مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

بررسی تجـربی پرداخت‌کاری سایشی مغناطیسی به کمک ارتعاشات التراسونیک بر روی سطح داخلی قطعه‌کار لوله‌ای شکل

چکیدهفرآیند پرداختکاری سایشی مغناطیسی به کمک ارتعاشات التراسونیک، استفاده از ارتعاشات التراسونیک و فرایند پرداختکاری سایشی مغناطیسی برای پرداختکاری سطوح در کمترین زمان در حد نانومتر را با همدیگر ترکیب می‌کند. در این کار تجهیزات آزمایشگاهی برای پرداختکاری سایشی مغناطیسی به کمک ارتعاشات التراسونیک برای پرداختکاری قطعات لوله‌ای شکل ساخته شده است. با استفاده از این تجهیزات آزمایشگاهی، تاثیر پارامترهای آزمایشگاهی مانند ارتعاشات التراسونیک، شماره مش ذرات ساینده، نوع ذره ساینده (SiC و الماس) و زمان پرداختکاری روی درصد تغییرات زبری سطح داخلی قطعه‌کار لوله‌ای شکل از جنس آلومنیوم 6061 بررسی شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که استفاده از ارتعاشات التراسونیک اثر قابل توجهی بر کاهش زبری سطح قطعه کار داشت. با افزایش شماره مش ذرات SiCاز 90 تا 800 و همچنین افزایش زمان پرداختکاری، درصد کاهش زبری سطح افزایش یافت. از بین دو ذره ساینده استفاده شده، الماس کارایی بهتری از خود نشان داد. تصاویر میکروسکوپ نوری نشانگر آن است که مکانیزم پرداختکاری سایشی در حالت بدون التراسونیک، برای ذرات درشت، مکانیزم غالب دوجسمی و برای ذرات ریز، سه‌جسمی است. ولی در حالت استفاده از ارتعاشات التراسونیک برای ذرات ریز و درشت، مکانیزم سه‌جسمی پرداختکاری مشاهده شد.


نمای مطلب

بررسی تجربی پرداختکاری سایشی مغناطیسی به کمک ارتعاشات التراسونیک بر روی سطح داخلی قطعهکار لولهای شکلمقدمهبا توسعه تکنولوژیهای ساخت قطعات صنعتی  تقاضا برای تولید قطعات با کیفیت سطح مناسب برای کاربردهای متن در صنعت رو به افزایش است  از جمله این قطعات میتوان به قطعاتی که در ساخع نیمههادیها  قطعات انرژی اتمی  تجهیزات پزشکی و صنایع هوافضا کاربرد دارند اشاره کرد که دارای زبری سطح بسیار پایینی هستند  در میان آنها  پرداختکاری لولههای خلا  موجبرها و لولههای بهداشتی توسط روشهای سنتی مانند هونینگ به خاطر شکل آنها مشکل است  زبری سطح این لولهها کارایی کل سیستم را تحت تاثیر قرار میدهند  یکی از روشهای مدرن پرداخبکاری که میتوان برای پرداختکاری سطح داخلی این لولهها مورد استفاده قرار داد روش پرداختکاری سایشی ذرات مغناطیسی است که در آن نیروی برش توسط میدان مغناطیسی حاصل از آهنربا تامین میشود  روش طفل دارای مزیتهایی از قبیل خودتیز شوندگی  انطباقپذیری و کنترلپذیری ذرات ساینده است  در این روش ترکیبی از ذرات ساینده مانند کاربید سیلیسیم یا اکسید آلومنیوم و ذرات فرومغناطیس مانند آهن رویی سطحی که قرار است پرداخت شود  قرار گرفته و تحت تاثیر میدان مغناطیسی حاصل از آهنربا  ذرات ساینده به سطح قطعه میچسبند  با چرخش قطعهکار یا آهنرباها سطح قطعه پرداخت میشود  در روشهای سنتی پرداختکاری مانند سنگزنی و هونینگ بهخاطر نیروی مکانیکی حاصل از ابزار  عیوب سطحی مانند