مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مدل­سازی فاز واسط در مواد نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولوله‌های کربنی به روش شبیه‌سازی چند مقیاسه

چکیدهمطالعه اتصال بین نانولوله و رزین دربرگیرنده آن، یکی از مسائل مهم در بررسی رفتار مواد نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولولههای کربنی است. در این مقاله، نانولوله کربنی و رزین اطراف آن به صورت یک المان حجمی در نظر گرفته شده و رفتار مکانیکی آن با استفاده از روش اجزای محدود تحلیل میشود. برای مدلسازی اتصالات، از المان فنر غیرخطی استفاده شده و نیروی موثر بین نانولوله و رزین، بر اساس معادله لنارد- جونز تعیین میشود. ضخامت فاز واسط بین 7/1 تا 8/3 آنگستروممتر تغییر داده میشود تا تاثیر آن بر رفتار المان حجمی مطالعه گردد. بارگذاری کششی المان حجمی به دو صورت انجام می شود تا اتصال کامل بین نانولوله و رزین بررسی شود. در ادامه، میزان مدول الاستیسیته طولی المان حجمی با نسبت منظریهای مختلف و ضخامتهای مختلف فاز واسط محاسبه شده و با نتایج تئوری قانون اختلاط در حوزه میکرومکانیک مقایسه و ارزیابی می شوند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در نسبت منظریهای بسیار کم، میزان مدول الاستیسیته نزدیک به مقدار آن برای رزین یا نانولوله منفرد است ولی با افزایش نسبت منظری عملکرد اتصالات بهتر شده و این مقدار به قانون اختلاط همگرا می شود.


نمای مطلب

دوره ١٢ شماره   دی ١٣٩١ ص‌ص 1 11

مدل­سازی فاز واسط در مواد نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولوله‌های کربنی به روش شبیه‌سازی چند مقیاسه

مهناز ذاکری ‌  مهتاب شایانمهر  محمود مهرداد شکریه‌

استادیار دانشکده مهندسی هوافضا  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‌  تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‌  تهران

استاد دانشکده مهندسی مکانیک‌  دانشگاه علم و صنعت ایران‌  تهران

مقدمه

مواد مرکب با زمینه پلیمری‌  مواد پیشرفته‌ای هستند که کاربرد گسترده‌ای در صنایع گوناگون دارند  در این مواد  پلیمر سازنده زمینه دارای مدول برشی و استحکام کمتری در مقایسب با الیاف تقویت کننده می‌باشد  نا نوکامپوزیت‌هاکا کربن‌  معمولا از زمینه پلیمر و تقویت کننده نانولوله کربنی تشکیل شده‌اند  افزودن نانولوله‌های کربنی به زمینه موجب افزایش سفتی‌  چقرمگی و استحکام برشی بین لایه‌ای کامپوزیت‌ها خواهد شد  عمده کاربردهای سازه‌ای این نانوکامپوزیت‌ها در مصارف نظامی و هواپیماهای تجاری است که در طراحی آنها کاهش وزن نقش بسیار عمده‌ای دارد

 با توجه به پراکندگی وسیع داده‌های به دست آمده از شیوه‌های آزمایشگاهی‌  محققان زیادی مطالعات خود را معطوف روش‌های تئوری جهت شناسایی خواص موثر نانولوله‌ها کرده‌اند تا هم مشاهدات صورت پذیرفته توسط داده‌های آزمایشگاهی توجیه گردند و هم اطلاعات مورد نیازی که با شیوه‌های آزمایشگاهی قابل دستیابی نیستند  استخراج شوند  از اینرو تحقیقات زیادی در زمینه استخراج و مشخصه‌سازی خواص مکانیکی نانولوله‌های کربن به روشهای گوناگون انجام شده است  ‌‌

 از سوی دیگر  یکی از مسائل مهم در بررسی رفتار مکانیکی نا نوکامپوزیت‌های تقویت شده با نانولوله‌های کربنی‌  مطالعه اتصال بین نانولوله و رزین دربرگیرنده آن ابببت که به عنوان فاز واسط مطرح می‌شود  مطالعات بسیار محدودی فاز واسط را در قالب برهم‌کنش غیرپیوندی یا نیروهای ضعیف واندروالس در نظر گرفته‌اند  اما اغلب پژوهشگران‌  اتصال بین نانس‌لوله و رزین اطراک آن را از ن کامل و بی نقص تلقی کرده‌اند  ‌  ‌  برای مدل‌سازی دقیق این اتصالات‌  بسیاری از محققان از روش چند مقیاسه استفاده کرده‌اند  ‌نقطه شروع مدل‌سازی چند مقیاسه‌  در مقیاس نانو می‌باشد  مقیاس طول موثر در مقیاس نانو  قابلیت لحاظ کردن ابعادی معادل با ابعاد ذره تقویت کننده را دارا می‌باشد  روند حل در مدل‌سازی چند مقیاسه به این ترتیب است که اطلاعات خروجی هر مقیاس به عنوان ورودی برای مقیاس بالاتر بکار می‌رود  بدین ترتیب‌  خروجی مقیاس نانو به عنوان ورودی برای مقیاس میکرو استفاده می‌شود  با این روش می‌توان بخشی از نانوکامپوزیت حاوی رزین و نانولوله را

