مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶

نقش افسردگی عمده، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه The role of major depression in neurocognitive functioning in patients with posttraumatic stres sdisorder

AbstractBackground: Posttraumatic stress disorder (PTSD) and major depressive disorder (MDD) frequently co-occur after traumatic experiences and share neurocognitive disturbances in verbal memory and executive functioning. However, few attempts have been made to systematically assess the role of a comorbid MDD diagnosis in neuropsychological studies in PTSD.

Objective: The purpose of the current study is to investigate neurocognitive deficits in PTSD patients with and without MDD. We hypothesized that PTSD patients with comorbid MDD (PTSDMDD) would have significantly lower performance on measures of verbal memory and executive functioning than PTSD patients without MDD (PTSDMDD).

Method: Participants included in this study were 140 treatment-seeking outpatients who had a diagnosis of PTSD after various single traumatic events and participated in a randomized controlled trial comparing different treatment types. Baseline neuropsychological data were compared between patients with PTSD MDD (n84) and patients with PTSDMDD (n56).

Results: The PTSDMDD patients had more severe verbal memory deficits in learning and retrieving words than patients with PTSD alone. There were no differences between the groups in recall of a coherent paragraph, recognition, shifting of attention, and cognitive interference.

Conclusions: The results of this study suggest that a more impaired neurocognitive profile may be associated with the presence of comorbid MDD, with medium-sized group differences for verbal memory but not for executive functioning. From a clinical standpoint, being aware that certain verbal memory functions are more restricted in patients with comorbid PTSD and MDD may be relevant for treatment outcome of traumafocused psychotherapy.

Keywords: neuropsychology; cognitive functioning; PTSD; major depressive disorder; comorbidityزمینه: اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) و اختلال افسردگی عمده (MDD) اغلب اوقات همزمان با هم و بعد از تجارب آسیب زا بروز می کند و در بهم ریختگی های عصبی نیز، در فاکتور حافظه کلامی و عملکرد اجرایی نقش مشترک دارند.  به هر صورت، تلاش مختصری در ارزیابی منظم نقش تشخیص MDD همراه، در مطالعات عصب شناختی در مورد افرادی با عارضه PTSD، صورت گرفته است.

هدف: هدف این تحقیق، بررسی کاستی های عصب شناختی در بیماران PTSD همراه با و یا بدون MDD می باشد. ما فرض را بر این گذاشتیم که بیماران PTSD با MDD همراه (PTSD+MDD) به طور مشخص، کارایی  پایین تری در حافظه کلامی و عملکردهای اجرایی نسبت به بیماران PTSD بدون MDD همراه (PTSD-MDD)  از خود نشان می دهند.

روش: بیماران شرکت کننده در این تحقیق شامل 140 نفر بیمار سر پایی می باشد  که یک نشانه از اختلال PTSD را بعد از بروز یک سانحه ساده آسیب زا داشته اند  و در گروه کنترل، در انواع مختلف درمان شرکت کرده اند.

اده های پایه عصب روان  شناسی (اعصاب و روان )،  بیماران با PTSD+MDD (n=84) و بیمارانی با PTSD-MDD (n=56) را با هم مقایسه کرده است.

نتایج: بیماران PTSD+MDD دارای کاستی های حافظه کلامی شدیدتر، در یادگیری و بازیابی کلمات، نسبت به بیماران با عارضه  PTSD هستند. هیچ تفاوتی میان دو گروه در یادآوری یک پاراگراف منسجم، تشخیص و تغییر میزان توجه و تداخل های  شناختی وجود ندارد.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان میدهد که، بروز   MDDهمرا ه،  با مشخصه های  عصبی با آسیب دیدگی بیشتر، ارتباط دارد البته در این بین  تفاوت هایی در مورد فاکتور حافظه کلامی و نه  در مورد  فاکتور عملکردهای اجرایی وجود دارد. از نقطه نظر بالینی، آگاهی نسبت به عملکردهای مشخص حافظه کلامی در افرادی با PTSD و MDD همراه محدودتر می باشد و می تواند با نتایج درمانی ضایعه روحی، که عمدتا بردرمان  روانی متمرکز است، مرتبط باشد.کلمات کلیدی: عصب شناختی، شناختی،PTSD- اختلال افسردگی عمده- همراهی


مشخصات

مشخصات

توسط: Mirjam J. Nijdam, Berthold P. R. Gersons, and Miranda Olff مجله: European Journal of Psychotraumatology انتشارات: Coaction سال انتشار: 2013 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 7 تعداد صفحات متن ترجمه: 10 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۵/۲۶ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: نقش افسردگی عمده، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه حجم: 119.00 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 9000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: The role of major depression in neurocognitive functioning in patients with posttraumatic stres sdisorder