میکروترکها روی سطح قطعه ایجاد میشوند و بنابراین نمیتوانند کیفیت مناسب سطح را تامین کنند  اما در فرآیند لقا بهدلیل اینکه نیروی پرداختکاری بسیار پایین است دقت ابعادی و پرداخت سطح خوب بوده و میزان عیوب سطحی حداقل است        تاکنون از این روش برایی پرداختکاری سطوح تخت  سطوح استوآنهای  شیارها  سطوح آزاد  ابزارهای برش  و  و پلیسهگیری سوراخها   استفاده شده است  نتایج این تحقیقات نشان داده که روش روش موثری برای پرداختکاری بوده است  اخیرآ برخی از پژوهشگران از ارتعاشات التراسونیک در فرآیند پرداختکاری سایشی مغناطیسی استفاده کردهاند به این روش  پرداختکاری سایشی ذرات مغناطیسی بهکمک ارتعاشات التراسونیک گویند  استفاده از ارتعاشات التراسونیک دارای مزیتهایی است  از جمله این مزیتها میتوان به افزایش کارایی ماشینکاری شامل بهبود زبری سطح و کاهش زمان پرداختکاری اشاره کرد  مولیک و پاندی      از فرآیند برای پرداختکاری سطح تخت قطعه فولادی  با ذرات ساینده استفاده کردند  نتایج آنها نشان داد که استفاده از ارتعاشات التراسونیک درفرآیند پرداختکاری باعث پرداختکاری خیلی بهتر ببطکح نسبت به حالت پر اختکاری  مغناطیسی سنتی شده است  بهطوریکه به کمک ارتعاشات التراسونیک زبری سطح در مدت زمان رسیده است  خلج و همکاران  برای پرداختکاری سطح بیرونی لوله آلومنیومی استفاده کردند  عکسهای  و زبری آمده کارایی استفاده از ارتعاشات التراسونیک را نشان داد  جودال و همکاران  و   نیز از ارتعاشات التراسونیک برای پرداخعکاری سطح بیرونی قطعه استوآنهای از جنس آلومنیوم استفاده کردند  نتایج کار آنها نیز کارایی ارتعاشات التراسونیک را تایید کرد  یون و همکاران      از ارتعاشات التراسونیک برای پرداختکاری قطعه سرامیکی استفاده کردند  نتایج کار آنها نشان داد که استفاده از ارتعاشات التراسونیک باعث بهبود کیفیت سطح و نرخ باربرداری نسبت به حالت پرداختکاری سایشی مغناطیسی معمولی میشود  زبری سطح قطعه سرامیکی بعد از فرآیند به رسیده است  در تحقیقات انجام شده فوق ارتعاشات التراسونیک به آهنربا داده شده است  با توجه به اینکه دامنه ارتعاشات التراسونیک در حد چند ده میکرون است  حرکت ذرات که تابعع میدان مغناطیسی میباشد  نمیتواند قابل توجه باشد و تاثیرگذاری ارتعاشات بسیار کم است  لذا برای بررسی بهتر اثر ارتعاشات التراسونیک بر پرداختکاری سایشی مغناطیسی  ارتعاشات به قطعهکار داده میشود  هدف از انجام این کار  طراحی یک مجموعه آزمایشی جهت بررسی استفاده از ارتعاشات التراسونیک در فرآیند پرداختکاری سایشی مغناطیسی بر زبری سطح داخلی سطح لوله آلومنیومی است  در این تحقیق اثر پارامترهایی مانند شماره مش ذرات ساینده و سرعت دورانی قطعهکار بر زبری سطح بررسی خواهد شد     مواد و آزمایشها و     تجهیزات آزمایشگاهی به منظور انجام آزمایشها  ارتعاشات التراسونیک به قطعهکار داده شد  ابتدا ارتعاشات به آهنرباها داده شد که تاثیری بر زبری سطح نداشت  دلیل آن این است که حرکت ذرات ساینده تابع میدان مغناطیسی حاصل از آهنربا است و ازز آنجا که این