مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد AHP

نمای مطلب

طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد AHP

مقدمه

هواپیما به عنوان یکی از بدیعترین آدمی‌ دارای ابعاد و پیچیدگیهای گوناگون است و با توجه به اینکه ارابه فرود یکی از قسمتهای مهم آن به منظور نشست و برخاست و حرکت بر روی زمین محسوب می‌شود انثخاب یک ارابه فرود مناسب از میان چنذین نوع مختلف در صارایی و عملکرد هواپیما بسزایی خواهد داشت و همین امر حساسیت تصمیم‌گیری در این خصوص را نشان می‌دهد به طور معمول در مراحل اولیه طراحی‌ طراح از اطلاعات آماری و تجارب گذشته سود جسته‌ به مرور به اطلاعات عددی و دقیق می‌رسد و سرانجام به طراحی اجزا می‌پردازد با توجه به اینکه وسعت طراحی و پیچیدگیهای آن بسیار است و عوامل کمی و کیفی فراوانی در آن دخیلند ما بر آنیم که در این مقاله با تلفیق مدلهای تصمیم‌گیری به یک مدل‌ بهییه به منظق‌ر انتخاب ارابه فرود هواپیمای فجر که توسط متضصان ایرانی طراحی و نمونه سازی شده‌ دست یابیم‌ تصمیم‌گیری یکی از وظایف اصلی مدیریت است و دانشمندان سالیان متمادی سعی در علمی کردن فرایند تصمیم‌گیری دارند از طرفی‌ طراحی به عنوان آمیزه‌ای از علم و هنر دارای مراحل سه گانه طراحی عمومی‌ مفهومی و اجزا است که طراح در طول این سه مرحله‌ تضمیمات متفاوتی زا ‌خذ کرده‌ از میان حندین گزینه په ناحارر یکی را انتخاب می‌کند روش تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یک روش واجد کارایی بالا در زمینه‌های مختلف‌ در حل مدل ریاضی انتخاب بهینه ارابه فرود هواپیمای فجر به کار گرفته شده و امید استت شروعی برای استفاده از روشهای مختلف تصمیم‌گیری در طراحی باشد تحلیل سلسله فواتبی ما در تصمیم‌گیری غالباً در موقعیتهای پیچیده‌ای قرار میگیریم و با تعداد زیادی معیار هتضاد گزینه متعدد و مشخصه نامعین روبه رو می‌شویم‌ ما از این کونه تصمیمات صرف نظر کرده‌ آنها را صنار می‏گذاریم در بیشتر موارد میوریم درعین اییکه پیچیدگی شرایط باعث عدم اطمییان زیاد در ذهن ما می‏‎گردد تصمیم بگیریم علاوه بر این‌ سختی ارزیابی این شرایط پیچیده با تکنیک‌های تحلیلی مناسب‌ به معنای دستژسی به با کیفیت مقدار توقع است‌ پیحیدکی مسائل دو مثشا دارد اول آنکه به ناتوانی ما در تقسیرر و ایجاد ساختار برای اجزای متعدد مساله درون حارچوبی که امکان فهم و تحلیل را آسان کند برمی‏گردد و دوم اینکه به ماهیت اجزای مساله مربوط است که فقط تغدادی ازآنها کمی هستند وبعضی از اجزاا کمی نیستنذه مشکل ما په عنوان تحلیل‌گر کشف راههایی برای ترکیب این عوامل به ظاهر غیرقابل اندازه‌گیری در درق‌ن یک چارچوب متعارف است‌ تحلیل سلسله مراتبی یکی از روشهایی است کهه می‌تواند هم قالب تو ساختار لازم را به مساس بدهد و هم مشخصه‌های کمی و کیفی را ترکیب کند این خلیل توسط توماس‌ ساعتی ارائه شده و یک تئوری عمومی اندازه‌گیری برای بیان عوامل محسوس و غیرمحسوس است‌ در طول سالهای متمادی‌ این روش به عنوان یک ابزار بسیار منعطف برای تصمیم‌گیری رشد کرده است‌ در زیر به مواردی از کاربرد تخلیل سلسله مراتتی اشاره می‌شود: مسیرهای منتخپ برای بزرگراه‏‏ها استراتژیهای توسعه اقتضادی و ارزیابی بین المللی‌ ‌ ارزیابی مسئولان نظامی و سیاسی‌ تعیین معاهدات زیست محیطی در مورد آلاینذه‌های سمه ‌ ‌تخمین نیاز نقل و انتقالات شهری‌ ‌تقسیم کار میان ایستگاههای نگهبانی ریل راه آهن‌ ‌درجه بتدی برک چای با ‌ ‌ارزیابی پروژه‌های هیدروالکتریک کرده مناقصه‌ ‌بصمیمات در مورد زمینهای شهری ‌فرایند تحلیل سلسله مراتبی درخت تصمیم‌ اولین مرحله از روش تحلیل سلسله مراتبی ایجاد درخت تصمیم‌گیری است که سه سح اول در واقع‌ کلی از تصمیم‌گیری است که فقط سطح بالا قرار می‏‎گیرد سطح دوم یا سطح میانی شامل ‌ول قرار می‏‎گیرد باید توجه داشت که معیارها به زیر معیارهای فرغی دیری تفسیم شونذ و هیح محدودیتی برای تقسیم معیارها به زیرمعیارهای کوچکتر وجود تدارد سطح سوم مربوط به کزینه‌هایی است که در پایینتژین سطم درخت تصمیم‌گیری قرار می‏‎گیرد در ترسیم درخت تحمیم‌کیری بابت توب داشت که بالا به کلیه گروههای سطح خود که مربوط به‌آن است‌ اول‌ ‌مقایسات‌زوجی ‌پس از درخت تصمیم‌گیری باید در هر سطح مشخص شود و معیارها با هم‌ مقایسه زوجی پرای انچام این مقایسات وتکمیل ماتژیس مقایسات از جدول ارجحیت استفاده می‌شود از این جدول که در آن از عدد شده‌ برای تبدیل مقادیر کیفی به کمی استفاده می‌شود و مبنایی برای محاسبات اولویتها است‌ ا مقایمات زوجی براساس درخت سلسله مراتبی به بالا تهیه دوم‌ تعیین اولویتها و محاسبات ‌ برای تعیینن اولویپ‌ از مفهوم نرمال سازی و میانگین موزون استقاده می‌شود برای نرمال روشهای متعددی وجود دارد در تحلیل سلسله مراتبی برای نرمال سازی اعداد جدولهای مقایسه‌ای از رابطه استفاده می‌کردد:

