مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

کنش متقابل آلودگی صدا و فشار خون در کارخانه های نساجی استان ایلام، ایران The Interaction of Noise Pollution and Blood Pressure in a Textile Factory in Ilam, Iran

AbstractThe aim of the present study was to assess the industrial noise pollution and its effects on the blood pressure of workers during activities in textile factory in Ilam, which is situated in west of Iran. A cross- sectional study was performed on a group included 81 workers and 30 people as sample and control group, respectively. A questionnaire was filled out and then the other measurements including the total sound pressure level, weight, height, pulse, blood pressure, and all the rest of medical examinations have been respectively done. The average sound pressure level measured for sample and control group was respectively 94.86±6.63 and 61.93±4.56 dBA. The result also showed that, by taking mean values for each quantitative variable, statistically only the age has significant difference between opposing groups. Sound frequency analysis in A and C networks over a frequency range between 125 to 16000 Hz revealed a significant differences in such away that sound pressure level for the sample group was higher than the limited threshold (85 dBA). Moreover, the results from the survey of the total sound pressure level in A –and C – weighted according to blood pressure status, BMI and age indicate a significant statistical correlation between the mentioned variables. A highly significant correlation was found by χ2 test between the level of sound pressure, blood pressure status, BMI, and the age group in different octave band center frequencies. It is concluded that planning, for working hours of workers to decrease the noise exposure and employment of young workers with appropriate BMI may reduce the adverse effects of noise.Keywords: Blood pressure, Industrial activities, Noise pollutionچکیده فارسیهدف از مطالعه حاضر، بررسی کنش متقابل آلودگی صدای صنعتی و تاثیرات آن بر فشار خون کارگران در طول فعالیت در کارخانه نساجی ایلام واقع در غرب ایران می باشد. مطالعه مقطعی بر روی گروهی شامل 81 کارگر و 30 نفر به ترتیب به عنوان نمونه و گروه شاهد انجام شد. پرسشنامه پر شد و سپس سنجش های دیگری از جمله کل سطح فشار صدا ، وزن، قد، نبض، فشار خون، و مابقی معاینات پزشکی به ترتیب انجام شدند. میانگین سطح فشار صوتی برای گروه نمونه و شاهد به ترتیب 6.63 ± 94.86 و4.56 ± 61.93dBA اندازه گیری شد. همچنین نتایج نشان داد که سن بطور آماری با در نظر گرفتن مقادیر میانگین ​​برای هر متغیر کمّی، تنها دارای تفاوت معنی داربین گروه های مخالف می باشد. تجزیه و تحلیل فرکانس صدا در شبکه های A و C در محدوده فرکانس بین 125 تا 16000 هرتز تفاوت معنی داری را نشان داد که در آن سطح فشار صوتی برای گروه نمونه بالاتر از آستانه محدود (85 dBA) بود. علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی سطح  کلی فشار صوت در وزن   A و C با توجه به وضعیت فشار خون وزن، BMI  و سن، بطور آماری ارتباط معنی داری را بین متغیرهای ذکر شده نشان می دهد. با استفاده از آزمون χ2 در فرکانس های مرکزی بر حسب اکتاو باند های مختلف، ارتباط بسیار معناداری بین سطح فشار صدا، وضعیت فشار خون، BMI، و گروه سنی پیدا شد. می توان نتیجه گرفت که برنامه ریزی، برای ساعت کار کارگران قرار گیری در معرض نویز و استخدام کارگران جوان با BMI مناسب می تواند تاثیرات مضر نویز را کاهش دهد.واژه های کلیدی: فشار خون، فعالیت های صنعتی، آلودگی صوتی


مشخصات

مشخصات

توسط: PARVIN NASSIRI, ALI MOHAMMAD ABBASI مجله: International Journal of Occupational Hygiene سال انتشار: 2009 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 14 تعداد صفحات متن ترجمه: 15 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۵/۲۶ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: کنش متقابل آلودگی صدا و فشار خون در کارخانه های نساجی استان ایلام، ایران حجم: 351.80 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 14000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: The Interaction of Noise Pollution and Blood Pressure in a Textile Factory in Ilam, Iran

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهنویز یکی از عوامل محرک تنش زا می باشد که افراد باید در زندگی روزمره شان، به خصوص در کشورهای توسعه یافته ای که در آن مدل های سازمان اجتماعی و اقتصادی، توسعه فناوری و رشد جمعیت عامل کلیدی برای افزایش آلودگی صدا می باشد، باید با آن مقابله نمایند [1،2].در واقع، آلودگی صدا به عنوان یک خطر جدی برای سلامتی  شناخته شده است[3]. خطرات سلامتی مرتبط با صدا باعث آسیب به بشریت اعم از جنون و مرگ می شود [4]. مشکلات خواب ناشی از نویز و تاثیر آن بر خلق و عملکرد روز بعد، بخشی از هر زندگی طبیعی می باشد. با این حال، در برخی موارد، مشکلات خواب یا اختلال خواب ممکن است از نظر بالینی به عنوان عملکرد جسمی، روانی، و اجتماعی نرمال معنادار بوده و آنها را مختل نماید. علاوه بر این، تاثیری مانند زیاد شدن فشار خون به سبب قرار گیری در معرض نویز می تواند تا حد زیادی تعادل حیاتی طبیعی را تنزل بخشد [5]. استرس بلند مدت ناشی از صدا می تواند خون از طریق افزایش هورمون های استرس گردشی منجر به اختلال در تنظیم فشارشود: آندرنالین، غیر آندرنالین [6]. از سوی دیگر، افزایش فشار خون نیز می تواند منجر به شیوع و مرگ توسط بیماری های قلبی عروقی شود [7].اختلالات مربوط به صدا در کارگران در معرض آن شناسایی شده و منجر به مفهوم بیماری های صوتی ارتعاشی شده است(VAD). بررسی شیوع VAD در کارگران صنایعی که در آن صدا غالب است، اهمیت ویژه ای دارد (به عنوان مثال، هواپیما و کارخانجات نساجی) [8].برای کسب بینشی بیشتر در رابطه بین قرار گیری در معرض نویز  و تاثیر تندرستی بالقوه آن، یک تحقیق توصیفی تحلیلی به منظور برآورد اثر متقابل آلودگی صوتی بر فشار خون در میان کارگران یک کارخانه نساجی انجام شد.جدول 1. مقادیر (توزیع فراوانی و درصد) فشار خون در کارگران گروه مورد مطالعه توسط گروه های مورد مطالعهپارامتر گروه نمونهگروه شاهدتعداددرصدتعداددرصدفشار خون انقباضینرمال(140 )مرزی(159-141)بالا(160 )728188.99.871.2329-196-67-36-33مجموع 8110030100مجموع فشار خون انبساطینرمال(140 )مرزی(159-141)بالا(160 )737190.128.641.24291-96.736.33-مجموع 8110030100
 