میدان پراکنده است جابجایی آهنرباها در حد چند میکرومتر توانایی جابجا کردن ذرات ساینده را ندارد  نمای شماتیک دستگاه تهیه شده به منظور انجام فرآیند پرداختکاری سایشی مغناطیسی به کمک ارتعاشات التراسونیک در   شکل  نشان داده شده است    شکل    تصویر دستگاه  را نمایش میدهد  واحد تولیدکننده ارتعاشات التراسونیک بثبامل ژنراتور دامنه فرکانس ترانسدیوسر پیزوالکتریک و یک هورن است  منبع تغذیه التراسونیک تولید سیگنالهای الکتریکی فرکانس بالا میکند و این سیگنالها را به ترانسدیوسر منتقل میکند  ترانسدیوسر سیگنالهای الکتریکی با فرکانس حدود را به ارتعاشات مکانیکی تبدیل میکند  این ارتعاشات به هورن منتقل شده و توسط هورن دامنه آنها افزایش مییابد و درنهایت از هورن به قطعهکار منتقل میشود  قطعهکار در انتهای هورن جایی که ارتعاشات بیشینه است  بسته میشود  بهتر است هورنی طراحی شود که خواص آکوستیک آن نزدیک به ترانسدیوسر باشد  جنس هورن باید از مادهای باشد که میزان اتلاف انرژی را حداقل کند  برای مثال چدن شامل ذرات گرافیت بوده  که انرژی و صوت را جذب می کند  و انتقال صوت در آن ضعیف است  برای انتخاب جنس هورن  استحکام به خستگی یک پارامتر مهم است زیرا حدود  بار در ثانیه ارتعاش می  کند  همه مواد بستگی بهه جنسشان تا حدی اتلاف انرژی دارند  موادی مانند آلومنیوم  منیزیم و تیتانیوم میزان اتلاف انرژی کمی داشته و از اینرو برای طراحی هورن مناسب هستند  براساس مطالب گفته شده  برای ساخت هورن :: از آلومنیوم  استفاده شد  میتوان از جنسهای دیگری مانند تیتانیوم نیز استفاده کرد اما هزینه آنها نسبت به آلومنیوم خیلی بالاتر است  برای تعیین ابعاد هورن از آنالیز اجزاء محدود استفاده شده که در بخشش بعدی توضیح داده خواهد شد  از میان عوامل موثر بر راندمان آکوستیک فرآیند  اتصال صحیح تجهیزات شامل ترانسدیوسر  هورن و قطعهکار نقش اساسی را ایفا میکند  اتصالات در نقاط گره ارتعاشی انجام میشود بهطوریکه ارتعاشات نتوانند به سیستم اتصال منتقل شوند  هر چند از انتقال ارتعاشات التراسونیک به سیستم اتصال نمیتوان بهطور کامل جلوگیری کرد  قطعهکار به دو طریق میتواند به هورن متصل شود: الف  اتصال ثابت اتصال جداشدنی  در تحقیق حاضر استفاده از اتصال ثابت امکانپذیر نیست زیرا باید قطعهکار بعد از هر دفعه آزمایش تعویض شود  استفاده از پیچ باعث افت انرژی میشود  از طرفی پیچ مورد استفاده باید دارای مقاومت به خستگی بالایی باشد  پیچهای گرید برای این منظور بهترین ک هستند  آنالیز اجزاء محدود هورن برای تعیین فرکانسهای طبیعی شکلهای مود باید آنالیز مودال ساختار انجام شود  آنالیز مودال با استفاده از اجزاء محدود شامل تقسیم یک شی به اجزاء کوچکتر  بنابراین درجات آزادی کمتر میبثبود  و حل معادلات حاکم برای حل هر المان است  ازز نرمافزار آباکوس با مش برای آنالیز مودال استفاده شد  در طول فرآیند پرداختکاری به کمک ارتعاشات التراسونیک یک انتهای هورن به ترانسدیوسر متصل شده و طرف دیگر به قطعهکار متصل میشود  در حالیکه هر دو آنها با حداکثر دامنه ممکن