مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

طراحی مدل سلسله مراتبی زنجیره عرضه مورد :مجتمع صنایع لاستیک یزد

 چکیدهدر سالهای اخیر  سازمانها به علت مواجه شدن با چالشهای عمده در مدیریت  توجه خاصی به  عرضه و مدیریت آن مبذول داشتهاند  در این مقاله سعی شده است با ارائه یک مدل سلسله مراتبی در مورد زنجیره عرضه و اجرای آن در مجتمع صنایع لاستیک یزد  کامی هر چند کوچک در گسترش و کاربردی کردن آن برداشته شود  مدل این تحقیق در سه سطح استراتژیک  تاکتیکی و عملیاتی طراحی شدهه است  در سطح استراتژیک  ابتدا عرضهکنندگان و مراکز توزبع مورد شناسایی واقع شده و ضریب اهمیت آنها مشخص گردیده است  در سطح تاکتیکی مدل  چند هدف برای برنامهریزی جامع خرید  تولید و توزیع ارائه شده است که وضعیت بهینه را در یک دوره  ماهه مشخص میکند  در مدل سطح عملیاتی نیز با هدف حداقل کردن هزییههای زنجیره  برنامه های ماهیانه تدارکات  تولید و توزیع بهدست میآید  با اجرای مدل درشرکت مورد مطالعه آن با وضع موجود  کارایی ان مورد تایید قرار گرفت  کلید واژه ها: زنجیره عرضه  مدیریت زنجیره عرضه  مدل سلسله مراتبی  


