مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مطالعه جریان واکنشی در ماده متخلخل در مقیاس حفره با در نظر گرفتن اثرات اغتشاش در جریان

چکیدهاین مقاله به بررسی شبیهسازی جریان واکنشی مخلوط هوا/متان در مقیاس حفره با هدف بررسی اثرات چند بعدی و توربولانس در مقیاس حفره میپردازد. ماده متخلخل در این مطالعه به صورت آرایش شطرنجی سیلندرهای مربعی شکل در نظر گرفته شده است. نتایج مربوط به انرژی جنبشی توربولانسی، دما، ساختار شعله، ضخامت شعله و سرعت شعله در نسبتهای همارزی متفاوت آورده شدهاند. انرژی جنبشی توربولانسی در امتداد مشعل در اثر سیلندرهای جامد تولید شده و مقدار آن افزایش مییابد تا اینکه یک پرش ناگهانی را در مکان شعله در اثر افزایش سرعت به دلیل انبساط حرارتی ناشی از احتراق نشان میدهد. در تحقیق حاضر نشان داده شده است که در نسبتهای همارزی بالا اثرات توربولانس چشمگیر است. به دلیل افزایش اثر توربولانس در نسبتهای همارزی بالاتر روند تغییرات ضخامت شعله با نسبت همارزی بر خلاف جریان آرام میباشد و با افزایش نسبت همارزی ضخامت شعله افزایش مییابد. همچنین نشان داده شده است که سرعت شعله بیبعد و دمای اضافی در نسبتهای همارزی پایینتر به دلیل اتلاف حرارت کمتر از بالادست مشعل بیشتر از نسبتهای همارزی بالاتر است. ساختار دو بعدی شعله در داخل حفرههای ماده متخلخل با استفاده از خطوط همدما در این تحقیق نشان داده شده است.


نمای مطلب

 دی 1392  دوره 13 شماره 10 ص‌ص 140- ‌151

مطالعه جریان واکنشی در ماده متخلخل در مقیاس حفره با در نظر گرفتن اثرات اغتشاش در جریان

نیما فلاح جویباری  مهدی معرفت‌ ‌  مجید اسحق تیموری‌

 دانشجوی دکتری تبدیل انرژی‌  دانشگاه تربیت مدرس‌  تهران  

دانشیار مهندسی مکانیک‌  دانشگاه تربیت مدرس‌  تهران

دانشجوی دکتری تبدیل انرژی‌  دانشگاه تربیت مدرس‌  تهران

مقدمه

به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر از مشخصات جریان و میدان حرارت در مشعل‌های متخلخل از موضوعات روز است و خقیقات زیادی در این زمینه جریان دارد  تقریبآ تمام خقیقات مربوط به مشعل‌های متخلخل به بررسی جریان آرام  داخل ماده متخلخل پرداختب‌اند  در حالی کت محققان سیاری نشان داده‌اند که شروع توربولانس در ماده متخلخل در عداد رینولدز حفره     پایین است   جولز و هارناتی  ‌ گزارش کردند که انتقال به توربولانس در ماده متخلخل در محدوده   بین   0 اتفاق همکاران   نشان دادند که با توجه به ساختار ماده متخلخل انتقال به توربولانس می‌پیوندد  نشان دادند که میزان شدت برای اعداد که معمولا در  متخلخل اتفاق می‌افتد  بین است‌   شدت توربولانسی توسط وارتان و همکاران  ‌  جریان‌های واکنشی و غیر واکنشی نشان داده که احتراق ش خیلی مهمی بر مشخصه‌های جریان و شدت توربولانسی ماده متخلخل دارد  برای جریان واکنبثی در داخل ماده متخلخل شتاب‌گیری جریان بعد از شعله باعث تولید انرژی جنبشی توربولانسی می‌شود و در نتیجه امکان وقوع رژیم  در داخل ماده متخلخل افزایش می‌یابد  ‌پارامترهای مهمی مانند ضخامت شعله‌  دماهای جامد و گاز  کسر جرمی و سرعت شعله تحت تاثیر توربولانس در ماده متخلخل قرار می‌گیرند  ‌قبلی مانند هسو 8 ‌  کمال و محمد  ‌‌  الحسینی و همکاران  ‌  باراحمدی و همکاران  در نظر نگرفتن توربولانس را علت صلی اختلاف بین نتایج عددی خود و نتایج تجربی عنوان کردند  بنابراین اندازه‌گیری و مدل‌سازی میکروسکوپیک  ‌در مقیاس حفره‌  توربولانس به منظور روشن ساختن مکانیزم‌های  حرارت و جرم و همچنین اتلاف حرارت در ماده متخلخل مری ضروری است‌  با این وجود تحقیقات کمی به بررسی و مشخصه‌های جریان توربولانسی در داخل ماده  پرداخته‌اند و این به دلیل  پیچیده حفره‌های  متخلخل می‌باشد که باعث پیچیده شدن مساله می‌شود  ین حقیقت موجب شد تا مدل‌های توربولانسی ماکروسکوپیکی