ارتعاش میکنند  در این حالت هیج شرایط مرزی برای هر دو طرف هورن وجود ندارد که آنها را در مکان مشخصی ثابت در نظر بگیرد  این دلالت بر این دارد که هورن باید به صورت یک قطعه از دو طرف آزاد مدل شود  عملیات اتصال تنها در گرههای ارتعاشی انجام میگیرد و از آنجایی که هیچ ارتعاشی در این نقاط وجود ندارد  این فرض نتایج اجزاء محدود را تحت تاثیر قرار نمیدهد  طول هورن براساس آنالیز مودال با استفاده از اجزاء محدود در مود ارتعاشی طولی در انجام میشود  سیستم بهگونهای طراحی شد که بین دو پیزوالکتریک گره ارتعاشی قرار گیرد  اینکار باعث کاهش تنش روی پیزوالکتریکها شده و عمر آنها را افزایش میدهد  از همین نقطه برای اتصال مجموعه و اتصال آن به بلبرینگ استفاده شد    شکل    نمای مجموعه را قبل از مشبندی در نرمافزار آباکوس نشان میدهد  نام اجزاء مجموعه روی آن مشخص شده است    شکل تصویر مشبندی شده پیزوالکتریک را نشان میدهد    شکل   نتایج آنالیز مودال را نشان میدهد  همانطور که در شکل نیز مشخص است بیشترین دامنه ارتعاش در نوک هورن است  تغذیه التراسونیک استفاده شده در آزمایشها قابلیت تولید ارتعاشات در دامنه وسیعی از فرکانسها را دارد  در نتیجه تعیین فرکانس طبیعی هورن در مود مطلوب با هیچ محدودیتی مواجه نیست  به جز اینکه بهتر است از دامنه شنیداری انسان که  است بیشتر باشد  در پرداختکاری سایشی مغناطیسی بهکمک ارتعاشات التراسونیک اعمال ارتعاشات طولی بیشترین سود را دارد  انتظار میرود که وقتی هورن ارتعاشی در مود ارتعاشی تحریک شود  خصوصآ در اولین شکل مود   شرایط بهینه برای پرداختکاری حاصل شود  از گپ سنسور تبدیل کننده اسیلوسکوپ برای اندازهگیری دامنه ارتعاشات نوک ابزار استفاده شد  ولتاژ مناسب برای ایجاد دامنه ارتعاشات صفر تا پیک  ثبت و اندازهگیری شد  مواد از لوله آلومنیومی   هح به عنوان قطعهکار استفاده شد  این لوله در صنایع مختلف مانند صنایع هوافضا و پمپهای پنوماتیکی کاربرد دارد  درصد اجزاء تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی این جنس در جدول آورده شده است  سطح داخلی نمونهها قبل از پرداختکاری توسط سمباده به زبری رسیدند    شکل     تصویر میکروسکوپ الکترونی سطح داخلی لوله قبل از فرآیند نشان میدهد  از ذرات ساینده با شماره مش با قطر با قطر میانگین با قطر میانگین به عنوان ذرات ساینده استفاده شد و همچنین از ذرات آهن با قطر میانگین  میکرومتر به عنوان ذرات فرومغناطیس استفاده شد  نسبت وزنی ذرات ساینده به ذرات فرومغناطیس   و  وزنی انتخاب شد  به منظور ترکیب ذرات ساینده و ذرات فرومغناطیس و ایجاد چسبندگی مناسب بین آنها لازم است از روانکار استفاده شود  از اینرو از روغن بهعنوان روانکار استفاده شد  شرایط آزمایشگاهی در جدول  نشان داده شده است   اندازه گیریی زبری سطح زبری سطح داخلی لولههای آلومنیومی براساس زبری سطح میانگین     اندازهگیری و گزارش شد  به منظور اندازهگیری زبری سطح از دستگاه زبری سنج پرتومتر   ساخت شرکت موهرر آلمان استفاده شد  طول مسیر حرکت پراب و طول قطع به ترتیب روی   و