مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

تحلیل تیر از جنس ماده مرکب با نقص هندسی اولیه تحت اثر ضربه خارج از محـور

چکیدهدر این پژوهش، براساس تئوری تغییر‌شکل برشی مرتبه سوم معادلات حرکت برای بررسی تغییر‌شکل یک تیر از جنس ماده مرکب باریک و بلند به دست آمده است. تیر با نقص هندسی اولیه بوده و تحت اثر بار ضربه قرار می‌گیرد. ضربه اعمالی توسط جسم صلب با سرعت مشخص و به‌صورت خارج از مرکز و در فاصله معینی از تیر زده می‌شود. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون و براساس روابط کرنش-جابجایی غیرخطی ون - کارمن به‌دست آمده‌اند که براساس جابجایی‌ها و به صورت مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی وابسته به یکدیگر و در حالت دینامیکی می‌باشند. از روش تربیع دیفرانسیلی تعمیم‌یافته برای گسسته سازی معادلات به‌دست آمده و تبدیل آن‌ها به مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده شده است. روش تکرار نیوتن - رافسون برای حل معادلات جبری غیر‌خطی سیستم بکار برده شده است. در ادامه با حل معادلات حاکم بر سیستم به بررسی تأثیر مقدار نقص هندسی اولیه تیر بر تغییر شکل آن پرداخته شده است. همچنین تأثیر جرم و سرعت ضربه زننده بر تغییر‌شکل تیر بررسی و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد با افزایش مقدار سرعت اولیه و جرم ضربه زننده، تغییر‌شکل تیر نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.


