مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو Effects of Business Process Re-engineering on Implementation of Financial Management Systems: A Case of Masinde Muliro University of Science and TechnologyAbstract

Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities have therefore embarked on implementing Financial Management Systems (FMS) that tracks financial events, summarises financial information and supports adequate management reporting, policy decisions, fiduciary responsibilities and the preparation of auditable financial statements. The purpose of this study was to find out the effects of Business Process Re-engineering (BPR) on implementation of FMS in Kenyan public Universities. A conceptual framework was developed having independent variables as Business Process Re-engineering factor, depended variable as the successfully implemented FMS and moderating variable as compatibility of the financial management modules forming the FMS (fig.1). The research design used was descriptive survey design. The target population was, 115 staff drawn from five functional areas (within finance department) of Masinde Muliro University of Science and Technology. The sample consisted of 60 staff members drawn from five areas with each stratum of 12 members randomly selected. Questionnaires and interview schedules were used as research instruments. Analysis and discussion of data collected was done using correlation and descriptive statistics leading to drawings of summaries and conclusions. The study findings revealed 85% of implementation of FMS is accounted for by integration of general ledger module, budgetary accounting, accounts payable, accounts receivable and payroll systems.

Keywords: Business Process Reengineering (BPR), Financial Management Systems, Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST)

چکیده فارسی

دانشگاه از هر جهت ، چه از لحاظ کاهش بودجه دولت، چه از لحاظ انتظارات دانشجویان و والدین در ارائه خدماتی با کیفیت بالاتر از همیشه در مدیریت مالی و پاسخگویی به اهدافشان، تحت فشار قرار دارند. بنابراین دانشگاه ها شروع به پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی (FMS) نمودند و از طریق آن وقایع مالی را پیگیری نموده، اطلاعات مالی را چکیده فارسی می نمایند و از گزارش مدیریت، تصمیمات سیاسی، مسئولیت امانتی و صورتهای مالی قابل ممیزی پشتیبانی می نمایند. هدف از این مطالعه بازمهندسی تاثیرات فرآیند کسب و کار (BPR) در پیاده سازی FMS در دانشگاه های دولتی کنیا بود. چارچوب مفهومی گسترش یافته دارای متغیرهای مستقلی چون عامل بازمهندسی فرآیند کسب و کار، متغیر وابسته ای چون FMS با موفقیت اجرا شده و متغیر تعدیل کننده ای چون سازگاری ماژول های مدیریت مالی تشکیل دهنده FMS می باشد(شکل1). طرح پژوهش مورد استفاده یک طراحی نظرسنجی توصیفی بود. جامعه هدف متشکل از 115 پرسنل بودند که از پنج حوزه کاربردی (در بخش مالی) از دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو انتخاب شدند. این نمونه شامل 60 نفر کارمند از پنج حوزه بود که در هر کدام 12 نفر بطورصورت تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه و زمان بندی مصاحبه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. تحلیل و بحث در مورد اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار همبستگی و توصیفی انجام شد و بدان وسیله چکیده فارسی و نتیجه گیری مطالعه ایجاد شد. یافته های پژوهش نشان داد که 85 % از پیاده سازی FMS برای ادغام ماژول دفترداری کل(general ledger module)، حسابداری بودجه ای، حسابهای پرداختنی، سیستم های دریافتنی و حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی: بازمهندسی فرآیند کسب و کار (BPR)، سیستم های مدیریت مالی، دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو (MMUST)

مشخصات

مشخصات

توسط: Arnety, N. Makokha and Michael O. Ujunju مجله: Research Journal of Finance and Accounting انتشارات: IISTE سال انتشار: 2013 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 8 تعداد صفحات متن ترجمه: 16 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو حجم: 337.19 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 129500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

در صورتی که به هر دلیل از خرید خود رضایت نداشتید
تنها با ارسال یک ایمیل وجه خود را دریافت نمایید
دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Effects of Business Process Re-engineering on Implementation of Financial Management Systems: A Case of Masinde Muliro University of Science and Technology

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com
نرم افزار مورد نیاز
نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

