مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

تخمین تابع تقاضای دارو برای خانوارهای ایرانی با رویکرد داده‌های ترکیبی‌

چکیده مقدمه: رشد هزینه‌های دارویی منجر به بالارفتن هزینه‌های سلامت می‌شود و دلیل آن می‌تواند افزایش قیمت، میزان مصرف داروها و یا هر دو  باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر تقاضا و مخارج دارو بود.  روش کار: مطالعه حاضر، یک پژوهش سری زمانی گذشته‌نگر بود که به روش پانل تحلیل شد. مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات پرسشنامه هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، طی سال‌های 90-13833 برای خانوارهای شهری و روستایی کشور انجام شد. برای تعیین تأثیر متغیرهای مستقل روی مخارج دارویی از نرم‌افزار Eviews استفاده شد.  یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که ضریب لگاریتم قیمت دارو برای خانوارهای شهری 18/0 ± 92/0 و برای خانوارهای روستایی 12/0 ± 37/0 و از نظر آماری معنادار بود. بنابراین کشش قیمتی دارو در مناطق شهری برابر با 08/0 و در مناطق روستایی 63/00 بود. اگرچه در هر دو گروه، تقاضای دارو کشش کوچک‌تر از یک داشت، خانوارهای روستایی در پاسخ به تغییرات قیمت، حساسیت بیشتری نشان می‌دادند. ضریب لگاریتم درآمد که نشان دهنده کشش درآمدی مخارج دارو است برابر 11/0 ± 35/0 برای خانوارهای شهری و 09/0 ± 94/0 برای خانوارهای روستایی بود که در هر دو گروه بیانگر ضروری بودن دارو می‌باشد.  نتیجه‌گیری: با توجه به کم کشش بودن دارو در مناطق شهری و روستایی، می‌توان گفت افزایش قیمت داروها با درصدی مشخص، مصرف دارو را  در کشور به همان میزان کاهش نداده است. بنابراین با توجه به این که کاهش قیمت دارو، نمی‌تواند انگیزه زیادی در جهت افزایش مصرف ایجاد کند، ورود بیشتر بیمه در این بازار موجب افزایش کارایی در مصرف خواهد شد.


