مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی A critical review of knowledge management as a management tool

AbstractOver the past several years there have been intensive discussions about the importance of knowledge management within our society. The management of knowledge is promoted as an important and necessary factor for organisational survival and maintenance of competitive strength. To remain at the forefront organisations need a good capacity to retain, develop, organise, and utilise their employees' capabilities. Knowledge and the management of knowledge appear to be regarded as increasingly important features for organisational survival. Explores knowledge management with respect to its content, its definition and domain in theory and practice, its use and implications, and to point out some problems inherent in the concept. The main contribution of this paper is an extensive literature survey on knowledge management.Keywords: Knowledge management, Knowledge, Strategyچکیده فارسیطی چند سال گذشته بحث های فشرده ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما صورت گرفته است. مدیریت دانش به عنوان فاکتور مهم و ضروری برای بقای سازمان و حفظ توان رقابتی می باشد. برای قرار گرفتن در صف جلو، سازمان ها نیازمند ظرفیت خوبی برای حفظ، توسعه، ساماندهی، و بکارگیری توانایی کارکنانشان می باشند. دانش و مدیریت دانش به عنوان مشخص مهم روزافزونی برای بقای سازمان می باشد. اکتشاف مدیریت دانش با توجه به محتوا، تعریف و دامنه آن در نظریه و عملکرد، استفاده و کاربرد آن و اشاره به بعضی از مسائل مرتبط به آن، در چنین مفهومی ضروری می باشد. سهم اصلی این مقااله در ارتباط با برسی پژوهش های گسترده در زمینه مدیریت دانش می باشدکلیدواژه: مدیریت دانش، دانش، استراتژی


مشخصات

مشخصات

توسط: Maria MaÊrtensson تعداد صفحات متن اصلی: 12 تعداد صفحات متن ترجمه: 17 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۶ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی حجم: 302.46 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 11000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: A critical review of knowledge management as a management tool

