مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مطالعه فرایند شکل‌دهی الکتروهیدرولیکی با استفاده از مشاهدات تجـربی و شبیه سازی عددی به روش لاگرانژی‌ اویلری انتخابی

چکیدهشکل‌دهی الکتروهیدرولیکی یک فرایند شکل‌دهی ورق فلزی با سرعت بالا می‌باشد که در آن دو (یا تعداد بیشتر) الکترود در محفظه‌ای پر از آب قرار دارند و تخلیه الکتریکی ولتاژ بالا بین آنها، فشار بالائی جهت شکل‌دادن ورق ایجاد می‌کند. در این تحقیق جهت بررسی اثر پارامترهای مختلف (از جمله انرژی تخلیه، فاصله الکترودها از ورق و فاصله الکترودها از هم) بر روی عمق کشش حداکثر و (بطور ضمنی) فشار بیشینه موج شوک، آزمایش‌های تجربی گسترده‌ای انجام شد. شکل‌دهی الکتروهیدرولیکی یک پدیده پیچیده می‌باشد و آزمایش‌های تجربی به تنهائی برای درک مناسب این فرایند، کافی نیست. برای توضیح جنبه‌های مختلف این موضوع از کوپل فرمولاسیون لاگرانژی- اویلری انتخابی با الگوریتم اندرکنش سیال و سازه که در نرم‌افزار ال‌اس‌داینا در دسترس است جهت شبیه‌سازی عددی آن استفاده شده است. جهت مدل کردن اثر تخلیه الکتریکی دو رویکرد متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است: جرم معادل ماده منفجره و تزریق انرژی. در رویکرد نخست، به‏‏لیل شباهت پدیده انفجار و تخلیه الکتریکی در آب، انرژی تخلیه الکتریکی به جرم معادل از ماده منفجره تی‌ان‌تی تبدیل شده است. در رویکرد دوم، فاصله بین الکترودها با یک کانال پلاسما جایگزین و انرژی تخلیه الکتریکی در یک زمان کوتاه درون آن ترزیق شده است که همین امر منجر به انبساط کانال و ایجاد موج شوک به سمت قطعه‌کار گردید. در نهایت، تطابق خوبی میان نتایج تجربی و شبیه‌سازی حاصل گردید.


نمای مطلب

مطالعه فرایند شکلدهی الکتروهیدرولیکی با استفاده از مشاهدات تجربی و شبیه سازی عددی به روش لاگرانژی  اویلری انتخابیمقدمهشکلدهی انفجاری  الکترومغناطیسی و الکتروهیدرولیکی  مهمترین فرایندهای شکلدهی با سرعتبالا میباشند  شکل دادن با استفاده از انرژی حاصل از انفجار و بهکارگیری محیط واسط  آب  هوا و      برای انتقال انرژی را فرآیند شکلدهی انفجاری مینامند  شکلدهی ا لکترومغناطیسی یکی دیگر از روشهای شکلدهی قطعات فلزی با سرعت بالاست که در آن از نیروی الکترومغناطیس بهعنوان عامل شکلدهی استفاده میشود  در فرآیند شکلدهی الکترومغناطیس مقدار قابلتوجهی انرژی الکتریکی در بانک خازنی ذخیره شده و با استفاده از سوئیچهای ولتاژ بالا  بهسرعت درون سیمپیچی تخلیه میشود  جریان الکتریکبی در سیمپیچ  یک میدان مغناطیسی گذرای شدید تولید میکند  جریان گردابی القاشده درون قطعهکار  با میدان مغناطیسی اولیه تعامل کرده و باعث دفع متقابل قطعهکار و سیمپیچ میشود  نیروی دافعه بهقدری زیاد است که تنشی بزرگتر از استحکام تسلیم ماده اعمال میکند و باعث تغییر شکل دائمی آن میگردد  شکلدهی الکتروهیدرولیکی یکی از فرآیندهای منحصربهفرد شکلدهی با سرعتبالا است  این فرآیند مشابه شکلدهی انفجاری است با این تفاوت که برای ایجاد موج شوک  بهجای استفاده از مواد منفجره  از انفجار الکتریکی استفاده میشود  در این فرایند  تخلیه الکتریکی با ولتاژ بالا بین دو الکترود  یا بیشتر   در یک محفظه پر از سیال  موجب ایجاد کانال پلاسما بین آنها میشود  انبساط این کانال پلاسما منجر به ایجاد موج شوک در سیال و شکلدهی ورق میگردد  