مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

آنالیز پایداری و طراحی کنترل‌کننده فیدبک حالت در سیستم‌های کنترل تحت شبکه دارای تاخیر متغیر با زمان

چکیدهدر دهه های اخیر استفاده از کنترل کننده های تحت شبکه به جای کنترل کننده های سنتی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است که موجب کاهش چشم گیر هزینه ها، کاهش وزن و توان تجهیزات لازم و قابلیت اطمینان بالا در سیستم های کنترلی شده است. بکارگیری این کنترل کننده ها در کنار بهره مندی از مزایای متعدد دارای معایبی از جمله ایجاد تأخیر متغیر با زمان و اتلاف داده ها در انتقال داده های کنترلی می باشد که این امر موجب ایجاد ناپایداری می گردد. در این مقاله مسأله ی پایداری و پایدارسازی توسط فیدبک حالت برای سیستم های کنترل تحت شبکه دارای تأخیر متغیر با زمان مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور از روش لیاپانف-کراسفسکی و ارائه ی تابعی مناسب استفاده شده است. سپس با اعمال نامساوی ویرتینگر و نامساوی ترکیب متقابلا محدب تخمین دقیقی از مشتق تابعی به دست آمده است. در روش ارائه شده یک معیار پایداری با محافظه کاری و پیچیدگی محاسبات کمتر به دست آمده است. در ادامه، مسأله ی طراحی کنترل کننده مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس معیار پایداری به دست آمده کنترل کننده ی فیدبک حالت طراحی شده است. در نهایت، به منظور نشان دادن تأثیر و مزایای روش ارائه شده، از مثال سیستم یک ماهواره استفاده شده است که نشان می دهند روش ارائه شده تأثیر مطلوبی در کاهش محافظه کاری نتایج داشته و عملکرد بهتری را داشته است.


نمای مطلب

آنالیز پایداری و طراحی کنترلکننده فیدبک حالت در سیستمهای کنترل تحت شبکه دارای تاخیر متغیر با زمانمقدمهبا توسعه سریع تکنولوژیهای کامپیوتر و شبکه  سیستمهای کنترل معمولی به سیستمهای مدرن کنترل تحت شبکه تحول پیدا کردهاند که در آنها عملکردها و دستورهای کنترلی به کمک شبکههای ارتباطی انتقال پیدا میکنند  این سیستمها به طور فزایندهای در کنترل فرآیندهای صنعتی اهمیت پیدا کردهاند  دلیل این امر  کاهش چشمگیر هزینهها  کاهش وزن و توان تجهیزات لازم  نصب و نگهداری آسان  قابلیتت اطمینان بالای این سیستمها و سهولت بخشیدن به تشخیص عیب و نگهداری است  از جمله زمینههای مهمی که  در آنها بهکار گرفته شده است میتوان به مباحث رباتیک و بازوهای صنعتی  وسایل نقلیه  و   سیستمهای هوا فضا     و صنایع ساختوساز اشاره نمود  عبارت  در زمینههای تحقیقاتی و کاربردی به خوبی شناخته شده است  در مقایسه با سیستمهای کنترل معمولی نقطه به نقطه  بهکارگیری شبکههای ارتباطی در سیستمهای حلقه بسته منجر به بروز برخی مشکلات عمده در طراحی و پیادهسازی سیستمهای کنترل میشود  با توجه به مشکل ذاتی شبکههای ارتباطی  وحل همیشه دارای تاخیر زمانی و از دست رفتن داده است که این امر دلیل اصلی تضعیف عملکرد و حتی ناپایدار شدن سیستم حلقه بسته میباشد  فرض کلی در تئوری کنترل سنتی یعنی انتقال بلادرنگ و بدون اتلاف دادهها در نمیباشد  بر این اساس بسیاری از تکنولوژیهای موجود مبتنی بر کنترلکنندههای سنتی جهت تحقق اهداف خاص  با بهکارگیری کنترل  کنندههای مبتنی بر شبکه برقرار نخواهد بود  همچنین تجزیه و تحلیل پایداری و طراحی کنترلکننده برای   باید با توجه به محدودیتهای موجود در ارتباطات مانند تاخیر القا شده  اتلاف دادهها  وضعیت مکانی متغیر در ارتباطات و محدودیت پهنای باند ارتباطی صورت گیرد  در دهههای اخیر  روشهای کنترلی مختلفی مبتنی بر  توسعه یافتهاند که از جملهی آنها میتوان کنترل وابسته به تاخیر در  کنترل تصادفی  کنترل سوئیج شونده  