مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

شیوع اختلالات قاعدگی و عوامل موثر بر آن در زنان ٤٥ - ‌١٨ ساله ایرانی در چهار استان منتخب کشور

چکیدهمقدمه: اختلالات قاعدگی طیف وسیعی از مشکلات نظیر بی‌نظمی قاعدگی، هیپر- و هیپو منوره، پلی‌منوره و الیگومنوره، دیسمنوره، آمنوره، منوراژی  و سندرم پیش از قاعدگی را در بر می‌گیرد. هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع انواع اختلالات قاعدگی و همچنین تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر بروز اختلالات قاعدگی در میان زنان ایرانی در سنین باروری بود.  روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بود. افراد شرکت کننده در مطالعه، زنان 45 -18 ساله ایرانی بودند که به روش  نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌بندی شده سهمیه‌ای از چهار استان منتخب کشور انتخاب شدند.  یافته‌ها: تعداد 941 زن واجد شرایط وارد مطالعه شدند. شایع‌ترین اختلالات قاعدگی در زنان ایرانی دیسمنوره (5/67%) و سندرم پیش از قاعدگی (9/54%) بود. عوامل زمینه‌ای نظیر سن پایین، ازدواج در سنین بالا، و همچنین تجرد با بروز دیسمنوره ارتباط معنادار داشت (001/0 pp < ). شاخص توده بدنی بالاو بالا بودن میزان تحصیلات به ترتیب با احتمال وقوع الیگومنوره و سندرم پیش از قاعدگی رابطه معنادار نشان داد (001/0 p < ). وقوع سن منارک در سنین پایین‌تر نیز با احتمال وقوع منوراژی ارتباط معنادار داشت.  نتیجه‌گیری: تقریباً یک نفر از هر چهار زن ایرانی در سنین باروری حداقل از یکی از اختلالات قاعدگی رنج می‌برد. تغییر سبک زندگی زنان، تشویق  آنان به ازدواج در سنین باروری و مشاوره و اطلاع‌رسانی کافی در زمینه اختلالات قاعدگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش عوارض ثانوی و سوء این اختلالات داشته باشد.


نمای مطلب

شیوع اختلالات قاعدگی و عوامل موثر بر آن در زنان ٤٥ - ‌١٨ ساله ایرانی در چهار استان منتخب کشور