نمای مطلب

تخمین تابع تقاضای دارو برای خانوارهای ایرانی با رویکرد داده‌های ترکیبی‌

مقدمه

در سیستم سلامت‌ دارو نقش عمده‌ای در سلامتی و بهبودی بیماران دارد و در اکثر موارد تجویز دارو بخش جدایی‌ناپذیر فرایند درمان بیماران می‌باشد همچنین دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم و به عنوان یکی از عمده‌ترین درون‌دادهای مراقبت‌های سلامت‌ همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است یکی از مشکلاتی کهه امروزه گریبان‌گیر بسیاری از کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ایران است‌ مساله افزایش هزینه‌های دارویی است که طبیعتآ بار مالی شدیدی را بر دوش دولت‌ شرکت‌های بیمه و افراد تحمیل می‌کند علی‌رغم اجرای برنامه‌های مختلف برای کاهش هزینه‌های دارویی‌ این هزینه‌ها همچنان در سراسر جهان رو به افزایش است‌ که این خود می‌تواند چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سلامتی جامعه‌ زنگ خطری برای دولت‌ها باشد ‌ ‌ طبق آمار سازمان جهانی بهداشت‌ کشور ایران به لحاظ مصرف دارو در میان ‌ کشور نخست دنیا قرار دارد و در آسیا بعد از چینن مقام دوم را دارد ‌ ‌ ‌ بر اساس آمار موجود کشور ما با میانگین رشد سالیانه مصرف دارویی درصدی در مقایسه با میانگین رشد درصدی در کشورهای در حال توسعه یا و درصدی در کل جهان‌ یکیی از پرمصرف‌ترین کشورها در زمینه مصرف فرآورده‌های دارویی است ‌به طوری که هزینه سرانه دارویی کشور در سال و کل هزینه‌های بهداشتی و درمانی رسیده است ‌ ‌ ‌ یکی از اهداف تحلیلل تقاضا در بخش بهداشت و درمان‌ تعیین عواملی است که در مصرف خدمات بهداشتی و درمانی تاثیرگذارند ‌ ٠نگرانی‌های اخیر در مورد بالا رفتن قیمت داروها و افزایش مخارج مراقبت سلامت‌ علاقه به درک چگونگی کشف‌ تست کردن و فروش داروهای جدید را به طرز قابل توجهی افزایش داده است ‌ ‌ به منظور داشتن سیاست‌های دارویی مناسب و انجام اصلاحات بهنگام‌ بایدد اطلاعات دقیق‌ کامل و به روز در مورد تقاضای دارو در سطح کشور و همچنین عوامل موثر بر این تقاضا برای تصمیمگیران در دسترس باشدهدر این راستا تعیین رفتار مصرفی خانوار و شناختت جایگاه عوامل مهمی چون درآمد و قیمت‌ در چاروب کشش‌های قیمتی و درآمدی دارو و شناخت کالاهای جانشین‌ در تبیین ترجیحات مصرفی و پیش‌بینی نیازهای آینده مصرف‌کنندگان در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است بنابر دلایل ذکر تثبده و به دلیل اهمیت بسیار زیاد مدیریت صحیح مصرف دارو در کشور بر آن شدیم تا این پژوهش را در جهت تعیین عوامل مرتبط با مصرف دارو و کمک به بهینه‌سازی مصرف آن در کشور انجام دهیم‌ روش کار این مطالعه‌ از نوع سری زمانی گذشته‌نگر با تحلیل پانلی است‌ داده‌های این مطالعه از هزینه و درآمد خانوارها بر اساس