مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های الیافی خودترمیم‌شونده مبتنی بر شبکه میکروآوندی تحت بارگذاری عرضی

چکیدهوقوع آسیب امری اجتناب‌ناپذیر در کامپوزیت‌های زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف می‌باشد. وجود سیستم‌های خود ترمیم‌ شونده از طریق اجرای مستقل عمل ترمیم موجب افزایش طول عمر کاری قطعه و همچنین کاهش زمان عمل ترمیم آن‌ها می‌شود. در تحقیق حاضر، کامپوزیت‌های زمینه پلیمری خودترمیم-شونده اپوکسی- الیاف شیشه از نوع E مبتنی بر شبکه میکروآوندی طراحی و در ادامه ساخته شدند. ساخت نمونه‌ها با استفاده از روش لایه‌گذاری دستی و ساخت کانال‌های میکروآوندی از طریق روش حذف پیش ‌شکل‌های جامد صورت گرفت. به علت عدم وجود پژوهش‌های لازم در استفاده از سیستم رزین و هاردنر انیدریدی که سیالیت بالاتری نسبت به رزین و هاردنر آمینی دارند و همچنین امتزاج‌پذیری قابل کنترل آن‌ها، در این تحقیق از مواد مذکور به عنوان عامل ترمیم‌کننده استفاده‌ شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی کسر حجمی مناسب و زمان مطلوب برای مشاهده پدیده ترمیم‌شوندگی است. بدین منظور شبکه میکروآوندی (شامل رزین اپوکسی و هارد‌‌‌نر انیدریدی با مقادیر حجمی 2، 3.2 و 3.7 درصد) در کامپوزیت‌های الیافی تعبیه شدند. خواص خمشی نمونه‌ها با گذشت زمان‌های مختلف (صفر، 4، 8 و 11 روز) پس از ایجاد آسیب اولیه به وسیله آزمون ضربه، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از شکست و ایجاد عیب در ساختار، مواد ترمیمی موجود در میکروکانال‌ها به محل ترک جریان یافته و پس از ترکیب با کاتالیزور مذکور عملیات پلیمریزاسیون موضعی و ترمیم مجدد سازه شروع می‌شود. بیشترین مقدار بازیابی استحکام خمشی به میزان 46 درصد برای نمونه حاوی 3.2 درصد حجمی ماده ترمیمی با گذشت 8 روز پس از ایجاد آسیب مشاهده شد.


نمای مطلب

بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های الیافی خودترمیم‌شونده مبتنی بر شبکه میکروآوندی تحت بارگذاری عرضیمقدمه کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف به دلیل خواصی همچون چگالی پایین‌  پایداری شیمیایی ذاتی در دمای محیط و نسبت استحکام به وزن بالا به‌عنوان مواد ترجیحی در اغلب کاربردهای مهندسی نظیر نظامی‌  فضایی‌  ساختمانی و غیره به‌کار گرفته می‌شوند  به‌وجود آمدن آسیب‌هایی نظیر میکروترک‌ها در سازه‌های کامپوزیتی یک امر اجتناب‌ناپذیر می‌باشد که منجر به افت خواصکانیکی آن و در شرایط حاد با رشد آن‌ها عیب ورقه‌ای شدن و درنهایت شکست کامپوزیت رخ خواهد داد  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  انجام بازرسی‌های معمول به‌منظور تشخیص محل زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود  ‌ بنابراین کامپوزیت‌  های دارای خاصیت خودترمیمی می‌توانند منجر به افزایش