مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

مخاطره اخلاقی خدمات دندان‌پزشکی در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قبل و بعد از خدمت وظیفه عمومی در سال

چکیدهمقدمه: مخاطره اخلاقی یکی از مهم‌ترین مشکلات در نظام‌های بیمه سلامت است. مخاطره اخلاقی هنگامی به وقوع می‌پیوندد که با پوشش  بیشتر بیمه روی خدمتی خاص، مصرف آن خدمت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و سازمان‌ بیمه‌گر را با مشکل مواجه سازد. هدف مطالعه حاضر بررسی مخاطرات اخلاقی خدمات دندان‌پزشکی در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قبل و بعد از خدمت وظیفه عمومی در سال 1391 بود.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. داده‌های مطالعه با استفاده از چک‌لیست و با پرسشگری از 150 نفر از کارکنان وظیفه  در پادگان‌های شهر تهران به دست آمد. الگوهای مطالعه نیز با استفاده از رگرسیون لجستیک تخمین زده شد.یافته‌ها: از مجموع 150 مورد مطالعه شده، 65 نفر (43%) قبل از خدمت وظیفه عمومی از خدمات دندان‌پزشکی استفاده نکرده بودند و بعد از  خدمت و با دریافت دفترچه با پوشش کامل خدمات دندان‌پزشکی از آن خدمات استفاده می‌کردند. همچنین نتایج مطالعه، بین ایجاد مخاطره اخلاقی و سطح تحصیلات، میزان درآمد، میزان سهولت دریافت مرخصی از پادگان رابطه مستقیم و معنادار؛ و با میزان پوشش خدمات دندان‌پزشکی توسط بیمه، قبل از ورود به خدمت سربازی رابطه عکس نشان داد.نتیجه‌گیری: با پوشش بیمه‌ای بیشتر خدمات دندان‌پزشکی، هم احتمال تقاضا و مصرف خدمات افزایش می‌یابد و هم خدمات گران‌تر و با  کیفیت‌تری عرضه می‌گردد.


نمای مطلب

مخاطره اخلاقی خدمات دندان‌پزشکی در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قبل و بعد از خدمت وظیفه عمومی در سال 1391

