مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

اختلاف آراء در فروش مال الرهانه

چکیدهماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.


نمای مطلب

فصلنامه حقوق ‌مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ دوره ٣٧ شماره ٣ پاییز ١٣٨٦ صفحات ٢٩٢ ٢٦٧
اختلاف آراء در فروش مال الرهانه
دکتر پژمان محمّدی‌ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید صفیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مقدمه
پس از ان که عقد رهن صحیحا بسته شد راهن‌ نمی‌تواند جز با اجازه مرتهن در مال‌الرهانه تصرفاتی که منافی با حق مرتهن باشد به عمل آورد از آنجا که چنین حکمی متکی به نص قانونی است ‌ماده ٧٩٣ قانون مدنی‌ ‌ حقوق‌دانان و محاکم قضایی در این زمینه متفق‌القول‌اند معهذا اینکه چه نوع تصرفاتی منافی حق مرتهن است‌ اختلاف ارایی را خاصه در بین محاکم دادگستری ایجاد کرده است‌ چون عقد رهن موجب خروج ملکیت از مالکیت راهن نمی‌شود و به علاوه‌ استمرار قبض شرط صحت معامله رهنی نیست ‌ماده ٧٧٢ قانون مدنی‌ ‌ معمولا طرفین عقد رهن‌ پس از انعقاد معامله رهنی و قبض مال‌الژهانه‌ مجددا مال‌الرهانه را در اختیار راهن قرار می‌دهند تا او بتواند از مال خود استفاده نماید از این رو تصژفاتی که راهن عملا می‌تواند نسبت به مال مرهون انجام دهد کم از وضعیت سابق بر عقد رهن نیست‌ با وجود این‌ تصژفات مادی راهن در صورتی‌که منافی با حق مرتهن باشد مثل تخریب مال‌الژهانه‌ به سهولت قابل احراز است و تغییرات جزیی نیز چندان محل مناقشه نیست‌ مع‌الوصف‌ تصرفات حقوقی مالک در مال‌الرهانه‌ که نمونه بارز آن فروش مال‌الژهانه است‌ در تشخیص تنافی با حقوق مرتهن اختلافاتی را دامن زده در واقع‌ محاکم قضایی در این زمینه خود را با مصالح اشخاصی مواجه می‌بینند و در اینکه چه مبنایی را برای جمع بین این مصالح انتخاب کنند راهن که گاه بدهکار دینی که عقد رهن برای تضمین بسته شده است‌ نیست‌ به دلایلی مال‌الرهانه را فروخته و در قبال دریافت ثمن معامله‌ تعهداتی را پذیرفته است خریدار مال مرهون که وجهی را پرداخت کرده است و به جای تملک موضوع معامله‌ شخصی را به عنوان مرتهن معارض خود می‌بیند که به واسطه مطالباتی که از بدهکار داشته مالی را برای وثیقه گرفته و حال با شخص ثالثی مواجه شده است‌ امّا جمع بین مصالح در صورتی‌که متکی به اصول و مقژرات قانونی نباشد خود مخالف با مصالحی است که این اصول و موازین قانونی برای محافظت از وضع شده است رای اصراری شماره هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که در این مقاله عمدتا به نقد و تحلیل ان می‌پردازیم‌ مغایر با موازین حقوقی و قویا مخدوش است‌ در مقابل‌ ارائی از دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است که در نوع خود جالب و از این جهت اشکال قانونی ندارند چون بررسی و تحلیل رای اصراری هیات عمومی دیوان‌عالی کشور مستلزم نقل رای است‌ در گفتار اول‌ خلاصه رای مذکور اورده می‌شود در گفتار دوم ضمن بررسی این رای ایراداتی که به الا رارد است‌ احصاء خواهد شد در گفتار سوم‌ برای نمونه‌ تعدادی از اراء دیوان‌عالی کشور که با تحلیل حقوقی بیع مال‌الژهانه مطابقت دارد ذکر می‌شود در پایان مقاله نیز نتیجه‌گیری مباحث ارائه خواهد شد کفتار اول ‌خلاصه رآی اصراری به موجب جریا ن به طرفیت خانم‌ به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به انجام مبایعه‌نامه مورخ واقع در بخش ثبت اصفهان‌ به دادگاه‌های عمومی شهرستان اصفهان تقدیم داده است‌ خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دانگ خانه مسکونی موضوع دادخواست را به مبلغ ٢١٠ میلیون ریال فروخته و چون با وصف مراجعات‌ حاضر به نقل و انتقال مورد معامله نشده و به ارسال اظهارنامه نیز توجهی ندارد تقاضای صدور حکم دایر بر الزام خواندگان به انتقال رسمی مورد معامله را دارد دادخواست تقدیمی به شعبه چهارم دادگاه عمومی اصفهان ارجام و تحت کلاسه ثبت می‌گردد با دادخواست و ضمائم مربوطه‌ خواندگان نیز دادخواست متقابلی تقدیم و توضیم می‌دهند مبایعه‌نامه استنادی بر روی فرم‌های چاپی و قبل از این که تکمیل گردد در بنگاه معاملات ملکی تنظیم گردیده و چون فاقد ارکان بیم است‌ تقاضای اعلام بطلالا انا را دارند تقابل نیز تحت کلاسه ثبت و با پرونده اصلی‌ تواما مطرح رسیدگی واقع می‌شود دادگاه رسیدگی‌کننده‌ پس از رسیدگی و با اعلام ختم دادرسی‌ ضمن احراز مالکیت رسمی خوانده ردیف اول و با ملاحظه این که مورد معامله قبل از انجام معامله‌ در رهن بانک ملی قرار داشته است‌ مطابق دادنامه‌های شماره با استدلال به اینکه انتقال رسمی مورد معامله‌ مستلزم فک رهن است و حسب بند مبایعه نامه خوانده مکلف شده است تمام دیون قبلی مورد معامله را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید خوانده ردیف اول دادخواست اصلی را به انتقال رسمی‌خانه موضوم مبایعه‌نامه توام با فک رهن از ان ملزم‌ و دعوی تقابل را مردود اعلام می‌نماید در اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه‌ پرونده به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره به این شرح رای دادگاه بدوی را نقض می‌کند: بر دادنامه تجدیدنظر خواسته این اشکال وارد است که ملک مورد دعوی در تاریخ وقوع عقد بیع و حتی صدور رای دادگاه در رهن بانک بوده و مادام که موافقت بانک مرتهن نسبت به ملک مورد معامله جلب نگردیده و یا فک رهن به عمل نیامده‌ الزام تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی ان مخالف مدلول ماده ٧٩٣ قانون مدنی است‌ علیهذا رای مزبور به علت مغایرت ان با قانون نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان ارجاع می‌شود پس از اعاده پرونده به دادگستری شهرستان اصفهان‌ این بار پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع و تحت کلاسه ثبت و مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد این دادگاه نیز پس از استعلام از بانک مرتهن که در ان موافقت با فک مال‌الژهانه را منوط به استیفاء تمام مطالبات خود دانسته است‌ به دادنامه شماره با استدلال به اینکه انتقال مال مرهون با حفظ حقوق رهنی مرتهن‌ منافی حق مرتهن نیست‌ با احراز اینکه بیع صحیحا واقع گردیده است‌ خوانده را به تنظیم سند رسمی به نام خواهانا ق همچنین فک مال‌ارهانه محکوم‌ ق دعوی تقابل را مردود اعلام می‌کند با ابلاغ دادنامه‌ محکوم علیه در مقام تجدیدنظر خواهی برامده و با تاکید بر بی‌اعتباری مبایعه نامه مورخ این که معامله مذکور با وصف در رهن بودن مورد معامله‌ صورت قانونی ندارد تقاضای نقض دادنامه را به عمل اورده و محکوم‌له نیز به شرحی که در جریان تبادل لوایح نوشته‌ ابرام دادنامه تجدیدنظر خواسته را خواستار شده است‌ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور وارد رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره با استناد به اینکه رای تجدید خواسته مستند به همان جهات و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر ان بوده است‌ موضوع را اصراری تشخیص و با توجه به ماده قانون ائین دادرسی مدنی سابق ‌١٣١٨ پرونده را جهت طرح در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به این هیات ارسال می‌کند هیات عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور پس از انجام مذاکرات ‌جلسات به موجب دادنامه اصراری شماره این شرح دادنامه شماره شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان را تایید و استوار می‌نماید: ‌نظر به اینکه به شرح دادخواست ابتدایی‌ خواهان‌ علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال‌ الزام انان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخ تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوی قرار داده است نظر به اینکه به ح بند ‌ شراط ضمنی معامله‌ فررشنده‌ پرداخت

