مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potentialAbstract

Purpose – This paper’s purpose is to provide a commentary on “Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential,” a paper by Juhani Vaivio. Design/methodology/approach – The approach is to draw on alternative research paradigms to expand the definition and discussion of qualitative research in management accounting. Findings – The paper endorses many of the prescriptions in Vaivio but expands the definition and discussion of qualitative research in management accounting to recognize the blurred boundaries with field research more generally, and to be more inclusive of qualitative field research from a positivist/functionalist perspective. Similarly, the need for qualitative research to challenge textbook, economics and consulting representations of management accounting is acknowledged, but the range of catalysts is expanded to highlight the potential for qualitative research building on both qualitative and quantitative extant research. This paper also seeks to broaden the discussion of legitimate study design characteristics and data collection methods, and to stress the importance of matching research design with research question. Originality/value – The paper stresses the value of pluralism and inclusiveness in both methodological and method choices.

Keywords Qualitative research, Management accounting

چکیده فارسی

هدف این مقاله ارائه توضیحاتی در ارتباط با حسابداری مدیریت، مبانی پایه، خطرات و پتانسیل ها می باشد، این مقاله توسط جانی واویو گردآوری شده است. طرح/روش/رویکرد – رویکرد ما ایجاد یک الگو برای بررسی جداگانه به منظور شرح تعاریف و بحث روش های کیفی در حسابداری مدیریت می باشد.

یافته ها- این مقاله به تایید بسیاری از موارد بیان شده توسط واویو پرداخته و به شرح تعاریف و بررسی های کیفی در حسابداری مدیریت برای درک کردن ابهامات ایجاد شده با مد نظر قرار دادن فرایند تحقیق به صورت کلی می پردازد و همچنین شامل دامنه تحقیقات کیفی از نقطه نظر اثبات گرایان/ عملکردگراها می باشد. به همین نحو، نیاز برای تحقیقات کیفی به منظور به چالش کشاندن مقالات، علم اقتصاد، و کارشناسانی که نماینده مباحث مربوط به حسایداری مدیریت هستند، احساس می شود، اما محدوده این طبقه بندی ها به گونه ای بیان می گردند تا پتانسیل های مربوط به بررسی های کیفی را از نظر موارد کمّی و کیفی مد نظر قرار گیرد. این مقاله همچنین بحث های مربوط به خصوصیات طرح های قانونی و روش جمع آوری اطلاعات را در محدوده گسترده تری بیان کرده و اهمیت طرح های تحقیقی را با توجه به پرسش های مربوطه نشان می دهد.

اصالت / اعتبار. این مقاله تاکیدی بر روی کثرت گرایی و جامعیت از نقطه نظر روش شناختی و انتخاب روش دارد. کلیدواژه : بررسی های کیفی، حسابداری مدیریت

مشخصات

مشخصات

توسط: Anne Lillis انتشارات: Emerald Insight سال انتشار: 2008 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 8 تعداد صفحات متن ترجمه: 8 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۸ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها حجم: 268.12 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 6000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلباین توضیحات به بررسی جنبه های کیفی در حسابداری مدیریت که توسط واویو بیان شده است، می پردازد. مفاله هایی که به بررسی مبانی پایه، خطرات و پتانسیل ها در حسابداری مدیریتی می پردازند، فعالیت های زیادی را در این زمینه انجام داده اند. واویو نظریه هایی را بر مبنای تجارب و اندیشه های خود مطرح کرده است. این مفاهیم، دستورالعمل های قابل توجهی را برای محققانی که دارای تجربه کمتر می باشند و بر روی بررسی های کیفی کار می کنند، فراهم می کند. به هر حال واویو مبحث خاصی را در محدوده بررسی های کیفی مطرح کرده و چنین فلسفه ای در کل این مقاله، به طور ضمنی نشان داده شده است. از آنجایی که محققان در بررسی های کیفی دارای فلسفه های متفاوتی می باشند، من دلایل قابل توجهی برای موافقت در این حیطه ها، یعنی در بخش هایی که بحث های زیادی به منظور انطباق این مجموعه روش ها و زمینه های تحقیق انجام گرفته است، دارم. بسط دادن این بحث ها به منطور انطباق بررسی های کیفی در حسابداری مدیریت که حاصل بحث های فلسفی زیادی می باشد، حائز اهمیت است. مبانی پایه، خطرات و پتانسیل های تحقیق به عنوان یک ضمانت اجرایی مهمی برای محققان بی تجربه می باشد. ایجاد تعادل و فراگیر بودن در به وجود آمدن اطمینان در محقق بسیار مهم می باشد تا از پرسش های مهم و چالش انگیز در فرایند تحقیق روی بر نگردانند.