اطمینان خاطر بابت ترمیم درجای محل آسیب‌  کاهش هزینه و صرفه‌جویی در زمان ترمیم شوند  ‌و ‌  خاصیت خودترمیمی به دو صورت کلی خودترمیمی ذاتی و خودترمیمی غیرذاتی تقسیم‌بندی می‌شوند به طورکلی‌  سامانه‌های خودترمیمی ذاتی یا برگشت‌پذیر پلیمرهایی هستند که در برابر محرک‌  به حالت غیرشبکه‌ای‌  اولیگومری و مونومری خود تبدیل شده و قابلیت بازگشت مجدد به ساختار پلیمری خود را دارند  ‌ ‌ ‌  خودترمیمی ذاتی می‌تواند از راه واکنش‌های بر گشت‌پذیرگرمایی‌  پیوندهای هیدروژنی‌  زوج شدن یون‌ها  توزیع یک فاز گرمانرم یا نفوذ مولکولی انجام پذیرد  ‌و ‌  در سامانه‌های غیرذاتی زمینه پلیمر به تنهایی قابلیت ترمیم ندارد  بلکه خودترمیمی در آن به واسطه عامل ترمیم ایجاد می‌شود  به‌طور کلی‌  خود ترمیمی در این دسته از مواد به سه روش شامل کپسول‌دار کردن‌  استفاده از لوله توخالی و استفاده از شبکه‌های میکروآوندی‌  صورت می‌پذیرد  کپسول در مواد کامپوزیتی و پلیمرها به شکل ذراتی کروی  ‌هسته پوسته‌  در ابعاد میکرو هستند که با عامل خودترمیمی پر شده است‌  با ایجاد شکاف کپسول‌ها شکسته شده و عامل ترمیم‌  که در دمای ترمیم به شکل مایع است‌  توسط نیروی مویینگی به داخل شکاف جاری می‌شود  سپس‌  این ماده در مجاورت کاتالیزوری که از قبل در محیط پراکنده شده است‌  پلیمر شده و شکاف را ترمیم می‌کند ‌ لوله شیشه توخالی که با عامل ترمیم مناسب از راه فرآیند مویینگی پر می شوند  در اثر ایجاد شکاف در زمینه‌  شکسته شده و عامل ترمیم را وارد محیط شکاف می‌کنند  در نتیجه‌  فرآیند پلیمر شدن و عمل ترمیم شکاف‌ها انجام می‌گیرد  ‌‌ روش خودترمیمی به روش میکروآوندی برخلاف سایر روش‌ها  ‌میکروکپسول و الیاف توخالی‌  امکان رسانش پیوسته عامل ترمیمی به محل آسیب و ترمیم چندباره را فراهم می‌کند  در خودترمیمی به روش   میکروآوندی عامل ترمیمی در کانال‌هایی توخالی قرار دارند که این کانال‌ها در یک تا سه بعد درون کامپوزیت می‌توانند تعبیه شوند  برخلاف دو روش قبلی در این روش به وسیله جریان نیمه پیوسته عامل ترمیمی در شبکه امکان ترمیم چندباره یک محل از کامپوزیت وجود دارد که این امر موجب جلوگیری از ایجاد ترک ثانویه در محل ترک اولیه خواهد ‌ در بررسی روش‌های خودترمیمی تحقیقات بسیاری تا به امروز صورت گرفته است‌  وایت و همکارانش  ‌و  در سال    تحقیقاتی را بر روی استفاده از میکروکپسول‌ها و پراکندگی کاتالیست انجام دادند  در زمینه استفاده از لوله‌های توخالی حاوی کسر حجمی‌های متفاوت از عامل ترمیمی‌  تحقیقاتی توسط درای  ‌   ‌  در صورت پذیرفت‌  در سال‌های   استفاده از عامل ترمیمی به صورت جامد توسط چن  ‌و ‌ ‌  نیز به‌گونه‌ای که از یک سری پلیمرهای حالت جامد که امکان ایجاد مجدد اتصالات را با اعمال دمای موردنظر دارند  انجام گرفت‌ با توجه به محدودیت‌های موجود در روش‌های مورد اتخاذ در روش‌های خودترمیمی