مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

مدل‌سازی عددی انتشار موج خمشی برای تخمین آ‌سیب توسط روش بی‌شبکه درونیابی نقطه‌ای شعاعی هرمیتی مبتنی بر تابع پایه گانوسی

چکیدهدر پایش سلامت سازه‌ای، طیف وسیعی از روش‎های عددی، هریک با مزایا و معایب خاص خود، برای تحلیل انتشار موج توسعه یافته‌اند. در این چهارچوب، تحلیل برخی از مسائل همچون ایجاد آسیب و رشد آن و در نهایت شکست مصالح، توسط روش‎های بی‌شبکه مناسب‌تر است. در این پژوهش، مدل‌سازی عددی انتشار موج خمشی و تخمین شدت آسیب در تیر اولر-‌ برنولی توسط روش بی‌شبکۀ درونیابی نقطه‌ای شعاعی هرمیتی با کدنویسی در محیط نرم افزار MATLAB بررسی می‌شود. این روش، توابع پایه شعاعی و مشتقات آنها را در تابع درونیابی بکار می‌گیرد و فرمول‌بندی هرمیتی را ارائه می‌دهد. ارزیابی عملکرد و کارایی این روش مبتنی بر مقایسۀ سیگنال ثبت شده با سیگنال مرجع توسط معیار خطای جذر میانگین مربعات و مقایسۀ ضریب بازتاب موج بدست آمده از آسیب می‌باشد. الگوریتم تخمین شدت آسیب یک راه‌حل تحلیلی است که میزان موج بازتابیده از آسیب را به شدت آسیب مرتبط می‌سازد. تابع پایه شعاعی انتخابی از نوع گائوسی در نظر گرفته شده و کمیت‌های موثر بر نتایج محاسبات عبارتند از: تعداد نقاط میدانی، اندازۀ دامنه پایه، پارامترهای شکل تابع پایۀ گائوسی، تعداد چندجمله‌ای‌های بکار رفته در درونیابی، آرایش سلول‌های زمینه و تعداد نقاط گائوسی انتگرال‌گیری واقع در ناحیۀ آسیب. در نهایت براساس ارزیابی‌های این پژوهش، مقادیر قابل قبول و دامنۀ مناسب هر یک از کمیت‌های فوق برای رسیدن به مدلسازی صحیح و دقت مناسب ارائه می‌گردد.


مشخصات

مشخصات

توسط: علی منصوری1 ؛ حسین غفارزاده 2 ؛ مجید برقیان3 ؛ مرتضی همایون صادقی4 مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1395 شمسی تعداد صفحات: 11 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۹/۲۳ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: مدل‌سازی عددی انتشار موج خمشی برای تخمین آ‌سیب توسط روش بی‌شبکه درونیابی نقطه‌ای شعاعی هرمیتی مبتنی بر تابع پایه گانوسی حجم: 7.78 مگابایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

مدل‌سازی عددی انتشار موج خمشی برای تخمین آ‌سیب توسط روش بی‌شبکه درونیابی نقطه‌ای شعاعی هرمیتی مبتنی بر تابع پایه گانوسی