نمای مطلبچکیده

دانشگاه از هر جهت ، چه از لحاظ کاهش بودجه دولت، چه از لحاظ انتظارات دانشجویان و والدین در ارائه خدماتی با کیفیت بالاتر از همیشه در مدیریت مالی و پاسخگویی به اهدافشان، تحت فشار قرار دارند. بنابراین دانشگاه ها شروع به پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی (FMS) نمودند و از طریق آن وقایع مالی را پیگیری نموده، اطلاعات مالی را خلاصه می نمایند و از گزارش مدیریت، تصمیمات سیاسی، مسئولیت امانتی و صورتهای مالی قابل ممیزی پشتیبانی می نمایند. هدف از این مطالعه بازمهندسی تاثیرات فرآیند کسب و کار (BPR) در پیاده سازی FMS در دانشگاه های دولتی کنیا بود. چارچوب مفهومی گسترش یافته دارای متغیرهای مستقلی چون عامل بازمهندسی فرآیند کسب و کار، متغیر وابسته ای چون FMS با موفقیت اجرا شده و متغیر تعدیل کننده ای چون سازگاری ماژول های مدیریت مالی تشکیل دهنده FMS می باشد(شکل1). طرح پژوهش مورد استفاده یک طراحی نظرسنجی توصیفی بود. جامعه هدف متشکل از 115 پرسنل بودند که از پنج حوزه کاربردی (در بخش مالی) از دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو انتخاب شدند. این نمونه شامل 60 نفر کارمند از پنج حوزه بود که در هر کدام 12 نفر بطورصورت تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه و زمان بندی مصاحبه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. تحلیل و بحث در مورد اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار همبستگی و توصیفی انجام شد و بدان وسیله خلاصه و نتیجه گیری مطالعه ایجاد شد. یافته های پژوهش نشان داد که 85 % از پیاده سازی FMS برای ادغام ماژول دفترداری کل(general ledger module)، حسابداری بودجه ای، حسابهای پرداختنی، سیستم های دریافتنی و حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است.

واژه های کلیدی: بازمهندسی فرآیند کسب و کار (BPR)، سیستم های مدیریت مالی، دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو (MMUST)

1. مقدمه

مدیریت اطلاعات مالی در محیط کسب و کار فعلی در عملکرد فرآیندهای کسب و کار به یک محرک قدرتمند تبدیل شده است، زیرا رشد و پایداری سازمانی را تعیین می کند (سیریجینیدی،2007 ).

شرکت ها با افزایش جهانی شدن، با رقابت بی سابقه ای روبرو هستند، زیرا در یک محیط پویا بفعالیت می پردازند (واتانابه، هوبو، 2003). شرکت ها برای اتخاذ بهترین فرآیندهای کسب و کار با هم در رقابت می باشند. این امر موجب شده تا آنها به شدت بر روی سیستم های مدیریت مالی سرمایه گذاری نمایند و تلاش کنند تا بمنظور بهره وری و اثربخشی فعالیت های مالی خود را یکپارچه و هماهنگ بنمایند. در نتیجه، بسیاری از کشورهای غربی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شناخته شده ای به نام سیستم مدیریت مالی را اجرا می نمانید. ابداع FMS را می توان به عنوان یک اصلاح سازمانی در نظر گرفت که عمیقاً بر فرآیندهای کاری و ترتیبات نهادی حاکم بر مدیریت مالی عمومی تاثیر دارد (هاو و واین 2010). اجرای یک FMS فرآیندی پیچیده، ریسک دار و دارای منابع فشرده می باشد که مستلزم تغییرات رویه ای مهم است(هندریکس، 2012). موسسه باید برای رسیدن به اهداف استراتژیک که در چین در راستایVision 2030 و جشن مانیفست دولت برنامه ریزی شده، اقدام به بازمهندسی فرآیند کسب و کار نماید و توسط آن به اصلاح سیستم های مدیریت مالی (FMS) (توسط سیستم های میراث) و بررسی تمام سیستم ها، فرآیندهای کاربردی، روش ها، قوانین و مقررات، قوانین، ترتیبات بانکی و فرآیندهای مرتبط بپردازد (رودین-براون، 2008). در صورتی می توان به اهداف استراتژیک دانشگاه ها دست یافت که راه حلFMS از طیف گسترده ای از فرآیندهای کسب و کار که به فراتر از مرزهای عملکردی، تجاری، سازمانی و جغرافیایی می رود، پشتیبانی نماید. بازمهندسی فرآیند کسب و کار یک عامل بسیار مهم و موثر بر اجرای موفقیت آمیز هر گونه اصلاح FMS می باشد و مستلزم نظارت دقیق و تغییر تمام سیستم های دستی (آنالوگ) به سیستم های خودکار (دیجیتال) می باشد. بنابراین، طرح FMS باید مورد تحلیل تابعی دقیق قرار گیرد و فرایندهای کاربردی فعلی، رویه ها، پروفایل های کاربر و الزاماتی را تایید نماید که سیستم جدید از آن پشتیبانی می نماید(رزنر، 2008). این امر برای ایجاد رویه های استاندارد جدید در سراسر موسسه برای رسمی نمودن شرح وظایف کاری و بهبود اصلاحات و سیستم های داخلی و خارجی ضروری خواهد بود. طراحی و توسعه FMS در غنا مشابه مالاوی به دلیل وجود مشکلات گزارش شده در کارآمدی، رضایت بخش نبود. این امر به دلیل عدم وجود معیارهای صریح در گزارش الزامات و تایید طراحی گزارش های مختلف از سوی مقامات بود (دیاموند و خمانی 2006؛ هندریکز 2012).