مقدمه

قاعدگی یکی از خصوصیات ویژه زنان در سنین باروری که با اغاز با یائسگی پایان می‌یابد خونریزی قاعدگی عبارت است از ریزش دیواره رحم که در زنان به طور منظم و با ریتم مشخصی اتفاق می‌افتد غالبا فاصله بین این دوره‌ها روز بوده و هر بار به مدت ٣ تا ٧ روز طول می‌کشد بر هم خوردن نظم قاعدگی نشان از اختلالات عمده‌ای نظیر نقص عملکرد در محور غدد درون‌ریز سیستم تولیدمثل‌ اختلالات ارگانیک‌ سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و چاقی دارد غالبا زنان نظم قاعدگی را دلیلی بر سلامت دوران باروری خود می‌دانند و به هم خوردن این نظم را نشانه ابتلا به بیماری دانسته و نسبت به ان حساس می‌باشند بی‌نظمی‌های قاعدگی شامل افزایش یا کاهش فاصله بین دو قاعدگی ‌پلی‌منوره‌ الیگومنوره‌ ‌ افزایش و یا کاهش طول مدت قاعدگی ‌هیپو منوره‌ ‌ لکه‌بینی‌های میان‌دوره‌ای‌ و افزایش میزان خونریزی قاعدگی ‌هیپرمنوره‌ می‌باشد خونریزی‌های شدید دوران قاعدگی و طولانی شدن مدت خونریزی غالبآ بر سلامت زنان تاثیر سوء گذاشته و گاه منجر به هیسترکتومی می‌گردد ‌ ‌ افزایش یا کاهش فاصله دو قاعدگی ‌پلی‌منوره یا الیگومنوره‌ غالبآ یکی از نشانگان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک محسوب شده و نیازمند توجهات پزشکی می باشد کاهش یا افزایش فاصله بین دو قاعدگی و خونریزی‌های شدید و همچش درد حین قاعدگی ‌دیسمنوره‌ غالبا در سه سال اول بعد از منارک شایع‌تر بوده و یکی از دلایل غیبت از مدرسه در دختران جوان می‌باشد اختلالات قاعدگی طیف وسیعی از مشکلات نظیر بی‌نظمی قاعدگی‌ هیپر و هیپو منوره‌ پلی‌منوره و الیگومنوره‌ دیسمنوره‌ آمنوره‌ منوراژی و سندرم پیش از قاعدگی را در برر می‌گیرد ‌بروز اختلالات قاعدگی سبب پریشانی فرد مبتلا شده و بر روی کارایی اجتماعی و کیفیت زندگی فرد تاثیر می‌گذارد ‌مطالعات نشان داده‌اند که عوامل مختلفی نظیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌ شاخص توده بدنی‌ سن‌ میزان تحصیلات و سن منارک بر روی قاعدگی و بروز اختلالاتی نظیر دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی تاثیر می‌گذارند ‌آدامزا و همکاران در یافته‌های خود نشان دادند که زنان در سنین پایین‌تر بیشتر از مشکلات همراه با قاعدگی رنج می‌برند هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع انواع اختلالات قاعدگی و همچنین تعیین برخی عوامل تاثیرگذار بر بروز اختلالات قاعدگی در میان زنان ایرانی در سنین باروری بود روش کار این مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت در فاصله سال‌های ساله ایرانی ساکن در چهار استان کشور انجام گردید روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌بندی شده سهمیه‌ای بود و حجم نمونه ١٢٠٠ نفر در نظر گرفته شد استان قزوین در مرکز گلستان از شمال‌ ‌کرمانشاه از غرب و هرمزگان از جنوب به شکل تصادفی انتخاب شدند شرح کامل نحوه نمونه‌گیری در مطالعه دیگری به طور کامل شرح داده شده است ‌١٢ ‌ پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه شامل سوالاتی در زمینه مشخصات دموگرافیک‌ سوابقق بیماری‌ تاریخچه باروری‌ تاریخچه قاعدگی‌ و مصرف دارو در افراد بود

