مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

طراحی و تحلیل یک مدل وقفه (تعطیلی) برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی Design and Analysis of a Vacation Model for Two-Phase Queueing System with Gated Service

AbstractThis paper mainly deals with a two phase service queueing model with gated service vacation. In this gated service vacation model, only those customers who are present in the queue when the server starts a batch mode service are taken into the batch. We have derived probability generating functions of the system size and the orbit size. We have investigated the conditions under which the steady state exists. Some useful performance measures are also obtained. The service to further arrivals is deferred until the server completes the second phase individual service to the batch. Based on the numerical calculations and graphical representations it reveals the fact that this type of modelling helps in analyzing certain situations in which customers require service in two stages of which the first stage of service is essentially of gated type.Keywords: Busy cycle, Service cycle, Gated service, Queueing Model, Vacation, Multiple serverچکیده فارسیاین مقاله عمدتاً در ارتباط با مدل صف بندی خدمات دو فازی با وقفه خدمات ورودی است. در این مدل وقفه خدمات ورودی، تنها آن مشتریانی که در هنگام شروع خدمات حالت دسته ای سرور در صف حاضر هستند در دسته قرار می گیرند. ما توابع تولید احتمال اندازه سیستم و اندازه مدار را مشتق نموده ایم. ما شرایطی را بررسی کرده ایم که تحت آن شرایط حالت ثابتی وجود دارد. چندین مقیاس عملکرد مفید نیز بدست آمده اند. خدمات برای ورود های بعدی تا زمانی سرور دومین فاز خدمات فردی برای دسته را تکمیل کند به تعویق می افتند. بر اساس محاسبات عددی و نمودهای تصویری، این حقیقت آشکار می شود که این نوع مدلسازی در تحلیل موقعیت های معینی کمک کننده است که در آنها مشتریان به خدمات در دو فاز نیاز دارند که مرحله اول خدمات اساساً سرویس ورودیه ای است.واژگان کلیدی: چرخه مشغولی، چرخه سرویس (خدمات)، خدمات ورودی، مدل صف بندی، وقفه، چند سروری (چندین سرور)


مشخصات

مشخصات

توسط: K. Ramyaa, S. Palaniammal, C. Vijayalakshmi مجله: Procedia Computer Science انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2015 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 6 تعداد صفحات متن ترجمه: 9 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۸ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: طراحی و تحلیل یک مدل وقفه (تعطیلی) برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی حجم: 335.75 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 9000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Design and Analysis of a Vacation Model for Two-Phase Queueing System with Gated Service

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهدر این مقاله ما سیستم صف بندی دو فازی را با سرویس ورودی و وقفه های چندین سرور مورد مطالعه قرار می دهیم. سیاست سرویس ورودی که در مدل فعلی تحت مراقبت در نظر گرفته می شود از آن نظر استثنایی است که مکانیسم ورودی دار شدن سرور تا زمانی دوام خوئاهد آورد که سیستم خالی شود که پس از آن به سرور اجازه داده می شود تا اوقات وقفه داشته باشد. در موقعیت های معینی انجام سرویس حالت ذسته ای برای آن مشترینی ضروری است که در سیستم در آغاز خدمات دسته ای حاضر هستند. ابتدا مشتریان به اتاق انتظار وارد می شوند. در اتاق خدمات به آن ها خدمت رسانی می شود. وقتی اتاق خدمات خالی می شود، تمام مشتریانی که در اتاق انتظار بوده اند و بصورت فردی به آن ها خدماتی ارائه شده به اتاق خدمات انتقال داده می شوند. در چنین دوره های انتقال مشتری از اتاق انتظار، یک شماره تصادفی از مشتریان سربار نیز به اتاق خدمات اضافه شده است.نشانه گذاری

N= اندازه سیستم در آغاز خدمات دسته ای

N1= اندازه سیستم در پایان خدمات دسته ای

N2= اندازه سیستم زمانی که سرور دومین فاز خدمت رسانی به دسته را به اتمام می رساند.

