مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

طراحی سیستم کنترل بهینه انطباقی با استفاده از هوش مصنوعی (مورد مطالعه :خط تولید پالایشگاه قطران)

نمای مطلب

طراحی سیستم کنترل بهینه انطباقی با استفاده از هوش مصنوعی (مورد مطالعه :خط تولید پالایشگاه قطران)

چکیده

بهینه تطبیقی یک پالایشگاه مورد بورسی قوال می‌کیود ابتدا مدل ریاضی و حل‌آن‌ نقطه کار بهینه پالایشگاه بهینه مدل عنوان شبکه این شبه‌ به‌عنوان یک مشاور شبکه‌های سیستمهای خبره ازجمله این تکنیکهایند که روشهایی را برای وارد صردن جنبه‌های کیفی اطلاعات ودانش در مساء‌له تصمیم‌گیری ارائه می‌دهند ‌در این تحقیق بیز سعی بر آن است که از این تکنیک ‌شبکه‌های‌عصبی‌ در بهینه سازیی خط تولید پالایشگاه پالایشگاه قطران یک واحد تولیدی است که قطران ذغال سنگ را به عنوان ورودی دریافت کرده‌ با پالایش آن‌ محصولات مفیدی همچون ‌ انوع قیر وروغنهای سبک‌ ‌نیمه سنگین وسنکین تقلید می‏‎کند تا قبل از احداث این پالایشگاه درسال قطران حاصل از فرآوری ذغال‌سنک در ذوب آهن به عنوان ضایعات به حوضچه‌های بازبیرون از کارخانه منتقل می‌کردید و در این حوضچه‌ها انبار می‌شد این فرایند دارای دو نقیصه بزرگ بود: اولا این ماده که یک ماده اقتصادی محسوب می‏‎گردد صانع می‌شد و هیح بهره‌ای از آن عاید نمی‌کردید و ثاثثاً به منظور احداث حوضچه‌های جدید هزینه سنگینی را بابت ذخیره به ذوب آهن اصفهان تحمیل می‌کرد از آنجا که بهینه سازی واحدهای تولیدی‌ از جمله این پالایشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‌ این تحقیق سعی شد کهه تولیت این واحد از نظر سول‌هی در شرایط بهینه قرار گیرد به این ترتیب مساله فعالیت درنقطه بهینه به تغییر تقاضای مشتریان مورد توجه قرار گرفته است ‌در این تحقیق سعی گردیده که ابتدا یک مدل ریاضی برای تولید پالایشگاه قطران طراحی شود ‌ ‌ و تفرایط بهینه تولید از نظر سوددهی محاسبه کردده به عبارت دیگر شرایطی فراهعم شود که سود پالایشگاه در حداکثر مقدار ممکن باشد یعنی باا مشخص بودن قیمت فروش ق قیمت تمام شده هر محصول‌ مقدار تولید محصولات به گونه‌ای تعیین شود که سود حداکثر باشد لکن نکته مهم‌ نگهداری پالایشگاه در شرایط بهینه است‌؛ بدین صورت که با شدن میزان تقاضای هر محصول‌ قیمتهایی از طرف پالایشگاه به متقاضی پیشنهاد داده ثود که پالایشگاه در آن میزان تولید در نقطه بهینه خود باشد بدین ترتیپ نه فقط تولید پالایشگاه به صورت بهینهه کنترل می‌شود بلکه کنترل آن از نوع تطبیقی با شرایط تطبیق حاصل می‌کند از این رو چنین ساژ و کاری به بهلینه تطبیقی‌» شناخته می‌شود ‌سیستمهای خبره به صورت مجموعه‌ای از برنامه‌های کامپیوتری مبتنی بر روشهای هوش مصنوعی تعریف می‌شوند که به عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری طراحی همین تعریف درمورد شبکه‌های عصبی نیز صادق است سیستمی که براساس یکی از دو راهکار سیستمهای خبره یا شبکه‌های عصبی ایجاد شده باشد

سیستم هوشمند» شروع تحقیقات در مورد شبکه‌های عصبی به مقاله مک کلوج و پییزا در سال ١٩٢٣ برمی‏گردد در این مقاله ثشان داده شد که به کمک شبکه‌های عصبی ساده می‌توان ریاضی یا منطقی را محاسبه کرد در سال درکتاب خود روش یادگیری جدیدی ر برای نزونها کرد در سال اولین نروکامپیوتر به نآم پر سپترون‌»توسط روزنبلات ‌ ‌ارائه شد هرشبکه عصبی یک سیستم پردازش موازی اطلاعات است که به فرم یک گراف جهت داربا مشخصات زیر نماییثن داده می‌شود ‌ ‌ گره‌های گراف را پردازنده‌های عصبی تشکیل می‌دهند واصطلاحاً به هر پردازنده ‌ کفته می‌شود گراف را اتصالات شبکه‌» می‌نامند هر اتصال شبیه یک کانال یکطرفه حامل سیگنال عمل می‌کند انثقال در کانال به صورت لحظه‌ای انجام ممی‌کیرد وکانال تاء‌خیر نیست و هر اتصال دارای یک وزن است که روی سیگنال عبوری از کانال تاثیر هر نرون می‌تواند به میزان دلخواه ورودی داشته باشد این ورودیها ازطریق اتصالات وروبای به نرون وارد هرنرون می‌تواند سیگنال خروجی خقد را به انشعابات متعدد تقسیم کند سیگنال انتخابی در تمام این انشعابات یکسان و برابر با سیگنال خروجی نرون است‌ نزونها می‌توانند دارای حافظه محلی باشند وزن اتصالات ورودی به نزون و خروجی از نرون در زمانهای گذشته در صورت نیاز در این چافظه ذخیره می‌شوند شبکه‌ها انواع مختلفی دارند؛ ‌ز جمله شبکه‌های‌هاپفیید پرسپترون تک لایه‌ پرسپترون چند لایه‌ و شبکه همینی در این تحقیق‌ ازز شبه پرسپیرون چنذ لایه استفاده می‏‎گردد مدل خطی بری فعالیتهای تولیدی پالایشگا قطران در این پروژه از برنامه ریزی خطی برای مدلسازی فعالیتهای تولیدی پالایشگاه قطران استفاده :ا شده است در طراحی مدل توسط برنامه‌ریزی خطی اد تابع هدف را مشص کرد تابع هدف بیانگر هدفی است که مساله دنبال می‌کند در این تحقیق‌ با توجه به ماهیت مساء‌له‌ ابع هدف می‌توان سود سالانه پالایشگاه تعریف کرد که منظور بیشینه‌سازی آن است‌ این یک ترکیب خطی از میزان تولید تمام

محصولات برحسب تن است‌ این پالایشگاه دارای محصول عمده است که نام انها همراه سود هرمحصول بر حسب ریال بر کیلوگرم در جدول آمده است‌ بدیهی است که ضریب ‌سودحاصل ازفروش یک کیلوگرم محصول‌ ‌ از تفاضل فروش و قیمت تمام شده محول به‌دست