آمارگیری‌های سالانه استانی مرکز آمار ایران طی سال‌های استخراج شده است‌ در طرح آمارگیری سالانه مرکز آمار ایران‌ داده‌ها از سطح خانوارهای شهری و روستایی هر استان جمع‌آوری می‌شوند جامعه هدف طرح هزینه‌ درآمد مرکز آمار شامل همه خانوارهای معمولی ساکن در نقاط شهری یا روستایی است‌ روش نمونه‌گیری سه مرحله‌ای با طبقه‌بندی است که در ابتدا طبقه‌بندی حوزه‌های سرشماری و سپس انتخاب حوزه‌ها انجام می‌تثبود در مرحله دوم بلوک‌های شهری و

ابادی‌های روستایی انتخاب شده و در مرحله سوم خانوارهای نمونه انتخاب می‌شونده تعداد نمونه با توجه به هدف طرح‌ برای برآورد متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار بهینه شده خانوار نمونه در نقاط شهری و اخانوار نمونه در نقاط روستایی کشور اطلاعات جمع‌آوری شده است‌ در این مطالعه‌ اطلاعات خانوارهای شهری و روستایی را بر حسب ف استان مختلف جمهوری اسلامی ایرانن طی یک دوره ه ساله بررسی کردیم و از روش داده‌های تابلویی که تلفیقی از داده‌های سری زمانی و مقطعی است‌ برای براورد رگرسیونی استفاده کرده‌ایم‌ به منظور انجام تخمین‌ داده‌های درامد مخارج دارویی‌ مخارج بستری‌ مخارج سرپایی‌ مخارج بیمه‌ای خانوارهای شهری و روستایی در هر استان از مرکز امار ایران و داده‌های مربوط به قیمت داروهای درمانی و داروهای گیاهی از معاونت غذا و دارو دریافت و پردازش اولیه در نرم‌افزار ‌ ‌ح ‌فص روی آن‌ها انجام شده سپس تخمین مدل با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی نسخه و از طریق کاربرد مدل داده‌های تابلویی و روش تخمین تقاضای لگاریتمی دوطرفه به دست امد علت استفاده از تابع تقاضای لگاریتم دوطرفه این است که از پارامترهای برآوردی رگرسیون می‌توان کشش ‌حساسیت‌ تقاضا را استخراج نمودد بنابراین جهت برآورد تابع تقاضای دارو ازحالت خطی لگاریتمی تابع تقاضا استفاده می‌کنیم در این معادله‌ نشان‌دهنده میزان مخارج دارویی خانوارها می‌باشد ام‌م نمایانگر شاخص قیمت داروهای شیمیایی و گیاهی است و میزان درآمد خانوارها را نشان می‌دهد ‌لاه و ل‌لاه‌مل‌ان نیز به ترتیب هزینه‌های بستری در بیمارستان‌ هزینه‌های ویزیت پزشکان و هزینه‌های صرف شده توسط خانوارها برای بیمه را در بر میگیرند از آن جایی که به جای مقدار تقاضای دارو از میزان مخارج دارویی خانوار به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است‌ در فرمول بالا کشش قیمتی تقاضای دارو ‌ کشش قیمتی متقاطع مخارج دارویی ‌ کشش درآمدی مخارج دارویی کشش مخارج دارو نسبت به هزینه‌های بستری کشش مخارج دارو نسبت به هزینه‌های سرپایی ‌واص‌ ‌ کشش مخارج دارو نسبتت به هزینه بیمه ‌ ‌ محاسبه شده‌اند نشان‌دهنده جمله خطا است که فرض میشود دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت می‌باشد