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اختلالات افسردگی عمده (MDD)، پیامدهای مشترک بعد از تجربه یک سانحه آسیب زا، به حساب میایند و دارای هم پوشانی قابل توجه در نشانه شناسی میباشند. بهم ریختگی های  خواب، علاقه به انجام فعالیت های روزانه را کاهش می دهد و تمرکز حواس آسیب دیده، نشانه های اشتراکی این دو اختلال  در DSM-IV  میباشد..بنابراین جای تعجب نیست که بگوییم گستره این اختلالات بسیار زیاد است تقریبا 50 % از بیماران PTSD دارای علایم بیماری MDD نیز هستند. بعضی از محققان نشانه هایی را تشخیص داده اند که مثل افسردگی همراه، ساختارهای PTSD را منعکس می کند، در حالیکه دیگر محققان سعی  در جداسازی نشانه های اصلی بیماری PTSD از دیگر نشانه های بی قراری داشته اند. مطالعات عصب شناسی به طور مداوم ، بهم ریختگی در تمرکز حواس و توجه مستمر را،  در جمعیت های مختلف با عارضه PTSD به اثبات رسانده اند، درست مثل کاستی های ثابت درحافظه کلامی و عملکردهای اجرایی. افسردگی عمده در خود دارای ارتباطاتی با کاستی های عصبی است که اغلب اوقات در انعطاف پذیری ذهنی، کنترل و پردازش های  سخت،  خود را نشان می دهد. این بهم ریختگی های عصبی را می توان به روشی اندازه گرفت که در آن مشکلاتی که بیماران  در طول روز با آن روبه رو هستند،  را با دقت  تخمین می زند،  مثل یادآوری لیست خرید، خلاصه سازی کلماتی که از رادیو شنیده اند، مهار اطلاعات نامربوط زمانیکه درحال انجام یک کار مشخص هستند، و نهایتاً انجام چند کار بطور همزمان.در جمعیتPTSD، تلاش های مختصری جهت ارزیابی منظم نقش تشخیص اختلال افسردگی عمده با  (MDD)  همراه در مطالعات عصب شناسی صورت گرفته است. بنابراین در این مطالعات، میزان  شدت بروز علایم بیماری افسردگی به جای تشخیص آن مورد بررسی قرار گرفته است، اغلب  تعداد افراد گروه نمونه در این مطالعات، بسیار کم بودند، بنابراین دارای ریسک افزوده در یافته های مثبت و منفی می باشند. ساپچیوالا و دیگران،  نقش نشانه های افسردگی را در عملکرد عصبی سربازان سابقه دار جنگ ویتنام مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند، البته سربازانی که از عارضه PTSD مزمن رنج می برند و به  این نتیجه رسیده اند که نشانه های افسردگی رابطه منفی با عملکرد ذهنی دارد، اما هیچ رابطه ای با  سطح دقت ندارد.تحقیق اخیر در مورد پناهجویان نیز تاکید می کند که در آنان  کاستی های حافظه کلامی به طور خاص، و نه دیگر کاستی های عصبی -روانی ، مرتبط با نشانه های افسردگی در  افراد PTSD می باشد. در هر صورت تجزیه و تحلیل  مطالعات صورت گرفته بر روی عملکرد اجرایی در افراد PTSD نشان میدهد که  توجه تقسیم شده و حافظه کاری به طور چشمگیری با شدت نشانه های افسردگی همراه در افراد PTSD مرتبط می باشد در حالیکه توجه انتخابی و تداخل های شناختی  این ارتباط را ندارند.هدف از مطالعه اخیر، بررسی کاستی های عصبی در بیماران PTSD با MDD  همراه و یا بدون MDD می باشد. دانش بیشتر درباره این کاستی ها می تواند به ما کمک کند که بفهمیم آیا PTSD و MDD همراه بخشی از یک ساختار مشابه هستند و یا ارتباط بالینی بالقوه ای با درمان PTSD دارند.آزمایشات عصبی در این تحقیق، براساس  مشکلات روزانه ای است  که بیماران PTSD و MDD با آن مواجه هستند. براساس مطالعات صورت گرفته ، ما فرض را بر این می گیریم که  بیماران PTSD با  MDD همراه به طور مشخص، کار آیی  پایین تر ی  در تست های حافظه کلامی و عملکرد اجرایی نسبت به بیماران PTSD بدون MDD همراه دارند.شرکت کنندگان در این تحقیق 140، بیمار سرپایی بودند که نشانه ای از  بیماری PTSD را  بعد از یک سانحه  آسیب زا داشته اند و به دنبال درمان به مرکز پزشکی دانشگاه آمستردام مراجعه کرده اند. این مرکز  با شرکت کنندگان توافق کرد که در یک کار آزمایی بالینی به صورت تصادفی شرکت کنند،  تا تاثیر دو نوع درمان متمرکز بر روی آسیب های  روحی بعد از سانحه را  با هم مقایسه کنند. جزئیات بیشتر درباره کار آزمایی بالینی در جایی دیگر توضیح داده شده است.گروه بیمار  PTSD+MDD متشکل از  48 نفر است که نشانه های اختلال افسردگی عمده  را در  رفتارهای پایه داشتند و گروه PTSD-MDD متشکل از 56 نفراست  که نشانه های اختلال افسردگی عمده  را دررفتارهای  پایه  خود بروز نداده اند. در این مقاله، ما داده های مربوط به ارزیابی اولیه را گزارش کرده ایم که قبل از انتخاب تصادفی بیماران و دریافت راهکارهای درمانی  بر روی آنان صورت گرفته است.معیارهای گنجانده شده در این تحقیق  عبارتند از 1- تشخیص PTSD براساس  DSM-IV 2- یک سانحه  ساده همراه با آسیب  روحی که منجر به گسترش PTSD شده و در زمان تحقیق متوقف شده است3- دامنه سنی بین 18 تا 65 سال4 - استاد زبان هلندی -معیارهای موجود عبارتند از 1- خودکشی حاد 2 - MMD شدید  یا سوء مصرف الکل براساس DSM-IV 3- اختلال روانی در طول زندگی براساس  SCID-IL 3- اختلال شخصیت شدید براساس غربال گری های  SCD-IL و DSM-IV.( در صورتی جز گروه بیماری های حاد دسته بندی

