مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

بررسی و تحلیل تاثیر شاخص‌های دسترسی و تامین مالی بر میزان مراجعه بیمه شده‌ها به مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه اجتماعی درمان در ایران

چکیدهمقدمه: مراجعه بیمه شده‌ها به مؤسسات غیر طرف قرارداد با یک سازمان بیمه درمانی، به معنی عدم پاسخگویی مناسب به نیاز بیمه شده‌ها  برای دریافت خدمت درمانی مشابه در مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد. این موضوع امکان کنترل و نظارت سازمان بیمه درمانی را بر کیفیت مراقبت‌ها و هزینه‌های درمان کاهش می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل میزان تأثیر شاخص دسترسی بیمه شده‌ها و شاخص تأمین مالی هزینه‌ها توسط سازمان بیمه سلامت بر تشویق بیمه شده‌ها برای دریافت مراقبت‌ها از مؤسسات طرف قرارداد بوده است.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی بود که به روش توصیفی- تحلیلی در سال 1391 به اجرا درآمد. میزان تأثیر متغیرهای دسترسی و  تأمین مالی هزینه‌ها توسط سازمان بیمه بر تقاضای بیمه شده‌ها از مؤسسات طرف قرارداد، از طریق معادله رگرسیونی تقاضا، مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای مطالعه به طور میدانی و با مراجعه به دفتر مرکزی سازمان بیمه سلامت جمع‌آوری گردید. جهت آنالیز داده‌ها از نرم‌افزارهای Excel 2007 و Eviews7 استفاده شد.یافته‌ها: نتایج تخمین تابع تقاضا نشان داد که 10% افزایش در امکانات دسترسی به خدمات بستری و سرپایی در مؤسسات طرف قرارداد، مراجعات بیمه‌شدگان به این مؤسسات برای دریافت خدمات یادشده را به ترتیب 9/2% و 2% افزایش می‌دهد. همچنین افزایش 100% در تأمین مالی هزینه‌های قرارداد سازمان بیمه با مؤسسات درمانی، مراجعات به مؤسسات طرف قرارداد را حدود 7/7% افزایش می‌دهد.نتیجه‌گیری: با توجه به این موضوع که تأثیر شاخص‌های دسترسی به مؤسسات طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت بر تقاضا برای مراجعات بیمه  شده‌ها به این مؤسسات محدود می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش امکانات درمانی از طریق مؤسسات طرف قرارداد سازمان بیمه یک عامل تشویقی برای افزایش مراجعات بیمه شده‌ها به این مؤسسات محسوب نمی‌شود. در مقابل، افزایش تأمین مالی هزینه‌های قرارداد سازمان بیمه با مؤسسات درمانی می‌تواند تا حدودی یک عامل تشویقی برای افزایش مراجعات به این مؤسسات باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که در حال حاضر برای بیمه شده‌ها، مشکل تأمین مالی هزینه‌های درمانی در مؤسسات طرف قرارداد با سازمان بیمه بیش از مشکل دسترسی به این مؤسسات اهمیت دارد.


نمای مطلب

بررسی و تحلیل تاثیر شاخص‌های دسترسی و تامین مالی بر میزان مراجعه بیمه شده‌ها به مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه اجتماعی درمان در ایران

