مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

رهیافتی نو در طراحی منظومه‌های ماهواره‌ای جهت پوشش منطقه‌ای با استفاده از پارامتر تعدیل دقت هندسی

چکیدهامروزه میزان پوشش‌دهی منطقه‌ای توسط ماهواره‌ها یکی از عوامل مهم در دسترسی به اطلاعات جغرافیایی، ژئوتکنیکی و استراتژیکی محسوب می‌شود. این مهم عموماً توسط یک یا چند ماهواره با موقعیت و ناوبری مشخص محقق می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از پارامتر تعدیل دقت هندسی ، تعداد مشخصی ماهواره‌ در منظومه‌ای با الگوی متقارن، جهت پوشش منطقه‌ای حداکثر مورد استفاده قرار گرفته است. پارامتر تعدیل دقت هندسی برای یافتن موقعیت کاربر زمینی با استفاده از تعداد مشخصی ماهواره با موقعیت معلوم در منظومه تعریف می‌شود. در این مقاله با فرض دانستن موقعیت ایستگاه‌های زمینی، از معکوس تعریف پارامتر تعدیل دقت هندسی برای یافتن موقعیت مناسب ماهواره‌ها در منظومه جهت رسیدن به پوشش حداکثر استفاده می‌شود. پارامتر تعدیل دقت، یک معیار هندسی است که هرچه کمتر باشد، نشان‌دهنده دقت بیشتر در تعیین میزان پوشش‌دهی است. در مدل ارائه شده، اثر پخی و فشردگی زمین در نظر گرفته شده است. این محاسبات برای نقاط جغرافیایی مشخص و برای مدت یک شبانه روز انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که با بهره‌گیری از مدل جدید، زمانی که پارامتر تعدیل دقت هندسی برای یک ایستگاه زمینی مقدار مناسبی باشد، مناطق اطراف آن نقطه (ایستگاه) با توجه به زاویه دید ماهواره‌ها (که حداقل چهارتا هستند) تحت پوشش مناسبی خواهد بود. همچنین نشان داده شده است که با بهره‌گیری سازمان یافته از تمام ماهواره‌های حاضر در منظومه ماهواره‌ای می‌توان با اطلاعات دریافتی به بهترین پوشش با کمترین تعداد ماهواره دست یافت.


نمای مطلب

رهیافتی نو در طراحی منظومههای ماهوارهای جهت پوشش منطقهای با استفاده از پارامتر تعدیل دقت هندسیمقدمه امروزه با توجه به کاربرد گسترده ماهوارهها در تبادل اطلاعات  لزوم بهکارگیری انواع ماهواره به ویژه ماهوارههای مخابراتی احساس میشود  از اینرو در سالهای اخیر کشورهای متعددی اقدام به طراحی و ساخم انواع ماهواره بر مبنای نیازهای خود کردهاند  تا دهه گذشته در ماموریتهای فضایی از تک ماهواره استفاده میشد که محققان درگیر مشکلات آن بودند  سرانجام محققان دریافتند که تک ماهوارهها نمیتوانند اهداف برخی ماموریتهای فضایی را برآورده کنند  برای حل این مسئله استفاده از چند ماهواره در مدارهای متفاوت برای رسیدن به هدف ماموریت پیشنهاد شد که منظومه ماهوارهای نام گرفت  از دهه گذشته مفهوم منظومه ماهوارهای به رویکردی نوین برای دستیابی به کاربردهای فضایی تبدیل شد  این مفهوم ابتدا برای موقعیتیاری و پوشش  تعریف شد  ولی به تدریج به ارتباطات در سیستمهای تلفن و موبایل نیز تبدیل شد در سالهای اخیر تحقیقات و مطالعات بسیاری بر مسایل مربوط به منظومههای ماهوارهای انجام شده است  همچنین طراحی  ساخت و راهاندازی ماهوارههای بزرگ با قابلیتهای بالا بسیار گران است  در نتیجه تحقیقات به سمت طراحی ماهوارههای کوچک  ارزان و منظومههایی با کارایی مشابه بهجای ماهوارههای بزرگ و گران پیشرفت  این منظومهها به دلیل داشتن قابلیتهایی مانند انجام ماموریتهای سنجش از دور و انعطافپذیری در ماموریتهای طولانی توجه زیادی را به خود جلب کردند  در سالهای اخیر بیشترین ارتباطات سنجش از دور شامل منظومههای ماهوارهای  مدارهای کم