و  ه میلیمتر تنظیم شد  برای که در آن  بمهل زبری سطح اولیه و محهل زبری سطح نهایی هستند  و و اصول فرآیند کل درر فرآیند فعلا  در ابتدا قطعهکار بین دو آهنربا قرار میگیرد  نحوه قرارگیری آهنرباها و قطعهکار و همچنین خطوط میدان مغناطیسی در   شکل    نشان داده شده است  ترکیب ذرات ساینده و ذراتت فرومغناطیس آهن درون لوله قرار داده میشود  تحت تاثیر میدان مغناطیسی حاصل از آهنرباها  ذرات مغناطیسی به سمت آهنربا کشیده میشوند و در نتیجه ذرات ساینده را که در زیر آنها قرار دارد را به سمت سطح داخلی لوله فشار داده و باعث نفوذ آنها درون سطح قطعه میشوند  شکل با چرخش قطعه کار ذرات ساینده از درون سطح قطعه ذرات خیلی کوچک بهصورت میکروبراده جدا کرده  منجر به کاهش ارتفاع قلههای سطح شده و باعث پرداخت سطح داخلی لوله میشود  فرآیند پرداختکاری سایشی مغناطیسی زیرمجموعه ماشینکاری ساینده سه جسمی ١ قرار میگیرد  در فرآیند پرداختکاری سه جسمی مانند لپینگ  یک لایهای از ذرات ساینده روی سطح قطعه توسط نیروی پرداختکاری میغلتند  این نیروی در فرآیند پرداختکاری سایشی توسط میدان مغناطیسی آهنربا تامین میشود   همانطور که در   شکل  نشان داده شده این نیرو روی ذرات ساینده توزیع میشود  بهطوریکه هر ذره بین سطح قطعه و ذرات آهن میغلتد  در حرکت غلتشی ذرات  ذره درون سطح نفوذ کرده میتواند از سطح قطعهکار برادهبرداری کند  این حرکت غلتشی برخلاف فرآیند سنگزنی که باعث خراش روی سطح میشود  باعث از بین رفتن خراشهای ایجاد شده پس از فرآیند سنگزنی و سمبادهزنی میشود  همزمان با دوران قطعه ارتعاشات التراسونیک نیز به قطعهکار اعمال میشود  اعمال ارتعاشات التراسونیک در جهت طول قطعهکار میتواند باعث بهبود حرکت نسبی ذرات ساینده در برابر زبریهای روی سطح داخلی قطعهکار شود  در فرآیند پرداختکاری سایشی مغناطیسی سنتی این حرکت نسبی تنها از طریق حرکت دورانبی قطعهکار تامین میشود در حالیکه در فرآیند طهه ارتعاشاتت طولی التراسونیک نیز به آن اضافه شده و باعث برداشته شدن بیشتر زبریها از روی سطح داخلی قطعهکار میشود  دامنه ارتعاشات التراسونیک با تغییر توان ورودی به منبع تغذیه تغییر میکند  بحث در ادامه تاثیر ارتعاشات التراسونیک  زمان پرداختکاری  شماره مش  نوع ذره ساینده بر درصد تغییرات زبری سطح  داخلی لولههای آلومنیومی بررسی شد     اثر زمان و ارتعاشات التراسونیک برر تغییرات زبری سطح   شکل و   تغییرات زبری سطح را نسبت به زمان هنگام استفاده از ذرات ساینده در دو حالت لعل نشان میدهد  همانطور که در   شکل و   نشان داده شده است با افزایش زمانن پرداختکاری تغییرات زبری سطح افزایش یافته است  در حالت  تغییرات زبری سطح از     در مدت زمان   در مدت زمان افزایش یافته و برای حالت فعلا تغییرات زبری سطح از     در مدت بهه   افزایش یافته است  با افزایش زمان پرداختکاری طول مسیر حرکت ذرات ساینده افزایش یافته  در نتیجه تعداد بیشتری از پستی و بلندهای روی سطح از بین رفته و کیفیت سطح بهبود مییابد  در   شکل و   مشاهده میشود که با اعمال ارتعاشات التراسونیک