مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

تخمین تابع تقاضای دارو برای خانوارهای ایرانی با رویکرد داده‌های ترکیبی‌

چکیده مقدمه: رشد هزینه‌های دارویی منجر به بالارفتن هزینه‌های سلامت می‌شود و دلیل آن می‌تواند افزایش قیمت، میزان مصرف داروها و یا هر دو  باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر تقاضا و مخارج دارو بود.  روش کار: مطالعه حاضر، یک پژوهش سری زمانی گذشته‌نگر بود که به روش پانل تحلیل شد. مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات پرسشنامه هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، طی سال‌های 90-13833 برای خانوارهای شهری و روستایی کشور انجام شد. برای تعیین تأثیر متغیرهای مستقل روی مخارج دارویی از نرم‌افزار Eviews استفاده شد.  یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که ضریب لگاریتم قیمت دارو برای خانوارهای شهری 18/0 ± 92/0 و برای خانوارهای روستایی 12/0 ± 37/0 و از نظر آماری معنادار بود. بنابراین کشش قیمتی دارو در مناطق شهری برابر با 08/0 و در مناطق روستایی 63/00 بود. اگرچه در هر دو گروه، تقاضای دارو کشش کوچک‌تر از یک داشت، خانوارهای روستایی در پاسخ به تغییرات قیمت، حساسیت بیشتری نشان می‌دادند. ضریب لگاریتم درآمد که نشان دهنده کشش درآمدی مخارج دارو است برابر 11/0 ± 35/0 برای خانوارهای شهری و 09/0 ± 94/0 برای خانوارهای روستایی بود که در هر دو گروه بیانگر ضروری بودن دارو می‌باشد.  نتیجه‌گیری: با توجه به کم کشش بودن دارو در مناطق شهری و روستایی، می‌توان گفت افزایش قیمت داروها با درصدی مشخص، مصرف دارو را  در کشور به همان میزان کاهش نداده است. بنابراین با توجه به این که کاهش قیمت دارو، نمی‌تواند انگیزه زیادی در جهت افزایش مصرف ایجاد کند، ورود بیشتر بیمه در این بازار موجب افزایش کارایی در مصرف خواهد شد.


مشخصات

مشخصات

توسط: سارا امامقلی‌پور سفیددشتی، آرش رشیدیان ، مجید نخعی * مجله: مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم سال انتشار: 1393 شمسی تعداد صفحات: 7 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۹/۱۷ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: تخمین تابع تقاضای دارو برای خانوارهای ایرانی با رویکرد داده‌های ترکیبی‌ حجم: 140.90 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

