مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

پیچیدگی رهبری؛ گذر از عصر صنعتی به دوره دانش Complexity Leadership; transition from industrial age to the knowledge era

AbtrsactLooking deeper into the knowledge economy, We can unfortunately many of the basic assumptions that management training is given with the name and carried out has come. Most theories about our business, technology and organization at least 50 years back. The assumptions of life has ended. We have the knowledge‐based economy, but our system of government and management in the industrial age stopped. The time has come for a new comprehensive model is presented. This particular leadership on the issue finds. Despite the fact that the leading nuclear operating organizations face to face with the challenges the world is passing in the knowledge age, we see that little discussion of leadership models for the knowledge age there. Sbvrn, Hunt and Jach (2002) as they led the sudden change in perspective is essential to the views beyond the accepted traditional views, reach. World of traditional bureaucracy there, only one of which there are many tissues.چکیده فارسیبا نگاه عمیق تر به اقتصاد دانشی، در می یابیم که متأسفانه بسیاری از مفروضا ت پایه ای که با نام مدیریت آموزش داده می شود و به اجرا در م یآید از رده خارج شده است. بیشتر فرضی ههای ما در مورد کسب و کار، فناوری و سازمان دست کم به 50 سال پیش برمی گردد. عمر این مفروضات به پایان رسیده است. ما در اقتصاد دانش محور قرار داریم، اما سیستم دولتی و مدیریت ی ما در عصر صنعتی متوقف شد. زمان آن فرا رسیده است که مدل جامع جدیدی ارائه شود. این امر در مورد موضوع رهبری اهمیت خاصی پیدا می کند. علی رغم این واقعیت که رهبری عامل هسته ای در رو در رویی سازمانها با چالشهای جهان گذرا در عصر دانش است، می بینیم که بحثهای اندکی از الگوهای رهبری برای عصر دانش وجود دارد. آسبورن ، هانت و جاچ ( 2002 ) عنوان می کنند که تغییری ناگهانی در دیدگاه رهبری ضروری است تا به دیدگاههای فراتر از دیدگاههای سنتی پذیرفته شده، برسیم. جهان بوروکراسی سنتی به وجود آمده، تنها یکی از بافتهای بسیاری است که وجود دارد.


نمای مطلب

علم پیچیدگی در رهبری عصر دانش

ما با توسعه چارچوبی برای رهبری در بافت بی ثبات و با تغییرات زیاد عصر دانش، بررسی این نقص را آغاز می کنیم. در علم پیچیدگی واحدهای متعامل در قالب سیستم های انطباقی پیچیده رشد و تعالی می یابند و هیچ واحدی حضور منفرد و شاخص ندارد. همه در رشد و تعالی یکدیگر و کل سیستم تلاش می کنند. با به کارگیری مفهوم سیستم های انطباقی پیچیده، فرض می کنیم رهبری نه تنها موقعیت و اختیارات، بلکه باید پویایی متعامل و نوظهور نیز باشد. منظور از پویایی متعامل و نوظهور کنش متقابل پیچیده ای است که از آن انگیزه و نیروی محرک برای عمل و تغییر ظهور می کند.

سیستم های انطباقی پیچیده

سیستم های انطباقی پیچیده واحد اصلی تحلیل در علم پیچیدگی است. سیستم های انطباقی پیچیده، شبکه های عصبی شکل، عاملهای وابسته و تعام لگری هستند که براساس نیاز، چش مانداز، هدفها و ... مشترک به صورت پویایی مشارکتی در هم تنیده شده اند. این سیستم ها، ساختارهایی با سلسله مراتب چندگانه و با همپوشانی و قابل تغییر هستند و همانند افراد، این سیستم ها نیز به صورت شبکه های متعامل  و پویا با یکدیگر پیوند دارند. هدلاند ( 1994 ) ساختار کلی مشابهی را توضیح می دهد که متناسب با مدیریت جریان دانش در سازمانها است و او آن را مجموعه گذرای افراد و واحدها م ینامد. این سیستم ها  قادر به حل خلاقانه مسائل هستند و م یتوانند با سرعت یاد بگیرند و انطباق پیدا کنند.