از استخراج‌ مدل فوق توسط نرم‌افزار حل کردید آمد در شر!یط عادی و زمانی که تقاضای خاصی برای محصولات اساس قیمتهای هرکدام از محصولات اقدام به برنامه ریزی تولید ‌ممکن لازم باشد که پالایشاه ولید خود مقدار مورد نیاز هر یک از محصولات توسط خریدار به پالایشاه !علام می‌شود ‌ثث یر اساس این مقادیر میزن خوراک مورد نیاز محاسبه کرده‌ سر!نچام قیمثهای خود را به خریدد ‌‌علام می‌کند بنابراین بر حسب تقاضای پیشنهادی پالابشکاه تغیپرمی‌کند آین تغیپر ان چنان ‌نجام می‌شود که با خوراک محاسبه شده و قپمتهای پیشتهادی میرن تقاضای هو محصول و مقدار بهییه آن لحاظ سود پالایشگاه محاسبه بهینه تطبپقی پالایشگاه را تشکیل می‌دهد؛ زیر پالایشگاه با توچه به تفاضای تطبیق می‌دهد مهم اینکه تطبیق مزبور خود باقی بماند از این رو تکنیک فوق‌ کنترل‌ بهینه تطبیقی‌» نامیده می‌شود شبکه‌های‌عصبی همه در واقع‌ اگر حل برنامه ریزی خطی به عنوان یک درنظرکرفته شود که ورودی آن خوراک و سود باشد ق خروجی آن‌ مقادیر بهینه محصولات‌ آنگاه باید معکوسس این نکاشت را چستجو کرد مسائلی شبیه این مساله در مبحث کنترل سیستمها نیز وجود دارد درآنخا یک سیستم که چند ورودی وچند خروجی دارد مد نظر قرار می‏‎گیرد و هدف آن است که با توجه به خروجی‌ ورودی سیستم به‌دست آید یکی از راهکارهایی که برای چثین مسائلی شده و از موفقیت چشمگیری پرخوردار است‌ استفاذه از شبکه‌های عصبی مصنوعی است که توانایی آنها در مدلسازی معکوس یک سیستم نشان داده شده است‌ ‌در واقع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی‌ بدون توجه به پیچیدکیها و میزان غیر خطی بودن‌ نکاشت مورد نظر و فقط با تربیت شبکه به وسیله داده‌هایی صه در اختیار است‌ می‌توان مساله را حل کرد؛ ضمن اینکه توانایی شبکه عصبی در تعمیم‌ ارائه خروجی به ازای ورودیهایی که در مرحله آموزش مشاهده نکردیده‌اند از نقاط قوت آن په شمار می‌رود به طور خلاصه می‌توان روش کار را چنین توصیف کرد: ابتب‌ا مقادیر سختلفی از به عنوان ورودی به برنامه خطی مورد نظر ارائه و به ازای هرکدام آن را محاسبه می‌کنیم‌ سپس با استقاده از همین داده‌ها شبکه عصبی آموزش می‌بیند؛ بدین صورت که اگر حل برنامه ریزی خطی را به عنوان یک نکاشت از درنظر بگیریم این نکاشت نه پوشا است‌ نه یک به یک فقدان این دو خاصیت منچر به بروزز مشکلاتی در محاسبه معکوس این نکاشت می‌شود نکاشت برنامه ریزی خطی‌ پوشا نیست‌؛ یعنی هر بردار دلخواه اژ مقدار محصولات لزوماً مقدار بهینه محصولات به ازای نیست‌؛ بدین توضیح که ممکن است به ازای جوابا بهینه برنامه ریزی خطی برابر ‌نباشد به بیان دیگر مقدار در ناحیه قابل قبول جواب قرار نمی‏‎گیرد اما یک به یک نبودن برنامه‌ریزی خطی بدین معنا است که امکان دارد مقادیر مختلفی از حل به یک جواب بهینه شوند و اگر اختلاف این با یکدیگر زیاد باشد نمی‌توان در زمان آموزش شبکه به‌خوبی شبکه عصبی را آموزش داد البته نمی‌توان کفت که هرمساء‌له برنامه‌ریزی خطی فاقد خاصیت پوشایی است‌ ولی مسلم است که مساله مورد بحث پوشا نیست‌؛ زیرا اکرشپکه عصبی را بدون توجه به خاصیپ فقدان پوشایی آن کنیم‌ نمی‌توان هر بردار را به عنوان ورودی به آن اعمال کرد و انتظار خروجی صحتح‌ داشت‌؛ چرا که اساساً معیار آموزش شبکه این نیست و شبکه با چنین ورودیهایی آموزش نذیده است‌ به بیان دیگر ما در مرحله آموزش شبکه نمی‌توانیم هر را به شبکه داده به‌دست آوریم و مجدد از طریق برنامه‌ریزی خطی‌ این را وارد مدل برنامه‌ریزی خطی کرده را استخراچ کنیم‌؛ زیرا در این صورت‌ حل مدل آن قدر زمان‌پر می‌شود که دیگر امکان استفاده از شبکه به صورت کارا از ما سلب خواهد شد از سوی دیگر اساساً ممکن است جوابی که شبکه به ما می‌دهد در نقطه‌ای باشد که فاقدپاسخ برنامه ریزی خطی است و از این بابت‌ دامنه و برد این تابعع همدیگر را پوشش داد و لذا این فاقد خاصیت پوشایی است‌ به این مطلب باید درمرحله استفاده از شبکه عصبی‌ ابتدا یک پیش پردازش برروی ‌مقدار محصولات خریدار انچام داد وسپس بردار حاصل به عنوان ورودی به شبکه عصبی اعمال شود که این موضوع در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت اما یک به یک نبودن نگاشت برنامه ریزی حطی بدین معنا است که امکان دارد مقادیر مختلفی از به یک جواب یکتا منر شود و اگر این مقادیر با یکدیگر زیاد باشد نمی‌توان شبکه عصبی را به درستی آموزش داد؛ زیرا چنذ مقدار ورودی شبکه باید به چند مقدار از خروجی شبکه نکاشت شود و در حله آموزش‌ شبکه به اصطلاح می‌شود برای رفع مشکل این تدبیر اندیشیده شده که از میان تمام مقادیر که به یک چواب فقط آن مقدار برای تربیپ به شبکه اعمال شود که مقدار سود به ازای آن بیشییه باشد با این کار نه فقط بودن مقدار محصولات مورد توجه است‌ بلکه سود حاصل نیز اهمیپ دارد باتوجه به عملکرد مناسبی که ازشبکه‌های عصبی پرسپتژون چنذ لایه برای مدلسازی در این ‌ معکوس یک نگاشت معکوس‌ گزارش شده تحقیق نیز ازاین شبکه استفاده شد که باتوجه به پیچیدگی شبکه دارای دولایه پنهان است

