مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلاف جامع

چکیدهباتوجه به افزایش پیچیدگی و تنوع مسائل استراتژیک در سازمان‌های امروزی، لاجرم مدل­های تحلیل و تصمیم‌گیرینیز بایستی جهت مواجهه با این پیچیدگی توسعه پیدا کند. نظر به­این مسئله، این مقاله درپی بهره‌گیری از روش‌های جامع­نگر سیستمی که دارای قابلیت خوبی در حل مسائل پیچیده و پویا هستند، برای جاری­سازی استراتژی­های سازمانی و پاسخگویی به برخی از نارسایی‌های موجود در روش‌ها و مدل­های اجرای استراتژی میباشد. باتوجه به اینکه هریک از متدلوژی­های سیستمی دارای محدودیت­هایی هستند، متامتدلوژی «سیستم مداخلات جامع» بهدلیل تمامیت آن و قابلیت بهره­گیری از ترکیب متدلوژی­­ها، برای تدوین نقشه‏راه اجرای استراتژی انتخاب شدهاست. نقشه‏راهپیشنهادی، بابکارگیری متدلوژیهای سیستمی، ضمن بسترسازی فرهنگی و یادگیری استراتژی در سازمان­، فرآیند اجرا و بخشی از تدوین و ارزیابی استراتژی­ها را روش­مند ساخته­است. همچنین‌این نقشه‏راه از طریق برقراری اجماع میان ذی‌نفعان و مجریان استراتژی به­آرامی توانسته فاصله میان لایه­های استراتژیک و عملیاتی را در سازمان ­کاهشدهد. برطبق مراحل پیاده‏سازی متامتدلوژی، ابتدا موانع اجرای استراتژی در سازمان­های عمومی بررسیشده، سپس دو متدلوژی پویایی‏های سیستم و متدلوژی سیستم­های نرم به­عنوان متدلوژی­های غالب انتخاب‌شده، بدین­صورت که با استفاده از متدلوژی سیستم­های نرم، استراتژیهای عملیاتی استخراج‌شده و با کمک متدلوژی پویایی‌های سیستم،اولویتبندی استراتژی‏ها و تخصیص منابع انجامشده‏، در مرحله آخر با پیاده­سازی متدلوژی سیستمهای نرم در یک سازمان عمومی، متامتدلوژی اجرا و گام‏های اولیه نقشهراه استخراج شده­­است. درپایان نقشه­راه اجرای استراتژی در طی ده گام و دو اقدام اصلی ارائه و به اعتبارسنجی آن پرداخته شده که بکارگیری ‏این نقشه­راه در سازمان­های عمومی منجربه تدوین برنامه عملیاتی و دستیابی­به سیستمی از شاخص­های عملکردی خواهدشد. 


نمای مطلب

نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلاف جامع

مقدمه

همواره یکی از چالش‌های مهم پیش روی مدیران ‌بویژه در سازمان‌های عمومی‌ ‌ اجرای استراتژی در سازمان‌هایشان می‌باشد مینتزبرک بیان می‌کند که بیش از استراتژی‌ها در مرحله اجرا با شکست مواجه می‌شوند ‌مدیران در سازمان‌های عمومی همواره با استراتژی‌ها و اهداف متعالی مواجه هستثد که درعمل دسترسی به آنها ناممکن و یا بسیار سخت است‌ برخی از محققین معتقدند که اجرایی نشدن استراتژی‌ها به دلیل وجود شکافی عمیق بین لایه‌های استراتژیک و عملیاتی در سازمان می‌باشد ‌ازاین‌رو همواره محققان بسیاری برای حل‌این مسئله دست بکارشده و برای رفع‌این شکاف و کم کردن فاصله بین لایه های استراتژیک و عملیاتی در سازمان خود از روش‌ها و مدل‌های مختلفی استفاده کرده‌اند ‌اما بیشتراین روش‌ها برای حل بخشی از مسائل استراتژیک بکارگرفته شده و تعداد کمی از آنها بصورت جامع مدیریت بر اجرای استراتژی‌ها را برعهده دارد که از جمله پرکاربردترین آن‌ها روش کارت امتیازی است‌ پلان و نورتون این روش را به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد در ابتدای دهه معرفی کردند که بعد از معرفی‌ سازمان‌های بسیاری برای اندازه‌گیری عملکردشان از این روش استفاده کردند ‌چند سال بعد آنها از این روش برای تدوین نقشه استراتژی در سازمان استفاده کردند و آن را به عنوان ابزاری برای مدیریت بر اجرای استراتژی معرفی کردند ‌ ‌ با وجود مزیت‌هایی که این روش نسبت به سایر روش‌ها در این حوزه کسب کرده‌ همچنان اجرای استراتژی‌ها در سازمان‌ها بندرت طی زمان‌بندی ارائه‌شده اتفاق می‌افتد درواقع می‌توان گفت داشتن نگاهی استاتیک‌ عدم توجه به بازخورد و تاخیر و همچنین نادیده گرفتن مدل‌های ذهنی افراد در تذوین و پیاده‌سازی استراتژی‌ها و عدم یادگیری در حین اجرا باعث می‌شود که اغلب مدیران در رسیدن به اهداف استراتژیک به‌ویژه در محیط سازمانی پیچیده و پویای آینده‌ ناکام شوند برای پاسخ به‌این