واویو بررسی های کیفی را به صورت زیر تعریف می کند:

بررسی های کیفی یک روش سنتی تفسیری در فرایند حسابداری، به ویژه در فرایندهای تحقیقی مورد-محور می باشد که بر مبنای داده های جمع آوری شده تجربی از بخش های سازمان محور و یا مجموعه ای از سازمان های دیگر می باشد. این بررسی کیفی از منابع مختلفی همانند مشاهده توام با مشارکت در حوزه تحقیق استفاده می کند.

در ارتباط با تعاریف داده شده از بررسی های کیفی، چنین تعریفی به بازتاب اولویت ها در کاربردهای تحقیقی می پردازد. در تحقیقات دیگر، محدوده این اصطلاحات همانند بررسی های کیفی / بررسی های میدانی یا بررسی های موردی نامشخص بوده و این تعاریف به تحقیقاتی اشاره می کنند که داده های اولیه آن، در حقیقت به صورت کیفی می باشند. تعاریف مربوط به بررسی های کیفی و میدانی در فرایند حسابداری به تفصیل توضیح داده می شود تا این بررسی ها در شرایط واقعی که حسابداری شامل آن می باشد، مد نظر قرار گیرد. این تعاریف گسترده از تعیین پیش شرط ها در ارتباط با نقش بررسی ها، تعداد بخش های مرکزی، شکل جمع آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده قرار گرفته، اجتناب می کنند. تمام محققان فرایندهای کیفی قادر نمی باشند تا دسترسی به سازمان به منظور مشارکت در آن داشته باشند، همچنین آن ها همیشه نمی توانند منابع چندگانه اطلاعاتی را که در ارتباط با پرسش های مورد نظر آن ها می باشد، دریافت کنند. چنین نقص هایی مطابق با شرایط بررسی های کیفی انجام شده بوده و بر مبنای مصاحبه یا عملکرد صحیح نمی باشند.

واویو کار خود را با این پرسش آغاز می کند : آیا ما نیازی به بررسی های کیفی در ارتباط با حسابداری مدیریت داریم؟ او این پرسش را با در نظر گرفتن محدودیت هایی که مقالات، علم اقتصاد و کارشناسان در ارتباط با حسابداری مدیریت بیان می کنند، پاسخ می دهد. او نشان می دهد که چگونه هر یک از این نظریات مربوط به حسابداری مدیریت، نشان دهنده فعالیت های منظم، پیچیده و ساده شده بوده و مستلزم بررسی های کیفی برای حل مشکل مربوط به این نظریات، می باشند. واویو تجزیه و تحلیل های خاصی را در ارتباط با مقالات، علم اقتصاد و نظرات کارشناسان در مورد حسابداری مدیریت انجام داده است. او در ارتباط با به نمایش گذاشتن فعالیت های پیچیده حسابداری مدیریت و شرایط سازمانی نظر مثبتی ندارد. کسانی که بررسی های میدانی را به عهده می گیرند به سرعت یاد می گیرند که چگونه یک سازمان می تواند منطبق با چارچوب اقتصادی و مقالات طراحی شده، ساختاری، عقلانی و بهینه شده، باشد. ما به طور مستمر عوامل مربوط به حسابداری مدیریت و علم اقتصاد را در فعالیت های سازمانی مشاهده می کنیم. به هر حال ما همواره می توانیم آموزش های بیشتری را در ارتباط با این فعالیت ها با مشارکت در این زمینه ها بدست آوریم و دانش آموزان، همکاران و فعالان در این زمینه مزایایی را از فعالیت های ما در ارتباط با روشی که سازمان ها، مشارکتی را با علم اقتصاد و بررسی های بدست آمده دارند، بدست می آورند. واویو نشان داده است که ما همواره فعالیت های اقتصادی مربوط به حسابداری سازمان ها را نادیده می گیریم. علم اقتصاد به عنوان یکی از مبانی کلیدی فرایند حسابداری می باشد. اعتبار دادن به بررسی های کیفی با مد نظر قرار دادن شرایط، نسبت به نادیده گرفتن فعالیت های اقتصادی سازمان کمک کننده می باشد. همچنین این که بگوییم بررسی های کیفی تمام اعتبارها را برای مد نظر قرار دادن حسابداری مدیریت دریافت می کنند، صحیح نیست. بسیاری از بررسی های کیفی بر مبنای مطالعات با در نظر گرفتن نظریه های تصادفی، سهم زیادی را در درک شرایط مربوط به حسابداری مدیریت دارند.