تخمین تابع تقاضای دارو برای خانوارهای ایرانی با رویکرد داده‌های ترکیبی‌

مقدمه

در سیستم سلامت‌ دارو نقش عمده‌ای در سلامتی و بهبودی بیماران دارد و در اکثر موارد تجویز دارو بخش جدایی‌ناپذیر فرایند درمان بیماران می‌باشد همچنین دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم و به عنوان یکی از عمده‌ترین درون‌دادهای مراقبت‌های سلامت‌ همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است یکی از مشکلاتی کهه امروزه گریبان‌گیر بسیاری از کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ایران است‌ مساله افزایش هزینه‌های دارویی است که طبیعتآ بار مالی شدیدی را بر دوش دولت‌ شرکت‌های بیمه و افراد تحمیل می‌کند علی‌رغم اجرای برنامه‌های مختلف برای کاهش هزینه‌های دارویی‌ این هزینه‌ها همچنان در سراسر جهان رو به افزایش است‌ که این خود می‌تواند چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سلامتی جامعه‌ زنگ خطری برای دولت‌ها باشد ‌ ‌ طبق آمار سازمان جهانی بهداشت‌ کشور ایران به لحاظ مصرف دارو در میان ‌ کشور نخست دنیا قرار دارد و در آسیا بعد از چینن مقام دوم را دارد ‌ ‌ ‌ بر اساس آمار موجود کشور ما با میانگین رشد سالیانه مصرف دارویی درصدی در مقایسه با میانگین رشد درصدی در کشورهای در حال توسعه یا و درصدی در کل جهان‌ یکیی از پرمصرف‌ترین کشورها در زمینه مصرف فرآورده‌های دارویی است ‌به طوری که هزینه سرانه دارویی کشور در سال و کل هزینه‌های بهداشتی و درمانی رسیده است ‌ ‌ ‌ یکی از اهداف تحلیلل تقاضا در بخش بهداشت و درمان‌ تعیین عواملی است که در مصرف خدمات بهداشتی و درمانی تاثیرگذارند ‌ ٠نگرانی‌های اخیر در مورد بالا رفتن قیمت داروها و افزایش مخارج مراقبت سلامت‌ علاقه به درک چگونگی کشف‌ تست کردن و فروش داروهای جدید را به طرز قابل توجهی افزایش داده است ‌ ‌ به منظور داشتن سیاست‌های دارویی مناسب و انجام اصلاحات بهنگام‌ بایدد اطلاعات دقیق‌ کامل و به روز در مورد تقاضای دارو در سطح کشور و همچنین عوامل موثر بر این تقاضا برای تصمیمگیران در دسترس باشدهدر این راستا تعیین رفتار مصرفی خانوار و شناختت جایگاه عوامل مهمی چون درآمد و قیمت‌ در چاروب کشش‌های قیمتی و درآمدی دارو و شناخت کالاهای جانشین‌ در تبیین ترجیحات مصرفی و پیش‌بینی نیازهای آینده مصرف‌کنندگان در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است بنابر دلایل ذکر تثبده و به دلیل اهمیت بسیار زیاد مدیریت صحیح مصرف دارو در کشور بر آن شدیم تا این پژوهش را در جهت تعیین عوامل مرتبط با مصرف دارو و کمک به بهینه‌سازی مصرف آن در کشور انجام دهیم‌ روش کار این مطالعه‌ از نوع سری زمانی گذشته‌نگر با تحلیل پانلی است‌ داده‌های این مطالعه از هزینه و درآمد خانوارها بر اساس