مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

مدیریت تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری Conflict handling, trust and commitment in outsourcing relationship: A Chinese and Indian study

AbstractThis paper presents a theoretical and empirical model that identifies conflict handling typologies which affect trust and commitment in B2B outsourcing relationship. Three typologies of conflict handling namely integrating, accommodating and compromising were examined for their effects on trust and commitment of Chinese and Indian human resource (HR) outsourcing service providers. The paper also considered the moderating effect of culture in the relationship. Data was collected from Chinese and Indian firms providing HR outsourcing services and analyzed using factor and hierarchical multiple regression analyses. We found both similarities and dissimilarities in the outcomes of the study. Specifically, conflict handling styles are significantly associated with trust and commitment. Trust mediates in the association of conflict handling styles with commitment. The impact of compromising conflict handling on trust and commitment is moderated by culture — significantly higher for the Chinese service providers compared to the Indians. Culture has also a direct impact on commitment but not on trust. Theoretical, cultural and managerial implications of the findings are presented.چکیده فارسیاین مطالعه مدل تجربی و نظری را ارائه می کند که توپولوژی مدیریت تعارض را که اطمینان و تعهد را در روابط برون سپاری B2B (تجاری- تجاری) تحت تاثیر قرار می دهد، شناسایی می کند. سه توپولوژی مدیریت تعارض با نام های: ادغام ، انطباق و تراضی برای اثرات آنها روی اطمینان و تعهد ارائه دهندگان خدمات برون سپاری منابع انسانی (HR) هندی و چینی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله همچنین تاثیر متعادل کننده فرهنگ در روابط را هم مورد ملاحظه قرارمی دهد. داده ها از شرکت های هندی و چینی که خدمات برون سپاری که منابع انسانی را فراهم می کنند و به تحلیل آن ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه زنجیره ای پرداخته اند، گرداوری شده است. همچنین خروجی های مشابه و غیر مشابه ای در مطالعه مد نظر قرار می دهیم. مخصوصا اینکه، شیوه های مدیریت تعارض، به طور قابل ملاحظه ای در ارتباط با تعهد و اطمینان می باشند. اطمینان به عنوان میانجی در ارتباط با شیوه های مدیریت تعارض با تعهد می باشد. اثر مقایسه کردن مدیریت تعارض در اطمینان و تعهد از طریق فرهنگ تعدیل می گردد- به طور قابل ملاحظه ای برای ارائه دهندگان خدمات چینی بالاتر از هندوها می باشد. فرهنگ همچنین اثر مستقیم روی تعهد دارد اما نه روی اطمینان. پیامدهای نظری، فرهنگی و مدیریتی یافته ها نشان داده شده است.کلیدواژه: B2B (تجاری-تجاری)، ارتباط برون سپاری، اعتماد، تعهد، مدیریت تعارض، فرهنگ، چینی، هندی


