مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance:An empirical test in the retail banking industry

AbstractThe close linkage between competitive strategy and functional strategic activities is asserted to be a precondition to the achievement of optimal business performance. This study explores how the relationship between (and among) operations, marketing, and competitive strategies affects organizational performance in the banking industry. Our findings show that: (a) competitive strategy moderates the relationship between operations and marketing strategic activities, and organizational performance, (b) certain integrated strategic decisions of operations and marketing functions have a significant impact on organizational performance, and (c) the performance of retail banks within a strategic group differs depending on the quality of the strategic fit.Keywords: Service operations; Strategic fit; Banking operations; Strategyچکیده فارسیارتباط نزدیک بین استراتژی های رقابتی و استراتژی های ساختاری به عنوان پیش شرطی برای موفقیت عملکردهای کسب و کار مطلوب به شمار می آید. این تحقیق نشان می دهد که چگونه ارتباط بین فعالیت ها و استراتژی های رقابتی بر روی عملکرد سازمانی را در صنعت بانکداری تاثیر گذار می باشد. یافته های ما نشان می دهد که a) استراتژی های رقابتی باعث اعتدال ارتباط بین عملکرد ها و فعالیت های استراتژیک بازاریابی و عملکردهای سازمانی می گردد، b) تصمیمات راهبردی یکپارچه خاص در مورد عملکردها و فعالیت بازاریابی دارای تاثیر قابل توجهی بر روی عملکرد سازمانی می باشد، و c) عملکرد بانک های محلی در میان گروه های استراتژیک متفاوت بوده که بستگی به کیفیت تناسب راهبردی دارد.کلیدواژه: فعالیت های خدماتی، تناسب راهبردی، عملیات بانکی، استراتژی


مشخصات

مشخصات

توسط: Munsung Rhee, Satish Mehra مجله: Omega انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2006 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 11 تعداد صفحات متن ترجمه: 18 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد حجم: 218.09 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 10000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance:An empirical test in the retail banking industry

