مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

مقایسه تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بسته‌ای و تبدیل هیلبرت‌ ‌هوانف پیشرفته در تشخیص عیب شکست میله روتور

چکیدهیکی از روش‌های رایج تشخیص عیب ماشین‌های دوار، تشخیص عیب مبتنی بر سیگنال است که پردازش سیگنال یک جزء جدایی ناپذیر آن محسوب می‌شود. پردازش سیگنال داده‌های خام را به ویژگی‌های مفیدی برای انجام عملیات تشخیص عیب تبدیل می‌کند. این ویژگی‌ها بایستی مستقل از شرایط کاری نرمال ماشین و نویز خارجی باشند و تنها به عیوب ماشین حساس باشند. از این رو ارائه تکنیک‌های پردازشی کاراتر به منظور دستیابی به ویژگی‌های مفیدتر از سیگنال و در نتیجه تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر عیب، مورد توجه محققان قرار گرفته است. این پروژه تکنیک‌های تبدیل هیلبرت-هوانگ پیشرفته و تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بسته‌ای را برای دستیابی به باندهای فرکانسی باریک و استخراج فرکانس لحظه‌ای و حذف نویز موجک بسته‌ای را برای حذف نویز سیگنال اولیه، به سیگنال ارتعاشی مربوط به عیب میله شکسته روتور اعمال می‌کند تا به ویژگی‌های مفیدتری از سیگنال ارتعاشی برای انجام مراحل بعدی تشخیص عیب دست یابد. مقایسه طیف دامنه تبدیل هیلبرت و فرکانس لحظه‌ای آشکارسازی شده توسط تکنیک‌های تبدیل هیلبرت-هوانگ پیشرفته و تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بسته‌ای، برتری تکنیک دوم را در آشکارسازی فرکانس‌های مربوط به عیب نشان می‌دهد.


نمای مطلب

مقایسه تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای و تبدیل هیلبرت هوانف پیشرفته در تشخیص عیب شکست میله روتورمقدمه در طول عملکرد ماشینهای دوار  خاصیت دینامیک ذاتی و تحریکات خارجی  مخصوصآ تحت بثبرایط کاری متغیر با زمان  اغلب به بببیگغالهای غیرایستا منجر میشود  این سیگنالهای غیرایستا حاوی اطلاعاتی درباره وضعیت سلامت ماشین هستند  بنابراین درصورت اعمال روشهای پردازشی مناسب به این سیگنالها  میتوان ویژگیهای مهم عیب را که در کشف و تشخیص عیب استفاده میشوند  استخراج کرد  از آنجایی که اکثر روشهای مرسوم پردازش سیگنال  با فرض ایستا بودن است  این روشها ستوانند آنالیز برحسب میانگین آماری را تنها در یکی از دو حوزه زمان یا فرکانس انجام دهند  و نمیتوانند ویژگیهای محلی را هم در حوزهی زمان و هم در حوزه فرکانس بهطور همزمان آشکار کنند  از طرف دیگر ویژگیهای آماری سیگنالهای غیرایستا  با زمان تغییر میکند  بنابراین در کاربردهای مهندسی اعمال چنین روشهایی برای آنالیز سیگنالهای غیرایستا نامناسب است  لذا در تشخیص عیب ماشینآلات  توسعه روشهای پردازش سیگنال  برای استخراج ویژگیهای متغیر با زمان از سیگنالهای غیرایستا  بسیار اهمیت یافته و آنالیز زمان  فرکانس بهعنوان یک روش موثر برای حل این مشکلات مورد توجه قرار گرفته است      از جمله سیگنالهایی که در تشخیص عیب مبتنی بر سیگنال مورد استفاده قرار میگیرند  سیگنالهای ارتعاشی هستند که اطلاعات مفیدی از وضعیت ماشینهای دوار ارائه میدهند  و با استفاده از آنها میتوان انواع مختلفی از عیوب را آشکار کرد  از اینرو روش های پردازش سیگنال مبتنی بر ارتعاش  یکی از ابزارهای پایهای برای تشخیص عیب ماشینآلات دوار به شمار میروند  بهطوری که هنوز هم توسعه و فراگیری روشهای موثر پردازش سیگنال که قادر به استخراج مشخصات کلیدی عیوب از سیگنالهای ارتعاشی باشند  یک چالش محسوب میشود      در میان ماشینآلات دوار  موتورهای القایی بهواسطه