آمارگیری‌های سالانه استانی مرکز آمار ایران طی سال‌های استخراج شده است‌ در طرح آمارگیری سالانه مرکز آمار ایران‌ داده‌ها از سطح خانوارهای شهری و روستایی هر استان جمع‌آوری می‌شوند جامعه هدف طرح هزینه‌ درآمد مرکز آمار شامل همه خانوارهای معمولی ساکن در نقاط شهری یا روستایی است‌ روش نمونه‌گیری سه مرحله‌ای با طبقه‌بندی است که در ابتدا طبقه‌بندی حوزه‌های سرشماری و سپس انتخاب حوزه‌ها انجام می‌تثبود در مرحله دوم بلوک‌های شهری و

ابادی‌های روستایی انتخاب شده و در مرحله سوم خانوارهای نمونه انتخاب می‌شونده تعداد نمونه با توجه به هدف طرح‌ برای برآورد متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار بهینه شده خانوار نمونه در نقاط شهری و اخانوار نمونه در نقاط روستایی کشور اطلاعات جمع‌آوری شده است‌ در این مطالعه‌ اطلاعات خانوارهای شهری و روستایی را بر حسب ف استان مختلف جمهوری اسلامی ایرانن طی یک دوره ه ساله بررسی کردیم و از روش داده‌های تابلویی که تلفیقی از داده‌های سری زمانی و مقطعی است‌ برای براورد رگرسیونی استفاده کرده‌ایم‌ به منظور انجام تخمین‌ داده‌های درامد مخارج دارویی‌ مخارج بستری‌ مخارج سرپایی‌ مخارج بیمه‌ای خانوارهای شهری و روستایی در هر استان از مرکز امار ایران و داده‌های مربوط به قیمت داروهای درمانی و داروهای گیاهی از معاونت غذا و دارو دریافت و پردازش اولیه در نرم‌افزار ‌ ‌ح ‌فص روی آن‌ها انجام شده سپس تخمین مدل با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی نسخه و از طریق کاربرد مدل داده‌های تابلویی و روش تخمین تقاضای لگاریتمی دوطرفه به دست امد علت استفاده از تابع تقاضای لگاریتم دوطرفه این است که از پارامترهای برآوردی رگرسیون می‌توان کشش ‌حساسیت‌ تقاضا را استخراج نمودد بنابراین جهت برآورد تابع تقاضای دارو ازحالت خطی لگاریتمی تابع تقاضا استفاده می‌کنیم در این معادله‌ نشان‌دهنده میزان مخارج دارویی خانوارها می‌باشد ام‌م نمایانگر شاخص قیمت داروهای شیمیایی و گیاهی است و میزان درآمد خانوارها را نشان می‌دهد ‌لاه و ل‌لاه‌مل‌ان نیز به ترتیب هزینه‌های بستری در بیمارستان‌ هزینه‌های ویزیت پزشکان و هزینه‌های صرف شده توسط خانوارها برای بیمه را در بر میگیرند از آن جایی که به جای مقدار تقاضای دارو از میزان مخارج دارویی خانوار به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است‌ در فرمول بالا کشش قیمتی تقاضای دارو ‌ کشش قیمتی متقاطع مخارج دارویی ‌ کشش درآمدی مخارج دارویی کشش مخارج دارو نسبت به هزینه‌های بستری کشش مخارج دارو نسبت به هزینه‌های سرپایی ‌واص‌ ‌ کشش مخارج دارو نسبتت به هزینه بیمه ‌ ‌ محاسبه شده‌اند نشان‌دهنده جمله خطا است که فرض میشود دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت می‌باشد

