مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

مقایسه کارایی روش‌های عددی مختلف در شبیه سازی جریان و تولید صدا حول سیلندر مربعی در زوایای حمله مختلف

چکیدهدر پژوهش حاضر، جریان آشفته هوا بر روی سیلندر مربعی سه بعدی به روش عددی با استفاده از دو مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی κ-ω و رهیافت گردابه های بزرگ در سه عدد رینولدز 5000، 46000 و 69000 شبیه سازی شده است. سطح فشار صوت در دوردست آکوستیکی و بر روی سطح سیلندر مربعی در شش زاویه حمله مختلف محاسبه شده است. با مقایسه نتایج حل عددی حاضر با نتایج تجربی موجود صحت نتایج و اعتبار سنجی انجام شده است. همچنین نتایج عددی حاضر با نتایج عددی انجام شده دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. مشخص گردید که نتایج حل جریان و سطح فشار صوت مطابقت قابل قبولی با نتایج تجربی و عددی دیگران دارند. نوسانات نیروی برآ، پسا و آشفتگی جریان از عوامل تأثیر گذار بر سطح فشار صوت هستند. در زاویه حمله 13 درجه کمترین سطح فشار صوت، ضریب درگ، ضریب نوسانات نیروی برآ و کمینه شدن ضریب برآ اتفاق افتاده است. با مقایسه نتایج عددی دو مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی κ-ω و رهیافت گردابه های بزرگ محاسن و معایب هر روش بررسی شده است. هر دو مدل اغتشاشی نتایج را با اختلاف قابل قبولی پیش بینی کرده اند.


نمای مطلب

مقایسه کارایی روش‌های عددی مختلف در شبیه سازی جریان و تولید صدا حول سیلندر مربعی در زوایای حمله مختلفمقدمه بیش از یکصد سال پیش تاکنون جریان حول اجسام جریان‌بند توجه بسیاری از کارهای تحقیقاتی را به خود جلب کرده است‌  موض جریان حول این اجسام و پدیده ریزش گردابه ناشی از آن به خاطر وجود جنبه‌های علمی در مهندسی از اهمیت زیادی برخوردار است‌  یکی از جنبه‌های بررسی جریان حول سیلندرها که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است‌  موضوع تولید صدا است‌  سیلندرها می‌توانند نقش مهمی در تولید صدا در زندگی روزمره ایفا کنند  لذا بررسی ارتباط جریان سیال و کمیت‌های آکوستیکی هندسه‌های ساده مهم است و کاربردهایی از این دست در صنعت نیز دیده می‌شوند  از این جمله می‌توان به مواردی مثل حصارهای به‌کار رفته در مهندسی معماری‌  کابل‌های محافظ در پل‌ها در مهندسی عمران‌  پانتوگراف قطارها  مجموعه چرخ هواپیما و     اشاره نمود  ‌ ‌ ریزش متناوب گردابه باعث نوسانات نیروهای آیرودینامیکی برآ و پسا می‌شود  ارتعاشی که در اثر این نیروهای نوسانی ایجاد می‌شود  ساختار مکانیکی جسم را تهدید می‌کند  از طرفی ریزش متناوب گردابه در مقطع عرضی سیلندر باعث تولید صدا نیز می‌شود  که این صدا می‌تواند تاثیرات نامطلوبی داشته باشد  به عبارت دیگر  این جریان ناپایا تولید امواج آکوستیک کرده که باعث آلودگی صوتی محیطی می‌شود  توانایی کنترل صدای تولید شده و طراحی وسایلی برای کاهش نویز ناشی از جریان حول اجسام جریان‌بند نیاز به شناخت مفاهیم مکانیزم تولید صدا دارد  ‌ ‌ ‌ ضرایب نیروی برآ و پسا و نوسانات نیروی برآ تاثیر مستقیم در تولید صوت دارند  ویکری  ‌   در حالت آرام و آشفته نوسانات ضرایب نیروی برآ و پسا بر روی سیلندر مربعی طویل  ‌  را به‌صورت تجربی بررسی کرد  براساس نتایج آزمایش‌ها  شدت آشفتگی جریان بالادست تاثیر به سزایی روی ضریب برآ و تاثیر کمی روی عدد استروهال دارد ایگاراشی  ‌ ‌  به‌صورت تجربی پارامترهای جریان حول سیلندر مربعی در زاویای حمله بین صفر تا وال درجه را بررسی کرد کمترین مقدار ضرایب برآ و پسا و نوسانات فشار و بیشترین مقدار عدد استروهال در محدوده زوایای حمله بین    و  درجه به‌دست آمد  کنیسلی  ‌و  به‌صورت مشابه با بررسی مجموعه‌ای از سیلندرهای مستطیلی با نسبت اضلاع         بعد عرضی و   بعد در راستای جریان سطح مقطع سیلندر  در زوایای حمله مختلف به این نتیجه رسید که بیشترین مقدار عدد استروهال و کمینه ضرایب برآ و