مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing

AbstractThe main purpose of this study is to illustrate how, within the nursing profession, work ability can be deteriorated by a job alienation mechanism which acts differently according to age.

From the total number of nurses participating in the NEXT Study, a sample of 27,146 nurses was selected. In addition to age, bJob demandsQ, bJob controlQ and bHarassment at workQ were considered as determinants of job alienation. bOvercommitmentQ, bUncertainty about patients’ treatmentQ and bWork meaningQ were used as symptoms of job alienation. Finally, bWork Ability IndexQ (WAI) was employed as the outcome variable. A structural equation model was used to test the job alienation hypothesis. The model demonstrated a good fit with the data. Overcommitment, uncertainty about patients’ treatment and work meaning had a direct effect on WAI. High job demands, high harassment at work, low job control and age had both direct and indirect effects (via overcommitment, uncertainty about patients’ treatment and work meaning) on WAI. Low work ability in older nurses is due to ageing and to an increase in overcommitment yielded by perceived high demands, low job control and high harassment at work. On the contrary, among the nurses under 50 years old, decrease of WAI turned out to be more associated with higher uncertainty about patients’ treatment and lower work meaning, which both affect the possibility to reach more professional competence and develop occupational expertise.Keywords: Nursing; Job alienation; Aging; Work ability; Structural equation modelingچکیده فارسیهدف اصلی این مقاله آگاهی از این موضوع است که در حرفه پرستاری،‌ از خودبیگانگی شغلی با توجه به سن،‌ باعث تضعیف و تخریب قابلیت های کاری میشود. از مجموعه پرستارانی که در بررسی مورد نظر شرکت کردند یک نمونه 27146 تایی از پرستاران انتخاب شدند. علاوه بر سن "تقاضای شغل"‌، " کنترل شغل" و "اذیت و آزار در محیط کار" بعنوان عوامل تعیین کننده از خودبیگانگی شغلی در نظر گرفته شدند. "تعهدات زیاد"،‌" عدم اطمینان در مورد درمان بیماران"‌و "‌معنای کار" بعنوان علائم ازخودبیگانگی شغلی استفاده شد. در نهایت شاخص های توان کاری (WAI) بعنوان متغیر خروجی استفاده شد. مدل معادله ساختاری برای آزمون فرضیه های ازخودبیگانگی شغلی استفاده شد. که این مدل متناسب با داده هاست. تعهد بالا،‌ عدم اطمینان در مورد درمان بیماران و مفهوم کار اثر مستقیمی بر شاخص توان کاری داشتند. تقاضای بالای شغل،‌ اذیت و آزار در محیط کار، کنترل پایین شغلی و سن هم اثرات مستقیم و غیرمستقیمی ( از طریق تعهد بسیار بالا،‌ عدم اطمینان از درمان بیمار و معنار کار) بر روی شاخصهای توان کاری داشتند. توانایی پایین کاری در پرستاران مسن تر ناشی از کهولت سن و افزایش تعهد حاصل از تقاضای بالای شغل، کنترل کم شغل و سختی کار است. در مقابل،‌ در بین پرستاران زیر50 سال، ‌کاهش شاخص توان کاری بیشتر بخاطر عدم اطمینان از درمان بیمار و بی معنی کار است که هر دو امکان دستیابی به توان شغلی بیشتر و پیشرفت تخصص شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد.کلید وا ژه ها: پرستاری از خودبیگانگی شغلی،  سالخوردگی ( کهولت)، توانایی کاری، مدل معادله ساختاری


مشخصات

مشخصات

توسط: D. Camerinoa, P.M. Conwaya, B.I.J.M. van der Heijden and others مجله: International Congress Series انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2005 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 6 تعداد صفحات متن ترجمه: 9 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۵/۲۶ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم حجم: 99.93 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 7000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمه

برطبق چارچوب تئوری ما، احساس از خودبیگانگی شغلی، ممکن است به عنوان یک اختلال تکراری در تصمیم گیری درکار، مورد ملاحظه قرار گیرد؛ به سبب فقدان زمان و اطلاعات مناسب برای پردازش کافی، که میتواند به احساس عدم مالکیت در ابعاد زندگی آینده و رفاه خود فرد منجر شود. تصمیم گیری آسیب دیده و تضعیف شده ممکن است در ارتباط با کار ناسازگار و شرایط سازمان رخ دهد، همچون اجتماع کاری ضعیف، تقاضاهای شغلی بالا و کنترل شغلی پایین، و میتواند به کاهش قابلیت کاری اشخاص و شرایط استخدام منجر شود که این امر میتواند به ترک زودرس حرفه بینجامد. بخصوص در پرستاری، از خودبیگانگی شغلی باید اجتناب شود، چرا که  فرآیند کمبود کارکنان پیش می آید که این روزها به شدت بر این حرفه تاثیرگذار است. ایجاد گرایش به شرایط شغلی خوب، یعنی وی‍ژگیها و رفتارهایی از کارمندان در مورد شرایط شغلی خودشان، برای از عهده برآمدن تقاضاهای بازار بیکاری،‌ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در طی گذر زمان، گزینه های کاری و زندگی اشخاص با سابقه تر میتواند طول عمر و بهبود بیشتری یابد. در مقابل، این عوامل ممکن است به عملکرد پایین منجرشود، که نشاندهنده تطبیق ضعیف مزد است و به امتناع سریع وی منجر میشود. بویژه محیط کاری نامناسب یک شخص، میتواند به علت فقدان رقابت منجر به فرسودگی و حالات روحی بد شود. در این میان، خودخوری برای آن کسانی که علاقمند به مطالعه روابط بین اضطراب و آسیب شناسی هستند یک مساله مهم است، چرا که شرایط از خودبیگانگی شغلی را توصیف میکند که همراه با خشم و رنجش شدید است.

