مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

الگوریتم ژنی برای تعیین توالی عملیات مسأله خط جریان با m ماشین n کار

نمای مطلب

الگوریتم ژنی برای تعیین توالی عملیات مسأله خط جریان با m ماشین n کار

مقدمه

در بخش دوم این مقاله‌ اصول الگوریتم زنی به صورت مختضر معرفی می‌شوند و براساس آن در بخش سوم الگوریتمهای ژنی در مساله خط جریان مورله بررسی قرار می‏‎گیرند در بخش چهارم‌ الگوریتم ژنی خاصی برای مساء‌له تغیین توالی عملیات خط جریان ارائه می‌شود ثتیچه کاربرد الگوریتم ارائه شده و مقایسه با سایر الگوریتم‌ها به همراه نتایج محاسباتی در بنثن پنچم مقاله ارائه می‌شود سرانجام در بخش ششم‌ حلاصه و نثیچه‌کیری اژ مطالب مذکور در مقاله بیان می‏‎گردد ژنی الگوریتم ژنی یک تکنیک بهینه‌سازی برای توابع تعریف شده روی دامنه محدود است که برای اولین بار توسط جان تحت عنوان تظابق در سیستمهای مصنوعی‌» مطرح شد و به دلیل الکوبرداری از مراحل تگامل طبیعی به روش ژنی‌ موسوم شد این روش مل با موفقیت در بسیاری از مسائل بهینه‌سازی ترکیبی به کار برده شده است‌ ساختمان یک الگوریتم ژنی برای هر مساله می‌تواند به صورت زیر کردد: تعیین رشته برای بازنمایی ‌احتمال وقوع آبها ساختمان فوق در زیر به صورت مختضر شرح داده می‌شود ‌رشته بو!ی بازنمایی مساله هر جواب ممکن مساله در یک رشته اژ علامتهای محدود نمود پیدا می‏‎کند و هر رشته‌ نشان‌دهنده یک نقطه ‌جواب ممکن‌ در فضای جستواست‌ به صورت متعارف‌ علامتها ممکن است یا باشد هر رشته به کزوموزم‌و هر علامت به موسوم است‌ تعدادی از این رشته‌ها ‌جوابها معمولا تصادفی انتخاب می‌شوند و جمعیت اولیه را تشکیل می‌دهند تابع برازندگی این تابع باید به نوی باشد که به هر رشته ازجمعیت که بهتراست‌ امکان بقای بیشتری بدهده این نابع نشان دهنده امتیاز هر رشته است و یک رشته خوب‌ امتیاز بیشتژی دارده اندازه جمعیت و تعداد تولید تعدادد رشته‌ها یا کروموزومها را اندازه می‌گویید یکی از مزییهای الگوریتمهای به روشهای جستخوی سنتی این است که در اییخا جستجو به صورت موازی انجام می‏‎گیرد پا تعریف فوق‌ اندازه جستوهایی موازی است‌ اندازه جمعیت باید توفط آزمایشهای مختلف مشخص گردد جمعیت یک نسل به نسل دیگر به منظور یافتن بهتر با استفاده از روشهای تولید مثل تغییر می‌یابد معمولا جواب خوب به سمت جواب همگرا می‌شود تعداد نسلها برای همرا شدن به تعداد جستجو بستگی دارد که به وسیله آزمایشهای مختلف تعیین می‏‎گردد عملگرهای ژنی و احتمال وقوع آنها برای پیدا کردن یک نقطه در فضای جستجو باید از عملگرهای ژنی استفاده کرد نوع عملگرها و میزان احتمال استفاده از آنها باید مشخص شود تعدادی عملگر کلاسیک ژنی وجود دارد که در زیر مختضر به آنها اشاره می‌شود دو کروموزم از جمعیت به عنوان والدین‌ انتخاب می‌شوند ساده‌ترین بنابراین در یک الگوریتم ژنی‌ پارامتژهای مهمی وچود دارند مثل اندازه جمعیت‌ تعداد تولید نوع عملگرها احتمال وقوع و سایر مواردد که باید پرای هر مساء‌له مشخص شود الگوریتم ژنی و مساله خط جریان به منظور استفاد از الگوریتم ژنی در حل مساله توالی عملیات لازم است که ابتدا در قالب الگوریتم ژنی بازنمایی گردد و مراحل و پارامتژهای الگوریتم آن به صورت مناسب تعریف و مشخص شونذ در این بازنمایی‌ هر کروموزم نشان دهنده یک ترتیب است‌ یک مثال کلاسیک‌ دوره‌کرد است که در آن‌ یک مسیر با شهر توسط یکک رشته ‌کروموزم‌ به صورت زیر قانونی می‌شود که معادل با تولید جوابهای امکان‌ناپذیر است‌ برای مثال‌ اگر عملگر تقاطعی برای والدین زیر به رود جوابهای امکان‌ناپذیر په وجود می‌آید