پسا در محدوده زوایای حمله بین درجه روی داده است‌  نوربرک  ‌ح‌  نیروهای فشاری و فرکانس ریزش گردابه حول سیلندر مستطیلی با نسبت اضلاع مختلف را در محدوده زاویه حمله بین صفر تا ه‌و درجه و برای دو عدد رینولدز به صورت تجربی بررسی کرد  نتایج نشان می‌دهد که ضرایب برآ و پسا در اعداد رینولدز مختلف روند یکسانی دارند بررسی تولید صدا ناشی از برخورد سیال با سیلندر مربعی برای اولین بار توسط فوجیتا  همکارانش انجام شد  او و همکارانش سیلندر مربعی را به صورت عمودی بین دو صفحه در خروجی دریچه تونل باد محصور کردند  صدای آیرودینامیکی تولید شده به وسیله جریان درمختصات  در زوایای حمله بین صفر تا درجه را به روش تجربی بررسی کردند  ‌محور   در راستای جریان و فواصل برحسب متر است‌ ‌  نتایج نشان داد مقدار سطح فشار صوت از زاویه حمله صفر درجه با شیب سریعی به حداقل مقدار خود در زاویه حمله سیزده درجه می‌رسد و با شیب سریعی تا محدوده زاویه حمله پانزده درجه افزایش می‌یابد و سپس تقریبآ ثابت می‌ماند  در زاویه حمله سیزده درجه جدایی جریان در لبه جلویی و اتصال به سطح در نزدیکی لبه عقبی رخ می‌دهد  به‌دلیل شرایط خاص جریان در این زاویه‌  زاویه سیزده درجه به زاویه حمله بحرانی نام‌گذاری شده است‌ هاچسون و توماس تاثیر زبری سطح و عدد رینولدز بر صدای تولید شده از یک سیلندر مربعی در زوایای حمله صفر  درجه را به‌صورت تجربی مورد بررسی قرار دادند  نتایج نشان داد زبری سطح تغییرات قابل توجهی در حداکثر سطح شدت صوت و عدد استروهال ایجاد نمی‌کند ایگلسیاس و همکاران  ‌و  نویز منتشر شده از سیلندرها با سطح مقطع مختلف شامل مربعی‌  دایره‌ای‌  مستطیلی و بیضوی را به‌صورت تجربی بررسی نمودند  در این مطالعه‌  وابستگی نویز آیرودینامیکی به عواملی مثل زاویه انحراف‌  شکل سطح مقطع سیلندر  سرعت جریان بالادست‌  زاویه حمله‌  زاویه انتشار صوت  ‌انتشار جهتی‌  و     مورد بررسی قرار گرفت‌   سیلندر مربعی به‌عنوان پرصداترین و سیلندر بیضوی به عنوان کم‌صداترین هندسه مشخص شدندمارگنات  صدا ناشی از جریان آراط حول یک سیلندر مستطیلی تحت زوایای حمله مختلف را با یک روش عددی دو مرحله‌ای پیش‌بینی نمودند  یکی از نتایج مهم مطالعه حاضر این بود که قدرت صوت منتشر شده از سیلندر با توان دوم عدد ماخ‌  توان دوم نوسانات نیروهای برآ و پسا و نیز توان اول عدد استروهال متناسب است‌ دورنینو  ‌ ‌  و همکارانش به صورت تجربی سطح فشارصوت منتشر شده ناشی از جریان حول سیلندر مربعی را در دوردست آکوستیکی بررسی کردند  نتاچ نشان داد حداقل مقدار سطح فشار صوت در محدوده زوایای حمله بین درجه روی داده است‌  سطح فشار صوت با افزایش زاویه حمله تا زاویه حمله ال‌  درجه کاهش می‌یابد و سپس با افزایش زاویه حمله سطح فشار صوت نیز افزایش می‌یابد مولر  ‌   ‌  مطالعه تجربی دورنینو  ‌ ‌  را به‌صورت عددی با مدل اغتشاشی رهیافت گردابه‌های بزرگ در عدد رینولدز هه‌ه‌و و در سه زاویه حمله صفر درجه شبیه‌سازی کرد  شبیه‌سازی با شبکه‌ای با تعداد سلول‌های کم در مدل رهیافت گردابه‌های بزرگ بعضی از ویژگی‌های جریان را اصلا پیش‌  بینی نمی‌کند؛ ولی در شبکه با تعداد سلول های مناسب نتایج پیش‌بینی شده برای زاویه حمله صفر درجه مطابقت خوبی با نتاچ مطالعات دیگر دارد  شبیه‌سازی جریان برای زاویه حمله سیزده درجه پیچیده‌تر است‌  او نشان داد رهیافت گردابه‌های بزرگ با حداکثر تعداد سلول‌  الگوی متوسط جریان و سطح فشار صوت را با دقت مناسبی پیش‌بینی کرده است‌ در مطالعه حاضر تعمیم کار تجربی دورنینو  ‌ ‌  و کار عددی مولر  ‌ ‌ ‌  برای پارامترهای بیشتر و همچنین بررسی توانایی مدل‌های اغتشاشی متفاوت انجام شده است‌  با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت برای تعیین نویز در اطراف و نزدیک جسم از دو مدل انتقال تنش برشی  رهیافت گردابه‌های بزرگ  ‌استفاده شد  سپس به کمک آنالوژی فوکس ویلیامز هاوکینگز  نویز در دوردست آیروآکوستیکی