ناکامی‌ها در سال‌های اخیر برخی محققان‌این روش را باسایر روش‌ها همچون ترکیب کردند ‌بیان می‌کند که مدیران برای پیاده‌سازی استراتژی در سازمان با عدم اطمینان‌ ابهام و تعارض مواجه هستند که روش‌های مبتنی بر تفکر سیستمی تا حد خوبی می‌ تواند به این مسائل پاسخ دهد ‌از این‌رو برخی محققان به توسعه فرآیندهای استراتژیک در جهت اجرای بهتر آن پرداختند و برای این کار از روش‌های تحقیق در عملیات ‌به‌عنوان یکی از روش‌های سیستمی پرکاربرد ‌ بهره فراوانی بردند ‌دراین مقاله نیز به‌منظور پاسخ دادن به برخی از این ناکامی‌ها و پرکردن شکاف بین لایه استراتژیک و عملیاتی از روش‌های سیستمی به عنوان یک جایگزین مناسب برای روش‌های محدود موجود در حوزه استراتژی در سازمان‌های عمومی‌ استفاده شده‌است‌ برای‌اییکه تا حد ممکن بتوانیم ناکامی‌های موجود در سایر روش‌ها را پاسخ دهیم و از مزایای رویکردهای سخت و نرم سیستمی بطور همزمان بهره‌مند شویم‌ متامتدلوژی ‌از میان سایر متدلوژی‌های سیستمی انتخاب شده‌ که در ادامه توضیحات مختصری راجع‌به آن بیان شده‌است‌

مبانی نظری

در کشورهای پیشرفته جهان سال‌هاست که از مفاهیم تفکر سیستمی به عنوان یک جهان‌بییی پرکاربرد در شیوه تفکر مدیران و حل مسائل آنان در سازمان‌هایشان کمک گرفته‌می‌شود تفکر سیستمی تا به امروز توانسته روش‌های کاربردی توانمندی در تحلیل عملکرد سیستم‌هایی با تعاملات پیچیده همچون سیستم‌هایی اجتماعی ارائه کند این متدلوژی‌ها در یک دسته‌بندی کلی به دو گروه سخت و نرم تقسیم‌شده‌اند ‌همزمان با پیشرفت متدلوژی‌های تفکر سیستمی‌ محققین حوزه علوم مدیریت راغب شدند که از این متدلوژی‌های ‌در ادامه به‌کارگیری از روش‌های تحقیق در عملیات‌ بهره‌مند گردند این بهره‌مندی به‌شکلی بود که طرفداران پارادایم‌های کلاسیک از متدلوژی‌های سخت و طرفداران پارادایم‌های پلوراریسم از متدلوژی‌های نرم در رویکرد سیستمی برای حل مسائل خود استفاده کردند در سال‌های اخیر استفاده از متدلوژی‌های سیستمی به شکل ترکیبی و یا مجزا رواج چشم‌گیری پیداکرده‌ به‌طوری اوج بکارگیری این متدلوژی‌ها١ توسط جکسون و فلاد صورت گرفت آن‌ها استفاده از ‌اسیستم متدولوژی سیستم‌ها ‌ را به عنوان روشی برای مواجه با