قابلیت اطمینان و عملکرد بالا  نقش مهمی در بسیاری از صنایع بازی میکنند  این موتورها علیرغم قابلیت اطمینان بالا  در معرض برخی عیوب قرار میگیرند  که میتوان با اعمال به موقع روشهای پایش وضعیت این عیوب را رفع و از پیشرفت آنها جلوگیری کرد  عیوب رایج موتور شامل عیوب روتور  استاتور  بیرینگ و دندهها میشود  در این مقاله عیب میله شکسته روتور  مورد بررسی قرار گرفته  بهطوریکه سیگنال ارتعاشی این عیب از سیستم آزمایشگاهی استخراج شده و عملیات استخراج ویژگی روی آن انجام میشود  در سال مرجع     در تشخیص عیب شکستگی میله روتور موتور القایی تحت شرایطی که نرخ نمونهبرداری پایین است  برای استخراج ویژگی از تبدیل موجک بستهای استفاده کرده و نشان میدهد که در حالت استفاده از تبدیل موجک بستهای ایستا  علاوهبر اینکه نرخ نمونهبرداری پایین بر عملکرد تشخیص عیب تاثیرمنفی نمیگذارد  از نظر محاسبات و پیادهسازی نیز به هزینه کمتری نیاز دارد  همچنین      عیب شکستگی میله روتور موتور القایی الکتروپمپ را با استفاده از سیگنال ارتعاشی حالت ماندگار و درر حالتی که موتور با سرعت پایین در حال کار است  مورد بررسی قرار داده و از ویژگیهای حوزه فرکانس که بهشدت به لغزش موتور وابسته است  برای تشخیص عیب استفاده میکند  در این روش علاوه بر اینکه ماهیت غیرایستایی سیگنال ارتعاش نادیده گرفته میشود  تشخیص عیب در حالتهایی که بار موتور کم بوده و در نتیجه لغزش موتور کم است  با شکست مواجه میشود  در همان سال مرجع  و   به بررسی عیب شکستگی میله روتور موتورالقایی با استفاده از سیگنالهای ارتعاشی حاصل از سنسورهای پرداخت  سیگنالهای حاصل از روتور در حالت بدون بار و تحت بار با استفاده از طیف سیگنال ارتعاشی و آنالیز تبدیل فوریه سریع مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات ویژگیهایی همچون گبثبتاور  سرعت  نویز و ارتعاش تحت بارهای مختلف با توجه به تغییر لغزش موتور تحلیل شد که درر این حالت نیز کاستیهای کار قبلی به چشم میخورد  در همان سال   به مروری بر کاربرد روش تجزیه حالت تجربی در تشخیص عیب ماشینآلات دوار پرداخت  در سال   یک آنالیز زمان از سیگنالل ارتعاشی در جهت محوری و شعاعی هسته برای تشخیص عیب شکستگی میله روتور ارائه کرد  بهطوری که ابتدا از آنالیز حوزه فرکانس برای جدا کردنا حالت معیوب و سالم و سپس از تبدیل موجک گسسته برای بررسی دقیقتر مورد مشکوک استفاده کرد  اما چالشی که وجود داشت نزدیکی مولفه فرکانسی عیب میله شکسته به مولفه فرکانسی اصلی موتور در حالت کار در بار کم بود  که تشخیص عیب را در مرحله اول که در حوزه فرکانس انجام میشد  با مشکل مواجه میکرد  در همان سال   از سیگنالهای ارتعاشی و روشهای هیلبرت  و تبدیل موجک پیوسته برای تشخیص عیوب مختلفی استفاده کردهه و نتایج حاصل را برای یافتن فرکانسهای عیوب مربوطه مقایسه کرد  نتایج مقایسه حاکی از آن بود که اگر چه تبدیل موجک پیوسته تفکیک زمانی بهتری در ناحیه فرکانس بالا بدست میدهد  نمی تواند ضربه  هایی که فاصله زمانی بین آنها بسیار کم است را جدا کند و در این زمینه تبدیل هیلبرت نسبت به تبدیل موجک پیوسته بهتر عمل میکند  از طرف دیگر تبدیل موجک پیوسته به زمان محاسباتی بیشتری نیاز دارد و در مقابل تبدیل هیلبرت نیازمند یک روش پیشپردازش نظیر تجزیه حالت تجربی میباشد  بنابراین هرکدام نسبت به دیگری مزایا و معایبی دارد که نمیتواند بر دیگری ترجیح داده شود  در همان سال  و  مروری بر روشهای موثر تشخیص عیب مبتنی بر سیگنال ارتعاشی و صوتی انجام داد  در سال به مرور تشخیص عیب مبتنی بر