پیش‌بینی شد  از جهتی به عنوان نوآوری سطح فشار صوت بر روی سطح جسم جامد با استخراج داده‌های زمانی فشار در  ‌  نقطه بر روی سطح جسم جامد  از روابطی متفاوت با آنچه در نرم‌افزار فلوئنت وجود دارد محاسبه شده است‌  در مطالعه حاضرهمچنین پارامترهای جریان حول سیلندر مربعی در زاویای حمله بین صفر تا و  درجه برای اعداد رینولدز مختلف‌  به صورت عددی بررسی و ارائه شده‌اند  نتایج شبیه‌سازی حاضر با کار تجربی دورنینو  ‌ ‌  و کار عددی مولر  ‌   ‌  مقایسه شده است‌     انتشار صوت در مطالعه حاضر  از نرم‌افزار تجاری فلوئنت و از روش فوکس ویلیامز هاوکینگز  برای محاسبه سطح فشار صوت در دوردست آکوستیکی استفاده شده است‌  معادله دیفرانسیلی که در این روش حل می‌شود با کمی تغییر نسبت به معادله اولیه لایتهیل  ‌  ‌  با فرض این‌که منبع ایجاد صوت یک سطح بسته را تشکیل می دهد  به صورت رابطه  ‌ ‌  است‌سرعت صفحه تولید صداست‌   ‌تابع پله و ‌  ‌  تابع دلتای دیراک هستند  متغیر  به گونه‌ای است که مقدار صفر آن سطح تولید صدا و مقادیر بزرگتر از صفر آن ناحیه انتشار موج را تشکیل می‌دهد  در این رابطه ز  تانسور تنش لایتهیل است‌ در انتشار صدا از اجسام جریان بند واقع در معرض جریان سیال عوامل مختلفی دخیل هستند  مطابق آنالوژی آکوستیکی کرل‌  یکی از مهم‌ترین این منابع‌  منابع دوقطبی سطحی تولید صدا هستند که به واسطه فشار نوسانی وارد به سطح سیلندر ایجاد می‌شوند  این منابع دو قطبی ناشی از اعمال نیروهای نوسانی به جسم‌  در واقع عکس العمل به نیروی وارد به جسم از سوی سیال است‌  در این زمینه نوسانات نیروهای برآ و پسا نقش دارند و برای هندسه‌هایی مثل سیلندرها عمومآ نقش نوسانات نیروی برآ به مراتب از نقش نوسانات نیروی پسا بیشتر است‌  عامل مهم دیگر تانسور تنش رینولدز یا مولفه‌های متوسط و نوسانی سرعت و برهم‌کنش آن‌ها با یکدیگر است‌  در جریان حول سیلندرها  منابع برشی تولید صدا برخاسته از برهم کنش بین مولفه نوسانی سرعت و سرعت متوسط در تولید صدا نقشی به مراتب مهم‌تر از منابعی دارند که ناشی از برهم کنش بین مولفه‌های نوسانی سرعت با یکدیگرند  این مطلب در مورد جریان برشی آزاد برعکس است‌  در این جریان‌ها  برهم‌کنش مولفه‌های نوسانی سرعت با یکدیگر به عنوان منابع چهار قطبی نقش اساسی در تولید نویز دارند ‌ حل کامل معادله  ‌ ‌  با استفاده از انتگرال‌های سطحی و حجمی امکان‌پذیر است‌  انتگرال‌های سطحی معرف منابع صوت تک قطبی‌  دوقطبی و در برخی موارد چهارقطبی است‌  در حالی که انتگرال‌های حجمی معرف منبع صوت چهار قطبی هستند که نویز حجم سیال اطراف بدنه را مدل می‌کند  در نرم‌افزار فلوئنت از انتگراهای حجمی صرف‌نظر شده است زیرا منبع صوت چهارقطبی از منبع صوت دوقطبی بسیار ضعیف‌تر است  ‌و ‌ ‌  فشار آکوستیکی برابر هر یک از فشارهای آکوستیکی تولید شده توسط منابع صوت تک قطبی و دو قطبی است که به‌صورت رابطه  ‌ ‌  به‌دست آمده است‌  در رابطه  منابع صوت تک قطبی منابع صوت دوقطبی هستند   بیانگر ضرب دو متغیر است   نشان‌دهنده مولفه در راستای انتشار صوت  ‌شعاعی‌  و  نشان‌دهنده مولفه عمود بر صفحه تولید صدا بردار عدد ماخ است‌  بر روی پارامترهایی که از نقطه استفاده شده‌  مفهوم مشتق زمانی را بیان می‌کند فرایند حل به این صورت است که ابتدا یک سطح بسته‌  حول جسم مورد مطالعه در نظر گرفته می‌شود  پس از حل معادلات ناویر استوکس در گام‌های زمانی کوچک و درون این سطح بسته‌  متغییرهای فشار  گرادیان فشار و سرعت در گام‌های زمانی مختلف بر روی سطح مشخص می‌گردند  با در اختیار داشتن این اطلاعات و با استفاده از تابع گرین انتگرال معادله‌ی موج در این رابطه مولفه نوسانی فشار لحظه‌ای برحسب  است‌  در هر گام زمانی فشار در هر  ‌  نقطه ثبت می‌شود  پارامتر   برابر با تعداد نمونه هایی است که برای هر نقطه ثبت شده است‌  به عبارت دیگر این پارامتر با تعداد گام زمانی برابر است‌     رهیافت بزرگ رهیافت گردابه‌های بزرگ براساس تئوری کولموگروف پایه‌گذاری شده است  در این تئوری فرض شده است که گردابه‌های بزرگ وابسته به هندسه جریان هستند و مشخصات گردابه‌های کوچک برای تمام هندسه‌ها یکنواخت است‌  توجیه این روش این است که گردابه‌های بزرگتر بیشتر انرژی جریان را با خود حمل نموده و در جریان‌های مختلف بسیار متفاوت هستند  مقیاس‌های کوچک در مقایسه با مقیاس‌های بزرگ  بیشتر ایزوتروپیک‌  همگن‌  اتفاقی و بی‌قاعده بوده و دارای طول عمر کوتاه‌تری هستند  همچنین این گردابه‌ها سریع‌تر میرا شده و نیز کمتر تحت تاثیر شرایط مرزی قرار می‌گیرند و در اکثر جریان‌ها تا حدی مشابه هستند  این ویژگی اجازه می‌دهد که گردابه‌های بزرگ به‌طور صریح و دقیق حل شده و گردابه‌های کوچک به وسیله مدل‌سازی مقیاس زیر شبکه‌  مدل‌سازی شوند معادلات رهیافت گردابه‌های بزرگ با اعمال نمودن نوعی فیلتر عمومی مکانی بر معادلات اصلی جریان به دست می‌آیند  این کار برای محدود نمودن اندازه مقیاس‌های موجود در جریان انجام می‌گیرد  در این فرآیند  یک متغیر عمومی به یک مولفه با مقیاس بزرگ و یک مولفه با مقیاسی کوچک‌تر از اندازه شبکه تجزیه می‌شود  فیلتر نمودن سرعت به‌صورت رابطه  ‌ می‌باشد ‌‌  در این رابطه منظور از ‌ تابع فیلتر است که نوسانات مکانی با طولی کوچک‌تر از  ‌ را میرا می‌کند  اگر معادلات ناویر استوکس فیلتر شوند معادلات به‌دست آمده شباهت زیادی با معادلات متوسط‌گیری شده زمانی ناویر استوکس  ‌معادلات دارند  برای جریان تراکم‌ناپذیر بدون نیروی حجمی معادله ساده شده ناویر استوکس در شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ به‌صورت رابطه   است  که دلتا کرونکر ویسکوزیته توربولانسی هستند  در این مطالعه از این مدل زیر شبکه استفاده شده است‌  این مدل نسبت به مدل‌های دیگر  بهتری را شبیه‌سازی می‌کند  ‌و ‌ ‌  مدل اسماگورینسکی پرکاربردترین مدل زیر شبکه در شبیه‌سازی عددی جریان آشفته به رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ است‌ ‌که توان‌مندی آن در مدل‌سازی جریان آشفته در هندسه‌های مختلف اثبات شده است‌  از جمله این هندسه‌ها می‌توان به سیلندر مستطیلی‌  سیلندر مربعی‌  مدل ساختمان‌های شهری   اشاره نمود     مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی‌ مدل انتقال تنش بر توسط منتر  ‌ به‌منظور آمیختن فرمول‌بندی مدل در نواح نزدیک دیوار با مدل در نواح دور از دیواره ارائه شده است‌  این مدل هم‌زمان توانایی بالای مدل  در نواحی با عدد رینولدز پایین و توانایی بالای مدل در نواحی با عدد رینولدز بالا را در اختیار گرفته است‌  مدل استاندارد  و شکل تبدیل یافته‌ی هر دو در یک تابع آمیختگی ضرب شده و سپس با یکدیگر جمع شده است‌ معادله انتقال برای به صورت رابطه  است  ‌فاصله زمانی بین دو قله متوالی است و   مدل‌سازی عددی سیلندر مربعی با طول ضلع  ‌  میلی‌متر مطابق با آنچه دورنینو  ‌ ‌  به صورت تجربی آزمایش کرده است‌  مدل‌سازی شد و در همین راستا شبکه ای سه‌بعدی مطابق آنچه در  ‌ ‌شکل  ‌ ‌  آمده است‌  تولید گشت‌    طول ضلع سیلندر طول بالادست جریان با اندازه پانزده برابر طول ضلع سیلندر  طول پایین دست جریان با اندازه چهل برابر طول ضلع سیلندر و ه‌  طول بافر با اندازه ده برابر طول ضلع سیلندر هستند  به این منظور منطقه بافر اضافه شده تا عمل میرا کنندگی امواج را انجام دهد زیرا در مطالعات عددی که قبل‌تر انجام شده  ‌ ‌ ‌  چنین نتیجه‌گیری شده است که در مرز خروجی نباید نوسانات فشار وجود داشته باشد  طول ارتفاع میدان حل با اندازه ده برابر طول ضلع سیلندر و   طول بعد سوم میدان حل با اندازه و  ‌  برابر طول ضلع سیلندر است‌ ایجاد هندسه سه‌بعدی و شبکه محاسباتی با استفاده از نرم‌افزار گمبیت انجام گرفته و شبکه به‌صورت بی سازمان‌  غیریکنواخت و چهار وجهی است‌  به منظور افزایش دقت محاسباتی در نزدیکی سیلندر از شبکه با تراکم بیشتری استفاده