تئوری پیچیدگی رهبری

چارچوب رهبری را که پیشنهاد می کنیم و آن را تئوری پیچیدگی رهبری م ینامیم، به دنبال بهره گیری از مزایای قابلیتهای پویای سیستم های انطباقی پیچیده است. تئوری پیچیدگی رهبری بر شناسایی و کشف رفتارها و استراتژی هایی تمرکز دارد که انطباق پذیری، یادگیری و خلاقیت سازمانی را توسعه می دهند. این امر نیز خود زمانی رخ می دهد که سیستم های انطباقی پیچیده مناسب درون بافت ، سلسله مراتبی (همانند بوروکراسی) قوت گرفت هاند. در تئوری پیچیدگی رهبری سه نوع رهبری را شناسایی م یکنیم و آنها را: انطباقی، اداری و توانمند ساز م ینامیم .منظور از رهبری انطباقی فعالیتهای یادگیرانه، خلاقانه و انطباقی است که از تعاملات سیستم های انطباقی پیچیده نشأت م یگیرد، زیرا این اعمال سعی در سازگاری با تن شها (همانند محدودیتها و نگرانیها) دارند. فعالیت انطباقی م یتواند در اتاق هیئت مدیره یا در کارگاه کارگران خط تولید رخ دهد؛ رهبری انطباقی پویایی غیررسمی است که بین عاملهای متعامل (سیستم های انطباقی پیچیده) رخ می دهد و یک عمل مدیریتی نیست. منظور از رهبری اداری عملکردهای افراد و گروهها در نقشهای مدیریتی است که به منظور کسب نتایج مشخص سازمانی در حالتی اثربخش و کارآ، فعالیتها را برنامه ریزی و هماهنگ می کنند. رهبری اداری (در بین دیگر موارد) فعالیتها را ساختار بندی کرده، در برنامه ریزی شرکت می کند، به تهیه رسالت می پردازد، منابع را به منظور دستیابی به هدفها اختصاص می دهد، موقعیتهای بحرانی و تضادها و استراتژی سازمانی را مدیریت می کند.

رهبری اداری، بر تنظیم و کنترل تمرکز دارد و توسط عملکردهای سلسله مراتبی و بوروکراتیک سازمان نشان داده می شود. رهبری توانمند ساز به موقعیتهایی شتاب می دهد که در آن رهبری انطباقی می تواند رشد و نمو یابد و درهم پیچیدگ یهای (توضیح داده شده) بین عملکردهای بوروکراتیک (رهبری اداری) و ظهور یابنده (رهبری انطباقی) سازمان را مدیریت کند.


 برچسب ها: 

ISI

Paper

Papers

Article

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

ISI مدیریت

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

مقاله انگلیسی

Persian Paper

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

مقاله ISI مدیریت

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

دانلود ISI مدیریت

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

ترجمه مقاله مدیریت

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت مقاله مدیریت

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله جدید ISI

خرید ترجمه ISI مدیریت

مقاله انگلیسی با ترجمه

ترجمه مقاله ISI مدیریت

دانلود رایگان مقاله ISI

دانلود مقاله ISI مدیریت

مقاله رایگان ISI مدیریت

خرید ترجمه مقاله مدیریت

دانلود ترجمه ISI مدیریت

Translate English Paper

دانلود مقالات رایگان ISI

دانلود مقاله جدید مدیریت

مقالات رایگان ISI مدیریت

دریافت مقالات ISI مدیریت

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

مقاله ISI با ترجمه مدیریت

مقاله انگلیسی جدید مدیریت

خرید ترجمه انگلیسی مدیریت

فروش ترجمه انگلیسی مدیریت

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله انگیسی مدیریت

ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقالات معتبر انگلیسی مدیریت

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله جدید ISI مدیریت

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت

دانلود مقالات رایگان ISI مدیریت

Translation of Paper in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی جدید مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی جدید مدیریت

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی مدیریت

Translation of Article in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015