مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

شکل‌گیری و گسترش استال اسپایک در یک روتور کمپرسور محوری سرعت پایین

چکیدهشکل‌گیری استال اسپایک و نحوه گسترش آن در یک کمپرسور محوری سرعت پایین موضوع این مطالعه بوده است. در این راستا اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی بر روی یک تست ریگ کمپرسور محوری سرعت پایین انجام شده است. پارامترهای اندازه‌گیری شامل سرعت و فشار لحظه‌ای جریان در فرآیند آغاز استال می‌باشد. بدین منظور از چندین پراب جریان‌سنج سیم داغ و یک حسگر فشار با پاسخ فرکانسی بالا، برای داده‌برداری استفاده شده است. نوسانات لحظه‌ای سرعت در بالادست ردیف پره نشان می‌دهند که استال اسپایک با جدایش جریان از لبه حمله پره آغاز و در ادامه، جریان جدا شده از سطح پره منجر به ایجاد یک گردابه می‌شود. این ساختار در راستای ارتفاع پره گسترش می‌یابد. سلول استال با سرعتی کمتر از سرعت چرخش رتور، در کمپرسور مورد مطالعه 66% سرعت دورانی، پیرامون محیط کمپرسور منتشر می‌شود. همچنین برای بررسی دقیق‌تر اغتشاشات اسپایک از تبدیل فرکانسی موجک استفاده شده و توانمندی این روش در شناسایی استال اسپایک و جزئیات آن نشان داده شده است. به کمک تحلیل موجک می‌توان با نمایش تغییرات زمانی فرکانس‌ها، پدیده‌های غالب در فرایند گذار سیستم از عملکرد پایدار به شرایط وقوع استال را نشان داد


نمای مطلب

شکلگیری و گسترش استال اسپایک در یک روتور کمپرسور محوری سرعت پایینمقدمهیکی از چالشها در طراحی کمپرسورهای محوری دستیابی به نقاط عملکردی بهینه با بازدهی و نسبت فشار بالا و به دور از ناپایداریهای آیردودینامیکی است  در واقع به دلیل محدودیتهای آیرودینامیکی  کمپرسور باید دور از نقطه بهینه عملکرد کار کند که منجر به کاهش بازدهی میشود  استال دورانی و  از جمله ناپایداریهای جریان درون کمپرسور است      شناسایی مکانیزم شکلگیری پدیدههای استال دورانی و سرج یک مساله مهم در حوزه مطالعات کمپرسورهای محوری بوده است  این چالش به این دلیل که نیازمند تخصصهای مختلف از جمله مکانیک سیالات  دینامیک غیرخطی  کنترل  اا ندازهگیریهای دقیق و پردازش سیگنال توجه بسیاری از پژوهشگران رشتههای مختلف را به خود جلب کرده است      مطالعات دهههای اخیر نشان میدهند که عمومآ استال دورانی در کمپرسورهای محوری شکل میگیرد که با نام استال مدال و استال اسپایک شناخته میشوند  استال مودال شامل اغتشاشاتی موجی شکل با شدت کم به صورت دوبعدی و طول موج بلند است که به صورت محوری در طول کمپرسور گسترش مییابند  این اغتشاشات میتوانند با سرعت دورانی سرعت چرخش رتور به صورت محیطی منتشر شوند      نوع دیگر استال  اغتشاشاتی سه بعدی  با مقیاسهای طولی کوتاه و فرکانس بالاست که به عنوان اسپایک شناخته میشود  استال اسپایک متداولترین ک شکلگیری استال در کمپرسورهای موتورهای هوایی است  مفهوم استال اسپایک و توصیف آن نخستین بار توسط دی  و  مطرح گردید  منشاء اصلی استال دورانی در کمپرسورهای محوری فرایند آغاز استال اسپایک است که از رشد اغتشاشات غیرخطی با طول موج کوتاه شکل میگیرد  و   در ابتدای شکلگیری استال اسپایک شدت اغتشاشات کم است  ولی در ادامه