نمای مطلب

طراحی مدل سلسله مراتبی زنجیره عرضه مورد :مجتمع صنایع لاستیک یزد

مقدمه

در سالهای اخیر تمامی سازمانهای موجود در جهان با چالشهای متعددی روبه‌رو شده‌اند این سازمانها از یک سو به علت تغییر مداوم در نیازهای مشتریان باید سیاست تولید بر اساس مشتری را دنبال کنند و از سوی دیگر به علت رفابت شدید محصولات خود را با قیمت پایین و کیفیت بالا به مشتریان عرضه کنند این مسائل باعث شده است تا تضمیمات بهییه و کارا در درون سازمان‌ نتواند بهه راه را برای موفقیت یک سازمان هموار کند بلکه کارا بودن سیستمهای کلیه سازمانهای پایین دستی و بالادستی‌تاثیر مستقیمی بر کامیابی سازمان در رسیدن به اهداف دارد این دیدگاه نهاییآمنجر به پیدایش مفهوم جدیدی در مدیریت عملیات در دهه اخیر شده که به زنجیره عرضه‌ معروف است‌ در این مفهوم‌ کیه مراحلی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در برآورده ساختن نیازهای مشتریان سهیم هستثد در یک‌ ‌زنجیره مرتتط با هم قرار می‏‎گیرند و به عنوان یک سیستم به آن نکربته می‌شود ‌ زنجیره عرضه درحقیقت شبکهای است که عرضه‌کنندکان‌م مواداولیه‌ مراکز تولید عمده فروش‌ها و مراکز توزیع‌‌ خردهه مشتریان نهایی محصولات را در بر می‏‎گیرد در مدیریت زنجیره عرضه‌ هدف‌ بهینه‌سازی کیه تصمیماتی است کهدر طول این زنجیره به وقوع می پیوندد به طور کلی‌ این تصمیمات در زمینه سه‌ زیرر سیستم کلی توزبع اتخاذ می‌شود در سیستمهای شنتی برنامه‌ریزی‌ هر یک از اعضای یک زنجیره عرضه به طور مستقل و مجزا سعی در بهییه‌سازی تضمیمات خود می‌کند از دیدگاه صاحبنظران مدیریت زنجیره عرضه‌ این امر نه تثها موجب بهییه‌سازی کل زنجیره عرضه نخواهد شد بلکه کاه باعث ایجاد ناهماهنکیهایی میان این واحدها می‌شود درصورتی که در مدیریت زنجیره‌ این تصمیمات به صورتت یکپارچه و هماهنگ اتخاذ می‌شود و ضمن بهینه‌سازی تصمیمات در کل اعضای زنجیره عرضه‌ باعث کاهش قاپل توجهی در هزینه‌های تدارک و تحویل یک محصول به مشتری نهایی می‏‎گردد نمونه های متعددی از اجرای موفق این مفهوم در کشورهای پیشرفته در ادبیات‌تحقیق وجود دارد ‌در کشور ما هنوز دیدگاه سنتی در برنامه‌ریزی عملیات واحدهای دخیل در تهیه و تدارک یک محصول حاکم است و واحدهای تشکیل‌دهنده زنجیره عرضه یک محصول هر کدام به در راستای خود تصمیماتی اتخاذ این امر در اکثر مواقع باعث افزایش هزییه‌های زنجیره‌ افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهشش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکتها در صحنه رقابت بین الملل خواهد شد لذا سازمانها و شرکتهای داخلی باید تلاش بیشتژی در راستای گسترش وکاربردی کردن این مفهوم جدید مطرح شده در مدیریت عملیاتت کرده‌ از مزایایی که استقاده از این شیوه جدید در عمل به جای می‌ک‌ارل‌ بهره‌منب شوند یکی از صنایع مهم و تقریبآ زیو بنایی کشور صنایع لاستیک‌سازی است‌؛ چرا که خود این صنعت در بسیاری موارد تغذیه کننده سایر صنایع است‌ این صنعت هم اکنون از طرف شرکتهای سایر کشورها به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا و هند مورد تهدید جدی واقع شده است‌؛ چرا که این شرکتها محصولات خود را در گیت‏های مشابه ولی با قیمتهای پایین‌تر به بازارها خاصه بازارهای داخلی ایران عرضه می‌کنتذ با این وضعیت‌ موققیت این صنایع بستگی به پلاش شرکتها در کاهش هزینه‌ها دارد یکی از روش‌های کاهش هزییه‌ها استفاده از مفاهیم جدید مدیریتی‌ به ویژه مدیریت زنجیره عرضه در عمل است‌ در مجتمع صنایع لاستیک یزد که یکی از شرکتهای بزرگ تولید کتتذه مصتوغات لاستیکی است‌ همانند اکبر صنایعتولیدی ایران‌ برنامه‌ریزیهای مزتبط با تدارک مواد اولیه از عرضه‌کنندگان تولید محصولات وتوزیع محصولات به مراکز توزیع و مشتژیان نهایی به صورت مجزا از یکدیگر انجام می‌شود این موضوع و همحنین ‌این مجتمع‌ هماننذ سیستم تولید دسته‌ای‌ توزیع محصولات تثها از طریق نمایندگیهای فروش که باعث شده زنجیره عرضه این صنعت زنجیره کاملی باشد محققین را بر آنن داشت تا یک مذل سلسله مراتبی در جهت مدیریت و بهینه‌سازی زنجیره عرضه اینمجتمع ارائه کرده‌ ضمن اثبات قابلیتهای آن‌ زمینه‌های کاربردی کردن آن را سایر صنایع نیز به‌وحول آورند بدین ترتیب سوالات اصلی تحقیق به شرحزیر است‌: نوع مدل متناسب با برنامه‌ریژی زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک یزد چیست‌ مدل برنامه‌ریزی زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک یزد کدام جنبه‌های مدیریت زنجیره عرضهرا در برمی‌کرد فرضیات متناسب با سوالات به شرح زیر است‌: با برنامه‌ریزی زنجیره عرضه مجتمع صنایعلاستیک یزد مدلی تجزیه‌پذیر است‌