مقدمه

در اقتصاد سلامت‌ دارای دو مشکل اطلاعات نامتقارن و قرار گرفتن در شرایط عدم اطمینان نیستند هر فرد پس از چند بار مراجعه برای دریافت خدمات دندان‌پزشکی‌ در صورت مواجهه مجدد با بیماری‌های دندانی‌ به راحتی نوع خدمت مناسب برای درمان را تشخیص خواهد داده برخلاف سایر سلامت نظیر عمل جراحی آپاندیس و تروما دمات دندان‌پزشکی دارای ویژگی فوری و ضروری بودن نیز نیستند و فرد تا مدتی طولانی قادر به تحمل آسیب‌های دندانی است‌ لذا فرد متقاضی دریافت این نوع دمان دارای فرصت و دانثو کاف بوای تصمیم‌گیری به منظور پیدا کردن کاراترین و بهترین ارایه دهنده خدمت است برخی از خدمات پزشکی نظیر درمان تروما جزو خدمات ضروری می‌باشد و فرد چه در صورت داشتن پوشش بیمه‌ای و چه در صورت عدم برخورداری از بیمه‌ مجبور بهه استفاده از آن می‌باشد این ه‌مات دارای کشش تقاضای پایینی هستند و تغییر در پوشش بیمه‌ای‌ مصرفشان را تغییر چندانی نخواهد داد برخی دیگر از مات دارای کشش قیمتی تقاضای بسیار بالاییی هستند کوچک‌ترین کاهش در قیمت آن‌ها منجر به افزایش بی‌رویه مصرف آن‌ها می‌شوده خدمات دندان‌پزشکی و زیبایی نیز دارای همین ویژگی هستند وضع بیمه بر روی این خدمات‌ باعث ارزان‌تر شدن آن برای مشتریان شده و به ناگاه مصرف خدمات آن‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند شاید بهترین مثال در این زمینه‌ پوشش بیمه‌ای صد درصد ه‌مات دندان‌پزشکی برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح‌ توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح باشده تا پیش از ورود به خدمت وظیفه عمومی‌ فرد در صورت نظامی نبودن والدین‌ دارای بیمه‌هایی با پوشش کم خدمات دندان‌پزشکی بوده است و به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور خدمات‌ قادر به استفاده از آن‌ها نمی‌شده است‌ اما به محض ورود به خدمت وظیفه عمومی‌ و دریافت دفترچه بیمه با پوشش صد در صدی خدمات‌ حداکثر استفاده را ازز فرصت موجود کرده و به ترمیم دندان‌ها و استفاده از خدمات گران‌قیمت می‌پردازد همین امر هزینه زیادی را به سازمان بیمه‌گر تحمیل می‌کنده زیرا فرض بر این بود که بیمه فقط هزینه‌های خدمات را افزایش می‌دهد نه تعداد آن‌ها را افزایش در تعداد استفاده‌کنندگان خدمات‌ منجر به تحمیل بار اضافی به سازمان بیمهگر می‌شود که در اصطلاحات اقتصاد سلامت و بیمه‌ای به مخاطره اخلاقی مشهور است افزایش اقبال مردم به درمان و بهبود کیفیت زندگی آن‌ها یکی از اهداف نظام سلامت است و از جنبه‌های مثبت استفاده از بیمه‌های درمانی این است که دسترسی به خدمات سلامت را برای عموم آسان‌تر می‌نمایده در عین حال‌ این افزایش در مصرف همراه با افزایش هزینه‌های سلامت می‌باشد در این بین‌ وظیفه سیاست‌گزاران این است که میان این دو راهی افزایش در هزینه‌ها و افزایش در سطح سلامت‌ راه‌حل مناسب‌ با خروجی درست را انتخاب نمایند ‌در این مطالعه‌ به جنبه مثبت بیمه سلامت پرداخته نخواهد شد و جنبه منفی افزایش در هزینه‌های سلامت مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌ این مطالعه یک پرسش بسیار مهم را در بخش بیمه‌ای سلامت پاسخ خواهد داد و آن این است که در صورت ایجاد پوشش بیمه‌ آیا سطح مصرفی خدمات دندان‌پزشکی افزایش واهد یافت و یا به همان میزان قبلی باقی خواهد مانده در این بین‌ بهترین نمونه‌ها برای اندازه‌گیری این تغییرات‌ سربازان وظیفه هستند این سربازان به ناگاه از خدمات بیمه‌ای با پوشش اندک خدمات دهان و دندان‌ به مدتت دو سال تحت پوتثبش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار میگیرند که قریبآ اکثر خدمات دندان‌پزشکی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد در صورتی که بخواهیم میزان مصرف خدمات را تا پیش از پوشش بیمه‌ای مورد نظر قرار دهیم‌ هزینه تمام شده برای سازمان بیمه‌گر قابل پیش‌بینی بوده و چندان افزایش پیدا نمی‌کنده ولی مشاهدات در عمل چیز دیگری را نشان می‌دهند؛ میزان تقاضای خدمات پس از پوشش بیمه به افزایش یافته است‌ هدف از این مطالعه‌ مقایسه تابع تقاضای خدمات دندان‌پزتثعکی پش و پس از اعزام به خدمت وظیفه عمومی‌ و تعیین میزان مخاطره اخلاقی بود روشش کار این مطالعه یک نوع مطالعه توصیفی‌ تحلیلی بوده روش برآورد الگو در این مطالعه‌ استفاده از داده‌های آماری