افراد کمتر از ١٨ سال و بالای ٤ سال به دلیل احتمال شیوع بیشتر اختلالات قاعدگی در آن‌ها از مطالعه حذف شدند ‌تعداد ٨٨ پرسشنامه ناقص بود و ١٧٩ نفر از کسانی که از روش‌های هورمونی پیشگیری از قرص استفاده می‌کردند نیز از مطالعه خارج شدند و در مجموع ٩٤١ نفر وارد مطالعه تثبدند تعاریف‌: سن منارک‌ سن افراد در هنگام وقوع اولین قاعدگی می‌باشد ‌١٣ ‌ به منظور دستیابی بهه الگوی شایع قاعدگی‌ تعریف قاعدگی طبیعی با فاصله بین دو قاعدگی ٣ ‌٢١ ‌وز و طول مدت قاعدگی ٤٦‌ روز در نظر گرفته شد الیگومنوره و پلی‌منوره به ترتیب با افزایش فاصله دو قاعدگی بیشتر از ٣ روز و کاهش فاصله بین دو سیکل کمتر از ٢١ روز تعریف شدند ‌١٤ ‌ منوراژی به افزایش طول مدت خونریزی بیش از ٧ روز اطلاق می‌شود ‌شدت خونریزی با استفاده از سوال ‌ ‌تعداد پد مصرفی در طول مدت قاعدگی‌ ‌ و همچنین نظر خود بیمار نسبت به میزان خونریزی به سه گروه کم ‌٧٠‌ پد ‌ متوسط ٢٠ ٨ پد و زیاد ‌مساوی یا بیش از ٢١ پد محاسبه شد لکه‌بینی به وقوع هرگونه خونریزی در فاصله بین دو قاعدگی طبیعی فرد اطلاق گردید و زمان وقوع آن نیز به صورت بین روز یا پس از روز ١٤ و یا هر دو این زمان‌ها تقسیم‌بندی شد دیسمنوره به گرفتگی عضلات‌ درد مبهم ضربانی بدون وجود ضایعه پاتولوژیک که از شکم سرچشمه می‌گیرد اطلاق می‌شود این درد قبل و یا در طی خونریزی قاعدگی اتفاق افتاده و معمولا به دو صورت اولیه و ثانویه تعریف می‌گردد ‌این درد چندین ساعت پیش از قاعدگی شروع می‌شود شدت درد در این مطالعه با پرسش ‌ ‌آیا در زمان قاعدگی درد دارید ‌ و تقسیم‌بندی شدت درد به گروه‌های شدید ‌مراجعه به مراکز درمانی و یا استفاده از مسکن‌های موجود در منزل و استفاده از گرم‌کننده‌های موضعی‌ ‌ متوسط ‌استفاده از گرم‌کننده موضعی یا استفاده از مسکن‌های موجود در منزل‌ ‌ و کم ‌اقدام به کاری نمی‌کند تعریف شد بی‌نظمی قاعدگی به هرگونه افزایش یا کاهش فاصله بین دو قاعدگی به تنهایی یا همراه یا افزایش طول مدت قاعدگی بیش از ٧ روز و یا کمتر از ٢ روز و همچنین وقوع خونریزی ویا لکه‌بینی در فاصله بین دو سیکل قاعدگی اطلاق گردید سغدرم پش از قاعدگی‌آ ‌ ‌ف‌ بر اساس معیارهای تشخیصی انجمن زنان و مامایی آمریکا بر مبنای وجود یک یا تعداد بیشتری از علایمم آزاردهنده جسمی و روحی ‌سردرد درد و حساسیت در سینه‌ها نفخ شکم‌ تورم اندام‌های انتهایی‌ زودرنجی‌ افسردگی‌ بروز خشم‌ پریشانی‌ اضطراب‌

انزوای اجتماعی‌ پنج روز قبل از شروع قاعدگی به طور متوالی در سه چرخه تعیین شد ‌توده بدنی با تقسیم وزن ‌کیلوگرم‌ بر مجذور قد ‌متر محاسبه گردید اطلاعات با استفاده از برنامه اماری مود ویرایش ١ تجزیه و تحلیل شدند مفاهیم امار توصیفی ‌فراوانی مطلق‌ فراوانی نسبی‌ میانگین‌ انحراف معیار میانه‌ و محاسبه حدود اطمینان برای براورد میزان شیوع قاعدگی طبیعی وو غیرطبیعی‌ دیسمنوره و لکه‌بینی با در نظر گرفتن طرح نمونه‌گیری به کارگرفته شدند ازمون‌های اماری برای مقایسه میانگین متغیرهای پیوسته با توزیع نرمال و ازمون اماری مجذور کای برای مقایسه متغیرهای کیفی مورد استفاده قرار گرفتند در کلیه ازمون‌ها سطح معناداری لحاظ گردید برای ساختن مدل و تآثیر متغیرهای تآثیرگذار نظیر سن‌ سن منارک‌ وضعیت تاهل‌ تحصیلات‌ شغل‌ تثباخص توده بدنی و تعداد حاملگی بر روی متغیرهای وابسته ‌اختلالات قاعدگی‌ از رگرسیون لحستبک استفاده شد نتایج تعداد ساله در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند اطلاعاتت جمعیت‌شناختی افراد مورد مطالعه در جدول است‌ پد مصرفی تثبرکت کنندگان در مطالعه موارد بدون استفاده از هیچ اقدامی و یا در نهایت با استفاده از مسکن‌های موجود در منزل و یا گرم کردن موضعی تسکین می‌یافت‌ اما در موارد زنان برای تسکین دردهای قاعدگی نیازمند مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از مسکن‌های تزریقی داشتند شدت این درد در میانگین سن‌ سن ازدواج و شاخص تودهه بدنی زنان مبتلا به دیسمنوره به ترتیب به طور معناداری پایین‌تر از سن‌ سن ازدواج و شاخص توده بدنی زنانی بود که دیسمنوره نداشتند ‌جدول ٢ ‌ همچنین وضعیت تاهل‌ شاغل بودن و مکان سکونتت افراد نیز بر روی ابتلا به دیسمنوره تاثیر معناداری داشت‌ پس از تعدیل متغیرهای تاثیرگذار بر روی دیسمنوره تنها سن افراد و وضعیت تاهل در مدل‌ معنادار باقی ماند به گونه‌ای که نسبت شانس ابتلا به دیسمنوره در زنان ٢ سال و کمتر ٢ ٣ برابر زنان سنین بالاتر از ٢ سال پس از وارد نمودن متغیر تاثیرگذار سن بر روی ابتلا به دیسمنوره به صورت متغیر پیوسته‌ نشان دادند که به ازای افزایش هر یک ‌نان‌ شانس دیسمنوره کاهش می‌یابد نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت شانس ابتلا به دیسمنوره در زنان هرگز ازدواج نکرده نسبت به زنان ازدواج کرده بیش از دو برابر بود ‌ از میان ٨٩٢ نفری که در خصوص سندرم پپش از قاعدگی به این سوال پاسخ داده بودند ٦ حداقل یکی از علایم سندرم پیش از قاعدگی نظیر دردناک حساسیت پستان‌ها ادم یا