مدل متناسب با برنامه‌ریزی زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک یزد جنبه‌های منبع‌یابی‌ انتخاب مراکز توزیع‌ زمان‌بندی تولید و توزیع و پردازش سفارشها را در بر مدیریت زنجیوه عرضه در این قسمت‌ ضمن بیان مفهوم مدیریت زنجیره عرضه‌ بعضی از تحقیقاتی که در این زمینه انحام شده‌اند به اختضار معرفی خواهند شد الف‌ مدیریت زنجو عرضه و اهداد آن ٠ مدیریت زنجیره عرضه‌ وظیفهه برنامه‌ریزی‌ اجرا وکنترل کارامد جریان مواد اولیه‌ موجودیهای درچریان ساخت‌ محصولات نهایی وهمچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن‌ از نقطه اولیه تانقطه مصرف‌ را با هدف تامین نیازهایی مشتریان برعهده دارد مدیریت زنجیره عرضه دارای اهداف متعددی به شرح زیر است‌: الف‌ حداقل کردن هزینه‌های مربوط به زنجیره درراستای تامین تقاضاهای مشتریان‌ این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مواد اولیه‌ ‌ هزینه تولید محصولات‌ هزینه مراکز توزیع‌ هزییه حمل و نقل مواد اولیه به مراکز تولید و محصولاث نهایی به مراکز توزیع و همچنین هزینه‌های نگهداری موجودی در مراکز مختلف است حداکثر ساختن جریان کالاهامیان شبکه زنجیره عرضه‌ این هدف باعث می‌شود تا هزینه نهایی محصولات تولیدی کاهش یابد برآورده ساختن تقاضای مشتریان‌ این هدف توانایی یک سازمان در تحویل سفارشهایی مشثریان در زمان مقرر و به مقدار مشخص را نشان می‌دهد د انعطاف پذیری‌ این به معنای توانایی زنجیره عرضه در ایجاد تغییر در شتاده‌های خود با تغییراتی است که در تقاضاهای مشتریان به وجود می‌آید ‌ در راستای تحقق اهداف فوق‌ مدیریت زنجیره عرضه باید تصمیماتی را در طول این زنجیره اتخاذ کند بعضی از این تصمیمات عپارتثد از انتخاب عرضه‌کنندکان‌ مواد اولیه با معیارهای علمیی واولویت بندی آنها ب‌ مکان‌یابی‌ا مراکز تولید وتعیین ظرفیپ تولیدی این مراکز مکان‌یابی و تعیین محل مراکز توزیع و اولویت‌بندی آنها تعیین مقدار و ترکیب مواد اولیه‌ای که باید از هر عرضه‌کننده در طی یک دوره دریافت شود مقدار و ترکیب تولید در هز کدام ازمراکزتو لیددرطی‌ ‌یکدوره‌ و تعیین مقدار و ترکیب محصولات ارسالی به هر کدام از مراکز توزیع و مناطق مشتریان در طی یک دوره‌ تعیین مقدار و دوره تناوب اقتصادی تولید در هر ‌کدام از مراکز تولید تعیین مقدار و دوره تثاوب اقتصادی خرید مواد اولیه‌ مدیریت موجودیها در طول زنجیره عرضه‌ انجام شده تحقیقات بسیار زیادی درر زنجیره عرضه انجام شده است‌ این تحقیفات از لحاظ خبه‌های مورد مطالعه با هم متفاوت هستنذ بعضی از این تحقیقات به تصمیمات استراتژیک زنجیره عرضه‌ همانتد مکان‌یابی مراکز تولید و توزیع و انتاب عرضه‌کنندگان مواد اولیه پرداخته‌اند بعضی نیز جنبه‌هایتاکتیکی یا عملیاتی زنجیره عرضه را مورد مطالعه قرار ذاده اند در معدودی از تحقیقات نیز ترکیبی از جبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته بعضی از مهمترین تحقیقات انجام شده به شرح زیر است‌: از جمله اولین اس‌ادی هستند که با ارائه مدلهای برنامه‌ریزی تولید‌توزیع‌ زمییه های پوداختن به مدلسازی زنجیره عرضه را فراهم کردندد مدلی که توسط کوهن ولی ارائه شد مدلی قطعی با تابع هدف حداقل کردن هزینه وبه صورتغ دوره‌ای یک ساله در سطح استراتژیک است‌ این مدل به صورت برنامه‌ریزی مختلط عددصحیح طراحی شده است و در جسخوی تعیپن تعداد و مکان بهینه مراکز توزیع‌ بهبود جریان مواد اولیه‌ تعیین مکان مراکز تولید و ظرفیتهایهر کدام از این مراکز و نهاییآ تخصیص مشتریان به هر کدام از این مراکز توزیعع است