گروهی به مک تحلیل مراتب یکی از کاربردهای مهم تحلیل سلسله مراتبی استفاده از تصمیم‌گیری گروهی است‌ در این روش‌ هر کدام از اعضای گروه تصمیم‌گیری امتیازات خود را جداگانه و از طریق پرسشنامه مطرح می‏‎کشد امتیاز نهایی گروه از میانگین هندسی این امتیازات به دست می‌آید این روش در مواقعی توافق زیاد باشد مناسب است‌ فرض کنید تصمیم گیرندگان از مشخص شده و هر یکک از آنان در مورد خاص به پاسخهای داده باشند و افراد گروه دارای اهمیت یکسان برای تصمیم‌گیری در این صورت‌ امتیاز نهایی‌ از طریق میانگین هندسی به دست می‌آید: حال در صورتی که افراد گروه دارای ضریب اهمیت یکسان نباشند و مدیریت‌ نظرهای افراد را پا ضرایب اهمیت متفاوت در نظر داشته باشد از فرمولاستفاده می‌شود ‌‌:

مطالعه در این قسمت چنذ مطالعه موردی از کاربرد تحلیل سلسله مراتبی ارائه می‏‎گردد در یک تقیق کاربردی به منظور انتخاب ترکیب تولید در یک واحد تولید فولاد آلیاژی از این روش استقاده شده است‌ با توجه به اییکه هر نوع فولاد تولیدی از جنبه‌های فنی ‌تکنولوژیک‌ سوم‌ برای انتخاپ بهترین گزینه لازم است که مقادیر هر ردیف در جدول مقایسات زوجی‌ در مقادیر متناظر معیارها ضرب شود اینن محاسبه ریاضی چیزی جز میانگین موزون برای هر سیستم بیست چهارم‌ نرخ سازگاری مقیاسی برای اندازه‌صیری نرخ سازگاری بوده‌ اختلافش کننده آن است که با نرمال سازی این اختلاف به ضریب ‌ یعنی‌:

مالی‌ و بازرگانی مزایای نسبی خود را دارل و با توب به محدول‌یتهای تولیدی‌ مالی و بازرگانی یا اولویت مربوط به هر مقطع زمانی‌ ترصیب تولید ر! باید به گونه‌ای انتخاب کرد که بر به حداکنز رساندن سود شرکت‌ به سایر عوامل مرتبط و خواسته‌های مدیریت ارشد شرکت ثیز توجه داشته باشد تا بدین ترتیب‌ بهینه‌ترین ترکیب نسبت به عوامل مورد نظر حاصل گردد برای انجام این تحقیق‌ ابتداا عوامل موثر بر تعیین نوع فولاد در تولید شناسایی و سپس نقش هریک از عوامل در مورد هر یک از فولادی‌های مورد درخواست بازار توسط تحلیل‌ سلسله مراتپی با یکدیگر مقایسه و اولویت آنهاا نیز مشخص شده است‌ در ادامه با استفاده از روش سیمپلکس و اعمال نتایج حاصل از مرحله قبلی‌ مقادیر هر یک از فولادها برای تولید در برهه زمانی مورد نظر تعیپن گردیده است ‌ ‌ در مطالعه‌ای دیگر از این روش در چیدمان یک کارخانه تولیدی استفاده شده است و با در نظر گرفتن معیارهایی چون ایمنی‌ صوت‌ سهولت نظارت‌ انعطاف پذیری‌ میزان جابه‌جایی مواد انسانی یک طرح بهینه ازچیدمان کارگاههای تولید به دست آمده است ‌مطالعه موردی دیگر مربوط به ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری مادر است‌ شرکهای سرمایه گذاری مادر در زمر واسطه‌گری مالی در سایر موسسات انتفاعی است‌ ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای متنوعی انجام می‌پذیرد که هر یک نسبت په دیگری از جنبه‌ای رجحان دارد در این تحقیق براساس ماا معیار که اغلب آنها عملکرد مدیریت را نشان می‌دهنذ مساله‌ مدل سازی و حل شده است ‌اخیراً از ترکیب روش تحلیل سلسله روشهای دیگر همانند برنامه ریزی آرمانی‌ به نحوی مطلوب در حل مسائل استفاده می‌شود که از آن جمله می‌توان به انتخاب یک سیستم اطلاعاتی مدیریت اشاره کرد که در آن‌ سعی بر این است که یک سیستم اطلاعاتی مناسب از میان شش گزینه انتخاب شود در این مطالعه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و باا توجه به معیارهای کمی و کیفی موحوده به اولویت بندی پروژه‌ها پرداخته‌ سپس با توجه به محدویتهای منابع و اهداف چنذ گانه با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اولویتی‌ بهترین گزینه انتخاب شده است‌ مساله و تعیین معیارهای تصمیم‌کوی هواپیمای فجر یک هواپیمای حهار نفره با ماء‌موریت آموزشی است که بدنه آن از جنس کامپوزیت ساخته شده است‌ نیروی محرکه این هواپیما توسط یک موتورر پیستونی شش سیلنذر که به یک ملخ سه پره متصل است‌ تاء‌مین می‏‎گردد برد این هواپیما کیلومتر است و از ان می‌توان در کشت زنی هوایی در مرزهای کشور سود جست‌ همچنین په علت وجودد شهرهای صنعتی در اطراف پاییخت می‌توان از آن برای حمل و نقل هوایی بین مراکز صنعتی نیز بهره برد