بنابراین، این مطالعه بر روی بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار (BPR) در اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت مالی (FMS) تمرکز می نماید.

2. سیستم مدیریت مالی

سیستم مدیریت مالی (FMS) یک سیستم اطلاعاتی می باشد که وقایع مالی را دنبال نموده و اطلاعات مالی را خلاصه می کند. همچنین این برنامه از گزارش مدیریتی موجه، تصمیم گیری های سیاسی، مسئولیت امانتی و صورتهای مالی قابل ممیزی حمایت می نماید(رزنر،2008). این برنامه به نوعی کامپیوتری شدن فرآیندهای مدیریت مالی عمومی، از آماده سازی بودجه تا اجرای حسابداری و گزارش دهی می باشد که به کمک یک سیستم یکپارچه و با هدف مدیریت مالی صورت می گیرد(رزنرلیان زولا و خولهرینگ 2008).FMS شامل ماژول های پشتیبانی نرم افزار می باشد که در آن اطلاعات جریان بین آنها می باشند و در یک پایگاه داده مرکزی به اشتراک گذاشته می شوند (کلمونس ، سیمون 2001). این ماژول ها از دو نوع ماژول یا سیستم هسته ای و غیر هسته ای تشکیل شده اند. دفترداری کل، حسابداری بودجه ای، حساب های دریافتنی و حساب های قابل پرداخت جزء ماژول های هسته ای هستند، در حالی که سیستم حقوق و دستمزد، توسعه بودجه ای و ماژول دارایی جزء ماژول غیر هسته ای هستند. . ابداع FMS را می توان به عنوان یک اصلاح سازمانی در نظر گرفت که عمیقاً بر فرآیندهای کاری و ترتیبات نهادی حاکم بر مدیریت مالی عمومی تاثیر دارد (هاو و واین 2010).

بازمهندسی فرآیند کسب و کار

اصلاحات و ارتقاء فرآیندهای کسب و کار برای اجرای موفقیت آمیز FMS باید بصورت موازی صورت بگیرد. طبق استدلال دیاموند و خمانی (2006)، بیان می شود که ابداع FMS مزیت های کمی دارد که صرفاً از فرآیندها و شیوه های قدیمی تر پیروی می نماید، اما مستلزم آن است که روش های جدیدی در آن شناخته شود و در سراسر موسسه یکپارچه شود و یکFMS در صورتی می تواند موثر باشد که زمینه بودجه ای و سیستم های حسابداری آن قوی بوده و به خوبی مدیریت شده باشد. وی از طریق FMS در سیستم های موجود اصلاحات زیر را ارائه نمود:

ساختار بودجه و حساب ها

ابداع FMS مستلزم یکی شدن کدها و رده بندی ها (رده بندی بودجه ای و نمودار حساب ها) می باشد. این امر باید در سطح مرکزی حفظ شود. الزامات گزارش شده مبنای تعریف ساختار این کدها و رده بندی ها هستند.