مقدمه

در سیاست‌های عمومی بهداشت و درمان کشور طی دو دهه گذشته این موضوع به تدریج پذیرفته شده است که جامعیت و یوشش کشوری خدمات بهداشتح و درمان باید بر آسان‌تر نظام بیمه‌های اجتماعی درمانی و با مسوولیت کامل دولت در گسترش بیمه‌های اجتماعی صورت پذیرد به همین دلیل دو سازمان اصلی متولی بیمه اجتماعی درمان در ایران شامل سازمان تامین اقماعی و سازمان بیمه سلامت طی دو دهه گذشته به سرعت گسترش یافتند؛ به طوری که بیش از ‌ ‌ از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه پایه و مکمل درمان قرار با این وجود در سال‌های اخیر همزمان با گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی درمان‌ ناکارایی و نارسایی‌های ع‌می در نظام بیمه اجتماعی سلامت از دلایل حایز اهمیت در انتقادات نسبت به نظام بهداشتی و درمانی کشور و نحوه ارایه خدمات درمانی بوده است ‌ ‌ ‌ مرور مطالعات گذشته نشان می‌دهد بیتشرین مشکلات نظام بیمه اجتماعی درمان در ایران ناشی از وجود نقص در تامین مالی هزینه‌های درمان و دسترسی بیمه‌شده‌ها به مراقبت‌های بیمه درمانی بوده است‌ مطالعه راغفر و همکاران ‌ نشان می‌دهد ناکارایی نظام بیمه درمان در تامین مالی هزینه‌ها تاثیر مستقیم بر فقر و نابرابری درآمدی خانوارها داشته است و به طور متوسط سالانه سبب افزایش فقر از در مناطق شهری و روستایی گردیده است‌ه همچنین مطالعه امینی و مسکرپور ‌ نشان داد سیاست گسترش نظام بیمه سلامت طی سه دهه اخیر نتوانسته است نقش قابل توجهی در افزایش دسترسی مالی خانوارها به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی داشته باشد نارسایی‌های سازمان‌های بیمه اجتماعی درمان در تامین مالی مناسب برای مراقبت‌ها و عدم ایجاد دسترسی لازم برای بیمه‌شده‌ها طی سال‌های گذشته منجر به عدم رغبت بیمه‌شده‌ها برای مراجعه به موسسات درمانی طرف قراداد با سازمان‌های بیمه و در نتیجه آن‌ مراجعه به موسسات غیرطرف قرارداد بیمه‌شده است‌ مراجعه بیمه‌شده‌ها به موسسات غیرطرف قرارداد به معنی عدم پاسخگویی مناسب به نیاز بیمه‌شده در موسسات طرف قرارداد برای دریافت خدمت مشابه می‌باشد؛ این موضوع امکان کنترل و نظارت سازمان بیمه را بر هزینه‌های بیمه و کیفیت مراقبت‌های ارایه شده به بیمه‌شده‌ها کاهش می‌دهد سازمان‌های بیمه اجتماعی درمان در دنیا معمولا برای ارایه مراقبت‌ها به بیمه‌شده‌ها با مجموعه جامعی از موسسات درمانی‌ طرف قرارداد هستند موسسات درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه باید بیمه‌شده‌ها را تقریبآ بی‌نیاز از مراجعه به سایر موسسات درمانی تحت پوشش قرار دهند برای این منظور سازمان‌های بیمه به طور منظم کمیت‌ کیفیت و هزینه‌های مراقبت‌های ارایه شده به بیمه‌شده‌ها را در موسسات طرف قرارداد کنترل می‌نمایند سازمان‌های بیمه‌ همچنین بیمه‌شده‌ها را تشویق به دریافت مراقبت‌ها از موسسات طرف قرارداد می‌نمایند و هرگونه مراجعه به موسسات غیرطرف قرارداد را با شرایط سخت در بازپرداخت هزینه‌های درمانی به