به صورت یک المان حجمی در نظر گرفت‌  طوری که رفتار آن معرف رفتار نانوکامپوزیت باشد  المان حجمی معرف باید شامل نانو لوله کربنی‌  فاز واسط‌  و رزین اطراف آن باشد  شکل ١ نمونه‌ای از المان حجمی حاوی اجزای تشکیل دهنده نانوکامپوزیت را نشان می‌دهد

 لیو و چن  ‌یک المان حجمی استوانه‌ای از نانوکامپوزیت را با استفاده از روش اجزای محدود و با فرض اتصال کامل در فاز واسط مدل کردند  ایشان نتایج این مدل‌سازی چند مقیاسه را با داده‌های آزمایشگاهی ارزیابی کردند  فیشر و همکاران  ‌ نیز با ترکیبی از روش اجزای محدود و مدل‌های میکرومکانیکی‌  رفتار المانهای حجمی حاوی نانولوله مستقیم و منحنی را بررسی کردند  آیت اللهی و همکاران از روش چند مقیاسه برای مدل کردن نانولوله استفاده کرده‌اند    آنان برای مدل کردن نانو کامپوزیت‌  یک تیر معادل با در نظر  ناحیه فاز واسط در نظر گرفتند  شکریه و رفیعی  ‌ از مدل الاستیک خطی برای مدل کردن نانولوله استفاده کرده‌اند  در مدل‌سازی ایشان بر اساس روش چند مقیاسه‌  ناحیه اتصالات بین رزین و نانولوله توسط المان‌های فنر غیرخطی مدل شده و نتایج آن نزدیکی خوبی با نتایح تحلیلی نشان داد  ایده استفاده از المان حجمی معرف توسط سایر پژوهشگران نیز به کار رفته است  ‌

 در این مقاله‌  پیوند کربن‌ ‌کربن در ساختار مولکولی نانولوله‌ها توسط المان تیر سه بعدی در مقیاس نانو مدل شده و با استفاده از روش اجزای محدود  در یک المان حجمی معرف از نانوکامپوزیتی با رزین پلیمری  ‌اپوکسی‌  به عنوان عامل مقاوم‌ساز قرار می‌گیرند

مدل‌سازی چندمقیاسه استفاده می‌شود  بدین منظور  نیروی پیوندهای واندروالسی میان اتمهای نانولوله و رزین با المان فنر غیرخطی بر اساس پتانسیل لنارد  جونز مدل می‌شود

نیروهای موثر در فاز وابببط

 به طور طبیعی‌  اتصال بین نانولوله و رزین پیرامون آن از طریق پیوندهای واندروالس صورت می‌پذیرد که نقش بسیار مهمی در انتقال بار از رزین اطراف به نانولوله دارد  عملکرد صحیح این اتصالات در فاز واسط‌  یک عامل بحرانی و حائز اهمیت در مقاوم‌سازی پلیمر به وسیله نانولوله است‌  سازه اتمی نانولوله کربن که از هیبریداسیون اتم‌های کربن به صورت شده است  ‌امکان تشکیل پیوند کوالانت بین اتم‌های کربن نانولوله و مولکول‌های پلیمر اطراف را فراهم نمی‌آورد و اتصال تنها از طریق پیوندهای ضعیف واندروالس و الکترواستاتیک تحقی می‌یابد  ‌‌

 برای توصیف روابط بین اتمی در بررسی پیوندهای واندروالس میان اتم‌های نانولوله و رزین ماده مرکب‌  از مکانیک کوانتومی استفاده می‌شود  بنابراین فقط حرکات آهسته  ‌آهسته‌تر از ارتعاشات حرارتی‌  در اتم‌ها  یون‌ها و مولکول‌ها مورد بررسی قرار گرفته و از ساختار الکترونیکی داخلی صرف‌نظر می‌شود  اتم‌ها و مولکول‌ها به یکدیگر نیروهای درونی وارد می‌کنند که توسط مقادیر لحظه‌ای انرژی پتانسیل کل سیستم تعیین می‌شود  این پتانسیل‌ها عمومآ به عنوان اطلاعات معلوم در نظر گرفته می‌شوند که یا به صورت آزمایشگاهی مشخص می‌شوند  و یا از طریق میانگین‌گیری از حرکت الکترون‌  والانس‌های میدان کلمب یون‌ها محاسبه می‌شوند که در محاسبه آنها از شیوه‌های کوانتومی استفاده می‌شود  راه‌حل‌های تحلیلی معادلات دینامیکی ذرات‌  تنها برای یک گروه محدود از مسائل مطلوب هستند و تنها برای سیستم‌هایی با درجات آزادی اندک امکان‌پذیرند  ‌‌