نمای مطلب

مقدمه :واژه برون سپاری منابع انسانی در این مقاله به فعالیت فروشندگان خارجی برای اجرای یک فعالیت منابع انسانی کامل ، مثل آموزش ، پرداخت ، ... ) برای یک سازمان اطلاق می گردد. یک تعداد فرآیند از سازمان ها عملیات منابع انسانی خودشان را برون سپاری می کنند. مطابق با اداره ملی کار (2004 )، دو سوم مدیران منابع انسانی مورد ملاحظه می گویند واحد های منابع انسانی آنها حداقل یک فعالیت منابع انسانی را برون سپاری می کند مطالعات قبلی مزایا و معایب برون سپاری کردن را مستند سازی کرده است. جامعه برای مدیریت منابع انسانی (2004) یافته است که در بعضی موارد برون سپاری HR تمایل به کاهش در خدمات مشتری دارد. دیگر عیب برون سپاری کردن به طور عموم تئوری نمایندگی هست – مبتنی بر سؤالاتی از اینکه آیا عامل اصول مهم را به خوبی نشان می دهد. به ویژه اگر او ( مذکر یا مؤنث ) ارزش های متعارض یا مخالف با اصول مهم داشته باشد. آیا اصول مهم می تواند اطمینان عامل را به خوبی نشان دهد به ویژه زمانی که نظارتی وجود ندارد یا کم است یا وقتی که عامل اقتدار کامل دارد؟ از دیدگاه عاملی سوالاتی پیرو اینها هستند ؛ عامل می تواند اطمینان اصول مهم برای اطلاعات دقیق و کامل را فراهم آورد؟ آیا عامل نباید برای اشتباهات اصلی مسئول باشد؟ اصول مهم می تواند به دنبال حل مجدد تعارض ها در یک شیوه ی عادلانه باشد؟ این نگرانی ها و موضوعات مشکلاتی در روابط برون سپاری ایجاد می کند و می توانند به تعیین تعارض در رویدادهای خارجی یا اطمینان تقلیل یافته و / یا تعهد در دیگران منتهی شود. چگونه مدیریت تعارض سازمان ها می تواند قدرت و آینده ی روابط برون سپاری را تحت تاثیر قرار دهد. هنوز یک مجموعه کوچکی از تحقیق روی مدیریت کردن تعارض در روابط برون سپاری B2B و پیامد های آن وجود دارد.به علاوه ، تحقیق در چگونگی (برون سپاری) شیوه های مدیریت کردن تعارض مورد مقایسه یا تضاد بین فرهنگ های آسیایی ( به ویژه بین چینی ها و هندی ها ... در اقتصاد آسیایی مهم و به سرعت در حال رشد ) پراکنده است ، جایی که برون سپاری بیشتر از دهد گذشته موجد لرزش فزاینده می باشد. مطالعات قبلی مجموعه ای از کمبود برای تحقیق در نقش فرهنگ در قلمرو های متعددی تشخیص داده اند. Malhotra et al (1994) موافق است که محققان باید استنتاجات فرهنگ را به عنوانی که کمک خواهد کرد به بهتر شدن مهم از اینکه چگونه ارزش های فرهنگی این مسائل را شکل می دهند. Venkatesh et al (2003) معتقد است که یک فهم از فرهنگ کمک خواهد کرد در توسعه ی مداخله ها برای بازارهای مختلف. در این مقاله ، ما شیوه های مدیریت تعارض در قالب مقدماتی برای اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری B2B که از طریق فرهنگ معتدل می شود را مدل سازی می کنیم. به ویژه ما اثر شیوه های مدیریت تعارض را ( با نام های ادغام کردن ، وفق دادن ومقایسه کردن مدیریت تضاد ) در اطمینان و تعهد را آزمایش می کنیم به همان اندازه که تفاوت در این روابط بین ارائه دهندگان خدمات برون سپاری هندی و چینی. بخش بعدی تئوری های مختلفی که در مطالعه برون سپاری به کار گرفته شده بازنگری می کند. از طریق فرضیه های توسعه یافته و بازنگری ادبیات خارجی ادامه می یابد. متدلوژی تحقیق ، نتایج ، محدودیت ها و مطالعه آینده ، استنتاجات هم نشان داده شده است.2 بازنگری ادبیاتدر بسیاری از مطالعات برون سپاری ، مزایای هزینه به نظر می آید یک استدلال اجبار کننده برای قرارداد بستن سرویس های خارجی قبلی اجرا شده داخلی باشد(Greer, Youngblood, & Gray, 1999; Kakabadse & Kakabadse,2002; Lever, 1997) عوامل دیگر شامل تخصص فروشنده ، رضایت مشتری و کارفرما (Barthélemy, 2003; Greer et al., 1999), ، فقدان مزیت استراتژیک (Lever, 1997), ، هنجارها / ارزش های اخلاقی فروشندگان (Satkunasingam & Ndubisi, 2006), ، ریسک ، اطمینان ، کارایی نسبی ، توانایی های استراتژیک و انعطاف پذیری (Adler, 2003). . برون سپاری از تعدادی دیدگاه ها نگریسته می شود ، شامل تئوری اقتضایی ، تئوری شبکه ، تئوری سیستم ها ، منبع / دانش مبتنی بر دید از شرکت ، تئوری هزینه های معادله ، تئوری فوریت ، تئوری انتخاب استراتژیک و تئوری بحرانی. جدول 1 خلاصه ای از این تئوری ها و بینش های کلیدی آنها برای برون سپاری را فراهم کرده است.برخی از مبنا های نظری که در جدول 1 خلاصه شده است ممکن است مکمل و دیگران ممکن است متناقض باشند ، بنابراین ما با دقت انتخاب کردیم و بعداً تئوری های پشتیبان مطالعه را توضیح دادیم.تئوری وابستگی منبع ، تئوری فوریت ، و دیدگاه ارتباطی به توضیح مدل ما کمک می کند. تئوری وابستگی منبع نشان می دهد که عامل کلیدی برای بقاء یک سازمان اکتسابات و نگهداری منابع است (Pfeffer & Salancik, 1978),و شرکت هایی که فاقد منابع هستند برای تنظیم روابط شان با دیگران جهت به دست آوردن منابع مورد نیازشان پیگیری خواهند کرد (نیاز به دانلود ترجمه) Craihead, 2009) (Shook, Adams, Ketchen, & تصمیم برای برون سپاری یا منبع داخلی باید بر مبنای اهمیت فعالیت در شرکت و تمرکز منبع کنترل باشد. از طریق برون سپاری ، شرکت یک عرضه کننده خریداری می کند (Casciaro & Piskorsky, 2005) یا یک عامل برای نشان دادن آن تعیین می کند.مطابق دیدگاه تئوری فوریت ، وقتی که یک شرکت یک عملکرد را برون سپاری می کند ، سرمایه اصلی (برون سپار) و عرضه کننده یک عامل است ( ارائه دهنده سرویس برون سپاری ) (Eisenhardt, 1989). روابط سرمایه اصلی – عامل معمولاً مستلزم نظارت کردن برای اطمینان از این است که رفتارهای فرصت طلب یا غیراخلاقی از طریق بخش ها وجود ندارد.بنابراین ، هزینه های مبادلات شامل هزینه برون سپاری واقعی است ، به همان اندازه که نظارت کردن و کنترل هزینه ها را شامل می گردد(Shook et al., 2009). (نیاز به دانلود ترجمه) هزینه های نظارت کردن هر هزینه ی تحمیل شده ای از طریق سرمایه اصلی برای اطمینان از این است که عامل در فعالیت های خسارت دهنده به سرمایه اصلی تشویق نمی شود ، به همان اندازه اطمینان یافتن از اینکه سرمایه ی اصلی برآورده کردن مبتنی بر موقعیت ها و اصطلاحات از برون سپاری قرارداد است. انحراف یا تخطی از این اصطلاحات و موقعیت ها می تواند در تعارضات نتیجه دهد و ممکن است استنتاجات منفی برای اطمینان و تعهد داشته باشد. حتی با اینکه بهره برداری از وابستگی های منبع ممکن است اثر منفی بلند مدت روی اطمینان (Shook et al., 2009) و تعهد داشته باشد. در پیشامد هر تعارضی بین برون سپار و ارائه دهنده ی خدمت ، چگونگی مدیریت شدن تعارض می تواند به فرسایش یا ارتقاء اطمینان و تعهد روابط منتهی شود.دیدگاه ارتباطی این که چگونه شرکت ها به دست آورده و نگهداری می کنند مزیت های رقابتی را در روابط بین سازمانی توسعه داده و توضیح می دهد McIvor, 2005). ). دیدگاه ارتباطی برای توضیح اینکه چگونه شرکت ها شرکای برون سپاری آینده خود را انتخاب می کنند و نوع روابط را اجرا می کنند به کار می رود (Barthélemy, 2003; Perunović & Pedersen, 2007; Samaddar and Kadiyala, 2006). این همچنین در مطالعه کردن تحول ، مدیریت کردن روابط و ملاحظه مجدد فازها استفاده میشود(Perunovic, Christoffersen, & Williams, 2006). این ، دیدگاه ارتباطی را تنها تئوری می سازد که در تحقیق از همه ی فرآیندهای فازهای برون سپاری به کار گرفته می شود((Perunović & Pedersen,. برخی از ساختارهای ارتباطی مهم که در این مقاله آزمون شده اند اطمینان هستند (Naude´ & Buttle, 2000; Samaddar & Kadiyala, 2006) و تعهد(Naude´ & Buttle, 2000).. مقاله سپس برای نقش تسهیل کردن شیوه های مدیریت کردن تعارض شامل ، ادغام کردن ، وفق دادن و مقایسه کردن مدیریت تعارض در اطمینان و روابط تعهد به توافق می رسد.جدول 1

دیدگاه های تئوریکی بکارگرفته شده برای برون سپاری

دیدگاه تئوریکی- نویسندگان- فرض کلیدیتئوری نهادگرا- March and Olsen (1984), Scottنیروهای بیرونی شرکت را تحت فشار قرار می دهند برای رفتار در راه های مطمئن و نه در راه های دیگر- شرکت ها فقط باید برون سپاری کنند. اگر دیدگاه متناسب اسب با استراتژی شرکت،نه فقط به دلیل اینکه دیدگاه مد هستتئوری وابستگی منابع- Boyd (1990), Casciaro and