مدل  مبتنی بر سیگنال و تشخیص عیب مقاوم پرداختت و انواع روشهای موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار داد  در سال روش تبدیل موجک را بر روی ارتعاشات حالت گذرای موتور القایی در حالت شکستگی میله روتور تحت بارهای مختلف اعمال کرد  تفاوت آن با کارهای قبلی تشخیص عیب میله شکسته با شدتهای مختلف و در بارهای مکانیکی مختلف و با استفاده از ارتعاشات در سه جهت موازی با محور روتور  عمود بر محور روتور و در جهت شعاعی بود  که در جهت موازی با محور روتور بهترین نتیجه را در دستهبندی با استفاده از نزدیکترین همسایه بدست آورد  اما این مرجع پس از اعمال تبدیل موجک گسسته  سیگنال مربوط به باندد فرکانسی  را انتخاب کرده و سپس روی آن سایر مراحل تشخیص عیب را انجام میدهد  درحالیکه برای عیب میله شکسته مخصوصآ در حالت شدتهای کم و عیوب تازه متولد  مولفههای فرکانسی با توجه به دور موتور میتوانند تا هفت برابر حاصلضرب دور موتور در فرکانس لغزش وجود داشته باشند  بنابراین فقط استفاده از این باند فرکانسی در صحت و کیفیت تشخیص عیب اختلال ایجاد میکند  در همان سال      به مطالعه انواع عیوب روتور در سیستم روتور بیرینگ با استفاده از روشهای تبدیل فوریه زمان کوتاه  تبدیل موجک پیوسته و تبدیل هیلبرت هوانگ پرداخت و نتایج آنها را مقایسه کرد  در همان سال      به تشخیص عیب سیستم روتور  بیرینگ با روش تجزیه حالت تجربی و نگاشت فضای پرداخت  در سال   برای پردازش سیگنالهای چندمولفهای روش جدیدی پیشنهاد کرد که در آن تجزیه حالت تجربی را با تبدیل موجک ترکیب کرده و اصلاحاتی در تبدیل هیلبرت برای دستیابی به فرکانس لحظهای ایجاد میکند  درنهایت نتاچ روش پیشنهادی را با روشهای تجزیه حالت تجربی و تجزیه حالت تجربی دستهای مقایسه کرده و شایستگی روش پیشنهادی در تشخیص عیب سایش محلی روتور را نشان سدهد  در این مقاله سیگنال ارتعاشی مربوط به عیب میله شکسته روتور از یک سیستم الکتروپمپ آزمایشگاهی جمعآوری شده و دو روش تبدیل هیلبرت هوانگ پیشرفته و تبدیل هیلبرت مبتنیبر تبدیل موجک بستهای برای استخراج مولفههای فرکانسی متناظر با عیب میله شکسته استفاده میشوند  بدین صورت که ابتدا عملیات حذف نویز توسط تبدیل موجک بستهای روی سیگنال ارتعاشی انجام شده و سپس فرکانس لحظهای سیگنال حذف نویز شده با استفاده از روش تبدیل هیلبرت هوانگ پیشرفته و تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای بهطور جداگانه استخراج میشود  در نهایت طیف دامنه تبدیل هیلبرت و دقت در استخراج مولفههای فرکانسی این دو روش مقایسه شده و برتری روش تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای در استخراج مولفههای فرکانسی متناظر با عیب میله شکسته روتور ثابت میشود  با این روشها از یک سو مولفههای فرکانسی مربوط به عیوب تازه متولد که بهدلیل دامنه کم به آسانی آشکار نمیشوند و یا مولفههای فرکانسی عیب میله شکسته که در بارهای کم در مولفههای اصلی حاصل از خاصیت دورانی سیبشم گم میشوند  آشکارسازی شده و از سوی دیگر خاصیت غیرایستایی سیگنال ارتعاشی در آنالیزها لحاظ میشود و نتایج قابل اطمینانتر و مقاومتری حاصل میشود     حدف نویز موجک بسته!