 شیوه‌های عددی حل معادلات کلاسیک حرکت برای سیستم‌های چند ذره‌ای با پتانسیل‌های بین اتمی معلوم‌  قابل استفاده هستند و در حالت کلی با عنوان دینامیک مولکولی نامیده می‌شوند  دینامیک مولکولی سعی دارد تا روابط کوانتومی را در حیطه مکانیک کلاسیک توصیف کند  از اینرو با کمک گرفتن از معادلات دینامیک مولکولی‌  می‌توان پیوندهای بین اتمی را با المان‌های مکانیکی شبیه‌سازی کرد

با توجه به این‌که نیروهای واندروالس از نوع نیروهای پایستار هستند  برای توصیف آنها از تابع پتانسیلی به شکل زیر استفاده

تابع   انرژی پتانسیل سیستم نامیده می‌شود  مشتق جزئی نسبت به مختصات نیروی برآیند اجزای متناظر را که توسط این ذره به خاطر پتانسیل  احساس می‌شود نتیجه می‌دهد  با توجه به این امر که سهم انرژی پیوندهای واندروالس در فاز واسط سه برابر در مرتبه ارقام بیشتر از انرژی پیوند الکترواستاتیک است‌  معمولا الگوی اساسی در برهم‌کنش‌های دوبه‌دویی برهم‌کنش کوتاه برد در نظر گرفته می‌شود و از پیوندهای الکترواستاتیک در برابر واندروالس صرف‌نظر می‌شود

برهم‌کنش کوتاه برد

 برای یک جفت اتم یا مولکول خنثی الکتریکی‌  میدان الکترواستاتیک یون یا هسته اتمی دارای بار مثبت‌  به واسطه محاط شدن هسته با ابر الکترونی منفی‌  خنثی می‌شود  مکانیک کوانتوم به ارزیابی حرکت الکترونی می‌پردازد و یک چارچوب فرضی در نظر گرفته و در آن یک چگالی احتمالی از الکترون‌ها  ‌ابر الکترونی‌  ایجاد می‌کند  ابر الکترونی حاوی بار منفی است و با هسته اتم که دارای بار مثبت است جاذبه مقطعی ایجاد می‌کند  این جاذبه با افزایش فاصله بین هسته و ابر الکترونی کاهش می‌یابد

 برای دستیابی به فواصل خاصی که به طول تعادلی یا طول پیوندی منسوب است‌  نیروی جاذبه موجود در هسته اتم‌ها یا یون‌ها به واسطه نیروی دافعه ابر الکترونی متعادل می‌شود و طول مدنظر را ایجاد می‌کند  اما کاهش بیش از حد در فاصله اتمی منجر به رشد سریع برآیند نیروهای دافعه می‌شود

 متداول‌ترین مدل ریاضی برای بیان خواص جاذبه   دافعه در برهم‌کنش بین اتم‌ها و مولکول‌های خنثی‌  پتانسیل لنارد  جونز  است که با معادله  ‌‌شود:

می‌باشند که برای اتم‌های کربن به ترتیب معادل ٠ ٢٣٢ کیلوژول بر مول نانومتر هستند  طول پیوندی نیز برابر در نظر گرفته می‌شود  ‌‌

 در رابطه پتانسیل   ترم اول بیانگر دافعه بین اتمی است که در فاصله‌های جدایی کم تاثیر دارد و ترم دوم بیانگر جاذبه پیوندی بین دو اتم یا مولکول است‌  در این مدل‌  برای محاسبه نپو وهای واندو

 در حالتی که فاصله اتمی   بزرگ باشد  پتانسیل کوتاه‌برد به صفر تنزل پیدا می‌کند  در چنین شرایطی می‌توان برای هر اتم جاری‌  برهم‌کنش ذره را تنها با نزدیکترین همسایگانش تخمین زد که فاصله آنها نیز نباید از بیشتر باشد  شعاع میانبر پتانسیل است و مقدار آن معمولا چند برابر فاصله معادل   می‌بابثبد

 در نمودار تغییرات نیروی لنارد  جونز بر حسب تغییرات فاصله بین اتم‌های کربن رسم شده است‌  از این نمودار مشخص است که نیروی واندروالس به شدت غیرخطی بوده‌  از دو ناحیه متمایز دافعه و جاذبه تشکیل شده است‌  چنانچه فاصله بین دو اتم از آنگستروم متر  بیشتر شود  نیروی واندروالس نیز به سمت صفر میل می‌کند و می‌توان از آن صرف‌نظر کرد

 برابر با آنگستروم است   لذا برای بدست آوردن معادله‌ای برحسب جابجایی‌  لازم است که مقدار این عدد از شعاع کم شود  در این صورت رابطه  ‌٣  به شکل زیر خه‌اهد شد   :