شده است‌  در  ‌ ‌شکل  ‌ ‌  شبکه تولید شده در نزدیکی سیلندر نشان داده شده است‌   ‌م تابع آمیختگی است که به‌صورت رابطه  ‌  ‌  تعریف می‌شود  تابع آمیختگی طوری طراحی شده است که در نواحی نزدیک دیوار دارای مقدار یک که باعث فعال شدن مدل در نواحی دور از دیوار دارای مقدار صفر که باعث فعال شدن  می‌شود  این خصوصیات باعث شده است که مدل انتقال تنش برای دسته وسیعی از جریانات حاوی گرادیان فشار معکوس و ایرفویل نسبت به مدل استاندارد بسیار دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد  این روش می‌تواند قابلیت‌های هر دو مدل را افزایش قابل توجهی دهد   به منظور یافتن جواب‌های مستقل از شبکه محاسباتی‌  شبکه‌هایی در محدوده میلیون سلول ایجاد شده و ضریب فشار متوسط  ‌  روی سطح سیلندر در عدد رینولدز هه‌ه‌وف برای تمام شبکه‌ها در زاویه حمله  ‌ صفر درجه محاسبه شد  نتاچ مشابهی برای اعداد رینولدز دیگر نیز به‌دست آمده است‌  شبکه با میلیون سلول به عنوان شبکه مورد بررسی انتخاب شده است‌  زیرا این شبکه اختلاف کمی با شبکه و   میلیون سلول داشته و از جهتی تطابق خوبی با نتایج تجربی دورنینو  ‌ ‌  دارد  نتایج حل با شبکه با ابعاد مختلف در  ‌ ‌شکل   ‌  نشان داده شده و با نتاچ تجربی دورنینو  ‌ ‌  به عنوان اعتبارسنجی روش عددی مقایسه شده است‌ شرط مرزی ورودی سرعت یکنواخت ثابت است‌  میزان اغتشاش جریان بالادببت برابر با  ‌   درصد در نظر گرفته شده اببت‌  با توجه به کار تجربی دورنینو  ‌ص‌  اتاق آزمون به‌صورت باز است و سیلندر در برابر دریچه نازل قرار گرفته است لذا برای مرز خروجی و صفحات بالایی و پایینی از شرط مرزی فشارخروجی استفاده شده است‌  از جهتی دو طرف سیلندر با استفاده از دو صفحه به دریچه نازل متصل شده است لذا صفحات کناری‌  دیوار با شرط عدم لغزش استفاده شده است‌  شبیه‌سازی عددی جریان برای اعداد رینولدز متناسب با کار تجربی دورنینو  ‌و  به کمک دو مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی رهیافت گردابه‌های بزرگ با گام زمانی  ثانیه برای شش زاویه حمله صورت گرفته است‌  حل عددی برای     ک گام زمانی انجام شده است‌ در بخش اول پژوهش حاضر پارامترهای جریان مورد بررسی قرار می‌گیرد   ‌ ‌شکل پروفیل‌های جریان متوسط‌گیری شده حاصل از مدل‌های اغتشاشی انتقال تنش برشی گردابه‌های بزرگ  کار تجربی برای سه زاویه حمله صفر درجه‌    ‌درجه درجه را نشان می‌دهد  به وضوح مشخص است که توزیع سرعت‌های شبیه‌سازی شده در هر دو مدل اغتشاشی بسیار نزدیک به کار تجربی هستند  مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی در زاویه صفر درجه طول دنباله جریان را اندکی کوچکتر پیش‌بینی کرده است که این اختلاف ناچیز می‌باشد  زاویه حمله سیزده درجه به دلیل شرایط خاص جدایی و اتصال جریان‌  زاویه حمله بحرانی شناخته می‌شود  در این زاویه جریان در لبه جلویی صفحه پایینی از سطح جدا شده و در نزدیکی لبه عقبی همان سطح اتصال به سطح روی می‌دهد و ناحیه چرخشی کوچکی روی سطح پایینی ایجاد می‌شود  هر دومدل اغتشاشی این پدیده را به خوبی شبیه‌سازی کرده‌اند ولی مدل اغتشاشی رهیافت گردابه‌های بزرگ طول دنباله را اندکی بزرگتر پیش‌بینی کرده است‌  در زاویه وال درجه که الگو جریان متقارن است هر دو مدل اغتشاشی به خوبی جریان را پیش‌بینی کرده‌اند توزیع فشار اطراف سیلندر از پارامترهای موش در توصیف الگوی جریان اطراف سیلندر است‌  به این منظور در ‌  شکل و ‌  توزیع متوسط زمانی ضریب فشار اطراف سیلندر برای سه زاویه حمله درجه برای عدد رینولدز      در صفحه با توجه به کار تجربی دورنین  ‌ ‌  نشانا داده شده است‌  نتایج نشان می‌دهد هر دو مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی رهیافت گردابه‌های بزرگ در زاویه حمله صفر و و  درجه الگو جریان را متقارن و با دقت معقولی پیش‌بینی کرده است‌  در زاویه حمله درجه شبیه‌سازی سخت‌تر می‌باشد  در این زاویه کاهش فشار