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهدر مطالعات مربوط به مدیریت راهبردی خدمات، ارتباط راهبردی نزدیک بین استراتژی های رقابتی و عملکردها برای سازماندهی خدمات دارای اهمیت زیادی می باشد. علاوه بر این چنین ارتباطات راهبردی برای بدست آوردن رقابت های در سطح جهانی حائز اهمیت می باشد. علاوه بر این استراتژی های بازاریابی که سازگاری را بین بازاریابی و استراتژی های بازاری ایجاد می کند برای عملکرد سازمان ها حائز اهمیت می باشد. از این رو چنین فرایندی ضروری می باشد تا ارتباط بین بازاریابی و استراتژی های رقابتی را درک کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه ارتباطات راهبردی تاثیری بر روی عملکرد سازمان ها دارند.کارایی خدمات سازمانی بستگی به عملکردها دارد در حالی که اثر بخش آن بستگی به بازاریابی مناسب آن دارد. علاوه بر این جنبه های خاصی از خدمات همانند تولید و مصرف همزمان و همچنین مشارکت فعال مشتریان در فرایند تولید وجود دارد. چنین ویژگی هایی از خدمات نیازمند این می باشد که سازمان های خدماتی یکپارچکی را بین استراتژی بازاریابی و عملکردی به وجود آورند. بنابراین تطبیق عملکردها و بازاریابی در موفقیت سازمان ها دارای اهمیت می باشند. در این مقاله ما به بررسی عملکرد استراتژی های موثر، بازاریابی و استراتژی های رقابتی از جنبه های کلی می پردازیم.06تاثیر عملکرد استراتژی ها از طریق روش های تحلیل چند جانبه مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی، ما به طور سازگارانه ای به بررسی مفاهیم و انتخاب ابزارهای تحلیلی برای سنجش می پردازیم.الباقی این مقاله به صورت زیر بخش بندی می گردد. بخش 2 به توصیف پیشینه نظری می پردازد. فرضیه های مربوطه در بخش 3 مورد بررسی قرار می گیرد. روش شناسی در بخش 4 مد نظر قرار می گیرد. نتایج تجربی و کاربرد آن از نظر مدیریت در بخش 5 و نتیجه گیری نهایی در بخش 6 صورت می پذیرد.2- پیشینه های نظری :2.1 موضوعات راهبردی در مدیریت بانک های محلی :غیر دولتی کردن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطی باعث ایجاد انقلابی در بانک های محلی شده است. ظهور چنین فناوری هایی این امکان را برای این بانک های محلی به وجود آورده است تا خدمات خود را در سطح داخلی، ملی و جهانی ارائه دهند. چنین تغییراتی تسهیلات زمانی و مکانی را برای مشتریان به وجود آورده است. علاوه بر این چنین تغییراتی اگرچه ممکن است باعث کاهش در آمد این بانک های محلی گردد ولی خدماتی را برای مشتریان خاص ایجاد کرده است. این فرایند بانک های محلی را ملزم می کند تا باعث ایجاد درآمدزایی برای گروه خاصی از مشتریان گردد تا باعث توسعه روابط و وظیفه شناسی مشتریان گردد. همان طور که توسط روس و وندرولد بیان شده است، چنین تغییراتی بانک ها را مجبور می سازد تا مقرراتی را برای بانک های محلیی زود بازده تنظیم کنند.مدیریت موثر و کارآمد این بنگاهها نیازمند یکپارچگی بانکها در حوزه های بازاریابی می باشد. به این ترتیب بانک ها می بایست استراتژی هایی را بین عملکرد و بازاریابی ایجاد کنند. چنین یکپارچگی هایی می بایست در مسیر تغییر نیازهای مشتریان در بازارهای فعال انجام گیرد. از این رو فرایندهای راهبردی در بخش های بازاری یک فرایند توجیه پذیر می باشد. بررسی های ما به یکپارچگی فعالیت های راهبردی در بازارها می پردازد و به تحقیق در ارتباط با استراتژی های مورد نیاز برای بالا بردن عملکردهای تجاری اقدام می ورزد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.