پیرامون پوسته کمپرسور سریع رشد پیدا کرده و تنها طی زمان محادل با چند دوران رتور تبدیل بت استالا اسپایک کاملا توسعه یافته میشود  استال اسپایک با سرعتی بین      سرعت دورانی کمپرسور پیرامون محیط آن منتشر میشود  در این شرایط کمپرسور تحت استال دورانی کار کرده و دبی جرمی و نسبت فشار آن کاهش مییابد  تحقیقات اخیر نشان داده است که استال اسپایک علاوهبر کمپرسورهای دارای درز نوک رتور در کمپرسورهای پوششدارا نیز رخ میدهد و این بدان معناست که با حذف جریان نشتی نوک پره کمپرسور امکان شکلگیری استال اسپایک وجود دارد  مطالعه پدیده استال هم در کمپرسورهای محوری سرعت پایین  و  و هم گذرصوت  مورد توجه محققین این حوزه بوده است  طی سالیان اخیر چندین مطالعه با استفاده از تجهیزاتت اندازهگیری دقیق و همچنین تحلیلهای عددی سعی در شناسایی هر چه دقیقتر فیزیک حاکم بر استال اسپایک داشتهاند       به منظور شناسایی رخداد استال دورانی سیگنالهای خام سرعت و فشار لحظهای به صورت متداول مورد استفاده قرار میگرفته است  و    اما امروزه علاوهبر سیگنالهای خام اندازهگیری شده  روشهای مختلف تحلیل سیگنال نیز به کار گرفته میشود    استفاده از تحلیلهای فرکانسی امکان بررسی دقیقتر فرایند شروع ناپایداریها را فراهم میآورد  تحلیل فرکانسی ابزاری مناسب برای جمعآوری و استخراج ویژگیهای ناپایا از این سیگنالهاست  این روش به دلیل توانایی تحلیل فرکانسی  زمانی مناسب برای شناسایی اغتشاشات پیش از استال و شناسایی روند شکلگیری استال یک ابزار توانمند در این حوزه به حساب میآید  از جمله قابلیتهای دیگر این تحلیل تعیین سرعت استال دورانی است  با وجود مطالعات گسترده پیرامون استال دورانی شناخت دقیق از فیزیک حاکم بر این پدیده نیازمند مطالعات بیشتری است  هدف از انجام این مطالعه ارائه توصیفی دقیق از فرایند آغاز و گسترشش استال دورانی در یک کمپرسور محوری سرعتپایین است  بدینمنظور اندازهگیری سرعت و فشار لحظهای در بالادست رتور و نزدیک به لبه حمله پره انجام شده است  با مقایسه تاثیر اغتشاش اسپایک برر سیگنالهای سرعت و فشار  مکانیزم شکلگیری اسپایک مورد بحث قرار گرفته است  همچنین اندازهگیریها از پایه تا نوک پره چگونگی گسترش استال را در راستای شعاعی نشان میدهد  نتایج ارائه شده در قالب سیگنالهای خام و تحلیل فرکانسی آنها در افزایش دانش و درک فیزیکی پیرامون استال دورانی مفید است  و تستریک کمپرسور محوری سرعت پایین آزمایشها در تستریگ کمپرسور محوری آزمایشگاه تحقیقاتی آیرودینامیک و تو ربوماشینهای تراکمپذیر دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است  شکل   به صورت طرحواره اجزای اصلی تستریگ کمپرسور محوری را نشان میدهده تستریگ توسط یک الکتروموتور با حداکثر توان وال کیلووات به گردش در میآید  هوا با چرخش رتور تک مرحلهای کمپرسور از طریق مجرای ورودی به صورت یکنواخت و با شدت آشفتگی کم وارد مجرای کمپرسور شده و پس از عبور از رتور و جمعکننده حلزونی شکل خارج میشود  در کمپرسور مورد مطالعه از یک رتور منفرد  پره و طراحی شده برای عملکرد در محدوده جریان مادون صوت استفاده شده است  این رتور پیش از این در چندین مطالعه معتبر عددی و تجربی به