Piskorsky (2005), Pfeffer andجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.شرکت ها به دنبال کسب و حفظ منابع مورد نیازند، وابستگی حداقل در دیگران برای منابع، اما افزایش وابستگی دیگران در آنها- شرکت هایی که فاقد منبع هستند باید به دنبال تنظیم روابط با دیگران برای بدست آوردن آنها باشندتئوری شبکه- Gulati et al. (2000), Thorelliروابط درون سازمانی متمرکز است روی موفقیت و باید به خوبی مدیریت شوند- برون سپاری به شرکت هایی که در شبکه ی برون سازمانی هستندتئوری سیستم- (1986), Turnbull et al. (1996)

Combs and Crook (2007), vonBertalanffy (1951)یک سازمان با یک سیستم شامل بخش های به هم وابسته است- از طریق برون سپاری، شرکت یک یا بخش های بیشتری از سازمان را خارجی می نماید. بنابراین تلاش ها باید برای حفظ بخش خارجی شده مرتبط با سیستم نگه داشته شوددیدگاه منبع/دانش مبتنی بر شرکت- Barney (1991), Wernerfelt(1984)جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.اقتصادهای هزینه ی مبادلات- Bajari and Tadelis (2001)شرکت ها باید تصمیمات ساختن یا خریدن را برای حداقل کردن هزینه ها بگیرند- برون سپاری وقتی که هزینه ی مبادلات کمتر از هزینه ی تولیدات استنئوری فوریت- Eisenhardt(1989),Jensen andMeckling (1976),Barthélemy(2003)وقتی شرکت مسئولیت را به دیگری تفویض می کند سرمایه ی اصلی باید برای اطمینان از ارائه ی خوب نظارت شود- برون سپاری زمانی که یک عامل فرض می شود کاراتر از شرکت برای اداره ی فعالیت آن است و سرمایه ی اصلی به خوبی نشان داده خواهد شد. مدیریت روابط برون سپاری از طریق اطمینان و قراردادتئوری انتخاب استراتژیک- Child (1972), Doty et al (1993)مدیران تصمیم گیرنده درباره ی مسائل استراتژیک باید با محیط الینه شوند- تصمیمات برای برون سپاری باید از طریق یک استراتژی شرکت به حرکت درآیدتئوری بحران- Benson (1977), Orlikowskiجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.حذف بعد اجتماعی نتیجه ای از اقتصاد و دیگر ملاحضات است- تصمیمات برای برون سپاری باید اینکه چگونه آن می تواند بهترین کمک را به بهبود جامعه کند ملاحضه نمایددیدگاه نسبی- Barthélemy (2003), Samaddar

and Kadiyala (2006),Satkunasingam and Ndubisiیک تغییر پارادایم از تبادلات معامله ای به دیدگاه های مبتنی بر روابط- عوامل تعیین کننده موفقیت از دیدگاه برون سپار و فروشنده شامل کیفیت روابط، صحت تعهد و شایستگی تکنیکی است3 بسط فرضیه هابه نظر می آید مطالعات بر روی دلایل برون سپاری سازمان ، چگونگی برون سپاری ، اثر برون سپاری کردن بر سازمان و کارمندان (Lilly et al., 2005), ، اثر برون سپاری کردن بر عملکرد سازمان (Leiblein, Reuer, & Dalsace, 2002), و مزیت های هزینه برون سپاری کردن (Kakabadse & Kakabadse, 2002) متمرکز است. توجه محدود به تعارضات در برون سپاری روابط ، به ویژه چگونگی مدیریت تعارض ها و اثر شیوه های مدیریت کردن مختلف تعارضات در برون سپاری کیفیت روابط شامل اطمینان و تعهد شده است. آزمودن دلایل نگرشی و رفتاری، ارائه کنندگان خدمت، برای موقعیت رفتاری تعارض برون بسپار یک شکاف مهر را در ادبیاتی که متمرکز شده است روی مدیریت رفتارهای ارائه دهنده خدمات در موقعیت های تعارض و چگونگی اطمینان از اینکه سرمایه اصلی از طریق عامل به خوبی نشان داده شده است، پر می کند. در این مقاله، ما نشان می دهیم چگونه HR برون بسپاری کردن اطمینان ارائه دهنده ی خدمت در و تعهد به روابط برون سپاری می تواند از طریق شیوه های اجرای تعارض برون سپار تحت تأثیر قرار گیرد. نقش فرهنگ همچنین از طریق نگریستن در تفاوت های موجود در این روابط بین ارائه دهندگان خدمت هندی و چینی بررسی شده است.( Fig.1) در بخش بعدی ما مدل تحقیقی را بحث می کنیم و فرضیه ها را می آزماییم.3.1. اطمینان و تعهدمدل نشان می دهد که تعهد و اطمینان در روابط برون سپاری کردن از طریق شیوه های اداره کردن تعارض تعیین می شود و بین OSP های چینی و هندی ممکن است متفاوت باشد. اطمینان یک مدل رابطه ای اساسی است که ایجاد کننده مانع است و شامل بیشترین مدل های رابطه ای است.wilson) 1995). درجه اطمینان بین برون سپار و فراهم کننده خدمات تعیین خواهد کرد قدرت رابطه ی کسب و کار را. اطمینان از طرق مختلف تعریف می شود، بیشتر از طریق نظریه Rotter به عنوان یک انتظار عمومی شده نگه داشته شده توسط یک فرد که کلمه دیگری می توان وابسته به آن باشد. در یک معنی برون سپاری،آن شامل ارتباط بر وعده های برون سپار یا ارائه دهنده خدمت به بخش دیگر می شود. به عنوان مثال مبتنی بر ,Moorman , Zaltman , and Deshpande (1992) Rotter`s(1967) (نیاز به دانلود ترجمه) اطمینان به عنوان یک بصیرت مرتبط به یک شریک معاوضه کننده ای که اعتماد دارد تعریف می شود. اطمینان همچنین به عنوان اعتقادی نگریسته می شود که یک کلمه ی شریک یا وعده مرتبط است و یک بخش که شکوفا خواهد کرد وظیفه های او را در روابط (Schurr & Ozanne, 1985) این تعاریف از اطمینان برای قبل، مفهوم اعتماد و اهمیت آن برای شریک صادق آورده می شود.دیگر تعاریف بر پیامدهای اطمینان متمرکز است. به عنوان مثال، Anderson and Narus( 1984)، اطمینان را به عنوان یک عقیده ی شریک که دیگر شرکا فعالیت هایی را اجرا می کنند که در خروجی مثبت نتیجه خواهد، به همان اندازه فعالیت های غیر قابل انتظاری که نتایج منفی خواهد داد را اجرا نکنند تعریف می کنند. وجود اطمینان در روابط برون سپاری می تواند احتمال روابط سخت شده را کاهش دهد، در حالی که در زمینه ی دیگر می تواند رفتار بی دقت را تشویق نماید (Longenecker Moore, Petty, Palich, & McKinney ,2006 . ساختن اطمینان خروجی های مثبت برای یک سازمان دارد (Brashear ,Boles ,Bellenger ,& Brooks ,2003) و آن یک، ساختار مهم در یک مبادله ی رابطه ای است زیرا روابط شکل گرفته از طریق اطمینان بسیار با ارزش هستند که قسمت ها تمایل خواهند داشت برای سپردن خودشان به برخی روابط(Hrebiniak ,1974) .جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.در متن این تحقیق، تعهد آینده گراست و مبتنی بر پویایی اغتشاش و تمایل بلند می باشد. در حقیقت، مفهوم تعهد روابط مشابه مفهوم تمایل بلند مدت است که تمایل و استفاده از یک خریدار برای داشتن یک رابطه ی درونی با فروشنده را مقایسه می کند(Anderson & Weitz ,1989) . ما توضیح می دهیم که تعهد روابط فروشنده از طریق اطمینان در برون سپار مقدم است که در واقع بوسیله مدیریت خوب تعارض شکل می گیرد.3.2. اداره کردن تعارضاداره کردن تعارض می تواند به پیامدهای ساختار یافته یا ساختار نیافته منتهی گردد (Song , Dyer . & Thieme ,2006)هردوی اداره کردن تعارض به صورت ساختار یافته یا نیافته از دیدگاه اقتضایی شکل می گیرند (Rahim , 2000) که بر این باور است که مدیریت تعارض مناسب از طریق ملاحظه احتمالات موقعیتی بهترین تعیین شده می باشد(Van de Vliert , Aukje ,Ellen & Onne,1999) . در قلمرو ساختار یافته، هدف استراتژی های اداره کردن تعارض حداقل کردن پیامدهای منفی و حداکثر کردن پیامدهای مثبت است. اداره کردن تعارض به عنوان توانایی عرضه کننده برای حداقل کردن پیامدهای منفی آشکار و تعارضات بالقوه تعریف می شود (Dwyer , Schurr , & Oh . 1987) . چگونگی اداره تعارضات توسط سازمان ها می تواند سطح اطمینان و تعهد شرکای کسب و کار را تعیین نماید.3.2.1. نوع شناسی اداره کردن تعارض4 مدل اصلی استراتژی های اداره تعارض های رفتاری وجود دارد: 1 مدل دوگونه ای (Deutsch,1990) 2 مدل سه گونه ای (Putnam & Wilson,1982)3 مدل چهارگونه ای (Pruitt,1983) 4 مدل پنج گانه ای (Black & Mouton,1964); Rahim,1983; Rahim , Buntzman, & White,1999)جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.Tomas & kilmann (1974) یک دیدگاه خوب تعریف شده برای فهمیدن راههای مختلف که افراد با تعارض مواجه می شوند فراهم کردند. رده بندی شیوه های اداره کردن تعارض این دو نفر در سال 1974 شامل:دو سر بهتر از یکی است ( همکاری)؛