ارتفاعو ارتفاع متوسط  است      در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از منظومه ماهوارهای با الگوی متقارن  مقدار پارامتر تعدیل دقت هندسی مناسب برای ایستگاه زمینیی مورد نظر بهدست آید  وقتی چینش ماهواره به صورتی باشد که پارامتر تعدیل دقت هندسی یک نقطه  ایستگاه  مناسب باشد  میتوان نتیجه گرفت که مناطق اطراف آن نقطه  ایستگاه  با توجه به ماهوارهها  دستکم چهارتا  تحت پوشش مناسبی خواهد بود  زاویه دید ماهواره و رد زمینی آن روی سطح زمین در شکل   نشان داده شدهاند  هرچه پارامتر تعدیل دقت هندسی مقدار کمتری داشته باشد  رد زمینی زاویه دید سنسور روی سطح زمین پوشش پیوستهتری روی زمین دارد و حتی در برخی مناطق ممکن است رد زمینی ماهوارهها رو سطح زمین باهم تداخل کنند که دقت پوشش را بالا میبرد  هر ماهواره سطحی از روی زمین که در زاویه دید آن قرار دارد را پوشش میدهد  با انتخاب ایستگاههای زمینی در محدوده این منطقه میتوان اطلاعات را از ماهواره مورد نظر دریافت کرد؛ بنابراین با انتخاب تعداد ماهوارههای مناسب میتوان پوشش یکپارچه از منطقه مورد نظر یا کل زمین داشت   مرور مراجع در بسیاری از تحقیقات در زمینه برنامهریزی و دریافت اطلاعات ماهوارهای مسئله تکمدار برای یک ماهوار در نظر گرفته شده است  فرانک و همکارانش یک مدل مداری برای مشاهده زمین با لحاظ محدودیتها به طور همزمان ارائه دادند  طرح آنها در حد پیشنهاد باقی ماند و به نتایج عملی نرسید      مارکجی ماتوسیان در مطالعات خود به دو جنبه مهم طراحی مدار منظومه و تولید و گسترش منظومه با تجزیه و تحلیل میزان پوششها پرداخت که سبب صرفهجویی در هزینهها برای رسیدن به پوششدهی مناسب شد  الزامات پوششدهی برای منظومه براساس هدف پروژه تعیین میشود  منظومههای ماهوارهای در خارج از فضای کاری نظامی کاربرد بیشتری دارند تا جایی که امروزه بیشترین سهم را در فضا به خود اختصاص دادهاند  داگلاس جیسون پاریش در مطالعات خود به طراحی منظومه ماهوارهای نظامی با دو رویکرد سنتی و استفاده از الگوریتم بهینهسازی پرداختند محققان زیادی در مورد جزئیات طراحی منظومهها جهت بهبود پوششدهی جهانی زمین با یک یا چند ماهواره تلاش کردند  برخی از این تحقیقات برای طراحان مفیدتر از طراحی ارتباطاتی مدرن و سیستمهای ناوبری است  به ویژهه هنگامی که یک مدل خاص را نمیتوان به دلیل پوشش نامناسب عرضهای جغرافیایی بالا با محدودیتهای بودجه ارتباطی برای پایانههای کوچک بهکار برد  تمام مدارهای در نظر گرفته شده یکی از مدارهای مدار دایروی و یا بیضی شکل هستند  با توجه به به این واقعیت بسیاری از فعالیتهای اقتصادی پوششدهی جهان با درنظر گرفتن عرض جغرافیایی مشخص انجام میشود  برخی  تحقیقات خود را براساس توسعه پوششدهی پیوسته تنها با یک باند خاص از عرض جغرافیایی انجام میدهند       در واقعیت تمام این تحقیقات به پوششدهی هندسی بستگی دارد  هر اتفاق مهمی میتواند منظومه ماهوارهای را تحت تاثیر قرار دهد  برای نمونه ثبات عملکردی منظومه ماهوارهای زمانی که شکست در ماموریت یک ماهواره رخ میدهد  یا سرویسدهی یک ماهواره با محدودیتهایی روبهرو میشود و یا درنظر گرفتن محدودیتهای اقتصادی همگی از عوامل تاثیرگذار در عملکرد منظومه ماهوارهای است  همچنین باید به این نکته اشاره کرد زمانی که هزینه پرتاب ماهوارهها مهم باشد  کم کردن تعداد ماهوارهها ضروری است       اکنون منظومه ماهوارهای برای پوششدهی سطح زمین با بهینهسازی بخشهای مستقل سیستم یا با