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهطی چند سال گذشته بحث های فشرده ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما "سوئد" صورت گرفته است. استادان و پژوهشگران از رشته های متفاوتی مانند جامعه شناسی، اقتصاد، و علم مدیریت توافق دارند که تحولی رخ داده است -"دانش " در کانون صحنه است. مدیریت دانش و مفاهیم استراتژی مرتبط به عنوان اجزاء مهم و ضروری برای سازمانها به منظور بقا و حفظ توان رقابتی ترویج می شوند. توجه به مدیریت دانش توسط مدیران ضروری شده است. برای بخش خصوصی و دولتی هردو، مدیریت دانش به عنوان پیش شرط بهره وری و انعطاف بیشتر محسوب می شود.نیروهای قدرتمندی درحال تجدید شکل دنیای اقتصاد و کسب وکار هستند وخیلی ها یک جابجایی بنیادین در فرآیندهای سازمان و استراتژی منابع انسانی را اعلام می دارند. نیروهای اولیه تغییر شامل جهانی شدن، درجه بالاتر پیچیدگی، تکنولوژی جدید، رقابت روزافزون، نیازهای درحال تغییر مشتری و ساختارهای درحال تغییراقتصادی و سیاسی هستند.سازمان ها دریافته اند که مزیت های رقابتی تکنولوژی - پایه گذرا هستند و تنها مزیتهای رقابتی پایداری که دارند کارکنانشان هستند. این تحول باعث شیب دارترشدن منحنی های یادگیری گردیده زیرا سازمانها برای تطبیق سریع، پاسخگویی سریع تر و شکل دهی پیش نگرانه صنایع خود درحال تلاش مضاعف هستند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.وجه مشترک مطالعات پیش گفته این است که همگی دانش را به عنوان عامل اساسی بقای یک سازمان قلمداد می کنند. به هرحال، دانش همواره یک دارایی باارزش و جزء مهم تولید بوده است، اما مدیریت دانش چیست ؟ آیا روش نوینی برای فهم سازماندهی وسازمانهاست، آیا ابزاری برای (نیاز به دانلود ترجمه) بهره برداری از دانش است، یا اینکه تغییر عنوان دیگری درجریان بی پایان مفاهیم مدیریتی مدگراست؟ هدف این مقاله شناسایی محتوای مدیریت دانش، تعریف و حوزه آن درنظریه و عمل، کاربرد و پیامدهای آن و نشان دادن برخی مسائل مفهومی آن است.برای رسیدن به مدیریت دانش، بررسی ادبیات ضرورت دارد. از آنجایی که پوشش همه ادبیات امکانپذیر نیست، هدف این بررسی خیلی خلاصه کردن نیست بلکه گرفتن نتایجی درباره مدیریت دانش است. گام اول جستجو برای مقالات در پایگاههای اطلاعاتی با استفاده از کلید واژه "مدیریت دانش " و ترکیب "مدیریت دانش " و"استراتژی " بود. بررسی ادبیات محدود است به خاطر این که فقط مطالعات با این کلیدواژه ها را شامل می شود. اکثرا ادبیات موردبررسی ماهیت عملی دارند تا نظری "یعنی نظریه دانش - پایه و نظریه شایستگی - پایه ". به نظر می رسد عامل پیدایش مدیریت دانش تاحد زیادی کسب وکار بوده است. تعداد محدود کلید واژه ها احتمالا عامل توزیع نامتجانس مقالات به نفع مقالات با گرایش عملی است. محدودیت دیگر مربوط به چگونگی تلقی ما از مفهوم دانش برمی گردد. آنچه که در بررسی ادبیات یافت شد البته فقط کسری است از آنچه درباره دانش نوشته شده است، با این حال، اینها چیزهایی است که در ادبیات به آنها اشاره شده است. در توصیف دانش، قصد ندارم تعریف کاملی ازمفهوم ارائه کنم، بلکه توصیف دانش به عنوان ابزاری برای توصیف مفهوم مدیریت دانش مورداستفاده قرار می گیرد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مبادی و حوزه مدیریت دانشمبادی نظری مدیریت دانشجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.روس و همکاران پیشنهاد می کنند که "سرمایه معنوی " را می توان در دو جریان فکری تعقیب کرد: استراتژی واندازه گیری. در درون ناحیه استراتژیک، تمرکز بر مطالعه خلق وبکارگیری دانش و رابطه بین دانش و موفقیت یا ایجاد ارزش است. اندازه گیری بر نیاز به توسعه نظامهای جدید اطلاعاتی و اندازه گیری اطلاعات غیرمالی به موازات شاخصهای سنتی مالی تمرکز دارد. ریشه های مفهومی سرمایه معنوی در شکل 1 تصویر شده است.در رابطه با این مطالعه، طرح ریزی استراتژیک و مدیریت "عملیاتی " دانش عناوین مهمی هستند. مقاله تلاش دارد خلق و بکارگیری دانش و روش اهرم کردن آن در ارزش راکشف کند. سوالات کلیدی موردتوجه اینهاست : چگونه دانش به ارزش ترجمه می شود؟ چگونه می توان آن را اجرا کرد؟ چه عوامل مهمی برای طرح ریزی استراتژیک و اجرا موردنیازند؟جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.