دشمنانتان را با مهربانی بکشید ( اصلاح کردن)؛

تفاوت ها را از هم بشکافید ( مقایسه کردن)؛جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.توانایی نبرد ایجاد می کند ( رقابت کردن)؛اثر بخشی این شیوه های اداره کردن تعارض مبتنی بر وابستگی های مناسب بر نیاز به موقعیت تعارضی خاص و توانایی که آنها استفاده کننده می باشد( Tomas & kilmann ,1974)دیدگاه موقعیتی Rahim’s( 1983-2) پیشنهاد می کند که در مدیریت کردن کارای تعارضات، یک استراتژی رفتاری اداره کردن تعارض ممکن است کاراتر از دیگری باشد که وابسته به موقعیت تعارض است. پنج استراتژی های اداره کردن تعارض Rahim هستند ادغام کردن، اصلاح کردن، مقایسه کردن، مجبور کردن و اجتناب کردن. این گونه شناسی مبتنی بر درجه تمرکز بر خود و برای دیگران در یک رابطه می باشد.مادامی که دروابط، اطمینان و تعهد مبتنی بر خود ارضایی ساخته دمی شوند به جای خودافراطی ، در این تحقیق ، ما سه گونه از اداره کردن تعارض مبتنی بر تعدیل به تمرکز بالا بر دیگران را ارائه کردیم و 2 تایی که دارای تمرکز پایین هستند برای دیگران کنار گذاشتیم. مدیریت تعارض (ICH) ادغام کننده توجه و تمرکز بالایی بر هر دو هم خود و هم دیگران دارد، مدیریت تعارض اصلاح کننده( ACH) به یک تمرکز پایین بر خود و یک تمرکز بالا بر دیگران منتهی می شود و مدیریت تعارض مقایسه کننده (CCH) با یک تعارض متعادل برای خود و برای دیگران ار تباط دارد(Rahim 1983).برای ایجاد اطمینان و تعهد در برون سپاری روابط استراتژی های ادغام کردن، اصلاح کردن و مقایسه کردن می توانند ساختار یافته و سودمند باشند، بنابراین این چنین فرض کردیم:H1: بین CCH, ACH, ICH و اطمینان یک رابطه ی قابل ملاحظه وجود دارد

H2: بین CCH, ACH, ICH و تعهد یک رابطه ی قابل ملاحظه وجود دارد.

H3: بین تعهد و اطمینان یک رابطه قابل ملاحظه وجود دارد.