در داخل ماده متخلخل شکل بگیرند بین سرعت جریان در بالادست ماده متخلخل و افت فشار در ماده متخلخل می‌باشند که برای مثال می‌توان به مدل‌های آنتوهه و لیج  ‌ ناکایاما و کوواهارا  ‌ پدرابن و دلموببن  ‌ترولا و رضوان‌الدین  ‌    اشاره کرد  برای مدل‌سازی ریاضی توربولانس در ماده متخلخل بیشتر محققان از روش ماکروسکوپیک مرسوم برای جریان آرام در ماده متخلخل استفاده نمودند که در آن معادلات حاکم با استفاده از میانگین‌گیری حجمی بر روی حجم مشخصه  ‌به دست می‌آیند  معادلات میانگین‌گیری حجمی با این فرض به دست آمده‌اند که تغییرات پارامترها در مقیاس طولی کوچک مانند   که برابر قطر حفره یا ماده جامد شبکه ماده متخلخل  خیلی کمتر از مقیاس طولی کل سیستم با این وجود در مورد احتراق سوخت‌های هیدروکربن با هوا در داخل ماده متخلخل‌  ضخامت شعله می‌تواند از مرتبه و دقت معادلات میانگین‌گیری شده را در پیش‌بینی ساختار شعله را حتی برای حالت‌های جریان آرام به زیر سوال ببرد  به‌علاوه‌  خصوصیات موثر مانند ضریب هدایت مولکولی و تشعشعی موثر و ضریب نفوذ جرمی موثر باید با دقت بالا پیش‌بینی شوند  بیان جریان‌های داخل ماده متخلخل به صورت میانگین‌گیری حجمی ‌  نیاز به مدل‌هایی برای انتقال حرارت جابجایی بین گاز و جامد و انتقال حرارت تشعشعی فاز جامد دارد  اگرچه بعضی از این خصوصیات در کارهای محققان پیشین اندازه گیری شده‌اند  ‌مقادیر ثبت شده بسیار غیر قابل اطمینان می‌باشند چون غالبا در اعداد رینولدز و یا دماهایی خارج از محدودهای که در مشعل متخلخل اتفاق می‌افتند اندازه‌گیری شده‌اند  علاوه بر خصوصیات غیر قابل اطمینانی در داخل ماده متخلخل استفاده می‌شود  معادلات تشعشعی میانگین‌گیری حجمی شده در مقیاس‌هایی کوچک‌تر از اندازه حفره دقت خود را از دست می‌دهند  این عدم دقت به این دلیل است که در میانگین‌گیری حجمی شبکه ماده متخلخل به صورت یک ماده یکنواخت فعال تشعشعی در نظر گرفته می‌شود  حال آن که در واقعیت از سطوح جامد منفردی تشکیل شده است‌  همچنین مدل‌های میانگین‌گیری حجمی شعله تختی را در ماده متخلخل پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به ساختار ماده متخلخل که از

تعداد زیادی حفره تشکیل شده است فرض دور از ذهنی می‌باشد  ‌به‌علاوه‌  در مدل‌های توربولانسی میانگین‌گیری شده در داخل ماده متخلخل جملات دیگری ظاهر می‌شوند که بیانگر تولید انرژی جنبشی توربولانسی و اتلاف آن در اثر سطوح جامد می‌باشند و برای آن‌ها نیز باید مدل‌هایی در روش میانگین‌گیری در نظر گرفته بثبس‌د  یک راه حل برای این مشکلات مدل‌سازی مستقیم جریان در داخل حفره‌های ماده متخلخل است‌  این روشی است که صحراوی و کاویانی  ‌    برای مقایسه دقت حجمی در داخل ماده متخلخل برای جریان واکنشی آرام استفاده نمودند   آن‌ها نشان داد که اگرچه در داخل حفره تغییرات بثبدید درجه حرارت و غلظت گونه‌ها اتفاق می‌افتد ولی با این حال ساختار شعله‌  ضخامت آن‌  سرعت شعله و دمای اضافی  ‌اختلاف بین دمای محلی گاز و دمای آدیاباتیک شعله‌  به خوبی توسط روش میانگین‌گیری پیش‌بینی می‌شوند  همچنین آن‌ها نشان دادند که روش میانگین‌گیری قابلیت پیش‌بینی نقاط با دمای بالای گاز در مقیاس حفره را دارا نمی‌باشد  به خاطر محدودیت‌های محاسباتی و تعداد زیاد شبیه‌سازی‌های انجام شده آن‌ها اثرات مربوط به انتقال حرارت تشعشعی را در نظر نگرفتند  بنابراین‌  سرعت‌های شعله مطالعه شده توسط صحراوی و کاویانی  ‌  حتی در نسبت‌های هم‌ارزی بالا به مقدار زیادی پایینتر از حدی بود که در مشعل‌های متخلخل اتفاق می‌افتد  انتقال حرارت تشعشعی نقش مهمی را در مشعل‌های متخلخل ایفا می‌کند  اگرچه می‌توان با افزایش ضریب انتقال حرارت هدایتی تا حدودی به همان اثر تشعشع رسید  اما تشعشع مهم‌ترین مکانیزم انتقال حرارت در بعضی هندسه‌ها بوده و مقدار زیادی از پیش‌گرمایش مخلوط نسوخته را فراهم می‌کند  مطالعه هکرت و همکاران  ‌در ادامه کار صحراوی و کاویانی با در نظر گرفتن تشعشع سطح به سطح می‌باشد  اگرچه مدل آرام آن‌ها تطابق خوبی با نتایج تجربی در مخلوط‌های رقیق نشان می‌داد  اما در نسبت‌های هم ارزی بالای  نتایج از هم فاصله گرفتند  بنابراین‌  نتاچ برای نسبت‌های هم‌ارزی بالای  در کار آن‌ها گزارش نشده است‌  هکرت و همکاران  ‌نتیجه گرفتند که مدل‌های توربولانسی برای احتراق در نسبت‌های هم ارزی بالاتر در ماده متخلخل نیاز است‌  با توجه به مطالعات انجام بثبده مدل‌بببازی احتراق در ماده متخلخل در مقیاس حفره در مطالعه حاضر انجام شده است‌  میزان تغییرات مشخصه‌های