آغاز از یک ساختار اولیه و ایجاد تغییرات کوچک بهینه میشوند  این کار با استفاده از یک کارپایه انجام شده است که اجزا نسبت به آن تغییر کردند  بالارد  دریم  لنگ  واکر و ورتز از جمله افرادی بودند که با تغییرات کوچک در منظومههای ماهوارهای بوای یوشش مورد نظر در ارتفاعات یایین بهینهسازی کردند  بیچ و همکارانش سه الگوریتم ماهوارهای را طراحی و تست کردهاند     واکر: یک منظومه متقارن است که زاویه میل تمام ماهوارههای آن یکسان است     منظومه قطبی: یک الگوریتم این منظومه نامتقارن است     الگوریتم جستجوی تصادفی تطبیقی  آنها این سه الگوریتم را آزمایش و با یکدیگر مقایسه کردند  باید در نظر داشت هنگامی که ماموریت یک ماهواره از منظومه با شکست مواجه شود در کاربری منظومه اختلال ایجاد میشود  کلی و همکارش تلاش کردند تا این خلا را با استفاده از دیگر ماهوارهها متعادل سازند که یک مدل برای چرخه عمر ماهواره در منظومه و مفهوم جایگزینی ماهوارهها در این شرایط ارائه دادند  البته بهینهسازی و صرفه اقتصادی را نیز در کار خود مورد نظر قرار دادند      طراحی منظومههای ماهوارهای برای پوشش منطقهای یا جهانی اهمیت یافت  مطالعات بسیاری برای طراحی منظومههای ماهوارهای انجام شده است  مقالات بسیاری برای پوشش غیرپیوسته برای یک منطقه خاص چاپ شده است   هانسون و همکارانش منظومه ماهوارهای با مدارهای دایرهای با رد زمینی تکرار شونده را برای بهبود پوشش منطقهای ارائه دادند  آنها نقطه گره و آنومالی متوسط هر ماهواره را تعیین و بهترین منظومه ماهوارهای را برای پوشش نقطه مورد نظر روی زمین بهدست آوردند  در ادامه مینگ ما و همکارش بهترین منظومه ماهوارهای را با کمترین زاویه میل به دست آوردند  انگیزه به حداقل رساندن هزینه در این روش سبب شد تا عبدالخلیک و همکارش مطالعاتی برای یافتن راه حلی برای آن انجام دهند  آنها در راه حل پیشنهادی خود پوششدهی مناطق مورد نظر بدون مانور ماهوارهای را درنظر گرفتند  مزیت این روش زمان کوتاه برای دید از تمام مناطق است  زیرا مانور مداری ماهوارهها برای رسیدن به یک موقعیت جهت پوشش نقطه مورد نظر زمانبر است  از معایب این طرح میتوان به این نکته اشاره کرد که برخی مناطق ممکن است پوشش دقیقی داده نشوند؛ بنابراین برای هر ماموریت باید یک تعادل بین دقت پوششدهی مناطق و زمان بازدید درنظر گرفت  لص   کاپلن و همکارانش برای پوششدهی هر نقطه از زمین از یک پارامتر هندسی با حداقل چهار ماهواره استفاده کردند  برای این کار از یک ایسغگاه زمینی به  پایگاه اصلی ابشفاده کردند  برای دقت اندازهگیری در موقعیتیابی از معیاری به نام پارامتر تعدیل دقت هندسی  استفاده کردند  در سالهای اخیر موض ارتباط مخابرات بین ماهوارهها نیز مورد نظر قرار گرفته است  ‌‌     مساله بیان مسئله طراحی منظومههای ماهوارهای بهینه کلید حل مشکل در انواع کاربردها مانند ناوبری  پوشش منطقهای  جهانی  سنجش از راه دور  مشاهده زمین و    است  تعداد کل ماهوارههای منظومه به نوع ماموریت  فاکتورهای اقتصادی  پارامترهای طراحا  تعداد ماهوارههای هر مدار  صفحه مداری و    بستگی دارد  پارامترهای مداری   پارامتر اصلی هستند که برای تعریف هر مدار و موقعیت ماهواره در مدار از آنها استفاده میشود  این پارامترها عبارت از نیمقطر اصلی   این محور برای تعیینن اندازه مدار استفاده میشود  نیمقطر اصلی فاصله بین محور طولی مدار بیضویای است که ماهواره میپیماید  خروج از مرکزیت  خروج از مرکز نسبت فاصله بین