H4: اطمینان در روابط بینCCH, ACH, ICH تعهد تعدیل ایجاد می کند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.چینی ها تاریخ وسیع و منحصر به فرد شش هزار ساله، قلمروی بیشمار، هفتاد چهار لحظه، پنجاه و شش ملیت و یک دامنه وسیع از تفاوت های شخصیتی انسانی دارند (Huang,Andrulis,&Chen1994) . فرهنگ کسب و کار چینی مخلوطی از ارزش های اخلاقی مبهم دیگر باورها، فاکتورهای مقایسه کننده ای که به روابط بلند مدت کسب و کار مرتبط هستند شامل ارتباط شخصی قوی( guanxi) و همگونی درونی( renji hexi) می باشد. ارتباط شخصی رابطه ی دو جانبه ی سودمند بین دو یا بیشتر از افراد است که یک ارزیابی مداوم فراهم میکند. آن شامل تهیه مساعدت و فعالیت متقابل است که فریت دو جانبه برای اعضایش در شبکه شکافته شده guanxi به عنوان شبکه Bamboo را توسعه می دهد (Hutchings,2002). همگونی درونی Renji hexie وابسته به تکنیک هایی از ابهام است و اغلب در واحد یا توافق با دیگران ایجاد می شود (Pek & Ndubisi ,2006) . جامعه چینی از طریق اصول مبهم هارمونی و سلسله مراتبی تأثیر می پذیرد(Ting-Toomey 1994).هند همچنین خانه ای بروی یک جمعیت بزرگ و متنوع است که به ویژگی مرتعش آن در سال های اخیر افزوده می شود. حدود 3000 انجمن در هند وجود دارد. هندی ها معتقدند به مفهوم سرنوشت که یکی از اختصاصی ترین ویژگی های فرهنگ هندی ریشه گرفته است روحیه مذهبی.اندیشه سرنوشت و هر چیزی که به یک دلیل روی می دهد هنوز در فرآیند تصمیم گیری هندی های زیادی قابل ملاحظه است. همچنین آن از مفهوم زمان در هند و به عنوان یک پیامد تأثیر می پذیرد، مذاکرات کسب و کار ممکن است طولانی تر شود و هیچ گاه با عجله و اشتیاق انجام نشود (Gorrill,2007). حس قوی اجتماع و گروه هندی ها تعریف می شود. بعنوان فعالیت های کسب و کاری که اهمیت اضافی در قراردادهای درونی ایجاد می کنند و اجتناب از تعارض و یک دیدگاه واضح تر برای تعهد.3.4. تحقیق بین فرهنگی و شیوه های اداره کردن تعارضSchein(1985) فرهنگ را بعنوان سیستم های باوری که الگوی افراد درباره ی دنیای اطراف آنها شکل می دهد تعریف می نماید. فرهنگ نقش دقیق در قدرتمندی را در اثرگذاری روی رفتارهای اجتماعی مردم دارد(Leidner & Kayworth,2006). فرهنگ توجه تحقیقاتی قابل ملاحظه ای را در دو دهه اخیر دریافت کرده است (Kappos & Rivard,2008) و در سطوح مختلفی از آنالیز شامل ملی، سازمانی، زیرواحد و فردی مورد مطالعه قرار گرفته است. تنوع فرهنگی چالش هایی را برای افراد و سازمان ها ایجاد می کند. بعنوان نمونه، یک مجموعه ی بزرگ از تحقیقات چالش هایی از تنوع فرهنگی را برای کار تیمی چند ملیتی (Earley & Gibson,2002;Gurung & Prater,2006). رهبران جهانی (Van Dyne & Ang 2006) و آنهایی در انتصابات کاری خارجی را نشان میدهد (Bhaskar,Shrinivas, Harrison , Shaffer, & Luk, 2005). با داشتن اهمیت این مسأله، شاغلین به دنبال فهمیدن تفاوت های فرهنگی هستند تا اینکه چالش های نتیجه دهنده از این تفاوت ها را دریابند. در حالی که محققین به دنبال فهم تفاوتهای فرهنگی هستند تا اینکه تئوری ساختن را ارتقاء دهند، مثل ارتقای توانایی عمومی کردن تئوری ر تعیینات فرهنگی مختلف(e.g.Almutairi,2007). تحقیق در مدیریت اینکه چگونه فرهنگ ملی یک نقش در مدیریت عارض را ایفا می کند مورد آزمون قرار می دهد. (Gelfand,2008; Lueng & Fan, 1996; Pruitt & Carnevale.1993;Smith,DugN,Peterson,&Leung, 1998)تا امروز مفهومی ترین فرهنگ ملی طبقه بندی هافستد است که شامل 5 جزء است: اجتناب غیر مطمئن، فاصله قدرت، بلند مدت گرا، فردگرایی/ جمع گرایی و مردی/ زنی(Hofstede,1980;Hofstede &Bond,1988). در بین 5 جزء، چین و هند در بین بعد بلند مدت گرایی که برتری برای ثبات را منعکس می کند متفاوت هستند. (Hofstede 1980). امتیاز چینی ها را بلند مدت گرایی از 118 بالاست در حالیکه هند یک امتیاز متوسط از 61 دارد. جدول 2 یک مقایسه از فرهنگ های چینی و هندی نشان می دهد.فرهنگ هایی با تمایل بلند مدت گرایی بالا ارزش والاتری در ثبات و تعهد در سرتاسر نتایج سریع ایجاد می کنند. افراد کمتر محتمل است برای صرفنظر کردن از روابط قابل اطمینان بلند مدت جهت جدید و نامطمئن های آنها، از این رو یک تمایل برای تسلی آزمون شده و روابط صادقانه وجود دارد و برای اجتناب از تعارضات و عمل از طریقی که برای بخش ها در روابط قابل قبول هستند. افراد در این فرهنگ ها، توانایی پذیرش شخصی را مهم می بینند. این افراد برای پذیرش از طریقی که برای بخش ها قابل پذیرش باشد در روابط صرفنظر از تمایلات شخصی آنها محتمل تر هستند. بنابراین، جوامع شناخته شده با LTO بالا، برای ایجاد اهمیت بیشتر در اطمینان و تعهد محتملتر هستند و برای فشار به اطمینان و تعهد از طریق ادغام کردن CH، اصلاح کردن CH و مقایسه کردن CH از جامعه هایی با LTO متوسط محتمل تر هستند.بنابراین، ادغام کردنCH ، اصلاح کردن CH، و مقایسه کردن CH اثر قوی تری روی اطمینان و تعهد در بین نمونه های چینی از هندی ها دارند. فرضیه های محتمل این چنین پیشنهاد می شوند:H5: بین فرهنگ و اطمینان یک رابطه ی مستقیم قابل ملاحظه وجود دارد.H6: یک تفاوت قابل ملاحظه ای در اثر CCH, ACH , ICH بر اطمینان نمونه های هندی و چینی وجود دارد.H7: رابطه مستقیم قابل ملاحظه ای بین فرهنگ وتعهد وجود دارد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.4. روش شناسی