اصول حسابداری و بودجه بندی اصلی

اکثر موسسات در کشورهای در حال توسعه ای مانند کنیا از سیستم حسابداری ساده و دستی استفاده می کنند و سیستم بودجه ریزی و حسابداری آنها بر اساس پول نقد می باشد. به طور معمول حسابداری تعهدی توسط سیستم های در رده عام (Off- the shelf systems) طراحی شده اند. معاملات مالی با اجرای FMSثبت می شوند. اجرای FMS به معنای کامپیوتری فرآیندهای مدیریت مالی عمومی توسط دفترداری کل، حسابداری بودجه ای، حساب های قابل پرداخت و قابل دریافت و سیستم ها و گزارشات حقوق و دستمزد می باشد که با کمک یک سیستم یکپارچه صورت می گیرد (رزنرلیان زولا و خولهرینگ؛ 2008). این سیستم و تمام سیستم ها، عناصر فرهنگی، ساختاری، فرآیندهای عملکردی، روش ها، قوانین و مقررات، قانونگذاری، الزمات بانکی و فرآیندهای مرتبط با سیستم های میراث به اصلاح نیاز دارند (رودین براون 2008). لازم است تا در کل موسسه برای رسمی شدن شرح وظایف کاری روش های جدید و استانداردی ایجاد نماید و ضمیمه های قرارداد و سیستم های داخلی و خارجی برای انطباق با سیستم در حال اجرای جدید بهبود یابد. به عقیده احمد 2009 تصور شده است که ساختار و فرآیندهای سازمانی موجود در اکثر شرکت های با ساختار، ابزار و انواع اطلاعات ارائه شده با FMS سازگار نیست. حتی انعطاف پذیر ترین FMS منطق خود را در استراتژی، سازمان و فرهنگ یک شرکت تحمیل می نماید. بنابراین، اجرای یک FMS برای حمایت از اهداف سازمان موجب تحمیل بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار مهم و/یا توسعه فرآیندهای کسب و کار جدید می شود و فرآیندهای طراحی مجدد برای حفظ تاثیر اقدامات بازمهندسی مستلزم همترازی مجدد میان کنترل سازمانی می باشد. این همترازی مجدد به طور معمول بر روی اکثر زمینه های کاربردی و بسیاری از سیستم های اجتماعی در سازمان تاثیر می گذارد. تغییرات حاصل به می تواند طور قابل توجهی بر ساختارهای سازمانی، سیاست ها، فرآیندها و کارکنان تاثیر بگذارد. واضح است، اجرای FMS می تواند موجب تغییرات عمیق در فرهنگ سازمانی شود. اگر افراد به طور شایسته آماده تغییرات قریب الوقوع نباشند، آنگاه پیش بینی می شود که تغییرات ایجاد شده را بتوان انکار کرد، در برابر آن مقاومت نمود و در آن بینظمی ایجاد نمود. با این حال، اگر از تکنیک های بازمهندسی مناسبی برای کسب و کار استفاده شود، شرکت باید آماده پذیرفتن فرصت های ارائه شده توسط FMS جدید باشد و این امر موجب می شود تا بتواند اطلاعات بیشتری را در دسترس قرار دهد و موجب می گردد تا پیشرفت های قابل دسترس تری نسبت به ابتدای امر حاصل شود. سازمان باید برای استفاده کامل از این مزایا قدر کافی انعطاف پذیر باشد.

پیچیدگی سیستم

این عامل تعدیل کننده را باید در حین اجرای FMS در نظر گرفت. هنگامی که سیستمی ساده و دارای اراکنش های کمتری باشد، اجرا در آن موفقیت آمیز خواهد بود، اما اگر پیچیده و دارای تراکنش های بسیار بالا باشد، برای اطمینان از موفقیت مستلزم اجرای فرایند خواهیم بود. سیستم دانشگاه های دولتی در صورت ادغام سیستم مدیریت مالی و ترکیب تمام فعالیت های مالی توسط فضای ماهواره ای آن پیچیده می شود. با توجه به ماهیت و پیچیدگی پروژه، ضروری است تا همه شرکت کنندگان از میزان تعهدشان کاملاً آگاه باشند. تصمیم گیرندگان باید متقاعد شوند که مزیت های FMS بیش از خطرات آن است و بخش های شرکت کننده باید سیستم جدید را شناسایی نمایند و در صورت وجود سرمایه گذاری های ارزشمند در یک سیستم پیچیده، منابع مهم آن را تعیین کنند (چن،2009). دیاموند و خمانی(2006) استدلال می کنند که وجود تعهد در پروژه در بالاترین سطوح نظام سیاسی و همچنین بوروکراسی و مشارکت مستمر از سوی کاربران مستقیم سیستم و سایر ذینفعان در تمام مراحل پروژه، برای موفقیت لازم است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اجرای FMS ، برای جلوگیری از فشار بیش از حد بر ظرفیت سازمان به شیوه ای مدولار انجام می شود و این امر برای حفظ دیدگاهی استراتژیک و جامع در فرایند کلی برنامه ریزی و توسعه آن مهم می باشد. تجربه بین المللی در اجرای FMS نشان داد که این پروژه ها اغلب در توابع نرمال بخش های بودجه و حساب با اختلال های آنی موقتی اند. این اختلال ها بسته به ظرفیت جذب سازمان های درگیر می تواند 10-12 ماه به طول انجامد. چن( 2009) بر این عقیده بود که ادغام چندین ماژول می تواند موجب مشکلات ناسازگاری شود و از این رو اجرای موفقیت آمیز FMSتحت تاثیر قرار می گیرد. بطور عمده، ناسازگاری ها ناشی از وجود ماژول های متفاوت در دفترداری کل، حسابداری بودجه ای، حساب های قابل پرداخت، حساب های دریافتنی و سیستم حقوق و دستمزد تولید کننده های مختلف و عدم بررسی مشخصات تطبیقی می باشند. چارچوب مفهومی در شکل 1 نشان داده شده است.