شکل 1 - ویژگیهای مفهومی سرمایه معنویبه نظر می رسد به تمایز بین منابع مشهود و نامشهود، یا یک تمایز برابر منطقا موردنیاز است. در (نیاز به دانلود ترجمه) مطالعه ای توسط جانسون و همکاران "1998"، سوال "منظور از نامشهودهاچیست؟" مطرح شد. نویسندگان نتیجه گرفتند که تعریف قابل قبول عام از نامشهودهاوجود ندارد. نامشهودها را می توان حداقل از سه منظر موردمطالعه قرار داد "مثل،حسابداری، آمار و مدیریتی ". مقاله حاضر نامشهودها را از نقطه نظر مدیریتی تعریف می کند، یعنی مدیریت بر هر دو سطح استراتژیک و عملیاتی.به کوتاه سخن، درحالی که طبقه بندی نامشهودها به عنوان پژوهش و توسعه،نرم افزار، بازاریابی، و آموزش به نظر می رسد وضعیت غالب ده سال پیش بوده، امروزه طرحهای طبقه بندی گرایش به وجه افتراق بین ساختارهای خارجی "مرتبط با مشتری " وداخلی، از یک طرف، و سرمایه انسانی، از طرف دیگر دارند.تحت نفوذ نظریه منبع -پایه موسسه "مثال، بن روز"، لوندال "1997" و هالن و لوندال "1997" تعدادی منابع نامشهود را از منظر مدیریت استراتژیک طبقه بندی کرده اند. چون به نظر می رسد اجماع کمی در تعریف "منابع " هست، هانس و لوندال به ایتامی "1987" رجوع کرده اند. منابع حاوی اقلام زیر است :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.•- منابع دانش پایه، ازقبیل مهارتهای مدیریتی، تکنولوژی، اطلاعات مصرف کننده، نام تجاری، شهرت، و فرهنگ شرکت.پس از دقت بیشتر بر روی مفاهیم منابع نامشهود، دارائیهای نامشهود، توانمندیها، وشایستگیها، هانس و لوندال منابع نامشهود را به منابع شایستگی و رابطه ای طبقه ای کردند. اصطلاح منابع رابطه ای به نامشهودهایی مانند شهرت، روابط، و وفاداری مشتری برمی گردد که برای عملکرد موسسه بنیادی هستند. شایستگی به عنوان قابلیت اجرای یک وظیفه محوله و بقا در هر دو سطح فردی و سازمانی تعریف می شود. در سطح فردی،شامل دانش، مهارتها، و استعدادها است ; در درون سطح سازمانی، شامل پایگاه اطلاعاتی ویژه مشتری، تکنولوژی، روشهای جاری، روشها، دستورالعمل ها، و فرهنگ سازمانی است. طرح، در شکل 2 آمده است.لوندال "1997" تقسیم بندی را یک گام جلوتر می برد، زیرا وی طبقات شایستگی ورابطه ای را در گروههای فردی و جمعی، بستگی به اینکه آیا فرد یا سازمان موردتوجه است، تقسیم می کند:استادان "نظریه موسسه " آغاز به تاکید بر منابع و شرایط آنچه که به عنوان "مزایای سازمانی " توصیف می شده کرده اند، تا اینکه برعلل و پیامدهای شکست بازار توجه کنند.نوعا، پژوهشگران چنین مزیت سازمانی را به عنوان اکتسابی از توانمندیهای ویژه سازمانهابرای ایجاد و مشارکت در دانش می بینند.شایستگی ممتاز یک موسسه مبتنی بر منابع تخصصی، دارائیها، و مهارتهایی است که در تملک دارد، و توجه را بر بهره برداری بهینه از آنها به منظور ایجاد مزیت رقابتی وثروت اقتصادی متمرکز می کند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.موسسه به عنوان نهاد یکپارچه ساز دانش شناخته می شود. نقش موسسه نه کسب ونه ایجاد دانش سازمانی است ; این نقش و پیش نیاز فرد است. دانش در افراد و با افراد می ماند، موسسه به واسطه فراهم ساختن ترتیبات ساختاری، هماهنگی و همکاری کارکنان دانشی متخصص، صرفا دانش با مالکیت فردی را یکپارچه می کند. یعنی موسسه بر فرآیندهای سازمانی جاری در این ترتیبات ساختاری تمرکز می کند که از طریق اینها افراد مشغول ایجاد، ذخیره و توزیع دانش هستند.مبادی عملی مدیریت دانشجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.کوچک سازیطی دهه هشتاد، کوچک سازی، استراتژی محبوب کاهش بالاسری و افزایش سودبود، به هرحال، سرازیری "خیس شدن و نرم شدن " خیلی زود ظاهر شد. استراتژی کوچک سازی منجر به دست از رفتن دانش بااهمیت شد، زیرا کارکنان با ترک کار، دانشی رابا خود می بردند که طی سالها در آنها تجمیع شده بود. با گذشت زمان، سازمانها متوجه شدند که آنها سالها اطلاعات و تجربه باارزش را از دست داده اند و اینک مصمم بودندخود را از تکرار این بلیه مصون بدارند.این امر مدیریت را واداشت در تلاشی برای حفظ ونگهداری کارکنان دانشی برای سود آینده شرکت استراتژی "مدیریت دانش " را اتخاذ کنند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.توسعه تکنولوژیکیتوسعه تکنولوژیکی علاقه به "مدیریت دانش " را به واسطه دو منبع افزایش داده است : رشد انفجاری منابع اطلاعاتی مانند اینترنت و روند شتابان تغییر تکنولوژیکی.