لایه ورودی دارای که بردار ورودی را به لایه می‌دهد لایه پنهان اول دارای نرون است و به علاوه نزون هم در لایه خروجی قرار دارد که تا مربوط به سود محصولات ویک نزون مربوط به مقدار خوراک پالایشگاه است‌ تابع نرونهای لایه پنهان ازنوع سیکموئید وتابع نرونهای لایه خروجی خطی‌است ‌برای آموزش شبکه از الگوریتم معروف پس انتشار شد همچنین معیار اموزش شبکه‌به حداقل رساندن مموع توان دوم اختلاف خروجی و مقدار مطلوب نرونها است که معمولا مورد استفاده قرار می‏‎گیرد آنچه سرانجام عملکرد سیستم را تعیین حداقل بودن فاصله بین است‌ چنان که پیش از این بیانن کردید برای بالاتژ بردن قاپلیت اعتماد به خروجیهای شبکه عصبی باید یک مرحله پیش پردازش بر روی بردار ورودی اضافه شود با توجه به این پیش محدودیتهای ذکر شده قبلی وبسته بودن حدودد محصولات روی این ‌ ‌ پردازش بر محصولات صورت گرفته ارزیابی سیستم کنترل بهینه تطبیقی سرانجام پس از تربیت شبکه واعمال داده‌های آموزشی که بالغ بر ارزابی سیستم کنترل تطبیقی صورت گرفت بدین منظور سیستم تطبیقی در برابرسیتم غیر تطبیقی ‌کار در شرایط عادی با خوراک وسود متوسط‌ مورد ارزیابی قرار گرفت این مقایسه به ازای حالات بسیاری از تقاضای خریدار انجام شدد بدین منظور متغیرهای تضادفی تولید شد که هر کدام از این داده‌ها میزان تقاضای خریدار برای ‌محصولات مختلف را نشان می‌داد در نگاه اول باید سود حاصل از فروش محصولات در شرایط استقاده از کنترل تطبیقی با شرایط صلادی مقایسه می‌شد برای این کار دو مقدار سود بر اساس نمودار به ترتیب زیر محاسبه شده‌ در خروجی شبکه‌ مقادیر خوراک سودهای پیشنهادی شبکهه محاسبه می‏‎گردد با توجه به مقدار خوراک و سود مدل برنامه‌ریزی خطی اجرا و مقدار بهینه تولید هر محصول به ازای مقادیر خوراک و سود ‌د پیشنهادی محاسبه می‌شود و به ازای هر محصول‌ اگر مقدار تقاضا بیشتر از مقدار تولید باشد تمام تولید به خریدار فروخته می‌شود مقدار تولیدبیشتر از تقاضا باشد مازاد آن به‌عنوان تولید اضافی در نظر گرفته خواهد شد آنگاه سود حاصل از فروش محصولات به در خریدار با سود پیشنهادی شبکه عصبی به عنوان ‌ ‌نظر گرفته می‌شود دراین حالت‌ مدل برنامه ریزی خطی به ازای خوراک متوسط قیمتهای متوسا حل شده‌ به طریق مشابه قبلی‌ نیز محاسبه می‌شود؛ با این تفاوت که حو سود حاصل از فروش تولید عادی با قیمت متوسط است‌ در دیاگرام بلوکی مربوط به محاسبه مقادیر ‌ نشان داده شده است‌ با مقایسه سود ‌ ‌و ‌ ‌تولید شده مشخص شد که فقط در درصد موارد است ‌است‌؛ اما با کمی بررسی مشخص شد که مقایسه ‌ سود حاصل ازفروش به خریدار مورد نظر ملاک حقیقی برای ارزیابی سیستم کنترل تطبیقی نیست‌؛ زیرا تولید اضافی که به خریدار مورد نظر فروخته نمی‌شود به دور ریخته نواهد شده و باید سود حاصل از فروش این تولید اضاقی را هم در مقایسه منظور داشت‌ به‌همین دلیل‌ مقادیر به ترتیب به عنوان سود حاصل از فروش اضافی تولید در حالت کنترلل تطبیقی و در شرایط عادی در نظر گرفته شد


مشخصات

مشخصات

توسط: نظام الدین فقیه؛ مجیدرضا داوری مجله: پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی سال انتشار: 1380 شمسی تعداد صفحات: 15 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018