مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

بررسی عددی پدیده اثر پیستونی سیال فوق بحرانی در محیط میکروگرانش با استفاده از روش شبکه بولتزمن

چکیدهدر این پژوهش، به معرفی یک مدل شبکه بولتزمن به منظور شبیه‌سازی پدیده اثر پیستونی، که اصلی‌ترین مکانیزم‌ انتقال حرارت سیال فوق بحرانی در محیط میکرو گرانش می‌باشد، پرداخته شده است. تغییر ضریب پخش در روش شبکه بولتزمن حرارتی با اضافه شدن یک ترم به تابع توزیع تعادلی مدل‌سازی گردید. جهت محاسبه نیروی بین مولکولی و ایجاد مدل تراکم پذیر شبکه بولتزمن، از رابطه حاکم بر سیال واندروالس استفاده شد. هم‌چنین جهت حذف پرش سرعت بر روی دیواره، روابط شرط مرزیِ منطبق با شبکه بولتزمن تراکم‌پذیر در حضور نیروی واندروالس ایجاد گردید. نشان داده شد که این شرط مرزی دقت بالایی در شبیه‌سازی مسایل نیرو محور دارد و دقت مرتبه دوم نسبت به مکان را دارا می‌باشد. نهایتا مدل توسعه یافته شبکه بولتزمن حرارتی به همراه مدل شبکه بولتزمن تراکم‌پذیر جهت شبیه‌سازی انتقال حرارت جریان سیال فوق بحرانی به کار گرفته شده است. پدیده اثر پیستونی با در نظر گرفتن مدل نیروی بین مولکولی واندورالس شبیه‌سازی گردید. نتایج حاکی از آن است که طرح‌‌های گوناگون شبیه‌سازِ نیرو، خطاهای متفاوتی را در شبیه‌سازی جریان سیال تراکم‌پذیر فوق بحرانی دارند. قیاسی بین هدایت خالص و انتقال حرارت به واسطه پدیده اثر پیستونی صورت گرفت و نشان داده شد که انتقال حرارت به واسطه پدیده اثر پیستونی سریعتر از هدایت خالص است.


نمای مطلب

بررسی عددی پدیده اثر پیستونی سیال فوق بحرانی در محیط میکروگرانش با استفاده از روش شبکه بولتزمن‌مقدمه یکی از پیچیده‌ترین سیالات خواص متغیر که تغییرات خواص آن به شدت تابحع فشار و دما است‌  سیال فوق بحرانی می‌باشد  این تغییرات به حدی است که شاید بتوان سایر سیالات با خواص متغیر را حالت ساده شده‌ای از وضعیت سیال در نزدیکی نقطه بحرانی دانست امواج آکوستیکی می‌تواند توسط منابع مختلفی از جمله نوسانات مکانیکی مانند ارتعاش سطح جامد و یا اثرات حرارتی از جمله گرمایش و سرمایش سریع‌  احتراق‌  چیدمان خاصی از منابع و چاه‌های حرارتی و مانند آن تولید شوند  زمانی که یک سیال تراکم‌پذیر تحت افزایش دمای شدید در نزدیک دیواره قرار می‌گیرد  سیال نزدیک دیواره در اثر پدیده هدایت به سرعت گرم شده و منبسط می‌شود  امواج فشاری که در این حالت القا می‌گردند امواج آکوستیکی حرارت القایی نامیده می‌شوند  این امواج با سرعت صوت محلی حرکت می‌کند و در صورت برخورد با دیواره بازگشت می‌شوند  این رفت و برگشت برای موج ایجاد شده ادامه پیدا می‌کند و در طول مسیر به‌علت اتلافات ویسکوزیته و حرارتی از دامنه آن کاسته می‌شود  حرکت کوچکی که در اثر این موج در سیال ایجاد می‌شود می‌تواند زمانی که سایر پدیده‌های جابجایی حضور نداشته باشند منجر به افزایش قابل توجهی در انتقال حرارت و انتقال جرم داخل سیال شود و متعاقب آن‌  تعادل حرارتی سریع‌تری نسبت به هدایت خالص ایجاد کند  این اتفاق در نزدیکی نقطه بحرانی به مراتب قوی‌تر بروز