به منظور انجام تحلیل رگرسیونی‌ باتوجه به این که داده‌ها ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی بودند آن‌ها را از نظر بودن مورد بررسی قرار دادیم‌ به این منظور از آزمون لیمر استفاده کردیم‌ این آزمون دارای آماره اسص می‌باشد فرض در آزمون لیمر نشان دهنده بودن و فرض ‌ نشان‌دهنده ‌هاص‌م بودن است‌ه در مرحله بعد برای بررسی وجود اثرات ثابت‌ یا اثرات تصادفی‌ بینن خانوارهای شهری و روستایی از آزمون هاسمن‌د استفاده شده فرضیه صفر مرتبط با آزمون هاسمن این بود که الگوهای اثرات ثابت و متغیر اساسآ متفاوت نیستنده اگر مقدار محاسباتی بیش از مقدار بحرانی به ازای درجه آزادی و سطح معناداری مشخص باشد می‌توان گفت الگوی اثرات تصادفی مناسب نیست نتایج برآورد آماره لیمر برای هر دو گروه مناطق روستایی شهری ‌ نشان داد کهه فرضیه بودن‌ رد می‌شود بنابراین داده‌ها پانل یا ترکیبی بودند همچنین جهت انتخاب تخمین مدل با استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده جدول نتایج حاصل از این آزمون را نشان می‌دهده در این مطالعه از مدل دو طرف لگاریتمی خطی استفاده کردیم‌ از آن جایی که به جای مقدار تقاضای داروی خانوار از میزان مخارج دارویی خانوار به عنوان متغیر وابسته استفاده شد ازز ضرایب حاصل از تخمین‌ کشش‌های مخارج دارویی به دست آمد همچنین می‌توان از کشش قیمتی مخارج‌ کشش قیمتی تقاضا را استخراج کرد و میزان حساسیت مصرف دارو به تغییرات قیمت راا مشخص کرده نتایج تخمین مدل تقاضای دارو برای خانوارهای شهری در جدول آورده شده است‌

با توجه به این که از مدل لگاریتمی دو طرفه استفاده شد نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که برای خانوارهای شهری‌ یک درصد افزایش قیمت داروها باعث افزایش ‌ درصدی در مخارج صرف شده برای دارو می‌گردده بنابراین کشش قیمتی یا میزان واکنش مخارج دارویی به یک واحد تغییر قیمت دارو برابر ‌و بوده از این رو می‌توان گفت از آن جایی که در ادبیات اقتصادی‌ تغییرات مخارجج مصرفی‌ نماینده تغییر در میزان تقاضا باشد می‌توان کشش قیمتی مخارج دارویی را با کم کردن آن از عدد یک‌ به کشش قیمتی تقاضای دارو تبدیل نمود؛ کشش قیمتی تقاضای دارو با توجه به کشش قیمتیی مخارج دارویی‌ که نشان می‌دهد دارو برای خانوارهای شهری یک کالای کم کشش می‌باشده به عبارت دیگر اگر قیمت دارو آلا افزایش یابد تقاضای دارو فقط به میزان ‌ کاهش می‌یابد همچنان که از جدول مشخص است‌ ضریب شاخص قیمت داروهای گیاهی دارای علامت مثبت است‌ یعنی داروهای گیاهی در حکم کالای جانشین داروهای شیمیایی یا درمانی محسوب میگردند؛ اما از نظرر آماری معنادار نمی‌باشده همچنین از آن جایی که لگاریتم درآمد در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است‌ کشش درآمدی مخارج دارویی برابر د ‌ ‌ می‌باشد؛ به عبارتی دارو برای خانوارهای شهری یک کالای ضروری تلقی می‌شود ضرایب لگاریتم هزینه‌های خدمات بستری‌ لگاریتم هزینه‌های ویزیت و لگاریتم