مقدمه

انتشار موج یکی از کاراترین ابزارهای تعیین آسیب‌های ریز در اجزای سازه‌ای است‌؛ به گونه‌ای که با اعمال یک سیگنال محرک با فرکانس بالا و مطالعه اندرکنش سیگنال مذکور با آسیب موجود می‌توان به وجود مکان و شدت آسیب پی برد در متون فنی روش‌های عددی متعددی برای مدل‌سازی انتشار موج مشاهده می‌شود که در حالت کلی می‌توان آنها را در دامنه‌های زمان‌ فرکانس و زمان‌ فرکانسس تقسیم‌بندی نمود رایج‌ترین این روش‌ها روش اجزاء محدود است که عملکرد آن در انتشار موج قابل قبول گزارش شده ولی دارای محدودیت‌هایی است با توجه به اینکه بارگذاری با فرکانس بالا با طول موج کوتاه همراه است‌ از این رو شبکه‌بندی با تراکم بالا و بسیار ریز و درجات آزادی قابل توجهی برای در نظر گرفتن دقیق‌تر انرژی موج لازم می‌باشد این محدودیت‌ هزینه محاسبات را بالا برده وو محققان را برای یافتن روش‌های جایگزین تشویق نموده است‌ روش‌های اجزاء محدود اصلاح شده ‌ ‌ اجزاء مرزی ‌ ‌ ‌ مدل شبکه جرم‌ فنر اجزاء محدود طیفی ‌ روش‌های جایگزینی هستند که در متون فنی برای انتشار موج و شناسایی آسیب گزارش شده‌اند با این حال روش‌های مبتنی بر شبکه‌بندی برای مسائلی که با ناهمگنی قابل‌توجه مصالح‌ اعوجاج شبکه‌ها و نا پیوستگی‌هایی که در لبه شبکه‌ها واقع نیستند مخصوصا گسترش ترک‌ مناسب نمی‌باشند جهت غلبه بر این نواقص رهیافت‌های بی‌شبکه مطرح شده‌اند از روش بی‌شبکه پتروف‌ گالرکین مو ضعی‌ برای حل مساله انتشار موج در محیط‌های متخلخل استفاده کرد گائو و همکارانش یک روش لح‌ط‌مل اصلاح شده‌ای را برای تحلیل انتشار موج در محیط ترک‌یافته و غیرایزوتروپ پیشنهاد کردند داس و کوندو ‌ ‌ مدل میدان فراصوتی در یکک محیط لایه لایه سالم و دارای ترک را با استفاده از روش بی‌شبکه منبع نقطه‌ای توزیع شده نیمه تحلیلی‌ شبیه سازی نمودند در میان روش‌های متعدد بی‌شبکه‌ ونگ و لیو ‌ ‌ ‌ نظر به قابلیت‌های توابحع پایه شعاعی در تقریب و درونیابی داده‌های پراکنده چندمتغیره و حل معادلات دیفرانسیل جزئی‌ با ترکیب توابع پایه شعاعی و چندجمله‌ای‌ها روش درونیابی نقطه‌ای شعاعی را جهت غلبه بر محدودیت‌های روش درونیابی نقطه‌ای متعارف پیشنهاد دادنده این روش خاصیت تابع دلتای کرونکر را در توابع شکل تامین نموده و امکان اعمال شرایط مرزی اساسی را فراهم می‌نمایده همچنین مشکل ناپایداری محاسبات و تکینگی ماتریس‌ها در توزیع‌های منظم و نامنظم نقاط دامنه نیز تضمین می‌گردده این روش در چهارچوب فرم ضعیف معادلات دیفرانسیل در مسائل متعدد مکانیک جامدات ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ و مواد مرکب ‌و ‌ به کارر گرفته شده است‌ در زمینه انتشار موج‌ غفارزاده و منصوری ‌ ‌ ‌ انتشار موج طولی در میله را بر اساس مدل‌سازی ‌م در مساله شناسایی جرم افزون و با انتخاب تابع پایه چندربعی‌و مطالعه نموده و تاثیر پارامترهای مختلف تعداد نقاط میدانی و پارامترهای شکل چندربعی را ارزیابی نمودند در برخی مسائل‌ در نظر گرفتن مشتقات تابع میدان به عنوان متغیرهای مستقل از مقدار خود تابع‌ ضرورت می‌یابد در این زمینه‌ رهیافت درونیابی شعاعی هرمیتی را بر اساس درونیابی هرمیت‌ ‌بیرخوف‌ برای تقریب داده‌های چندبعدی پراکنده مطرح کرد در زمینه مکانیک جامدات‌ لیو و همکارانش روش درونیابیی نقطه‌ای شعاعی هرمیتی‌ را برای تقریب میدان جابجایی در حل فرم ضعیف گالرکین معادله دیفرانسیل حاکم بر ورق کیرشهف بکار برده و با تحلیل استاتیکی اشکال مختلف ورق با شرایط مرزی مختلف‌ کارایی‌ دقت و قوت روش مذکور را نشان دادند همچنین کوئی و همکارانش ‌و ‌ برپایه روش هموارسازی گرادیان‌ یک ‌اص‌ مکال هموار را برای تحلیل جابجایی ورق نازک توسعه داده و با تقریبب متغیرهای جابجایی و دوران و قابلیت اعمال شرایط مرزی اساسی‌ حتی برای سلول‌های انتگرال‌گیری بسیار نامنظم نیز دقت بسیار قبولی را بدست آوردند چالش مهم در کاربرد انتخاب پارامترهای شکل مناسب برای تابع پایه شعاعی انتخاب شده و سایر پارامترهای دخیل است که دقت پاسخ را تحت تاثیر قرار می‌دهند طی یک الگوریتم بهینه‌سازی‌ دقت مورد نیاز تعداد نقاط موجود و نحوه توزیحع آنها راا در یک تابع هدف در نظر گرفته و پارامترهای شکل بهینه توابع پایه شعاعی چندربعی‌ چندربعی معکوس‌ه و گائوسی را در مسئله برازش یک منحنی ارائه داد ونگ و لیو ‌ ‌ ‌ تاثیر پارامترهای شکل توابعع چند ربعی و گائوسی را در مکانیک جامدات یک محیط دوبعدی مدل‌سازی شده با با مطالعه عدد حا ‌ت‌و دستگاه معادلات حاکم‌ بررسی نموده و مقادیر مشحصی را پیشنهاد نمودند بوزکورت و همکارانش ‌ ‌ تاثیر پارمترهای شکل را در دقت نتایج روش در مسائل غیر خطی هندسی بررسی کردند همچنین کانبر و همکارانش ‌ ‌ تاثیر پارامترهای شکل مختلف را در نرخ همگرایی یک مسئله ا لاستوپلاستیکک کامل و سخت شونده را با روش توابع پایه چندربعی ارزیابی نمودند بر این اساس‌ پژوهش حاضر به بررسی مدل‌سازی انتشار موج خمشی و تخمین شدت آسیب در یک تیر اولر ‌برنولی می‌پردازد که در موقعیت مشخصی از طول آن یک آسیب پیش‌فرض بصورت افت پله‌ای ضخامت و با طول بسیار کوتاه‌ به منزله یک ترک‌ در نظر گرفته شده است‌ مدل‌سازی مذکور بصورت روش بی‌شبکه درونیابی نقطه‌ای شعاعی مبتنی بر تابع پایه شعاعی گائوسی و با توجه به یک‌بعدی بودن مدل و در نظر گرفتن دوران نقاط به عنوان درجات آزادی مستقل‌ از نوع هرمیتی می‌باشد الگوریتم تخمین شدت آسیب مبتنی بر یک راه حل تحلیلی است که میزان موج بازتابیده از آسیب را به شدت آسیب‌ عمق ترک‌ مرتبط می‌سازد ضریب بازتاب بر اساس منحنی پوش انرژی سیگنال برخوردی و بازتابی ثبت شده در یک موقعیت مشخص تعیین می‌گردد کمیت‌های مورد مطالعه‌ تعداد نقاط میدانی‌ اندازه دامنه پایه‌ پارامترهای شکل تابع پایه شعاعی‌ تعداد چندجمله‌ای‌ها در درونیابی و آرایش سلول‌های زمینه را شامل می‌شود ‌ فرمول‌بندی مساله ‌ ‌ ‌ روش درونیابی نقطه‌ای بثبعاعی هرمیتی توابع پایه شعاعی توابعی هستند که مقدار تابع فقط به فاصله میان نقطه مرکز و نقاط پراکنده واقع در دامنه بستگی دارد جهت جلوگیری از تکینگی در روش درونیابی نقطه‌ای متعارف‌ جایگزین چندجمله‌ای‌ها شده و با افزودن چندجمله‌ای‌ها آزمون وصله‌ه‌آ را می‌توان تضمین نموده همچنین برای در نظر گرفتن مشتقات تابع به عنوان متغیرهای مستقل‌ مشتقات اکل‌فص‌ل‌ها به عبارت درونیابی افزوده می‌شونده بنابراین تابع ‌کو ‌ توسط ترکیب خطی ‌ ‌ برای یک مدل تیر یک بعدی با دو درجه آزادی جابجایی و دوران در هر گره‌ درر امتداد محور تقریب زده می‌شود ‌و ‌ ‌:

با توجه به اینکه ماتریس ‌ ‌متقارن‌ مثبت معین و معکوس‌پذیر است‌ در نتیجه در فرآیند محاسبه توابع شکل‌ ناپایداری رخ نخواهد داده توابع شکل و مشتقات آنها پایدار بوده و شرایط دلتای کرونکر و پیکربندی واحد ‌ را ارضا خواهند نمود در پژوهش حاضر رفتار تابع پایه شعاعی نوع گائوسی ‌نمایی‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد که به فرم ‌ ‌ تعریف می‌شود:

در روابط ‌ ‌ به ترتیب عبارتند از مدول الاستیسیته‌ ممان اینرسی مقطع‌ سطح مقطع‌ چگالی و پارامتر اصلاح برشی‌ با در نظر گرفتن پدیده پراکنش در انتشار موج خمشی مطابق رابطه ‌ ‌ ‌ ‌

مطابق شکل و سیگنال محرک یک سیگنال سینوسی تحت پنجره هنینگ است که فرکانس اصلی دارد و در درجه آزادی وارد می‌شود و سیگنال پاسخ خروجی در موقعیت و به فاصله اخذ می‌شود علت انتخاب فاصله مذکور برای م این است که در این فاصله‌ سیگنال برخوردی به آسیب و برگشتی از آن به تفکیک قابل تشخیص هستند لازم به ذکر است که در رابطه ‌ماتریس میرایی بصورت در نظر گرفته می‌شوده شکل سیگنال‌های جابجایی مرجع و منحنی پوش نرمالیزه تحلیل انتشار موج مدل‌سازی اجزاء محدود تیر سالم و آسیب دیده را نشان می‌دهند که با کدنویسی در متلب مطابق فلوچارت شکل حاصل شده است‌ همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود شدت آسیب دامنه موج برگشتی تقریبا را بدست می‌دهد

در نهایت بر اساس تبدیل هیلبرت سیگنال ثبت شده‌ ضریب بازتاب از تقسیم دامنه حداکثر انرژی موج برگشتی به دامنه انرژی موج برخوردی در حوزه زمان حاصل می‌گردد مدل‌سازی و تحلیل عددی شکل مدل بی‌شبکه شماتیک یک تیر اولر برنولی آسیب‌دیده را نشان می‌دهد که در این پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد آرایش نقاط میدانی مدل‌سازی بصورت منظم در نظر گرفته شده است‌ علاوه برر این‌ سلول‌های زمینه انتگرال‌گیری با تعداد نقاط گائوس مختلف و مستقل از نقاط میدانی قابل مشاهده است‌ تیر مذکور طول سطح مقطع مربعی مدول الاستیسیته چگالی دارد شدت آسیب فرضی ‌ کال‌ برابر با کاهش در ارتفاع مقطع در نظر گرفته شده است بطوری که مطابق شکل مقدار ضریب بازتاب بایستی برابر با مقدار دقیق حاصل شود مکان آسیب ‌ در فاصله از انتهای سمت چپ و طول آن ‌ برابر با در نظر گرفته می‌شود

کمیت‌های اصلی که نتایج حاصل از انتشار موج به روش بی‌شبکه درونیابی نقطه‌ای شعاعی مبتنی بر تابع پایه شعاعی گائوسی را تحت تآثیر قرار می‌دهند عبارتند از تعداد نقاط میدانی ‌ ‌ ‌ که در واقع پارامتر ح‌ را شامل می‌شود اندازه دامنه پایه پارامتر شکل تابع پایه تعداد چندجمله‌ای‌ها و تعداد نقاط انتگرال‌گیری گائوسی ‌ ‌ که با کدنویسی در نرم‌افزار متلب بررسی می‌شوند در این پژوهش برای داشتن یک پاسخ پایدار در گام اول شرط کل‌ اعمال می‌گردد و در انتها تاثیر آرایش مختلف تعداد معینی از نقاط انتگرال‌گیری گائوسی بصورت مستقل مطالعه می‌شوند