در مجموع از بین ٩٤١ زن در سنین باروری از نظر فاصله‌های بین دو قاعدگی و یا طول مدت خونریزی‌ ٧١٠ نفر ‌قاعدگی منظم و ٢٣١ نفر ‌ قاعدگی نامنظم داشتند متوسط سن منارک سال بود طول مدت کوتاه قاعدگی ‌کمتر از ٣ روز منوراژی ‌٧ روز و بیشتر و پد مصرفی بیش از ٢٠ عدد در یک دوره‌ ٣٣ بود میانگین تعداد

افزایش وزن‌ کوفتگی عضلات‌ تاری دید و درد قفسه سینه‌ سردرد افسردگی‌ تغییر در میل جنسی و کاهش کارآیی را دو علامت و با علامت و بیشتر را در سیکل‌های قاعدگی خود تجربه نموده بودند شایع ترین اختلال سندرم پیش از قاعدگی‌ دردناک شدن پستان‌ها ‌نادرترین آن درد قفسه سینه ‌بود زنان

همچنین بین شاغل بودن‌ محل سکونت‌ وضعیت تاهل و تعداد حاملگی‌ها بین زنان مبتلا به ولام و زنان غیرمبتلا تفاوت معناداری وجود داشت‌ پس از در نظر گرفتن سندرم پیش از قاعدگی به صورت یک متغیر دو حالته‌ کلیه متغیرهای تاثیرگذار در ابتلا به و‌م وارد مدل شدند و در نهایت میزان تحصیلات در ابتلا به وللم در مدل معنادار باقی ماند؛ به گونه‌ای که نسبت شانس ابتلا به سندرم پیش از قاعدگی با افزایش هر یک بباا ا مب‌ا ‌ تحصلات ف د اوابث

از شرکت‌کنندگان در مطالعه در فواصل سیکل‌های قاعدگی خود لکه‌بینی داشتند که ٣٦ نفر ‌در بین روزهای زمان لکه‌بعغی بسغگی به سعکل قاعدس نداثثت‌ میانگین سنی زنان مبتلا به الیگومنوره نسبت به زنان غیرمبتلا به طور معناداری پایین‌تر و شاخص توده بدنی آن‌ها نسبت به

ب مورد مطالعه به طور متوسطروز پیش از شروع قاعدگی دچپا پیش از قاعدگی می‌تغعدند نتابج این مطالعه نشان می‌دهد که بین میانگین سنی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و همچش میزان تحصیلات آنان با زنان غیرمبتلا تفاوت معناداری وجود داشت ‌جدول ٢ ‌