متغیرهای مستقل (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) متغیرهای وابسته

سیستم های مدیریت مالی
باز مهندسی فرایند کسب و کار
•- سازگاری ماژول های مالی
•- پیچیدگی سیستم مالی
متغیر تعدیل کننده

شکل 1: چارچوب مفهومی

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

4. روش تحقیق

محقق از نظرسنجی توصیفی و طرح همبستگی استفاده نمود. روش نظرسنجی به این دلیل برای این مطالعه مناسب می باشد که این اختیار را به محقق می دهد تا متغیرهای مورد را مشاهده و آنها را بسنجد (فرانکین و والن، 2009) و طرح همبستگی به این دلیل مناسب این مطالعه می باشد که به محققان این اختیار را می دهد تا روابط بین تعداد زیادی از متغیرهای فعال در یک مطالعه واحد را تحلیل نمایند(بورگ و گال، 1983). این مطالعه از طریق یک مطالعه موردی توسط دانشگاهعلم و فن آوری مسیند مولیرو انجام شد.

جامعه هدف شامل 115 کارمند بود که از 60 نفر از پنج حوزه کاربردی و از هر حوزه 12 عضو به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه و زمان بندی مصاحبه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. قابلیت اطمینان این ابزارها با آزمایش پرسشنامه تضمین شد. اعتبار ابزار پژوهش از طریق مشاوره از یک متخصص در مطالعات وزارت بازرگانی و اقتصاد دانشکده توسعه منابع انسانی تضمین شد، این متخصص بر این عقیده بود که ابزار نهایی در تهیه مجدد پیش نویس با هم ترکیب شوند. داده های کمی و کیفی جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل و بحث در مورد اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی انجام شد و توسط آن خلاصه و نتیجه مطالعه شکل گرفت.

در زیر سوال مورد استفاده در این پژوهش وجود دارد:

آیا بازمهندسی فرآیند کسب و کار بر اجرای موفق سیستم های مدیریت مالی در MMUSTتاثیر می گذارد ؟

نتایج

یافته های این پژوهش با این هدف هدایت شدند:

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

جدول 1: تاثیر تغییر فرآیندها، فرهنگ و ساختار بر اجرای موفقیت آمیز FMS

این یافته در جدول 1 نشان می دهد که41.5٪ از پاسخ دهندگان اشاره نمودند که مدیریت تغییر در اجرای FMS اهمتی زیاد داشت، 46.3٪ از پاسخ دهندگان اشاره نمودند که این امر 7.3٪ بی اثر بود، در حالیکه 4.9٪ از پاسخ دهندگان اشاره نمودند که اهمیت کمی مدیریت تغییر داشته است. این یافته نشان می دهد که 87.8 % از پاسخ دهندگان موافق اهمیت مدیریت تغییر بودند: هم تغییر ساختاری و هم تغییر فرهنگی در اجرای سیستم. تغییرات حاصل به می تواند طور قابل توجهی بر ساختارهای سازمانی، سیاست ها، فرآیندها و کارکنان تاثیر بگذارد. واضح است، اجرای FMS می تواند موجب تغییرات عمیق در فرهنگ سازمانی شود. اگر افراد به طور شایسته آماده تغییرات قریب الوقوع نباشند، آنگاه پیش بینی می شود که تغییرات ایجاد شده را بتوان انکار کرد، در برابر آن مقاومت نمود و در آن بینظمی ایجاد نمود (موتوانی، 2000). این یافته ها و یافته های احمد (2009) که بر اهمیت استراتژی مدیریت تغییر در اتخاذ و گسترش FMS در سازمان اشاره داشت، موجب نتایج مطلوب شدند. در ضمن موتوانی(2000) در مطالعه خود اجرای یک FMS موفق و یک FMS ناموفق را با هم مقایسه نمود و دریافت که پروژه ای که توسط مدیریت ارشد و بدون آمادگی سازمانی و استراتژی های مدیریت تغییر مناسب مورد حمایت قرار گیرد، به احتمال زیاد با شکست مواجه می شود.