مذکور نظیر عدم امکان پرکردن مجدد سیستم‌های خودترمیمی و محدود بودن کسر حجمی عامل ترمیمی در محل آسیب تحقیقات در زمینه خودترمیمی به سمت استفاده از شبکه‌های میکروآوندی سوق پیدا کرد  ‌و ‌  روش میکروآوندی با استفاده از لوله‌های شیشه‌ای توخالی اولین بار برای ترمیم ترک در مواد بتنی و با استفاده از ترکیب سه جزئی بر پایه‌ی متیل متاکریلات معرفی شد  بعدها این روش برای کامپوزیت‌های زمینه پلیمری به کار گرفته شد  ‌  توهی و همکارانش  ‌‌  با استفاده از شبکه میکروآوندی که با کانال‌هایی با قطر ه‌ه‌  میکرون در سه بعد ساخته شده بود به میانگین بازده ترمیمی  درصد و امکان ترمیم هفت بار یک محل از آسیب دست پیدا کردند در پژوهش بعدی که توسط توهی و همکارانش انجام شد  نمونه ترمیمی حاوی کانال‌هایی با قطر  میکرونی مورد آزمایش قرار گرفتند  این کانال‌ها به‌طور جداگانه با رزین اپوکسی و عامل پخت تغذیه شدند  نمونه‌های آماده شده تحت آزمون کشش دو سر شکاف قرار گرفتند  در پژوهش صورت گرفته ارزیابی رفتار ترمیمی برحسب چقرمگی شکست نمونه پس از ترمیم در نظر گرفته شد  به‌گونه‌ای که در اولین سیکل ترمیم‌  متوسط بازده ترمیم درصد حداکثر مقدار آن نیز درصد بوده است  در تحقیقی که توسط اوموسلا و همکارانش  بر روی کامپوزیت زمینه پلیمری حاوی الیاف شیشه انجام شد  رفتار خودترمیمی این کامپوزیت تحت بارگذاری خمش سه نقطه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت‌  در این پژوهش کامپوزیتی با زمینه پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شد که حاوی شبکه‌ای با قطر بود  به منظور ایجاد آسیب و ارزیابی بازده ترمیمی یک آسیب اولیه بر روی نمونه‌ها ایجاد شد  نتاچ حاصل از ترمیم بیانگر بازیابی   درصد استحکام خمشی بود بنابر مطالعات انجام شده‌  تحقیقاتی در زمینه خودترمیمی مبتنی بر شبکه میکروآوندی با استفاده از مواد انیدریدی در کامپوزیت‌های الیافی انجام نشده است‌  بر این اساس‌  هدف از تحقیق حاضر بررسی پدیده خودترمیمی در کامپوزیت‌های اپوکسی‌  الیاف شیشه فص توسط شبکه میکروآوندی تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌ای می‌باشد و ‌مواد و روش تحقیق  ‌ ‌ ‌  مواد مورد استفاده در این پژوهش از رزین اپوکسی  ‌ساخت شرکت مواد مهندسی مکرر  به‌عنوان فاز زمینه و از پارچه الیاف شیشه دوجهته ک فص با دانسیته محصول شرکت لاینتکس چین به عنوان فاز تقویت‌کننده الیافی استفاده شد  همچنین از سیم‌های پلیمری با قطرهای میکرون جهت ایجاد میکروکانال‌ها داخل ساختار کامپوزیت استفاده شد  عوامل ترمیم شامل رزین اپوکسی هاردنر انیدریدی  کاتالیزور متیل ایمویدازول    ‌ شرکت مواد مهندسی مکرر  در میکروکانال‌ها مورد استفاده قرار گرفتند  سیالیت بالا از دلایل انتخاب این ن سیستم خودترمیمی بودروش ساخت نمونه‌ها ساخت کامپوزیت‌ها با روش لایه‌گذاری دستی و ساخت