جدول خطر نسبی ابتلا به الیگومنوره بر مبنای متغیرهای زمینه‌ای با استفاد از آنالیز رگرسیون لجستیک در زنان ساکن در مناطق شهری چهار استان کشور نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت شانس ابتلا به منوراژی در زنان با سن منارک ١٠ سال و پایین‌تر در مقایسه با افرادی که سن منارک بالاتر از ١٠ سال داشتند پنج برابر ‌بود میانگین سن ازدواج و سن زنان در هنگام وقوع اولین حاملگی در زنان مبتلا به پلی‌منوره‌ در مقایسه با زنان غیرمبتلا به طور معناداری پایین‌تر بود همچنین بین محل سکونت و میزان تحصیلات زنان مبتلا به منوراژی تفاوت معناداری وجود داشت ‌جدول ٢ ‌ پس از تعدیل‌ هیج یک از متغیرها در مدل باقی نماندند در خصوص ارتباط بین اتلالات قاعدگی با یکدیگر نیز نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت تثبانس ابتلا به سندرم پپش از قاعدگی درر زنان مبتلا به دیسمنوره نسبت به زنان غیرمبتلا ‌ ‌ در زنان مبتلا به ول‌م نسبت شانس ابتلا به منوراژی در مقایسه با زنان غیرمبتلا بیش از دو برابر بود اما بین ابتلا به دیسمنوره و منوراژی ارتباط معناداری وجود نداشت‌ از بین دیگر اختلالات قاعدگی‌ بین ابتلا به پلی‌منوره و منوراژی نیز ارتباط معناداری وجود داشت ‌ ٣ ‌ به گونه‌ای که نسبت شانس ابتلا به منوراژی در زنان مبتلا به پلی‌منوره در مقایسه با زنان غیرمبتلا بیش از سه برابر بود ‌بین سایر اختلالات قاعدگی رابطه معناداری وجود نداشت‌ بحث نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از زنان ١٨ تا ٤ ساله شرکت کننده درر مطالعه از ابتلا به یک یا چند اختلال قاعدگی رنج می‌برند و بروز این اختلالات با عوامل متعددی از قبیل سن‌ سن ازدواج‌ وضعیت تاهل‌ سن منارک‌ میزان تحصیلات و نمایه توده بدنی در ارتباطط می‌باشد در مطالعه حاضر دیسمنوره شایع‌ترین اختلال قاعدگی زنان ایرانی بود مطالعات متعددی میزان شیوع دیسمنوره را بین گزارش نموده‌اند ‌٢٤ ‌٠ ٢ ‌ اگرچه علت دیسمنوره را به ترشحاتت پروستاگلاندین آلفا در طول سیکل‌های همراه با تخمک‌گذاری مرتبط می‌دانند ‌٢ ‌ لوپز٤ و همکاران نشان دادند که علاوه بر تغییرات هورمون‌های جنسی مرتبط با سیکل قاعدگی‌ عوامل دیگریی همانند تغییرات ترشحات سروتونین نیز در بروز دیسمنوره دخیل می‌باشند ‌٢٦ ‌ در مطالعه حاضر بین سن پایین و احتمال بالای ابتلا به دیسمنوره رابطه معناداری وجود داشت‌ مطالعات دیگری نیزز نشان دادند که افزایش سن‌