ی حذف نویز مبتنی بر موجک براساس قانون آنالیز چند تفکیکی است  با استفاده از تجزیه موجک چند سطحی  ضرایب جزئیاتا و تقریب بدست میآیند  گراسمن  و   ثابت کرد که واریانس و دامنه جزئیات نویز سفید در سطوح مختلف  با افزایش سطح تجزیه کاهش مییابد در حالی که دامنه و واریانس تبدیل موجک سیگنال مورد پردازش ارتباطی با تغییر مقیاس ندارند  براساس این ویژگی  با تنظیم مناسب ضرایب موجک  نویز میتواند ضعیف شده و یا حتی حذف شود  فرایند حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک  سه مرحله انجام میشود  این سه مرحله بهصورت زیر خلاصه میشود: تجزیه سیگنال: انتخاب یک پایه موجک و انتخاب سطح محاسبه تجزیه موجک بستهای سیگنال در سطح  آستانهگذاری ضرایب جزئیات: انتخاب یک آستانه و اعمال آستانهگذاری نرم تنها به ضرایب جزئیات  بازسازی سیگنال: محاسبه بازسازی موجک توسط ضرایب تقریب اصلی سطح آخر و ضرایب جزئیات اصلاح شده سطح آخر  درگل این روش عملکرد بسیار خوبی روی نویز گوسی داشته و اغلب توانایی کاهش بهینه نویز را دارد          تبدیل هلبرت هواس پیشرفته روش شناخته شده تبدیلل هیلبرت هوانگ اساسآ براساس کانولوشن سیگنال   تعریف میشود و میتواند به ویژگیهای محلی      تاکید کند   متفاوت است    بهعلاوه تبدیل هیلبرت  هوانگ پیشرفته براساس تجزیه حالت تجربیی دستهای انجام میشود  بدین صورت که تبدیل هیلبرت بر روی توابع حالت ذاتی حاصل از تجزیه حالت تجربی دستهای اعمال شده و طیف هیلبرت هوانگ سیگنال تولید میشود  درنهایت بنابر طیف هیلبرت  هوانگ  عیوب ماشینآلات دوار استخراج میشود     تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجگ بستهای تبدیل موجک بهعنوان یک ابزار مدرن برای پردازش سیگنال  در حوزههای مختلف توجه زیادی را هم در آنالیز تئوری و هم درکاربردهای مهندسی به خود معطوف کرده است  تبدیل موجک میتواند برای آنالیز چند مقیاسی یک سیگنال از طریق تاخیر شود و بنابراین قادر به استخراج استخراج موثر ویژگی هم در حوزه زمان و هم در حوزه فرکانس میباشد  در نتیجه تبدیل موجک بهطور موفقیتآمیز برای پایش وضعیت و تشخیص عیب تجهیزات الکترومکانیکی اعمال شده است  یک عیب تبدیلل موجک این است که تفکیک فرکانسی در زیرباند فرکانس بالا  که اغلب مشخصههای معیوب در آن قرار دارند  نسبتآ ضعیف است  برای رفع این مشکل تبدیل موجک بستهای مورد توجه قرار گرفته است  تبدیل موجک بستهای فضای فرکانسی را به بخشهای مختلف تقسیم میکند و منجر به مکانیابی زمان  فرکانس بهتر سیگنال میشود  در سالهای اخیر تبدیل موجک بستهای بهعنوان یک روش مشهور در حوزه پایش وضعیت و تشخیص عیب استفاده شده است       تبدیل موجک بستهای میتواند اطلاعات بخش جزئیات سیگنال در منطقه فرکانس بالا را نیز تجزیه کند  برای انجام تبدیل موجک بستهای یک سیگنال در یک سطح معین  مثلا سطح     توابع بهصورت رابطه     تعریف میشوند ضرایب موجک سطح ضرایب در سطح به ترتیب زیرباندهای  هستند  و   تعداد ضرایب موجک است  همانطور که در   شکل      نشان داده شده است  یک تبدیل موجک بستهای سه سطحی  هشت زیرباند تولید میکند و هر زیر باند     اطلاعات فرکانسی موفق پوشش میدهد       در کاربرد عملی  تجزیه موجکک بستهای تعداد زیادی پایه ایجاد میکند که میتوان از میان آنها بهترین بیان را با توجه به هدف تجزیه جستوجو کرد  این کار با یافتن بهترین یک معیار آنتروپی قابل انجام است  از اعمال تبدیل موجک بستهای  با اعمال تبدیل هیلبرت به هریک از ضرایب حاصل از تبدیل موجک میتوان به فرکانسهای لحظهای دست یافت  در واقع در این الگوریتم برای رسیدن به سیگنال تک مولفهای از تبدیل موجک بستهای استفاده شده است  به این الگوریتم تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای گفته میشود  و  سیستم برای نمایش اثربخشی روش پیشنهادی  سیگنال ارتعاشی بدنه موتور القایی یک الکتروپمپ  کهه تصویر آن را در   شکل مشاهده میکنید  استخراج میشود  این موتورالقایی یک