‌ ‌ تاثیر تعداد نقاط میدانی و بارامتر شکل تابع بایه شعاعی در حالت کلی تمامی کمیت‌های موثر در به یکدیگر وابسته‌اند و ارزیابی مستقل آنها منطقی به نظر نمی‌رسد ولی با توجه به اینکه ارزیابی همزمان آنها روند پژوهش را پیچیده می‌نماید از این رو مطالعه هر یک از کمیت‌های موش با فرض مقادیر ثابت برای دیگر کمیت‌ها اجتناب‌ناپذیر است‌ه برای مطالعه تعداد نقاط میدانی موثر ابتدا مدل تیر سالم تحت انتشار موج بررسی می‌شوده با توجه به فرکانس اصلی بسته موج ‌ فاز مبتنی بو این مولفه برابر است با ‌ طول موج متناظر با آن بدست می‌آید آنچه که از شکل ه برای مدل تیر سالم می‌توان نتیجه گرفت این است که حداقل تعداد نقاط لازم برای رسیدن به دقت پوش انرژی مرجع از ‌ شده منجر می‌شود بنابراین اگر و ‌ تعداد نقاط حداقل لازم برای رسیدن به دقت مناسب در مدل‌سازی انتشار موج باشد خواهد بود درحالی که طول موج ورودی است‌ بنابراین برای رسیدن به دقت لازم‌ توزیع نقاط باید بگونه‌ای باشد که فواصل میان آنها کمتر از طول موج ورودی باشد و در این پژوهش برای حالت سالم مقدار توصیه می‌شود

آسیب دیده و تعیین ضریب بازتاب ارزیابی برای هر یک از نقاط میدانی فوق را نسبت به اندازه دامنه پایه ‌ ‌ نشان می‌دهد مفروضات عبارتند از سه چندجمله‌ای در تابع درونیابی رابطه ‌ ‌ ‌ به تعداد سلول زمینه با تعبیه نقطه گائوسی در هر سلول‌ که در طول آسیب دو میلیمتری‌ نقطه گائوسی جای می‌گیرند آنچه که در حالت آسیب دیده می‌توان بیان نمود این است که قسمت موج برخوردی در تمامی حالات انطباق قابل قبولی با هم دارند ولی بعد از برخورد با آسیب و در موج برگشتی مشاهده می‌شود که با افزایش تعداد گره‌ها سیگنال ثبت شده به سیگنال مرجع و ضریب بازتاب به مقدار تحلیلی نزدیکتر می‌شود با این وجود از تعداد نقاط بیشتر از آن‌ شرایط نسبتا پایدار و ثابتی در نمودار حاصل می‌شود و در نتیجه افزایش نقاط بیشتر از نه تنها دقت محاسبات را افزایش نمی‌دهد بلکه صرفا زمان تحلیل افزایش می‌یابده در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که در مدل پایش سلامت سازه‌ای و برای درنظر گرفتن اثر آسیب در انتشار موج بایستی باشد در شکل سو برای ‌ مشاهده می‌شود که یک شیفت جزئی نسبت به سیگنال مرجع وجود دارد و از طرف دیگر مطابق شکل تاثیر ضریب ح‌عع نسبت به مقادیر کمتر از قابل توجه‌تر است با این وجود از نظر تخمین ضریب بازتاب نتایج کماکان قابل قبول است‌ افزایش تعداد نقاط میدانی‌ معادل کاهش پارامتر شکل در تابع پایه شعاعی گائوسی است‌ از طرفی برای درونیابی دقیق‌تر میدان جابجایی با توجه به طول موج بسیار کوتاه سیگنال محرک‌ تراکمم بیشتر نقاط میدان مورد نیاز است ولی از طرف دیگر در تابع ‌ تحت مقادیر ثابت حج کاهش منجر به افزایش ‌ ‌ ‌ می‌شود و همین