دوکانون است  زاویه میل    : شیب زاویهای است که برای تعیین شیب مدار استفادهمیشود  نقاط گره: برای تعیین جهتگیری زاویهای مدار نسبت به برخی از جهات اصلی استفاده میشود  آرگومان آرگومان حضیض برای تعیین جهتگیری بیضی در صفحه مداری استفاده میشود  آنومالی واقعیآنومالی واقعی برای تعیین محل ماهواره در مدار استفاده میشود  در این پژوهش مقدار پارامتر تعدیل دقت برای حالات مختلفی که ماهوارهها در مدار قرار میگیرند  محاسبه شده است  با استفاده ازز تعدادی از ماهوارههای منظومه که در لحظه نسبت به ایستگاه زمینی در موقعیت مناسبی قرار دارند  بهترین میزان پارامتر تعدیل دقت هندسی بهدستآمده است  در این زمان با توجه به  ماهوارهها میتوان نتیجه گرفت که مناطقی که در شعاع رد زمینی ماهوارهها قرار دارند تحت پوششدهی مناسبی قرار گرفتهاند  برای پیادهسازی این مدل جدید از معکوس پارامتر تعدیل هندسی در بهدستآوردن بهترین موقعیت ماهوارهها در منظومه برای رسیدن به پوشش حداکثری از سطح زمین استفاده شده است  ابتدا یک منظومه ماهوارهای اولیه لئو با  ک ماهواره در ارتفاع ههه کیلومتر از سطح زمین فرض میشود  سپس تعداد ماهوارهها کم شد تا جایی که بتوان با کمترین تعداد ماهواره به پوشش حداکثری پیوسته از سطح منطقه مورد نظر دست یافت  این پوشش با استفاده از معیار پارامتر تعدیل دقت هندسی برای و ایستگاهه زمینی شامل شهرهای تهران  تبریز  مشهد  چابهار و ماهشهر تعیین و بررسی میشود       فرمولبندی مسئله ضریب پارامتر تعدیل دقت هندسی  در ناوبری  تعیین موقعیت و مشخص کردن نرخ خطا در سهه بعد و تعدیل دقت زمانی به کار میرود  زمان یک فاکتور مهم برای دقت بالای موقعیت است  برای محاسبه این چهار بعد   زمان  حداقل چهار ماهواره نیاز است  موقعیت گیرنده از موقعیت ماهواره محاسبهه میشود و نرخ فاصله و موقعیت گیرنده تخمین زده میشود  هندسه خوب نشاندهنده پارامتر تعدیل دقت پایین است  مقدار پارامتر تعدیل دقت هندسی یک عدد حقیقی بین صفر تا بینهایت میتواند تغییر کند  صفر یعنی اینکه ماهوارهها توزیع  پراکندگی  ایدهآلی برای محاسبه موقعیت کاربر دارند  ولی در واقعیت رسیدن به مقادیر کمتر از یک امکانپذیر نیست  اعداد بزرگتر از شش نشاندهنده عملکرد ضعیف این مجموعه است  برای توضیح هندسی این معیار یک هرم مربعی شکل که با اتصال خطوط بین چهار ماهواره و قرار گرفتن گیرنده در نوک هرم در نظر گرفته میشود  حجم شکل که با بردارهای یکه از گیرنده به ماهواره تشکیل میشود با عکس مقدار پارامتر تعدیل دقت پایین متناسب است  حجم بیشتر هرم نشاندهنده پارامتر تعدیل دقت پایین کمتر و برعکس حجم کمتر هرم مقدار بیشتری از این پارامتر را نشان میدهد  ضریب بهتری از این پارامتر با استفاده از تعداد ماهوارههای بیشتر برای تخمین موقعیت بهدست میآید     در این تحقیق با استفاده از پارامتر تعدیل دقت هندسی که یک معیار خطا در سیستمهای مکانیابی مانند  است  برای طراحی منظومه ماهوارهای و استفاده از این منظومه در کاربردهای مختلف از جمله پوشش سطح زمین استفاده شده است  در این پژوهش از این معیار به صورت معکوسس استفاده شده است  یعنی موقعیت ایستگاه زمینی روی سطح زمین ثابت در نظر گرفته شده و براساس آن موقعیت ماهوارهها طوری تعیین شدهکه این پارامتر به کمترین مقدار ممکن برسد  در این زمان علاوهبر اینکه ایستگاه زمینی در دید ماهوارهها قرار دارد  ماهوارهها بهترین چینش را نسبت به آن ایستگاه زمینی دارند  در این زمان میتوان با استفاده از