انتقادهای وارده به متدلوژی‌های سیستمی پیشنهاد کردند و یک متامتدلوژی ارائه کردند به شکلی که در آن به ضرورت بتوان از تمامی رویکردهای سیستمی جهت حل مسائل استفاده کرد آن‌ها این متامتدلوژی را ‌ ‌سیستم مداخلات جامع‌ ‌ نام‌گذاری کردند و بعد از آن سال این متامتدلوژی برای حل مسائل حوزه‌های مختلف بکار گرفته‌شد و توانست جایگاه ویژه خود را در میان متفران سیستمی پیدا کند دراین مقاله نیز محققین قصد دارند با بهره‌گیری از متدلوژی‌های سیستمی روشی جدید جهت جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌های عمومی ارائه دهند محققین برای نیل به‌این هدف از متامتدلوژی کمک گرفته‌اند ایده اصلی ‌از جدول زیر که به است‌ گرفته شده‌است‌ جسون و کیر در سال‌این جدول را ‌ ‌سیستمی از متدلوژی‌های سیستمی‌ ‌ نامیدند و آن را به عنوان چارچوبی برای طبقه‌بندی متدولوژی‌های سیستمی معرفی کردند ‌جدول

سیستمی نسبت به منشا پیچیدگی‌ تغییر و تکثر نشات می‌گیرد با حرکت در طول جدول بر پیچیدگی سیستم‌هایی که مدیران با آن‌ها سروکار دارند افزوده می‌شود همچنین با حرکت در عرض جدول بر واگرایی ارزش‌ها عقاید و منافع شرکت‌کنندگان ‌کسانی که علاقه‌ منفعت یا سهمی در وضعیت مسئله دارند افزوده می‌شود با توجه به این موضوع هر متدلوژی سیستمی برای حل یک سری از مسائل مفید می‌باشد که جایگاه برخی از پرکاربردترین آنها در جدول ١ نشان داده شده‌است‌ جسون و فلاد با کمک این جدول توانستثد پلورالیسم متدلوژیک را گسترش دهند جدول می‌دهد که رویکردها در تقابل با هم نیستثد و هر یک برای

حل مسئله خاصی با توجه به نقاط قوت و ضعف خود مناسب هستند درواقع می‌توان گفت‌: این جدول مبنایی برای شکل‌گیری‌ ‌اتفکر سیستمی محسوب می‌شود اساس این تفکر متعهد به پلورالیسم‌ رهایی و پیشرفت است‌ همواره متفکران سیستمی را به چونگی بکارگیری رویکردها متدها و مدل‌های سیستمی برای گسترش مداخلات سیستمی در مسائل اجتماعی و سازمانی تشویق کرده و این امکان را به تفکر سیستمی داد که به عنوان یک فرانظام تکامل پیدا کند پس از گسترش دستوالعملی برای به اجرا در آوردن آن لازم بود که این کار توسط جکسون و فلاد با معرفی صورت گرفت‌ بطورکلی مراحل متامتدلوژی ‌به طور خلاصه در سه فاز خلاقیت‌ انتخاب و اجرا قابل پیاده‌سازی است‌ در فاز اول با تحقیق و با کمک ابزارهای خلاقیت ‌همچون استعاره‌های سازمانی مورگان و پارادایم‌های علوم اجتماعی‌ ‌ چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی‌ مسئله مورد بررسی استخراج می‌شود در فاز دوم متدلوژی غالب و یا ترکیبی از آن‌ها با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک و شرایط مسئله شناخته‌شده در فاز اول انتخاب‌شده و در نهایت در فاز سوم نوبت‌به اجرای تغییرات بهبوددهند و یا ارائه الگوهای می‌رسد لازم به ذکر است که متدلوژی غالب انتخابی دراین مقاله‌ متدلوژی سیستم‌های نرم رویکردهای نرم و پویایی‌های سیستم از رویکردهای سخت می‌باشند که در ادامه به مرور ادبیات مختصری از بکارگیری آن‌دو نیز پرداخته شده‌است‌