تمام دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه مدارک لازم را به منظور تنظیم سند رسمی انتقال تعهد نموده است‌ و نظر به این که از جمله دیون مربوط به مورد معامله‌ دینی است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملی اصفهان به عنوان وام اخذ گردیده است‌ بنا به مراتب با لحاظ کیفیت طرح دعوی و تعهدات خوانده ‌تجدیدنظرخواه‌ دادنامه شماره شعبه ششم دادگاه عموس اصفهان که در عین حال‌ متضمّن الزام خوانده به فک رهن و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد با رعایت حقوق مرتهن و مقژرات ماده ٧٩٣ قانون مدنی منافات ندارد و با اقتضاء مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند و به اکثریت تایید و ابرام می‌شود ‌مذاکرات و آراء دیوان‌عالی کشور گفتار دوم ‌تحلیل و نفد رآی اصراری مشهور فقهای امامیه‌ بیع مال مرهون را منافی با عقد رهن می‌دانند و صحت چنین تصژفاتی را فقط به اجازه مرتهن یا فک مال‌الژهانه‌ منوط کرده‌اند به عقیده فقهای امامیه‌ چون عقد رهن‌ ماهیتا توثیق مال‌الژهانه‌ برای استیفاء مطالبات مرتهن‌ از محل مال‌الژهانه است‌ بنابراین‌ جز با ممنوعیت مالک از انجام تصژفات حقوقی که نمونه بارز ان بیع است‌ وثیقه کامل نخواهد بود ‌شهید اول محقق در این‌صورت‌ چون قانونا عقد غیرنافذ قبل از الحاق اجازه به آن‌ فی حد ذاته‌ فاقد اثر است‌ در در ماده قانون مدنی و تدارک خسارت قانونی در فرض جهل به رهن بودن مورد معامله نیست ‌ماده ٢٦٣ قانون مدنی‌ ‌ ا تعبیری که به عنوان موجود بی‌جان از عقد غیر نافذ کرده‌اند شهیدی دقیقا متضمّن همین معنی است مقررات قانونی مدنی نیز کاملا این موضوع را تایید واقع شده است‌ احصاء کرده ق حکم ماده ٢٤٧ قانونی مدنی نیز بع مال مرهونا را به شرط اجازه مرتهن صحیح و نافذ می‌داند بنابراین‌ تا وقتی که اجازه مرتهن تحصیل نگردیده و یا به نحوی از انحاء قانونی فک رهن به عمل نیامده است‌ نه بیع مال‌الژهانه صحیح است و نه اثاری که بیع صحیح دارد از جمله الزام به تنظیم سند رسمی بر ان بار می‌سود نظر مشهور فقهای امامیه‌ در باب عدم نفوذ بیع مال‌الرهانه که بر ان ادعای اجماع نیز شده است‌ اساسا از جانب حقوق‌دانان و محاکم قضایی‌ مورد متابعت قرار گرفته و