عملگرهای مختلفی برای رفع مشکل فوق وایچاد تنوع در کروموزمها مورد بررسی قرار گرفته‌اند عملگر تقاطعی مورد توجه و کاربرد ریوز ‌ بوده است‌ در یک نقطه تصادقی برای تقاطع انتخاب می‌شود نوزاد اول به وسیله قسمت قبل از ‌از اول و باقیمانده به ترتیپ با برداشتن ژنهای مجاز از والد دوم ایجاد می‌کردند و به طور مشابه نوزاد دوم به وجود تجربه نشان داده که عملگر جمعیت را سریعاً مشابه می‌کند و لذا باید در آن از یک عملگر جهشی استفاده کرد کروس و همکارانش عملکرتقاطعی توسط فاصتورو همکارانش ‌توسعه داده شده‌ برای حل کارگاه جریان گرفتند در این عملکردد به صورت تصادفی برای برش انثخاب می‌شود

معمولا در الکورییم ژنی برای جلوگیری از مشابه شدن جمعیت از یک عملگر جهشی استفاده می‌شود عملگر نوع ‌مشابه با آنچه ریوزبه کار برده ‌است‌ دراین عملگر ژن ‌په صورت ضادفی انثخاب می‌شود و به محل در راست یا چپ نقل مکان می‌کند

براساس مقدار به صورت تصادفی برای تعیین از مکانیزم ساده رتبه‌بندی ‌هل !ستفاده کرده است‌؛ بدین صورت که انتخاب والدین در جمعیتی به اندازه براساس توزیع احتمالی زیر صورت می‌کیرد:

در رابطه ترتیب صعودی برازندک است‌ ریوز ترتیب صعودی برازندکی را معادل ترتیب دامنه عملیات کرده است‌ در است‌ در حالی که برازندکی کروموزم‌ برابر است که تقریبا برابر میاته !ست‌ ریوز مشابه از رتبه‌بندی فوق برای کروموزمهایی که باید ازجمعیت حذف شوند استفاده کرده است‌ بدین ترتیب‌ کروموزمی از خارج می‌شود که برازندکی ان زیر میانه باشد مژیت برازندکی در این است که در هر مرحله از تکرار الگوریتم مقدار برازندکی عوض نمی‌شود و ثاپت باقی می‌ماند و لذا کافی است که براساس مقدار الگوریتم ژنی برای مساله خط جریان با تاکید بر تعیپن تابع برازندکی و تعیین پارامترهای مناسب در این قسمت ارائه شده است‌ برای ارائه الگوریتم عملگرهای مختلفی توسعه داده شده‌انذ و برای بررسی کارایی عملگرها نیز آزمایشهای متعددی بر روی مسائل با ا نذازه‌های مختلف انحام کلا فته است‌ الفا اپراتورهای تقاطی در این عملگر دو نقطه تضادفی و مابرای برش مشخص می‌شود قسمت برش قرار می‏‎گیرد سپس با استفاده از باقیمانده و برداشتن ژنهای مجاز از والد دوم‌ به طریق مشابه‌ نوزاد دوم هم به وجود می‌اید تجربه نشان داده که نتایج مطلوبی ندارد و جمعیت را سریعا مشابه می‌سازد همچنین استفاده از عملگرهای مختلف جهش در کنار این عملگر و استقاده از توابع مختلف برازندکی‌ این مشکل را برطرف نمی‌کند و لذا در ادامه مطالعات از تاکید برروی ! ن صرف‌نظر شده است‌

عملگر این عملگر به نحوی توسعه داده شد که جمعیت سریعاً مشابه نگردد و موجب تغیپرات زیاد در جمعیت شود تا امکان به وجود آمدن نقاط مختلف در فضای جستجو باشد دراین عملگر علاوه بردو نقطه و ما یک نقطه تصادفی تولید می‏‎گردد فاصله در ابتدای نوزاد در انتهای قرار می‏‎گیرد ومحلهای خالی به صورت تصادفی و به ترتیب از والد هم به طریق مشابه به وجود می‌آید

در آزمایشهای مختلف نشان داده شد که این عملگر سرعت همگرایی رسیدن به جواب را کاهش می‌دهد و لذا برای مسآله خط جریان مطلوب شناخته نشد عملگر برای جلوگیری از یکسان شدن جعیت و ایجاد تنوع در جمعیت‌ حندین عملگر جهشی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از این عملگرها این عملگر به نحوی توسعه داده شد که درآن سه ژن تصادفی محل آنها عوض می‌شود

این عملگر پاعث تغییرات شدید در کروموزم شد و علاوه بر کاهش سرعت همگرایی جوی رفتار مطلوبی را از خود نشان نداد این عملگر با الهام از عملکرتقاطعی مورد توجه قرار گرفت و سعی شد که به عنوان عملکرجهثن اشتقاده شود؛ به این صورت که دو محل تصادفی و ما مشخص شود و ژنهای بین ‌تا لابه صورت تصادفی به اول یا آخرکروموزم انتقال داده شوند

با آزمایشهای مختلفی مشخص شد که در کنار عملگرهای تقاطعی ارائه شده نتایج خوبی را به دست نمی‌دهد عملگر قرر بدین مشخص می‏‎گردد داده می‌شود

این عملگر هم در آزمایشهای مختلف نتایج مطلوبی نداشت‌


مشخصات

مشخصات

توسط: محمدرضا امین ناصری؛ قاسم مصلحی؛ فریماه مخاطب رفیعی مجله: پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی سال انتشار: 1380 شمسی تعداد صفحات: 15 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018