‌پیشینه تحقیق

با مروری بر تحقیقات پیشین‌ می‌توان نتیجه گرفت در گذشته‌ روش‌های موجود در حوزه مدیریت استراتژیک‌ برای اجرای استراتژی‌ها در سازمان نگاهی سخت و از بالا به پایین داشتند اما امروزه با پیچیده‌تر شدن سازمان‌ها و گسترش مفاهیم یادگیری سازمانی که نگاهی نرم و از پایین به بالا دارند نفوذ تفر سیستمی در تحقیقات مدیریتی از جمله در حوزه مدیریت استراتژیک کاماک مشهود است‌ ‌چنانچه برخی مقالات به طور تخصصی به تبیین هستی‌شناسی مکاتب استراتژیک پرداخته و جایگاه خاص مبانی تفکر سیستمی را در مکتب پست‌مدرن تشریح کرده‌اند ‌از جمله مهم‌ترین تحقیقات انجام شده در زمینه تفکر سیستمی و مدیریت استراتژیک در کتاب معروف استیسی تحت عنوان مدیریت استراتژیک و

پویایی‌های سازمان‌ ‌ که به هستی‌شناسی تفکر استراتژیک و تاثیر تفکر سیستمی بر آن پرداخته‌ می‌باشد ‌صرف‌نظر از تحقیقات انجام‌شده در مباحث فلسفی و هستی‌شناسی مکانت مدیریت استراتژیک که در برخی از آن‌ها به نوعی جایگاه رویکرد سیستمی تبیین شده‌ است‌ می‌توان گفت تحقیقات انجام‌شده در این حوزه به دو بخش کلی تقسیم می‌شود که در بخشی از آن‌ها از مبانی رویکرد سیستمی برای درک بهتر مسئله موردنظر و در بخش دیگر از متدلوژی‌های این رویکرد چه به‌صورت ترکیبی و چه به‌صورت مجزا جهت حل مسائل مدیریتی‌ استفاده شده‌است‌ به‌منظور نشان دادن جایگاه متدلوژی‌های رویکرد سیستمی در تحقیقات جهانی حوزه مدیریت‌ مییجرز و همکارش در مقاله خود پیشرفت‌های اخیر تفکر سیستمی و گسترش آن را در علوم مدیریت تبیین کردند آن‌ها در ابتدا بر متدلوژی‌های مهم سیستمی از جمله متدلوژی مورد استفاده در این مقاله مروری داشته‌ سپس به تبیین دامنه کاربرد این متدلوژی در حوزه‌های مخحلفی همچون استراتژی‌ سازمان‌ تولید و کیفیت پرداختثد ‌ آنها بیان می‌کنند که ورود تفکر سیستمی به مباحث حوزه استراتژی پیشنه ای ساله دارد و معتقدند که اولین طرح‌ریزی‌های استراتژی توسط متفکران سیستمی انجام شده‌است‌ می‌توان گفت ایکاف اولین شخصی است که مباحث سیستمی را به حوزه استراتژی وارد کرد ‌وی یکی از دلایل اصلی کار خود را پیچیدگی‌های موجود بین روابط متعامل و متعاقب متغیرها در تصمیم‌گیری استراتژیک می‌داند برخی از محققین نیز به تبعیت از او از این رویکرد در جهت برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک استفاده کردند همچنین هینز در کتابش از مفاهیم و ابزار تفکر سیستمی برای مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده کرده‌است‌ وی تثاظری یک به یک بین چهار مرحله سیستمی ‌ورودی‌ فرآیند خروجی بازخور و برنامه‌ریزی استراتژیک ‌استراتژی فعلی‌ اجرا چشم انداز اندازه‌گیری‌ برقرار کرده‌است ‌بعد از اییکه مبانی رویکرد سیستمی در حوزه مدیریت استراتژیک جای خود را پیدا کرد محققین به چگونگی بکارگیری متدلوژی‌های این رویکرد در حوزه مربوطه پرداختند که از جمله معروف‌تژین آن‌ها شخصی به نام کیم وارن است‌ وی در کتابش از متدلوژی پویایی‌های سیستم ‌به‌عنوان یکی از پرکاربردترین متدلوژی‌های رویکرد سیستمی که دراین مقاله نیز از آن استفاده شده‌ برای توسعه تصمیم‌گیری‌های پویا در حوزه استراتژی استفاده کرده ‌ او اظهار می‌دارد که ایده اولیه‌اش را از کتاب پپجمین فرمان سنگه گرفته است ‌