در سطح پایینی دیده شده که ناشی از اتصال مجدد خطوط جریان به سطح است‌  مدل اغتشاشی رهیافت گردابه‌های بزرگ تمام سطوح به جز    را به دقت شبیه‌سازی کرده است‌  علت این خطا نیز شاید نیاز به ریزتر شدن شبکه برای رسیدن به یک جواب دقیق با رهیافت گردابه‌های بزرگ برای این حالت بحرانی است  ‌ ‌ ‌ ‌  مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی    حل کاهش فشار در سطح زیر یعنی   که نشان دهنده گردابه کوچک در کنار این سطح را به خوبی شبیه‌سازی کرده است‌  اختلاف فشار در کنار سطوح دیگر زیر  درصد شبیه‌سازی شده است‌ در ادامه پژوهش حاضر ضرایب نیروی برآ و پسا و نوسانات نیروی برآ مورد بررسی قرار گرفته است‌  در  ‌ ‌شکل  ‌ ‌  تغییرات ضریب برآ متوسط‌گیری شده در سه عدد رینولدز در زوایای حمله مختلف نشان داده شده است‌  نیروی برآ  نیرویی است که به سمت عمودی به جسم وارد می‌شود  در زاویه صفر و وال درجه به دلیل تقارن موقعیت قرارگیری هندسه نیروهای عمودی که به جسم وارد می‌شود برابر است لذا ضریب برآ متوسط در این دو زاویه برابر صفر است‌  هر دو مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی رهیافت گردابه‌های بزرگ این دو زاویه را به خوبی پیش‌بینی کرده‌اند  در سایر زوایای حمله این تقارن وجود ندارد و لذا نیروی برآ متوسط در حالت کلی مخالف صفر خواهد شد  در زاویه حمله    درجه بیشترین نیرو به سیلندر وارد شده ولی چون این نیرو در خلاف جهت محورهای قراردادی است به صورت عدد منفی نشان داده شده است‌  نتایج هر دو مدل در اکثر زوایا قابل قبول می‌باشد و لی مدل اغتشاشی رهیافت گردابه‌های بزرگ زاویه بحرانی را بهتر پیش‌بینی کرده است‌ ضریب نوسانات نیروی برآ یکی از عوامل تاثیر گذار بر تولید صوت است‌  این ضریب رابطه مستقیم با تولید صوت دارد  ‌   ‌ ‌  با کاهش ضریب نوسانات نیروی برآ صدای تولیدی کاهش و با افزایش ضریب نوسانات نیروی برآ صدای تولیدی افزایش می‌یابد  در  ‌ ‌شکل ضریب نوسانات نیروی برآ در زوایای حمله مختلف و عدد رینولدز  نشان داده شده است‌  با افزایش زاویه نوسانات ضریب نیروی برآ کاهش یافته تا در زاویه حمله    درجه به کمترین مقدار خود می‌رسد سپس با افزایش زاویه حمله این کمیت نیز افزایش می‌یابد  هر دو مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی رهیافت گردابه‌های بزرگ در اکثر زوایا اعداد مشابهی را پیش بینی کرده اند و نتایج قابل قبول است‌  در زاویه حمله    درجه مدل اغتشاشی رهیافت گردابه‌های بزرگ با اختلاف و درصدی و مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی  با اختلاف  ‌  درصدی نوسان نیرو برآ را نسبت به کار تجربی دورنینو  ‌و  پیش‌بینی ضریب نیروی پسا پارامتر دیگری از جریان است که بررسی این پارامتر کمک شایانی به شناخت دنباله هندسه می‌کند  این پارامتر به نوعی‌  بیانگر قدرت گردابه‌های جدا شده از سیلندر است‌  به این منظور در  ‌ ‌شکل   ‌  تغییرات ضریب پسا متوسط‌گیری شده در سه عدد رینولدز برای زوایای حمله مختلف نشان داده شده است‌  نتایج نشان می‌دهد با افزایش زاویه حمله ضریب پسا به حداقل مقدار خود در محدوده زاویه  ا درجه می‌رسد در این زاویه اندازه طولی دنباله جریان بزرگتر شده و از جهتی لایه برشی جدا شده متراکم‌ترمی‌شود و پهنای ناحیه دنباله کاهش می‌یابد  با افزایش زاویه حمله‌  پهنای ناحیه ویک افزایش یافته و ضریب پسا افزایش می‌یابد  هر دو مدل اغتشاشی ضریب پسا را با اختلاف کمتر از درصد با نتایج تجربی پیش‌بینی کرده‌اند  با افزایش عدد رینولدز تغییرات ضریب پسا روند یکسانی را دارد در هندسه‌هایی که دارای لبه‌های تیز و نقاط جدایی ثابت هستند  افزایش عدد رینولدز تآثیر چشم‌گیری بر روی توزیع ضریب فشار متوسط ندارد  به این منظور ضریب فشار متوسط در اعداد رینولدز در زاویه حمله بحرانی در  ‌ ‌شکل و ‌  رسم شده است‌  نتایج به وضوح نشان می‌دهد تغییر چشم‌گیری در ضریب فشار دیده نمی‌شود از جهتی