زاویه دید سنسور ماهواره و رد زمینی آن روی سطح زمین بهترین پوشش را از سطح منطقه مورد نظر به مرکز ایستگاه زمینی و شعاع مشخص دست یافت  با داشتن موقعیت اولیه ماهوارهها و ایستگاه زمینی اقدام به محاسبه این ضریب برای بازه زمانی مورد نظر میشود  با بهدست آوردن معیار پارامتر تعدیل دقت هندسی برای ایستگاههای مختلف با منظومه ماهوارهای مورد نظر میتوان به این مهم دست یافت که در هر زمان از شبانه روز از کدام یک از ایستگاههای زمینی میتوان پوشش بهتری را از منظومه ماهوارهای دریافت کرد  شکل   سیستم مختصات اینرسی زمین مرکز را نشان میدهد  در محور   از تقاطع استوا و نصفالنهار گرینویچ عبور میکند  محور به صورت عمود و محور   از قانون دست راست بهدست میآید  در این شکل موقعیت ایستگاه زمینی و ماهواره شماره   نشان داده شده است  فاصله میان ایستگاه و ماهواره نیز با  نشان داده شده است  برای بهدست آوردن موقعیت کاربر زمینی  ایستگاه زمینی  نیاز به ضریب فشردگی زمین است که برای محاسبه آن از معادلات استفادهه میشود   این مقدار را میتوان برای تمامی ماهوارهها به دست آورد  ولی تنها ماهوارههایی میتوانند در محاسبه پارامتر تعدیل دقت هندسی کمک کنند که در آن لحظه در دید ایستگاه زمینی قرار داشته باشند  برای این منظور قیدی برای در دسترس بودن ماهوارههایی انتخاب میشود که فاصله میان ایستگاه و ماهواره کمتر از شعاع کره زمین باشد  تعداد این ماهوارهها نباید کمتر از لل ماهواره باشد  بردارهای ماهوارههای انتخاب شده در یک ماتریس به نام ل قرار داده میشوند  این ماتریس جزء اصلی در محاسبه پارامتر تعدیل دقت هندسی است به ماتریس   ماتریس رویت نیز که در حالت کلی یک ماتریس     است که        است  خطای فاصله در حالت کلی به صورت تصادفی    و   درنظر گرفته میشوند  که به صورت تابعی وابسته به صورت رابطه      نوشته میشود ثانیه با گام   ثانیه نشان داده شده است  از این نمودارها میتوان دریافت که در هر زمان استفاده از اطلاعات کدام ایستگاه زمینی به پارامتر تعدیل دقت دقیقتر و در نتیجه پوشش بهتری میرسد  پوشش دقیقتر مستلزم پارامتر تعدیل دقت هندسی کمتر است  برای نمونه برای بازه زمانی ثانیه استفاده از اطلاعات گرفته شده توسط ایستگاه چابهار پوشش زمینی دقیقتری را در اختیار قرار میدهد  شکلهای   و و نشاندهنده پارامتر تعدیل دقت هندسی و تعداد ماهوارههای در دید در طول یک شبانهروز برای شهر تهران است  با توجه به این نمودارها شهر تهران در بازه ثانیه بهترین مقدار پارامتر تعدیل دقت هندسی را به ما میدهد  یعنی در این زمان بهترین دقت و در نتیجه پوشش دقیقتری را میتوان از اطلاعات این ایستگاه بهدست آورد  همانطور که از نمودارها نیز دریافت میشود تنها بیشتر بودن تعداد ماهوارههای در دید به ما پارامتر تعدیل دقت بهتری نمیدهد  نحوه قرار گرفتن موقعیت این ماهوارهها نسبت به یکدیگر نیز بسیار مهم است  در برخی از نقاط نمودارها با وجود اینکه تعداد ماهوارههای بیشتری در دید هستند مقدار پارامتر تعدیل دقت هندسی تقویت نشده است حال یک پارامتر تعیین موقعیت برای رسیدن به بهترین پوششدهی استفاده میشود  با محاسبه پارامتر تعدیل دقت هندسی در یک بازه زمانی مشخص  مثلا    ساعت  برای ایستگاههای زمینی مختلف با پراکندگی مناسب میتوان اطلاعات لازم برای بهدستآوردن پوشش منطقهای مناسب را دریافت کرد  با مقایسه نمودار این پارامتر برحسب زمان برای ایستگاههای زمینی مختلف میتوان به این مهم دست یافت که در هر زمان