کار گرفته شده است  پروفیل رتور مورد مطالعه براساس پروفیل حل طراحی شده و مشخصات طراحی آن در جدولل  ارائه شده است  سرعت گردش محور کمپرسور به وسیله یک تبدیلکننده فلکانسی کنترل میشود  دبی  کمپرسور نیز توسط یک شیر که در پایین دست رتور قرار گرفته است  تنظیم میشود     تجهیزاتت اندازه ی و نحوه انجام آزمای تستریگ مجهز به سیستمهای اندازهگیری استاندارد برای انجام آزمونهای مورد نظر است  به منظور مطالعه ناپایاییهای جریان از سیستم جریانسنجی سیم داغ و یک حسگر فشار با پاسخ فرکانسی بالا بهره گرفته شده است پراب سیم داغ در موقعیتهای مختلف محیطی و شعاعی قرار گرفته و به صورت همزمان نوسانات میدان سرعت را اندازهگیری میکنند  دادهبرداری با سیستم جریانسنج سیم داغ با فرکانس ه  کیلوهرش انجام شده است  فشار استاتیک روی پوسته کمپرسور و در بالادست ردیف پره توسط یک حسگر فشار هانیول با فرکانس دادهبرداری و کیلوهرتز ثبت شده است  باا هدف بررسی گسترش ناپایداریهای استال در راستای ارتفاع پره  پرابهای جریانسنج سیم داغ در این شرایط  در سه موقعیت نزدیک به نوک  میانه و نزدیک به پایه پره تعبیه شدهاند  بدینترتیب نوسانات لحظهای سرعت در فوآیند آغاز استال از یایه تا نوک یوه اندازهگیوی شدهاند  در آزمون دوم   پراب جریانسنج سیم داغ در فواصل زاویهای مساوی  درجه  پیرامون محیط کمپرسور قرار گرفته و به طور همزمان سرعت لحظهای جریان را طی فرآیند آغاز استال اندازهگیری میکنند  این اندازهگیریها منجر به کسب نتایجی در ارتباط با چگونگی گسترش استال دورانی پیرامون محیط کمپرسور و سرعت انتشار آن شده است  این چیدمانهای قرارگیری در شکل  نشان داده شده است     معرفی ابزار تحلیل فرکانسی تبدیل موجک استفاده از روشهای تحلیل سیگنال برای دستیابی به محتوای فرکانسی در کمپرسورهای محوری روشی مرسوم است  در این بین تبدیل موجک یک گزینه مناسب برای مطالعه پدیده استال و اغتشاشات پیش از آن است  این روش قابلیت تحلیل زمانی و فرکانسی سیگنالها را داراست  لیائوا      نخستین بار یک تبدیل پیوسته موجک را برای بررسی فرآیند آغاز استالل به کار برد  در اینجا به اختصار تبدیل موجک یک بعدی معرفی شده در این بخش مکانیزم بثبکلگیری استال اسپایک و نحوه گسترش آن پیرامون محیط کمپرسور در ابتدا مورد بحث قرار گرفته است  درر ادامه با بهکارگیری تحلیل فرکانسی موجک ارائه جزئیات بیشتری از ساختار استال اسپایک موض مورد بحث این مطالعه است  و    مکانیزم شکلگیری استال اسبایک در نقطه عملکردی دور از استال تنها عامل ایجاد نوسان در میدان سرعت و فشار  ناپایایی ناشی از دوران ردیف پره رتور کمپرسور است  شکل   تغییرات فرکانسی سیگنال سرعت را در نقطه عملکردی دور از استال و اندازهگیری شده در ناحیه نوک پره نشان میدهد  این نتایج برای سرعتهای دورانی ارائه شدهاند  نخستین پیک پدیدار شده در هر دو شکل       و شکل  که به ترتیب در فرکانسهای رخ دادهاند  نشانگر فرکانس گذر پره است  پیک دوم که متناظر با فرکانسهای هرتز است  نخستین هارمونیک فرکانس گذر پره را مشخص میکند  در این شرایط تنها فرکانس غالب میدان جریان ناشی از چرخش رتور بوده و اغتشاشی در گذرگاه جریان مشاهده نمیشود  طیف