مقایسه با نتایج تجربی  ‌ ‌  توانایی مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی در اعداد رینولدز بالا مشخص می‌شوددر بخش دوم پژوهش حاضر سطح صدای تولید شده از برخورد سیال به سیلندر مورد بررسی قرار گرفته شده است‌  به این منظور ابتدا جریان سیال با دقت مناسب حل می‌شود  سپس معادلات آکوستیکی فعال شده و حل ادامه می‌یابد  بعد از تشکیل دوباره چند ریزش گردابه حل را متوقف و با وارد کردن مختصات نقاط شنونده‌ها سطح فشار صوت در دوردست آکوستیکی می‌آید  دو شنونده در مختصات  خارج از میدان حل عددی معرفی شده مطابق با کار تجربی دورنینو  ‌ ‌  تعریف شده‌اند  ‌فواصل به متر هستند ‌  با توجه به این که سطح فشار صوت در روش ح‌س براساس نوسانات سطحی فشار محاسبه می‌شود لذا لزومی ندارد که شنونده‌ها در داخل میدان حل عددی قرار گیرند  این دو گیرنده بر روی محیط دایره‌ای به شعاع وه‌و ه متر به مرکزیت سیلندر قرار دارند  در  ‌ ‌شکل موقعیت قرارگیری دو شنونده نشان داده شده است‌  با توجه به این‌که دو شنونده به صورت متقارن قرار دارند و در محیطی قرار گرفته‌اند که جریان سیال به حالت سکون در آمده است‌  اعداد سطح فشار صوت ثبت شده به وسیله شنونده‌ها اختلاف بسیار ناچیزی با هم داشته است‌ سطح فشار صوت برای شش زاویه حمله و اعداد رینولدز نشان داده شده است‌  همان طور که قبل‌تر گفته شد نوسانات نیروی برآ تاثیر مستقیم بر سطح فشار صوت دارد  نمودار سطح فشار صوت روند یکسانی هم‌چون نمودار ضریب نوسانات نیروی برآ را دارد  با افزایش زاویه حمله تا زاویه حمله    درجه سطح فشار صوت کاهش می‌یابد و سپس با افزایش زاویه حمله سطح فشار صوت نیز افزایش می‌یابد با افزایش عدد رینولدز تاثیر شدت آشفتگی بر سطح فشار صوت بررسی شده است‌  همان‌طور که مشخص است سطح فشار صوت در تمام نقاط در عدد رینولدز  از عدد رینولدز  بیشتر است‌  از جهتی دیگر با افزایش عدد رینولدز روند تغییرات سطح فشار صوت ثابت مانده است‌  هر دو مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی رهیافت گردابه‌های بزرگ در اکثر زوایا با اختلاف کمتر از  درصد نتایج را پیش بینی کرده اند و نتاچ قابل قبول است‌  درزاویه حمله بحرانی مدل انتقال تنش برشی با اختلاف  ‌   درصد و مدل اغتشاشی رهیافت گردابه‌های بزرگ با اختلاف درصد با نتایج تجربی سطح فشار صوت را پیش‌بینی کرده‌اند  دلیل نتایج ضعیف‌تر از مدل اغتشاشی رهیافت گردابه‌های بزرگ به حساسیت این مدل به شبکه برمی‌گردد  در این مدل اغتشاشی علاوه بر این‌که   باشد  رشد شبکه در سه‌جهت دیگر هم حائز اهمیت است‌  تعداد شبکه کم در کل میدان می‌  تواند بر روی جواب‌ها در دوردست تاثیر بگذارد سطح فشار صوت بر روی محیط دایره‌ای به فاصله شعاعی متر از سیلندر در زاویه حمله و  درجه و عدد رینولدز ه‌ه‌ه‌و بررسی شده است‌  به این منظور مختصات  ‌  شنونده در زوایای مختلف تعریف شده و سطح فشار صوتی دریافتی توسط هر یک از آن‌ها محاسبه شده است‌  نتیجه این کار در  ‌ ‌شکل  ‌ ‌ ‌  نشان داده شده است‌  در منابع صوت دوقطبی انتشار صوت یکسانی در تمام جهات وجود ندارد و براساس روابط تئوری  ‌و ‌  کمترین سطح فشار صوت در زوایای ه‌و درجه درجه‌  و بیشترین سطح فشار صوت در زوایای صفر درجه درجه است‌  با توجه به نتیجه حاصله به وضوح دوقطبی بودن این منبع صوت مشخص است‌  به‌طور کلی الگوی جهتی میدان آکوستیکی در چنین مسایلی‌  الگویی دو قطبی است‌  این رفتار بیانگر منشا فیزیکی انتشار دوقطبی صداست که ناشی از یک مکانیزم پخش است که با آن حرکت برشی موج‌های گردابه‌ای به انرژی آکوستیکی در دیواره‌های صلب سیلندر تبدیل می‌شوند  از جهتی با توجه به این که دامنه نوسانات نیروی برآ حدود ده برابر نیروی پسا است  ‌ ‌ ‌ ‌  لذا انتشار صوت بیشتر تحت تاثیر نوسانات برآ قرار دارد و بیشترین مقدار سطح فشار صوت در راستای عرضی است  هر دو مدل اغتشاشی نتایج مشابه پیش‌بینی کرده و اختلاف با نتیجه تجربی  ‌ ‌  بسیار کم است‌ در قسمتی دیگر از پژوهش حاضر تاثیر آشفتگی مورد بررسی قرار گرفته شده است‌  به این منظور شنونده‌ها در فاصله شعاعی متر ثابت در نظر گرفته شده و اعداد رینولدز افزایش پیدا کردند  نتایج با مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی رم    در  ‌ ‌شکل   ‌ ‌  نشان داده شده است‌  همان‌طور که در نتاچ مشهود است با افزایش عدد رینولدز سطح فشار صوت افزایش یافته است‌  از جهتی با افزایش عدد رینولدز اختلاف آشفتگی در جهات کمتر شده و نمودار جهتی به شکل هندسی بیضی نزدیک می‌شود در قسمتی دیگر از پژوهش حاضر تاثیر فاصله بر سطح فشار صوت مورد بررسی قرار گرفته شده است‌  به این منظور شنونده‌ها در سه فاصله شعاعی و سحا متر    متر  و   متر در نظر گرفته شده و عدد رینولدز ثابت گرفته شدهاست‌  نتایج در  ‌ ‌شکل نشان داده شده است‌  همان‌طور که اگر شنونده‌ای در نزدیک یک بلندگو قرار گیرد  هر چه از بلندگو فاصله بگیرد صدای کمتری می‌شنود در این قسمت پژوهش این نتیجه نمایش داده شده است‌  در تمام زوایا در فاصله و ه متری سطح فشار صوت بیشتر از فواصل   متری متری است‌ با توجه به این‌که نرم‌افزار تجاری فلوئنت سطح فشار صوت را در مکانی که نوسانات سیال از بین رفته است محاسبه می‌کند و محاسبه مستقیم سطح فشار صوت روی سطح به‌طور صحیح و مستقیم با این نرم‌افزار امکان‌پذیر نیست لذا برای محاسبه سطح فشار صوت روی سطح جسم جامد نوسانات فشار در  ‌  نقطه روی سطح سیلندر  نسبت به زمان ثبت شده و با استفاده از تعریف سطح فشار صوت  ‌رابطه این کمیت محاسبه شده است‌  نتایج توزیع سطح فشار صوت بر روی سطح سیلندر در دو عدد رینولدز با مدل اغتشاشی انتقال تنش برشی در  ‌ ‌شکل و ‌ ‌  نشان داده شده است‌  نمودارها نشان می‌دهد سطح فشار صوت در زاویه    درجه کمتر از دیگر زوایا است و مشابه این نتیجه در دوردست آکوستیکی نیز به‌دست آمد  با افزایش عدد رینولدز روند کلی سطح فشار صوت ثابت است ولی افزایش در مقدار این کمیت دیده می‌شود  در هر سه زاویه در سطح جلویی سیلندر شاهد کاهش سطح فشار صوت بوده که این پدیده ناشی از عدم وجود گردابه و نوسان ناشی از آن در روی سطح است‌  در زوایای صفر درجه درجه این نقطه‌  در محدوده نقطه سکون است‌  با مقایسه نتایج سطح فشار صوت بر روی سطح با نتایج دوردست آکوستیکی مشخص است تمام نقاط بر روی سطح جسم در تمام زوایا دارای سطح فشار صوت بیشتری نسبت به دوردست آکوستیکی هستند با توجه به این که یکی از عوامل تولید صوت آشفتگی جریان است در نزدیک سطح وجود گردابه‌ها اغتشاش بیشتری تولید می‌کنند و در دوردست این اغتشاش کاهش می‌یابد در نتیجه سطح فشار صوت نیز کاهش می‌یابد در بخش سوم پژوهش حاضر ارتباط بین عدد استروهال به عنوان یکی از پارامترهای جریان و سطح فشار صوت به عنوان یک پارامتر صدا بررسی شده است‌ ریزش گردابه یک جریان غیردائم است که در سرعت‌های مشخص از جریان اتفاق می‌افتد  در این جریان‌  گردابه‌های متناوب فشار پائین در پشت جسم با فرکانس خاصی تولید و پس از انتشار در میدان جریان محو می‌گردند  نهایتآ چنانچه فرکانس ریزش گردابه با فرکانس تشدید برابرلرزش‌های شدید در جسم ایجاد می‌شود که عاملی مخرب است‌  همان طور که قبلا نیز بیان شد ریزش متناوب گردابه باعث نوسان نیروهای آیرودینامیکی و ایجاد صوت می‌شود  عدد بی‌بعد استروهال به نحوی فرکانس غالب ریزش گردابه را بیان می‌کند  فرکانسی که ریزش گردابه در آن اتفاق می‌افتد برابر با فرکانس  ‌عدد استروهال‌  بزرگترین قله نمودار طیفی سطح فشار صوت برحسب عدد استروهال است‌  در  ‌ ‌شکل  ‌ ‌ ‌  تغییرات سطح فشار صوت برحسب عدد استروهال نشان داده شده است‌  


مشخصات

مشخصات

توسط: محسن محمدرضایی؛ علی اکبر دهقان؛ علیرضا موحدی مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 12 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۸ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018