مستقل از مصرف قرص‌های ضد بارداری خوراکی موجب بهبود دیسمنوره می‌گردد ‌‌ بعلاوه‌ نتایج ما نشان داد که دیسمنوره در دختران مجرد شایع‌تر است‌ موافق با یافته‌های ما جانگ‌ و همکاران نشان دادند که زنان متاهلی که سابقه حاملگی و شیردهی دارند به میزان کمتری دچار دیسمنوره می‌شوند ‌با توجه به این که سن ازدواج در کشور ما رو به افزایش است انتظار می‌رود که شیوع بیشتری از دیسمنوره را در آینده شاهد باشیم‌ مشاوره با بیماران مبتلا به دیسمنوره و تشویق آنان به ازدواج می‌تواند سبب کاهش این مشکل در زنان جوان گردد سندرم پیش از قاعدگی یکی دیگر از عوارض شایع ‌دوران قاعدگی زنان ایرانی می‌باشد میزان شیوع سندرم پیش از قاعدگی در زنان اردنی در زنان هندی گزارش شده است ‌نتایج مطالعه حاضر نشان داد که احتمال ابتلا به از قاعدگی در زنان با تحصلات بالاتر یافت‌ مطالحات دیگرکا نیز این یافتا را تایید می‌کنند ‌از آن جایی که بیش از نیمی از ورودی‌های موسسات آموزش عالی در کشور ما را زنان تشکیل می‌دهند انتظار می‌رود که در آینده با شیوع بالاتری از این مشکل در زنان سنین باروری مواجه شویم‌ از آن جایی که مطالعات نشان می‌دهند که ابتلا به سندرم پیش از قاعدگی موجب کاهش کیفیت زندگی زنان مبتلا می‌گردد ‌یافتن راهکارهایی جهت کاهش عوارض این سندرم ضروری به نظر می‌رسد الیگومنوره یکی دیگر از اختلالات قاعدگی می‌باشد که در مطالعه ما شیوع نسبتآ پایینی داشت علت تفاوت در این میزان می‌تواند مربوط به تفاوت در تعاریف الیگومنوره در مطالعات دیگر باشد الیگومنوره غالبا یکی از نشانگان ابتلا به سندرم تخمل‌ان پای‌کیستیک نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش شاخص توده بدنی باعث افزایش احتمال ابتلا به الیگومنوره خواهد شد مطالعات دیگری نیز در تایید یافته ما نشان می‌دهند که افزایش شاخص توده بدنی با افزایش وقوع الیگومنوره و یا تداوم آن همراه است ‌ در این مطالعه میزان ابتلا به منوراژی بود مطالعات نشان می‌دهند که زنان در سنین باروری به منوراژی مبتلا می‌باشند ‌مطالعات نشان می‌دهند که سن منارک در ایران از روندی نزولی برخوردار است ‌از آن جایی که منوراژی خود می‌تواند سبب فقر آهن و کم‌خونی گردد ‌زنان ایرانی از جمله زنانی هستند که کم‌خونی فقر آهن در بین آن ها شیوع بالایی دارد ‌لذا به نظر می‌رسد که تمهیداتی اساسی در جهت تغییر روش زندگی زنان ایرانی در جهت پیشگیری از

ب موربیدیتی‌های بالقوه ضروری می‌باشد نقطه قوت این مطالعه روش تحقیق آن می باشد که به صورت یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بود و بر روی کلیه اختلالات قاعدگی به طور همزمان به مطالعه پرداش‌ از نقاط ضعف این مطالعه می‌توان به عدم استفاده از کارت‌های ثبت روزانه سیکل‌های قاعدگی‌٧ اشاره کرد مشکل دیگر مطالعه‌ تورش یادآوری‌٨ بود با توجه به اثری که قاعدگی به ویژه در جوامع مسلمان بر اعمال مذهبی دارد احتمال تورش یادآوری کاهش می‌یابد نتیجه‌گیری تقریبآ یک نفر از هر چهار زن ایرانی در سنین باروری حداقل از یکی از اختلالات قاعدگی رنج می‌برند تغییر سبک زندگی زنان‌ تشویق آنان به ازدواج در سنین باروری و مشاوره و اطلاع‌رسانی کافی در زمینه اختلالات قاعدگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش عوارض ثانوی و سوء این اختلالات داشته باشد


مشخصات

مشخصات

توسط: مرضیه رستمی‌دوم، فهیمه رمضانی‌تهرانی *، مریم فرهمند، سمیه هاشمی، نازی رضائی ، فریدون عزیزی مجله: مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم سال انتشار: 1393 شمسی تعداد صفحات: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۹/۱۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018