منجر به باریک شدن شکل زنگوله‌ای تابع گائوس و عدم تاثیر مشارکت امی نقاط داخل دامنه پایه در درونیابی و افت دقت می‌گردد شکل یک کلی از رفتار یک تابع گائوسی متعارف ‌ ‌ ‌کل‌ ‌ را تحت ادیر مختلف فل ارائه می‌دهد در شکل حالت خاص قابل تشخیص است که افزایش تعداد نقاط درگیر در درونیابی هر پایه با اعمال ضریب بزرگتر برای جبران عدم دقت ضرورت می‌یابد ‌ تاثیرر اندازه دامنه بیانگر اندازه و بزرگی دامنه پایه و در واقع تعداد نقاط میدانی مورد تفاده در درونیابی مربوط به هر نقطه گائوسی است که برای استخراج ریس‌ها بکار می‌روده این ضریب با اعمال در فاصله متوسط میان نقاط ١ن‌انی یک فاصله شعاعی حول هر نقطه گائوسی ایجاد می‌کند که نقاط درون ناحیه در درونیابی استفاده می‌شوند شکل ‌ تغییرات خطای یب بازتاب را نسبت به متغیر مقادیر مختلفف ‌ تحت نشان می‌دهده انتظار می‌رود که برای هر حالت ‌ با افزایش ‌اد نقاط میدانی به دلیل اینکه نقاط بیشتری در دامنه پایه قرار می‌گیرند

کاهش بیشتر حاصل شود اما برای بیشتر حالات ‌ دقت قابل قبول در ‌ ‌ مشاهده می‌گردد؛ مخصوصا به لحاظ که برای شرایط ثابت و پایداری حاکم می‌شود با افزایش در مقادیر بیش از با توجه به اینکه تمامی نقاط میدانی در محاسبات وارد می‌شوند بنابراین تغییری در پاسخ‌ها ایجاد نمی‌شود ‌تاثیر پارامتر شکل ح‌ح تاثیر پارامتر شکل حیا در معادلات‌ مشابه پارامتر شکل در پهن یا باریک شدنن شکل زنگوله‌ای تابع پایه شعاعی گائوسی است بگونه‌ای که افزایش آن همانند شکل به باریک شدن و عدم پوشش کامل نقاط داخل دامنه پایه می‌انجامد شکل تغییرات خطای ضریب بازتاب را نسبت به مقادیر برای مقادیر مختلف ‌ تحت ‌ نشان می‌دهد مطابق شکل برای تمامی حالات ‌ مقادیر پاسخ‌های قابل قبولی را به همراه دارند نکته قابل توجه این است که در پرشی در نتایج رویت می‌شود با افزایش مقادیر ح‌ح در پاسخ‌ها خطاهای بیشتری ایجاد می‌شود لازم به ذکر است که حتی تا مقادیر قابل توجه نیز برای و ‌ ‌ مسئله ناپایداری اتفاق نمی‌افتد مخصوصا برای تحلیل استاتیکی و مقدار ویژه که خارج از چهارچوب این پژوهش است نتایج کماکان قابل قبول است‌ در شکل ‌ سیر تغییر سیگنال اخذ شده برای مقادیر مختلف ‌ ‌ نشان داده شده است‌ه با افزایش ح‌عع فاصله زمانی میان موج برخوردی و برگشتی از آسیب و مرز تیر کاهش می‌یابد و می‌توان گفت که سرعت موج افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه زمان ثبت سریعتری مشاهده می‌شود و موج برگشتی از آسیب در میان دو موج برخوردی و برگشتی از مرز محو می‌شود و خطای بیشتری حاصل رخ می‌دهد