سازگاری های راهبردی بین عملکردها و فرایندهای رقابتی در ارتباط با کارایی شرکت ها دارای اهمیت زیادی می باشد. تنها تعدادی کمی از تحقیقات به بررسی این موضوع پرداخته اند. برای نمونه ویلیام و همکارانش به بررسی روابط بین استراتژی های عملکردی و استراتژی های رقابتی در این مورد پرداخته است. اسمیت و ریس به بررسی تاثیر عملکردها راهبردی در ارتباط با عملکرد خدمات می پردازند. به هر حال مفاهیم مربوط به چنین استراتژی هایی به صورت محدودی بازسازی شده و روابط کلی را در میان عملکرد، رقابت و استراتژی های کاربردی نشان می دهد.بررسی های راهبردی در مورد بازارها تمرکزش را بر روی این موضوع قرار می دهد که چگونه روابط بین بازار و عملکرد سازمان ها توسط استراتژی های رقابتی کنترل می گردد. همانند بررسی در مطالعه مربوط به عملکرد، مطالعه در سطح بازار تمرکز خود را بر روی عملکردهای کلی در میان بازار و استراتژی های رقابتی قرار می دهد.2.3 چارچوب مفهومی استراتژی ها :سطوح رقابتی و عملکردی استراتژی ها از طریق روابط بالا به پایین به یکدیگر مرتبط می باشد. با توجه به این نوع از جنبه ها، استراتژی های عملکردی به طور موثری از این استراتژی ها حمایت می کند و در عملکردهای مربوطه مشارکت دارد. برای رضایت مشتریان و توسعه استراتژی ها، فعالیت ها و بازاریابی ها می بایست نقش بیشتری را عهده دار گردند.علاوه براین برای تعهدات موجود در این زمینه این دو بخش می بایست به صورت راهبردی به هم مرتبط باشند.در ارتباط با زنجیره های راهبردی، استراتژی های رقابتی موجود در سازمان ها که در بخش اول توضیح داده شده است به دنبال استراتژی های سازمانی و استراتژی های مربوط به بازاریابی قرار می گیرد. بین این دو استراتژی مورد نظر که توسط مایلز، اسنو و پورتر بیان شده است ما انواع قدیمی آن را انتخاب می کنیم زیرا این نوع از استراتژی ها از چنین سبک هایی به طور موفقیت آمیزی استفاد می کند. علاوه براین سبک های مورد نظرتاکیدی بر روی تغییرات محیطی می کنند.علاوه بر این نمونه های مورد نظر میل و اسنو یک چارچوب نظری موثری می باشد که به تجزیه و تحلیل توانایی بانک ها مطابق با قانون و مقررات و تغییرات فنی می پردازند که برای رفاه و بقای شرکت ها امری مهم به شمار می آید. میل و اسنو واحد های تجاری را به چهار طبقه تقسیم می کنند که بر پایه توانایی آن شرکت در مسیر انتخاب تولیدات و بازار مورد نظر می باشد. این فرض نیز وجود دارد که این سه استراتژی یعنی دفاعی، تحلیلی و اکتشافی دارای اهمیت یکسانی می باشند. اما نوع واکنشی آن دارای نقایص راهبردی می باشد. آن ها بر این عقیده هستند که کارایی استراتژی های اجرایی که عامل تعیین کننده ای در ارتباط با عملکرد اقتصادی شرکت ها می باشد بین استراتژی های تجاری و کاربردی قرار دارد.استراتژی های عملکردی از طریق استفاده موثر از مدیریت داد و ستد ها که استراتژی رقابتی یک سازمان را مورد حمایت قرار می دهد قابل اجرا می باشد.محققان مختلف از ابزارهای راهبردی مختلفی به عنوان استراتژی های ترکیبی استفاده می کنند. برای ارائه تعریف مناسبی از متغیر های راهبردی در مورد بانک های محلی زودبازده ما تحقیقات روس و واندر ولد را مد نظر قرار می دهیم.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برای تعیین متغیرهای راهبردی در بازار، محتوای راهبردی در بازارها مد نظر قرار می گیرد. به این ترتیب مطالعات ما بر روی یک سری از استراتژی های کلیدی در بانک های محلی می باشد.به طور خلاصه، سازگاری های راهبردی در میان این فعالیت ها، بازاریابی و استراتژی های رقابتی برای دست یابی به موفقیت حائز اهمیت می باشد. بنابراین ایجاد فعالیت ها در بخش های مدیریتی در ارتباط با استراتژی های رقابتی می باشد که به عنوان یک محدوده مورد توجه به شمار می آید.