دو روش راچ برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در فرآیند الکتروهیدرولیکی عبارتند از: تخلیه خازن از میان شکاف بین دو الکترود و تخلیه خازن از طریق سیم بسیار نازک تعبیهشده بین دو الکترود  در روش دوم  مسیر تخلیه الکتریکی بهصورت از پیش تعیینشده است که این امر منجر به تبدیل انرژی کارآمدتر و کنترل بهتر میگردد؛ اما نرخ تولید پایینتری را نیز موجب میشود  شماتیک فرایند شکلدهی الکتروهیدرولیکی در شکل   نشان داده شده است  اولین مشاهدهها از ایجاد نیروی قوی مکانیکی حاصل از تخلیه الکتریکی در سیال  مربوط میشود به گزارشهای لین در سال   پریستلیی در سال توسعه اولیه فرایند ا لکتروهیدرولیکی توسط یوتکین     در روسیه به ثبت رسیده است  آزمایشهای اولیه جهت استفاده از این پدیده در شکلدهی ورقها برمیگردد به کارهای برونو در سال داویس و آستین در سال هلاو   و  و چاچین در سال   مزیت فرایند شکلدهی الکتروهیدرولیکی نسبت به انفجاری  قابلیت اتوماسیون بیشتر  و ا لکترومغناطیسی  قابلیت استفاده روی تمام مواد ازجمله موادی که دارای هدایت الکتریکی پائینی هستند و ایجاد اشکال پیچیده  باعث شده تا این فرایند بعد از یک افول چند دههای  مجددآ موردتوجه قرار گیرد  محققین تلاش میکنند با استفاده از الکترودهای بادوامتر  آببندی بهتر و مدیریت بهتر فشار ایجادشده توسط تخلیه الکتریکی  از این فرایند برای تولید با تیراژ بالا در صنایع استفاده کنند  تحقیقات در زمینه شکلدهی ورق فلزی و حد شکلپذیری آن نشان داده است که وقوع حالت گلوئی شدگی در ورق فلزی متاثر از نرخ کرنش است    نتایج بسیار خوشبینانهای از افزایش شکلپذیری ورق  در حدود و و برابر برای     برابر برای چدن و مس  توسط فرایند ا لکتروهیدرولیکیی در مقایسه با فرایندهای سنتی گزارش کردهاند  تحقیقات رهتگی و همکارانش  با به دست آوردن میزان سرعت  کرنش و نرخ کرنش به کمک تکنیک دیجیتالی همبستگی تصویرا  یکسری توجیههای کیفی در مورد علت افزایش شکلپذیری ورق آلومینیوم در اثر شکلدهی به روش الکتروهیدرولیکی در اختیار خواننده قرار میدهد  همبرک و همکارانش  در تلاش خود برای ایجاد منحنیهایی با شعاع کوچک در ورق  به مقایسه شکلدهی الکتروهیدرولیکی با دیگر فرایندها  هیدروفرمینگ  شکلدهی الکترومکانیکی و شکلدهی پنومکانیکی  پرداختند  آنها نتیجه گرفتند که رسیدن به شعاعهای کوچک به کمک فرایند الکتروهیدرولیکی میسرتر است  گلواشنکو و همکارانش از افزایش  در حدود درصد  شکلپذیری لولههای آلومینیومی  مسی و فولادی در اثر شکلدهی به روش الکتروهیدرولیکی در قالبهای مثلثی  مربعی و ششگوش خبر دادهاند        ایان و ماساکی در مقالاتی که در دهه   به چاپ رساندند      به بررسی پارامترهای موثر این فرایند  جنس سیم بین دو الکترود  قطر و طول سیم بین دو الکترود و      بر روی پالس فشار ایجادشده پرداختند  روشهای مختلف اندازهگیری فشار سیال در اطراف جرقه  شامل روشهای مستقیم و غیرمستقیم   توسط سایاپین و گریننکو  و   مقایسه و رابطهای جهت تخمین آن ارائه شده است  ولتزل و همکارانش    اثر سیم بین دو الکترود  آلومینیوم  مس سیالی  آب  روغن و هوا  که جرقه در آن اتفاق میافتد را بررسی کردند  تفاوت شبیهسازیهای ارائهشده از فرآیند شکلدهی الکتروهیدرولیکی توسط محققین مختلف  عمدتآ در نحوه اعمال اش تخلیه الکتریکی است  تبدیل انرژی الکتریکی ذخیرهشده در