کانال‌های میکروآوندی از طریق روش حذف پیش‌شکل‌های جامد انجام شد  بدین منظور ابتدا چهار لایه پارچه الیاف شیشه با ابعاد مناسب جهت ساخت نمونه کامپوزیتی طبق استاندارد برای آزمون خمش برش داده شدند  سپس سیم‌های پلیمری بین لایه‌های اول و دوم‌  و لایه‌های سوم وچهارم قرار داده شدند  علت قراردهی در بین این لایه‌ها نزدیک بودن به نواحی دچار آسیب هنگام تخریب توسط دستگاه آزمون ضربه پاندولی بود  در  ‌ ‌شکل  ‌ ‌  محل و موقعیت سیم‌های پلیمری جهت ایجاد میکروکانال‌ها داخل ساختار کامپوزیت نشان داده شده است‌  پس از این مراحل‌  مخلوط رزین و هاردنر که با نسبت مشخص ترکیب شده بودند  روی الیاف تقویت‌کننده شیشه  ‌که پیش‌شکل‌های جامد در بین آن‌ها حضور داشتند  ریخته شده و زمان کافی جهت نفوذ رزین به تمامی لایه‌ها داده شد  از آن‌جایی که محبوس شدن هوا در داخل کامپوزیت در روش لایه‌گذاری دستی امری اجتناب ناپذیر است‌  لذا از پرس استاتیکی جهت نفوذ بهتر رزین و کاهش هوای محبوس شده در داخل کامپوزیت پس از پخت کامل استفاده شد پس از پخت اولیه کامپوزیت در دمای محیط‌  پیش شکل‌های جامد  ‌سیم‌های پلیمری‌  از داخل کامپوزیت خارج شده و میکروکانال‌های توخالی جهت تزریق مواد خودترمیم در داخل ساختار باقی ماندند  برخی از کانال‌ها از رزین اپوکسی و هاردنر انیدریدی و برخی دیگر از کاتالیزور مایع متیل ایمویدازول پر شدند  پس از شکست و ایجاد عیب در ساختار  مواد ترمیمی موجود در میکروکانال‌ها به محل ترک جریان یافته و پس از ترکیب با کاتالیزور مذکور عملیات پلیمریزاسیون موضعی و ترمیم مجدد سازه شروع می‌شود  سه  نمونه حاوی عوامل خودترمیمی با کسرهای حجمی متفاوت  ‌ ‌   ‌   و   درصد  مطابق با جدول   آماده شدند و در چهار زمان مختلف  ‌صفر روز  پس از ایجاد تخریب اولیه تحت آزمون خمش سه‌  نقطه‌ای قرار گرفتند  همان‌طور که مشاهده می‌شود انتخاب کسر حجمی به‌صورت کاملا تجربی بوده است و در بحث کسر حجمی توجه به تعداد و قطر میکروکانال‌ها امری ضروری است‌‌   نحوه ایجاد آسیب به منظور ایجاد آسیب از آزمون ضربه پاندولی فص‌ه‌ه‌ ‌ ‌حح ساخت شرکت مهندسی سنتام استفاده شد  نحوه ایجاد آسیب به این صورت انجام گرفت که پاندول دستگاه با راستای قائم زاویه  ‌  درجه می‌ساخت و پشت و روی هر نمونه تحت این ی ضربه قرار گرفت‌  زاویه پاندول باید به نوعی انتخاب شود که نمونه زیاد آسیب نبیند و در حدی باشد که میکروکانال‌های ایجاد شده درون ساختار شکسته و عوامل ترمیم به محل ترک جریان یابند و لذا زاویهدرجه انتخاب بثبد  ابتدا پنبه نمونه با کسر حجمی یکسان   درصد عامل ترمیمی جهت به‌دست آوردن بهترین زمان ترمیم و سپس سه نمونه با مقادیر مختلف عامل ترمیمی درصد جهت به‌دست آوردن بهترین کسر حجمی عامل ترمیمی در مدت زمان ثابت تحت بارگذاری خمشی قرار گرفتند  آسیب به‌وجود آمده و نفوذ عامل ترمیمی در  ‌ ‌شکل  ‌ ‌  