موتور   قطب   کیلووات ساخت شرکت موتوژن است که به یک پمپ گریز از مرکز   مرحلهای مدل   ساخت شرکت پمپیران با حداکثر ارتفاع خروجی  کوپل شده است  با توجه به   شکلهای   در مییابیم که با اعمال عیب میله شکسته  دامنه هارمونیکهای اصلی کاهش یافته و باندهای کناری نسبت به هارمونیک اصلی رشد کردهاند  همچنین همانطور که انتظار میرفت  سرعت در حالت عیب میله شکسته از  کل کاهش یافته است  هارمونیکهای طیف تبدیل فوریه سیگنال ارتعاشی حالت معیوب  با وجود رشد هارمونیکهای مربوط به عیب  نسبت به سایر هارمونیکها  مخصوصآ برای عیوب تازه متولد  بسیار کوچک بوده و برای موتور متصل به پمپ  در نویز عملی و فرکانسهای مربوط به پمپ و ها رمونیکهایش گم میشوند  که   فرکانس جریان استاتور  م تعداد قطبهای موتورالقایی سرعت چرخشی موتور است       در یک سطح جدی از عیب  این هارمونیکها در طیف فرکانسی قابل مشاهده هستند  اما برای یک عیب تازه متولد  که هارمونیکهای متناظر با عیب ضعیف هستند  مانند آنچه که در این مقاله مورد بحث است   با توجه به   شکل بهدلیل وجود پیکهای قویتر در طیف فرکانسی  کشف هارمونیکهای مرتبط با عیب میله شکسته روتور کار دشواری است  از این رو یافتن راهحلی برای جداسازی مولفههای مرتبط با عیب میتواند راهگشا باشد       اعمال حذف نویز موجک بستهای حذف نویز موجک بستهای یک روش موفق حذف نویز است که آستانهگذاری را روی ضرایب موجک بستهای اعمال میکند  درحال حاضر هیچ دستورالعمل مشترکی برای چگونگی انتخاب پایه موجک مناسب و سطح تجزیه کالاا وجود ندارد  دومین مشکل اساسی به انتخاب آستانه و چگونگی انجام آستانهگذاری مربوط میشود  برخلاف تنح و تعداد زیاد استراتژیهای انتخاب آستانه که در کارهای اخیر ارائه شده  انتخاب آستانه برای مواردی کهه از سیگنال مورد پردازش هیچ اطلاعات پیشینی وجود ندارد  هنوز یک موضوع باز است  بنابراین برای حذف نویز سیگنالهای آزمایشگاهی میزان حذف نویز نامعلوم بوده و احتمال اینکه در اش حذف نویز اطلاعات سیگنال اصلی نیز از بین برود وجود خواهد داشت  برای مقابله با این مشکلات  در این پژوهش چهار ک پایه موجک   سه روش انتخاب آستانه و سه ی معیار برای ارزیابی عملکردد آستانهگذاری برگرفته از  و   استفاده شد  پایههای موجک شامل   میشود  در واقع سیگنال ارتعاشی طی برنامهای برای هر روش انتخاب آستانه  با تمامی پایههای موجک حذف نویز شده و نتیجه عملکرد آن در حذف نویز با استفاده از معیارهای نسبت سیگنال به اصل  درصد ریشه میانگین مربعات تفاضلو حداکثر خطا ارزیابی شد  نتیجه ارزیابی نیز بر اساس بیشترین سقا  کمترین میزان کمترین میزان حداکثر خطا  اعلام شد  با بررسی نتایج بهدست آمده  بهترین رگرسور   بهترین  برای  رگرسور و بهترین حداکثر خطا برای رگرسور بهدست آمد  در این فرایند با توجه به مرجع  در واقع محتاطانهترین حذف نویز اعمال میشود    شکل و   سیگنال حذف نویز شده و طیف فوریه آن را برای یک حذف نویز موجک بستهای   سطحی با معیار عملکرد هسفا نشان میدهد       اعمال تبدیل هیلبرت  هوانگ پیشرفته در این مرحله به سیگنال حذف نویز شده تبدیل هیلبرت  هوانگ پیشرفته اعمال میشود  بنابر   در اکثر موارد اضافه کردن نویزی با دامنه برابر انحراف معیار داده اصلی و تعداد تلاش    و  کم پیشنهاد میشود  توابحع حالت ذاتی حاصل از تجزیه حالت تجربی دستهای در   شکل قابل مشاهده هستند    شکل     نشان میدهد که الگوریتم در جهت جداسازی مولفههای سیگنال از یکدیگر و ایجاد سیگنالهای تک مولفهای عمل کرده و در واقع مولفههای فرکانسی نهفته در سیگنال را تفکیک