خازن به مقدار حسابشدهای از ماده منفجره و شبیهسازی شکلدهی انفجاری بجای شکلدهی ا لکتروهیدرولیکی  یکی از رایجترین روشهای مدلسازی تخلیه الکتریکی در آب میباشد  دائن و همکاران  ر   با استفاده از همین روش به شبیهسازی این فرایند پرداختند  من  ازجمله محققینی است که با استفاده از اعمال پالس فشار بجای تخلیه الکتریکی  سعی در مدلسازی این فرایند کرد  تعداد معدودی از محققین  و   نیز با اعمال پالس شتاب  اثر تخلیه الکتریکی را اعمالل کردند  در این تحقیق  ابتدا سعی شده است با انجام آزمایشهای تجربی  شناخت مناسبی از پارامترهای موثر فرایند شکلدهی الکتروهیدرولیکی حاصل شود  در ادامه با اتخاذ دو رویکرد متفاوت  شبیهسازی عددی این فرایند انجام شده است     آزمایشهای تجری تجهیزات فرایند شکلدهی الکتروهیدرولیکی شامل دو قسمت الکتریکی و مکانیکی است  اجزاء الکتریکی شامل سیستم کنترل  واحد تولید پالس  الکترودها و نگهدارنده آنها  میباشد  کنترل زمان و میزان شارژ خازنها  همچنین رسم نمودارهای ولتاژ و جریان تخلیه الکتریکی  از طریق سیستم کنترل میسر است  شکل     قلب واحد تولید پالس  ازز چهار طبقه خازن با ظرفیت حداکثر هص میکرو فاراد  که قابلیت شارژ تا حداکثر هو کیلوولت را دارند  تشکیل شده است  اجزای جانبی واحد تولید پالس شامل شارژر  یکسو کننده  مقاومتهای پیشانی و پشت موج و تقسیمکننده میباشد  شکل     در این تحقیق مس  که با چندلایه عایق ولتاژ بالا پوشیده شدهاند  میباشند  در اش تخلیههای الکتریکی شدید  نوک الکترود سریعآ دچار تخریب میشود  برای جلوگیری از اختلال در روند آزمایشها؛ نوک الکترود  طوری طراحی شده است که بهراحتی قابلیت تعویض داشته باشد  جهت رعایت ملاحظات عایقکاری  سیستم نگهدارنده الکترودها از فیبر استخوانی وو پلی آمید ساخته شده است  تنظیم فاصله الکترودها از یکدیگر و الکترودها از ورق  از طریق سیستم نگهدارنده امکانپذیر است  شکل فرایند شکلدهی ورق در این پژوهش  درواقع  شکلدهی بدون قالب  است  صرفآ جهت کلمب کردن ورق  از یک استوانه توخالی از جنس فولاد ضدزنگ در زیر ورق استفاده شده است  در قسمت پائین این استوانه یک سوراخ تعبیه شده تا خروج هوا توسط یک شلنگ بهه بیرون سیال امکانپذیر باشد  علت ایجاد این سوراخ آن است که ورق در موقع تغییر شکل با مقاومت هوای محبوس داخل استوانه  مواجه نشود     شبیه عددی در این تحقیق با استفاده از نرمافزار الاسداینا  اتخاذ دو رویکرد متفاوت در اعمال اثر تخلیه الکتریکی  فرایند شکلدهی الکتروهیدرولیکی در دیدگاه انتخابی است  به دلیل تقارن هندسی ر بارگذاری  تنها یکچهارم آن  مدل شده است   مقایسه دیدگاهه لاگرانژی  اویلری و رانژی  اویلری انتخابی یکی از مهمترین موضوعات در شبیهسازی مسائل مربوط به دینامیک سیالات یا مکانیک جامدات غیرخطی  انتخاب توصیف سینماتیکی مناسب برای محیطط پیوسته است  منظور از توصیف سینماتیکی تعیین رابطه بین محیط تغییرشکل دهنده با شبکه  یا مش  است  بر مبنای رابطه بین محیط تغییر شکلدهنده با شبکه میتوان سه ک دیدگاه زیر را تعریف کرد  شکل و :    دیدگاه در این فرمولاسیون هر گره از شبکه  ذره مادی را دنبال میکند  توصیف گرانژی امکان ردیابی ساده تداخل و اندرکنش مواد مختلف را فراهم میسازد  ضعف این مدل به ناتوانی شبکه در دنبال کردن تغییرشکلهای بزرگ در ماده مربوط میشود     دیدگاه اویلری: در این