با رای رحدت رریه قضایی شماره هیات عموس دیوان‌عالی کشور تردید در این زمینه بی‌وجه است‌ معهذا پاره‌ای از حقوق‌دانان معتقدند چنانچه راهن‌ با حفظ حقوق رهنی مرتهن‌ مال‌الژهانه را به شخص ثالثی منتقل کند چنین معامله‌ای صحیح است و مالک را به انجام تعهدات ناشی از ان ماخوذ می‌سازد در نتیجه‌ منتقل الیه نیز می‌تواند الزام راهن را به انجام تعهداتی که به موجب این معامله به عهده گرفته است‌ از مرجع قضایی بخواهد به عبارت دیگر از انجا که هدف از انجام معامله رهنی‌ اعطاء تضمین معتبری از سوی راهن برای اطمینان از وصول مطالبات مرتهن است و تعلق مال مرهون به بدهکار نیز شرط صحت عقد رهن نیست‌ بنابراین‌ بیع مال‌الرهانه با تصریح به حفظ حقوق رهنی طلبکار منافی حق مرتهن نبوده و مرتهن‌ با رعایت همان مقرراتی که می‌توانست به طرفیت مالک اولیه از مال‌الژهانه استیفاء طلب نماید مجاز در مراجعه به انتقال گیرنده و نهایتا استیفاء مطالبات خود از محل مال‌الژهانه که موضوع بیع واقع شده است‌ خواهد بود بر این اساس‌ بیع مال‌الژهانه در صورتی که با شرط حفظ حقوق رهنی مرتهن توام باشد منصرف از حکم

نافذ محسوب گردد به شرس که در بند بعدی خواهد آمد تصریح به شرط هم بی‌اثر است ثانیا هر گاه این حکم که بیع مال مرهون‌ فی حد ذاته و بدون تعهد به تادیه مطالبات مرتهن‌ غیرنافذ است‌ قبول گردد حکمی که دادگاه های بدوی و هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به عنوان قدر مطلق آن را پذیرفته‌اند در این‌صورت‌ شرط مربوط به تادیه مطالبات مرتهن نیز که در ضمن مبایعه‌نامه مورخ جعل شده است‌ تبعآ غیر نافذ خواهد بود؛ زیرا بنا به قاعده وابستگی شرط به قرارداد اصلی و این که شرط اگر خود باطل نباشد لزوماً صحت‌ عدم نفوذ و بطلان آن وابسته به عقد اصلی است‌ تا زمانی که بیع مال‌الرهانه صحیح نگردیده و در حالت عدم نفوذ باقی است‌ شرط مندرج در آن نیز غیر نافذ است و مشروط علیه را ماخوذ

مشخصات

مشخصات

توسط: دکتر پژمان محمّدی تعداد صفحات: 26 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۴/۱۴ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018