4.1. نمونه گیری و کاربردشرکت های چینی و هندی سرویس دهنده ی برون سپاری نیروی انسانی مورد ملاحظه قرار گرفته اند.لیست ارائه دهندگان خدمات و کارمندان شرکت مربوط به دست آمده است. لیست ترکیب شده شامل 510 شرکت از 240 شرکتی که ارائه دهنده خدمات برون سپاری نیروی انسانی بودند است. همه ی 240 شرکت برای شرکت در مطالعه دعوت شده بودند و فرم های نظرسنجی برایشان ارسال شد. یک مجموعه از 122 پاسخ دهنده ی کارا بعد از سه تذکر دریافت شد، که نشان می دهد که نرخ پاسخ مقایسه کننده 51% را ، 47 % شرکتهای چینی و 53% شرکتهای هندی، شرکت ها از طریق مدیر سرویس دهنده مشتریان آنها نشان داده شده اند. روش اگاهی دهنده کلیدی استفاده شده بود و فقط مدیران سرویس دهنده ی مشتری از سازمان ها درخواست پاسخ به سوالات را داشتند. آگاهی دهنده های کلیدی به عنوان جوابگویان مناسب نگریسته می شود اگر رویه های انتخابی مناسب استفاده شوند (John & Reve,1982). بنابراین، استفاده کردن از خطوط هدایت در انتخاب کردن پاسخ دهندگان کلیدی، از آگاهی دهنده های کلیدی(Campbell,1955) مطالعه قبلی بر مبنای دانش آنها از مسائل تحقیق، نقش رسمی آنها در سازمان و ذکاوت در پاسخ انتخاب و غربال شده اند. از زمانی که متغیرهای آمارگیری به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرار گرفته اند، تمایل بدون پاسخ در غالب متغیرهای آمارگیری یک مسأله در این مطالعه نیست.جدول دو

امتیازهای ابعاد هافستد برای چین و هند.

تمایل بلندمدت- زن بودن مرد بودن**- اجتناب عدم اطمینانجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.61- 56- 40

نکات:

1.* ارزش بالاتر نشان دهنده ی فردگرایی بیشتر است.

2.** ارزش بالاتر نشان دهنده ی مردانگی بیشتر است. جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.موضوعات معیار از مطالعه های قبلی توافق شده اند. موضوع پایایی محتوا از شروع مطالعه در طول توسعه مورد اندازه گیری و کاربرد همچنان که ارائه شده از طریق Sonquist & Dunkelberg(1977) بعهده گرفته شده بود. Dunkelberg 1977) (Sonquist and در مرور ادبیات مقیاس های اندازه گیری شناسایی شده بودند و برای درخواست هدف تحقیق از مطالعه و محتوای محلی، اصلاح شده بود.(GU,Hung,& Tse,2008) از طریق ملاقات با تعدادی از مدیران این تکمیل شده بود.به علاوه، پرسشنامه پایلوت آزمون شده در رشته بود و اصلاحات ایجاد شده بودند. موارد اطمینان با (2005) Eisingerich & Bcu( 2008) corsten & kmar تطبیق داده شده بودند. موارد تعهد با morgan & Hunt(1994) تطبیق داده شده بودند. موارد اداره کردن تعارض با Songet a.l.(2006) تطبیق داده شده بودند. همه موارد در یک مقیاس 7 نقطه ای طبقه بندی شده از قویاً موافق(1) تا قویاً مخالف (7) اندازه گیری شده بودند. (نیاز به دانلود ترجمه)4.2. آنالیز داده هاآنالیزهای عامل، روایی رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی ایجاد شده بود. آنالیز عامل برای هدف شناسایی کردن ابعاد وابسته از داده استفاده شد در حالی که آنالیز روایی برای دسترسی به درجه ثبات بین معیارهای چندگانه متغیرها استفاده شد. مدل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی برای پیش بینی روابط به کار گرفته شد.اثر متعادل اطمینان در شیوه های اداری کردن تعهد و تعارض مبتنی بر Baron & Kenney(1986) ارزیابی شد. مطابق با Baron & Kenney (1986) ، توابع متغیر به عنوان یک میانه رو هستند وقتی که آن از این موقعیت ها پیروی کنند: (a) تغییر در سطوح استقلال متغیر برای تغییرات در میانجی فرض شده،(b) تغییرات در میانجی برای اغییرات در متغیر وابسته و (c) وقتی a و b کنترل شده اند، یک وابستگی قابل ملاحظه قبلی بین متغیرهای وابسته و مستقل قابل ملاحظه تر نیست یا بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.متغیر وابسته =z، متغیر مستقل= x، متغیر میانجی= y.Z=f(x)= a+bx; (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) y=f(x)=c+d(x)z=f(y)=e+fy; (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) z=f(x,y)=g+h(Y)+ yYکامل اثر (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) جزئی اثرجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.d≠0 (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) d≠0f≠0 همچنین y≠0 (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) h≠0 همچنینy≠0h=0 (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) h≠0 اما h(نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه)برای تخمین اثر میانجی فرهنگ، رگرسیون چندگانه 54 لایه بصورت خطی از طریق Jaccard Turrisi , wan (1990) به کار گرفته شد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.5. نتایجتوزیع متغیرهای کلیدی آمارگیری نشان می دهد که 47% پاسخ دهندگان چینی، 53% هندی بودند؛ 56% پاسخ دهندگان زن بودند؛ 38% تحصیلات فرعی یا گواهی نامه های معادل داشته اند؛ 54% گواهی نامه دبیرستان، دیپلم یا دیگر شرایط حرفه ای داشته اند؛ 19% فارغ از تحصیل بوده اند. مقدار ناچیزی از پاسخ دهندگان زیر 45 ساله بودند و دارای درآمد متوسط بودند. کارراهه برون سپاری کردن در آسیا در زمان جذب کردن بخش جوان و پر انرژی نیروی کار است؛ که هستند مایل به شروع مسافرت های بزرگ که گاهی تقاضا می شود.آنالیز عوامل با تأیید مجدد معیارها دراین مطالعه مطابقت کرد. ما با 22 مورد برای 5 ساختار شروع کردیم اطمینان( 5 مورد) و تعهد ( 5 مورد و ادغام کردن و اداره کردن تعارض( 4 مورد)، اصلاح کردن اداره کردن تعارض (4 مورد) در آخرین آنالیز عامل، یک کلیت از 18 مورد در 5 ساختار به خوبی بارگذاری شد اطمینان( 4 مورد)، تعهد( 5 مورد) ادغام کردن اداره کردن تعارض( 3 مورد)، اصلاح کردن و اداره کردن تعارض( 3 مورد) و توافق کردن اداره کردن تعارض( 3 مورد). واریانس کلی 78% بود.5.1. پایایی و رواییجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.همه ی موارد بالای سطح 0.6 بارگذاری شده بودند و همه ی عامل ها در معنی داری آماری p<0.5 بارگذاری شده بودند. تخمین های اشتراکی بالا بودند و از 18 مورد در مدل اندازه گیری و 4 مورد بین 0.6 و 0.69 بارگذاری شده بودند، 6 مورد بین 0.7 و 0.79، 5 مورد بین 0.8، 0.89 و 3 مورد بالای 0.9. بنابراین همگرایی کلی پایایی تنظیم شده بود.5.2. اثرات مستقیماثرات مستقیم 3 نوع شناسی اداره کردن تعارض روی اطمینان و تعهد مورد آزمایش قرار گرفته بود. نتایج خلاصه شده در جدول 4 نشان می دهد که همه، CCH, ACC, ICH بطور قابل ملاحظه ای کمک می کند( F= 32/92; P VALUE <0.01) و 46% تغییرات در اطمینان را شامل می شود. مشاهدات بیشتر از نتایج شامل: یک ارزیابی قابل ملاحظه بین ICH( B= 0.298: P-VALUE = 0.010) و اطمینان؛ یک ارزیابی قابل ملاحظه بین ACH( B= 0.257; P-VALUE=0.018) و اطمینان؛ و یک ارزیابی حاشیه ای بین CCH( B= 0.192; P-VALUE= 0.064)اکتساب شرکتها- 13150- 42909جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.شبکه های در ارتباط- 47150- 42967