ب بیمه‌شده‌ها مورد تنبیه قرار می‌دهند سازمان‌های مسوول بیمه اجتماعی درمان در ایران نیز تلاش می‌نمایند مراقبت‌های مورد نیاز بیمه‌شده‌ها را از طریق تشکیل مجموعه کاملی از موسسات درمانی طرف قرارداد تامین نمایند تا از این طریق بیمه‌شده‌ها را بی‌نیاز از مراجعه به سایر موسسات تحت پوشش قرار دهند این سازمان‌ها در هر استان با شبکه جامعی از موسسات درمانی شامل مطب پزشکان‌ بیمارستان‌ها مراکز تشخیصی و تصویربرداری پزشکی و بازتوانی‌ طرف قرارداد هستند سازمان‌های بیمه اجتماعی درمان در ایران همچنین می‌کوشند از طریق مشوق‌هایی نظیر تامین مالی مراقبت‌ها و افزایش دسترسی بیمه‌شده‌ها به موسسات طرف قرارداد بیمه‌شده‌ها را برای دریافت مراقبت‌ها از مراکز طرف قرارداد تشویق نمایند در چنین شرایطی انتظار می‌رود با افزایش دسترسی بیمه‌تثبده‌ها به موسسات طرف قرارداد نسبت مراجعات بیمه‌شده‌ها به موسسات غیرطرف قرارداد کاهش یابد هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل میزان تاثیر شاخص‌های دسترسی بیمه‌شده‌ها به مراقبت‌ها توسط موسسات طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت و شاخص تامین مالی این قراردادها توسط سازمان بیمه بر تشویق بیمه‌شده‌ها برای دریافت مراقبت‌ها از موسسات طرف قرارداد می‌باشد روش کار مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی است که به روش توصیفی‌ تحلیلی در سال اوو ا به اجرا درآمد جامعه مطالعه شامل بیمه‌شده‌های سازمان بیمه سلامت به عنوان یک سازمان بزرگ بیمه اجتماعی درمان در ایران می‌باشد که حدود دلا از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه درمانی پایه دارد در بخش اول‌ به منظور مقایسه وضعیت مراجعهه بیمه‌ثثبده‌ها به موسسات غیرطرف قرارداد در سال‌های از نسبت تعداد نسخ دارویی پزشکان غیرطرف قرارداد سازمان بیمه به کل نسخ دارویی پذیرفته شده توسط سازمان بیمه‌ به عنوان شاخصی ازز نسبت مراجعه به موسسات غیرطرف قرارداد سازمان بیمه استفاده شد به عبارت دیگر چنین فرض گردید که هر بار مراجعه به پزشکان غیرطرف قرارداد با یک نسخه از این پزشکان همراه می‌باشد و نسبت این نسخ به کل نسخ دارویی پذیرفته شده توسط سازمان بیمه‌ شاخصی از نسبت یا درصد مراجعات به پزشکان غیرطرف قرارداد سازمان بیمه می‌باشد در بختثن دوم‌ میزان تاثیر متغیرهایی دسترسی و تامین مالی سازمان بیمه بر تقاضای بیمه شده‌ها از موسسات طرف قرارداد از طریق معادله رگرسیونی برای تابع تقاضا مورد ارزیابی قرار

گرفت‌ معادله تقاضا برای مراجعات بیمه‌شده‌ها به موسسات طرف قرارداد به صورت رابطه رگرسیونی بین متغیر تعداد مراجعات به موسسات طرف قرارداد و متغیرهای توضیحی نشان‌دهنده دسترسی به مراقبت‌های سرپایی و بستری و متغیر تامین مالی هزینه‌ها توسط سازمان بیمه در نظر گرفته شده در این تابع تقاضا رابطه بین تقاضا و هزینه‌ به صورت رابطه بین تقاضا برای مراجعاتت بیمه‌شده‌ها به موسسات طرف قرارداد و هزینه این مراجعات به صورت هزینه‌های پرداخت شده توسط سازمان بیمه یا در واقع صرفه‌جویی بیمه‌تثبده برای هزینه‌های درمان نشان داده شده است‌ متغیرهای دسترسی به مراقبت‌های بستری و سرپایی نیز عواملی محسوب می‌شوند که وجب جابجایی یا انتقال تابع تقاضا می‌شوند ضرایب در این معادله که به صورت لگاریتمی تخمین زده شد نشان دهنده کشش‌ها یا نسبت درصد تغییرات متغیر وابسته به درصد تغییرات هر یک از متغیرهای توضیحی صورت کلی معادله تقاضای رگرسیونی مورد نظر به شرح زیر بود متوسط بار مراجعات هر بیمه شده به موسسات طرف قرارداد؛ تخت‌های بستری در موسسات طرف قرارداد به ازای هر صدهزار نفر بیمه‌شده‌؛ مطب پزشکان طرف قرارداد به ازای هر صدهزار نفر ‌ متوسط هزینه پرداختت تثبده توسط سازمان بیمه برای هر بار مراجعه بیمه شده به موسسات طرف قرارداد در معادله تعداد تخت‌های بیمارستانی طرف قرارداد به ازای صد هزار نفر بیمه‌شده به عنوان شاخص دسترسی بیمه‌شده‌ها به مراقبت‌های بستری در موسسات طرف قرارداد در نظر گرفته همچنین تعداد مطب پزشکان طرف قرارداد به ازای صد هزار نفر بیمه‌شده به عنوان شاخصی برای دسترسی بیمه‌شده‌ها به مراقبت‌های سرپایی در موسسات طرف قرارداد در نظر گرفته شد به طور کلی‌ انتظار می‌رود نتایج تخمین آماری ضرایب رگرسیونی در معادله ا نشان دهد با افزایش دسترسی بیمه‌شده‌ها به مراقبت‌های بستری و سرپایی در موسسات طرف قرارداد متوسط بار مراجعات بیمه‌شده‌ها به موسسات طرف قرارداد افزایش یابد ‌یعنی ضرایب ‌س و ‌فل مثبت و از لحاظ آماری معنادار باشند ‌ همچنینن هزینه هر بار مراجعه بیمه‌شده‌ها به موسسات طرف قرارداد که توسط سازمان بیمه تامین مالی