می شوند که علایمی  بیشتر از علایم مورد نیاز جهت تشخیص بیماری را نشان دهند و اختلال به طور مداوم و در چندین حوزه عملکردی بیمار در طول یک دوره طولانی مدت در زندگی وی اثر گذاشته باشد) به  بیماران با سابقه تجارب اولیه ناشی از یک سانحه   آسیب زا  اجازه داده می شود تا در این آزمایش شرکت کنند ، بیمارانی که به طور موازی تحت درمان دارویی  قرار دارند، به  یک رژیم ثابت برای حداقل 4 هفته نیاز دارند البته قبل  از اینکه وارد فرایند تحقیق گردند.اقداماتاقدامات بالینیتشخیص PTSD، به کمک یک مصاحبه ساختار ی  با بیمار تعیین می شود که در این مصاحبه معیارهای DSM-IV را برای  تشخیص  PTSD به کار می برند تا میزان تکرار و شدت آن را اندازه گیری کنند. تشخیص MDD و تشخیص دیگر بیماری های روان پریشی همراه، با کمک یک مصاحبه ساختاری بالینی برای اختلالات DSM-IV صورت میگیرد. نسخه هلندی پرسشنامه مربوط به میزا ن  تاثیر گذاری سانحه  ( نسخه  تجدید نظر شده) در قالب گزارش شخصی بیمار  از شدت علایم بیماری PTSD مورد استفاده قرار می گیرد. علیرغم نسخه اصلی تجدید نظر شده این مقاله که در آن گروههای  از 0 تا 4 به کار گرفته شده اند،  این IES-R هلندی، میزان تکرار هر آیتم را در هفته های قبل از انجام آزمایش   به صورت عدد 0 ( هرگز مشاهده نشده) 1(بندرت ) 3(بعضی وقت ها) و 5( اغلب اوقات) مشخص کرده  است، اما حساب امتیازات کلی PTSD(از 0 تا 110) شامل مجموع امتیازات میباشد.


 برچسب ها: 

ISI

PTSD

مراهی

Paper

شناختی

اختلال

Papers

Article

Articles

مقاله ISI

عصب شناختی

دانلود ISI

comorbidity

ترجمه مقاله

افسردگی عمده

دریافت مقاله

Persian Paper

مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI

Persian Article

neuropsychology

ترجمه مقاله ISI

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

ترجمه مقاله پزشکی

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

دریافت مقاله پزشکی

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI پزشکی

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله ISI پزشکی

cognitive functioning

دانلود مقاله جدید ISI

مقاله رایگان ISI پزشکی

خرید ترجمه مقاله پزشکی

دانلود ترجمه ISI پزشکی

مقاله انگلیسی با ترجمه

Translate English Paper

مقالات رایگان ISI پزشکی

دریافت مقالات ISI پزشکی

دانلود رایگان مقاله ISI

مقاله انگلیسی جدید پزشکی

خرید ترجمه انگلیسی پزشکی

فروش ترجمه انگلیسی پزشکی

دانلود مقالات رایگان ISI

ترجمه مقاله انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

Translate English Article

مقالات معتبر انگلیسی پزشکی

ترجمه مقالات انگلیسی پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی پزشکی

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

Translate Article in English

دانلود رایگان مقاله ISI پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود مقالات رایگان ISI پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی جدید پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی جدید پزشکی

PTSD; major depressive disorder

Translation of Paper in English

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پزشکی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

دریافت مقاله انگلیسی رایگان پزشکی

Translation of Article in English

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه پزشکی

مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
پرواز با اتومبیل پرنده: اتومبیل تی‌اف-ایکس مجوز پرواز گرفت
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
جشن کریسمس در نقاط مختلف جهان (+عکس)
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
بازیافت ماشین های قدیمی به روشی نو!
گزیده های وبگردی و اخبار جذاب
لوکس ترین خودروهای دنیا در نمایشگاه اتومبیل لس آنجلس (+عکس)
گزیده های پر بیننده ترین اخبار روز و هفته
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015