همچنین دایسون تحقیقات گسترده‌ای در زمینه بکارگیری متدهای تحقیق درعملیات و رویکردهای سیستمی در برنامه‌ریزی و توسعه استراتژی پرداخت ‌بعد از وی با توسعه متدلوژی‌های سیستمی محققین دیگری نیز در حوزه مدیریت استراتژیک‌ از این روش‌ها برای حل مسائل خود بهره فراوانی بردند از جمله جدیدترین تحقیقاتی صورت گرفته در این رابطه‌ مقاله خانم گریگوری است که به چگونگی بکارگیری روش‌های سیستمی نرم در توسعه مدیریت استراتژیک پرداخته و همچنین به برخی از کمک‌هایی که متدلوژی‌های سیستمی در جهت رفع موانع اجرایی کردن استژاتژی می‌کند اشارات مختصری داشته‌است‌ ‌

بطورکلی در مرورادبیات انجام شده مرتبط‌با موضوع‌ کارهای محدودی وجود دارد که با استفاده از متامتدلوژی ‌انجام شده باشد که این امر به دلیل جدید بودن کاراین مقاله در حوزه استراتژی امری بدیهی می‌باشد دراین زمییه به کار مهرگان و همکاران می‌توان اشاره کرد که آنها از برای برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده کرده‌اند البته به‌صورت اجمالی به‌این موضوع پرداخته‌اند ‌ در برخی از مقالات نیز به صورت ترکیبی از روش‌های سیستمی استفاده شده البته نه با عنوان روش ‌که از جمله آنها کار بادل قابل ذکر است‌ وی از دو روش برای مدیریت استراتژیک در یک سازمان به عنوان مورد مطالعاتی استفاده کرده‌است ‌اما در رابطه با دو متدلوژی غالب بکاررفته‌ کارهای زیادی در حوزه استراتژی صورت گرفته که یکی از جدیدترین مقالات مرتبط در این حوزه‌ کاری است که بکا شرکت بنام و پپشرو چییی به‌منظور توسعه سیستم مدیریت عملکرد خود انجام داده‌است‌ این شرکت در ابتدا برای برنامه‌های ارزیابی عملکرد خود از روش استفاده می‌کرد اما با پیدایش چالش‌هایی از قبیل تنوع و تغییر سریع تقاضا و رکود اقتصادی در جهان‌ بکارگیری این روش را مناسب ندیده و تصمیم به طراحی یک سیستم جدید برای ارزیابی عملکرد بر اساس متدلوژی می‌گیرد برطبق گفته‌های مدیریت ارشد نتایج کسب‌شده از پیاده‌سازی آن حاکی از موفقیت این روش نسبت به سایر روش‌ها می‌باشد ‌ همچنین یک مرکز مشاوره مدیریتی در ژاپن برای شبیه‌سازی ارتباطات استراتژیک‌ از یک روش ترکیبی ابداعی با عنوان ا ‌متدلوژی مدیریت پروژه‌ ‌ا استفاده می‌کند این متدلوژی‌ ترکیبی از روش‌های نقشه استراتژیک می‌باشد لازم به ذکر است که این روش در یک شرکت مشاوره نیز به‌صورت یک مورد مطالعاتی پیاده سازی شده‌است‌ در پایان محققان موفقیت‌های کسب‌شده از بکارگیری این

متدلوژی مطالعاتی را دلیلی بر کارایی و بکارگیری آن توسط سایر شرگ‌ها ل‌ر آینده به‌شمار می‌آورند مقالات متعددی نیز با کمک به حل مسائل استراتژیک پرداخته که از جمله مرتبط تژین آنها مقاله‌ای است که‌این متدلوژی را با روش ترکیب کرده و ازاین متدلوژی ترکیبی جهت بهبود در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک استفاده کرده‌است ‌