با ارائه مدلی از نوع برنامه‌ریزی مختلط صفر ویک‌ جهت مدلسازی یک سیستم تولید توزتع چند محصولی حام برداشتثد در مدل ارائه شده توسط آنها هدف‌ تعیین مکان مراکز تولید و همچنین مراکز توزیع‌ ظرفیت مراکز توزیع‌ مقدار تولید در هر مرکز تولید و نهایتا تعیپن مقدار از هر کدام از مراکز با ارائه مدلی ریاضی برای بهییه‌سازی عرضه تلاش گردند در مدل آنها تابع هدف حداقل کردن جمع هزینه‌های کل زنجیره است‌ در این مدل‌ محدودیتهای ارائه شده مربوط به تقاضای مصولات‌ عرضه مواد اولیه از سوی عرضه‌کنندگان ظرفیت تولید هر کدام از مراکز تولید ظرفیت فروش هر کدام از مراکز توزیع‌ ساختار شبکه تولید و توزیع و نهایتا مناطق مشتریان است‌ آنها به علت بزرگ بودن مقیاس مدل ایجاد شده و همچنین ماهیت مدل که از نوع صفر و یک است‌ با استفاده از تکنیک تخربهه بندر مدل را به دو مساله فرعی ‌مساله خطی و مساله صفر و یک‌ تقسیم و مدل را حل کردند برون‌ هاریسون‌مب و ترافتون‌ یک مدل یکبارچه‌ زنجیره عرضه برای شرکتهای بزرگ بین المللی ارائه دادندد در مدل ارائه شده توسط آنها دو تابع هدف وجود دارد اولین تابع هدف برای حداقل کردن هزینه‌های کل زنجیره است و دومین تابع هدف‌ مدت زمانی را که طول می کشد تا یک محصول به‌دست مشتری برسد حداقل می‌کند در مدل یکپارچه آنها محدودیتها شامل محذودیتهای پوشش دادن تقاضا ها ظرفیت عرضه‌کنندگان در ارائه مواد اولیه‌ ظرفیت تولید مراکز تولید ونهایتاً ظرفیپ فروش هر کدام از مراکزز توزیع است‌ آنها مدل خود زا به صورت چند دوره‌ای ارائه داده اند یک‌ مدل چند هدفه جهت بهییه‌ساژی تصمیمات زنپره عرضه داده‌اند آها در مدل خود به برنامه‌زیزی در دوسطح استراتژیک و عملیاتی پرداخته‌ اند در اب‌ه مدل درسطح استراتژیک‌ سه هدف به شرح حداقل کردن تقاضاهای نعطا ‌ف‌پدپن‌ی در مقدار و زمان تحویل مواد اولیه و محصولا توجود دارد:‌ ‌ در مدل ‌سطح !سبراپریپ محدودیتها عبارتند از: محدودیتهای عرضه مواد خام‌ ظرفیت تولید هر ظرفیت انبارها و مراکز توزیع و مقدار تقاضاهای مشتریان‌ سبری و بیمون با اطلاعات به‌دست آمده از سطح استرتژیک با استفاده از فرمولهای تعیین مفادیر هدف حداقل کردن هزییه‌ مقادیر بهینه خرید تولید و توزیع و همچنین دوره مشخص کرده‌اند با استفاده از ترکیب مدلای فرایید تحلیل سلسله مراثبی ساعتی ‌ همچنین برامه‌ریزی مختلط عدد صحیح کوشیدند مدلی جهت ارزیایی و طر!حی سینا ‌نیارها و مراکز توزیع اراه کنند آنها با استقاده از تعیین برخی معیارها انبارهای با وارد کردن ضرایب اهمیپ به‌دست آمده در مدل عدد نوح با انبارهای توزیع حداکثر کردن ترجیحات به‌دست مرحله قبل است برین‌ در کار خود با عنوان مدل یکپارحه کارایی زنجیره عرضه‌ بر خلاف تحقبقات‌که فقط حداقل کردن هزییه را به عنوان تابع هدف در نظر گرفته‌اند کالایی ضابعات تحلیل عملکرد زنجیره عرضه‌ یک سیستم دو سطحی اراه د!ده‌اند؛ په این چه در سطح زنجیره یا استراتژیک‌ انتخاب بهترین استراتژی و در سطح عملیاتی زنجیره را مد نظر قرارر داده‌انب ‌ ‌ از برنامه‌ریزی عرضه ارائه دادند اهنها در مدل حود بفا ‌ب ر ب‌مصمن‌ر ‌ ب