آماره حاصله در جدول برای خانوارهای شهری نشان می‌دهد که فرضیه صفر آزمون هاسمن رد شده و بنابراین مدل اثرات تصادفی مناسب نیست‌؛ در نتیجه باید تخمین مدل را با استفاده از مدل اثرات ثابت انجام داد آزمون هاسمن برای مناطق روستایی حاکی از این است که فرض صفر پذیرفته شده و مدل اثرات تصادفی‌ برای تخمین تابع تقاضا در مناطق روستایی بر مدل اثرات ثابت ارجحیتت دارد ‌ ‌ ‌

‌ هزینه‌های بیمه به ترتیب برآورد گردید این ضرایب نشان می‌دهد که هزینه‌های بیمه‌ خدمات بستری و ویزیت پزشک تاثیر مثبتی بر میزان تقاضا برای خدمات دارویی و در نتیجه مخارج دارویی خانوارها دارند؛ البته ضریب بیمه معنادار نمی‌باشد یا ضریب خوبی برازش مدل تقریبآ برابر که برای داده‌های ترکیبی‌ رقم بالا و قابل قبولی است‌؛ به این معنی که مدل به طور کلی از لحاظ آماری معنادار می‌باشد نتایج تخمین مدل تقاضای دارو برای خانوارهای روستایی با استفاده از نرم‌افزار نیز در جدول آورده شده است‌

ضریب لگاریتم قیمت شبان می‌دهد برای خانوارهای روستایی میزان واکنش مخارج دارو به تغییرات قیمت برابر ‌ می‌باشد؛ به عبارت دیگر کشش قیمتی مخارج دارو برای خانوارهای روستایی برآورد شد بنابراین بر اساس آن چه که پیشتر گفته شد قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای دارو برای خانوارهای روستایی بود ‌ که کوچک‌تر از یک است‌؛ به عبارتی‌ دارو برای خانوارهایی روستایی ایران یک کالای کم کشش محسوب میگردد بنابراین خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری‌ نسبت به تغییرات قیمت‌ بیشتر واکنش نشان می‌دهنده همچنین ضریب لگاریتم قیمت داروهای گیاهی که بیان کنند کشش متقاطع می‌باشد نشان می‌دهد بوای خانوارهای روستایی با افزایش قیمت داروهای گیاهی‌ مخارج مصرفی دارویی کاهش می‌یابند؛ اگرچه این امر از نظر آماری معنادار نبود همچنین ضریب لگاریتم درآمد برابر بود؛ به این معنی که میزان واکنش مخارج دارویی به یک تغییر در درآمد می‌باشد همچنین ضریب لگاریتم هزینه‌های خدمات بستری‌ هزینه‌های ویزیت پزشکان سرپایی‌ و هزینه‌های بیمه برای خانوارهای روستایی‌ که به ترتیب برابر نشان داد که میزان واکنش مخارج دارویی این خانوارها به تغییر در متغیرهای مذکور چقدر می‌باشد که البته ضریب مربوط به بیمه معنادارنبود کل‌ یا ضریب برازش مدل برای تخمین تابع مناطق روستایی تقریبآ برابر ‌بود همچنین آماره نیز برابر بود؛ به این معنی که مدل به طور کلی از لحاظ آماری معنادار بود این ضرایب نشان می‌دهد که مدل تخمینی ما از اعتبار بالایی برخوردار بود بحث یافته‌ها نشان می‌دهند که قیمت داروهای درمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضا و مخارج دارو دارای تاثیر معنادار و مثبت روی مخارج دارو بوده است‌ به عبارت دیگر تغییرات قیمت همواره باعث تغییر مخارج دارویی در جهت مستقیم می‌شود نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای دارو برای خانوارهای شهری خانوارهای روستایی برابر بود و بنابراین دارو برای هر دو گروه یک کالای کم کشش بود و خانوارها نسبت به تغییرات قیمت دارو واکنش زیادی نشان نمی‌دادند؛ به این معنی که اگر قیمت دارو الا افزایش یابد مقدار تقاضای دارو فقط به میزان کمتر از کاهش خواهد یافت‌ بنابراین در این حالت افزایش قیمت داروو برای مثال به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی‌ به میزان زیادی منجر به افزایش مخارج دارویی و نهایتآ هزینه‌های بخش بهداشت و درمان می‌شوده از آن جایی که کانال مصرف بخش عمده‌ای از فرآورده‌های دارویی در خانوارها از عرضه‌کنندگان خدمات ‌پزشکان‌ مراکز درمانی‌ می‌گذرد؛ می‌توان گفت علت پاپپن بودن حساسیت افراد به افزایش قیمت‌ها این است که در واقع ارایه‌دهندگان خدمت هستند که تقاضای دارو را به بیماران القا می‌کنند بنابراین باید عوامل تاثیرگذار را در رفتار ارایه‌دهندگان تغییر داد برای مثال آن‌ها می‌توانند با معرفی داروهای جایگزین با قیمت پایین‌تر و همان اثربخشی‌ جایگزین کردن داروهای گیاهی با شیمیایی‌ پرهیز از تجویز غیرضروری دارو و مواردی مانند این‌ به کاهش هزینه‌های دارویی کمک کنند از سوی دیگر علت بالاتر بودن حساسیت قیمت در خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری را می‌توان در سهم بالاتر مخارج دارویی از کل بودجه خانوار امکان جایگزین کردن داروهای گیاهی با شیمیایی در روستاها در صورت با٧رفتن قیمت ارایه برخی داروها توسط مراکز بهداشت و دسترسی مشکل‌تر به بعضی داروها به دلیل دوری راه جستجو کرده در مورد ارتباط بین