توسعه اخیر تکنولوژی اطلاعات بر حیات فرد و سازمان تاثیر گذاشته است. جریان مستمر اطلاعات به ما این احساس را داده که منکوب و بی قرار شده ایم. "مثلا ما داریم جزئیات مهمی را از دست می دهیم ". دی مایتا و اودر تصریح (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) می کنند که "مدیریت دانش "تلاشی برای تطبیق با انفجار اطلاعات و سرمایه گذاری بر دانش روزافزون در محل کاراست.توسعه تکنولوژیکی درحال پیدایش تسهیم جهانی اطلاعات را در سراسر قاره هاممکن می سازد، و (نیاز به دانلود ترجمه) می تواند به عنوان ابزاری در درون سازمان برای بکارگیری کارآمدتردانش خدمت کند. بدست آوردن و گردآوری دانش و تجربه جمعی در پایگاههای اطلاعاتی می تواند به سازمانها کمک کند "بدانند واقعا چه می دانند" و سپس این دانش رابه صورت سیستماتیک مورد بهره برداری قرار دهند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.بخش اساسی مدیریت دانش البته دانش است. برای شناسایی حوزه های دانش،نشانه های مفهوم دانش برمبنای جریان بررسی پژوهشی ارائه شده است.مسئله ماهیت دانش فوق العاده چالش آور است. اگرچه فلاسفه درباره آن طی صدهاسال بحث (نیاز به دانلود ترجمه) کرده اند، اما جستجو برای یک تعریف رسمی ادامه دارد. تعاریفی که در ادبیات مطرح می شوند در طیفی از مطالعه دانش از منظری گسترده تا تعاریف پیچیده تر قرارمی گیرند. بررسی حاضر منتج به دو تعریف از دانش شده است.خصوصیات دانشجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.دانش به آسانی ذخیره نمی شود "گوپال و گانیون، 1995". دانش چیزی است که درذهن انسان (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) می نشیند تا در کامپیوتر "بانکر 1997". برخلاف مواداولیه، دانش معمولا کدنمی شود، حسابرسی نمی شود، موجودی گیری نمی شود، و در یک انبار روی هم چیده نمی شود تا کارکنان از آن برحسب نیاز استفاده کنند. دانش پخش است، پراکنده است، وراحت از دست می رود "گالاگان 1997". دیگر اینکه الی "1979" دانش را برحسب دوازده کیفیت تعریف کرده است : دانش پراکنده است ; خود سازمان ده است ; به دنبال جامعه می گردد; بر زبان رانده می شود ; غلطان است ; رهابودن را دوست دارد; تجربه می کند; تا ابد رشد نمی کند; پدیده ای اجتماعی است ; تطور ارگانیک دارد; چندوجهی است ; و چندبعدی است.برای استفاده از جریان داده ها/اطلاعات ما بایستی ورود و دسترسی به اطلاعات راآسان کنیم "مایو 1998" و اطلاعات مفید را از نامفید جدا کنیم "شافر 1998". بایستی سیستم هایی تعبیه کنیم که افراد بتوانند با کارآمدی "بحرپیمایی " کنند. این کار را می توان باذخیره اطلاعات در چندین پایگاه اطلاعاتی انجام داد و به افراد امکان کنترل متقابل واتصال اسنادی را به راحتی و با سرعت داد "مایو 1998".اطلاعات ارزش کمی دارد و به دانش تبدیل نخواهدشد مگراینکه در ذهن انسان پردازش شود "کرچنر 1997". اگرچه اطلاعات دانش نیست، ولی جنبه مهمی از دانش است. فرآیند با واقعیتها و داده ها شروع می شود، که برای تولید اطلاعات عمومی سازماندهی و ساخت یافته می شوند. در مرحله بعدی، برای تولید اطلاعات زمینه ای،سازماندهی و فیلترکردن این اطلاعات برای تطبیق با نیازهای جامعه مشخصی از کاربران است.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.دانش بایستی در مضمون مطالعه شود. دانش اطلاعات ترکیب شده باتجربه، زمینه، وتفسیر است که سطح جدیدی از خرد را اضافه می کند. "فراپائولو 1997". الی "1997"پیشنهاد می کند دانش زمانی معنادار است که در زمینه گسترده تر فرهنگمان آن را ببینیم،که ناشی از باورها و فلسفه ماست.ویژگی پایانی این است که دانش اگر استفاده نشود بی اثر است. دانش باارزشترین شکل اطلاعات است که آماده کاربرد در تصمیمات و اقدامات است "داونون پورت 1998".سویبی "1997" آن را ظرفیت اقدام بر اطلاعات تعریف می کند که نتیجتا آن را باارزش می سازد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.راه دیگر تعریف دانش ایجاد تمایز بین دانش "خاموش " و "روشن " است "پولیانی 1966". نوناکاو تاکه اوچی "1995" همین نکته را در عبارات واضح تر آورده اند:دانش روشن مستند و عمومی است ; ساخت یافته، با محتوای ثابت، برونی شده وآگاهی است "دافی، 2000". دانش روشن آن چیزی است که می توان به دست آورد وازطریق تکنولوژی اطلاعات تسهیم کرد.دانش خاموش در ذهن، رفتار و ادراک انسان مقیم است "دانی 2000". دانش خاموش از تعامل افراد ظهور می یابد و به مهارت و عمل نیاز دارد.