ما هم اکنون با فرضیه خاصی روبرو هستیم تا به بررسی سطوح بین استراتژی ها رقابتی و عملیاتی بپردازیم.3. فرضیه های تحقیقی :3.1 سازگاری های راهبردی بین عملیات، بازاریابی و استراتژی های رقابتی :یک استراتژی رقابتی نمی تواند به تنهایی تاثیر مهمی بر روی عملکرد داشته باشد. به هر حال، ارتباط و فعالیت متقابل آن با استراتژی های ساختاری دارای تاثیرات عملکردی مهمی می باشد. به عبارت دیگر استراتژی های رقابتی نمی تواند به تنها یی دارای اهمیت باشد اما کیفیت روابط راهبردی بر روی عملکرد سازمان ها اهمیت زیادی دارد. به این ترتیب مشارکت فعالیت های راهبردی در ارتباط با عملکردها و بازاریابی در مسیر عملکرد سازمان ها بستگی به میزان کارایی شان با استراتژی های رقابتی دارد. این فرایند ما را به سمت فرضیه 1 سوق می دهد که تاثیر عوامل میانجی را در این استراتژی ها نشان می دهد.فرضیه 1a : استراتژی های رقابتی به عنوان یک میانجی بین فعالیت های راهبردی و عملکردهای سازمانی می باشند.فرضیه 1b: استراتژی های رقابتی به عنوان یک میانجی بین فعالیت های راهبردی بازار و عملکردهای سازمانی می باشند.3.2 . تاثیر متقابل فعالیت های راهبردی بازاری و عملکردی :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.فرضیه 2a: ارتباطات مهمی بین عملکردها و فعالیت های راهبردی بازار وجود دارد که بر روی عملکرد سازمان ها نیز تاثیر گذار می باشد.در مورد عملکردهای صنعتی اولری – کلی و فلور این موضوع را مطرح می کنند که ارتباط بین یکپارچگی عملکردها و بازاریابی و عملکردهای سازمانی توسط استراتژی های رقابتی اداره می گردد. به طور مشابه، در سازمان های خدماتی یکپارچگی عملکردها و بازاریابی توسط استراتژی های رقابتی اداره می گردد. بنابریا چنین بررسی هایی فرضیه 2 b را نشان می دهد. که به صورت زیر می باشد.فرضیه 2 b: تاثیر یکپارچگی فعالیت های راهبردی بازار در سازمان دهی خدمات توسط استراتژی های رقابتی اداره می گردد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تجزیه و تحلیل های دو منظوره نمی تواند به عنوان یک ابزار موثر برای بررسی الگوهای کلی در میان فعالیت ها، بازار و استراتژی های رقابتی به شمار بیاید و این به دلیل وجود ناسازگاری ها در نتیجه ترکم می باشد. در این موارد سیستم هایی که از تحلیل های چند متغیری استفاده می کنند می توانند برای غلبه بر این محدودیت ها به کار روند.این سیستم ها استراتژی ها را به عنوان یک عامل مرتبط به پروفایل خاص تعریف می کنند و از تحلیل های الگویی برای تاثیر عملکردهای راهبردی استفاده می کنند. این نوع تجزیه و تحلیل ها به عنوان یک ابزار تحلیل مناسب با جنبه های راهبردی کامل در نظر گرفته می شوند. به ویژه اینکه فرضیه مربوط به این نوع تجزیه و تحلیل ها این می باشد که اکثر سازمان ها از یک پروفایل ایده ال استفاده می کنند .اگر تاثیرات راهبردی مربوط به عملکردها و بازاریابی به صورت سازگارانه ای برای حمایت از واحد های تجاری به کار روند، به این ترتیب یک ارتباط راهبردی در سطح بالایی حاصل می گردد. این اعتقاد وجود دارد که استراتژی هایی با کیفیت بالا باعث تقویت مکمل ها می گردند که در نهایت باعث بهبود عملکردها می شود. بنابراین چنین نظریه ای وجود دارد که زمانی که سطوح راهبردی در میان عملکرد، بازاریابی و استراتژی های رقابتی بالاتر می رود عملکردهای تجاری بالاتری مد نظر قرار می گیرد. برای بررسی عملکردهای راهبردی به طور کلی، فرضیه 3 به صورت کلی بیان می گردد :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.08نمونه برداری و جمع آوری اطلاعات :یک سری از بانک ها اطلاعاتی از 1000 نمونه از آن ها مورد بررسی قرار گرفت این نمونه ها شامل 530 بانک می باشد که نام و عنوان مدیران نیز در آن وجود دارد. مدیران هر یک از این بانک ها به عنوان یک منبع خبری کلیدی به شمار می آیند. بعد از ایجاد وتنظیم پرسشنامه آن از طریق پست الکترونیک به آن ها ارسال شد . 