از منظر زیست شناسی عصبی خودخوری ممکن است با اثرات تولید شده توسط هورمونها در اثر فقدان رشته های عصبی هیپوکامپوس (تشریح و تحکیم حافظه) ‌و همچنین با ترشح کاته کولامین ها با بیشترین خطر رویدادهای انفارکتوس مغزی یا قلبی در ارتباط باشد.

در مدل مورد نظر ما خودخوری یک نشانه مهم ازخودبیگانگی شغلی است و به عنوان یک فرضیه برای فاکتور خطرناک مهم برای شرایط شغلی و قابلیت کاری کاهش یافته، قلمداد میشود. علاوه براین،‌ ما فرض میکنیم که خودخوری اثرات منفی احتمالی است که با سن بالا میرود و ممکن است امنیت شغلی و اطمینان به توسعه امکانات شغلی را کاهش دهد.

تحلیل این مقاله با توجه به داده های حاصل از بررسی Next می باشد و عهده دار پاسخ به یکی از پرسشهای مهم Next است: " کدام گروه از پرستاران بیشتر در معرض خطر ترک زودرس حرفه خود هستند؟"

در این همکاری، ما آسیب پذیری مربوط به سن دررابطه با از خودبیگانگی شغلی و اثراتی راکه شرایط شغلی نامطلوب بر قابلیت کاری آینده از طریق ازخودبیگانگی شغلی میگذارد را مورد مطالعه قرار میدهیم.

3. روش ها

در شکل 1، مدل مطالعه نشان داده شده است. از تعداد کل پرستارانی که در بررسیNext  شرکت کردند (39689)، یک نمونه با تنها پرستاران خانم و متخصص تشکیل شد که از نه کشور اروپایی انتخاب شدند. (n=27,146).

شکل 1. نمودار مسیر از خودبیگانگی شغلی فرضی. پیکان نشان دهنده روابط تصادفی بین متغیرهای مدل می باشد. پیکان های منقطع اشاره ای به تاثیرات مستقیم تقاضای شغلی، کنترل شغلی و آذیت و آزار در محیط کار در ارتباط با توانایی شغلی دارند.

توزیع پرستاران در نمونه ما، بیشتر در گروه سنی 30 تا 49 سال بود. در محدوده (19-71) احساس از خودبیگانگی شغلی توسط "تقاضاهای شغلی" ، "کنترل شغلی" و "اذیت شغلی" (تولید شده توسط گروه Next) سنجیده شد، درحالیکه نشانه های ازخودبیگانگی شغلی توسط "تعهد بسیار زیاد"، "عدم اطمینان از درمان بیماران" و "معنای کار" تعیین شد. تعهد بسیار زیاد به عنوان سنجشی از "خودخوری" مورد استفاده قرار گرفت، همانطور که این ایده، توسط محتویات این مقیاس به خوبی توصیف شد. "اذیت شغلی" در محل "پشتیبانی اجتماعی" با هدف بیشینه کردن قدرت پیش بینی این مدل به کار گرفته شد. (در مدل اصلی تقاضا – کنترل – پشتیبانی) نهایتا "شاخص قابلیت کار" به عنوان سنجش متغیر خروجی مورد استفاده قرار گرفت. ارتباط بین شاخص قابلیت کار و سن و تغییرپذیری بیشتر درجات شاخص قابلیت کار در میان کارگران پا به سن گذاشته بطور گسترده مورد شناسایی قرار گرفت . ویژگیهای روان سنجی روش مختصر WAI که در این مطالعه استفاده شده در مطالعات هاسل هورن و همکارانش  قابل دسترسی است. برای نشان دادن عمومیت سن برای بدترین رده های نمره، همه متغیرهای مطالعه به (یک چهارم) ‌رده بندی شد. تحلیل چندین نمونه (WSA)  با استفاده از LISREL 8.30 انجام شد تا تغییرات مربوط به سن در احساس ازخودبیگانگی شغلی مورد بازرسی قرار گیرد.


 برچسب ها: 

ISI

Aging

Paper

Papers

Nursing

Article

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

ترجمه مقاله

Work ability

توانایی کاری

دریافت مقاله

مقاله انگلیسی

Persian Paper

Job alienation

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

ترجمه مقاله پزشکی

سالخوردگی ( کهولت)

مدل معادله ساختاری

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

دریافت مقاله پزشکی

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI پزشکی

دانلود مقاله جدید ISI

ترجمه مقاله ISI پزشکی

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله رایگان ISI پزشکی

خرید ترجمه مقاله پزشکی

دانلود ترجمه ISI پزشکی

دانلود رایگان مقاله ISI

Translate English Paper

مقالات رایگان ISI پزشکی

دریافت مقالات ISI پزشکی

دانلود مقالات رایگان ISI

مقاله انگلیسی جدید پزشکی

خرید ترجمه انگلیسی پزشکی

فروش ترجمه انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

Translate English Article

ترجمه مقاله انگلیسی پزشکی

پرستاری از خودبیگانگی شغلی

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

Translate Paper in English

مقالات معتبر انگلیسی پزشکی

ترجمه مقالات انگلیسی پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

Structural equation modeling

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ISI پزشکی

دانلود مقالات رایگان ISI پزشکی

Translation of Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی جدید پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی جدید پزشکی

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی پزشکی

Translation of Article in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه پزشکی

مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015