درصد تغییرات زبری سطح نسبت به حالت  افزایش قابل توجهی یافته است  دلیل این امر افزایش مسیر حرکت ذره در حالت است  بهطوری که ذرات برخلاف حالت  که دارای حرکت خطی هستند  حرکت محیطی   در حالت فعلا درای حرکت سینوسی میباشند  در حالت ذره دارای دو حرکت است:  حرکت محیطی ناشی از دوران قطعه حرکت در راستای محور مرکزی قطعهکار که ناشی از اعمال ارتعاشات التراسونیک به قطعهکار است  ترکیب این دو حرکت با یکدیگر تولید یک مسیر سینوسی برای ذرات میکند  مختصات ذره در هر نقطه از رابطه زیر بهدست میآید:     اثر ارتعاشات التراسونیک  شماره مش و نوع ذره ساینده بر تغییرات زبری سطح   شکل تاثیر شماره مش ذرات  بر روی تغییرات زبری سطح داخلی لوله در فرآیند پرداختکاری سایشی مغناطیسی به کمک ارتعاشات التراسونیک و بدون استفاده از ارتعاشات التراسونیک را نشان میدهد  همان طور که در شکل نشان داده شده با افزایش شماره مش ذرات ساینده درصد تغییرات زبری سطح افزایش یافته است  بهطوریکه در حالت بدون ارتعاشات التراسونیک تغییرات کاهش زبری  برای شماره مش افزایش یافته است  زمان پرداختکاری انتخاب شده است  در فرآیند پرداختکاری مغناطیسی ذرات ساینده زیر ذرات آهن قرار گرفتهاند و ذرات آهن تحت تاثیر میدان مغناطیسی  ذرات ساینده را بر روی سطح لوله فشار داده درون سطح نفوذ میکنند  شکل     با دوران لوله ذراتت ساینده شروع به غلتش کرده و با این کار برآمدگیهای روی سطح لوله برداشته شده و سطح پرداخت میشود  با افزایش شماره مش ذرات ساینده  ریز شدن ذرات  و ثابت بودن اندازه ذرات آهن  تعدادد بیشتری ذرات ساینده زیر ذرات آهن قرار میگیرند در نتیجه فشار روی هر تک ذره کاهش مییابد  هرچه فشار روی هر تک ذره افزایش یابد  ذره نفوذ بیشتری درون سطح کرده و در نتیجه عمق خراش ایجاد شده روی سطح توسط هر ذره افزایش مییابد  از اینرو تغییرات زبری سطح  تغییرات بهبود زبری سطح  کاهش مییابد  در  شکل مشاهده میشود که با اعمال ارتعاشات التراسونیک تغییرات زبری سطح به طور قابل توجهی افزایش یافته است  برای شماره مش حدود     اختلاف و برای شماره مش  نیز بین حدود       اختلاف وجود دارد  این نشان میدهد که استفاده از ارتعاشات التراسونیک بهطور قابل توجهی زبری سطح را کاهش داده است  در واقع با کمک ارتعاشات التراسونیک ذرات علاوه بر حرکت دورانی  در راستای محور عمودی قطعهکار نیز شروع به نوسان میکنند و در نتیجه در واحد زمان مسیر خیلی بیشتری را نسبت به حالتطی میکنند  بهدلیل افزایش مسیر حرکت ذرات در فعلا  ذرات میتوانند تعداد بیشتری از زبریها را از روی سطح برداشته و در نتیجه باعث بهبود بیشتر کیفیت سطح  کاهش بیشتر زبری سطح  شوند  در   شکل و   تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه بعد از برای شماره مشهای متفاوت ذرات ساینده نشان داده شده است  همانطور که در تصاویر مشخص است که با ریز شدن ذرات ساینده سطح هموارتر شده و خشهای ناشی از سمباده به طور قابل توجهی کاهش یافته است  با مشاهده تصاویر مشاهده میشود که استفاده از ارتعاشات التراسونیک