می‌کند  در مورد سیالات فوق بحرانی اولین بار در سال میلادی‌  نیچه و استراب  ‌و  در محیط میکروگرانش چنین پدیده‌ای را که اثر پیستونی نام گرفت مشاهده نمودند  زمانی که تغییرات دما ناچیز است ضریب پخش سیال فوق بحرانی به سمت صفر میل می‌کند  در این حالت‌  ضریب بسیار بالای انبساط سیال منجر به منبسط شدن لایه کنار دیواره شده و این انبساط همانند پیستونی مابقی سیال را که به شدت تراکم‌پذیر است متراکم می‌کند  به‌علت تراکم‌پذیری و دانسیته بالای سیال فوق بحرانی‌  امواج آکوستیکی حرارت القایی در سیال فوق بحرانی به مراتب قوی‌تر از سیال ایده‌آل تحت افزایش دمای یکسان می‌باشد  بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به‌دلیل ضریب پخش پایین‌  پدیده اثر پیستونی نقش اصلی را در تعادل حرارتی این ی سیالات بازی می‌کند  ‌ ‌   ‌ ‌ ‌  در واقع این مشاهده‌  افزایش انتقال حرارت سیال فوق بحرانی را به خوبی توجیه می‌کرد  ‌از این مکانیزم در میکرو اختلاط‌ها  خنک کننده همرفتی‌  کمپرسور صوتی‌  تجهیزات مافوق صوت تمیز کننده سطوح آلوده استفاده می‌شود  ‌   ‌ ‌ انکی و همکاران  ‌ول‌  به مطالعه مکانیزم فیزیکی به صورت تئوری پرداختند  آن‌ها فرض کردند که مقدار انرژی مشخصی به حجم کوچکی از سیال  که نزدیک نقطه فوق بحرانی قرار دارد  داده می‌شود  این در حالی است که حجم کل برابر  ‌ می‌باشد  آن‌ها دو حالت هم فشار و آدیاباتیک را برای این مساله در نظر گرفتند و متوجه شدند که برای حالت آدیاباتیک‌  دمای بخش اعظم سیال  ‌که در معرض انتقال هدایت قرار ندارد  تحت تاثیر حجم کوچک  ‌ به تعادل حرارتی می‌ربببد بوکاری و همکاران انتقال حرارت در سیال فوق بحرانی را به صورت یک بعدی و عددی و برای سیال زنون مورد مطالعه قرار دادند  دمای دیواره از کل‌  بالای نقطه بحرانی تغییر داده شده است‌  آن‌ها فرض کردند به‌دلیل گرانش بسیار پایین‌  میدان سرعت تقریبا ناچیز است‌  در این تحقیق متناسب با فرضیات‌  معادله انرژی جدیدی برای تحلیل دما توسعه داده شده است‌ زاپولی و همکاران  ‌ ‌ ‌  اثر گرمایش دیواره را بر روی سیال فوق بحرانی  در شرایط میکرو گرانش مورد مطالعه قرار دادند  آن‌ها به حل عددی معادله کامل ناویر استوکس یک بعدی پرداخته‌اند  در این حل‌  معادله واندروالس به عنوان معادله حالت سیال فوق بحرانی  استفاده شده است‌  در این تحقیق فرض شده است که انرژی داخلی سیال فوق بحرانی تنها به صورت تابعی از دما می‌باشد  آن‌ها جهت حل معادله ناویراستوکس یک بعدی از الگوریتم  ‌ بهره گرفته‌اند  دمای یکی از دیواره‌ها به صورت خطی تا   در مدت زمان افزایش می‌یابد  دمای سایر مرزها ثابت می‌ماند  این در حالی است که بوکاری و همکاران  همین مساله را با در نظر گرفتن دیواره‌های آدیاباتیک حل کرده‌اندگلین و همکاران  ‌ ‌ ‌  تحقیقی بر روی هگزا فلوراید سولفور  ‌  در نزدیک نقطه بحرانی در آزمایشگاه انجام داده‌اند  سیال مذکور در یک استوانه مسی پر شده است‌  سرمایش ناگهانی از چند میلی کلوین بالای نقطه بحرانی تا چند میلی کلوین زیر نقطه بحرانی اعمال گردید  تحت شرایط فوق بحرانی مقدار ضریب  