توربولانس جریان در جریان واکنشی در ماده متخلخل و همچنین اثر توربولانس بر روی احتراق در داخل ماده متخلخل‌  ساختار شعله در داخل حفره‌ها و میزان تغییرات دما در داخل حفره‌های ماده متخلخل در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند  انرژی جنبشی توربولانسی و دما در امتداد مشعل متخلخل برای نسبت‌های هم ارزی متفاوت مطالعه شده است‌  همچنین شکل خمیده شعله به دست آمده در داخل حفره‌های ماده تفکر پیشین مبنی بر تخت بودن شعله در داخل ماده متخلخل که از مدل‌هایحاصل می‌شود را به زیر سوال می‌برد    هندسه حل شکل هندسه دو بعدی به کار رفته در مطالعه حاضر را نشان می‌دهد  اندازه ضلع هر سیلندر مربعی برابر   و فاصله بین مراکز سیلندرها برابر با ک می‌بابثبد  فاصله  ‌ ‌ ‌‌  برای اندازه‌گیری اندازه حفره ماده متخلخل استفاده شده است‌  خصوصیات ماده متخلخل در مطالعه حاضر در جدول 1 آورده شده است  ‌

رضوان‌الدین  ‌سایتو و دلموس  ‌کوواهارا و همکاران  ‌ناکایاما و همکاران  ‌کوواهارا و همکاران  ‌نظری و همکاران  ‌در این مطالعه در نظر گرفته شده است که از آرایش شطرنجی سیلندرهای مربعی شکل تشکیل شده است‌  بت دلیل هزینب محاسباتی بالا مدل‌سازی تمام ماده متخلخل امکان پذیر نبوده و بنابراین‌  تنها یک ردیف از ذرات جامد با شرط مرزی تقارن در بالا و پایین در نظر گرفته شده است‌  صحراوی و کاویانی  ‌ هندسه‌ای مشابه را برای مقایسه روش میانگین‌گیری با مدل‌سازی در مقیاس حفره برای جریانا آرام واکنشی در داخل ماده متخلخل در نظر گرفته‌اند  حاکم مدل‌سازی عددی احتراق متان‌ ‌هوا بین آرایش شطرنجی سیلندرهای جامد شامل معادلات جریان توربولانس‌  انتقال حرارت و جرم توسط جابجایی‌  انتقال حرارت بین گاز و ذرات جامد  واکنش‌های شیمیایی و انتقال حرارت تشعشعی بین سیلندرهای جامد می‌باشد  به منظور حل مساله پنج گروه از معادلات باید حل شوند که عبارتند از: پیوستگی‌  بقای مومنتم‌  بقای انرژی  ‌شامل تشعشع و هدایت در داخل فاز جامد ‌  انتقال گونه شیمیایی و معادلات مربوط به جریان توربولانس‌  معادلات بقای جرم‌  مومش‌  آنتالپی کل و کسر جرمی گونه رام به ترتیب عبارتند از:

که در آن   دانسیته‌   ‌ بردار سرعت متوسط‌   آنتالپی گونه ‌  تانسور تنش‌  نرخ خالص تولید گونه  توسط واکنش‌های شیمیایی‌  کل انرژی جنبشی توربولانسی و   نرخ اتلاف انرژی می‌باشد  به دلیل پیچیدگی هندسه مورد مطالعه از مدل ه‌س برای در نظر گرفتن تشعشع بین ذرات فاز جامد و از فاز جامد به محیط پایین دست و بالا دست استفاده شده است‌  همچنین این مدل توانایی در نظر گرفتن صفحات تقارن را در محاسبات تشعشعی دارا می‌باشد  مدل  توانایی در نظر گرفتن محیط فعال تشعشعی را دارا می‌باشد ولی در مطالعه حاضر برای محیط غیرفعال تشعشعی به مدل تشعشع سطح به سطح کاهش می‌یابد  معادله انتقال تشعشعی بر روی جهت مجزا حل شده است‌  میدان جریان توربولانسی در ماده متخلخل همسانگرد می‌باشد و این بدان معناست که نوسانات توربولانسی در همه جهات یکسان می‌باشند  به همین دلیل مدل      برای مطالعه حاضر قابل استفاده می‌باشد  ‌‌  ثابت‌های مورد استفاده در مدل     حل عبارتند از:

مدل احتواقی در احتراق داخل ماده متخلخل  در داخل حفره‌ها پایدار می‌شود که برای ماده متخلخل از جنس  که در اینجا در نظر گرفته شده است‌  دارای اندازه   میلی‌میتر می‌باشند  به دلیل این ک این حفره‌هاکا کوچک اندازه گردابب‌ها را محدود می‌کنند  گمان می‌رود که مقیاس کوچک توربولانس جریان را در بر می‌گیرد و اثر کلی آن تقویت پدیده‌های نفوذ باشد  بنابراین شعله تحت تآثیر مقیاس کوچک توربولانس قرار گرفته و پدیده‌های نفوذ در آن تقویت می‌شوند و این در حالی است که چروک خور ن شعله  ر این حالت ناچیز می‌باشد  بر اساس هندسه مشعل و خواصی که برای ماده متخلخل در این مطالعه در نظر گرفته شده است و همچنین ماکزیمم سرعت شعله در مشعل متخلخل‌   ‌ ‌  برای مشعل متخلخل تقریبآ برابر    است که بدین معنی است که جریان در داخل مشعل متخلخل بر  مطالعات تجربی پیشین برای جریان غیر واکنشی در داخل ماده متخلخل توربولانس می‌باشد  ‌برای مخلوط استوکیومتریک    ‌   ‌  اگرچه در نظر گرفتن مکانیزم‌های کامل برای پیش‌بینی آلاینده‌ها لازم می‌باشد  مکانیزم یک مرحله‌ای برای شبیه‌سازی‌هایی مانند تحقیق حاضر که هدف آن‌ها بررسی ساختار شعله و انتقال حرارت در داخل ماده متخلخل می‌باشد کافی است   شرط مرزی مرزهای ورودی و خروجی در فاصله‌ای قرار داده شده‌اند که افزایش در فاصله آن‌ها نتایج نهایی را تغییر نمی‌دهد  در ورودی میدان محاسباتی سرعت‌  دما  شدت توربولانسی‌  قطر هیدرولیکی و کسر جرمی گازهای ورودی مشخص می‌شود  در پایین‌دست میدان محاسباتی شرط گرادیان صفر برای سرعت‌  دما  انرژی جنبشی توربولانس‌  نرخ اتلاف و کسر جرمی انتخاب می‌شود  در مرزهای بالا و پایین شرط مرزی تقارن برای همه متغیرها در نظر گرفته می‌شود  دمای محیط برابر    کلوین

است‌  در فصل مشترک بین گاز و جامد شرط عدم لغزش برای سرعت انتخاب شده است‌  شرط مرزی برای معادله انرژی در فصل مشترک شامل هدایت بین گاز و جامد و تشعشع جامد به جامد می‌باشد  تشعشع بین سیلندرهای جامد و از ذرات جامد به محیط سرد بالادست و پایین‌دست در ورودی و خروجی در نظر گرفته شده‌اند  شبیه‌سازی حاضر در مقیاس حفره نیاز به ضریب انتقال حرارت جابجایی بین فازهای جامد و گاز را که در مدل‌های میانگین‌گیری وجود دارد از بین می‌برد  به‌علاوه‌  گرادیان کسر جرمی گونه‌ها بر روی سطح جامد برابر صفر ررش حل شبیه‌سازی جریان واکنشی در مقیاس حفره در داخل ماده متخلخل است‌  معادلات بر روی یک شبکه از گریدهای غیر سازمان یافته با      100000 سلول محاسباتی و با استفاده از روش احجام محدود حل شده‌  شبکه‌بندی یک سلول واحد در تحقیق حاضر در شکل 2 نشان داده الگوریتم سیمپل برای کوپلینگ بین سرعت و فشار استفاده شده است‌  شارهای جابجایی در همه معادلات به صورت آپویند مرتبه گسسته‌سازی شده‌اند  برای شبیه‌سازی توربولانس اندازه‌گیری‌های انجام شده تا مقدار به اندازه کافی پایین نگه داشته شد فاصله بی‌بعدی از دیوار است کت میزان انتقال اطلاعات از دیواره‌ها را در جریان توربولانس نشان می‌دهد  برای مطالعه حاضر مقدار ماکزیمم در همه نقاط از 1 کوچک‌تر می‌باشد که در محدوده مجاز برای مدل می‌باشد هنگامی که از تابع دیواره پیشرفته‌ا استفاده می‌شود  