روش‌شناسی

روشی که براساس آن محققین به امر تحقیق پرداخته‌اند عبارتست از روش اقدام پژوهی که اولین بار توسط هالول و چکلنذ معرفی شد ‌ دراین روش‌ اقدام پژوهی در قالب یک چرخه چهار مرحله‌ای معرفی شده‌است‌ بدین ترتیب که در مرحله اول دراین روش تحقیق‌ چارچوب‌ایده‌ها ‌یا همان فرضیه تحقیق‌ و متدلوژی مورد استفاده اعلان می‌شود در مرحله دوم قلمرو و حوزه‌ای که تحقیق در آن انجام می‌شود و همچنین مسائل و نگرانی‌های موجود در آن شناسایی شود در واقع‌این مرحله‌ای است که محقق از فضای مطالعاتی اولیه وارد فضای عملیاتی و اقدام در دنیای واقعی می‌شود در مرحله سوم بر اساس بکارگیری‌ایده یا طرح اولیه و متدلوژی در عمل و همچنین مشاهدات و تجاربی که محقق از اقدام در دنیای واقعی کسب‌کرده‌ بازخورها یا اقدامات اصلاحی جهت بهبود و یا تکمیل‌ایده به تم‌های تحقیقاتی‌ داده شده و با کاوش دراین تم‌ها نتیجه نهایی و یافته‌های مورد نظر ‌بهبود در دنیای واقعی و یا حل مسئله در سازمان‌ حاصل خواهد شد برطبق مراحل اقدام‌پژوهی بیان شده‌ محققین در ابتدای با یک چارچوبی ازایده‌ها که در ادامه تبیین شده و همچنین انتخاب متامتدلوژی ‌وارد یک سازمان عمومی شده و درطی مداخله و بازخوردهای گرفته شده از موقعیت به تکمیل چارچوب اولیه و تدوین نقشه‌راه در آن سازمان پرداخته‌اند

چارچوب ایده‌ها

باتوجه به مسئله تعریف‌شده دراین مقاله در نگاه سیستمی جهت توسعه استراتژی در سازمان همواره با هرمی برخورد می‌کنیم که در بالای آن مسائل مربوط به انتخاب استراتژی‌ در سطر میانی آن اجرای استراتژی که شامل تدوین برنامه عملیاتی بوده و در پایین‌ترین سطح آن ارزیابی و کنترل استراتژی‌ها قراردارد در حوزه متدلوژی‌های تفکر سیستمی نیز مبتثی بر پارادایم‌های

اجتماعی‌ متدلوژی‌ها به سه دسته رهایی‌بخش‌ تفسیری و تقسیم می‌شوند متدلوژی های رویکرد رهایی‌بخش بیشتر به‌دنبال تضمین عدالت و برقراری دموکراسی‌ رویکرد تفیسری به‌دنبال بهبود شرایط ازطریق برقراری اجماع میان ذی‌نفعال و رویکرد کارکردگرا دربی‌دستیابی به اهداف تعریف‌شده می‌باشنذ با توجه به ماهیت مسائل مطرح‌شده در سازمان‌های عمومی‌ دررابطه با انتخاب استراتژی و اهداف سازمانی و پیچیدگی موجود در آنها و همچنین بدلیل وجودذی‌نقعانی بااهداف چندگانه و بعضآ مخالف یکدیگر استقاده از متدلوژی‌های رویکرد رهایی بخش نظیر سییتگریتی تیمی پیشنهاد می‌شود وقتی نوبت به تدوین استراتژی‌های وظیفه‌ای و اجرای آنها در سازمان جهت دستیابی به استراتژی انتخابی می‌رسد به دلیل‌اییکه دراین مرحله استراتژی اصلی مشخص شده و تا حدودی توافقات اولیه بین ذی‌نفعان صورت گرفته‌ انتخاب متدلوژی‌هایی از رویکرد تفسیری نظیر برنامه‌ریزی تعاملی و متدلوژی سیستم‌های نرم مناسب‌تر است‌ همچنین برای مسائلی نظیر ارزیابی استراتژی‌ها و تخصیص منابع که مرتبط با مدیران در سطوح عملیاتی سازمان بوده و هدف مشخص شده‌ استفاده از متدلوژی‌های رویکرد کارکردگرا همچون پویایی‌های سیستم و سایبرنتیک سازمانی توصیه می‌شود درواقع محققین با توجه به هدف اصلی خود که بکارگیری متدلوژی‌های سیستمی به‌منظور بهره‌مندی از قابلیت‌های آنها در برنامه‌ریزی استراتژیک و بویژه اجرای استژاتژی در سازمان‌های عمومی می‌باشد تثاظری یک به یک بین متدلوژی‌های سیستمی و مسائل مرتبط با توسعه استراتژی برقرار کرده‌اند به‌گونه‌ای در شکل نشان داده شده‌است‌