و تحلیل رگرسیون اقتصادسنجی بود نوع داده‌های مطالعه نیز مقطعی بودند که با استفاده از چک‌لیست جمع‌آوری شدنده جامعه آماری مطالعه‌ شامل تمامی کارکنان وظیفه شاغل در شهر تهران بودند که دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح بودند و حداقل شش ماه از مدتت خدمتشان گذشته بود با استفاده از فرمول آماری کوکران که در آن بود تعداد حجم نمونه محاسبه شده برابر با محاسبه شد که برای اطمینان بیشتر این تعداد به د آ مورد افزایش یافت‌ ابزارر جمع‌آوری داده‌های این مطالعه چک‌لیست بود چک‌لیست طراحی شده‌ شامل سه دسته سوال به شرح زیر بود گروه اول‌ سوالاتی در ارتباط با استفاده از خدمات دندان‌پزشکی حین ظ‌مت وظیفه عمومی با استفاده از دفترچه نیروهای مسلح بود در این دسته از سوالات‌ تعداد دفعات استفاده از خدمات‌ نوع خدمات‌ مدت زمان دسترسی به دفترچه بیمه‌ بیمارستان و یا درمانگاه مورد استفاده شده مطرح شد؛؛ گروه دوم‌ سوالاتی در ارتباط با استفاده از خدمات قبل از اعزام به بود در این دسته از سوالات‌ نوع دفترچه مورد استفاده‌ دفعات استفاده از خدمات‌ میزان پرداخت از جیب‌ و فاصله تاا بیمارستان و درمانگاه ارایه‌دهنده خدمات پرسیده شد نکته مهم در این دسته از سوالات این بود که دوره زمانی مورد بررسی برای هر فرد طوری تنظیم شود که دقیقآ برابر با دوره زمانی استفاده از دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح باشد تا در مقایسه دو دوره تورش ایجاد نشود؛ و گروه سوم‌ سوالاتی مربوط به ویژگی‌های اقتصادی‌ اجتماعی فرد نظیر میزان درآمد سرپرست خانوار سطحح تحصیلات‌ محل سکونت‌ سن و بوده یافته‌های چک‌لیست بر اساس نوع متغیرها دسته‌بندی و نمره‌گذاری شدند همان طور که اشاره گردید مطالعه حاضر یک مطالعه اقتصادسنجی بوده الگوی مورد استفاده در این مطالعه‌ الگوی تعدیل و اصلاح شده گروسمن‌ بودکه در دهه ‌ برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای بهداشت و درمان ارایه شد ‌ با توجه به این که تعداد زیادی از این متغیرها درر گروه‌های مورد بررسی ثابت و بدون تغییر بودند ‌برای مثال جنسیت‌؛ چون همگی مرد بودند مجبور به حذف آن‌ها بودیم‌ه برای تخمین الگو نیز دو تابع تقاضای خدمات قبل از خدمت سربازی و در حین خدمت سربازی مورد تخمین قرار گرفت و نتایج آن‌ها با یکدیگر مقایسه شد روش تخمین‌ استفاده از رگرسیون دو مقداری لاجیت بود که برای استفاده از خدمات دندان‌پزشکی مقدار و برای عدم استفاده مقدار را دریافت کرد تمامی متغیرهای مطالعه نیز مقادیر عددی دریافت کردند؛ برای مثال برای استفاده از مسواک عدد و برای عدم استفاده منظور برای محاسبه کشش قیمتی تقاضا نیز الگوی مورد بررسی به شکل لگاریتمی در آمد و تخمین زده شده ضرایب قیمتی در این تخمین‌ گویای کشش قیمتی تقاضا بوده پس از جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم‌افزار انجام گردیده الگوی مورد بررسی در این مطالعه برای تقاضای قبل از خدمت سربازی به صورت زیر بود برای دوره دوم ‌بعد از خدمت سربازی‌ ‌ الگوی مورد استفاده به صورت زیر بود: که در آن‌ تقاضای دندان‌پزشکی در دو دوره مورد مطالعه متغیر وابسته‌ ‌؛ ان‌م ‌هح میزان درآمد سرپرست خانواده در دوره مورد مطالعه‌؛ قیمت تمام دندان‌پزشکی در دوره مورد مطالعه‌؛ ‌ه‌ا میزان شهرنشینی در جمعیت مورد مطالعه به عنوان شاخصی برای دسترسی به خدمات دندان‌پزشکی قبل از خدمت وظیفه عمومی‌؛ ‌ ‌ میزان دسترسی به خدمات دندان‌پزشکی در جمعیت مورد مطالعه‌؛ میزان سواد دریافت‌کننده خدمت در دو دوره مورد مطالعه‌؛ میزان پوشش خدمات دندان‌پزشکی در بیمه‌های مختلف برای رگرسیون بعد از وظیفه‌ به دلیل این که تمامی کارکنان وظیفه از یک نوع دفترچه بیمه‌استفاده می‌کنند این متغیر حذف خواهد گردیده ‌؛ ‌ استفاده و یا عدم استفاده از مسواک در دو دوره مورد مطالعه‌؛ الا جزء اخلال در رگرسیون‌ها در دو دوره مورد مطالعه بودند با توجه به این که هزینه پرداختی توسط شخص برای خدمات دندان‌پزشکی در بیمه مکمل نیروهای مسلح صفر است و نیز افرادی که خدمات را دریافت نمی‌کنند هزینه‌ای نمی‌پردازند متغیر قیمت در این مطالعه ه‌ف گردید نتایج جدول فراوانی تقاضای خدمات دندان‌پزشکی در کارکنان وظیفه را پیش و پس از خدمت وظیفه عمومی نشان می‌دهد همان طور که در جدول مشخص است‌ از نفر کارکنان