از تشعشع در فاز گاز صرف‌نظر می‌شود و خواص فاز گاز با دما تغییر می‌کنند در حالی که برای فاز جامد خواص نسبت به دما ثابت هستند  محدوده هم‌گرایی برای تمام معادلات   ‌در نظر گرفته شده است‌  انرژی جنبشی توربولانسی برای مطالعه توربولانس در جریان واکنشی در ماده متخلخل‌  ماکزیمم سرعت شعله در نسبت‌های هم‌ارزی 1 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند  اثر میزان انرژی جنبشی توربولانسی در ورودی مشعل بر روی توزیع این کمیت در امتداد مشعل متخلخل مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده شده است که میزان انرژی جنبشی توربولانسی در داخل ماده متخلخل مستقل از شرط مرزی ورودی است‌  در عین حال‌  انبساط در اثر احتراق میدان جریان در داخل ماده متخلخل را به مقدار زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد  سرعت پایین‌دست منطقه واکنش ممکن است به برابر سرعت ورودی مشعل که برابر سرعت شعله در این مطالعه در نظر گرفته شده است برسد  ‌  ‌  به علت اندازه‌گیری‌های معدود انجام شده به صورت تجربی در داخل ماده متخلخل نتایج شبیه‌سازی در مقیاس حفره حاضر با اندازه‌گیری‌ها برای جریان غیر واکنشی در مطالعه تجربی هال و هیات  ‌4  در 3 میلی‌متر پایین‌دست خروجی ماده متخلخل با اندازه حفره و سرعت یکسان مقایسه شده‌اند  همان طور که در شکل 3 نشان داده شده است نتایج شدت توربولانسی در تحقیق حاضر در پایین‌دست ماده متخلخل تطابق خوبی را با نتاچ هال و هیات  ‌نشان می‌دهد  تفاوت بین نتاچ عددی حاضر با نتایج آزمایشگاهی در سرعت‌های پایین در شکل 3 از دو منبع سر چشمه می‌گیرد  اولین دلیل‌  حفره‌های بسته در ماده متخلخل واقعی مناطقی با میزان بالای تولید انرژی جنبشی توربولانسی ایجاد می‌کند که توسط هندسه در نظر گرفته شده در این مطالعه برای یک ماده متخلخل منظم قابل مشاهده نیست  ‌  ‌  ثانیآ  مدل  در مطالعه حاضر برای جریان کاملا توربولانسی توسعه داده شده است و با افزایش سرعت و در نتیجه افزایش  استفاده از این مدل  بهتری را در بر دارد  شکل 4 مقادیر انرژی جنبشی توربولانسی را از شبیه‌سازی در

مقیاس حفره در مطالعه حاضر در برای نسبت‌های هم‌ارزی 0 8 و 1 نشان می‌دهند  برای نسبت هم ارزی میزان انرژی جنبشی در طول مشعل بسیار ناچیز است و جریان آرام بوده و به همین سبب نمودار متناظر با آن نشان داده نشده است‌  با افزایش نسبت هم ارزی میزان ماکزیمم سرعت شعله افزایش یافته و افزایش تولید انرژی جنبشی توربولانسی را در ماده متخلخل موجب می‌شود  

جنبشی توربولانسی برای برای نسبت‌های هم‌ارزی در ناحیه شعله افزایش می‌یابد و پس از آن روند ثابتی را طی می‌کند تا به میزان کمی در انتهای مشعل افت می‌کند و در پایین دست خروجی مشعل به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد  افرایش انرژی جنبشی توربولانسی در ناحیه شعله به دلیل انبساط و افزایش سرعت پس از احتراق می‌باشد که باعث تقویت ترم تولید انرژی جنبشی توربولانسی در اثر گرادیان سرعت نزدیک ذرات جامد در معادله انرژی جنبشی توربولانسی در مدل       می‌شود  کاهش انرژی جنبشی توربولانسی در انتهای مشعل در اثر دمای کمتر در خروجی در اثر انتقال حرارت تشعشعی به محیط خنک پایین‌دست می‌باشد  بنابراین‌  سرعت کاهش می‌یابد که به روند کاهشی انرژی جنبشی توربولانسی در انتهای مشعل منجر می‌شود  افزایش ناگهانی انرژی جنبشی توربولانسی در پایین‌دست مشعل در در شکل در اثر پروفیل سرعت جت مانند است که باعث تقویت ترم تولید انرژی جنبشی توربولانسی می‌شود  ‌  ‌  شبیه‌سازی در مقیاس حفره در این مطالعه این جت سرعت در خروجی مشعل و مقدار تولید بالاتر انرژی جنبشی توربولانسی در اثر این گرادیان سرعت را نشان می‌دهد  در حدود   سانتی‌متر پایین دست خروجی مشعل و در کانال خروجی اش این جت سرعت از بین رفته و مقدار انرژی جنبشی توربولانسی به سمت صفر میل می‌کند  روند تغییرات انرژی جنبشی توربولانسی با افزایش فاصله از خروجی مشعل در مطالعه حاضر تطابق خوبی با روند دیده شده در آزمایش‌های هال و هیات  ‌برای جریان غیر واکنشی در داخل ماده متخلخل در پایین‌ خروجی مشعل دارد  خصوصیات جریان خروجی از مشعل متخلخل به خصوص برای محفظه‌های احتراق توربین‌های گاز که در آن‌ها سرعت و شدت توربولانس نقش مهمی را در انتقال حرارت به پره‌های توربین ایفا می‌کنند مهم است  ‌  ‌  همان طور که در شکل 4 نشان داده شده است‌  انرژی جنبشی توربولانسی در ناحیه‌های قبل و بعد از شعله با کاهش نسبت هم ارزی به دلیل کاهش سرعت شعله کاهش می‌یابد  علاوه بر این‌  دمای پایین‌تر در نسبت‌های هم‌ارزی پایین‌تر موجب افزایش دانسیته گاز و در نتیجه کاهش سرعت آن می‌شود  در اش کاهش سرعت میزان تولید انرژی جنبشی