پیمان بندی استراتژیکی - 13150- 42844جدول8* انواع دسترسی به کیفیت فناوریجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.جدول 9، مقادیر دسترسی به انواع متغیرهای فناوری را با نمونه ی لایه بندی شده ای بر طبق اندازه نشان می دهد. مقادیر نشان داده شده با مقدار میانگین بازبینی شده متناظر است (در یک مقیاس یک به پنج که کوچکترین مقادیر با کوچکترین فزونی از لحاظ استفاده از منبع متناظر هستند. برای تسهیل بخشی به این تحلیل ها، داده ها به یک ترتیب کاهش یابنده ی فزونی استفاده که مرجع، شرکت های بزرگ و N، تعداد شرکت هاست، نشان داده شده اند.انواع دسترسی- اندازه گیری توصیفی- آزمون خی2

کوچکتر- بزرگتر

**p‹0.01

N- میانه

دانشگاهها- 21- 43/3

مشارکت با کارپردازان- 18- 44/3

حفظ کردن شرکت های مشاوره- 21- 67/2جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.بازار بهره خاص- 17- 47/2

اوت سورسد R&D- 16- 50/2

شبکه های در ارتباط- 17- 42889

اوت سورسینگ- 17- 76/2

گواهی دادن- 16- 56/2جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تسهیلات اشتراکی شرکتها- 14- 50/1

مالکیت شرکتها- 11- 27/2

خریداری طبق مشخصه ها- 23- 30/3

ریسک مشترک- 12- 00/2جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مالکیت و استفاده از حق امتیاز- 17- 43071

سرمایه گذاری در ریسک اصلی سرمایه- 11- 91/1

همکاری با رقیبان- 13- 38/1

ریسک اصلی- 11- 45/1جدول9* انواع دسترسی به انواع فناوری، بر طبق اندازهمقایسه داده ها در جدول9، که مقایسه ای از شرکت های بزرگ و کوچک است، نشان می دهد که عملکرد شرکت ها از هر دو گروه در ارتباط با دسترسی به فناوری، بسیار مشابه هستند. دانشگاه ها نوعی از دسترسی به فناوری هستند، توسل به یک سرمایه گذاری مشترک شرکت ها تنها نوع دسترسی به فناوری است که شرکت های بزرگ و کوچک را که حتی شرکت ها به ندرت به آن متوسل می شوند، از هم متمایز می کند. این به نظر به طور معقولی با دانستن اینکه شرکت های کوچک با محدودیت هایی برای مدیریت این نوع دسترسی به فناوری مواجه می شوند، قابل قبول می آید.مقادیر متغیر مربوط به فزونی استفاده از انواع متعدد منابع اطلاعاتی برای نوآوری گروهی از شرکت ها که مشمول بررسی ما بودند، از لحاظ فراوانی نسبی (%) در جدول 10 تعیین شده اند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.NR

No

Response- V پایینجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.2- میانه

3- بالا

4- V بالا

5- جمع کل

بخش R&D- 42891- 42949  جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.دیگر بخشها- 42984- 42891

کارپردازان- 42925- 42891

نمایشگاه های تجاری- 42826- 42770

دانشگاه ها، موسسات عالی آموزش- 42770- 42984

کسب استانداردهای تکنیکی- 42991- 42867

نشریات علمی و تکنیکی- 42826- 42891

مراجعین- 42984- 42891  جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.موسسات تحقیق- 42802- 42925

ملاقات دیگر شرکتها/پروانه دهنده ها- 42991- 42844

کنفرانسهای حرفه ای/علمی- 42770- 42802

انجمن های حرفه ای/ علمی- 42802- 42925

شبکه های فناوری اطلاعات- 42802- 42867

مصرف کننده ها- 42967- 42932

اجرت استعدادهای بیرونی- 42991- 42844

مشاوران مستقل/شرکتها- 42802- 42746  جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.اتحادیه علمی- 14671- 42788

آزمونهای سازمانی، مقالات و گواهی ها- 42746- 42984

دیگر شرکتهای گروه- 42916- 42925

R&D دیگر شرکتها- 42967- 47150

مراکز آموزش حرفه ای - 42991- 47150  جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.شبکه های ارتباط جمعی - 14671- 42974