 شکل ٣ نمودار نیرو بر حسب جابجایی را بر اساس رابطه  ‌ نمایش می‌دهد

مدلسازی المان حجمی حاوی نانولوله

 مدلسازی و تحلیل رفتار المان حجمی معرف نانوکامپوزیت‌  با استفاده از نرم افزار اجزای محدود انسیس‌ ‌  انجام می‌گیرد  در این قسمت‌  جزئیات مدلسازی پنبه بخش مختلف این المان حجمی مشتمل بر نانولوله‌  رزین اطراف و اتصالات در فاز واسط ارائه می‌شود

مدلسازی نانولوله کربنی

 در این پژوهش‌  نانولوله‌ای با ساختار زیگزاک   مورد استفاده گرفته است که قطر نسبتا بالایی دارد  با انتخاب قطر بالا برای نانولوله‌  انحنای لوله کاهش یافته و از انحراف پیوند یا واپیچش در پیوندهای کربن‌ ‌کربن جلوگیری می‌شود  برای مدل‌سازی‌  مختصات تمامی نقاط یا اتمهای کربن نانولوله مورد

نظر وارد نرم‌افزار اجزای محدود می‌شود و سپس پیوندهای کووالانسی با المان تیر مدل‌سازی می‌شوند  شکل ٤ نمونه‌ای از نانولوله‌های  ‌مدل‌سازی پیوند اتمهای کربن آن با استفاده از المان‌های تیر را نشان می‌دهد

رزین اطراف نانولوله

 در نانوکامپوزیتها  معمولا کسرحجمی نانولوله کربنی محصور در رزین از ١ درصد تا  ١٠ درصد تغییر مسی‌کند  ‌در این تحقیق میزان کسر حجمی نانولوله برابر با   درصد از حجم کل در نظر گرفته می‌شود

 ماده رزین از ن اپوکسی با مدول الاستیسیته  ١٠ گیگا پاسکال و ضریب پواسون درصد انتخاب شده است‌  برای مدل‌سازی رزین از المان مکمی توپر  استفاده شده است‌  این المان در حالت هندسه فضایی با ساختاری همگن شامل ٢  گره به کار می‌رود  ‌شکل   نمونه‌ای از مش‌بندی رزین در المان حجمی حاوی نانولوله را نشان می‌دهد

مدل‌سازی اتصالات

 برای مدل‌سازی اتصالات‌  ابتدا باید ضخامت فاز واسط مشخص گردد  با توجه به اینکه ضخامت دیواره نانولوله کربنی برابر با آنگستروم متر  ‌ ‌ است‌  فرض می‌شود که اتم‌های کربن در دایره میانی این ضخامت واقع شده باشند  همچنین رزین نمی‌تواند به داخل نانولوله نفوذ کند و داخلی‌ترین لایه رزین‌  مقارن با سطح بیرونی نانولوله خواهد بود  ‌شکل بدین ترتیب حداقل ضخامت ناحیه فاز واسط معادل با آنگستروم متر می‌باشد

دیگر  با توجه به بیشترین فاصله‌ای که اتمهای کربن در معادله لنارد  جونز در فاصله تعادلی قرار دارند  است‌  بنابر این برای بررسی تاثیر ضخامت فاز واسط در این پژوهش‌  ضخامت فاز واسط در مدل‌سازی‌ها در محدوده همین مقادیر تغییر داده می‌شود

 با توجه به ماهیت غیرخطی پیوند واندروالس‌  برای مدل‌سازی اتصالات از المان فنر غیرخطی استفاده می‌شود طوری که رفتار نمودار شکل  را شبیه‌سازی کنند  چیدمان المانهای فنر بکار رفته برای اتصالات در فاز واسط در شکل

نشان داده شده است‌  این المانها در تمام طول نانولوله ایجاد شده و فاز واسط را تشکیل می‌دهند  شکل  نمونه‌ای از پوشش کامل نانولوله توسط اتصالات را نمایش می‌دهد

در مدل‌سازی اتصالات‌  دو نکته مهم مورد توجه قرار گرفته است‌  اولین نکته‌  کم شدن تاثیر اتصالات پس از اعمال کرنش یا جابجایی طولی بر روی هنگامی که المان حجمی تحت بارگذاری قرار می‌گیرد  بسیاری از پیوندهای فاز واسط به دلیل افزایش طول به میزان فراتر از محدوده اعمال نیرو  از بین می‌روند و پیوند جدید ایجاد نمی‌شود  زیرا بر اساس نمودار لنارد  جونز  نیروی اتم‌های کربن نانولوله با رزین اطراف به فاصله بین آنها بستگی داشته و با افزایش فاصله از حد مشخصی به بعد  نیرو به سمت صفر میل می‌کند  هر چند برخی از محققین از روشهای حل دینامیکی برای مدل کردن پیوندهای جدید پس از اعمال بار استفاده کرده‌اند  اما این روشهای حل بسیار پیچیده و زمان‌بر هستند و در برخی موارد مانند مرجع   روش پیشنهاد شده قادر به مدل‌سازی دقیق و صحیح در طولهای کوتاه نانولوله نمی‌باشد    