فرمولاسیون که بیشتر در دینامیک سیالات بکار میرود  شبکه ثابت است و محیط پیوسته نسبت به شبکه حرکت میکند  ازاینرو تغییرشکلهای بزرگ در ماده بر روی ساختار مش تاثیر نمیگذارد  هرچند این فرمولاسیون در مدلسازی تداخل مواد مختلف دارای ضعف است     دیدگاه لا گرانژیاویلری انتخابی: به دلیل ضعفهای مدلهای خالص لاگرانژی و اویلری تکنیکی توسعه پیدا کرده است که قابلیتهای هردوی این فرمولاسیونها را باهم ترکیب کرده است و لاگرانژی اویلری انتخابی نامیده میشود  در این دیدگاه گرههای شبکه میتوانند با سرعتی مستقل از ذرات مادی  برخلاف حالت لاگرانژی که به هم گسیل بسدند  حرکت کنند  ازجمله قابلیتهای الاسداینا برای دیدگاههای اویلری اویلری انتخابی  استفاده از حالتت چندمادهای  برای این المانها است  در این حالت هر المان  جزء  میتواند ترکیبی از مواد مختلف باشد    و  دو رویکرد متفاوت در اعمال اثر تخلیه الکتریکی پدیده انفجار و تخلیه الکتریکی در سیال  ازز بسیاری جنبهها مشابه یکدیگر هستند  ‌‌  با انفجار ماده منفجره  موج شوک اولیه و حباب گازی منبسط شوندهای ایجاد میشود  کاهش فشار داخل حباب به حد کاویتاسیون٦ و فشار هیدرواستاتیک آب اطراف آن  مانع ادامه انبساط و موجب منقبض شدن حباب میشود  انقباض حباب تا زمانی که فشار داخل آن مانع نشود  ادامه مییابد  در ادامه مجددآ حباب شروع به انبساط کرده که همین امر منجر به ایجاد موج شوک ثانویه میشود  این روند نوسانی تا زمانی که فشار داخلی حباب توسط آب اطراف مستهلک شود یا به سطح آزاد برسد ادامه پیدا   میکند  شکل     در رویکرد اول  که از این به بعد بهاختصار  نامیده میشود  با در نظر گرفتن تشابه پدیده انفجار و تخلیه الکتریکی در سیال  از یکسو و مقایسه میزان انرژی آزادشده توسط ماده منفجره   کیلوژول به ازای یک کیلوگرم برای تیانذی  با انرژی ذخیرهشده در خازنها  از سوی دیگر؛ اش تخلیه الکتریکی با جرم معادل تیانتی جایگزین شده است  برای تیانتی از مدل مادی سوزش قوی ماده منفجره   ثابتی هستند که با انجام یک محاسبه ساده میتوانند طوری تعیین شوند که رابطه   را به ا تبدیل کند       مشخصات مدل مشخصات هندسی مورداستفاده در شبیهسازی  دقیقآ مطابق آزمایشهای تجربی در نظر گرفته شده است  شکل     در این تحقیق از ورق برنجی به شکل دایره  به ترتیب با قطر و ضخامت میلیمتر  استفاده شده است  مدل توصیفکننده رفتار ورق  نقش بسزایی در کیفیت شبیهسازی دارد  ناهمسانگردی و نرخ کرنش  در رفتار ورق الاسداینا به همین منظور تعبیه شده است استفاده گردید  همچنین برای تعریف تماس المانهای ماده منفجره  و کانال پلاسما  و آب که هر دو از نوع لاگرانژی  اویلری انتخابی هستند از فرمولاسیون مواد چندگانه استفاده شده است  المانهای آب  از مکعبی  در مرکز با طول ضلع تقریبی   میلیمتر و در فواصل دورتر به شکل شعاعی با طول ضلع بزرکتر  میباشند  همچنین لبههای ورق  مطابق شرایط آزمایش تجربی کاملا کلمب شده است  شکل و مدل ایجادشده را نشان میدهد  عوامل متعددی  ازجمله اندازه المانها و پارامترهای موجود در دستورات مختلف الاسداینا  بر نتیجه شبیهسازی موثرند  با در نظر گرفتن نتیجه سه آزمون تجربی و انجام شبیهسازیهای مقدماتی  با اندازه المانهای متفاوت و پارامترهای تنظیمی مختلف   سعی در انتخاب بهترینن اندازه المان و پارامترهای موش  شد  پسازآن در دیگر شبیهسازیها از همان اندازه