نشان داده شده است‌  ‌  ‌  آزمون خمش سه نقطه‌ای برای به‌دست آوردن زمان ترمیم بهینه‌  نمونه‌ها پس از ایجاد آسیب در چهار زمان مختلف  ‌صفر    روز  تحت آزمون خمش قرار گرفتند  لازم به ذکر است که جهت صحه‌گذاری بر نتاچ  هر آزمون سه مرتبه تکرار شد  در مجم و ک نمونه برای هر کسر حجمی از عامل ترمیمی  ‌چهار نمونه دارای آسیب اولیه و یک نمونه فاقد آسیب  ‌نمونه کنترلی‌ ‌  تحت آزمون قرار گرفتند  آزمایش نمونه‌ها توسط دستگاه یونیورسال مدل    ساخت شرکت کوبا انجام شد  پس از آزمون خمش‌  نمودار نیرو  جابجایی برای هر یک از نمونه‌های ذکر شده به‌دست آمد  سپس محاسبه استحکام خمشی نمونه‌ها با توجه به استاندارد خمش  انجام شد  نحوه انجام آزمون خمش سه نقطه‌ای در  ‌ ‌شکل   ‌  نشان داده شده است‌بحث‌  نمونه کنترلی در ادامه به منظور بررسی تاثیر ایجاد آسیب بر روی استحکام خمشی‌ حاصل از نمونه کنترلی  ‌حاوی میکروکانال‌های خودترمیم و بدون آسیب‌ ‌  از هر کسر حجمی با نتایج آزمون خمش سه‌نقطه‌ای نمونه‌های صفر روز  ‌حاوی آسیب و عدم اعمال زمان جهت ترمیم‌  تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌ای قرار گرفتند که در  ‌ ‌شکل  ‌ ‌  نشان داده شده است‌ در نمونه‌ی بدون آسیب مطابق  ‌ ‌شکل با افزایش درصد حجمی عامل ترمیمی از   به  ‌   درصد استحکام خمشی کاهش ولی از  ‌   به  ‌   درصد استحکام خمشی افزایش می‌یابد  چرا که با افزایش درصد حجمی عاملترمیمی به قطر سیم پلیمری مورد استفاده جهت دستیابی به این درصد حجمی زیاد بو میکرون‌  و لذا ضخامت نمونه افزایش یافته و هنگام آزمون خمش‌  نمونه از استحکام بیشتری برخوردار است‌  در نمونه همراه با ایجاد آسیب‌  با افزایش تعداد میکروکانال‌ها از   به‌یعنی افزایش درصد حجمی از   به  ‌   درصد  به‌علت این‌که قطر میکروکانال‌ها کم می‌باشد  ضخامت کامپوزیت کم بوده و هنگام ایجاد آسیب جذب انرژی کامپوزیت کمتر بوده و آسیب ایجاد شده بیشتر می‌باشد  اما با افزایش قطر میکروکانال‌ها از‌افزایش درصد حجمی از و   به  ‌   درصد  به‌علت این‌که قطر میکروکانال‌ها افزایش پیدا کرده است‌  ضخامت کامپوزیت بیشتر شده و هنگام ضربه آسیب کمتری را ساختار به خود می‌بیند و در نهایت هنگام آزمون خمش استحکام در این نمونه نسبت به سایر نمونه‌ها بیشتر می‌شود  ‌ ‌ ‌  نمونه‌های خودترمیم نمودارهای نیرو  جابجایی برای نمونه‌های حاوی   درصد حجمی مواد ترمیمی در سه زمان مختلف پس از ایجاد تخریب در  ‌ ‌شکل و ‌  نشان داده شده است‌  بار تحمل شده در بازه‌های  روز پس از تخریب به ترتیب نیوتن به‌دست آمد  با توجه به مدت زمان لازم جهت پخت کامل عامل ترمیمی با گذشت هر چه بیشتر زمان مقدار بار قابل تحمل افزایش می‌یابد و با گذشت روز  نمونه ترمیم می‌شود و به حداکثر استحکام نیوتن می‌رسد  با توجه به گذشتن از زمان کامل پخت مقدار بار قابل تحمل پس از یازده روز