530 بسته تحقیقی برای آن ها اماده شد بعد از دو با رتلاش در این زمینه ما از 81 نمونه از آن ها پاسخ دریافت کردیم که نرخ آن 15.6 درصد می باشد. اگرچه این پاسخ ها بارنرخ واکنش های تحقیقات قبلی قابل مقایسه می باشد اما این میزان نسبتا پایین می باشد. بنا به گفته لامبرت و هارینگتون برای ارزیابی این مورد که واکنش های غیر اصولی در این زمینه ایجاد نشود، ما بررسی هایی را انجام داده ایم که از طریق مقایسه نمونه ها با نمونه های دیگر بر اساس اندازه و عنوان هریک از مدیران باشد.فرضیه مورد نظر ما فرضیه های صفر مربوط به این موارد را در سطح 0.10 قرار می دهد این فرایند این امکان را برای ما به وجود می آورد تا به بانکهای بزرگتر در امریکا بدون جانبداری نگاه کنیم.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.استراتژی های رقابتی با استفاده از ساختارهای خودساخته در نمونه های مربوط به مایلز و اسنو سازماندهی می گردد. بر این اساس چنین فرایندهای خودساخته ای در بانک های محلیی زودبازده قبلی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. چهار نمونه از این ها به توصیف مشخصه های هر یک از این استراتژی ها می پردازد.این نمونه ها به ترتیب به نام اکتشافی، دفاعی، تحلیلی و کنشگر می باشند. این فرایندها به عنوان یک روش مناسب در انجام تحقیقات راهبردی به شمار می آیند. و این موارد همچنین در تحقیقات راهبردی قبلی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.4.2.2 استراتژی های عملکردی و بازاریابی :محتوای مربوط به استراتژی های عملکردی شامل استراتژی های ساختاری و غیر ساختاری می باشد. ساختارهای مربوط به ساختارهای راهبردی شامل تصمیم گیری های سنتی می باشد در حالی که عناصر مربوط به استراتژی های غیر ساختاری مربوط به تصمیم گیری هایی می باشد که سیستم ها و افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. برای ایجاد استراتژی های عملکردی در بانک های محلی ما 16 فعالیت راهبردی را مد نظر قرار می دهیم که شامل 9 انتخاب ساختاری و 7 انتخاب غیر ساختاری می باشد. در ارتباط با توسعه این ابزارهای سنجشی، تحقیقات قبلی مربوط به بانک های محلیی زود بازده و بخش های مربوط به مدیریت خدمات به دقت مورد بررسی قرار گرفت. گفته های مربوط به راس و وندرولد زمانی که به انتخاب چنین استراتژی هایی می پردازیم واقعا کمک کننده بوده اند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تمام این موارد بر مبنای 7 مقیاس مورد نظر لینکرت می باشد که از پایین به بالا مشخص شده است. بر اساس اطلاعات انتشار داده شده از رقبا از پاسخ دهنده ها خواسته شده بود در ارتباط با هزینه های بانکی در ارتباط با عملیات و بازاریابی رقبایشان توضیحاتی را ارائه کنند.4.2.3 ارزیابی های روانی – سنجشی در ارتباط با متغیرهای راهبردی عملکردی و بازاریابی :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برای ارزیابی کارایی عملکرد خدمات و بازاریابی این مقاله از بررسی های انجام شده توسط کرونباچ استفاده می کند. چهار نمونه از متغیرهای راهبردی مربوط به خدمات و سه نمونه از متغیرهای راهبردی مربوط به بازاریابی در جدول شماره 1 و 2 نشان داده شده است.تمام این استراتژی های مربوط به خدمات و بازاریابی در ارتباط با فاکتورهایی می باشند که دارای ارزش بالا می باشند و تمام آن ها تقریبا بالاتر از 0.60 می باشند.علاوه بر این چنین متغیرهای راهبردی به صورت موثقی می باشند زیرا ضریب آلفا در هر یک از این موارد بالاتر از 0.60 می باشد.4.2.4 عملکردهای تجاری :سنجش های مربوط به عملکرد به عنوان معیاری می باشد که متغیرهای راهبردی کاربردی و رقابتی در آن مهار شده می باشند.معمولا عملکردهای تجاری از طریق سه شاخص عملکردی نشان داده می شوند. که شامل فروش، رشد و رشد منافع می باشد.به ویژه که این بررسی ها عملکرد واحدهای زودبازده را از طریق 4 شاخص نشان می دهند.1- سود خال- درآمد 3- بازگشت سرمایه و 4- بازگشت مایملک.09جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.ستون اول :

