صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما
گزارش مكانیك خاك

نمونه گزارش مکانیک خاک NGL

نمونه گزارش مکانیک خاک NGL

گزارش مکانیک خاکحجم: 99.1 مگابایت

قیمت: 30000 تومان

نحوه ارسال: دریافت آنلاین


توضیحات تکمیلی:

نمونه گزارش مکانیک خاک پروژه NGL
گزارش پیش رو اطلاعاتی جامع از وضعیت خاک سایت مورد نظر را شامل می‌ شود؛ جزئیاتی مبسوط که با دارا بودن تمامی گرافها و جداول مربوط، داده های مورد نیاز جهت بررسی و مطالعه شرایط ژئوتکنیک منطقه و طراحی فونداسیون سازه های پروژه را در اختیار مهندسین قرار می دهد.
سرفصل های گزارش:
- مقدمه
- شرح خدمات ژئوتکنیکی پروژه
- موقعیت جغرافیایی منطقه
- شرایط آب و هوایی منطقه
- وضعیت زمین شناسی منطقه
- شرایط ژئومورفولوژی منطقه
- شرایط هیدرو ژئولوژی منطقه
- بررسی لرزه خیزی منطقه و اثرات زلزله
- بررسی های ژئوتکنیکی
- آزمایش و تحقیق در صحرا
- حفاری
- نمونه برداری
- آزمایش دانسیته صحرایی
- آزمایش S.P.T
- آزمایش بارگذاری صفحه ای
- آزمایش ژئو الکتریک
- کاربرد ژئو الکتریک در مورد تعیین شدت خوردگی خاک
- روش مقاومت سنجی با جریان مستقیم
- قابلیت هدایت سنگه
- آزمایش و تحقیق در آزمایشگاه
- آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های خاک
- آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های آب
- نتیجه گیری از تحقیقات صحرایی و آزمایشگاهی
- تعیین مشخصات استاتیکی معرف خاک
- تعیین مشخصات دینامیکی خاک برای پی های سطحی از طریق روش های تجربی
- مدول برشی خاک
- مدول یانگ یا مدول ارتجاعی دینامیکی خاک
- سرعت انتشار امواج در خاک
- ضریب پوآسون
- ضریب میرایی
- زمان تناوب اصلی لایه های خاک
- مدول دینامیکی ضرایب برش و فشار یکنواخت و غیر یکنواخت بستر خاک
- مقایسه و تجزیه و تحلیل روش های آزمایش با روش های تجربی
- توصیه های فنی و پیشنهادات لازم جهت مطالعات دینامیکی
- تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی و عمیق
- تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک برای پی های منفرد و نواری با در نظر گرفتن نشست
- تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک جهت پی های گسترده با عرض های مختلف و با درنظر گرفتن نشست
- پی های مخازن
- نحوه پی سازی مخازن
- نحوه پیش بارگذاری پی مخازن
- توصیه های فنی لازم در مورد پی های سطحی
- طبقه بندی مرغوبیت خاک برای پی های سطحی
- عمق و ابعاد پی های سطحی
- واژگونی پی های سطحی
- لغزیدن پی های سطحی
- صلب یا الاستیک بودن پی های سطحی
- نوع سیمان مصرفی در پی ها
- چاه های فاضلاب زیر پی ها
- تعیین ظرفیت باربری مجاز پی های عمیق با در نظر گرفتن نشست
- تعیین ظرفیت باربری مجاز قائم پی های عمیق
- بررسی نشست پی های عمیق
- بررسی اثرات گروه شمع
- تعیین ظرفیت باربری مجاز افقی پی های عمیق (شمع)
- خیز شمع های عمودی در خاک های غیر چسبنده و چسبنده عادی تحکیم یافته
- بررسی صلبیت شمعها
- تعیین ضرایب عکس العمل افقی در خاک های مختلف
- تحلیل ارتجاعی شمع های عمودی تحت اثر بارهای جانبی
- تعیین ظرفیت باربری کششی پی های عمیق
- تعیین ظرفیت باربری پی های عمیق از طریق روابط شمع کوبی
- مقایسه روش ها و نتیجه گیری
- دستورالعمل کنترل قدرت باربری شمع ها با استفاده از Engineering News
- دستورالعمل کارگاهی روش Engineering News
- تعیین ظرفیت باربری پی های عمیق از طریق آزمایشات بارگذاری
- توصیه های فنی لازم در مورد پی های عمیق
- مشخصات دینامیکی شمع ها و بررسی اثر زلزله روی پی های عمیق
- تعیین مقاومت الاستیکی شمع ها در مقابل بارهای دینامیکی عمودی