ما خد٠ یاقته‌های تحقیق همچنین از مجموع ‌دا نفر مورد مطالعه‌ د نفر پیش از ورود به خدمت سربازی از خدمات دندان‌پزشکی استفاده نکرده بودند؛ ولی با ورود به ه‌مت و دریافت دفترچه بیمه با پوشش بالا اقدام به استفاده از ‌مات کرده بودنده یعنی میزان مخاطره اخلاقی ایجاد شده‌ ناشی از پوشش بیمه‌ای بالای خدمات‌ بود جدول ‌ توزیع فراوانی متغیرهای مورد بررسی در مطالعه را به تفکیکک برای حجم نمونه کل و برای نمونه با مخاطره اخلاقی نشان می‌دهد همان طور که در جدول مشخص است‌ مخاطره اخلاقی در گروه با دسترسی بالا تحصیلات و درآمد بیشتر کمی بیشتر ازز میانگین حجم نمونه است ولی برای پوشش بیمه‌ای‌ مخاطره اخلاقی در گروه با پوشش بیمه‌ای کمتر پیش از ورود به خدمت‌ بیشتر است‌

نفر چه قبل از خدمت وظیفه و چه بعد از آن‌ تقاضای خدمات دندان‌پزشکی نکرده بودند در این بین‌ لل‌ نفر در هر دو دوره تقاضای دریافت خدمات را داشتند همچنین‌ قبل از ه‌مت وظیفه عمومی‌ در مجموع تنها د نفر از خدمات دندان‌پزشکی استفاده کرده بودند؛ این در حالی است که بعد از خدمت‌ این تعداد به نفر رسید

