگانه در هر سطح بهینا یکجا ‌آن طور که در روش یکپارچه مشاهده ه پیچیدکی‌ای که چیین مدلهایی فراهم می‌سازند به زمانی می‌شود که رویدادهای تصادفی وجو به این نیاز دارند که کل مساله دوباره حل شوو به طور تدریچی رویداداهای تصادفی را جذب مسائل سطح بالاتر دوباره حل کردند در چنیو تصمیم‌گیری در مقاطع مختلف زمانی اتخاذ به بررسی دقیق اطلاعات‌ همانتد د می‌شود که نیاز به اطلاعات تفصیلی‌تر کاهش یا برنامه‌ریزی تولی سلبعله مراتبی مسائل خوانده می‌شوند به مموعه‌ای از مسائل فرعی می‌شود سطوح بالاتژسلسله مراتب نشان ذهب کلی‌تر است‌؛ در صورتی که سطوح پایین مدلهای بهینه سازی مربوط‌ به ترتیب با شروع از سطم فراهم آورنذه مقادیر پارامترهای مدل اینن پارامترها گویای محدودیتهایی هستثد ‌ جواب حاصل ازپایینثرین سطح ‌به عنوان می‌شود یک مکانیزم بازخورازپایین به بالا نی به خصوصیا ت‌ورودیهای‌جامع اطلاعات مربوط به وضعیت حاضر تا برای بروز کردن پارامترا استفاده قرار گیرند ‌ی سلببله مراتب برناه‌ریزی به دنبال سازگار باشد و بتواند به حجمهای تولید جامع میل و هاکن اولیب سلسله مراتبی را بر اساس اندیش‌ ‌های هولت و روشهای ابتاری هماهنکا با هم را برای برنامه‌ریز کارخانه بفد در قالب چهار سطح ارائه کردند در زماثی متفاوت درگیر است‌ تصمیمات بلندمدت محا می‌کنند و بنابراین‌ تصمیماتا اتخاذ شده در سطو دارندد در روش سلسله مراتبی هاکس و میل مدل مسائل مجزا برای هر کارخانه تجزیه می‌صند به می‌شوند سه سطح پایینتر بی خاص هستثد ارائه کرد هر دو سطح جامع و خردسلسله مراتب‌ هزینه‌های راه اندازی در نظر گرفته نشده‌اند عملی ارائه گردیده و نشان داده شده که ادغام محصولات در خانواده‌های یکسان و ماشین داشتند اگر ادغام کامل ممکن یک مساله جامع مورد استقاده قرارگیرد به هرحال‌ توسط هاکس و میل است‌ این مدل در سطح بالا یک برنامه خطی است وبرثامه گسترده شرک شه را با هدف به حداکثر رسانذن سود کل محاسبه می‌کند در سطح دوم سلسله مراتب‌ تولید کودد ٠ متون مربوط محصولات در طول اولین ربع از افق زمانی‌ میان خانواده محصولات توزیع می‏‎گردد این به وسیله یک برنامه آرمانی انخام می‌شودکه هدقش به حداقل رساندن هزینه‌های راه‌اندازی امه‌ریزی تولید هزینه‌های نگهداری موجودی‌ و هزینه تاخیر در انجام سفارش است و موجه بودن مدل را د مجموعه‌ای از طول از ادغام خارج کردن تضمین می‌کند پایپن سطح مدل‌ حجم تولید خانوادهه محصولات مشتمل اول ماه را با استقاده از یک روش شاخه و حد بین فطعات تقسیم می‏‎کند وهدف مدل نیز کردن متوسط تاخیر در هر فلم است‌ مدل دیویس‌ تامپسون دیویس‌ یک روش ملیات سیستم برای مدل سازی عدم اطمینانها در برنامه‌ریزی تولید جامع ارائه دادند آنها مدل جامع را به یک سری صورت برنامه خطیفرمول بندی کردند که هدفش حداقل کردن هزینه‌های تولید نکهدارک لید شدن بین ‌ تآخیر درتحویل و به حداکثر رساثدن سود بود عدم اطمییان در هزییه‌ها ظرفیت‌ زمانها« یک کارخانه فرایند و تقاضای هر محصول به وسیله شبیه سازی مونث صارلو مدل سازی می‏‎گردد شم استراتژی تولید جامع در این مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است‌ به هر حال برای از ادغا لات و ماثییها خارج کردن طرح ادغامی ارائه شده‌ کاری صورت نگرفته است‌ مدل متسورا پسوبونن و توتسوا متسورا تشوبون و تسوتسو یک چهارچود در این مدل‌ سلسله مراتبی دو سطحی را برای محیطهای مونثاژ و ساخپ ارائه کردند که در آن‌ عملیاد آم خارج کردن ساخت‌ مواد خام را بهه قطعات مختلف تتدیل می‌کند که بعدآ در محصولات نهایی مونثا ذیر است‌ برای می‌شوند در سطح جامع‌ همه قطعات و کالاهای نهایی به ترتیب در خانواده قطعات و خانواد ‌ ویژگیهای محصولاتت ادغام می‏‎کردند مدل جامع‌ تعیین کننده تغداد واحدها در داخل