توربولانسی کاهش می‌یابد  برای نسبت هم ارزی برابر    بوده و جریان آرام می‌باشد  در این حالت میزان انرژی جنبشی توربولانسی بسیار ناچیز است‌  برای نسبت هم ارزی  میزان   دو برابر و جریان کاملا توربولانسی است و میزان انرژی جنبشی بین حفره‌های ماده متخلخل چشمگیر می‌باشد  ‌سرعت شعله‌: ماکزیمم سرعت شعله بر حسب نسبت هم ارزی در شکل   نشان داده شده است‌  سرعت شعله به صورت ماکزیمم سرعتی که جریان گازهای نسوخته در بالادست ورودی مشعل متخلخل دارند تعریف می‌شود  سرعت میانگین گازهای نسوخته در داخل مشعل متخلخل به اندازه 1 بر روی ضریب تخلخل بزرگتر از سرعت در بالادست ورودی مشعل می‌باشد  مقادیر این مطالعه تطابق خوبی را با نتایج عددی هسو و همکاران  ‌نشان می‌دهد  همچنین مقادیر حاصل از این مطالعه با نتایج تجربی هسو و همکاران و نتاچ شبیه‌سازی عددی هکرت و همکاران  ‌در مقیاس حفره برای مخلوط رقیق مقایسه شده و تطابق خوبی مشاهده شده است‌  برای نسبت‌های هم‌ارزی بیشتر از  نتایج حاصل از مطالعه حاضر از نتایج همکاران  ‌ برای جریان آرام دور شده و سرعت شعله بیشتری را پیش‌بینی می‌کند  همان طور که در شکل   نشان داده شده است‌  در مقایسه با مکانیزم چند مرحله‌ای به کار رفته توسط هسو و همکاران  ‌مکانیزم  مرحله‌ای در شبیه‌سازی حاضر قادر به پیش‌بینی قابل قبول سرعت‌های شعله در نسبت‌های هم‌ارزی مختلف می‌باشد  همچنین در شکل   مشاهده می‌شود که سرعت‌های شعله محاسبه شده در مطالعه حاضر با دقت خوبی مطابق با نتایج شبیه‌سازی آرام توسط هسو و همکاران  ‌ در نسبت‌های هم‌ارزی پایینتر می‌باشند که تاییدکننده بالا در مورد اشات توربولانسی ناچیز در نسبت‌های هم‌ارزی پایین می‌باشد  سرعت شعله بی‌بعد به صورت نسبت سرعت انتشار شعله در ماده متخلخل به سرعت انتشار شعله آزاد آرام در همان نسبت هم ارزی تعریف می‌شود  سرعت انتشار شعله آزاد آرام در نسبت‌های هم‌ارزی   به ترتیب برابر سانتی‌متر بر ثانیه است‌  

سرعت انتشار شعله در ماتریس متخلخل از سرعت انتشار شعله آزاد آرام بالاتر است و این به دلیل مکانیزم‌های پیش‌گرمایش می‌باشد  در نسبت‌های هم‌ارزی پایین‌تر سرعت شعله بی‌بعد بیشتر و پیش‌گرمایش بیشتر است که در تطابق با نتایج دیامانتیز و همکاران  ‌ژائو و همکاران  ‌  است‌  مقدار سرعت شعله بی‌بعد از  در نسبت هم ارزی در نسبت هم ارزی 1 تغییر می‌کند  همچنین مقدار سرعت شعله در نسبت هم ارزی 0 8 نزدیک به  می‌باشد  دلیل این افزایش به شارهای حرارت تشعشعی از بالادست و پایین‌دست مشعل بر می‌گردد  شارهای حرارتی تشعشعی بی بعد از بالادست و پایین‌دست مشعل متخلخل که با اتلاف تشعشعی و تشعشع خروجی نامیده می‌شوند به صورت نسبت شار حرارتی تشعشعی به نرخ سوزش مشعل تعریف می‌شود که خود نرخ سوزش به صورت توان حرارتی ورودی به ازای واحد سطح مشعل متخلخل تعریف می‌شود  اتلاف حرارتی از بالادست مشعل متخلخل در نسبت‌های هم‌ارزی 1 به ترتیب برابر درصد می‌باشند  در پایین‌دست مشعل‌  تشعشع خروجی به پایین‌دست مشعل برابر با   درصد برای نسبت هم ارزی 0 8 و 43 درصد برای نسبت هم ارزی  می‌باشند  همان طور که مشاهده می‌شود اتلاف حرارتی از بالادست در نسبت هم ارزی  برابر بزرگتر است که منجر به پیش‌گرمایش کمتر و سرعت شعله بی‌بعد کمتر در نسبت‌های هم‌ارزی بالاتر می‌شود  