مالکیت، گواهی، حق امتیاز، ناو-هاو- 47150- 25

کاربران راهنما- 16650- 42909  جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.داده های مربوط به بازتاب ها یا مباحثات ممکن در جدول 10، بسیار غنی هستند که به دلیل کمبود فضا نتوانستیم آنها را در این مقاله کاوش کنیم. اگرچه، ما باید تأکید کنیم که R&D منبع اصلی اطلاعاتی است که استفاده می شود و بسیار مثبت است، چون آن اشاره می کند که شرکت های برزیلی از لحاظ درک اهمیت R&D در حال رشد هستند. این با نوشته ها و شیو ه های شرکت های کشورهای توسعه یافته سازگار است. داده های جدول 11 مقادیر متغیر مربوط به نوع منابع اطلاعاتی استفاده شده توسط شرکتهای بزرگتر یا کوچکتر را به وسیله ی سنجیدن فزونی ای که با گفته شده است منابع با آن فزونی استفاده می شوند، ارزیابی می کند. مقادیر جدول با مقدار میانگین تشخیص داده شده متناظر است (در یک مقیاس 1 به 5 که کمترین مقدار با کمترین شدت استفاده از منبع متناظر است). برای تسهیل این تحلیل ها، داده هایی به ترتیب کاهنده فزونی استفاده که مرجع، شرکت های بزرک و N فراوانی مطلق است، نشان داده شده اند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


مشخصات

مشخصات

توسط: Nelson Oly Ndubisi مجله: Industrial Marketing Management انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2010 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 9 تعداد صفحات متن ترجمه: 26 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ منبع: دیتاسرا

 برچسب ها: 

ISI

تعهد

چینی

هندی

Paper

فرهنگ

Papers

تجاری)

اعتماد

Article

Articles

مقاله ISI

ISI مدیریت

B2B (تجاری

دانلود ISI

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

مدیریت تعارض

Persian Paper

مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

مقاله ISI مدیریت

دانلود مقاله ISI

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

دانلود ISI مدیریت

ارتباط برون سپاری

دانلود مقاله جدید

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

ترجمه مقاله مدیریت

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت مقاله مدیریت

دانلود مقاله انگیسی

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی مدیریت

خرید ترجمه ISI مدیریت

دانلود مقاله جدید ISI

ترجمه مقاله ISI مدیریت

مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ISI

دانلود مقاله ISI مدیریت

مقاله رایگان ISI مدیریت

خرید ترجمه مقاله مدیریت

دانلود ترجمه ISI مدیریت

Translate English Paper

دانلود مقالات رایگان ISI

دانلود مقاله جدید مدیریت

مقالات رایگان ISI مدیریت

دریافت مقالات ISI مدیریت

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

مقاله ISI با ترجمه مدیریت

مقاله انگلیسی جدید مدیریت

خرید ترجمه انگلیسی مدیریت

فروش ترجمه انگلیسی مدیریت

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله انگیسی مدیریت

ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقالات معتبر انگلیسی مدیریت

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله جدید ISI مدیریت

Translate Article in English

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت

دانلود مقالات رایگان ISI مدیریت

Translation of Paper in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی جدید مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی جدید مدیریت

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی مدیریت

Translation of Article in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟
فايل پيوست

Abstract Purpose - The purpose of this research is to investigate the role and importance of the annual report as a source of information about public sector entities. Methodology/Approach - This research ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
فايل پيوست

ABSTRACT In this study, we introduce you to the subject of accounting information systems (AIS), describe the importance of AIS to your future success, and layout some important terms and concepts ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت
فايل پيوست

چکیده تبدیل شرکت به سهامی عام تصمیم آسانی نیست. اجرای این امر مطابق با پروسه عرضه اولیه سهام (IPO) هزینه ها و مزیت های قابل توجهی را دربر می گیرد. حسابداران ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
فايل پيوست

Abstract Studies show that students begin to make their career choices during their secondary education and for many their educational and occupational aspirations are quite fixed by the time they enter ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی
فايل پيوست

Purpose Accounting, “the provision of information relating to economic transactions” (Whittington, 1983, p. 1), is intellectually dependent on “marginalist economics” (Tinker et al., 1982, pp. 184, 193); that is, the neo-classical ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

اهداف مناسب در شرکت گود گرین
فايل پيوست

Abstract This case addresses the “gray” area associated with the use of accounting discretion as it relates to expense line item reclassifications. Such a context allows for an examination of the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا
فايل پيوست

Abstract This study attempts to extend knowledge of Financial Leverage (FL), firm growth (FG) and Financial Strength (FS) in the listed Sri Lankan companies. Most of the scholars have studied of ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

52 ابزار برای حسابداری مدیریتی
فايل پيوست

Abstract Sometimes it is very difficult to find out accumulate information about techniques and tools of management accounting. It create hazardous for the searcher to find out the techniques and tools ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی)
فايل پيوست

Abstract The Governmental Accounting Standards Board (GASB) was organized in 1984 by the Financial Accounting Foundation (FAF) to establish standards of financial accounting and reporting for state and local governmental entities. ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری
فايل پيوست

Abstract The advent of the IT-led era and the increased competition have forced companies to react to the new changes in order to remain competitive. Enterprise resource planning (ERP) systems offer ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبندهای افقی (JIS Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Horizontal Bracing (JIS) Standard Drawing - Sample 2 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل 10 تیپ متفاوت اتصال بادبندهای افقی: 3 تیپ جهت اتصال نبشی دوبل، 4 ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبندهای افقی (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Horizontal Bracing (DIN) Standard Drawing - Sample 1 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 7 تیپ متفاوت اتصال بادبندهای افقی: 3 تیپ جهت اتصال نبشی دوبل، و 4 تیپ ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات نرده محافظ
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Handrail Details Standard Drawing فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل نرده های محافظ، جزئیات اتصال نرده های محافظ به سازه های فولادی، جزئیات اتصال نرده های محافظ به ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال ساده (مفصلی) صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۵
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Simple Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 5 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (مفصلی) جهت پروفیلهای HEA280 & HEB300~HEB800 می باشد. امیدواریم دانش، تجربه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (JIS Profiles) - مجموعه ۴
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (JIS) Standard Drawing - Sample 4 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) جهت پروفیلهای H 150x150x7x10 ~ H 498x432x45x70 می ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۳
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 3 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) جهت پروفیلهای HEA180 ~ HEA360 و HEB180 ~ ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) جهت پروفیلهای HEB200 ~ HEB650 می باشد. امیدواریم دانش، تجربه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 1 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) در دو دسته بندی مجزا: ستونهای بادبندی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (JIS Profiles) - مجموعه ۶
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (JIS) Standard Drawing - Sample 6 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل تیپهای مختلف از اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای: L75x75x6~2L200*200*25 - C150x75x6.5x10~2C250x90x9x13 - H100x100x6x8~H300x305x15x15 ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (ناودانی DIN) - مجموعه ۵
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Channels) Standard Drawing - Sample 5 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل 6 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای ناودانی: 2UNP80~2UNP200 می باشد. امیدواریم ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018