سیال از مرتبه می‌باشد  این بدین معناست که برای طولی حدود  ‌    از سلول گلین  حدود ساعت زمان لازم است تا تعادل حرارتی به واسطه پخش رخ دهد  اما نتاچ آزمایشگاهی گلین حاکی از آن است که این تعادل حرارتی حدود چند ثانیه بیشتر به طول نمی‌انجامد  گنون و همکاران  ‌ ‌ ‌  انتقال حرارت نزدیک نقطه فوق بحرانی را برای سیال فوق بحرانی تحت شرایط میکرو گرانش و در محیط آزمایشگاه مورد مطالعه قرار دادند  مدل آزمایشگاهی ایشان دارای یک سلول شفاف حاوی سیال فوق بحرانی   بود  به علاوه که این سلول دارای یک ترموستات بسیار دقیق است که می‌توانست به سرعت دما را بالا یا پایین ببرد  ابعاد داخل این سلول استوانه‌ای دارای قطر بود  سلول داخلی دارای دو چشمی بر روی بالا و پایین می‌باشد  یک مفتول بسیار باریک  ‌ که از نظر حرارتی کاملا مجزا از سلول است و تاثیر کمی از آن می‌گیرد در مرکز سلول قرار داده شده است‌  دما و دانسیته‌ی درون سلول‌  توسط دو چشمی مذکور و با استفاده از ساطع کننده‌های نور قابل اندازه‌گیری می‌باشند جهت ایجاد محیط میکروگرانشی‌  ایشان از   دقیقه پرواز موشک تحقیقاتی بهره برده‌اند  در شروع آزمایش کل مجموعه دارای دمایی ثابت و برابر با بوده است‌  یک نوسان دمایی در حدود  به سیستم القا می‌شود  گنون و همکاران  ‌ ‌ ‌  مشاهده نمودند که تعادل حرارتی در کمتر از      به وی می‌پیوندد  این در حالی است که با در نظر گرفتن ابعاد این مجموعه و مقدار ضریب پخش حرارتی سیال فوق بحرانی  تعادل حرارتی در اثر پخش‌  حداقل یک هفته زمان نیاز دارد  مشاهده گنون و همکاران  ‌ ‌ ‌  نیز تایید می‌کند که این سرعت بالا در انتقال حرارت به دلیل وقوع پدیده اثر پیستونی می‌باشد بونتی و همکاران  ‌  ‌  نیز تجربه مشابه آن‌چه را گنون داشت برای سیال فوق بحرانی  ‌ پیاده کردند  سلول ایشان دارای قطر داخلی ضخامت بود  هم چون قبل دو چشمی در بالا و پایین جهت ارسال نور و رصد پارامترها  تعبیه شده است‌  ایشان نیز نتایکی مشابه نتایج گنون به‌دست آورده‌اند   ‌ ‌شکل  ‌ ‌  رشد لایه حرارتی دور هیتر را اندکی پس از شروع گرمایش نشان می‌دهدزاپولی و کارلس  ‌ ‌  به‌صورت عددی بر روی طبیعت پدیده اثر پیستونی مطالعه کردند  هندسه مورد مطالعه‌  فضای پر شده‌ی میان دو صفحه بود که تغییرات آن به صورت یک بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است‌  معادلات حاکم در پژوهش زاپولی و کارلس‌  معادلات بی‌بعد ناویر استوکس تراکم‌پذیر یک بعدی بوده است‌  به علاوه که در معادله انرژی فرض شده که انرژی داخلی سیال نزدیک نقطه فوق بحرانی تنها تابعی از دما است‌  در سال  با ترکیب روش‌های مختلفی از روش حجم محدود و با استفاده از فیلتراسیون آکوستیکی موفق به ارایه روشی پایدار شدند که بتواند جریان جابجایی آزاد سیال فوق بحرانی را در یک محفظه مکعبی مدل‌سازی نماید  در سال  میلادی هاژی و مارکوس  روش شبکه بولتزمن را برای شبیه‌سازی پدیده اثر پیستونی در نزدیک نقطه بحرانی مورد مطالعه قرار دادند  آن‌ها از روشی شبیه به روش شان و چن برای شبیه‌  سازی تراکم‌پذیری سیال فوق بحرانی استفاده