نوناکا و تاکه اوچی پیشنهاد می دهند که دانش خاموش پنهان است و بنابراین نمی توان به آسانی آن را به صورت الکترونیکی نمایاند. خاموشی به شهود، بصیرت و خرد و حکمت برمی گردد. "گوت 1996"، شخصی است، غیرمستند است، حساس به زمینه است، باپویایی ایجاد و مشتق می شود، درونی شده و مبتنی بر تجربه است "دافی 2000". منظورنوناکا و تاکه اوچی این است که دانش محصول تعامل دانش خاموش و روشن است.فرآیند ایجاد دانش منتج به یک مارپیچ کسب دانش (نیاز به دانلود ترجمه) می شود. با افرادی که دانش خاموش داخلی خود را به وسیله ملاقات یا به شکل آنالوگ یا دیجیتال با دیگران سهیم می شوندآغاز می گردد. دیگران سپس دانش سهیم شده را درونی می سازند و این فرایند دانش جدید ایجاد می کند. سپس این افراد، با دانش جدید ایجاد شده، آن را با سایرین سهیم می شوند و فرایند دوباره آغاز می شود. هی بارد "1997" این فرایند را نوآوری می نامد.مدیریت دانش به عنوان ابزار مدیریتیجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مدیریت دانش به عنوان ابزار جابجایی اطلاعاتدر حیطه مدیریت دانش "شکل 3"، دانش غالبا به عنوان یک مسئله جابجایی اطلاعات تلقی می شود. با ایجاد، مدیریت و بهره برداری از دانش سروکار دارد. برخی ادبیات با تعریفی از مدیریت دانش همخوانی دارند که حاوی مراحل جداگانه اما مرتبط است.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مدیریت دانش درباره کسب و ذخیره دانش کارکنان، و قابل دسترس ساختن اطلاعات برای سایر کارکنان درون سازمان است. این امر غالبا با بکارگیری انواع تکنولوژیها مانند اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی حاصل می شود، و تبدیل دانش خاموش به دانش روشن است "پاپوز 1998" همین که اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی ذخیره شد، مرحله سوم آغاز می شود. در این مرحله اطلاعات ذخیره شده تا حدامکان برای کلیه کارکنان سازمان قابل دسترسی می شود "لولاپدانته 1997". این امر یعنی توزیع اطلاعات به دست کاربران درست در زمان درست "اوسترو1997" و به جایی که دارای بهترین استفاده است "نرنی 1997". مرحله پایانی، بهره برداری از اطلاعات است. این فرآیند با تسهیم دانش افراد ازطریق ملاقاتها با یکدیگر با مبادله الکترونیکی اطلاعات آغازمی شود "لابریس 1998".شکل 3 - مراحل مدیریت دانشمدیریت دانش به عنوان ابزار مدیریت استراتژیکجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.ایده کانونی زیربنای یک استراتژی این است که سازمانها بایستی توانمندیهای خود"یعنی منابع و مهارتهایشان " را با یک محیط خارجی پیچیده درحال تغییر تطبیق دهند.گوپال و گانیون "1995" صریحا می گویند که مدیریت دانش کارآمد با یک استراتژی آغازمی شود. در درون یک استراتژی مدیریت دانش، دانش به عنوان باارزش ترین و کم کارترین منبع شناخته می شود و سرمایه معنوی را در مرکز آنچه سازمان انجام می دهد می گذارد"اش 1998". برای شروع به ایجاد استراتژی، یک سازمان نیاز به ساخت سیستم هایی برای بدست آوردن و انتقال دانش داخلی و بهترین کارها دارد.منظور، هدف کلی و نتایج موردانتظار از کار سازمان با مدیریت دانش فراوانند. برای مثال، مدیریت دانش را می توان به عنوان روشی برای بهبود عملکرد، بهره وری و رقابت پذیری، روشی برای بهبود کارآمدانه کسب، تسهیم و استفاده از اطلاعات درون سازمان، ابزاری برای تصمیم سازی بهبودیافته، روشی برای بدست آوردن بهترین کارها، راهی برای کاهش هزینه ها و دیرکردهای پژوهشی و راهی برای یک سازمان نوآورترشدن دید.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برمبنای یک بررسی گسترده از شرکتها توسط مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا، موانع مدیریت دانش عبارتند از نداشتن مدلی مشترک برای ایجاد و توزیع اطلاعات، و عدم وجود نظامها یا فرآیندهای طراحی شده برای پشتیبانی و ارزیابی کارآمدی مدیریت دانش. اکثر شرکتهایی که سیستم مدیریت دانش آنها صرفا مبتنی بر راه حل تکنولوژیک است متوجه شدند که چنین رویکردی محتوم به شکست است. اگرچه ممکن است تکنولوژی برای مدیریت دانش لازم باشد، اما به نظر می رسد هرگز کافی نیست.به منظور ایجاد و اجرای موفقیت آمیز استراتژی مدیریت دانش، محققان پیشنهادکرده اند که اجزاء معین اساسی بایستی مشمول شوند. اجزایی که من آنها را بااهمیت یافتم به قرار زیرند:جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