به منظور انجام تحلیل رگرسیونی‌ باتوجه به این که داده‌ها ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی بودند آن‌ها را از نظر بودن مورد بررسی قرار دادیم‌ به این منظور از آزمون لیمر استفاده کردیم‌ این آزمون دارای آماره اسص می‌باشد فرض در آزمون لیمر نشان دهنده بودن و فرض ‌ نشان‌دهنده ‌هاص‌م بودن است‌ه در مرحله بعد برای بررسی وجود اثرات ثابت‌ یا اثرات تصادفی‌ بینن خانوارهای شهری و روستایی از آزمون هاسمن‌د استفاده شده فرضیه صفر مرتبط با آزمون هاسمن این بود که الگوهای اثرات ثابت و متغیر اساسآ متفاوت نیستنده اگر مقدار محاسباتی بیش از مقدار بحرانی به ازای درجه آزادی و سطح معناداری مشخص باشد می‌توان گفت الگوی اثرات تصادفی مناسب نیست نتایج برآورد آماره لیمر برای هر دو گروه مناطق روستایی شهری ‌ نشان داد کهه فرضیه بودن‌ رد می‌شود بنابراین داده‌ها پانل یا ترکیبی بودند همچنین جهت انتخاب تخمین مدل با استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده جدول نتایج حاصل از این آزمون را نشان می‌دهده در این مطالعه از مدل دو طرف لگاریتمی خطی استفاده کردیم‌ از آن جایی که به جای مقدار تقاضای داروی خانوار از میزان مخارج دارویی خانوار به عنوان متغیر وابسته استفاده شد ازز ضرایب حاصل از تخمین‌ کشش‌های مخارج دارویی به دست آمد همچنین می‌توان از کشش قیمتی مخارج‌ کشش قیمتی تقاضا را استخراج کرد و میزان حساسیت مصرف دارو به تغییرات قیمت راا مشخص کرده نتایج تخمین مدل تقاضای دارو برای خانوارهای شهری در جدول آورده شده است‌

با توجه به این که از مدل لگاریتمی دو طرفه استفاده شد نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که برای خانوارهای شهری‌ یک درصد افزایش قیمت داروها باعث افزایش ‌ درصدی در مخارج صرف شده برای دارو می‌گردده بنابراین کشش قیمتی یا میزان واکنش مخارج دارویی به یک واحد تغییر قیمت دارو برابر ‌و بوده از این رو می‌توان گفت از آن جایی که در ادبیات اقتصادی‌ تغییرات مخارجج مصرفی‌ نماینده تغییر در میزان تقاضا باشد می‌توان کشش قیمتی مخارج دارویی را با کم کردن آن از عدد یک‌ به کشش قیمتی تقاضای دارو تبدیل نمود؛ کشش قیمتی تقاضای دارو با توجه به کشش قیمتیی مخارج دارویی‌ که نشان می‌دهد دارو برای خانوارهای شهری یک کالای کم کشش می‌باشده به عبارت دیگر اگر قیمت دارو آلا افزایش یابد تقاضای دارو فقط به میزان ‌ کاهش می‌یابد همچنان که از جدول مشخص است‌ ضریب شاخص قیمت داروهای گیاهی دارای علامت مثبت است‌ یعنی داروهای گیاهی در حکم کالای جانشین داروهای شیمیایی یا درمانی محسوب میگردند؛ اما از نظرر آماری معنادار نمی‌باشده همچنین از آن جایی که لگاریتم درآمد در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است‌ کشش درآمدی مخارج دارویی برابر د ‌ ‌ می‌باشد؛ به عبارتی دارو برای خانوارهای شهری یک کالای ضروری تلقی می‌شود ضرایب لگاریتم هزینه‌های خدمات بستری‌ لگاریتم هزینه‌های ویزیت و لگاریتم