 برای برطرف کردن این مشکل‌  باید راهکاری اتخاذ شود که پس از اعمال جابجایی و کرنش در سیستم‌  تعداد پیوندها از میزان واقعی آن کمتر نشود  برای این منظور  یک شعاع پوشش‌ا برای اتصالات در نظر گرفته شده است‌

بدین معنا که هنگام مدل‌سازی‌  المانهای فنر معرف پیوند واندروالس میان اتم‌های کربن‌ ‌کربن‌  میان اتم‌هایی با فاصله بیشتر از مقدار موثر در رابطه لنارد  جونز نیز ایجاد می‌گردد  در واقع‌  در آغاز بارگذاری و اعمال کرنش‌های بسیار کم‌  بسیاری از این اتصالات فنری به دلیل فاصله زیاد بین اتمها  ‌فواصل بیش از    آنگستروم‌ ‌  غیرفعال بوده و هیج نیرویی به هم وارد نمی‌کنند  اما با افزایش کرنش و جابجایی نسبی بین رزین و نانولوله‌  فنرهای فعال قبلی از فاصله موثر دور گشته و به دلیل صفر شدن نیرو در آنها  غیر فعال می‌شوند در حالیکه با تغییر فاصله بین اتمها  بخشی از فنرهایی که قبلا غیر فعال بوده‌اند  وارد عمل می‌شوند و پیوندهای جدید برای اعمال نیروی اتصال بین نانولوله و رزین برقرار می‌شود

 در شکل ٩ طرحی از اتصالات ایجاد شده میان نانولوله و یک المان مکعبی رزین نشان داده شده است‌  در این شکل خطوط ضخیم و توپر بیانگر پیوندهای فعال در حالت اولیه بوده و خطوط غخیم خط چین‌  نشانگر پیس‌ندهای غیر فعال حالت اولیه است‌  همچنین خطوط باریک توپر و خط چین به ترتیب بیانگر پیوندهای فعال و غیر فعال در حالت ثانویه  ‌پس از جابجایی نسبی المانهای رزین‌  است‌

 دومین نکته قابل توجه در مدل‌سازی اتصالات‌  پیوندهای واندروالسی میان اتمهای کربن نانولوله با اتمهای غیرکربن موجود در رزین اپوکسی اتصالات است‌  رزین اپوکسی شامل مجموعه‌ای از اتم‌ها از جمله کربن است که بر اساس رابطه لنارد  جونز  این اتم‌ها همواره تحت یک میدان خاص به هم نیرو وارد می‌کنند  بنابر این‌  پیوند واندروالس در اتصالات وجود دار د

برای وارد کردن تاثیر این پیوندها در مدل‌  به جای استفاده از معادله پتانسیل لنارد  جونز برای پیوند اکسیژن‌ ‌کربن که حجم محاسبات و فشردگی ناحیه اتصالات را بالا می‌برد  می‌توان میزان پیوندهای کربن‌ ‌کربن را افزایش داد تا فقدان پیوند اکسیژن‌ ‌کربن را جبران کند  به همین دلیل برای مدل کردن رزین از المانهای مکعبی گرهی استفاده شده و با بررسی نتاچ حاصل از مدلهای مختلف‌  مساحت رویه هر المان در مجاورت نانولوله‌   برابر شش ضلعی‌های نانولوله انتخاب شد تا المانهای رزین بقدر کافی ریز باشند

 پس از مدل شدن اتصالات‌  المان حجمی نانوکامپوزیت کامل شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد  در شکل  ١٠ مقطع برش خورده‌ای از یک المان حجمی نشان داده شده است که نانولوله در قسمت داخلی آن قرار گرفته و اتصالات بین آن با رزین اطراف‌  بطور کامل برقرار می‌باشد

بارگذاری المان حجمی

 برای اعمال کشش محوری بر المان نانوکامپوزیت‌  یک انتهای آن توسط قیود تکیه‌گاهی ثابت شده و بر انتهای دیگر آن جابجایی کوچکی به مقدار ١ آنگستروم متر اعمال می‌شود  همانطور کاع قبلا اشاره  کیفیت اتصالات و عملکرد صحیح آنها نقش مهمی در رفتار نانوکامپوزیت دارد  از اینرو در این تحقیق‌  اعمال بار بر المان حجمی به دو صورت انجام گرفته آنها با مدل تئوری قانون اختلاط‌ا برای محاسبه مدول یانگ طولی ماده مرکب مقایسه می‌شود