- مقاومت الاستیکی شمع ها در مقابل بارهای دینامیکی افقی
- بررسی اثر زلزله روی پی های عمیق (شمع ها)
- تعیین ضریب تغییرات عکس العمل افقی خاک nh
- تعیین ضریب سختی نسبی شمع نسبت به خاک
- تعیین فاکتور بدون بعد فرکانس Fs1
- تعیین زمان تناوب اصلی سیتم شمع – پی – خاک
- تعیین ضریب میرایی سیستم شمع – پی – خاک
- تعیین میزان تغییر مکان افقی در سر شمع در اثر زمین لرزه مبنای طرح Sd
- تعیین عکس العمل خاک و لنگر خمشی ماکزیمم در طول شمع
- مراحل گام به گام بررسی و طرح شمع ها در مقابل زلزله
- بررسی مناسب ترین نوع پی
- بررسی فشار خاک محرک و مقاوم در حالت استاتیکی و دینامیکی (زلزله)
- خاکبرداری
- خاکریزی
- تعیین پایداری شیب ها و محاسبه زاویه شیب پایدار
- تعیین خواص حرارتی خاک
- عوامل مؤثر در خواص حرارتی خاک
- مقادیر ضریب هدایت حرارتی خاک
- منابع قرضه
- تشریح کمی و کیفی مصالح حاصل از خاکبرداری در محل و یا مصالح منابع قرضه موجود
- خصوصیات مصالح مورد استفاده جهت کاربردهای مختلف
- خصوصیات مصالح مورد استفاده جهت خاکریزی و محوطه سازی
- استفاده جهت قشر اساس و زیراساس
- خصوصیات مصالح مورد استفاده جهت بتن
- مصالح درشت دانه و خصوصیات آن
- مصالح ریز دانه و خصوصیات آن
- مخلوط مصالح سنگی درشت و ریز
- نحوه گودبرداری و اجرای سازه حائل (نگهبان) خاک
- سایر توصیه های فنی
- نتایج آزمایشات شیمیایی بر روی نمونه های خاک
- نتایج آزمایشات شیمیایی بر روی نمونه آب
- نتایج آزمایشات دانسیته صحرایی
- عکس های مربوط به عملیات صحرایی
- کروکی موقعیت محل حفر گمانه ها
- مقاطع طولی و عرضی زمین شناسی و پروفیل گمانه ها
- پروفیل گمانه ها و خلاصه نتایج آزمایشات
- نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه ای
- نتایج آزمایش تراکم
- نتایج آزمایش C.B.R
- نتایج آزمایشات دانه بندی
- نتایج آزمایشات برش مستقیم
- دیاگرام تعیین تنش مجاز خاک برای پی های منفرد و نواری
- جداول تعیین تنش مجاز خاک برای پی های منفرد و نواری
- جدول اطلاعات وضع جوی ایستگاه های سینوپتیک مراکز استان ها
- جدول طبقه بندی شاخص سختی
- جدول تعیین ضرایب قدرت تحملی
- دیاگرام کانی
- جدول طبقه بندی آب و خاک از نظر مقدار سولفات برای بتن سازی
- جدول طبقه بندی نوع زمین دربرابر زلزله
- دیاگرام توزیع تنش در زیر پی بر اساس مقادیر مختلف خروج از محور e
- اصلاح عدد N تعداد ضربات آزمایش SPT
- جدول مقادیر زاویه پخش بار و ضرایب تغییرات عکس العمل افقی خاک
- روش های مختلف تعیین اصطکاک بین شمع و خاک
- تعیین ضرایب قدرت باربری پی های عمیق
- دیاگرام های تعیین مقاومت جانبی و نوک شمع به روش تیرولف
- روش های مختلف تعیین تعیین مقدار چسبندگی و دیاگرام Kerisel
- نحوه پخش تنش در خاک برای شمع های گروهی
- روش های مختلف تعیین ضریب Nq برای پی های عمیق
- نحوه اثر شمع ها به یکدیگر در گروه شمع
- ضرایب جهت شمع های سرآزاد تحت اثر بار جانبی در خاکی که مدول آن افزایش خطی دارد
- ضرایب جهت شمع های سرآزاد تحت اثر لنگر در بالای شمع در خاکی که مدول آن افزایش خطی دارد
- ضرایب جهت شمع های سرگیر دار با بار جانبی در خاکی که مدول آن افزایش خطی دارد
- ضرایب جهت شمع های سرآزاد با بار جانبی یا لنگر در بالای شمع در خاکی که مدول آن ثابت است
- تعیین ضرایب فشار خاک مدافع به روش Caquot – Kerisel
- دیاگرام Krey جهت تعیین مؤلفه افقی فشار خاک مدافع
- دیاگرام Krey جهت تعیین مؤلفه افقی فشار خاک فعال
- دیاگرام تعیین بار مطمئن شمع با استفاده از رابطه Engineering News
- جدول مقادیر راندمان چکش
- دیاگرام تعیین پایداری شیب به روش شولتز و جامبو
- جدول طبقه بندی AASHTO برای خاک بستر