می‌گردد در واقع صرفه‌جویی یا پس‌انداز بیمه‌شده‌ها برای مراجعه به موسسات طرف قرارداد را نشان می‌دهد بنابراین انتظار می‌رود با افزایش سهم سازمان بیمه از تاین مالی مراقبت‌ها یا افزایش صرفه‌جویی مصرفکننده‌ها برای هزینه‌های درمان‌ مراجعات به موسسات طرف قرارداد نیز افزایش یابد ‌یعنی ضریب فل‌ مثبت و از لحاظ آماری معنادار باشد ‌ متغیرهای مطالعه به طورر میدانی و به تفکیک استان‌ها با مراجعه به دفتر مرکزی سازمان بیمه سلامت جمع‌آوری گردیده داده‌های مذکور ابتدا در نرم‌افزار وارد گردید و سپس به منظور تخمین معادله رگرسیونی تقاضا معادله از نرم‌افزار استفاده شد نتایج مقایسه وضعیت مراجعه بیمه‌شده‌ها به صسسات غیرطرف قرارداد در سال‌های به تفکیک استان‌ها در جدول نمودار ارایه شده است‌ یافته‌های پژوهش شبان داد که در سال استان‌های آذربایجان غربی و تهران با به ترتیب کمترین و بیشترین نسبت مراجعات به موسسات غیرطرف قرارداد را داشتنده همچنین در سال استان‌های یزد و تهران به ترتیب با کمترین و بیتشرین نسبت را از لحاظ مراجعات به موسسات غیرطرف قرارداد داشتنده به طوری که در نمودار نشان داده شده است‌ این نسبت در استان‌های کشور در دو سال است‌ این تفاوت‌ها نشان‌دهنده نتایج غیریکسان در اجرای سیاست‌های کاهش مراجعات به موسسات غیرطرف قرارداد در سطح استان‌های کشور می‌باشده یک علت روشن برای چنین وضعیتی‌ تفاوت‌های بین استان‌ها از جهت وسعت یا محدودیت تعداد پزشکان و موسسات خصوصی در استان‌های کشور می‌باشد زیرا مشکل عدم قرارداد سازمان بیمه با موسسات درمانی عمدتآ ناشی از دشواری شرایط قرارداد با موسسات درمانی خصوصی و شرایط رقابت‌پذیری این موسسات در مقابل فعالیت و تعداد موسسات درمانی دولتی در هر استان می‌باشد همچنین حداقل در نه استان کشور نسبت مراجعات به موسسات غیرطرف قرارداد به کل مراجعات‌ در دو سال تغییرات نسبتآ قابل ملاحظه‌ای داشت‌ که در واقع نتیجه عدم توجه به سیاست‌های گسترش مراجعه به موسسات طرف قرارداد در این استان‌ها را در دو سال یادشده نشان می‌دهد

نتایج تخمین رگرسیونی معادله ا به صورت یک تخمین لگاریتمی‌ در جدول نشان داده شده است‌ تخمین در جدول نشان می‌دهد که همه ضرایب تخمین در سطح یک

درصد معنادار می‌باشند آماره ‌ نشان می‌دهد که نتایج تخمین تا ‌ تغییرات در متغیر وابسته را توضیح می‌دهد آماره در سطح معنادار نبود خودهمبستگی بین جملات پسماند و نبود امکان وجود یک متغیر توضیحی ضروری و حذف شده را نشان می‌دهد آماره نیز نبود نابرابری واریانس‌های جملات پسماند را در سطح معنادار ‌ تایید می‌کند همچنین علایم ضرایب برای تاثیر مثبت شاخص‌های دسترسی‌ در هزینه‌های بیمه شده‌ ‌ در تابع تقاضا مطابق انتظار می‌باشد