و ‌ ‌ تاثیر تعداد چند جمله‌ای‌های درونیابی در حالت کلی در نظر گرفتن چندجمله‌ای‌های در تابع درونیابی رابطه ‌ ‌ همواره مورد نیاز نیست‌ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تاثیر تعداد چندجمله‌ای‌ها در حساسیت پارامتر شکل ح‌ح بسیار قابل توجه است‌ در شکل و اثرات تعداد چندجمله‌ای‌ها ‌ ‌ نسبت به پارامتر شکل تحت و نشان داده شده است‌ در انتشار موج و شناسایی آسیب می‌توان نتیجه گرفت که حساسیت نسبت به پارامتر شکل ح‌ح با افزایش هم کاهش می‌یابد و دقت محاسبات بسیار قابل قبول‌تر می‌شود؛ مخصوصا در ‌ ح‌ع که نتایج غیرقابل قبولی در شکل برای تمامی ها ایجاد می‌شد این افزایش دقت برای هر دو مورد ل‌ق بویژه در و ‌ بسیار قابل توجه‌تر است‌ نکته مهم این است که اعمال صرفنظر از تعداد چندجمله‌ای‌ها نتایج منطقی با بدست می‌دهده مساله مهم در مورد حالت خاص این است که گرچه در بازه نتایج انتشار موج پایدار است ولی نتایج تحلیل مقدار ویژه از دچار واگرایی می‌شود تا اینکه در واگرایی انتشار موج آغاز می‌شود در مورد نیز واگرایی نتاچ مقدار ویژه از شروع شده و در انتشار موج دچار واگرایی می‌شود با حضور عبارت خطی در درونیابی ‌ ‌ ‌ پایداری پاسخ‌ها بهبود یافته و دامنه مناسب پارامتر شکل ح‌عا افزایش می‌یابد علت این امر این است که در حالت خالص ‌‌ آزمون وصله استاندارد برآورده نمی‌گردد؛ از این‌رو افزودن عبارات چندجمله‌ای تا مرتبه خطی می‌تواند پیوستگی مرتبه را تضمین نماید که برای گذر از آزمون وصله استاندارد لازم است‌ ‌و تاثیر آرایش سلول‌های زمینه نقاط گائوسی به سه دلیل نتایج محاسبات را تحت تاثیر قرار می‌دهند اولا به تعداد نقاط گائوسی موجود دامنه پایه وجود خواهد داشت بگونه‌ای که برای