هر خانواده است طریق تخمین :‌باید در اولین ماه از افق زمانی تولید کردند برای اینکه کل ذ مدل سطح خرد نیز تعداد واحدهایی را که از هر قطعه و از هر محصول نهایی باید ‌در اولی ٠ یکی از منافع هفته تولید شوند تعیین می‏‎کند تولید جامع ماهانه از معادلات موجودی به دست می‌اید تود هفتگی نیز به وسیله تقسیم تولید ماهانه به طور برابر در میان همه هفته‌ها حاصل می‌کرد را برای مدل برنامه‌ریزی خرد به وسیله روش ابتکاری حل می‌شود که زمان راه اندازی را در مرحلساخت و هزینه موجودی را که مرحله مونتاژ به حداقل می‌رساند چهار معیار عملکرد در ایل مدل مورد استفاده قرار گرفته‌اند و از نثایح عددی‌ برای تخزیه و تحلیل نقش موجودیها ‌! ضربه‌کیر اولیه استفاده شده است‌ چهارچوب تسوبون نمی‌تواند محدودییهای : ناجی یک مدل سلسله مراتبی خانواده‌ها در سلولهای تولیدی پیشنهاد مشتمل بر به حداقل رساندن هزینه‌های نگهداری و راه‌انذازی حذف شده‌انذ اما ظرفیتهای ماشین و هم خرابی پیش بینی ماشین بررسی کردید خانواده محصولات در هر دوره زمانی است‌ این تو آوردن حجم تولیدی هر قطعه در اولین مدت‌ سرشک شبه جوابهای بهینه‌ای را برای مواردی که در آنها قرار کرشه در سالهای تولیدی دارای ویژگیهای مشا ز مدل قطعات هر خانواده باید هزینه زمان تغیر راه هزینه‌های تغییر ر!ه اثدازی میان خانواده‌های تابع هدف در هر دو سطح سلسله مراتب به حد موجودی است‌ به صورتی به پاسخ ده نیست‌ مباله برنامه‌ریزی تولید بین دو سطح تجزا ساختن برنامه سطح بالاتر تعیین کننده سطح سازی‌ فراهم کننده یک سیاست زمان پیوس می‌کند به هر حال ادغام قطعات تعریف نسبتا در این مدل‌ محدودیتهای ظرفیت‌ معادلات وضعیت هر دو سطح‌ موجودی و محدودیتهایی که موجه بودن برنامه‌ریزی تولید سلسله مراتبی را تضمین می‌کنند هزینه‌های آورده شده است‌ اهدافف طراحی این در مواقع توسعه یک چهارچوب برنامه‌ریزی تولیدی سلسله مراتبی که بیان کننده محیطهای کننده تولید کارگاهی باشد برای به دست ادغام قطعات‌ ماشینها و مهلتهای زمانی به طور همزمان‌ به گونه‌ای که نزدیک به !تبی نشان داده واقعیتهای صنعتی باشد ها و ماشینهای فرمولی کردن مساء‌له در سطح پایین‌ به طوری که مستقل ازهم باشند وبه طورمزا حل کرن‌ند ات را به صورت توسعه یک الکورییم حل برنامه‌ریزی تولید به طوری که جوابهای موجه‌ سازگار و نزدیک به بهییه را فراهم آورد ارزیابی عملکرد الگوریتم حل و تعیین ارزش جوابهای به دست آمده اندازی و حملل طراحی یک مدل دو سطحی بونامه‌ریوی تولید سلسله مراتتی فارشها پذیرفته در این قسمت‌ ما کامهای مورد نیاز در طراحی مدل سلسله مراتتی تولید را بیان کرده‌ مدل آبت از ادغام نهایی برنامه‌ریزی تولید سلسله مراتبی را در دو سطح ارائه می‌دهیم که برای شوکت ایپاکو ‌ از ادغام خارج فراهم کشته است‌ بودن را تضمین ساختار مدل در این تحقیق ما یک چهارچوب سلسله مراتبی دو سطحی برایی برنامه‌ریزی تولید میان مدت ید تاکتیکی در پپشنهاد کرده‌ایم‌ ورودیها در سطح جامع شامل خانواده قطعات‌ ماشینها و مهلتهای در سطح دوم‌ جامع است‌ ورودیهای سطح نیز خانواده قطعات‌ ماشینهاا و مهلتهای زمانی ابتدایی را شامل ناقل رساندن می‌شوند ارضا مراتبی ارائه یک‌ افق زمانی مدل افق زمانی این تحقیق‌ یک دوره سه ماهه است که هفت دوره فرعی دو هفته‌ای را در برمی‌کیرد همچنین هر یک از دوره‌های فرعی خود به شش دوره ابتذایی تقسیم می‏‎گردد که طول هر کدام دو روز است‌ بنابراین داریم‌: تعدابا دوره فرعی ‌که مساوی با است‌ ‌


مشخصات

مشخصات

توسط: عادل آذر؛ علی اکبر گوی آبادی؛ غلامرضا امینیان مجله: پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی سال انتشار: 1380 شمسی تعداد صفحات: 21 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018