نمای مطلب

تحلیل تیر از جنس ماده مرکب با نقص هندسی اولیه تحت اثر ضربه خارج از محورمقدمهمواد مرکب کاربرد گستردهای در صنایع مختلف از جمله هوافضا  اتومبیلسازی  کشتیسازی و صنایع دیگر دارند  تاکنون تحقیقات بسیاری برای تحلیل تیرها و ورقها از جنس مواد مرکب تحت بارگذاریهای مختلف ازجمله بارهای ضربهای صورت گرفته است  در برخی از این پژوهشها به تحلیل ورقها تحت بارگذاری ضربهای پرداخته شده که میتوان به پژوهش یانگ و چانگ در سال که با روش المان محدود صورت گرفته  و یا پژوهش آبراموویچ و گرانوالد که به صورت آزمایشگاهی انجام شده  اشاره نمود  از جمله تحقیقات انجام شده پیرامون تحلیل ستونها پژوهش آریگور و همکارانش برای بهدست آوردن پاسخ دینامیکی یک ستون تحت بار ضربه محوری میباشد  در این مطالعه که بهصورت تئوری و آزمایشگاهی انجام شده است ستون با نقص هندسی اولیه در نظر گرفته شده و معیاری هم برای کمانش دینامیکی تعریف شده است واس و جی کمانش ستون در اش بار ضربهای را در حالت خطی بررسی کردهاند  با حل همزمان معادله موج و معادله تیر اویلر  برنولی اثر انتشار موج نیز در محاسبات لحاظ شده است  تاثیر جرم و سرعت برخوردکننده بررسی شده و نتایج نشان میدهد جرم برخوردکننده تاثیر بسیاری بر زمان کمانش دارد  درصورتی که سرعت برخوردکننده تاثیر چندانی بر روی این کمیت ندارد      برخی پژوهشها برای ساختارهای جدار نازک انجام بثبده اببب  کوبیاک در سال  پاسخ دینامیکی ستونهای جدار نازک با مقطع عرضی باز تحت بار فشاری ضربهای را مورد بحث قرار داده است  در این پژوهشش از روش عددی  تحلیلی برای آنالیز مسئله کمانش دینامیکی استفاده شده است  تیتر و کولاکوسکی به تجزیه و تحلیل پاسخ دینامیکی ستونهای جدار نازک از جنس ماده مرکب با مقطع عرضی باز پرداختهاند  نیروهای اینرسی در این پژوهش در نظر گرفته شدهاند و سه معیار پایداری برای بررسی پاسخ دینامیح اعمال شده است      جی و واس جابجایی عرضی یک تیر باریک و با نقص هندسی اولیهه را تحت بارگذاری ضربهای محوری بررسی کردند  در این مطالعه تاثیر نقص هندسی اولیه بر رفتار ستون بررسی شده است  در سال رضوانیان و همکارانش تغییرشکل ستون تحت ضربه غیرمحوری با استفاده از یک جسم صلب را بررسی کردند  با بهکارگیری اصل همیلتون و استفاده از مدل تیر تیموشینکو معادلات حرکت به صورت غیرخطی بهدستآمدهاند  در این پژوهش از روش نیومارک و روش تربیع دیفرانسیلی تعمیمیافته برای حل معادلات غیرخطی وابسته به زمان استفاده شده است   طاهری و ژانگ پاسخ کمانش تیر با نقص هندسی اولیه و تحت نیروی ضربه محوری را با روش دیفرانسیلل محدود بررسی کردند  فرض تیر تیموشینکو و رابطه کر نش تغییرمکان ون کارمن برای به دست آوردن معادلات استفاده شده است  در سال  تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول  در پژوهشی دیگر در سال   از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه بالا  برای تعیین میدان جابهجایی استفاده شده است  تاثیرات نقص هندسی اولیه و همچنین تاثیر سرعت ضربه بر تیر بررسی شده است  در حالت ضربه سرعت پایین  پژوهشهایی بر روی ورقها و تیرها صورت گرفته است  داریوشی و صدیقی با استفاده از تئوری غیرخطی مرتبه بالا  رفتار تیرهای ساندویچی را بررسی کردند  در این پژوهش اثر برخورد ضربهزننده در سرعتهای مختلف بهصورت تحلیلی و آزمایشگاهی بررسی شد  پاکنژاد و همکارانش  اثرات بار ضربهای با جرم کوچک را روی یک ورق کامپوزیتی با تکیهگاه تمام گیردار با استفاده از روش گالرکین مطالعه و تاثیر پارامترهای جرم و سرعت ضربهزننده را بر سازه بررسی کردند  صیفوری و همکارانش اثر ضربه کمسرعت قائم بر روی نانو تیر تیموشینکو را براساس تئوری غیرمحلی برای بررسی رفتار دینامیکی نانو تیر ارائه کردند  در این پژوهش تاثیر نسبت جرم نانو تیر به پرتابه بر روی تغییرشکل دینامیکی نانو تیر تیموشینکو بررسی شد  در مطالعه حاضر  تغییرشکل یک تیر از جنس ماده مرکب با نقص هندسی اولیه تحت ضربه یک جسم صلب بررسی شده است  ضربه به صورت خارج از مرکز به ستون زده میشود  با استفاده از اصل همیلتون و براساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم معادلات حرکت به صورت مجموعهای از معادلات غیرخطی و دینامیکی بهدست آمده است  از روش نیومارک و تربیع دیفرانسیلی تعمیمیافته برای تبدیل معادلات غیرخطی با مشتقات جزئی به معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده شده است  برای حل معادلات غیرخطی از روش تکرار نیوتن  رافسون استفاده شده و اثر مقدار نقص هندسی اولیه و چیدمان لایهها بر تیر بررسی شده است  تاثیر سرعتت و جرم ضربهزننده نیز بر تغییرشکل تیر بررسی شده است  با توجه به کاربرد قطعاتی که در سازهها    حل عددی برای حل معادلات پارهای حاکم بر سیستم روشهای نیومارک و تربیع دیفرانسیلی تعمیمیافته استفاده میشود تا معادلات به مجموعهای از معادلات جبری تبدیل شوند  روش نیومارک یکی از روشهای عددی برای حل مسائل دینامیکی