جدول 2. توزیع میانگین ​​و فراوانی پارامترهای جمعیتی در میان کارگران توسط گروه های مورد مطالعه

متغیرنمونه Nمیانگینانحراف استانداردF%TDf%نتیجهسنS*1C*2813030.5728.036.73.10.0822.2172.870.03Sتعداد فرزندS1C281300.8270.4164.764.620.0341.40.1090.16NSسابقه کارS1C281306.976.261.281.720.190.8261.540.42NSمدت کار در شغل قبلیS1C281300.450.63.740.930.3348245.660.63NSمدت کار به جز کار اصلیS1C281306.170.6683.1140.70001.8-1090.07NS(رفتار) سیگار کشیدنS1C281301.620.8018.093.540.061.6696.630.24NSسابقه مصرف سیگارS1C281301.501.1014.511.023.141.6661.960.6NSسابقه مصرف سیگارS1C281301.221.27.640.004.0940.0351.740.97NSسابقه پزشکی خانوادگیS1C2813024.1223.575.210.620.430.962.090.37NSفشار خون انقباضیS1C28130117.72115.46.551.440.230.6964.260.49NSفشار خون انبساطیS1C2813078.4973.557.564.190.043.260.10.001SقدS1C28130176.48174.0610.610.040.831.5446.090.12NSوزنS1C2813075.4671.6312.660.060.801.4744.960.14NS
 


* مورد=s** شاهد=cمواد و روش هامطالعه مقطعی بر روی 111 نفر از یک کارخانه نساجی در استان ایلام واقع در غرب ایران انجام شد. گروه نمونه شامل 81 کارگری می باشد که در معرض یک محیط پر صدا قرار داشته و به طور تصادفی انتخاب شدند. علاوه بر این، 30 کارگری که در معرض سطح فشار صوت پایین تر قرار گرفتند نیز به عنوان گروه شاهد معرفی شدند. پرسشنامه شامل دو بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیتی و بخش دوم شامل سوالات فنی از قبیل فشار خون انقباضی و انبساطی بود. پرسشنامه نیز شامل سطح  فشار صوت در فرکانس های مختلف بود. بر اساس نظر سنجی های مشابه، نظرات کارشناسان و آزمونهای آماری از جمله روش دو نیمه کردن و بازآزمایی، اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه تایید شد(0.85= α).در دو مرحله، فشار خون انقباضی و انبساطی توسط پزشک معالج و پرستاران اندازه گیری شد. در ابتدا، هر کارگر توسط پزشک مورد معاینه قرار گرفت و سپس، پس از این که فرد به مدت 15 - 20 دقیقه به پشت خوابید، 3 بار فشار خون وی در فواصل 5 دقیقه اندازه گیری شد. در جلسه دوم، معاینه فوق توسط شخص دیگری انجام شد.در شرایط مشابه، نبض هر کارگر برای 1 دقیقه توسط ضربان شریان اصلی شمارش شد.


 برچسب ها: 

ISI

Paper

Papers

Article

فشار خون

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

آلودگی صوتی

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

مقاله انگلیسی

Persian Paper

Blood pressure

خرید ترجمه ISI

Noise pollution

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

فعالیت های صنعتی

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

ترجمه مقاله پزشکی

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

دریافت مقاله پزشکی

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI پزشکی

Industrial activities

دانلود مقاله جدید ISI

ترجمه مقاله ISI پزشکی

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله رایگان ISI پزشکی

خرید ترجمه مقاله پزشکی

دانلود ترجمه ISI پزشکی

دانلود رایگان مقاله ISI

Translate English Paper

مقالات رایگان ISI پزشکی

دریافت مقالات ISI پزشکی

دانلود مقالات رایگان ISI

مقاله انگلیسی جدید پزشکی

خرید ترجمه انگلیسی پزشکی

فروش ترجمه انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

Translate English Article

ترجمه مقاله انگلیسی پزشکی

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

Translate Paper in English

مقالات معتبر انگلیسی پزشکی

ترجمه مقالات انگلیسی پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ISI پزشکی

دانلود مقالات رایگان ISI پزشکی

Translation of Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی جدید پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی جدید پزشکی

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی پزشکی

Translation of Article in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه پزشکی

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018