المانها و پارامترها استفاده گردید     نتایج و بحث آزمایشهای اولیه نشان داد تکرارپذیری فرایند شکلدهی ا لکتروهیدرولیکی پایین است  به نظر میرسد علت عمده این امر  تآثیرگذاری شدید پارامترهای الکتریکی فرایند باشد  مشاهدات اولیه حاکی از وجود یک تآخیر زمانی٧ در تخلیه الکتریکی بین دو الکترود  بعد از زدن کلید تخلیه   با افزایش انرژی ذخیرهشده در خازن  میزان تآخیر زمانی نیز افزایش مییابد  در مورد فاصله بین دو الکترود نیز روند مشابهی مشاهده شد  چند نمونه از ورقهای تغییر شکل یافته در شکل  نشان داده شده ا سب   در شکل     اش میزان انرژی تخلیهشده از طریق خازنها بین دو الکترود بر عمق کشش مرکز ورق  نشان داده شده است  با افزایش میزان انرژی تخلیه  ارتفاع تغییرر شکل ورق بهطور غیرخطی افزایش مییابد  این روند تا پارگی ورق از مرکز ادامه مییابد  علت این رفتار غیرخطی در نتایج  عمدتآ ناشی از این واقعیت است که رفتار ورق متاثر از نرخ کرنش  که آنهم بهنوبه خود وابسته به میزان انرژی ذخیرهشده در خازنها میباشد  است  علاوه بر تحت فرایند شکلدهی ا لکتروهیدرولیکی بسیار موثر هستند  در این تحقیق از ناهمسانگردی در مقابل نرخ کرنش صرفنظر شده است  ورق بهصورت پوسته ١ با المانهای مربعی  به طول ضلع تقریبی     میلیمتر  در نظر گرفته شده است  درنهایت برای توصیف رفتار ورق از مدل جانسون کوک ١  معادله و  استفاده شده است  رفتار غیرخطی ورق  از سایر پارامترهای الکتریکی مدار  ازجمله اندوکتانس و      که تاثیر مستقیم بر نحوه تشکیل کانال پلاسما دارند نباید غافل شد  تقریبآ در اکثر موارد تغییر شکل حاصل از آزمایشهای تجربی در مقایسه با نتاچ شبیهسازی عددی  کمتر است  دلیل این امر عمدتآ به این خاطر است که کل انرژی ذخیرهشده در خازن  بین دو الکترود تخلیه نمیشود و مقداری از آن تا قبل از رسیدن به الکترودها هدر میرود  همچنین پیشبینیهای حاصل از شبیهسازی با رویکرد دوم عمدتآ بیشتر از رویکرد اول میباشد  نمودار   جابجایی مرکز ورق برحسب زمان  حاصل از شبیهسازی فرایند با انرژی ذخیرهشده  کیلوژول  فاصله الکترود از ورق  میلیمتر و فاصله الکترود از یکدیگر و  میلیمتر  را نمایش داده است  در انتهای هر دو نمودار  بعد از ه  میکروثانیه  مشاهده میشود ورق مقدار ناچیزی برگشت میکند که ناشی از پدیدهی برگشت فنری ١ است  شکلهای    و    نحوه تغییر شکل ورق و مقایسه دو رویکرد مختلف در اعمال اثر تخلیه الکتریکی در طول فرایند را نمایش میدهند  سرعت بالای تغییر شکل ورق تحت فرایند ا لکتروهیدرولیکی  با همان شرایط بالا  در مقایسه با روشهای سنتی  بهخوبی در شکل و  قابلمشاهده است  نمودار سرعت   زمان دارای دو مقدار بیشینه؛ یکی در اوایل فرآیند  در زمان   میکروثانیه منطبق با موج شوک اولیه  و دیگری در انتهای فرایند  در زمان هلا  میکروثانیه  است  منفی شدن سرعت در انتهای فرایند  بعد از هها میکروثانیه  با پدیده برگشتت فنری قابل توجیه است  این روند با نتاچ تجربی دیگر محققین   ص  در انطباق کامل است  در ادامه با تغییر فاصله الکترودها از ورق  میزان خیز ماندگار ورق بررسی شد  شکل    همانطور که قابلمشاهده است  تقریبآ یک رابطه خطی بین فاصله الکترودها از ورق و عمق کشش ورق  وجود دارد  اثر تغییر فاصله بین الکترودها  ضمن ثابت نگهداشتن بقیه پارامترهای موثز  بر خیز ماندگار مرکز ورق در شکل ر  قابلمشاهده است  