باعث شده کیفیت سطح بهبود بیشتری یافته و سطح هموارتر شود  این تصاویر تایید میکنند که در فرآیند مکانیزم پرداختکاری سه جسمی حاکم بوده و ذرات حرکت غلتشی دارند  برخلاف سمباده زنی و سنگزنی  و حرکت ذرات ساینده  خودد باعث ایجاد خشهای عمیق نشده است  با نگاه دقیقتر به تصاویر میتوان دریافت  برای ذرات درشت در حالت لعل همانطور که در   شکل نشان داده شده است خشهای موازی دیده میشود که نشانگر این است که مکانیزم غالب  سایش دو جسمی است  چون ذرات ساینده درشت هستند زیر ذرات مغناطیس قرار نگرفته و نمیغلتند  در حالی که در ذرات ریز  همانطور که در   شکل نشان داده شده حرکت ذرات بهصورت غلتش بوده و مکانیزم غالب  سایش سه جسمی است  در حالیکه در حالت هم برای ذرات ریز و هم برای ذرات درشت سایش سه جسمی مشاهده میشود  دلیل آن این است که بخاطر حرکت ارتعاشی قطعه کار  ذرات حرکت مستقیم نداشته و ارتعاش  ذرات را به غلتش وادار میکند  در   شکل تغییرات زبری سطح برای دون ذره ساینده الماس با شماره مش در دو حالت صف و  با یکدیگر مقایسه شدهاند  همانطور که در شکل نشان داده شده است تغییرات زبری سطح در هر دو حالت برای ذرات ساینده الماس بیشتر است  در حالت در حالت فعلا بیشتر است   در واقع ذراتت الماس سطح با کیفیت بهتر  زبری کمتر  تولید کرده است که آن بهدلیل سختی بالاتر ذرات الماس نسبت به ذرات ح فا است  الماس بهدلیل سختی بالاتر توانسته است تعداد قلهها و ناهمواریهای بیشتری را از روی سطح بردارد    شکل      تصاویر میکروسکوپ الکترونی سطح پرداخت شده با ذرات الماس نشان میدهد  همانطور که در تصاویر مشاهده میشود کیفیت سطح هنگام استفاده از الماس بهتر است     نتیجه ی در این کار اثر ارتعاشات التراسونیک  ی ذره ساینده و شماره مش ساینده بر  تغییرات زبری  بر سطح داخلی قطعهکار لولهای در فرآیند پرداختکاری سایشی بررسی شد  نتایج زیر بهدست آمده است:    با افزایش شماره مش  ریز شدن ذرات  زبری سطح کاهش یافت  میزان کاهش زبری  افزایش یافت     با اعمال ارتعاشات التراسونیک تغییرات زبری سطح  افزایش قابل توجهی پیدا کرد  کیفیت سطح بهبود قابل توجهی یافت   اختلاف تغییرات زبری سطح  بین قل برایی شماره مش برای مش مشاهده شد     با افزایش زمان پر اختکاری به دلیل افزایش  مسیر حرکت ذرات ساینده  میزان تغییرات  کاهش  زبری سطح  افزایش یافت  این تغییرات  کاهش  در حالت استفادهه  از ارتعاشات التراسونیک بیشتر بود     از بین دو ی ذره ساینده خانه و الماس  الماس کارایی بهتری در کاهش زبری سطح از خود نشان داد  و  تصاویر میکروسکوپ نوری  وجود مکانیزم سه جسمی پرداختکاری را در حالت فعلا نشان داد  در حالت قل  برای ذرات درشت با شماره مش مکانیزم پرداختکاری دو جسمی مشاهده شد  ولی برای ذرات ریز مکانیزم پر داختکاری سه جسمی غالب بود  در حالت فعلا  هم برای ذرات درشت و هم برای ذرات ریز مکانیزم سه جسمی پرداختکاری مشاهده شد  


مشخصات

مشخصات

توسط: حمزه شاهرجبیان؛ مسعود فرحناکیان؛ پیام سرائیان مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018