نمودند پیچیدگی رفتار جریان سیال فوق بحرانی را می‌توان در تغییرات شدید خصوصیات فیزیکی و عین حال تراکم پذیری بالای آن دانست‌  بسط روش شبکه بولتزمن برای سیال فوق بحرانی می‌تواند از چند دیدگاه مورد اهمیت باشد  از جمله این موارد می‌توان به تراکم‌پذیری سیال فوق بحرانی اشاره نمود  لذا نیاز هست تا یک مدل تراکم‌پذیر شبکه بولتزمن با فرض سیال غیرایده‌آل فرض شود  مورد دیگر مربوط به روش شبکه بولتزمن حرارتی است که نیاز هست تا مدلی مناسب جهت مدل‌سازی جریان خواص متغیر ارایه شود  به‌علاوه پدیده اثر پیستونی نقش مهمی در انتقال حرارت سیال فوق بحرانی ایفا می‌کند  مدل‌سازی این پدیده و اعمال اش آن بر روی توزیع دمای سیال نیازمند آن است که مقدار کار تراکم محباسبه شود  در روش استاندارد شبکه بولتزمن حرارتی از این ترم صرف‌نظر شده است‌  پس فرمولاسیون شبکه بولتزمن حرارتی با هدف مدل‌سازی کار تراکم می بایست اصلاح شود واین مدل طوری تنظیم گردد که همواره خطایی از مرتبه دو بر روی عدد نودسن داشته باشد  هم چنین روش‌های مختلف شبیه‌ساز نیرو در روش شبکه بولتزمن با هدف اعمال نیروی بین مولکولی واندروالس معرفی خواهد شد  از جمله مواردی که در این مدل‌سازی مورد توجه است فرمولاسیون شرایط مرزی است‌  پایداری حل عددی در روش شبکه بولتزمن به شدت تابع فرمولاسیون و نحوه اعمال شرط مرزی است‌  در پژوهش حاضر نیاز هست تا شرط مرزی مناسبی هم برای روش شبکه بولتزمن و هم برای شبکه بولتزمن حرارتی انتخاب شود تا منجر به واگرایی حل نشود  ‌  شبکه بولتزمن حرارتی ایده اساسی چگونگی محاسبه تغییرات ضریب پخش با دما در این مطالعه‌  از مقاله ورمزیار و بازارگان  ‌و ‌  گرفته شده است‌  آن‌ها مدلی را در روش شبکه بولتزمن توسعه دادند که توانایی شبیه سازی تغییرات خواص را در شرایط غیر خطی شدید دارا می باشد  ‌و ‌ ‌  این روش عددی در مرجع  جهت مدل سازی مسایل جابحایی آزاد مورد بررسی قرار گرفته است‌  بخشن متغیر ضریب پخش حرارتی با اضافه کردن یک ترم به تابع توزیع تعادلی شبیه سازی شده است‌  در قیاس با روش های ماکروسکوپیک‌  این روش اشات غیر خطی معادله انرژی را حذف می‌کند  ترم منبع نیز به عنوان یک ترم در سمت راست معادله شبکه بولتزمن در نظر گرفته شده است‌  بر این اساس معادله شبکه بولتزمن حرارتی در راستای   به صورت زیر تغییر می‌کند که در آن جهت شبیه سازی ترم منبع می‌باشد: رابطه  ‌و  معادله پخش‌جابجایی را با ضریب پخش کلی  نشان می‌دهد  علاوه‌بر آن‌  یک ترم خطا  ‌یا ترم ناخواسته‌  و یک ترم اصلاح کننده نیز در معادله ظاهر شده‌اند  در پیوست‌  محاسبات مربوط به ترم اصلاحی آورده شده است‌  این ترم طوری انتخاب خواهد شد که ترم خطا از بین بروده هم چنین ترم اوز  نیز طوری در معادله شبکه بولتزمن اعمال شده است که به عنوان ترم منبع در معادله پخش‌جابجایی ظاهر شود  روش حاضر استفاده از روش زمان آرامش چندگانه را جهت بالا بردن پایداری حل میسر می‌سازد که در قسمت بعد به معرفی آن پرداخته خواهد شد زمانی که ترم اصلاحی در نظر گرفته شود می‌توان ادعا نمود که روش شبکه بولتزمن حرارتی ارایه