M= تعداد مشتریانی که در عرض خدمات رسانی دسته ای وارد شده اند.

X= تعداد کل ورودها زمانی که سرور در حالت سروریس فردی در عرض یک چرخه سرویس است.

Y= تعداد ورودها≥ 1 در عرض وقفه

B(t)= زمان خدمات دسته ای

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

V(t)= زمان وقفهمدل ریاضیاتییک سیستم صف بندی وقفه خدمات دو فازی سرور منفرد را در نظر بگیرید که در آن مشتریان طبق فرایند پواسون با پارامتر λ وارد می شوند. به مشتریان در حالت دسته ای در اولین فاز با متابعت از سیاست خدمات ورودی دار شده خدمت رسانی می شود. در زمان تکمیل خدمات حالت دسته ای، سرور شروع به خدمات رسانی به مشتریان همان دسته به رعایت نظم صف اول وارد شده اول خارج می شود، می کند. پس از اتمام خدمت رسانی به دسته سرور سریعاً به اولین فاز برمی گردد و شروع به خدمت رسانی به سرویس دسته ای بعدی می کند و این کار را زمانی انجام می دهد که حداقل یک سیکل وقفه داشته باشد.چرخه سرویس – وقفه زمانی میان آغاز دو خدمت دسته ای پشت سر هم، زمانی که دومین خدمات رسانی (سرویس) به سرعت پس از پایان فاز دوم سرویس رسانی به دسته ی اول شروع می شود.سیستم در حالت ثابت استاجازه دهید ، (نیاز به دانلود ترجمه) و (نیاز به دانلود ترجمه) به ترتیب اشاره به PGF های N، N1 و N2 داشته باشند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

Bk= P{K مشتری که در عرض وقفه وارد می شوند}

P(K مشتری که در عرض j امین وقفه وارد می شوند)

از اینرو P(K مشتری در پایان وقفه در سیستم وجود دارند)

با ترکیب تمامی معادلات با هم به فرمول های زیر می رسیمبا تکرار به معادلات زیر می رسیماجازه دهید متغیر تصادفی QS اشاره به اندازه سیستم داشته باشد و این زمانی است که مشتری سیستم را پس از تکمیل خدمت رسانی به او ترک می کند. اشاره به PGF ی QS دارد. K اشاره به موقعیت مشتری تصادفی در دسته خود دارد.X1 – تعداد مشتریانی که پس از مشتری تصادفی خارج شده اند

X2 – تعداد ورود مشتریان که در عرض تکمیل خدمات فردی در دومین فاز رخ می دهد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.وقتی سرور اجازه ندارد بیکار باشد و هیچ گونه سرویس دسته ای وجود ندارد، به گونه ای که (نیاز به دانلود ترجمه) و . 1-2- مقیاس های عملکرد

در این بخش، ما برخی از مقیاس های مفید عملکرد سیستم را می آزماییم.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

(ب) تعداد مشتریان مورد انتظار در سیستم

توزیع حالت ثابت حالت سرور با فرمول زیر داده شده استجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


 برچسب ها: 

ISI

وقفه

Paper

Papers

Article

Articles

Vacation

مقاله ISI

دانلود ISI

Busy cycle

چرخه مشغولی

ترجمه مقاله

خدمات ورودی

مدل صف بندی

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

Persian Paper

مقاله انگلیسی

Service cycle

Gated service

خرید ترجمه ISI

Queueing Model

Persian Article

ترجمه مقاله ISI

Multiple server

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

دریافت مقالات ISI

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

مقاله ISI کامپیوتر

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

چرخه سرویس (خدمات)

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله کامپیوتر

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

مقاله انگلیسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه

چند سروری (چندین سرور)

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

دانلود رایگان مقاله ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Article

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

Translation of Paper in English

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018