بحث رابطه بین تقاضای دمات دندان‌پزشکی و سطح درآمد در مطالعه حاضر برای الگوی قبل از خدمت وظیفه عمومی منفی‌؛ و برای الگوی بعد از خدمت وظیفه عمومی مثبت به دست آمد مشابه این مطالعه‌ قادری و همکاران در سال ده‌ به این نتیجه رسیدند که سطح درآمد خانوار با تقاضای خدمات رابطه مستقیم دارد ‌ استفاده از مسواک نیز رابطه منفی با تقاضای خدمات دندان‌پزشکی داشت‌ واضح است که استفاده هر چه بیتشر از مسواک و بهداشت عمومی دندان‌ منجر به سالم ماندن بیتشر دندان‌ها شده و تقاضا را برای خدمات دندان‌پزشکی کاهش خواهد داد میزان پوشش خدمات دندان‌پزشکی توسط بیمه‌ها نیز رابطه مثبت و قوی‌ای با مصرف و تقاضای خدمات این نتایج‌ نتیجه مطالعه نومورا و همکاران را تایید می‌کند آن‌ها در مطالعه خود در سال اصلاحات نظام سلامت در بیمه دندان‌پزشکی را در دو کشور ژاپن و آلمان مورد مقایسه قرار دادند و ضمن مطالعه روند تغییرات در تقاضای هدمات دندان‌پزشکی در آلمان و ژاپن‌ نتیجه گرفتند که همگام با اصلاح نظامم خدمات دندان‌پزشکی و افزایش پوشش کودکان‌ مصرف خدمات در گروه‌های کم سن و سال در آلمان افزایشی قابل توجه یافته است ‌قادری و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که تقاضا برای خدمات دندان‌پزشکی در گروه‌های بیمه‌ای خویش‌فرما و روزمزد بیشتر از کارمندان دولت است ‌ همکاران نیز در مطالعه خود در پنسیلوانیای آمریکا کودکان تحت پوشش بلوشیلد در آمریکا را مورد بررسیی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که وضع بیمه روی خدمات‌ مصرف آن‌ها را به طرز قابل ملاحظه‌ای بالا می‌برده سینکمن‌ نیز در مطالعه خود در فنلاند تابع تقاضای دندان‌پزشکی را قبل و بعد از اعمال یارانه بررسی کرد و به نتایجی مشابه دست یافت متغیر بعدی مورد استفاده در این مطالعه‌ میزان دسترسی به خدمات بود و رابطه دسترسی با مخاطره اخلاقی رابطه‌ای معنادار گزارش شد در مطالعه حاضر برای تابع تقاضای قبل از خدمت وظیفه عمومی‌ سکونت در شهر بالای ‌ ‌ نفر به عنوان شاخص دسترسی به خدمات دندان‌پزشکی با پوشش بیمه‌ای کامل بیان گردید برای تابع تقاضای بعد از هدمت وظیفه عمومی نیز عواملی چون اعطای مرخصی درمانی به سربازان وظیفه برای

رجوع به مراکز دندان‌پزشکی توسط فرماندهان و نیز میزان سهولت در خروج از پادگان به عنوان شاخص‌های دسترسی به خدمات عنوان گردید مسلم است‌ هر اندازه که دسترسی به خدمات آسان‌تر باشد تقاضا و مصرف آن افزایش خواهند یافت‌ ناوالی‌ح و همکاران در مطالعه خود در بورکینا فاسو و گرمبووسکی و همکاران در ایالات متحده آمریکا نیز نتایجی مشابه یافتند مورد مطالعه در پادگان‌های شهر تهران‌ دلا مورد قبل از ورود به وظیفه عمومی به استفاده از دندان‌پزشکی نپرداخته بودند و با دریافت دفترچه بیمه با پوشش بالا اقدام به دریافت خدمات نمودند این بدین معنی است که ‌ ‌ شرکت‌کنندگان در این مطالعه‌ با مخاطره اخلاقی همراه شدند همچش نتایج مطالعه نشان داد که هم میزان مصرف افزایش یافت و هم سرانه مصرف هب‌مات بازای هر نفر بیتشر شده این بدین معنی است که با پوشش بیمه‌ای بیشتر نه تنها حجم خدمات مورد استفاده با افزایش همراه بود بلکه خدمات گران‌تر و پر هزینه‌تری نیز توسط افراد مراجعه‌کننده مورد استفاده قرار گرفت‌ همانن طور که در الگوی سوم مشخص شد افزایش سطح تحصیلات‌ بر افزایش تعداد موارد مخاطره اخلاقی تاثیر داشت‌ه یکی از دلایل شکست بازار مراقبت‌های سلامت و بیمه و ایجاد شرایطی چون مخاطره اخلاقی و انتخاب معکوس را باید در نبود اطلاعات کامل بین طرفین مبادله اقتصادی دانست‌ه هر چه اطلاعات بیمه تثبده راجع به مزایای بیمه بیشتر بوده و هر چه اطلاعات بیمه‌گزار کمتر باشد شرایط ایجاد مخاطره اخلاقی مساعدتر خواهد بود در این جا نیز سطح تحصیلات‌ منجر به بالا رفتن آگاهی و اطلاعات مشتریان ‌در این جا کارکنان وظیفه‌ می‌شود و لذا افزایش سطح تحصیلات‌ بر افزایش تعداد موارد اخلاقی تاثیرگذار بوده است‌ه درآمد نیز از دیگر متغیرهای موثر بر موارد مخاطره اخلاقی بود با افزایش درآمد تعداد موارد مخاطره اخلاقی در استفاده از خدمات دندان‌پزشکی با افزایش همراه بود نتایج این مطالعه‌ یافته‌های ناوالی و همکاران در بورکینا فاسو و یافته‌های ونگ‌ در هنگکنک را تایید می‌نماید ‌ متغیر دیگر مورد اتفاده در این مطالعه‌ که رابطه‌ای مثبت و معنادار با تعداد موارد مخاطره اخلاقی داشت‌ میزان دسترسی بعد از خدمت وظیفه بود برای محاسبه میزان دسترسی‌ از شاخص‌هایی چون راحتی دریافت مرخصی از فرماندهان و یا