ماهیت مسائل در سطوح مختلف سازمان و مدیران شرکت کننده جهت حل آن مسائل و همچنین چگونگی توزیع قدرت‌ پیشنهاد شده‌است‌

بکارگیری ‌

بعد از ارائه چارچوب‌ایده‌ها در بالا و انتخاب سازمان عمومی مورد نظر توسط محققین‌ برطبق مراحل روش اقدام‌پژوهی‌ نوبت به بکارگیری‌ایده و متامتدلوژی در سازمان موردنظر رسیده که در ادامه به چکونگی‌این بکارگیری پرداخته شده‌است‌ همانطور که در مقدمه بیان شد ‌ دارای سه مرحله اصلی خلاقیت‌ انتخاب متدلوژی‌های غالب و اجرا می‌باشد که دراین بخش چگونگی پرداختن به هریک از مراحل آن شرح داده شده‌است‌

مرحله اول‌: خلاقیت

بر اساس مراحل ‌در فاز اول‌ نیاز به خلاقیت برای شناخت مسائل و دغدغه‌های مرتبط با جاری‌سازی استراتژی‌ با کمک ابزارهای همچون پارادایم‌های اجتماعی و استعاره‌های سازمانی که توسط مورگان در سال ١٩٨٦ ارائه شد ‌ ‌ می‌باشد دراین مرحله در ابتدا موانع اجرای استراتژی با کمک استعارهای سازمانی ماشین‌ مغز ارکانیزم‌ فرهنگ و غیره‌ شناسایی شده و در ادامه با توجه به مرور ادبیات‌ ‌ و بررسی‌های انجام شده توسط محققین در سازمان دولتی موردنظر برخی از موانع جاری‌سازی استراتژی که عبارتثد از: عدم وجود فرهنگ‌سازی مناسب جهت اجرای استراتژی‌ها دستوری بودن استراتژی‌ها و نداشتن قابلیت اجرایی‌ موانع مرتبط با شکستن استراتژی به استژاتژی‌های وظیفه‌ای مشخص‌ موانع ساختاری و فرهنگی جهت جاری سازی‌ عدم قطعیت محیطی و پویایی‌های سازمانی‌ سیاست های بیرونی‌ مشارکت کم رنگ مجریان در تدوین استراتژی‌ها مرتبط نبودن استراتژی‌ها با منابع سازمانی‌ کمبود مهارت مدیران در استفاده از ابزارهای مدیریتی جهت تخصیص بهینه منابع و مسائلس ازاین دست به عنوان دغدغه‌های مهم معرفی شدند در پایان از میان آنها دو چالش اساسی ‌ عدم وجود استراتژی‌های شفاف و عدم رضایت کارکنان و همکاری آنها جهت اجرای درست و به موقع آنها ‌ا و ‌ عدم اعتماد مدیران اجرایی به نتایج کسب‌شده از اجرای استراتژی‌ها و نداشتن تبحر لازم تخصیص منابع و نبوت ارتباط مشخص بین منابع


مشخصات

مشخصات

توسط: منصوره زارع زاده؛ عادل آذر؛ عباس مقبل؛ آمنه خدیور مجله: فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران سال انتشار: 1394 شمسی تعداد صفحات: 29 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۰/۳ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018