در این نمودار یک مقدار بهینه برای فاصله بین دو الکترود وجود دارد  که با تغییر سایر پارامترها  تغییر میکند   با افزایش فاصله بین الکترودها  شکل جبهه موجج شوک٢ از کروی به سمت بیضوی متمایل شده که همین امر منجر به تغییر پروفیل ورقهای تغییرشکلیافته از حالت گنبدی به اشکالی چتر  و در نتیجه ارتفاع گنبد کمتر  میشود   در شکل ه  فشار حاصلل از دو رویکرد در اعمال اثر تخلیه الکتریکی  در نزدیکی سطح ورق  با یکدیگر مقایسه شدهاند  همانطور که مشاهده میشود شکل و بیشینه فشار  تطابق خوبی با نمودارها و روابط گزارششده برای موج شوک در منابع معتبر دارد  وص   نوسانات ناچیزی که در ادامه موج شوک اولیه  بعد از هو میکروثانیه  مشاهده میشود ناشی از موج شوک ثانویه و     میباشد که نحوه ایجاد آن قبلا توضیح داده شده است  چگونگی انتشار موج شوک حاصل از انفجار تیانتی در آب در شکل داده شده است  نحوه انبساط کانال پلاسما در اثر تزریق انرژی الکتریکی  در رویکرد دوم  مانند است  و  نتیجهگیری بر اساس مشاهدات تجربی و شبیهسازیهای عددی انجامشده در این شکل ههو نحوه انبساط کانال تخلیه  رویکرد دوم  پژوهش  موارد ذیل استنتاج گردید:   بر طبق آزمایشهای تجربی  تکرارپذیری فرایند شکلدهی الکتروهیدرولیکی پایین است  به دلیل تاثیرگذاری شدید پارامترهای الکتریکی     آزمایشهای اولیه حاکی از آن است که استفاده از یک سیم نازک بین دو الکترود موجب سهولت در تخلیه الکتریکی میشود  هرچند آزمایشهایی که نتایج آنها در قسمتهای قبل این مقاله ارائه شده است  همگی بدون سیم بین دو الکترود انجام شدهاند     از زمان اتصال کلید تخلیه تا انجام تخلیه  یک فاصله زمانی وجود داردد  تاخیر زمانی   به نظر میرسد هرچه این تاخیر زمانی بیشتر باشد میزان هدر رفتن انرژی ذخیرهشده در خازنها نیز بیشتر میشود  پارامترهای بسیاری  عمدتآ الکتریکی  در این تاخیر زمانی موثر میباشند که بررسی آنها احتیاج به آزمایشهای بیشتری دارد    روند تغییر خیز ماندگار ورق با افزایش انرژی تخلیه  افزایشی و با افزایش فاصله محور الکترودها از ورق  کاهشی است؛ اما در مورد اثر فاصله الکترودها از هم بر روی خیز ماندگار ورق باید گفت که با توجه به شرایط آزمایش یک نقطه بهینه وجود دارد  برای به دست آوردن این نقطه بهینه احتیاج به استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی  بهعنوان نمونه روش سطح پاسخ ا  میباشد    استفاده از المانهای لاگرانژی  اویلری انتخابی برای شبیهسازی فرایند  در مقایسه با المانهای آکوستیک که برخی محققین جهت شبیهسازی انتشار موج شوک استفاده میکنند  منجر به نتایج بهتر و واقعیتری میشود  هرچند زمان شبیهسازی و زحمت تعیین پارامترهای مرتبط را افزایش میدهد    نحوه اعمال اثر تخلیه الکتریکی در این پژوهش در مقایسه با اعمال فشار  اعمال شتاب حجمی و سایر روشهای دیگر محققین از مزیتهای غیرقابلانکاری برخوردار است  هر دو رویکرد اعمال اثر تخلیه الکتریکی  جرم معادل تیانتی و تزریق انرژی  با خطای کمتر از دهه درصد  تطابق خوبی با نتایج تجربی داشته است  


مشخصات

مشخصات

توسط: مهدی ظهور؛ سید میثم موسوی؛ امین اشرافی تقرشی مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1396 شمسی تعداد صفحات: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۳/۲۵ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018