کرده است  پس از محاسبه فرکانسهای لحظهای از آنها میانگینگیری شده و میانگین ده فرکانس لحظهای حاصل از تبدیل هیلبرت هوانگ پیشرفته در جدول  نشان داده شده است    شکل     طیف دامنه تبدیل هیلبرت  هوانگ پیشرفته را نشان میدهد  با توجه به این طیف  جداسازی مولفههای فرکانسی بهخوبی انجام نشده است  الگوریتم این روش را در فلوچارت   شکل  مشاهده میکنید       اعمال تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای در این حالت به سیگنال حذف نویزشده تبدیل موجک بستهای اعمال میشود  پس از مقایسه اسپکتروم    سیگنال ارتعاشی در موجک مادرهای مختلف  تابع موجک مادر میر بهدلیل ایجاد بیشترین میزان تفکیک فرکانسی انتخاب شد  بنابراین  اعمال شده دارای سطح ا و تابع موجک مادر میر میباشد  ضرایب حاصل از تجزیه تبدیل موجک بستهای در   شکل نشان داده شده است  با توجه به   شکل و   ملاحظه میشود که همانطور که از این الگوریتم انتظار میرفت  سیگنال به باندهای فرکانسی مختلفی تجزیه شده و در هر سیگنال مولفههای فرکانسی خاصی ظاهر میشود تا برای اعمال تبدیل هیلبرت آماده شود  سپس به این ضرایب تبدیل هیلبرت اعمال شده و فرکانسهای لحظهای حاصل میشوند  پس از محاسبه فرکانسهای لحظهای  از آنها میانگینگیری شده و میانگین فرکانسهای لحظهای حاصل از تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای در جدول   نشان داده شده است    شکل نشان میدهد که جداسازی مولفههای فرکانسی با استفاده از این روش بسیار بهتر از تبدیل هیلبرت  هوانگ پیشرفته است و دقت بیشتری را در آشکارسازی مولفههای فرکانسی فراهم میکند  همچنین با توجه به   شکل فرکانس چرخشی موتور با دامنه بیشتر نسبت به سایر مولفهها به وضوح آشکارسازی شده است  نسبت به فرکانسهای جدول   و دو هارمونیک با فاصله نزدیک به صفر حاصل شد  خطای میان هارمونیکهای مربوط به عیب و میانگین فرکانسهای لحظهای حاصل از تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای  فرکانسهای معرف عیب  در جدول   قابل مشاهده است  همچنین  هارمونیک با فاصله کمتر از یک نسبت به فرکانسهای جدول   حاصل شد که خطای میان هارمونیکهای مربوط به عیب و میانگین فرکانسهای لحظهای حاصل از تبدیل هیلبرت هوانگ پیشرفته  فرکانسهای معرف عیب  در جدول   قابل مشاهده است  با توجه به جدولهای   تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای در یافتن فرکانسهای معرف عیب موثرتر عمل کرده است  همچنین میانگین خطاهای جدول   نسبت به جدول   کمتر است  بنابراین تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای هم از نظر تعداد فرکانسهای آشکارسازی شده مرتبط با عیب و هم از نظر دقت این آشکارسازی موفقتر عمل میکند  از طرف دیگر با مقایسه طیف دامنه تبدیل هیلبرت برای هریک از الگوریتمها  مشاهده میشود که الگوریتم تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای در جداسازی فرکانسی و آشکارسازی مولفههای فرکانسی نزدیک به هم تواناتر است  بایستی توجه شود که یک الگوریتم دقیقتر منجر به ورودی غنیتر به بخش دستهبندی و جداسازی عیوب در بحث تشخیص عیب خواهد شد  از این رو میتوان نتیجه گرفت که تبدیل هیلبرت مبتنی بر تبدیل موجک بستهای در آشکارسازی مولفههای فرکانسی موفقتر بوده و صحت بیشتر و خطای کمتری دارد  اهمیت این صحت مخصوصآ درحالت عیب نازک شدگی میله روتور  که منجر به مولفههای فرکانسی ضعیفتری میشود  بیشتر آشکار میشود  


مشخصات

مشخصات

توسط: فرزانه صباغیان بیدگلی؛ جواد پشتان مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018