مورد تأیید و استفاده شرکت های معتبر پتروشیمی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: 317

گروه نرم افزاری دیتاسرا
www.datasara.com

 برچسب ها: 

ان جی ال

پروژه NGL

مکانیک خاک

خرید ان جی ال

مکانیک خاک NGL

خرید پروژه NGL

خرید مکانیک خاک

دانلود ان جی ال

دریافت ان جی ال

گزارش مکانیک خاک

دانلود پروژه NGL

دریافت پروژه NGL

دانلود مکانیک خاک

دریافت مکانیک خاک

مکانیک خاک ان جی ال

خرید مکانیک خاک NGL

گزارش مکانیک خاک NGL

خرید گزارش مکانیک خاک

دانلود مکانیک خاک NGL

دریافت مکانیک خاک NGL

نمونه گزارش مکانیک خاک

دانلود گزارش مکانیک خاک

دریافت گزارش مکانیک خاک

خرید مکانیک خاک ان جی ال

خرید گزارش مکانیک خاک NGL

گزارش مکانیک خاک ان جی ال

دانلود مکانیک خاک ان جی ال

دریافت مکانیک خاک ان جی ال

نمونه گزارش مکانیک خاک NGL

خرید نمونه گزارش مکانیک خاک

دانلود گزارش مکانیک خاک NGL

دریافت گزارش مکانیک خاک NGL

دانلود نمونه گزارش مکانیک خاک

دریافت نمونه گزارش مکانیک خاک

خرید گزارش مکانیک خاک ان جی ال

نمونه گزارش مکانیک خاک ان جی ال

خرید نمونه گزارش مکانیک خاک NGL

دانلود گزارش مکانیک خاک ان جی ال

دریافت گزارش مکانیک خاک ان جی ال

دانلود نمونه گزارش مکانیک خاک NGL

دریافت نمونه گزارش مکانیک خاک NGL

خرید نمونه گزارش مکانیک خاک ان جی ال

دانلود نمونه گزارش مکانیک خاک ان جی ال

دریافت نمونه گزارش مکانیک خاک ان جی ال

ارسال نظر

جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.