با توجه به تخمین رگرسیونی معادله آ که به صورت لگاریتمی صورت پذیرفته است‌ ضرایب تخمین کشش یا نسبت درصد تغییرات متغیر وابسته را نسبت به هر یک از متغیرهای توضیحی نشان می‌دهد بر این اساس مشاهده می‌شود که افزایش در دسترسی بیمه‌شده‌ها به خدمات بستری و سرپایی به ترتیب و ‌ ‌ تقاضای بیمه‌شده‌ها برای مراجعه به موسسات طرف قرارداد را افزایش می‌دهد همچنین بر اساس نتایج ارایه شده در جدول ‌ افزایش در تامین مالی هزینه‌های درمان توسط سازمان بیمه که معادل با صرفه‌جویی این هزینه‌ها برای مصرف کننده‌ها نیز می‌باشد مراجعات بیمه‌شده به موسسات طرف قرارداد حدود افزایش می‌یابد بحث نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو سال بین استان‌های کشور تفاوت قابل ملاحظه‌ای از نظر شاخص نسبت مراجعات به موسسات غیرطرف قرارداد به مراجعات به کل موسسات وجود دارد ‌نمودار ‌ این در حالی است که در صورت اجرای سیاست افزایش مراهعات به موسسات طرف قرارداد با ایجاد شبکه جامعی از موسساتت طرف قرارداد انتظار می‌رفت این شاخن در تمامی استان‌ها تقریبآ با پراکندگی یکسان مشاهده گردد لذا به نظر می‌رسد بیمه اجتماعی درمان هنوز نتوانسته است شبکه جامعی از موسسات طرف قرارداد را متناسب با نیاز بیمه شده‌ها در هریک از استان‌های کشور فراهم نماید این موضوع می‌تواند عاملی برای نابرابری در بهره‌مندی از خدمات موسسات طرف قرارداد سازمان بیمه بین استان‌های کشور نیز باشد نتایم سایو مطالعات نیز وجود نابلل‌ابوی در