شده برای معادله پخش‌جابجایی بدون هیچ قید و شرطی بر روی زمان دقتی از مرتبه دو دارد  به علاوه این روش از خانواده روش‌های صریح است چرا که مقادیر در گام زمانی    از مقادیر گام زمانی   به‌صورت صریح به‌دست می‌آیند و هیچ الگوریتم تکراری برای رسیدن به پاسخ در زمان   نیاز نیست‌  قابل ذکر است روش‌های عددی پیش‌روی زمانی موجود که از دقت مرتبه دوم برخوردار هستند هیچ کدام به‌صورت صریح اعمال نمی‌شوند و همگی نیاز به تکرار دارند  در حالی که روش شبکه بولتزمن حرارتی با ترم اصلاحی فوق این مزیت را داراست‌  در مقایسه با سایر الگوریتم‌ها می‌توان گفت که روش شبکه بولترمن از نظر نیاز به حافظه بسیار پرهزینه می‌باشد  چرا که به‌عنوان مثال در شبکه مجهول در هر نقطه از شبکه وجود دارد  این در حالی است که این روش به جهت استفاده از روش صریح بر روی زمان‌  روشی بسیار سریع در قیاس با روش‌های مرتبه دوم دیگر است‌  البته علاوه‌بر آن‌  روش شبکه بولتزمن حرارتی قابلیت بالایی را در استفاده از پردازش‌گرهای موازی در اختیار کاربر خود قرار می‌دهد  از آن جایی که امروزه شرکت‌های سازنده پردازش‌گر رو به تولید پردازش‌گرهای که در آن‌ پارامتری است که در بسط چاپمن انسکوک متغیرها حول آن بسط داده می‌شوند  خطای دسته اول و دوم ممکن است در پاره‌ای از مسایل چندان اهمیت نداشته باشد  به‌عنوان مثال در مورد جریان پویزلی‌  با فرض این که گرادیان فشار به‌عنوان نیرو در معادله ممنتوم اثر بگذارد  می‌توان گفت که ترم نیرو در زمان و مکان ثابت است و بنابراین خطای دسته اول صفر خواهد بودکه در آن  مقدار بیشینه سرعت و ‌هلل فرکانس زاویه‌ای است‌  جهت حذف خطای ناشی از شرط مرزی‌  از شرط مرزی پریودیک برای مرزها استفاده شده است‌  جهت حصول حل زمانی و مکانی به اندازه‌ای ریز شده است که فاصله میان نتایج‌  تاثیری در جمع‌بندی زیر نداشته باشد  نتایج خطای نسبی روش شبکه بولتزمن استاندارد و مدل حاضر به همراه استفاده از ترم اصلاح در  ‌ ‌شکل   ‌  آورده شده است‌  نتاچ نشان می‌دهد که خطای روش شبکه بولتزمن استاندارد بر روی زمان از مرتبه دوم می‌باشد  استفاده از ترم اصلاح کننده خطا نیز مرتبه خطای روش را حفظ نموده و تنها مقدار خطا را کاهش می‌دهد  خطای مرتبه دوم بر روی زمان‌  مزیت روش شبکه بولتزمن به نسبت روش‌های صریح دیگر می باشد  ‌ ‌ ‌ پدیده اثر بیستونی در این قسمت انتقال حرارت سیال فوق بحرانی میان دو صفحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌  سیال تحت دمایی نزدیک دمای بحرانی  قرار دارد  ناگهان دمای صفحه پایین تغییر پیدا می‌کند  به دلیل انبساط پذیری بالای سیال فوق بحرانی‌  این تغییر باعث ایجاد انبساط شدید سیال در نزدیک دیواره خواهد شد  موج ایجاد شده تغییرات دما را به سایر نقاط سیال منتقل می‌کند  اساسا این موج به دلیل این که در یک راستا حرکت می‌کند ماهیتی یک بعدی دارد  محیط در نظر گرفته شده یک مستطیل با تعداد گره می‌باشد  دیواره‌های بالا و پایین دارای شرط مرزی عدم لغزش هستند  شرط مرزی پریودیک برای دو مرز دیگر انتخاب شده است‌  جریان سیال فوق بحرانی