‌ عنایت‌الله همایی‌راد و هماران میزان آزادی کارکنان وظیفه در ورود و خروج به بیرون پادگان استفاده گردید با افزایش میزان مرخصی‌ها و آزادی رفت و آمد کارکنان وظیفه به بیرون پادگان‌ آن‌ها فرصت کافی برای حضور در درمانگاه‌های دندان‌پزشکی را داشتند؛ لذا میزان دسترسیشان به خدمات رایگان دندان‌پزشکی افزایش می‌یافت و مسلمآ میزان تقاضا و مصرف دمات بالاتر می‌رفت ‌ه‌آ ‌ ونگ وو همکاران در مطالعه خود در سال انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی را در نظام سلامت هنگ‌کنگ مورد محاسبه قرار دادند آن‌ها از داده‌های سال برای مطالعه خود استفاده کردند و داده‌ها را به دو دسته بیماران سرپایی و بستری تقسیم گردنده آن‌ها با استفاده از روش همسان‌سازی‌ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی افراد را در دو گروه بیمه‌شدگان و بیمه‌نشدگان همسان‌سازی کردند آن‌ها بدین نتیجه رسیدند که بیمه کارگری‌ که دارای بیشترین مقدار پوشش خدمات نیز هست‌ بیشترین مقدار مخاطره اخلاقی را نیز دارا می‌باشد باروس‌ و همکاران در سال مطالعه‌ای با عنوان مخاطره اخلاقی و تقاضا برای خدمات سلامت با استفاده از روش همسان‌سازی انجام دادند در این مطالعه‌ آن‌ها اثر پوشش اضافی خدمات را بر تقاضای خدمات در یک نظام ملی سلامت مورد بررسی قرار دادند خدمات سلامت مورد بررسی در این مطالعه‌ تعداد موارد ویزیت پزشک‌ تعداد آزمایش‌های خون و ادرار و تعداد موارد ویزیت دندان‌پزشکان بود نتایج مطالعه حاکی از آن بود که در گروه سنی سال‌ همگامم با افزایش پوشش بیمه‌ای‌ تقاضا برای خدمات ذکر شده در بالا به طرز چشم‌گیری افزایش می‌یافت و این افزایش در چهار نوع خدمات ذکر شده‌ بین ‌ در نوسان بود ساپلی و همکاران در سال ‌ درر مطالعه‌ای‌ خود انتخابی و مخاطره اخلاقی را در نظام بیمه درمانی شیلی مورد بررسی قرار دادند در شیلی‌ کارگران و کارمندان مستقل‌ مجبور به خرید بیمه سلامت از یک نظام دولتی بیمه‌ای و یا چندین نظام خصوصی دیگر هستنده در این مطالعه‌ رابطه مصرف خدمات سلامت و انتخاب نوع بیمه خدمات در میان کارگران مستقل مورد بررسی قرار گرفت‌ه نتیجه مطالعه این بود که برای خدمات بیمارستانی‌ مخاطره اخلاقی چندان پر اهمیت نبود ولی برای خدمات ویزیت پزشکان‌ مخاطره اخلاقی به شدت اتفاق می‌افتاد همچنین خود انتخابی برای بیمه خصوصی سلامت‌ در کارگران مستقلل به مراتب بیشتر از بیمه دولتی سلامت مشاهده گردید قادری و همکاران در سال در مطالعه‌ای‌ تابع