هر یک از آنها ماتریس موضعی ‌گرهی‌ تعیین شده و در نهایت اسمبل می‌شوند؛ ثانیا برای انتگرال‌گیری و استخراج ماتریس‌های سیستم رابطه ‌لا ‌ با استفاده از رابطه ‌و ‌ بکار برده می‌شوند ثالثا تعداد نقاط گائوسی برای کنترل مسئله تکینگی ماتریس‌ها لازم است‌ه برخلاف روش اجزاء محدود که یک آسیب پله‌ای با تعبیه یک جزء محدود به اندازه طول آسیب و با کاهش سختی مدل می‌شود در این پژوهش‌ اعمال مشخصات هندسی ناحیه آسیب بر اساس نقاط گائوسی واقع در آن ناحیه انجام می‌گیرد به این صورت که با توجه به ی آسیب که تغییر در ممان اینرسی است‌ در رابطه ‌و ‌ برای نقاط گائوسی‌ای که در ناحیه آسیب واقع شده‌اند از ممان اینرسی آسیب دیده استفاده می‌شود حتی اگر نقاط میدان درونیابی در خارج از ناحیه آسیب قرار گرفته باشنده بر این اساس در شکل تاثیر نقاط گائوسی مختلف با دو آرایش سلول‌های زمینه منظم و نامنظم و برای مقایر مختلف ‌ ارائه شده است‌ آرایش منظم با تقسیم‌بندی بین نقاط میدانی متوالی به عنوان سلول زمینه و با یک نقطه گائوسی درون آن و آرایش نامنظم بصورت تک سلول برای طول تیر و تعداد نقاط متناظر با حالت آرایش منظم در نظر گرفته شده است‌ نکته مهم این است که در مورد حد پایین تعداد نقاط لازم برای پایداری پاسخ‌ها می‌توان گفت که آرایش نامنظم تعداد نقاط گائوسی تقریبا دوبرابر آرایش منظم را نیاز دارد به عبارت دیگر برای آرایش منظم شرط برای آرایش نامنظم تک سلولی ‌ ‌ لازم است‌ لازم به ذکر است که با افزایش تعداد سلول‌ها و چندسلولی شدن آنها شرط ‌ برای تامین پایداری کفایت می‌کند نکته مهم دیگر این است که برای هر دو ی آرایش‌ در مقادیر ‌ و لا کمتر گرچه پایداری و مقدار قابل قبول به نظر می‌ربببد ولی به دلیل عدم وجود نقطه گائوسی در ناحیه آسیب مقدار می‌رسد ولی با افزایش تعداد نقاط گائوسی‌ مخصوصا در حالت منظم‌ احتمال وجود نقاط گائوسی در ناحیه آسیب و اعمال اشات آن در مدل‌سازی افزایش می‌یابد نکته مهم این است که وجود حداقل یک نقطه گائوسی در ناحیه آسیب برای برآورد قابل قبول ضریب بازتاب کفایت می‌کند؛ کمااینکه برای حالت خاص ‌ در ‌ آرایش منظم منجر به ‌ نقطه گائوسی درر ناحیه آسیب و آرایش نامنظم به و نقطه منجر میشود ولی با این وجود آرایش نامنظم خطای ضریب بازتاب کمتری را ارائه می‌نماید به همین جهت است که همان‌طور که در شکل ‌ مشاهده می‌شود افزایش قابل توجه للا منجر به نتایج بهتری نمی‌شود و نتایج به یک آستانه ثابت میل می‌کنند و می‌توان گفت که مقادیر لازم حداقل برای تامین پایداری مخصوصا در آرایش منظم از هر دو نظر ‌شکل ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ کفایتت می‌کند ‌ نتیجه‌گیری در پایش سلامت سازه‌ای تعریف یک مدل تحلیلی از سازه مورد پایش با توجه به روش شناسایی آسیب و مطالعه اثرات گسترش آسیب ضروری است‌ در این پژوهش‌ روش عددیی درونیابی نقطه‌ای شعاعی هرمیتی مبتنی بر تابع پایه شعاعی گائوسی برای انتشار موج و تخمین آسیب پیش فرض در تیر اولر برنولی مورد بررسی قرار گرفت‌ه آسیب بصورت ترک در کناره تیر و عمود بر محور طولی آن با کاهش ضخامت و در یک مکان معین در نظر گرفته شده با اعمال یک سیگنال محرک با فرکانس بالا و ثبت سیگنال پاسخ و مطالعه خطای بین سیگنال مرجع اجزاء محدود و سیگنال ثبت شده تخمین آسیب توسط ضریب بازتاب موج تحلیلی‌ تاثیر پارامترهای مختلف و دامنه قابل قبول آنها مورد ارزیابی قرار گرفت مهمترین کمیت موثر در مدل‌سازی انتشار موج به روش تعداد نقاط میدانی و به عبارتی دیگر پارامتر شکل انتخابی است‌ برای مدل‌سازی بدون آسیب در نظر گرفتن کافی است ولی برای حالت آسیب دیده که اثرات برگشت موج از منطقه آسیب بایستی لحاظ شود ضرورت می‌یابد با این وجود افزایش کاهش نه تنها دقت نتایج را افزایش نمی‌دهد بلکه افت دقت خواهد داشت‌ در این حالت با اعمال ضریب بزرگتر برای جبران عدم دقت لازم برای اکثر مقادیر دقت قابل قبول در مشاهده می‌گردد مخصوصا به لحاظ خطای ضریب بازتاب که برای که‌ح شرایط ثابت و پایداری حاکم می‌بثبود در مورد پارامتر شکل برای تمامی مقادیر ‌ با افزایش مقادیر آن در خطاهای بیشتری در نتایج رخ می‌دهد همواره پاسخ‌های قابل قبولی را به همراه دارند عدم استفاده از چندجمله‌ای در تابع درونیابی امکان‌پذیر است ولی مقادیر کوچکتر را می‌طلبد تاثیر تعداد چندجمله‌ای‌ها در کاهش حساسیت پارامتر شکل بسیار قابل توجه است و با افزایش تعداد چندجمله‌ای‌ها کاربرد مقادیر نسبتا بزرگتر نیز ممکن می‌گردد و در نهایت از نقطه نظر سلول‌های زمینه و تعداد آنها باید گفت که آرایش منظم نتایج مطمئنتری به همراه داشته و شرط ‌ ‌ برای پایداری لازمم است‌ه همچنین وجود حداقل یک نقطه گائوسی در ناحیه آسیب برای اعمال اثرات آسیب در ماتریس‌های سیستم کافی است و وجود بیش از یک نقطه در آن ناحیه لزوما به افزایش دقت نمی‌انجامد


مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015