جابجایی کششی یکنواخت فقط به گره‌های المانهای رزین اعمال می‌شود  بدین معنی که بار اعمال شده بر نانوکامپوزیت مستقیماُ به نانولوله وارد نشده و انتقال بار یا جابجایی به نانولوله فقط از طریق اتصالات فاز واسط انجام می‌شود  بنابر این در صورت عملکرد ناقص اتصالات‌  تاثیر نانولوله بر رفتار کلی المان حجمی کمرنگ خواهد شد

حالت بارگذاری دوم  ‌نوع فص‌ ‌: در این نوع بارگذاری‌  جابجایی کششی یکنواخت بر تمام گره‌های انتهای المان حجمی اعمال می‌شود  بدین ترتیب علاوه بر رزین‌  نانولوله نیز مستقیماُ تحت بار خارجی قرار می‌گیرد که در صورت انتخاب صحیح پارامترهای هندسی مدل‌  نشان دهنده اتصال کامل بین رزین و نانولوله است‌

بررسی نتایح تحلیل اجزای محدود

 در این قسمت‌  ابتدا تاثیر ابعاد نانولوله و نیز تاثیر شعاع پوشش بر رفتار المان حجمی بررسی می‌شود تا مقادیر مناسبی از این پارامترها برای ادامه پژوهش انتخاب گردد  سپس مدل های نهایی بر اساس این مقادیر ایجاد شده حاصل از آنها با نتاچ تئوری مقایسه می‌شود

نسبت منظری نانولوله

 نسبت منظری نانولوله کربنی  ‌نسبت طول به قطر ‌  پارامتر مهمی در فرآیند مدل‌سازی و تحلیل است‌  زیرا افزایش آن سبب افزایش تعداد المانها و گره‌ها در تمام اجزای مدل المان حجمی شده و حجم محاسبات و زمان تحلیل اجزای محدود را به شدت افزایش می‌دهد  از سوی دیگر  کاهش بیش از حد نسبت منظری سبب ضعیف شدن اتصالات و نیز افزایش تاثیرگذاری شرایط مرزی بر رفتار نانولوله خواهد شد  بهمین جهت‌  ابتدا باید نسبت منظری مناسب برای مدل کردن نانولوله انتخاب گردد  طوری که نیازی به افزایش زیاد در طول نانولوله نباشد  بدین منظور  رفتار تنش‌  کرنش در پنج مدل المان حجمی شامل نانولوله‌هایی با طول یکسان و نسبت منظری‌های مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت‌

 نمودار تنش برحسب کرنش  ‌شکل نشان می‌دهد که تا حدود کرنش ٢ ٤ درصد  هر پنج نمونه بصورت خطی رفتار می‌کنند و پس از آن رفتارها بتدریج غیرخطی می‌گردد  

کمترین میزان شیب منحنی در ناحیه خطی‌  مربوط به نسبت منظری ١ است و با افزایش نسبت منظری‌  رفتار المان تغییر کرده و شیب در ناحیه خطی افزایش می‌یابد

 همان‌طور که از نمودارها ملاحظه می‌شود  با افزایش نسبت منظری از رفتار المان حجمی در ناحیه خطی تغییر نمی‌کند  این همگرایی بدین معنی است که تاثیر طول محدود بر رفتار مدلها از بین رفته و نیازی به افزایش نسبت منظری به مقادیر بالاتر از   نمی‌باشد  از اینرو در ادامه این پژوهش‌  این نسبت منظری برای مدل‌سازی‌ها در نظر گرفته می‌شود

تاثیر شعاع پوشش

 پیش از این شرح داده شد که برای جلوگیری از کاهش تعداد اتصالات فنری در فاز واسط‌  المانهای غیرفعالی به مدل اضافه می‌شوند که پس از اعمال کشش‌  امکان فعال شدن آنها وجود دارد  برای مدل‌سازی صحیح فاز واسط‌  لازم است که تاثیر شعاع پوشش این المانهای فنر بر رفتار المان حجمی بررسی شده و مقدار مناسبی برای آن در نظر گرفته شود

 بدین منظور  چهار المان حجمی نانوکامپوزیت با نسبت منظری   برای نانولوله و ضخامت آنگستروم متر برای فاز واسط با فرض اتصال کامل بین نانولوله و رزین‌  مدل شده و مقادیر متفاوتی برای شعاع پوشش اتصالات آنها در نظر گرفته شد  رفتار تنش‌ ‌کرنش این المانها در نمودارهای شکل   ارائه شده است‌  شیب این منحنیها در نواحی خطی و غیرخطی به عنوان مدول الاستیسیته مماسی در شکل  نشان داده شده است‌  

از شکلهای  ملاحظه می‌شود که برای شعاع پوشش  ‌تغییرات تنش برحسب کرنش کاملا غیرخطی است و مدول الاستیسیته مماسی همواره روند کاهشی دارد  