میباشد  در این روش توابع شتاب و سرعت برای مرحله     به صورت زیر تقریب زده میشوند     در معادله بالا   و   به ثوابت نیومارک معروف هستند که مقدار آنها پایداری و دقت روش را تعیین میکند  برای پایداری بدون شرط روش نیومارک در این پژوهش    در نظر گرفته شده است  برای تبدیل معادلات دیفرانسیل پارهای به معادلات جبری از روش تربیع دیفرانسیلی تعمیمیافته استفاده شده است  در این روش تیر نقطه گسسته سازی میشود و در هر یک از نقاط مشتقات پارهای به صورت مجم توابع وزنی خطی در نظر گرفته میشوند  ضرایب وزنی برای مشتق مرتبه اول طبق رابطه      و برای مشتق مرتبه   با توجه به رابطه     تعیین میشوند      عددی برایی حل عددی معادلات از ماده مرکب با جنس شیشه اپوکسی با برای تیر استفاده شده است  خواص این ماده مرکب طبق جدول   میباشد  همچنین مشخصات هندسی این تیر نیز در این جدول ذکر شده است  مقدار بیشینه نقص هندسی اولیه برابر ضخامت فرض شده است  ضربهزننده به جرم  کیلوگرم با سرعت و متر بر ثانیه و در فاصله  متر از مرکز به تیر برخورد میکند  برای درستیسنجی مطالعه حاضر  نتایج با حاصل پژوهش طاهری و ژانگ  برای حالتی که ضربه محوری زده میشود  مقایسه شده است  برای این مقایسه جابجایی محوری تیر در   شکل     نشان داده شده است  همانطور که در   شکل     مشاهده میشود  با درصد خطای و   میتوان گفت تطابق خوبی وجود دارد  بنابراین میتوان از این روش جهت حل معادلات حاکم بر سیستم استفاده نمود  در ادامه به بررسی تیر با نقص هندسی اولیه و به صورت ضربه خارج از محور پرداخته میشود  با در نظر گرفتن اطلاعات موجود در جدول   جابجایی محوری نوک تیر و خیز عرضی وسط تیر در   شکل     برحسب زمان نمایش داده شده است  با توجه به خیز تیر پس از رسیدن موج حاصل از برخورد جسم به وسط تیر شروع میشود و در زمان حدود میلی ثانیه به حداکثر مقدار میرسد  در ادامه برای بررسی تاثیر هر یک از پارامترها بر زمان تماس و تغییرشکل تیر  نمودارها تا لحظه جدایش ضربهزننده از تیر ترسیم خواهد شد  این زمان با در نظر گرفتن این نکته که تا زمانی که نیروی بین همانطور که از   شکل و   مشخص است با افزایشش نقص هندسی اولیه تغییرشکل عرضی تیر افزایش مییابد  با توجه به   شکل     مشاهده میشود با افزایش فاصله خروج از مرکزی تغییرشکل عرضی تیر نیز افزایش مییابد  برای بررسی اثر سرعت ضربهزننده بر تیر  بیشینه تغییرشکل تیر در حالتی که جرم ضربهزننده ثابت است و با سرعتهای مختلف به تیر برخورد میکند در   شکل ترسیم شده است  همچنین اثر جرم ضربهزننده بر بیشینه تغییر شکل تیر در   شکل نشان داده شده است  با توجه به   شکلهای   مشخص است  جرم ضربهزننده بر زمان تماس و همچنین بیشینه تغییرشکل عرضی موثر است  با افزایش جرم ضربهزننده بیشینه تغییرشکل عرضی و زمان تماس افزایش مییابد  سرعت ضربهزننده بر زمان تماس تاثیر چندانی ندارد اما بر مقدار تغییرشکل عرضی تیر بهطور قابلتوجهی تاثیر میگذارد  در   شکل و   تاثیر لایه چینیهای مختلف بر تغییرشکل تیر بررسی شده است  در این شکل سه لایهچینی متقارن  پادمتقارن و نامتقارن با زاویههای مختلف و همچنین تیر با لایههای صفر درجه ترسیم شده است  با توجه به شکل  بیشینه تغییرشکل درر حالتی که لایهچینی فقط با زاویه صفر باشد  دارای کمترین مقدار و در حالتی که چیدمان لایهها پادمتقارن باشد  دارای بیشترین مقدار است  بنابراین در چیدمان لایهها در مواد مرکب برای کمترین تغییرشکل بهتر است از لایه با زاویههای صفر استفاده نمود  و  نتیجهگیری در این پژوهش از تئوری مرتبه سوم برشی برای مدل کردن تغییرشکل یک تیر با نقص هندسی اولیه تحت اثر ضربه غیرمحوری توسط یک جسم صلب استفاده شده است  معادلات با استفاده از اصل همیلتون بهصورت مجموعهای از معادلات غیرخطی و دینامیکی استخراج شدند  از روش نیومارک و تربیع دیفرانسیلی تعمیمیافته برای گسسته سازی معادلات در حوزه زمان و مکان استفاده شد و سپس با استفاده از روش تکرار نیوتن رافسون مجموعه معادلات جبری بهدستآمده  حلل شد  تاثیر سرعت و جرم ضربهزننده بر تغییرشکل تیر بررسی شد و نتایج نشان داد که جرم ضربهزننده بر زمان تماس و همچنین ماکزیمم تغییرشکل عرضی موش است  سرعت ضربهزننده بر زمان تماس اثر چندانی نداشته اما بر مقدار تغییرشکل عرضی تیر بهطور قابلتوجهی تاثیر میگذارد  تاثیر نقص هندسی اولیه و فاصله خروج از مرکز بر تغییرشکل عرضی تیر بررسی شد  نتاچ نشان داد با افزایش نقص هندسی اولیه و فاصله خروج از مرکز تغییرشکل عرضی تیر نیز افزایش مییابد  همچنین تاثیر لایه چینیهای مختلف  متقارن  نامتقارن و پادمتقارن  بر تغییرشکل تیر بررسی شده است  درنهایت نتایجج  حاصل از این پژوهش با مطالعات پیشین مقایسه و صحت پژوهش در انجام این تحلیل بررسی شد  


مشخصات

مشخصات

توسط: کبری قطره؛ علیرضا فتوحی؛ علیرضا شفیعی مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۹ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018