از کدام یک از ایستگاهها اطلاعات بهتری به دست میآید  به عبارت دیگر موقعیت ماهوارهها نسبت به آن ایستگاه با دقت بیشتری قرار دارند؛ بنابراین پوشش بهتری از منظقه مورد نظر میدهند  در نمودارهای زیر معیار پارامتر تعدیل دقت هندسی برحسب زمان برای  است  با بهدست آوردن مقدار  برای هر ایستگاه تا شعاع  کیلومتری آن ایستگاه پوشش داده میشود؛ بنابراین با انتخاب یک ایستگاه که اطلاعات بهتری در اختیار ما قرار میدهد میتوان کل کشور ایران را تحت پوشش قرار داد  تا اینجا تمامی نمودارها با درنظر گرفتن  ماهواره در منظومه ماهوارهای بهدست آمدند  حال در نمودارهای زیر تعداد ماهوارههایی که در هر لحظب در دید مختصات  ایستگاه مورد نظر قرار دارند نشان داده شده است  در شکل    به بعد در هر مرحله تعدادد ماهوارههای موجود در منظومه کم ماهواره میشود تا مرحلهای که با کمترین تعداد ماهواره ممکن به پاسخ مناسب دست یابد  این محاسبات برای ایستگاه زمینی شهر تهران انجام مد ا٠نددر میل ک  اینن معاببات برای   ماهوار  انعام بد  امت  تعدادماهواره برای یک منشومه ماهوارهای بسیار زیاد است و از دیدگاه اقتصادی ساخت منظومه با تعداد ماهواره بالا مقرون به صرفه نیست  در شکل    نیزز همین روند ادامه یافته است  همانطور که در شکل‌‌  مشاهده میشود با منظومه ماهوارهای در برخی از زمانها تعداد ماهوارهها به عدد یعنی حداقل میزان در دسترس برای محاسبه پارامتر تعدیل دقت میرسد  برای منظومههای کمتر از ماهواره تعداد ماهوارههای در دید به کمتر از ل ماهواره میرسد که نمیتوان به محاسبه این پارامتر پرداخت  از دیگر مزایای این روش این است که هرگاه در منظومهه حداقل  ماهواره در دید داشته باشیم که در موقعیت خوبی نسبت به هم قرار گرفته باشند میتوان به نتایج مطلوبی دست یافت؛ بنابراین ادامه داد     نتیجهگیری در این پژوهش بر بهدست آوردن پارامتر تعدیل دقت هندسی به منظور استفاده در پوششدهی منطقهای تلاش شد  نوآوری مورد نظر در این پژوهش استفاده معکوس از کاربرد پارامتر تعدیل دقت هندسی در پوشش منطقهای است  با کمک این پارامترر میتوان برای هر ایستگاه زمینی میزان دقت پوشش را در زمانهای مختلف بهدست آورد  بدینترتیب برای پوشش منطقهای یک مختصات مورد نظر مانند کشور ایران میتوان به این مهم دست یافت که در هر زمان استفاده از اطلاعات کدام یک از ایستگاهها ما را به نتایج بهتری میرساند  از اینرو زمانی که ماهوارهها در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند پارامتر تعدیل دقت هندسی به حداقل مقدار خود میرسد  با توجه به ٧لکص ماهوارهها میتوان نتیجه گرفت که مناطق اطراف ایستگاه زمینی تحت پوشش مناسب با بهترین دقت قراردارند  این پوششدهی تا شعاع ههه  کیلومتر از هر ایستگاه بهدست میآید  در هر زمان از تمام ایستگاهها پوشش وجود دارد و میتوان با استفاده از معیار پارامتر تعدیل دقت هندسی ایستگاه بهتر را در هر زمان تعیین کرد  روشهای مختلفی برای پوششدهی استفاده میشود  ولی در بیشتر این روشها به تعداد زیادی ماهواره در منظومه مورد نیاز است  با این روش با توجه به اینکه سطح پوشش از هر ایستگاه حدود کیلومتر است  با داشتن حداقل هلا ماهواره میتوان به پارامتر تعدیل دقت خوب و در نتیجه پوشش مناسب و مورد نظر از کشور ایران داشت  


مشخصات

مشخصات

توسط: مهدی فکور؛ محدثه قربانی؛ مجید بختیاری مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۹ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018