تحت گرانش معمولی زمین‌  حتی در اختلاف دماهای بسیار کم‌  نه تنها از رایلی بحرانی عبور کرده بلکه آشفته خواهد شد لذا جهت حذف جریان جابجایی آزاد و برقراری شرایط جریان آرام‌  لازم است که شبیه سازی حاضر در شرایط میکروگرانش صورت پذیرد  ‌ ‌ ‌ ‌  بر این اساس عدد رایلی زیر عدد رایلی بحرانی انتخاب می‌شود  پس جریان جابجایی آزاد وجود ندارد  پارامترهای مورد استفاده برای سیال واندروالس به‌صورتمی‌باشند  مقادیر دمای فوق بحرانا بی‌بعد و چگالی فوق بحرانی بی‌بعد به صورت در نظر گرفته شده‌اند  ثابت آرامش شبکه بولتزمن حرارتی برابر ثابت آرامش شبکه بولتزمن برابر لحاظ شده‌اند   ‌ ‌شکل مقایسه میان روش‌های مختلف شبیه‌ساز نیرو  ‌دسته اول‌  دوم و سوم‌  را پس از گذشت گام زمانی نشان می‌دهدحاکی از آن است که اختلاف سه روش موردنظر غیرقابل صرف‌نظر می‌باشد  با توجه به آنالیز مرجع  ‌ ‌   قابل پیش‌بینی است که روش سه دارای کمترین خطا می‌باشد برای ارزیابی خطای روش سوم‌  نتایج با مقادیر منتشر شده در مرجع  مقایسه می‌شود   ‌ ‌شکل و ‌  مقایسه‌ی بین نتایج مدل حاضر و نتایج حاصل از روش مک کورمک  کام زمانی نشان می‌دهد  تعداد گره در نظر گرفته شده در این شبیه‌سازی  ‌  می‌باشد  نتاچ حاکی از آن است که روش سوم نتایجی نزدیک به مدل مک کورمک ارایه می‌کند ‌ ‌اشکال سکانس‌های مختلف حرکت موج انبساطی درون سیال و اثرات آن بر روی دما را نشان می‌دهد  دمای ترسیم شده مربوط به توزیع دما بر روی خط عمودی در نظر گرفته شده در وسط محفظه می‌باشد  شبیه‌سازی با پرش دمایی    بر روی مرز پایین آغاز می‌فثبود که در آن  دمای اولیه کل میدان جریان می‌باشد  دمای مرز پایین و بالا در طول محاسبات ثابت فرض شده‌اند  نشان‌گرهای دایره‌ای بیانگر مقادیر محاسبه شده در وضعیت هدایت خالص است‌ همان‌طور که ملاحظه می‌شود  تحت اثر پدیده پیستونی‌  پس از گذشت  گام زمانی موج به حدود نصف مسیر مربوطه رسیده است در حالی که این مسافت برای هدایت خالص در حدود   

  ‌ ‌شکل را در خط عمودی مرکز محفظه تحت شرایط مختلف دمای اولیه نشان می‌دهد  نشان می‌دهد که هر چه مقدار دمای اولیه به دمای بحرانی نزدیک‌تر باشد انتقال حرارت با سرعت بیشتری انجام می‌شود  جمع‌بندی پدیده اثر پیستونی با استفاده از مدل توسعه یافته شبکه بولتزمن شبیه‌سازی گردید  نتایج نشان از  بالای انتقال حرارت این مکانیزم دارد که با مشاهدات تجربی منتشر شده کاملا منطبق است‌  اشات موج آکوستیکی منتشر شده بر روی دما در سکانس‌های مختلف زمانی نشان داده شد  علاوه بر این‌  نتایج نشان می‌دهد هرچه مقدار دمای اولیه به مقدار بحرانی نزدیک‌تر باشد انتقال حرارت با سرعت بیشتری انجام می‌گردد  مقایسه نتایج نشان می‌دهد که روش سوم نیرو روش شبکه بولتزمن در شبیه‌سازی پدیده اثر ییستونی دارای دقت بالاتری نسبت به سایر روش‌هاست‌ 


مشخصات

مشخصات

توسط: مصطفی ورمزیار؛ مجید بازارگان مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 9 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۸ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018