تغییر چندانی نکرد‌ ‌  نمودار نیرو  جابجایی آزمون خمش سه نقطه‌ای مربوط به نمونه حاوی  ‌   درصد حجمی مواد ترمیمی نشان داده شده است‌  همان‌گونه که در این شکل مشاهده می‌شود با گذشت زمان حداکثر میزان بار تحمل شده به   ص نیوتن پس از ه روز رسیده است‌  مقادیر بار تحمل شده پس از گذشت چهار و یازده روز به ترتیب برابر با   نیوتن می‌باشند که با روند نتایج نمونه‌های حاوی   درصد حجمی مواد ترمیمی مطابقت دارد در  ‌ ‌شکل نمودارهای خمشی مربوط به نمونه‌های حاوی درصد حجمی مواد ترمیمی نشان داده شده است‌  بار خمشی تحمل شده پس از گذشت   روز    ‌  نیوتن و پس از هشت روز به مقدار  نیوتن به‌دست آمده است  ‌حداکثر بار خمشی تحمل شده‌ ‌  در نمونه‌های مذکور این افزایش استحکام به دلیل رهایش عوامل ترمیمی در محل آسیب و ایجاد پیوند با زمینه است‌  با گذشت  ‌  روز از زمان ترمیم مقدار بار تحمل شده تغییر چندانی نکرده و به مقدار  ‌نیوتن رسید  این نیز با حاوی درصد حجمی مواد ترمیمی مطابقت دارند برای مقایسه صحیح بین نمونه کنترلی و نمونه‌های خودترمیم نمی‌توان از نمودار نیرو  جابجایی استفاده نمود  زیرا به‌دلیل تفاوت ضخامت نمونه‌ها  مقدار حداکثر نیروی تحمل شده در دو نمونه متفاوت است‌  استفاده از پارامتر استحکام خمشی به‌منظور مستقل نمودن از ابعاد نمونه‌  روشی مناسب برای مقایسه پارامترها به شمار می‌رود  در  ‌ ‌شکل‌ه‌ ‌  استحکام خمشی برحسب کسر حجمی مواد ترمیمی برای نمونه‌های کنترلی و خودترمیم به منظور مقایسه آن‌ها نشان داده شده است‌ که در این رابطه‌  زیرنویس‌های به ترتیب مبین نمونه‌های ترمیم شده‌  صفر روز و نمونه‌های کنترلی هستند مطابق با نتاچ نشان داده شده در  ‌ ‌شکل‌های با توجه به تعریف بازده ترمیم  ‌رابطه  ‌  در نمونه‌های ترمیمی تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌ای‌  مقادیر محاسبه شده بازده ترمیم در  ‌ ‌شکل و ‌  نشان داده شده است‌ در خودترمیمی به روش میکروآوندی تناسب بین حجم آسیب به وجود   آمده در کامپوزیت با حجم عامل ترمیمی یک امر ضروری برای رسیدن به بازده ترمیمی مناسب می‌باشد  با مشاهده نتایج  ‌ ‌شکل و ‌  مشخص می‌شود که نمونه‌های حاوی درصد عامل ترمیمی دارای این شرط لازم بین نمونه‌های مورد آزمون می‌باشند  به گونه‌ای که به  درصد بازده ترمیمی  ‌حداکثر بازده ترمیمی‌  رسیدند  با مقایسه نتایج مربوط به نمونه‌های حاوی   و  ‌   درصد عامل ترمیمی به خوبی مشخص می‌شود که کمتر بودن کسر حجمی عامل ترمیمی در نمونه‌های   درصد مانعی در برابر رسیدن به بازده ترمیمی بیشتر از    درصد در نمونه‌های مذکور است‌ با توجه به مکانیزم خودترمیمی در شبکه‌های میکروآوندی یعنی رسیدن مناطق آسیب دیده به کانال‌ها و نفوذ عامل ترمیمی به این مناطق‌  پایین بودن بازده ترمیمی در نمونه‌های حاوی کسر حجمی  درصد عامل ترمیمی درصد  قابل توجیه می‌باشد  با