 برچسب ها: 

ISI

دانش

Paper

Papers

Article

Articles

استراتژی

Strategy

Knowledge

مقاله ISI

دانلود ISI

مدیریت دانش

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

Persian Paper

مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI

Persian Article

ترجمه مقاله ISI

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

ترجمه مقاله کامپیوتر

Knowledge management

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

دریافت مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی کامپیوتر

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

دانلود رایگان مقاله ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Article

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

Translation of Paper in English

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
فايل پيوست

Abstract Most prior studies assume a positive relation between debt and earnings management, consistent with the financial distress theory. However, the empirical evidence for financial distress theory is mixed. Another stream ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار
فايل پيوست

Abstract If rules are viewed in terms of a private or economic ethic, instead of a social ethic, they appear not as constraints on the opportunity set of individuals, but as ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها
فايل پيوست

Abstract Purpose – This paper’s purpose is to provide a commentary on “Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential,” a paper by Juhani Vaivio. Design/methodology/approach – The approach is to ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل طراحی اتصالات گیردار پیچی با ورق انتهائی برای سیستم های قاب خمشی معمولی و ویژه
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING (تهیه شده در نرم افزار TEKLA Structures)
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل عملیات نقشه برداری
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل طراحی و آماده سازی زمین (Site Preparation)
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4500 تومان

دستورالعمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی با استفاده از نرم افزار SAP-2000
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی کابل کشی برق (Cabling Calculation) بهمراه 3 فایل نمونه
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018