5.1. سازگاری ماژول های مالی

پاسخ دهندگان مستلزم آن بودند تا اطمینان یابند که آیا در داخل و بین ماژول های مالی سیستم مدیریت مالی یکپارچگی وجود دارد یا خیر. پاسخ در جدول زیر مورد تحلیل قرار گرفت.

جدول2. یکپارچگی ماژول دفترداری کل

یافته های جدول 2 اشاره می نماید که17.1٪ از پاسخ دهندگان نشان دادند که دفترداری کل کاملاً یکپارچه شده است، 24.4% از پاسخ دهندگان نشان دادند که این بخش تا حدودی یکپارچه شده است، 53.7٪ نشان دادند که یکپارچه نشده، در حالی که 4.9% از پاسخ دهندگان در مورد این امر مطمئن نبودند. این یافته ها نشان می دهد که، تابع دفترداری کل تا حدی یکپارچه شده است. اکثریت اشاره نمودند که ماژول دفترداری کل تا حدی عملیاتی بود، از این بایگانی به روز شده ای برای مشتریان وجود ندارد.

جدول 3. یکپارچگی حسابداری بودجه ای

یافته های جدول 3 نشان می دهد که12.2٪ از پاسخ دهندگان اشاره نمودند که حسابداری بودجه ای کاملاً یکپارچه شده است، 65.8٪ از پاسخ دهندگان اشاره نمودند که این بخش نسیتاً یکپارچه شده است، 19.5٪ از پاسخ دهندگان اشاره داشتند که یکپارچه مشده است و 2.4٪ از پاسخ دهندگان در این مورد مطمئن نبودند. این یافته بر این امر دلالت دارد که تابع حسابداری بودجه ای نسبتاً یکپارچه شده است. اکثریت اشاره نمودند که فرایند بودجه در دانشگاه تقریباً به روز شده است، از این رو بودجه های اصلی، مکمل و اداری قبل از آغاز سال مالی تهیه می شوند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing of technology and environment. The new tendency of training and development of successful organizations over the world today is developing effective skills in dealing with specific challenge of their own ... [ ادامه مطلب ]

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

دستورالعمل طراحی و محاسبه سیستم روشنایی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

فایل اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی بر اساس آیین نامه AISC با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی می باشد که بر اساس آیین نامه AISC و با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله محاسبات را انجام داده و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت فلزی بر اساس آیین نامه AISC-ASD 9th, Appendix F
فايل پيوست

 براکت های فلزی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت فلزی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت بتنی بر اساس آیین نامه IBC 2018 - ACI 318,19 و CBC 01 - ACI 318,95
فايل پيوست

 براکت های بتنی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت بتنی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل تحلیل اتصال برشی دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ
فايل پيوست

 این برنامه ظرفیت برشی اتصال پیچ و مهره ای دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ را محاسبه می کند، ابزاری مناسب برای طراحی صفحات gusset و اتصالات پیچ و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو و استفاده از آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR اطلاعات ورودی را تحلیل و نتایج را ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

طراحی ابعاد و سازه شالوده های عمیق (شمع ها و پایه های عمیق) در خشکی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه" تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
فايل پيوست

 "پروژه دانشجویی مهندسی عمران" بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و pdf بالغ بر 146 صفحه (4 فصل) فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 1-2- شکل پذیری سازه ها 1-3- مفصل و لنگر پلاستیک 1-4- منحنی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره کننده های حرارتی PCM
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد - گرایش تبدیل انرژی" تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره­ کننده ­های حرارتی PCM   تهیه شده بصورت کاملا انحصاری توسط ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 449000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2024