کنترل پیشبین  کنترل برمبنای مدل وو کنترل فازی را نام برد  به طور کلی در  از شبکه های مبتنی بر ص  از جمله شبکههای اینترنت  شبکههای اترنت  و شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر  استفاده میشود  در نتیجه  تآخیرهای واقعی درر شبکه مبتنی بر متغیر با زمان هستند و رفتار نامنظمی را نشان میدهند  تاکنون تحقیقات متنوعی با در نظر گرفتن تاخیر زمانی  در هر دو حوزهی زمان پیوسته  و زمانگسسته  به منظور مطالعهی پایداری  صورت گرفته است  در این تحقیقات با در نظر گرفتن روشهای مختلف از جمله روش لیاپا نف کراسفسکی عوامل مختلف در به دست آوردن نتایج با محافظهکاری کمتر بررسی شدهاند  آنالیز پایداری با استفاده از تئوری لیاپا نف کراسفسکی موجب اعمال محافظهکاری   جتنابناپذیری میگردد که در محاسبهی بیشترین کران تاخیر موجود خود را نشان میدهد  در به دست آوردن شرایط پایداری نوعی مصالحه بین کاهش محافظهکاری و پیچیدگی محاسبات وجود دارد  از روشهای متعددی جهت کاهش محافظهکاری استفاده شده است که در بسیاری از آنها با در نظر گرفتن مجموع تاخیرهای موجود در  به عنوان یک تاخیر کلی  این مطالعه صورت گرفته است  برخی از این مطالعات مبتنی بر استفاده از جملات انتگرالی مختلف در تابعی کراسفسکی به طور مثال  در    از جملات انتگرالی چندگانه درر کلکاص  استفاده شده است  در       با استفاده از روش تقسیم بندی بازهی تاخیر و تبدیل بازهی تاخیر به چند زیربازه مطالعهی آنالیز پایداری صورت گرفته است  در       نیز با وجود هر دو عامل تآخیرر زمانی و از دست رفتن داده محافظهکاری نتایج کاهش داده شده است  در برخی دیگر از مطالعات با تخمین مشتق تابعی به کمک روشهای مختلف  محافظهکاری کاهش داده میشود  به طور مثال  در      با استفاده از نامساوی مبتنی بر ماتریس وزن آزاد این امر تحقق یافته است  نامساوی معرفی شده است  نقشی کلیدی در کاهش محافظهکاری دارد و در مطالعات متعدد استفاده شده است  اخیرآ نیز نامساویی ویرتینگر  در  و   برای غلبه بر محافظهکاری معرفی شده است  این نامساویبه عنوان موثرترین نامساوی در کاهش محافظهکاری شناخته شده است که با در نظر گرفتن یک تاخیر کلی در   از آن در  استفاده شده است  در  با تبدیل مدل خطی  به یک مدل زمان گسسته نامتغیر با زمان و با نامعینی دارای اندازه محدود  از خصوصیات روشهای کنترل مقاوم در کنار بهکارگیوی ررش لیاپا نف کراسفسکی برای کاهش محافظهکاری ابببتفاده شده است  در نوعی دیگر از مطالعاتت پایداری  وجود دو تاخیر زمانی برای آن در نظر گرفته میشود که در برخی مطالعات از جمله  با استفاده از ماتریسهای وزن آزاد این وضعیت مورد بررسی قرار گرفته است  از این دست مطالعات پایداریی در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب نموده است     بهدلیل استفاده از تعداد متغیرهای تصمیمگیری متفاوت  روشهای بهکار گرفته شده دارای پیچیدگی نیز هستند  لذا همواره زمینهی مناسبی برای مطالعات بهمنظور رفع مشکلات مذکور فراهم است  هدف از مطالعهی پایداری را میتوان بهبود شرایط پایداری وابسته به تاخیر عنوان نمود بهطوری که بیشترین مقدار تاخیری که میتواند در سیستم وجود داشته باشد بهدست آید و در عین حال  کمترین تعداد متغیر تصمیمگیری بهکار برده شود       دومین مسالهی مهم در مطالعهی  طراحی کنترلکننده مناسب است  در بحث طراحی کنترل کننده  هدفف مورد نظر تضمین پایداری شبکه با بکارگیری کنترلکننده مناسب و افزایش کران تاخیر به دست آمده در بحث پایداری میباشد  بهعنوان یک روش نمونه میتوان روش کنترل تصادفی بهینه را نام برد       هر چند این روش عملکرد خوبی داشته است اما به دلیل نیاز به حجم زیادی از حافظه برای