احتمالی استفاده کردند در مدل ارائه شده توسط آنها هدف‌ حداقل کردن هزینه‌های زنجیره عرضه است ومحدودیتها نیز مربوط به برآورده ساختن تقاضاهای مشتریان وظرفیت مراکز در نظر گرفته شده است ‌ کیم‌ مدلی را با عنوان فرایند مدیریت موثر عرضه‌کنندگان ارائه داده‌ انتخاب عرضه‌کنندگان را در قالب این مدل انجام دادند آنها در این مدل با استفاده از تکنیک فرایید تحلیل سلسله مراتبی ساعتی با معرفی معیارهای انتخاب عرضه‌کنندگان ضریب اهمیپ عرضه‌کنندگان را تعیین و آنها را رتبه بثدی کردند به علت و گستردگی تصمیماتی که درمدیریت زنجیره عرضه اتخاذ می‌شود مدلهای حاصل از فرموله کردن زنجیره عرضه‌ مدلهای بزرگ و پیحیده ای می‌شود لذا اکثر محققین‌ تحقیقات خود را از ابعاد مختلفی محدود کرده‌اند که برخی از آنها عبارتند از : الف‌ محدودیت در جنبه‌های مورد مطالعه زنچیره عرضه‌: به عنوان مثال از میان تحقیقات ذکر شده‌ کوهن و لی برون و همکارانش تنها برنامه‌ریزی تولید ‌توزیع را مورد بررسی قرار داده‌اند کورپلا ارزیابی و برنامه‌ریزی شبکه‌های توزیع لی و همکارانش فقط ارزیابی عرضه‌کنندگان و فرایید تدارک مواد اولیه را مطالعه بعد زمانی مورد مطالعه ‌استراتژیک‌ تاکتیکی و عملیاتی‌ ‌: بسیاری از محققین‌ تحقیقات خود را به مطالعه تثها یک بعد زمانیی در برنامه‌ریزی محدود کرده‌اند که به عنوان مثال می‌توان به مطالعه بعد تاکتیک در تحقیق کوهن ‌ هدف و معیارهای محدود در برامه‌ریزی‌: در اکبر تحقیقات انجام‌ شده‌ همانند تحقیقات کوهن

تنها یک هدف و آن هم حداقل کردن هزییه‌ها در نظر گرفته شده است‌ در تحقیقاتی که در سالهای اخیر انجام شده است‌ با در نظر گرفتن بیش از یک هدف در برنامه‌ریزی زنجیره عرضه‌ مدلهای واقعی‌تری ارائه شده‌اند که از آن میان می‌توان به مدلهای آرنتزن و همکارانش با توجه به موارد فوق‌ در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیقات مشابه‌ مدلی جامع و واقعی برایی برنامه‌ریزی زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک یزد ارائه شود جهت پرهیز از پیچیدگی بیش از حد مدل‌ استفاده از مدل تجزیه پذیر پیشنهاد گردیده است‌ مدل سلسله مراتبی در این قسمت‌ مراحلل طراحی مدل سه سطحی سلسله مراتبی زنجیره عرضه شرکت مورد مطالعه را بیان کرده‌ مدلهای مورداستفاده در هر سطح را به تفضیل توضیح می دهیم‌ ‌ ‌شناسایی زنجیو عرضه شرکت مورد مطالعه در این مرحله‌ پس از جمع‌آوری اطلاعات راجع‌به مواد اولیه مورد استفاده شرکت‌ عرضه‌کنندگان این مواد اولیه‌ محصولات تولیدی و مراکز توزیع‌ زنپره عرضه شرکت مورد مطالعه‌ همانند شکل شمارهه ١ طراحی کردید در این زنجیره خانواده مهم از مواد اولیه‌ از مل‌ا عرضه کننده داخلی و خارجی تامین می‌شود که این مواد اولیه مستقیما به محل کارخانه تولیدی این شرکت حمل می شوند در محل کارخانه‌ مجصولات تولید شده‌وسپس به منقطه مشتریان ارسال