شاخص قیمت داروهای گیاهی و تقاضا برای داروهای درمانی و یا میزان مخارج دارویی‌ در مناطق روستایی و شهری رابطه معناداری مشاهده نشد مطالعه حاضر نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین درآمد خانوارها و میزان مخارج دارویی آن‌ها وجود دارد ضریب درآمد برای خانوارهای شهری کوچک‌تر از یک برای خانوارهای روستایی بود؛ به این معنی که دارو برای این خانوارها یک کالای ضروری می‌باشد به عبارت دیگر افزایش درآمد مخارج دارویی خانوارهای شهری را خانوارهای روستایی را دو ه‌لس افزایش می‌دهد پژوهش حاجیقلی در سال نشان داد دارو هم برای خانوارهای شهری و هم برای خانوارهای روستایی یک کالای ضروری می‌باشد در تحقیق دپارتمان اقتصاد توماس استارتمن‌ در دانشگاه جورج ماسون‌ مشخص شد که افزایش در نرخ مشارکت درر پرداخت در ارتباط کاهش در مقدار داروهای تجویز شده برای گروه سنی میان سال بوده است و همچنین ‌ افزایش در ن مشارکت در ارتباط با آو لا ‌ کاهش در هزینه‌های داروی تجویز شده برای این گروه سنی بوده است با توهه به نتایج حاصله که کمتر از عدد یک می‌باشد دارو به عنوان یک کالای کم کشش در این تحقیق شناخته شده است‌ه نتایج مطالعه سانتر و ورنون‌ در آمریکا کششش قیمتی دارو را برابر محاسبه کرده است و بیان می‌کند دارو در این کشور کالایی بی‌کشش می‌باشد کشش درآمدی اد در این مطالعه نشان دهنده نرمال بودن دارو می‌باشد نتایج مطالعه جهانگیری نشان می‌دهد که تمام گروه‌های دارویی مشخص شده‌ ضروری و کم کشش می‌باشند و ضرایب تمامی متغیرها را بین صفر و یک برآورد می‌کند ‌که با نتابج پژوهش حاضر در این زمینه همخوانی دارند نتایج مطالعه اقبالی که کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضا برای دارو را در استان آذربایجان شرقی به دست آورده بود نشان داد که دارو در مناطق شهری و روستایی این استان یک کالای با کشش می‌باشد که این نتیجه با نتایج مطالعه ما متفاوت می‌باشد؛ هرچند کشش درآمدی در آن مطالعه ضروری بودن دارو را نشان می‌دهد که تاییدکننده نتایج مطالعه حاضر می‌باتثبد نتیجه‌گیری با توجه به رابطه مثبت بین هزینه‌های بستری و بیمه با مخارج دارویی‌ باید قوانین و آموزش‌هایی در خصوص تجویز و بررسی نسخ دارویی به کادر درمانی و بیمه‌ها ارایه گردد تا از تجویز داروهای بی‌مورد و پرداخت هزینه برای این گونه داروها جلوگیری به عمل آید وجود رابطه مثبت و معنادار بین میزان هزینه‌های صرف شده برای دارو با میانگین هزینه‌های ویزیت پزشکان‌ نشان دهنده مکمل بودنن ویزیت پزشک و دارو می‌باشد و بنابراین ضرورت توجه به رفتار کادر درمانی و به خصوص پزشکان را در مورد تجویز دارو روشن می‌سازد علاوه بر این‌ گاهی اوقات وجود نوع خاصی ازز قراردادها بین پزشکان و داروخانه‌ها سبب افزایش شدید و غیرضروری هزینه‌های دارویی می‌گردد با توجه به کم کشش بودن دارو و درنظر گرفتن این که تقاضا برای دارو عمدتآ به دلیل القای تقاضا از جانب عرضاکنندگال دمات شکل می‌گیرد شاید بتوان گفت یا در واقع‌ ارایه‌دهندگان خدمات هنگام تصمیم‌گیری در مورد تجویز و مصرف داروها قیمت را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر مخارج دارویی اصلا مدنظر قرار نمی‌دهند همچنین بر این اساس که کاهش قیمت دارو انگیزاننده قوی برای افزایش تقاضا نمی‌باشد و میزان مصرف را فقط با درصد کمتری افزایش می‌دهد می‌توان با انجام اقداماتی در راستای کاهش قیمت تمام شده دارو انتظار داشت که مخارج داروهای مصرفی کاهش یابند از سوی دیگر می‌توان گفت از آن جا که احتمال بروز مخاطره اخلاقی در بازاری که تقاضای آن کم کشش باشد ضعیف‌تر است‌ با ورود بیشتر بیمه امکان افزایش کارایی در این بخش وجود دارده با توجه به کشش درآمدی محاسبه شده‌ این کشش برای خانوارهای روستایی در مقایسه باا خانوارهای شهری بزرگتر است که نشان می‌دهد اگر درآمد خانوارهای شهری و روستایی را به یک میزان افزایش دهیم‌ مخارج دارویی خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری بیشتر افزایشش می‌یابد در مجموع‌ با توجه به نتایج می‌توان راهکارهای زیر را ارایه کرد الف‌ از آن جایی که تقریبآ همه مراجعات به پزشک و بستری‌ها همراه با تجویز دارو می‌باشند افزایش تعداد مراجعات‌ هزینه‌های دارویی را افزایش خواهد داد نظارت وزارت بهداشت و بیمه‌ها در زمینه تجویز نسخه‌های دارویی و نیز آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان و ارایه‌دهندگان خدمت از اثرات سوء‌مصرف بیش از حد و خودسرانه دارو در این زمینه می‌تواند اثرگذار باشد ب‌ کاهش قیمت داروها بدون این که تاثیر چندانی در افزایش مصرف دارو داشته باشد موجب کاهش هزینه‌های دارویی و کاهش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان خواهد شد بنابراین دولت باید نظارت کامل بر نحوه قیمت‌گذاری داشته باشد از سوی دیگر با توجه به این که بخش عمده‌ای از داروها وارداتی می‌باشند و افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت آن‌ها خواهد شد باید بتوان در داخل کشور جایگزین‌هایی با قیمت کمتر و در همان سطح اثربخشی داروهای خارجی تولید کرد و یا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌تر تولید دارو در داخل کشور هزینه تمام شده تولید دارو را کاهش داد تشکر و قدردانی در نهایت بر خود لازم می‌دانیم از کارشناسان مرکز آمار ایران‌ به خصوص آقای ابراهیم آثمری که در دریافتت داده‌های اولیه انجام پژوهش با ما همکاری کردند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم‌ هم چنین‌ از جناب آقای لطفی و سرکار خانم نورائی‌ که با راهنمایی‌های خود به انجام این پژوهش کمک کردند بی نهایت سپاسگزاریم


مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015