فرکانسی سرعت اندازهگیری شده در نوک پره در ضریب جریان استال در شکل ال نشان داده شده است  محور افقی در این شکل نسبت به فرکانس دوراض رتور  بیبعد محور عمودی هم شدت طیفی٦ هر فرکانس را نشان میدهد  در هر دو شکل  اغتشاشی با شدت بالا در حدود فرکانسیفرکانس چرخش رتور  و با شدتی کمتر در حدود پدیدار شده است  نخستین فرکانس مربوط به فرکانس چرخشی سلول مقدار دوم  هارمونیک آن است  در این شرایط ناپایداری غالب سیستم ناشی از استال دورانی که بهواسطه تناوبی بودن آن با هارمونیکهایی همراه است  جهت شناختی دقیقتر از آنچه که در لحظه آغاز استال رخ میدهد  سیگنالهای لحظهای سرعت و فشار در شکل و نشان داده شدهاند  هر دو سیگنال در زمانی که استال کاملا توسعه یافته ثبت شده است  با توجه به این شکل به توصیف مکانیزم استال اسپایک پرداخته میشود  با کاهش ضریب جریان در کمپرسور و پیرو آن کاهش مولفه محوری سرعت جریان در ورودی به کمپرسور  زاویه برخورد جریان با لبه حمله پره افزایش مییابد  این افزایش زاویه در نزدیکی نقطه استال با جدایش جریان همراه است  جدایش به ویژه در ناحیه درزز نوک پره سبب مسدودشدگی در گذرگاه جریان ردیف پره میشود  این مسدودشدگی سبب افزایش فشار استاتیک و کاهش سرعت لحظهای جریان در بالا دست رتور میشود  مطابق با شکل و در هر ساختار اغتشاش اسپایک در سیگال سرعت ابتدا یک کاهش نسبت به مقدار میانگین و در سیگنال فشار یک افزایش مشاهده میشود که ناشی از همین جدایش جریان است  جریان جدا شده از لبه پره که به صورتت یک صفحه درآمده است با چرخش به دور خود یک گردابه را تشکیل میدهد  این گردابه از سطح پره آغاز و تا پوسته کمپرسور ادامه مییابد  چگونگی گسترش گردابه در راستای ارتفاع پره در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت  گردابه شکل گرفته با ماهیتی ناپایا منجر به ایجاد نوساناتی شدید در میدان جریان پیرامون خود میشود  در هر دو سیگنال سرعت و فشار  شکل و  نوسانات پس از افت یا خیز ناشی از جدایش جریان به واسطه شکلگیری این ساختار گردابهای است  به عنوان جمعبندی میتوان اینگونه بیان کرد که ساختار استال اسپایک شامل جدایش جریان و سپس تشکیل یک گردابه گسترش یافته در طول پره است  اسپایک با سرعتی کمتر از سرعت دوران رتور در راستای محیطی در کمپرسور منتشر میشود  مکانیزم توصیف شده از شکلگیری استال اسپایک در مطالعه عددی اخیر پولان و همکاران نیز نشان داده شده است  براساس توصیف آنها در آغاز استال  افزایش زاویه برخورد جریان منتج به جدایش جریان از لبه حمله در سمت بیرونی پره میشود  در ادامه این جدایش  گردابهایی ایجاد شده که گستره آن از پایه تا نوک پره کمپرسور را دربرمیگیرد  طرحواره نحوه شکلگیری استال با استفاده از نتایج تحلیل عددی پولان و همکاران در شکل   نشان داده شده است  سیگنالهای سرعت لحظهای را در فرآیند آغاز استال نشان میدهد  بر تمامی سیگنالها یک فیلتر پایینگذر با فرکانس قطع   اعمال شده است  در زمان متناظر با    آمین دوران رتور نخستین اغتشاشات اسپایک در ببیگنال به چشم میخورد  این اغتشابثبات که در ابتدا صرفآ جدایش جریان از لبه حمله پره را نشان میدهند طی زمانی از مرتبه و دوران رتور  دوران تبدیل