ذخیرهی اطلاعات کنترلکننده  روش کنترلی مطلوبی به حساب نمیآید  کنترلکنندههای سنتی بهکار برده شده است  و    در دهههای اخیر به منظور صرفهجویی در حافظه کنترلکننده طراحی شده و سهولت مواجهه با عدم قطعیت در فرایند تحت کنترل  کنترلکنندههای فیدبک حالت خروجی بیحافظه برای  مورد توجه قرار گرفتهاند  با توجه به این موض در این مقاله نیز از مزایای کنترلکنندهی فیدبک حالت بهره گرفته شده است  در این مقاله  در مقایسه با  ف   یک مدل خطی فحص با درنظر گرفتن دو نوع تاخیر زمانی در ورودی و خروجی سیستم مشابه با  و   بررسی شده است  هدف اولیه در مباحث ارائه شده  بررسی پایداری سیستم مبتنی بر یک معیار پایداری مناسب میباشد  بر این اساس  سعی میشود علاوه بر بهکارگیری  مناسب نسبت به  به منظور کاهش محافظهکاری  از نامساوی ویرتینگر و نامساوی ترکیب متقابلا محدب بهعنوان موشترین نامساویهای اخیر در کاهش محافظهکاری استفاده گردد  به کمک نامساویهای معرفی شده یک معیار پایداری بهبود یافته با محافظهکاری و تعداد متغیر تصمیمگیری کمتر و نسبت به مطالعات گذشته از جمله  و   برای مدل بهدست آمده است  به کمک معیار پایداری پیشنهادی  با در نظر گرفتن ارتباط بین تاخیرهای زمانی موجود در  کران بالا برای هر دو نوع تاخیر در ورودی و خروجی سیستم محاسبه میگردد  همچنین کاهش محافظه کاری روش پیشنهادی در مقایسه با نتایج موجود بررسی میشود  در ادامه بهعنوان هدف دوم مقاله  نتایج موردنظر به طراحی کنترل کننده در سیستم های تحت شبکه تعمیم یافته است  بر این اساس با بهکارگیری نتایج بهدست آمده در تحلیل پایداری و استفاده از الگوریتم  یک کنترلکنندهیفیدبک حالت تحت شبکه طراحی شده است  با استفاده از مثالهای شبیه  سازی  موثر بودن روش معرفی شده در کاهش محافظهکاری و تعداد متغیرهای تصمیمگیری نسبت به برخی مطالعات نشان داده شده است  در این زمینه با بهکارگیری روش طراحی پیشنهادی در مورد مدل سیستم ماهواره اهمیت نتایج بررسی میگردد  در ادامه توضیحاتی پیرامون مباحث بخشهای مختلف مقاله ارائه می  گردد  در بخشش  یک مدل خطی وجود دو ن تآخیر زمانی در دینامیک آن  مورد بررسی قرار گرفته است  در بخش  معیار پیشنهادی مرتبط با بحث پایداری سیستم مطرح میشود و در ادامه طراحی کنترل کننده فیدبک حالت در بخش ا بررسی شده است  نتایج شبیهسازی در مورد یک سیستم عددی و مدل سیستم ماهواره در بخش و ارائه شده است  نتایج مطالعهی صورت گرفته در این مقاله نیز در بخش   مورد جمعبندی است    سیستم حلقه بسته یک سیستم زمان پیوسته خطی است که مدل دینامیکی به صورت زیر تعریف میشود:     بردار حالت بردار ورودی کنترلی است  همچنین  ماتریسهای ثابت میباشند  ساختار  شکل     نشان داده شده است  همانطور که مشاهده میشود تاخیر موجود در  با توجه به مسیر انتقال دادهها  به دو نوع تآخیر سنسور به کنترلکننده حکه  و تآخیر کنترلکننده به عملگر  دستهبندی میگردد که فرض شده است این تآخیرها تقریبا پیوسته و دارای کران بالا و پایین می  باشند  بنابراین با اعمال کنترلکنندهی فیدبک حالت      دینامیک سیستم حلقه بسته به صورت زیر بازنویسی میشود:  ‌‌       ازز آنجایی که هدف این مقاله معرفی معیار پایداری وابسته به تاخیر است  سعی شده با استفاده از یک  جدید و بهکارگیری نامساوی ویرتینگر و نامساوی ترکیب متقابلا محدب  معیار پایداری به صورتت مجموعهای از نامساویهای ماتریسی خطی به دست آید  با حل   به دست آمده بیشترین کران بالای تاخیرها و با کمترین محافظهکاری نسبت به برخی مطالعات گذشته به دست آمده است  برای به دستت آوردن معیارهای پایداری لمهای زیر استفاده میشوند:نامساوی مبتنی بر نامساوی ویرشگر   و  : به ازای