 ساختار شعله و ضخامت آن توزیع دمای محاسبه شده در مطالعه حاضر دو بعدی است و شرایطی که در آن نرخ جریان برابر   100 سانتی‌متر بر ثانیه در نسبت هم ارزی  است در شکل 6 نشان داده شده است‌  همان طور که در شکل 6 نشان داده شده است‌  شعله در سرعت‌های بالاتر در پشت سیلندر به دام می‌افتد و در ناحیه گردابه‌ای در پشت سیلندر جامد پایدار می‌شود  ماهیت دو بعدی شعله در داخل ماده متخلخل به وضوح در میدان دمای شکل 6 نشان داده شده است‌  قابل توجه است که بر خلاف مقیاس طولی کوچک در داخل ماده متخلخل شعله کاملا خمیده است‌  مدل‌های یک بعدی که از میانگین‌گیری حجمی جامد و گاز در هر سلول استفاده می‌کنند  شکل کاملا متفاوتی از شعله در ماده متخلخل به دست می‌دهند  این مدل‌ها شعله تختی را در ماده متخلخل برای تمام حالت‌ها پیش‌بینی می‌کنند  به‌علاوه‌  مدل‌های میانگین‌گیری قادر به پیش‌بینی نقاطی با دمای بالای موضعی در جبهه شعله در داخل ماده متخلخل نمی‌باشند  ماکزیمم دمای موضعی برای نسبت هم ارزی نشان داده شده است که برابر  3026 کلوین می‌باشد  ماکزیمم دماهای موضعی برای نسبت‌های هم‌ارزی 6 2‌0 و 80‌  به ترتیب برابر 2734 و 2468 کلوین می‌بابثبند   به دست آمده برای ضخامت شعله در شکل 7 نشان داده شده‌اند و با ضخامت شعله آرام در داخل ماده متخلخل گزارش شده توسط تسنگ  ‌مقایسه شده‌اند  مشاهده می‌شود که ضخامت بثبعله تحت تاثیر ماتریس جامد و توربولانس قرار می‌گیرد  مطالعه تعاریف مختلف ضخامت شعله توسط بلینت  ‌نشان داد که تعریف ضخامت شعله بر اساس گرادیان دما مناسب‌ترین انتخاب است‌  زیرا در این حالت ضخامت شعله به صورت مستقیم از پروفیل دمای قابل اندازه‌گیری شده به دست می‌آید و تاثیر انتقال و همچنین حرارت تولید شده توسط واکنش شیمیایی را در خود دارد  بنابراین ضخامت شعله‌  به صورت به صورت رابطه  ‌ تعریف می‌شود  

ضخامت شعله در هر دو مورد شعله آزاد و شعله متخلخل آرام با کاهش نسبت هم ارزی افزایش می‌یابد  ضخامت شعله توربولانسی در این مطالعه ضخیم‌تر از شعله آرام است همان طور که در کار یاراحمدی و همکاران  دیده شده است‌  ضخامت شعله توربولانسی به علت تقویت پدیده‌های نفوذ و انتقال در منطقه شعله بیشتر از شعله آرام متخلخل است‌  همان طور که در شکل نشان داده شده است‌  ضخامت شعله توربولانسی با افزایش نسبت هم ارزی افزایش می‌یابد و این به دلیل افزایش شدت توربولانس و تقویت بیشتر پدیده‌های نفوذ و انتقال در این نسبت‌های هم‌ارزی می‌باشد    درجه حوارف توزیع دمای پایا به دست آمده از شبیه‌سازی در مقیاس حفره در نسبت‌های هم‌ارزی در شکل‌های نشان داده شده است‌  در همه حالات ماکزیمم دما در خط مرکزی هندسه نشان داده شده در شکل 1 اتفاق نمی‌افتد  بنابراین‌  دمای ماکزیمم در شکل‌های با ماکزیمم دمایی که در هر کدام از نسبت‌های هم‌ارزی اتفاق می‌افتد یکی نیست‌  با افزایش هوای اضافی در مخلوط‌های رقیق دما کاهش می‌یابد  ماکزیمم دما در مخلوط استوکیومتریک اتفاق می‌افتد  در عین حال‌  دمای اضافی که به صورت اختلاف دمای محاسبه شده در مشعل متخلخل و دمای آدیاباتیک شعله بعد از احتراق تعریف می‌شود در نسبت‌های هم‌ارزی رقیق‌تر بیشتر است که با نتایج دیامانتیز و همکاران  ‌ژائو و همکاران  ‌  مطابقت دارد  شکل 8 دمای اضافی را برای نسبت هم ارزی    