آماره حاصله در جدول برای خانوارهای شهری نشان می‌دهد که فرضیه صفر آزمون هاسمن رد شده و بنابراین مدل اثرات تصادفی مناسب نیست‌؛ در نتیجه باید تخمین مدل را با استفاده از مدل اثرات ثابت انجام داد آزمون هاسمن برای مناطق روستایی حاکی از این است که فرض صفر پذیرفته شده و مدل اثرات تصادفی‌ برای تخمین تابع تقاضا در مناطق روستایی بر مدل اثرات ثابت ارجحیتت دارد ‌ ‌ ‌

‌ هزینه‌های بیمه به ترتیب برآورد گردید این ضرایب نشان می‌دهد که هزینه‌های بیمه‌ خدمات بستری و ویزیت پزشک تاثیر مثبتی بر میزان تقاضا برای خدمات دارویی و در نتیجه مخارج دارویی خانوارها دارند؛ البته ضریب بیمه معنادار نمی‌باشد یا ضریب خوبی برازش مدل تقریبآ برابر که برای داده‌های ترکیبی‌ رقم بالا و قابل قبولی است‌؛ به این معنی که مدل به طور کلی از لحاظ آماری معنادار می‌باشد نتایج تخمین مدل تقاضای دارو برای خانوارهای روستایی با استفاده از نرم‌افزار نیز در جدول آورده شده است‌

ضریب لگاریتم قیمت شبان می‌دهد برای خانوارهای روستایی میزان واکنش مخارج دارو به تغییرات قیمت برابر ‌ می‌باشد؛ به عبارت دیگر کشش قیمتی مخارج دارو برای خانوارهای روستایی برآورد شد بنابراین بر اساس آن چه که پیشتر گفته شد قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای دارو برای خانوارهای روستایی بود ‌ که کوچک‌تر از یک است‌؛ به عبارتی‌ دارو برای خانوارهایی روستایی ایران یک کالای کم کشش محسوب میگردد بنابراین خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری‌ نسبت به تغییرات قیمت‌ بیشتر واکنش نشان می‌دهنده همچنین ضریب لگاریتم قیمت داروهای گیاهی که بیان کنند کشش متقاطع می‌باشد نشان می‌دهد بوای خانوارهای روستایی با افزایش قیمت داروهای گیاهی‌ مخارج مصرفی دارویی کاهش می‌یابند؛ اگرچه این امر از نظر آماری معنادار نبود همچنین ضریب لگاریتم درآمد برابر بود؛ به این معنی که میزان واکنش مخارج دارویی به یک تغییر در درآمد می‌باشد همچنین ضریب لگاریتم هزینه‌های خدمات بستری‌ هزینه‌های ویزیت پزشکان سرپایی‌ و هزینه‌های بیمه برای خانوارهای روستایی‌ که به ترتیب برابر نشان داد که میزان واکنش مخارج دارویی این خانوارها به تغییر در متغیرهای مذکور چقدر می‌باشد که البته ضریب مربوط به بیمه معنادارنبود کل‌ یا ضریب برازش مدل برای تخمین تابع مناطق روستایی تقریبآ برابر ‌بود همچنین آماره نیز برابر بود؛ به این معنی که مدل به طور کلی از لحاظ آماری معنادار بود این ضرایب نشان می‌دهد که مدل تخمینی ما از اعتبار بالایی برخوردار بود بحث یافته‌ها نشان می‌دهند که قیمت داروهای درمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضا و مخارج دارو دارای تاثیر معنادار و مثبت روی مخارج دارو بوده است‌ به عبارت دیگر تغییرات قیمت همواره باعث تغییر مخارج دارویی در جهت مستقیم می‌شود نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای دارو برای خانوارهای شهری خانوارهای روستایی برابر بود و بنابراین دارو برای هر دو گروه یک کالای کم کشش بود و خانوارها نسبت به تغییرات قیمت دارو واکنش زیادی نشان نمی‌دادند؛ به این معنی که اگر قیمت دارو الا افزایش یابد مقدار تقاضای دارو فقط به میزان کمتر از کاهش خواهد یافت‌ بنابراین در این حالت افزایش قیمت داروو برای مثال به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی‌ به میزان زیادی منجر به افزایش مخارج دارویی و نهایتآ هزینه‌های بخش بهداشت و درمان می‌شوده از آن جایی که کانال مصرف بخش عمده‌ای از فرآورده‌های دارویی در خانوارها از عرضه‌کنندگان خدمات ‌پزشکان‌ مراکز درمانی‌ می‌گذرد؛ می‌توان گفت علت پاپپن بودن حساسیت افراد به افزایش قیمت‌ها این است که در واقع ارایه‌دهندگان خدمت هستند که تقاضای دارو را به بیماران القا می‌کنند بنابراین باید عوامل تاثیرگذار را در رفتار ارایه‌دهندگان تغییر داد برای مثال آن‌ها می‌توانند با معرفی داروهای جایگزین با قیمت پایین‌تر و همان اثربخشی‌ جایگزین کردن داروهای گیاهی با شیمیایی‌ پرهیز از تجویز غیرضروری دارو و مواردی مانند این‌ به کاهش هزینه‌های دارویی کمک کنند از سوی دیگر علت بالاتر بودن حساسیت قیمت در خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری را می‌توان در سهم بالاتر مخارج دارویی از کل بودجه خانوار امکان جایگزین کردن داروهای گیاهی با شیمیایی در روستاها در صورت با٧رفتن قیمت ارایه برخی داروها توسط مراکز بهداشت و دسترسی مشکل‌تر به بعضی داروها به دلیل دوری راه جستجو کرده در مورد ارتباط بین