هواپیمای مزبور توسط متخصصان ایرانی طراحی و نمونه ساژی گردیده و هم اکنون گواهینامه صلاحیت پروازی از سازمان هواپیمای کشوری دریافت کرده است‌ در فاز دوم برنامه ریزی آتی شرکت‌ مدیریت در نظر دارد که قیمت تمام شده هواپیما را تقلیل دهد تا قابل رقابت با انوع خارجی باشد و همچنین مجموعه هایی همانند ارابه فرود را که از حارج تامین شده طراحی و نمونه سازی کند با توجهه به اینکه ساخت ارابه فرود نیاز به فناوری بالا دارد و نیازمند آزمایشهای فراوان به منظور دریافت تاییدیه است‌ تصمیم‌گیری در مورد انوع ارابه فرود که ساخت آنها با توجه به امکانات و بودحه موجود در ایران عملی باشد و در کمترین زمان ممکن بتوان به آن دست یافت واجد اهمیت است‌ سعی بر این است که با حداقل سرمایه گذاری بتوان به نمونه سازی پرداخت تا قیمت تمام شده‌ رقم معقولی باشدد چیدمانی که برای ارابه‌های فرود ‌با توجه به کلاس هواپیما در نظر گرفته شده نوع سه چرخه است وبا توجه به اییکه طراحی و ساخت ارابه فرود یکی از وظایف گروه سیستم محسوب می‌شود انتخاب و طراحی آن به این گروه واگذار شده است‌ انتخاب نوع ارابه فرود در مرحله طراحی عمومی صورت می‌پذیرد و پس از معلوم شدن نوع آن و موقعیت حزخها در روی هواپیما طراحی اجزای آن شروع خواهد شد این مساله دارای پنح گزینه است که به ترتیب عبارتند از ‌ فرود ثابت فنری‌ ارابه فرود ثابت تلسکوپی‌ ارابه فرود ثابت اهرمی‌ ارابه فرود جمع شونده تلسوپی‌ ارابه فرود جمع شوندد اهرمی‌ هر کدام از این کزینه‌ها دار!ی مزایا و معایبی است و برتژیهای نسبت به یکدیگر دارد و باید از میان این پیج گزینه یک نوع را انتخاب کرد معیارهایی که برای مقایسه این کزینه‌ها وجود دارنذ به سه کروهاصلی معیارهای طراحی‌ بهره برداری و ساخت تقسیم می‌شوند که هر کدام دارای زیر معیارهایی است که در ادامه مطالب به آنها اشاره می‌شود معیارهای س‌احی این گروه معیارها شامل مواردی می‌شود که به طور مستقیم در ترکیب و کارایی ارابه فرود و پیرو آن‌ هواپیما تاء‌ثیر دارنذ پارامترهای طراحی‌ نقطه مقابل هژینه‌اند و هر قدر به نقاط بالاتری ازدرجه مطلوبیت دست پیدا کنیم‌ هزینه بیشتری باید بپردازیم‌ می‌دانیم که بعضی از پارامترها کمی انذ که می‌توان برای آنها یک عدد دقیق به دست آورد ولی تعیپن این مقدار مربوط به مراحل بعدی میسر است و در این مرحله از طراحی که ما به دنبال انثخاب یک نوع از ارابه فرود هستیم‌ با کلیات مساء‌له سرو کار خواهیم داشت‌ می‌دانیم که هزینه ساخت فرود ثابت‌ به علت تعداد کمتر قطعات‌ کمتر از ارابه فرود جمع شوندهه است‌ ولی مقدار این پارامتر کمّی‌ در حال حاضر قابل محاسبه نیست و برای همین ان را به صورت کیفی بررسی می‌کنیم‌؛ زیرا معیارهایی که در بش طراحی مطرح هستند عبارتند ضریب امیدواری ارابه هرود در مقابل نوسانات زمینی به سیستم جمع کننده‌ معیارهای بهره بوداری معیارهای بهره برداری شامل مواردی می‌شوند که با شرایط صارکردی هواپیما در ارتباطند و نقش تعیپن کننده‌ای در انتخاب ارابه فرود دارند این معیارها به میزان سرمایه‌گذاری در زمینه طراحی و ساخت فرود باز می‏‎گردد و در این خصوص عبارتند از: قیمت تمام شده‌ تعمیر و نگهداری زمان تعیر و