با افزایش نسبت هم ارزی دمای اضافی کاهش یافته که به دلیل افزایش اتلاف حرارت تشعشعی به بالادست مشعل متخلخل و افزایش تشعشع خروجی در پایین‌دست مشعل متخلخل است‌  کاهشی در دمای گاز در ناحیه بعد از بثبعله در مشاهده می‌شود تا این که دمای دو فاز جامد و گاز یکسان شود  همین طور در شکل‌های 8 تا  10 مشاهده می‌شود که دمای جامد و گاز در اش تشعشع به محیط سرد پایین‌دست کاهش می‌یابد  در ناحیه قبل از شعله در اثر تشعشع از پایین‌  دست شعله دمای جامد بیشتر از دمای گاز می‌باشد که با ماکزیمم‌های موضعی در شکل‌های 8 تا  10 در ناحیه قبل از پرش در نمودار دما که معرف شعله است مشاهده می‌شود  بعد از شعله دمای جامد از دمای گاز کمتر می‌باشد که با مینیمم‌های موضعی در شکل‌های 8 تا  10 نشان داده شده است‌  اختلاف بین دماهای جامد و گاز در میانه مشعل کاهش می‌یابد که در اثر تشعشع کمتر ذرات جامد به بالادست و پایین‌دست مشعل متخلخل می‌بابثبد  در انتهای مشعل متخلخل تفاوت بین دماهای گاز و جامد افزایش می‌یابد  این به علت تشعشع ذرات جامد به پایین‌دست می‌باشد که باعث کاهش دمای فاز جامد شده و فاز گاز نیز در اثر انتقال حرارت جابجایی به جامد دمای آن کاهش می‌یابد  

متخلخل با در نظر گرفتن اثرات توربولانس در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است‌  برخلاف مدل‌سازی‌های پیشین که از میانگین‌گیری حجمی برای  مشعل متخلخل استفاده نموده‌اند  شعله به دست آمده در این مطالعه در داخل حفره‌های ماده متخلخل تخت نبوده و کاملا خمیده می‌باشد  شبیه‌سازی در مقیاس حفره نیاز به ضریب انتقال حرارت جابجایی و ضریب خاموشی در داخل ماده متخلخل که به صورت روابطی غیر قابل اطمینان در روش میانگین‌گیری استفاده می‌شوند را از بین می‌برد  بر اساس نتایج به دست آمده‌  نتیجه‌گیری‌های زیر انجام می‌شود:به دلیل انبساط حرارتی در احتراق و در نتیجه سرعت بالاتر در ناحیه پس از شعله‌  انرژی جنبشی توربولانسی یک پرش ناگهانی در ناحیه شعله را نشان می‌دهد و به مقادیری چند برابر در ناحیه پس از شعله می‌رسد  با افزایش نسبت هم ارزی‌  انرژی جنبشی توربولانسی افزایش می‌یابد و توربولانس نقش مهم‌تری را در احتراق در سرعت‌های شعله بالاتر ایفا می‌  کند   میزان انرژی جنبشی توربولانسی مستقل از میزان آن در ورودی می‌باشد   در شرایط یکسان و با میزان متفاوت انرژی جنبشی ورودی‌  مقدار انرژی جنبشی توربولانسی در داخل ماده متخلخل ثابت می‌ماند  بنابراین تولید و اتلاف توربولانس در داخل ماده متخلخل توسط ماتریس جامد انجام می‌شود و میزان انرژی جنبشی جریان ورودی به مشعل تنها به میزان چند میلی‌متر در ابتدای مشعل قابل مشاهده می‌باشد   نتایج حاصل از شبیه‌سازی حاضر در مقیاس حفره برای نسبت‌های هم‌ارزی رقیق با نتایج حاصل از شبیه‌سازی آرام و توربولانس از مطالعات پیشین هم‌خوانی دارند  برای نسبت‌های هم‌ارزی رقیق‌  توربولانس اش کمی دارد و این به دلیل سرعت شعله پایین می‌باشد  از سوی دیگر  اشات توربولانسی در سرعت‌های شعله بالاتر و در نزدیکی مخلوط استوکیومتریک بیشتر است‌  سرعت شعله بی‌بعد و دمای اضافی در نسبت‌های هم‌ارزی پایین‌تر بیشتر از نسبت‌های هم‌ارزی بالاتر است و این به دلیل اتلاف حرارت کمتر از بالادست مشعل در نسبت‌های هم‌ارزی کمتر می‌باشد    ‌توربولانس موجب افزایش ضخامت شعله در اثر تقویت


مشخصات

مشخصات

توسط: نیما فلاح جویباری مهدی معرفت‌ ‌ مجید اسحق تیموری‌ مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1392 شمسی تعداد صفحات: 12 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۶/۱۲ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018