توجه به نتایج  ‌ ‌شکل و ‌ ‌  افت استحکام ناشی از ایجاد آسیب در نمونه‌های مذکور به مراتب کمتر از نمونه‌  های حاوی کانال‌های میکرونی می‌باشد  ‌نمونه‌های   و  ‌   درصد عامل ترمیمی‌ ‌  به بیان دیگر  بالاتر بودن استحکام خمشی نمونه‌های حاوی کانال‌  های  میکرونی مبین پایین‌تر بودن حجم مناطق آسیب دیده می‌باشد  این امر بیانگر این نکته است که حجم آسیب بوجود آمده در حدی نبوده که توانسته باشد خود را به کانال‌های حاوی عامل ترمیمی برساند که این امر خود را در ترمیم جزئی مناطق دچار آسیب نشان می‌دهد  به عبارت دیگر بیشتر بودن وسعت عیوب که در اثر اعمال ضربه در نمونه‌های حاوی کانال های ه‌ه‌و میکرون ایجاد شدند در ابتدا منجر به افت استحکام بیشتر در این نمونه‌ها و در ادامه با اعمال مدت زمان لازم برای ترمیم منجر به افزایش بازده ترمیم شده‌اند  در این حالت‌  بین آسیب‌های بین ورقه‌ای به خوبی ارتباط برقرار شد و با رسانش هر چه بیشتر عامل ترمیمی‌  فرآیند ترمیم آسیب در موقعیت‌های مختلف تسریع شد پایین‌بودن بازده ترمیمی در   روز برای تمامی نمونه‌ها  ‌بازده ترمیمی  درصد به ترتیب برای کسر حجمی‌های  درصد  بیانگر عدم وجود زمان کافی برای اختلاط بین مخلوط رزین‌ هاردنر و کاتالیست می‌باشد  در تمامی نمونه‌ها بازده ترمیمی بعد از گذشت ه روز تغییر چندانی پیدا نکرده‌اند که امر به خاطر سپری کردن مدت زمان لازم به منظور پخت کامل عامل ترمیمی است که پس از گذشتن از ه روز گذشت زمان تاثیری بسزایی بر روی بازده ترمیمی نداشته است‌  در حقیقت در زمان ه روز نفوذ کامل عوامل ترمیم به محل آسیب و پخت کامل آن‌ها به وجود آمده است‌  ‌  نتیجه‌ ‌ در تحقیق حاضر به بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت‌های خودترمیم اپوکسی‌  الیاف شیشه مبتنی بر شبکه میکروآوندی پرداخته شد  به‌دلیل کمبود پژوهش‌های لازم در استفاده از رزین و هاردنر انیدریدی که سیالیت بالاتری نسبت به رزین و هاردنر آمینی دارند و همچنین امتزاج‌پذیری قابل کنترل آن‌ها از مواد مذکور به عنوان مواد ترمیم‌کننده استفاده شد  نمونه‌های کامپوزیتی با سه درصد حجمی مختلف از مواد ترمیمی  ‌ درصد  تهیه و خواص ترمیمی آن‌ها پس از گذشت زمان‌های مختلف  ‌صفر  روز  از زمان تخریب مورد بررسی قرار گرفتند  نتایج به‌دست آمده نشان داد که حضور شبکه میکروآوندی حاوی مواد ترمیمی باعث افزایش خواص خمشی کامپوزیت می‌شود  به‌گونه‌ای که با گذشت زمان و انجام فرآیند ترمیم آسیب به وجود آمده‌  استحکام خمشی بهبود می‌یابد  در تحقیق حاضر  بازیابی  ‌ درصدی استحکام خمشی برای نمونه حاوی   درصد حجمی مواد ترمیمی پس از گذشت روز مشاهده شد


مشخصات

مشخصات

توسط: محمد باب الحوایجی؛ رضا اسلامی فارسانی؛ حامد خسروی مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 6 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018