می‌شود مراکز توزیع مراکزی هستند که محصولات تولیدی شرکت در آنجا به صورت عرضه مستقیم به مشتریان عرضه می‌شود مناطق مشتریان محلهایی که مشتریان نهایی در آنجا قرار دارند و توسط خرده فروشها محصولات نهایی به آنها عرضه می‌شود ساختار مدل سلسله مراتبص به علت تنوع تصمیماتی که در مدیریت زنجره عرضه اتخاذ می‌شود مدل حاصل از فرموله کردن زنجیره عرضه‌ مدلیی بزرگ و پیچیده می‌شود لذا تجزیه این مساله به چند مساله فرعی باعث خواهد شد تا علاوه بر کاهش پیچیدگی مساله به مزایای دیگری نیر دست یافت‌ این مژایا عبارتثد از: کاهش زمان انجام محاسبات ودرر نتیجه نیاز به حافظه کمتری از سیستم‌ متناسب بودن هر کدام از مسائل فرعی با یکی از سطوح زنجیره عرضه و نهایتآ نزدیک شدن مدلهای ساخته شده به واقعیت‌ لذا در طراحی ساختار مدل زنیره عرضهه شرکت مورد مطالعه یک ساختارسطحی طراحی کردید این سطح به ترتیب از افق زمانی بلند مدت به کوتاه مدت عبارتثد از :سطح استراتژیک‌: سطحی است که در آن‌ عرضه‌کنندگان و همچنین مراکز توزیع مورد شناسایی قرار گرفته و با تغیین معیارهای موثر در انتخاب‌ ضریب اهمیت آنها با استفاده از فرایید تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است‌ سطح تاکتیکی‌: در این سطح در یک دوره ماهه در شرکت مورد مطالعه ماهه در نظر گرفته شده است‌ ترکیب و مقداز خرید هر کدام از خانواده‌های مواد اولیه از هر عرضه کننده‌ ترکیب و مقدار تولید هر کدام از خانواده محصولات و ترکیب و مقدار هرر کدام از محصولات که باید به مراکز توزیع و مناطق مشتریان ارسال شود مشخص می‏‎گردد سطح عملیاتی‌: در این سطح‌ مقدار و دوره اقتصادی خرید هر کدام از مواد اولیه‌ مقدار موچودی هر کدام ازز مواد اولیه در پایان هر ماه‌ مقدار اقتصادی و دوره تثاوب اقتصادی تولید و مقدار و دوره تناوب اقتصادی ارسال محصولات تولیدی به هر کدام از مراکز توزیع و مناطق مشتریان مشخص می‌شود بدیهی است که ستاده‌های هر سطح به عنوان داده‌های ورودی سطح بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت چارچوب کلی ساختار مدل سلسله مراتتی تحقیق در شکل شماره ٢ نشان داده شده است‌ از جملهه خصوصیات مدل سلسله مراتبی ارائه شده در این تحقیق که آن را ازمدلهای ارائه شده در سایر تحقیقات متمایز می‌کند می توان موارد زیر را بر شمرد


مشخصات

مشخصات

توسط: سید حبیبالله میر غفوری1 ؛ میرمهدی سیداصفهانی2 ؛ عادل آذر1 مجله: پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی سال انتشار: 1382 شمسی تعداد صفحات: 25 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018