نگهداریی بانذهای قابل بهره برداری‌ گستردگی شرایط بهره برداری‌ همان طور که از نام این معیارها بر می‌آید هزینه‌ای که استفاده از هر گزینه دارد و میزان تخصصی که برای به کارگیری آنها لازم است‌ درر این قسمت مورد بررسی می‏‎گیرد سادگی تعمیرات و نگهداری و تاثیراتی که هر کدام بر فرودگاهها می‏‎گذارد ار جمله مواردی است که در بهره برداری از آنها باید مورد توجه قرار گیرند ‌معیارهای ساخت این معیارها شاملآن دسته از عوامل تکنولوژیک می‌شوند که ساخت و آزمون ار ‌به فرود مطرحند این عوامل شاید برای کشوری که در آن ارابه فرود ساخته می‌شود صنعت هوایی رونق دارد از اهمیت چندانی برخوردارنباشند ولی با توجه به اییکه در حال حاضر در کشور ما صنعت هوایی و سرمایه گذاری در این باره زیاد نیست‌ اهمیت دارد و : درگیر محدودیتهایی است که ما از لحاظظ تکنولوژیک با آنها رو به رو هستیم‌ برای مثال : استفاده از روش ریخته کری دقیق الومینیوم ویا فورجینک نیاز به سرمایه گذاری بالا دارد : و شاید به علت زمان بری زیاد مدیریت را از سرمایه گذاریی منصرف سازد و یا استقاده از موارل‌ی چون تیتانیوم که به راحتی نمی‌توان آن را تهیه کرد پروژه را تحت الشعاع دهد معیارهایی که در این بخش مطرح هستند عبارتند ازحل مدل تحلیل داد تهیه پرسشنامه به منظور حل مساله‌ ابتدا با توجه به مشخص شدن معیارها در کام اول‌ درخت تصمیم‌گیری تژسیم می‌شود که مطابق شکل ١ است‌ است‌ در سطح اول درخت تصمیم‌گیری قرار می‏‎گیرد سپس در سطح دوم‌ معیارهای انتخاب قرار دارنذ که در دو سطح معیارهای اصلی و زیر معیارها تعریف شده‌اند و سرانخام سطح آخر مربوط به گزینه‌های رقیب است‌ کام بعدی برای حل مدل‌ تهیهه پرسشنامه و گردآوری اطلاعات است که برای این منظور از پنح کارشناس متخصص ‌که کمینه فنی پروژه را تشکیل می‌دهند نظرخواهی شده است که عبارتند از: سرطراح‌ کارشناس طراحیی عمومی هواپیما دو کارشناس طراحی سیستم و یک کارشناس تعمیرو نگهداری هواپیما پرسشنامه از هفت بش تشکیل شده که در بخش اول آن و براساس دستور العمل تحلیل سلسله مراتبی از پایینن درخت تصمیم‌گیری شروع کرده‌ به مقایسه زوجی گزینه‌های رقیپ بر اساس سطح بالایی که همان پارامتژهای مربوط به زیرمعیارهای طراحی است‌ می‌پردازیم‌ در بخش دوم‌ گزینه‌های رقیب براساس زیرمعیارهای بهره‌برداری مورد مقایسه قرار می‏‎گیرند در بخش سوم‌ همین مقاییه‌ها با توجه به زیر معیارهای ساخت صورت می‏‎گیرد در بخش چهارم‌ میزان معیارهای طراحی در شاخهه طراحی به صورت دو به دو مورد مقایسه قرار می‏‎گیرد در بخش پنخم‌ اهمیپ زیر معیارهای بهره‌برداری در شاخه بهره‌برداری معین می‌شود در بخش ششم‌ پارامتژهای ساخت را مورد ارزیابی قرارر می‌دهیم و سرانجام در بخش هفتم‌ همان‌طور که در درخت تصمیم‌گیری مشخص است‌ میزان اهمیت و تاثیر معیارهای اصلی در انتخاب ارابه فرود مشخص می‌شود حسب توضیحات ارائه شده جدول مقایسات زوجی خواهیم داشت که به‌شکل زیرند:


مشخصات

مشخصات

توسط: عادل آذر؛ مهدی عبدیان مجله: پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی سال انتشار: 1380 شمسی تعداد صفحات: 21 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018