بهره‌مندی از خدمات بیمه سلامت را در کتثور تایید می‌نمایده ابوالحلاج و همکاران در مطالعه فود افزایش نابرابری در دسترسی بیمه شده‌ها به مراقبت‌ها را از مشکلات اجرایی بیمه اجتماعی درمان در ایران بیان می‌نمایند مطالعه حاجی‌زاده و همکاران نیز نشان داد خانوارهایی که در استان‌های آذربایجان شرقی‌ کردستان و سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند نسبت به سایر خانوارها به میزان کمتری از بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند و به میزان بیشتری با هزینه‌های کمرشکن بهداشتی و درمانی مواجه هستند مطالعه امینی نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان بیشترین میزان فقر و در عین حال کمترین میزان بهره‌مندی از بیمه سلامت را دارد ‌ همچنین در این پژوهش‌ تخمین تابع تقاضا برای مراجعات به موسسات طرف قرارداد سازمان بیمه به صورت لگاریتمی نشان می‌دهد افزایش همزمان در دسترسی به موسسات طرف قرارداد برای هریک از خدمات بستری و سرپایی‌ مراجعات بیمه‌شده‌ها به مجموع این موسسات را مجموعآ کمتر از لافزایش می‌دهد بر این اساس می‌توان پذیرفت که بیمه‌شده‌ها برای رفع نیاز خود به خدمات سلامت به طور محدود وابسته به موسسات طرف قرارداد با سازمان بیمه می‌باشنده به عبارت دیگر به نظر می‌رسد موسسات طرف قرارداد با سازمان بیمه‌ فاقد مزیت رقابتی قابل توجه نسبت به سایر موسسات در خارج از شبکه موسسات طرف قرارداد می‌باشند مطالعه دیگر انجام شده توسط پورآقا و همکاران در سازمان تامین اجتماعی نیز کم کشش بودن مراجعات بیمه‌شده‌های سازمان مذکور به موسسات طرف قرارداد را نسبت به دسترسی بیمه‌شده‌های آن سازمان تایید می‌نمایده نتایج مطالعه یاد شده نشان می‌دهد افزایش درصدی در تعداد پزشکان عمومی طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی موجب افزایش گرایش بیمه‌شده‌ها به دریافت مراقبت از آن‌ها با مجموع حدود ‌می‌شود همچش نتایج مطالعه علی‌نیا و همکاران در سازمان بیمه سلامت نشان داد اگر بهره‌مندی بیمه‌تثبده‌ها از مراقبت‌های تحت پوشش بیمه افزایش یابد مراجعه بیمه شده‌ها به موسسات طرف قرارداد به طور متوسط فقط افزایش خواهد یافت‌ مرور مطالعاتت نشان می‌دهد در ایران کیفیت مراقبت‌ها در موسسات طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه اجتماعی که اکثرا دولتی هستند در مقایسه با کیفیت مراقبت‌ها در موسسات خصوصی که بسیاری از آن‌ها غیرطرف قرارداد با سازمان بیمه هستند به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت می‌باشده نتایج مطالعات نشان می‌دهد دریافت مراقبت از موسسات خصوصی با احترام بیشتر مدت زمان انتظار کمتر و با رضایتمندی بیشتری همراه است لذا به نظر می‌رسد کیفیت متفاوت مراقبت‌ها در موسسات طرف قرارداد با موسسات غیرطرف قرارداد بیمه در ایران‌ امکان جانشینی این مراقبت‌ها را برای بیمه‌شده‌ها کاهش داده است‌ در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که موسسات طرف قرارداد سازمان‌های بیمه اجتماعی درمان از مزیت رقابتی مورد انتظار با موسسات غیرطرف قرارداد برخوردار باشنده بنابراین سیاست افزایش تعداد موسسات طرف قرارداد برای تشویق بیمه شده‌ها به مراجعه به این موسسات بدون توجه به کیفیت مراقبت آن‌ها کافی به نظر نمی‌رسد همچغعن تخمعن تابع تقاضا نشان داد که کشش مراجعه به مراکز طرف قرارداد نسبت به تامین مالی هزینه مراقبت‌های این موسسات توسط سازمان بیمه‌ که معادل با صرفه‌جویی مصرف‌کننده‌ها است‌ حدود یا کمتر از یک می‌باشده بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر برای بیمه‌شده‌ها مشکل تامین مالی هزینه‌های درمانی بیش از مشکل دسترسی به موسسات طرف قرارداد با سازمان بیمه با مجموع کشش ‌ اهمیت دارد و این کهه مراجعه بیمه‌شده‌ها به موسسات طرف قرارداد تنها به طور محدود نسبت به صرفه‌جویی ایجاد شده برای آن‌ها کشش‌پذیر است‌ سایر مطالعات نیز نشان می‌دهد مراجعه بیمه‌شده‌ها به موسسات طرف قرارداد نیز عمومآ مستلزم پرداخت از جیب قابل ملاحظه‌ای برای هزینه‌های پزشکی و دارویی است ‌بنابراین علاوه بر کیفیت متفاوت مراقبت‌ها در موسسات طرف قرارداد نسبت به کیفیت مراقبت‌ها در موسسات غیرطرف قرارداد بالا بودن سهم پرداخت‌های مستقیم بیمه شده پرداخت مازاد بر فرانشیز به موسسات طرف قرارداد می‌تواند موجب کاهش اثر صرفه‌جویی حاصل از مراجعه به موسسات طرف قرارداد برای بیمه‌شده‌ها بر روی تقاضای آن‌ها برای مراجعه به موسسات طرف قرارداد شوده بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت سازمان بیمه نتوانسته است مکانیسم مالی قابل اتکایی را برای افزایش مراجعات به موسسات طرف قرارداد ایجاد نماید نتیجه‌گیری بر اساس نتابج مطالعه حاضر با توجه به این که ضریب تاثیر شاخص‌های دسترسی و تامین مالی بر مراجعه بیمه‌شده‌ها به موسسات طرف قرارداد کمتر از یک ‌کم کشش‌ می‌باشد تاثیر این شاخص‌ها بر تشویق بیمه‌شده‌ها برای دریافت مراقبت‌ها از موسسات طرف قرارداد کم می‌باشد و بیمه‌شده‌ها برای رفع نیاز خود تنها به طور محدود وابسته به موسسات طرف قرارداد با سازمان بیمه می‌باشند این نتیجه شبان می‌دهد نظام بیمه اجتماعی درمان در ایران از نظر شاخص‌های دسترسی و تامین مالی هزینه‌های درمانی نتوانسته است مجموعه جامعی از موسسات درمانی طرف قرارداد و قابل اتکا را برای تشویق بیمه‌شده‌ها برای مراجعه به این موسسات فراهم نماید


مشخصات

مشخصات

توسط: محمد مسکرپور امیری ، محمود کاظمیان * مجله: مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم سال انتشار: 1393 شمسی تعداد صفحات: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۹/۱۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018