شاخص قیمت داروهای گیاهی و تقاضا برای داروهای درمانی و یا میزان مخارج دارویی‌ در مناطق روستایی و شهری رابطه معناداری مشاهده نشد مطالعه حاضر نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین درآمد خانوارها و میزان مخارج دارویی آن‌ها وجود دارد ضریب درآمد برای خانوارهای شهری کوچک‌تر از یک برای خانوارهای روستایی بود؛ به این معنی که دارو برای این خانوارها یک کالای ضروری می‌باشد به عبارت دیگر افزایش درآمد مخارج دارویی خانوارهای شهری را خانوارهای روستایی را دو ه‌لس افزایش می‌دهد پژوهش حاجیقلی در سال نشان داد دارو هم برای خانوارهای شهری و هم برای خانوارهای روستایی یک کالای ضروری می‌باشد در تحقیق دپارتمان اقتصاد توماس استارتمن‌ در دانشگاه جورج ماسون‌ مشخص شد که افزایش در نرخ مشارکت درر پرداخت در ارتباط کاهش در مقدار داروهای تجویز شده برای گروه سنی میان سال بوده است و همچنین ‌ افزایش در ن مشارکت در ارتباط با آو لا ‌ کاهش در هزینه‌های داروی تجویز شده برای این گروه سنی بوده است با توهه به نتایج حاصله که کمتر از عدد یک می‌باشد دارو به عنوان یک کالای کم کشش در این تحقیق شناخته شده است‌ه نتایج مطالعه سانتر و ورنون‌ در آمریکا کششش قیمتی دارو را برابر محاسبه کرده است و بیان می‌کند دارو در این کشور کالایی بی‌کشش می‌باشد کشش درآمدی اد در این مطالعه نشان دهنده نرمال بودن دارو می‌باشد نتایج مطالعه جهانگیری نشان می‌دهد که تمام گروه‌های دارویی مشخص شده‌ ضروری و کم کشش می‌باشند و ضرایب تمامی متغیرها را بین صفر و یک برآورد می‌کند ‌که با نتابج پژوهش حاضر در این زمینه همخوانی دارند نتایج مطالعه اقبالی که کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضا برای دارو را در استان آذربایجان شرقی به دست آورده بود نشان داد که دارو در مناطق شهری و روستایی این استان یک کالای با کشش می‌باشد که این نتیجه با نتایج مطالعه ما متفاوت می‌باشد؛ هرچند کشش درآمدی در آن مطالعه ضروری بودن دارو را نشان می‌دهد که تاییدکننده نتایج مطالعه حاضر می‌باتثبد نتیجه‌گیری با توجه به رابطه مثبت بین هزینه‌های بستری و بیمه با مخارج دارویی‌ باید قوانین و آموزش‌هایی در خصوص تجویز و بررسی نسخ دارویی به کادر درمانی و بیمه‌ها ارایه گردد تا از تجویز داروهای بی‌مورد و پرداخت هزینه برای این گونه داروها جلوگیری به عمل آید وجود رابطه مثبت و معنادار بین میزان هزینه‌های صرف شده برای دارو با میانگین هزینه‌های ویزیت پزشکان‌ نشان دهنده مکمل بودنن ویزیت پزشک و دارو می‌باشد و بنابراین ضرورت توجه به رفتار کادر درمانی و به خصوص پزشکان را در مورد تجویز دارو روشن می‌سازد علاوه بر این‌ گاهی اوقات وجود نوع خاصی ازز قراردادها بین پزشکان و داروخانه‌ها سبب افزایش شدید و غیرضروری هزینه‌های دارویی می‌گردد با توجه به کم کشش بودن دارو و درنظر گرفتن این که تقاضا برای دارو عمدتآ به دلیل القای تقاضا از جانب عرضاکنندگال دمات شکل می‌گیرد شاید بتوان گفت یا در واقع‌ ارایه‌دهندگان خدمات هنگام تصمیم‌گیری در مورد تجویز و مصرف داروها قیمت را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر مخارج دارویی اصلا مدنظر قرار نمی‌دهند همچنین بر این اساس که کاهش قیمت دارو انگیزاننده قوی برای افزایش تقاضا نمی‌باشد و میزان مصرف را فقط با درصد کمتری افزایش می‌دهد می‌توان با انجام اقداماتی در راستای کاهش قیمت تمام شده دارو انتظار داشت که مخارج داروهای مصرفی کاهش یابند از سوی دیگر می‌توان گفت از آن جا که احتمال بروز مخاطره اخلاقی در بازاری که تقاضای آن کم کشش باشد ضعیف‌تر است‌ با ورود بیشتر بیمه امکان افزایش کارایی در این بخش وجود دارده با توجه به کشش درآمدی محاسبه شده‌ این کشش برای خانوارهای روستایی در مقایسه باا خانوارهای شهری بزرگتر است که نشان می‌دهد اگر درآمد خانوارهای شهری و روستایی را به یک میزان افزایش دهیم‌ مخارج دارویی خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری بیشتر افزایشش می‌یابد در مجموع‌ با توجه به نتایج می‌توان راهکارهای زیر را ارایه کرد الف‌ از آن جایی که تقریبآ همه مراجعات به پزشک و بستری‌ها همراه با تجویز دارو می‌باشند افزایش تعداد مراجعات‌ هزینه‌های دارویی را افزایش خواهد داد نظارت وزارت بهداشت و بیمه‌ها در زمینه تجویز نسخه‌های دارویی و نیز آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان و ارایه‌دهندگان خدمت از اثرات سوء‌مصرف بیش از حد و خودسرانه دارو در این زمینه می‌تواند اثرگذار باشد ب‌ کاهش قیمت داروها بدون این که تاثیر چندانی در افزایش مصرف دارو داشته باشد موجب کاهش هزینه‌های دارویی و کاهش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان خواهد شد بنابراین دولت باید نظارت کامل بر نحوه قیمت‌گذاری داشته باشد از سوی دیگر با توجه به این که بخش عمده‌ای از داروها وارداتی می‌باشند و افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت آن‌ها خواهد شد باید بتوان در داخل کشور جایگزین‌هایی با قیمت کمتر و در همان سطح اثربخشی داروهای خارجی تولید کرد و یا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌تر تولید دارو در داخل کشور هزینه تمام شده تولید دارو را کاهش داد تشکر و قدردانی در نهایت بر خود لازم می‌دانیم از کارشناسان مرکز آمار ایران‌ به خصوص آقای ابراهیم آثمری که در دریافتت داده‌های اولیه انجام پژوهش با ما همکاری کردند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم‌ هم چنین‌ از جناب آقای لطفی و سرکار خانم نورائی‌ که با راهنمایی‌های خود به انجام این پژوهش کمک کردند بی نهایت سپاسگزاریم


مشخصات

مشخصات

توسط: سارا امامقلی‌پور سفیددشتی، آرش رشیدیان ، مجید نخعی * مجله: مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم سال انتشار: 1393 شمسی تعداد صفحات: 7 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۹/۱۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018