به استال کاملا توسعه یافته شده است  سلولل استال با عبور از مقابل هر یک از پرابها سبب ایجاد ثبتشده  آن پراب سسود  خطچین ترسیم شده بر شکل  نوسانات شدید ایجاد شده ناشی از چرخش یک سلول استال پیرامون محیط کمپرسور را به یکدیگر متصل میکند  فاصله زمانی بین ثبت استال توسط نخستین پراب تا رصد آن توسط پراب چهارم  سرعت دوران سلول استال را معین میکند  در کمپرسور مورد مطالعه همانگونه که در شکل  نشان داده شده سرعت محیطی چرخش سلول استال برابر سرعت دوران رتور است  نوسانات سرعت در فرآیند وش استال در سرعت دورانی  شکل ه نشان داده شده است  مطابق با توضیحات پیشین فیلتر پایین گذر بر دادهها اعمال شده است  مجددآ خط متصلکننده  سرعت دورانی را برای سلول استال دورانی در این شرایط کاری کمپرسور نشان میدهد  و    بررسی جزئیات بدیده استال اسپایک با بهکارگیری تبدیل موجک علائم آشکارساز آغاز پدیده استال اغلب در سیگنالهای سرعت یا فشار که در بالادست رتور و نزدیک به نوک پره ثبت شده قابل مشاهده است  تشخیص این علائم با توجه به ترکیب شدن آنها با جریان اصلی گذرگاه و نویزهای سیستم اندازهگیری به ویژه در مراحل ابتدایی شکلگیری استال دشوار است  تحلیل موجک یک تحلیل ایدهآل برای جمعآوری و استخراج ویژگیهای ناپایا درون این سیگنالهاست  این تحلیل به دلیل توانایی آنالیز فرکانسی  زمانی مناسب  برای شناسایی اغتشاشات پیش از استال و شناسایی روند شکلگیری استال یک ابزار توانمند در این حوزه به حساب میآید  نوسانات سرعت و تبدیل موجک آن در بالا دست ردیف پره کمپرسور و در لحظه آغاز استال در شکل و نشان داده شده است  سیگنال سرعت از حدودد    دوران رتور پیش از آغاز استال تا شرایط استال کاملا توسعه یافته ترسیم شده است  پیش از زمان متناظر با دوران  رتور در شکل و هیچ اغتشاشی در سیگنال سرعت و باند فرکانسی آن مشاهده نمیشود  از دوران شماره در مقادیر فرکانسی کم  زیر ه  هرتز  باریکهای تشکیل شده که نشان از شکلگیری یک ناپایداری با ماهیت تناوبی در میدان جریان دارد  از طرفی نوار ممتد ترسیم شده در فرکانس دچار به هم ریختگی شده که نشاندهنده تضعیف شکل موجی سیگنال سرعت است  از دوران رتور به بعد علاوهبر شکلگیری یک نوار ممتد با شدت بالا در فرکانس  لکههایی غیرمتناوب نیز در میانه باند فرکانسی ایجاد شده است  این لکههای حامل انرژی نشانگر اسپایکهاست  نوار ممتد در فرکانس بیانگر سرعت چرخش این ا سپایکهاست  منحنی در سمت راست کانتور موجک نیز نشان میدهد که بیشینه شدت مربوط به فرکانس چرخشی استال اسپایک است  جهت بررسی فیزیکی بیشتر فرایند شکلگیری استال و گسترش آن در راستای ارتفاع پره  سه پراب جریانسنج سیم داغ  در موقعیتهای نزدیک به نوک  میانه و نزدیک به ریشه پره و با فواصل محیطی  درجه نصب شده  شکل و دادهبرداری به صورت همزمان صورت گرفته است  شکل  تبدیل موجک سیگنالهای سرعت را در فرآیند آغاز استال نشان میدهد  با توجه این شکل در هر سه کانتور طیفی موجک فرکانس گذر پره به عنوان تنها عامل نوسانی غالب پیش از آغاز استال  دوران است  باند فرکانس گذر پره پس از رخداد نخستین اغتشاشات استالل منقطع شده  همچنین در محدوده فرکانسهای پایین لکههای اسپایک پدیدار