بنابر این با انتخاب این مقدار برای شعاع پوشش‌  تعداد المانهای فنری فعال پس از اعمال کشش کاهش یافته و این امر باعث کاهش سفتی اتصال می‌شود که خطای زیادی در تحلیلها ایجاد خواهد کرد  اما انطباق نمودارها برای مقادیر بالاتر شعاع پوشش نشان می‌دهد که تا حدود کرنش درصد  رفتار المان‌ها کاملا خطی و مشابه یکدیگر است‌  پس از آن تا کرنش درصد  رفتار المانها به تدریج غیرخطی شده و در نهایت‌  مقدار مدول مماسی به سرعت کاهش می‌یابد  با توجه به اینکه رفتار المانها در ناحیه خطی برای شعاع پوشش‌های یکسان است‌  مقدار   آنگستروم متر برای شعاع پوشش مناسب بوده و نیازی به افزایش آن و استفاده از المانهای فنر بیشتر در مدل‌سازی فاز واسط نمی‌باشد

 پس از انتخاب شعاع پوشش مناسب‌  تاثیر ضخامت ناحیه فاز واسط بر مدول یانگ طولی المان  ‌   بررسی می‌شود  برای ارزیابی و صحت‌سنجی نتاچ  مقادیر حاصل از مدل‌سازی با نتاچ مدل تئوری قانون اختلاط در حوزه میکرومکانیک مقایسه می‌شوند  در ادامه‌  رابطه این تئوری برای محاسبه مدول یانگ طولی به اختصار معرفی می‌گردد

قانون اختلاط برای محاسبه مدول یانگ طولی مواد مرکب در مقیاس

 در مقیاس میکرو مکانیک‌  روابط تئوری برای تعیین مدول یانگ کششی معادل برای ماده مرکبی متشکل از رزین و الیاف پیوسته‌  تابعی از مدولهای یانگ هر جزء و نسبت حجمی آنها است‌  متداولترین مدل تئوری مورد استفاده جهت محاسبه مدول یانگ طولی برای یک ماده کامپوزیت‌  قانون اختلاط است‌  قانون اختلاط برای محاسبه مدول یانگ طولی بصورت زیر بیان می‌شود   

 کسر حجمی الیاف و کسر حجمی رزین می‌باشد

تاثیر ضخامت فاز واسط بر مدول یانگ طولی

 همانگونه که قبلا بیان شد  حداقل ضخامت ناحیه فاز واسط معادل با است‌  اما بسته به کیفیت اتصال نانولوله به رزین‌  این مقدار می‌تواند تا  افزایش یابد  شکل ١٤ تاثیر ضخامت فاز واسط را بر مدول الاستیسیته طولی در ناحیه خطی نشان می‌دهد  در این شکل نمودار تغییرات مدول یانگ برای دو حالت بارگذاری رسم شده و با نتایج قانون اختلاط مقایسه شده است‌  ملاحظه می‌شود که در هر سه حالت با افزایش ضخامت فاز واسط‌  سفتی اتصال کمتر شده و مدول یانگ طولی شره به کاهش می‌کند  در ضخامت آنگستروم بیشترین میزان مدول‌  مربوط به حالت دوم بارگذاری است که بیانگر اتصال کامل ابببت‌  اما با افزایش ضخامت فاز واسط‌  نتیجه قانون اختلاط بیشتر از نتایج مدل‌سازی حاضر می‌شود  علت این امر می‌تواند به عدم محاسبه حجم فضای میان رویه در قانون اختلاط مربوط باشد

 در مورد بارگذاری تفاوت بیشتری با نتاچ قانون اختلاط وجود دارد  گرچه شیب تغییرات آن تقریبآ مشابه حالت دوم بارگذاری است‌  در واقع با افزایش ضخامت فاز واسط‌  نیروی موثر بین اتمهای نانولوله و رزین کمتر شده و با ضعیفتر شدن اتصالات‌  انتقال بار از رزین به نانولوله به خوبی صورت نمی‌گیرد  البته در مجم‌  تاثیر ضخامت فاز واسط بر سفتی المان حجمی

چندان قابل توجه نبوده و تغییرات مدول یانگ طولی با افزایش ضخامت این ناحیه از  ‌حداکثر به ٤ درصد می‌رسد که مربوط به بارگذاری نح اول است‌

تاثیر نسبت منظری بر مدول یانگ طولی

 بررسی تاثیر نسبت منظری بر رفتار نانولوله در بخش  ‌ نشان داد که انتخاب نسبت منظری   برای مدل‌سازی نانولوله مناسب است‌  در این بخش‌  تاثیر نسبت منظری بر مدول یانگ طولی برای المانهای حجمی با فرض شعاع پوشش  آنگستروم‌متر و ضخامت فاز واسط تحت بارگذاری نوع با نتایج تئوری حاصل از قانون اختلاط مقایسه می‌بثبود  نمودار شکل  ١ نشان می‌دهد که در حالت اول بارگذاری‌  برای مقادیر بسیار کم نسبت منظری نانولوله کربنی محصور در رزین اپوکسی‌  میزان مدول طولی بسیار اندک و نزدیک به مقدار آن برای رزین اپوکسی است‌  زیرا در نسبت منظری بسیار کم‌  فاز واسط ضعیف بوده و انتقال بار از رزین به نانولوله به خوبی انجام نمی‌گیرد  بهمین جهت سفتی ماده مرکب عمدتا ناشی از سفتی رزین است و نانولوله‌  تاثیر چندانی در تقویت آن ندارد  اما با افزایش نسبت منظری‌  اتصالات بیشتری وارد عمل شده و تاثیر نانولوله در تحمل بار  بیشتر می‌شود  با افزایش نسبت منظری نانولوله‌  میزان مدول یانگ افزایش پیدا می‌کند و درحدود نسبت منظری    این میزان به مقدار پیش‌بینی شده بر اساس قانون اختلاط می‌رسد و قابل قبول می‌باشد