ب تقاضای خدمات دندان‌پزشکی را در شهر سبزوار تخمین زدند در این مطالعه مقطعی‌ ‌خانوار شهر سبزوار مورد بررسی قرار گرفتنده داده‌ها بر اساس پرسشنامه جمع‌آوری و تابع تقاضا با استفاده از رگرسیون دو مقداری لاجیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌ نتیجه این مطالعه این بود که سطح درآمد خانوار با تقاضای خدمات رابطه مستقیم داشت و همچنین تقاضا برای دندان‌پزشکی در گروه‌های بیمه‌ای خویش‌فرما و روزمزد بیشتر از کارمندان دولت بود ‌ نومورا در سال اصلاحات نظام سلامت در بیمه دندان‌پزشکی را در دو کشور ژاپن و آلمان مورد مقایسه قرار داد وی با مطالعه روند تغییرات در تقاضای خدمات دندان‌پزشکی در آلمان و ژاپن‌ تغییرات قوانین در این دو کشور را به طور همزمان بررسی کرده وی نتیجه گرفت که همگام با اصلاح نظام خدمات دندان‌پزتثبکی و افزایش پوشش کودکان‌ مصرف خدمات در گروه‌های کم سن و سال در آلمان افزایشی قابل توجه یافته است‌؛ این درحالی است که مشابه این تغییرات در ژاپن‌ کمتر به افزایش تقاضا منجر شده است ‌ سینکمنن در سال در فنلاند مطالعه‌ای با عنوان انتخاب خدمات دندان‌پزشکی در جوانان قبل و بعد از برقراری اصلاحات یارانه انجام داد در این مطالعه که به صورت پرسشنامه‌ای و طولی با بررسی میزان مصرف خدمات دندان‌پزشکی و تابع قبل و بد از این اصلاحات انجاع شد نتایج با آزمون‌های چاو و رگرسیون لاجیت تجزیه و تحلیل گردید و مشاهده شد که اعمال یارانه بر ‌مات دندان‌پزشکی‌ مصرف ظ‌مات را به شدت افزایش می‌دهد آن‌ها به این نتیجه رسیدند که تقاضای خدمات دندان‌پزشکی بسیار پرکشش بوده و وضع یارانه بر مصرف دمان بار مالی سنگینی بر دوش دولت‌ها می‌اندازد مطالعه حاضر مطالعه‌ای بود که در پادگان‌های شهر تهران به انجام رسیده پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که این مطالعه با رویکردی وسبع‌تر با مقایسه سه نوع بیمه تامین اجتماعی‌ درمانی وو خدمات درمانی نیروهای مسلح انجام گردد همچنین به جای مقایسه قبل و بعد که با تورش‌هایی چون تورش یادآوری اطلاعات گذشته همراه است‌ مطالعه‌ای با رویکرد همسان‌سازی انجام گیرد از دیگر محدودیت‌های این مطالعه‌ تک‌جنسیتی بودن و بررسی در گروهی خاص و در محدودیت سنی خاص است و قابل تعمیم به عموم نیست‌ه برای این مورد نیز مطالعه در سطح وسیع‌تر پیشنهاد میگردد

نتیجه‌گیری پوشش بیمه‌ای وسیع‌تر بر خدماتی چون دندان‌پزشکی که دارای کشش قیمتی تقاضای بالایی هستند نه تنها مصرف خدمات را بالا و بالاتر می‌برد بلکه کیفیت و نوع خدمات استفاده شده را نیز افزایش می‌دهد که همه این عوامل‌ از یک طرف منجر به افزایش دسترسی و بهبود سلامت و از طرف دیگر

منجر به هزینه‌های بالاتری برای سازمان بیمه‌گر می‌شود لذا سازمان‌های بیمه‌گر پیش از بیمه‌گذاری بر روی مات باید به این نکات توجه اساسی داشته باشند و بین دو جنبه مثبت افزایش سطح سلامت‌ و منفی ‌مخاطره اخلاقی‌ بیمه سلامت‌ راه‌حل بهینه را انتخاب نمایند


مشخصات

مشخصات

توسط: عنایت‌الله همایی‌راد، فرشاد نجفی‌پور، امیر نوروزی ، پوران رییسی * مجله: مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم سال انتشار: 1393 شمسی تعداد صفحات: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۹/۱۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018