شدهاند  این لکهها در هر   نقطه اندازهگیری مشاهده شده و شدت آنها در ناحیه نوک پره بیشتر است  استال اسپایک نه تنها درر ناحیه نوک پره بلکه در بیشتر ارتفاع آن گسترش یافته است  لکههای اسپایک در نقطه نزدیک به پایه  بازه فرکانسی   هرتز  نسبت به نوک پره دارای شدت کمی بوده و از طرفی نوار فرکانسی گذر پره نیزز دچار اختلال کمتری شده است  با این حال نوار ممتد در محدوده فرکانس ا  هرتز با شدت زیادی وجود دارد  بنابراین اینگونه میتوان نتیجه گرفت که یک اغتشاش با ماهیت تناوبی در میدان سرعت و در نزدیکی پایه پره وجود داشته و این اغتشاش ناشی از جدایش جریان است  در این موقعیت گردابه اسپایک تضعیف شده و یا از بین رفته است  یکی از قابلیتهای تحلیل موجک  شناسایی نوسانات شدید ناشیی از اسپایکها و تعیین سرعت دورانی سلول استال است  شکلهای  طیف نگاره موجک سیگنالهای استال توسعهیافته را نشان میدهد  در تحلیل موجک هر نوسان شدید ناشی از اسپایک با یک لکه پر انرژی در کانتور موجک متناظر است  با وصل کردن این لکههای پر انرژی و محاسبه فاصله زمانی دوران کامل سلول استال سرعت سلول استال قابل محاسبه است  با توجه به تحلیل موجک و کانتورهایی ارائه شده در شکلهای     و نیز میتوان نتیجه گرفت که سرعت سلول استال در کمپرسور مورد مطالعه به ترتیب در سرعتهای دورانی سرعت دوران رتور است     جمعبندی و نتیجه ی در این مطالعهه به بررسی تجربی فرآیند شکلگیری استال اسپایک در یک کمپرسور محوری سرعت پایین پرداخته شده است  اندازهگیریها با استفاده از چندین پراب جریانسنج سیم داغ و یک حسگر فشار در نقاط مختلف پیرامون رتور کمپرسور انجام شده  همچنین تبدیل فرکانسی موجک  ابزار تحلیلی مورد استفاده برای استخراج جزئیات ساختار استال اسپایک است  در مجم نتاچ زیر از این مطالعه قابل ارائه است    ساختار استال اسپایک متشکل از جدایش جریان از لبه حمله پره و در ادامه ایجاد یک گردابه از این جریان جدا شده است  جدایش جریان منجر به کاهش سرعت و افزایش فشار محلی در بالادست رتورر شده و گردابه شکل گرفته نوسانات شدیدی را در میدان جریان القا میکند  ص اسپایک نه تنها در ناحیه نوک پره گذرگاه جریان را متاثر میسازد  بلکه در راستای ارتفاع پره گسترش یافته و در کمپرسور مورد مطالعه نیز بخش زیادی از ارتفاع پره را در برگرفته است    اغتشاشات اسپایک دارای ماهیتی تناوبی بوده و پیرامون محیط کمپرسور با سرعتی کمتر از سرعت چرخش کمپرسور منتشر میشوند  سرعت انتشار محیطی سلول استال در کمپرسور مورد مطالعه حدود سرعت چرخش رتور است   تحلیل فرکانسی موجک ابزاری قوی و توانمند برای شناسایی و مطالعه جزئیات فرآیند شکلگیری استال است  سرعت انتشار و طیف انرژی سلولهای استال به کمک این تبدیل قابل بررسی و استخراج است    تقدیرو تش کار تحقیقاتی حاضر تحت حمایتهای مالی و پشتیبانی آزمایشگاه تحقیقاتی آیرودینامیک و تو ربوماشینهای تراکمپذیر دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است  بدین وسیله از تمامی مسئولین ذیربط قدردانی میشود  


مشخصات

مشخصات

توسط: علی خوش نژاد؛ محمد حسین عباباف بهبهانی؛ رضا تقوی زنوز مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018