ماتریسمعلوم و برای همهی توابع پیوستهی نامساوی زیر برقرار ! سبه  به عنوان نتیجه میتوان بیان کرد که سیستم     پایدار مجانبی است اگر  برقرار باشند کنترلکننده فیدبگ حالت » در این بخش پایداری با بهرهی کنترلی  نامعلوم مورد مطالعه قرار گرفته است  با فرض نامعلوم بودن ماتریس  نامساویهای و  ه   به دلیل وجود جملات  خطی نخوامند بود  با تعمیم نتایج قضیه    قضیه   به منظور طراحی بهرهی به دست آوردن معیار پایداری به صورت زیر تعریف میگردد: قضیه  سیستم حلقه بستهی دارای تاخیر متغیر با زمان     پایدار مجانبی است اگر  ماتریسهای مثبت معینم   ماتریسهای  داشته باشند به گونهاس  که  برای اینکه شرط اول روش لیاپانف کراسفسکی برقرار باشد  بایده درنظر گرفته شود  با توجه به تابعی فوق  چون جملات تشکیلدهندهی  هستند  برای اینکه      مثبت معین باشد  کافی است ماتریسهای مثبت معین باشند  براساس شرط دوم روش لیاپانف کراسفسکی  برای پایداری سیستم نیاز است برقرار گردد  به این منظور مشتق با این تعاریف معیار پایداری مناسب به صورت قضیه   بهدست آمده و بهرهی  نیز طراحی میگردد  از آنجایی که با ضرب اا  در طرفین قضیه   ماتریس   از طریق دو عبارت   در نامساوی وجود دارد پس نمیتوان آنها را به دو متغیر مستقل از هم تعریف نمود  وجود جملهی    مساله را به یک مسالهی غیر محدب تبدیل میکند  از الگوریتم معرفی شده در  به منظور حل مسالهی غیرمحدب استفاده شده است  استفاده از این الگوریتم  موجب اعمال نامساویهای دیگری نیز شده است  این الگوریتم مساله غیرمحدب را به مسآلهی بهینهسازی غیرخطی و مبتنی بر زیر تبدیل میکند:کراسفسکی  دارای تاخیر متغیر با زمان برقراری روابط  میباشد  رابطهی  و  بیان میکند که برای       اگر شرط زیر برقرار باشد مشتق همواره منفی معین خواهد بود   از آنجایی که ماتریسهای برحسب تاخیر  مشتق آن  به صورت مناسب میباشند مسئله به صورت محدب فرموله شده است بنابراین در صورتی که نامساوی فوق در نقاط راس بازهی برقرار باشد به ازای تمامی مقادیر  درون بازه نیز برقرار خواهد بود  لذا در مثالها و جداول این مقاله و تحقیقات مشابه نیز با معیار در نظر گرفتن کرانهای تاخیر سعی شده است پایداری سیستم تاخیردار مورد بررسی قرار گیرد و نیازی به بررسی مقادیر تاخیر درون بازهی تغییرات نیست  در این مقاله مشابه با برخی مطالعات پایداری که در آنها دو  تآخیر به صورت جداگانه در نظر گرفته میشود  فرض شده است کران پایین تاخیرها صفر میباشند یعنی      به این صورت برای محاسبهی هرکدام از کران های بالا نیاز است مقدار کران بالای دیگری معلوم فرض شود  در واقع  برای مقایسه  کران بالای تاخیرها به عنوان معیار در نظر گرفته شده است  مثالل   برای ارزیابی کارایی قضایای به دست آمده در تحلیل پایداریدر فصل قبل  مثال عددی معروفی که به عنوان مثال معیار در مقالات متعددی در نظر گرفته شده مورد بررسی قرار گرفته است  و       در اینن مثال سیستم     با مقادیر ماتریسی زیر درنظر گرفته شده است:  همچنین فرض شده است که تغییرات دو تاخیر   یعنی مشتق آنها  به صورت      باشد  همانطور که ملاحظه میگردد دینامیک بخش بدون تاخیر سیستم یک دینامیک پایدار است زیرا مقادیر ویژهی ماتریس است  پس تنها عامل ناپایداری این سیستم خطی وجود تاخیر میباشد  وجود تاخیر تا حدودی  همچنان پایداری را برهم نمیزند پس محاسبهی این حدود یا کران اهمیت دارد  در جدول   برای محاسبهی بیشترین حالت تاخیر       که با     نمایش داده میشود  معلوم در نظر گرفته شده است  با اعمال سه وضعیت معلوم برای  محاسبه گردیده است  سه ردیف اول این جدول نتایج روشهای اعمال شده به ترتیب در  را نشان میدهد  در   با تعریف یک