 در حالت بارگذاری دوم‌  ابتدا مدول یانگ طولی بسیار بالا ناشی از تاثیر زیاد مدول طولی نانولوله است که این امر نیز به دلیل ضعیف بودن فاز واسط است‌

با افزایش نسبت منظری نانولوله‌  مدول یانگ ماده مرکب به مقدار مدول الاستیسیته حاصل از رابطه اختلاط نزدیک شده و درحدود نسبت منظری    به نتاچ تئوریک همگرا می‌شود  بنابر این‌  انتخاب نسبت منظری   برای مدل‌سازی المان حجمی‌  از نظر انتقال بار بین رزین و نانولوله نیز انتخاب مناسبی بوده و با شواهد تئوری همخوانی دارد

    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 در این مقاله رفتار کششی یک المان حجمی از نانوکامپوزیت حاوی رزین اپوکسی و نانولوله کربنی‌  با استفاده از روش اجزای محدود مدل‌سازی و تحلیل شد  نتایج این تحلیلها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

رفتار این ماده مرکب با نسبت منظری‌های مختلف برای نانولوله‌  تا حدود کرنش درصد خطی بوده و پس از آن به تدریج غیرخطی می‌شود

با افزایش نسبت منظری نانولوله از مدول الاستیسیته طولی المان نانوکامپوزیت در ناحیه خطی تغییر می‌یابد و به میزان مدول یانگ محاسبه شده بر اساس قانون اختلاط نزدیک می‌شود  بعد از نسبت منظری‌رفتار المان تقریبآ بدون تغییر می‌شود  نتایج به‌دست آمده با فرض نسبت منظری   برای نانولوله کربنی‌  همخوانی کاملی با نتایج تئوری داشته و بنابر این‌  این نسبت منظری مقدار مناسبی برای مدل‌سازی یک المان حجمی خواهد بود

برای مدل‌سازی فنرهای غیرفعال اولیه‌  چند مقدار مختلف از شعاع پوشش در نظر گرفته شد  ملاحظه شد که برای شعاع پوشش زیر ١  آنگستروم‌متر  تغییرات تنش‌ ‌کرنش رزین حاوی نانولوله بصورت غیرخطی است‌  برای شعاعهای پوشش رفتار کششی تا کرنش  درصد بصورت خطی است‌  ولی با افزایش بیشتر شعاع پوشش‌  تعداد المانهای مورد نیاز و در نتیجه حجم و زمان محاسبات عددی افزایش خواهد یافت‌  بنابراین مقدار می‌تواند انتخاب مناسبی برای شعاع پوشش اتصالات باشد

با افزایش ضخامت فاز واسط‌  میزان مدول الاستیسیته به مقدار ناچیزی افت می‌کند که مشابه با تغییرات مدول الاستیسیته در قانون اختلاط  ‌شکل ١٤  است‌  روند کاهش مدول الاستیسیته با افزایش ضخامت برای حالت بارگذاری اول و دوم تقریبآ دارای شیب یکسانی است‌  اما در بارگذاری نوع دوم میزان مدول الاستیسیته همواره اندکی بیشتر از بارگذاری نوع اول است‌

    در این تحقیق دو حالت بارگذاری در نظر گرفته شد و ملاحظه گردید که با انتخاب نسبت منظری    در هر دو حالت بارگذاری نتایجی مشابه برای مقدار   بدست می‌آید  بدین معنا که در بارگذاری حالت اول که نیرو فقط به رزین وارد می‌شود  اتصالات مدل شده در فاز واسط‌  بار را بطور کامل به نانولوله انتقال می‌دهند  در نتیجه المان حجمی همانند حالت دوم که بار به هر دو جزء رزین و نانولوله وارد می‌شود  رفتار می‌کند  این نتیجه بیانگر عملکرد صحیح اتصالات مدل شده در این تحقیق‌  برای انتقال بار در نسبت منظری   است‌.


مشخصات

مشخصات

توسط: مهناز ذاکری ‌مهتاب شایانمهر محمود مهرداد شکریه‌ مجله: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس سال انتشار: 1392 شمسی تعداد صفحات: 11 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۶/۲۱ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018