فاکتورها : 1- روبرو شدن با مدیریت 2- یکپارچگی عملکرد 3- مدیریت ظرفیت 4- مدیریت تسهیلات.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.کارمندان تحصیل کرده- کنترل کیفیت- سطح علمی مشتری- افزایش انگیزه های مالی- ایجاد کار تیمی- گسترش شغلی- افزایش آموزش کارمندان-همکاری با فروشنده های نرم افزاری- سیستم مدیریت اطلاعاتی- افزایش اندازه کارکنان- سرمایه گذاری در فناوری های داخلی- سرویس های محدود- تقاضای بخش مدیریت- افزایش در سرمایه گذاری ATM- گسترش خدمات به طور کل- نوسازی شعبه ها.ترجمه جدول شماره 2-

ستون اول :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.ستون دوم :فرمایشی کردن خدمات- توسعه محصولات جدید- تجزیه و تحلیل قیمت تولیدات- تحقیق و توسعه در ارتباط با بهبود تولیدات-سیستم اطلاعات مربوط به مشتریان- تحقیقات بازاری- تبلیغ پست مستقیم- تبلیغات رسانه ای- فناوری مربوط به فروش- شعبه های مربوط به مرکز فروش- تسهیلات مربوط به محل.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برای ارزیابی اعتبار عملکردها ما یک تجزیه و تحلیل تفسیری را در این ورد انجام می دهیم. همان طور که در جدول 3 نشان داده شده است هر چهار معیار به یک فاکتور تبدیل می گردند. تمام این عوامل به یک فاکتور یکسان بستگی داشته که دارای مقیاسی از 0.62 تا 0.89 می باشند. به علاوه چنین مواردی منطقی به نظر رسیده زیرا مقیاس آلفا دارای اعباری برالبر با 0.78 می باشد.104.3 مدل های سنجشی و ابزارهای تحلیلی :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.4.3.1 جنبه های راهبردی میانه و عملکردها :هدف این بررسی ها این می باشد که نشان دهد چگونه ارتباط بین استراتژی های عملکردی و بازاری و همچنین عملکردهای سازمانی می تواند تحت تاثیر استراتژی های رقابتی بازار قرار گیرد. در مدل میانه، استراتژی عملکردی و بازاری به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده، استراتژهای رقابتی به عنوان متغیر های میانجی و عملکردهای سازمانی به عنوان متغیرهای معیاری در نظر گرفته می شوند. دیگران نیز از این مدل میانجی استفاده می کنند تا به بررسی روابط راهبردی مشابه بپردازند.متغیر های میانجی تاثیری بر روی توان یا اشکال ارتباطی بین متغیرهای پیش بینی کننده و معیارها دارند. برای تعیین توان یک عنصر میانجی، تجزیه و تحلیل های فرعی مورد به طور موثری مورد استفاده قرار می گیرد. سه مرحله در تجزیه و تحلیل این موارد وجود دارد. ابتدا، ارتباط بین استراتژی های عملکردی و متغیرهای مربوط به عملکرد مورد محاسبه قرار می گیرد. دوم اینکه، نوعی از آمارگیری مورد استفاده قرر می گیرد تا به تعیین این فرایند بپردازد که آیا ارتباط ضرایب در این سه گروه مد نظر قرار می گیرند یا خیر. سوم اینکه، اگر تفاوت مهمی بین این گروهای راهبردی وجود داشته باشد به این ترتیب رابطه بین متغیرهای راهبردی به عنوان توان راهبردی به شمار می آیند.گاپتا، گاوین دارجان و کوین و همکارانش از MRA استفاده می کنند تا اشکال ارتباطی بین متغیرهای راهبردی را مورد بررسی قرار دهند. متغیرهای معیاری، پیش بینی کننده و متغیرهای فرضی میانجی، در سه معادله رگرسیونی واقع می گردند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.4.3.2 جنبه های کلی مربوط به استراتژی عملکرد :این موارد با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوها، که به عنوان یک ابزار موثر برای ارزیابی انحراف در ابعاد چندگانه مورد استفاده قرار گرفته و اهمیت هر یک از ابعاد را مشخص می کند. تجزیه و تحلیل الگوها بر مبنای این فرضیه قرار دارد که انحراف از متغیر های مربوط به الگوهای راهبردی منجر به عملکرد پایین تری می گردد. بر اساس توصیه بعضی از محققان، نمونه های درجه بندی شده که از 10 درصد RBU تشکیل ششده است بر مبنای عملکرد تجاری انتخاب می شوند. علاوه بر این الگوهای راهبردی به کار برده شده در این منابع در نمونه های مورد نظر به عنوان یک منحنی راهبردی به شمار می آید.این انحراف ها از طریق سنجش های غیر مشخص تعیین می گردد.این مقیاس ها از طریق محاسبه الگوهای راهبردی عملکردی و الگوهای راهبردی انتخاب شده با استفاده از مسافت های متری ایجاد می گردند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تجزیه و تحلیل های بعدی این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه استراتژی ها، عملکرد واحد های تجاری را از طریق مدل های اصلاح شده ونکاترمن و پرسکات مورد بررسی قرار می دهند.5. تجزیه و تحلیل و کاربرد :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.فرضیه 1a و b این موضوع را بیان می کند که تاثیر عناصر میانجی همان طور که توسط بسیاری از محققان بیان شده توسط تجزیه و تحلیل های فرعی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 4 نشان داده شده است.11برای بررسی کردن همگنی ضرایب ارتباطی در گروه های راهبردی فرعی، آمارهایی مورد استفاده قرار می گیرد.به استثنای امکانات و فعالیت های تشویقی، اختلافات مهمی در ارتباط مقیاس این موارد بین متغیرهای عملکردی و فعالیت های مختلف و استراتژی های بازاریابی در میان این سه گروه راهبردی وجود دارد. تفاوت ها در این ضرایب نشان می دهد که تاثیر عملکرد این فعالیت ها و فعالیت های راهبردی بازاری توسط استراتژی های رقابتی مد نظر قرار می گیرد. توجه داشته باشید که فرضیه های 1a و b نشان می دهد که استراتژی های رقابتی باعث ارتباط بین a) عملکردهای راهبردی و عملکردهای تجاری و b) استراتژی بازاریابی و عملکرد تجاری خواهد شد. از این رو چنین فرضیه هایی رد نمی شود.5.2 تاثیر متقابل عملکرد و بازار بر روی عملکردهای تجاری :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


 برچسب ها: 

ISI

Paper

Papers

Article

استراتژی

Strategy

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

ترجمه مقاله

عملیات بانکی

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

Persian Paper

تناسب راهبردی

Strategic fit

مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

فعالیت های خدماتی

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

Service operations

Banking operations

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

دریافت مقاله کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله ISI

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

دانلود مقالات رایگان ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

Translation of Paper in English

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015