تابعی لیاپانف کراسفسکی و با استفاده از روش نیوتون لیبنیز و با تعداد وو متغیر  در  و   به کمکک تکنیکهای جدید ادغام با فرمول نیوتون لیبنیز و با تعداد و  متغیر  آنالیز پایداری مطالعه شده و نتاچ آن ارائه گردیده است  در ردیف بعدی این جدول نتایج آنالیز در قضیه   ارائه شده است  با ملاحظهی این نتاچ  دیده میشود که قضیه   با تعداد متغیرهای نزدیک به  بسیار بهتر و محافظهکاری کمتری دارند  حال با محاسبهی بیشترین حالت تاخیر نمایش داده میشود  و با فرض معلوم بودن  حاصل میگردد  در این جدول  همانطور که مشاهده میشود  دارای محدودیت بوده و قادر به تخمین بیشترین کران بالا برای  به ازای هر فرض منطقی برای  ‌‌  نیستند  علاوه بر این  میزان کران تخمینی این دو روش باا محافظهکاری زیادی همراه است  براساس  جدول    روش پیشنهادی در این پژوهش علاوه بر محافظه کاری کمتر  محدودیتی نیز بر  ندارد  پس با توجه به جداول و نتایج حاصل شده کارآمدی روش ارائهه شده برای آنالیز پایداری در این مقاله به خوبی نشان داده شده است  مثال و سیستم یک ماهواره که در  مورد بررسی قرار گرفته در نظر گرفته شده است  ساختار این سیستم در   شکل     نشان داده شدهه است  و    با توجه به   شکل      مدل سیستم ماهواره از دو بدنهی سخت که توسط یک فنر با گشتاور ثابت ال و نسبت میرایی ویسکوزیته  به هم متصل شدهاند  تشکیل است  در حالت عدم وجود اغتشاشش معادله دینامیکی سیستم به صورت زیر   فرض در نظر گرفته شده است  در تحقیقات    به عنوان مجم تمام تآخیرهای موجود در دحا با مشتق برابر با یک در نظر گرفته بثبده است  سپس کران بالای این تاخیر با فرض کران پایین معلوم محاسبه شده است  از آنجایی که با فرضهای در نظر گرفته شده بر  دارای دو تآخیر  میتوان عملکرد این دو حالت را معادل هم قرار داد بنابراین نتایج مطالعهی صورت گرفته در این مقاله با در جدول   مورد مقایسه قرار میگیرد  همانطور که مشاهده میگردد محافظهکاری نتایج این پژوهش کمتر از گذشته است  بهطور مثال برای    یا همان کران پایین تاخیر در مدل موردنظر در مقالات ذکر شده  بیشترینن مقداری که در     محاسبه شده است برابر با است  این مقدار با بهرهی کنترلی به صورت   بیشترین مقدار تاخیر برابر با  لاو ه و بهرهی کنترلکننده  بیشترین مقدار برای  به دست آمده است  بنابراین علاوهه بر تعیین محدودهی تغییرات هر دو تآخیر  محدودهی تغییر      نیز با محافظهکاری کمتر به دست آمده است  با فرض شرایط اولیه برای حالتهای مدل دینامیکی ماهواره به صورت  نمودار حالتهای آن تحت بهرهی فیدبک حالت   در   شکل     نشان داده شده است که نشان میدهد تحت کنترل  کنندهی طراحی شده  حالتهای سیستم پایدار میگردند     نتیجه ی در این مقاله آنالیز پایداری و پایدارسازیی مورد مطالعه قرار گرفته است  در ابتدا یک مناسب انتخاب شده است   سپس با بهرهگیری از نامساوی مبتنی بر ویرتینگر و نامساوی ترکیب متقابلا محدب یک معیار پایداری جدید بهدست آمده است  نتایجج بهدست آمده براساس این معیار  دارای محافظهکاری کمتری نسبت به برخی مطالعات گذشته است  براساس معیار معرفی شده نیز طراحی کنترلکنندهی فیدبک حالت برای تضمین پایداری مجانبی دخل صورت گرفته است  درنهایت با استفاده مثالهای کاربردی از جمله سیستم یک ماهواره کاهش محافظهکاری و تآثیر مطالعهی صورت گرفته نشان داده   یعنی اگر  برابرگردد  خواهیم داشت   پس میتوان از بررسی شرط    برای بهینهسازی متغیرهای ماتریسی  استفاده نمود  


مشخصات

مشخصات

توسط: فاطمه خیراندیش؛ محسن اکرامیان؛ محمد عطایی مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 9 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018