ص3

من با واویو هم نظر می باشم که تحقیقات کیفی دارای نقش مهمی در بررسی دستورالعمل ها و گقته ها یی که در حول و حوش نظریه حسابداری قرار دارند، می باشد. من بر این عقیده هستم که بسیاری از ما در تلاش به منظور ایجاد همکاری بین شرکت های واقعی ممکن است به سطح بالایی از ناکامی برسیم. چنین تلاش هایی منجر به ایجاد محتواهایی در بررسی های انجام شده می گردد که حاصل همکاریهاست. تاثیرات مربوط به همکاری ها در حسابداری مدیریت در دو دهه اخیر بسیار قابل توجه بوده است. نیاز برای مد نظر قراردادن تجزیه و تحلیل های جدی در این زمینه احساس می شود و بررسی های کیفی کاملا نقش کلیدی در این زمینه دارند.

بنابراین من نمی توانم مخالفتی با بحث واویو در ارتباط با این نظریات محدود حسابداری داشته باشم. به هر حال من بر این عقیده هستم که می توان توضیحاتی را در ارتباط با نگرانی های واویو از دو جنبه بدهم. ابتدا، با نظر قرار دادن نظرات حسابداری مربوط به مقاله ها، علم اقتصاد و کارشناسان، واویو به حل مشکلات مربوط به فرایند حسابداری می پردازد. در حالی که استفاده از نظریه های اجتماعی تفسیری برای حل مشکلات مربوط به فعالیت های حسابداری، سهم کلیدی در بررسی های حسابداری از این نقطه نظر دارد. این مورد به هیچ وجه به عنوان تنها پتانسیل سهم بررسی های کیفی در این زمینه نمی باشد. در واقع برای محققان تحقیر کننده است که به این نتیجه برسند، بهترین راه برای دسترسی به این حوزه، حل مشکلات مربوط به فعالیت های حسابداری می باشد. واویو به ما ویژگی های خاص مربوط به یک شرکت واقعی و حدی که این فعالیت ها فراتر از تفکرات و ایده آل های شرکت می باشند را نشان می دهد. به هر حال مد نظر قرار دادن عملکردهای شخصی، و حتی عملکردهای سازمانی همیشه مفید نبوده و در بررسی ها قابل قبول نمی باشد. محققان نیازمند راهنمایی های زیادی در مرتبط ساختن عملکردهای سازمانی منحصر به فرد با این نظریه و در به کارگیری ترکیبی از این ویژگی های منحصر به فرد و این نظریه برای مشخص کردن آموزش های مفهومی از تجارب میدانی به صورتی که برای محققان دیگر نیز قابل دسترس باشد،هستند.

مهمتر اینکه، تمام این حوزه های تحقیقی به حل مشکلات مربوط به فعالیت ها نمی پردازند. ویژگی های کلیدی مربوط به سازمان ها که فعالیت های مربوط به حسابداری مدیرت را تحت تاثیر قرار می دهند، ضرورتا مشکل ساز و یا منحصر به فرد نمی باشند. واویو به نظریات کتابی حسابداری مدیریت به عنوان یک تکنولوژی عملیاتی و عملکردی بی اعتنا می باشد. در حقیقت حسابداری مدیریت به عنوان یک ابزار عملیاتی و عملکردی است و نه سیاسی. بسیاری از کاربردهای عملیاتی مربوط به حسابداری مدیریت پیچیده بوده و نیازمند بررسی های میدانی می باشند. برای نمونه، فرصت هایی برای مد نظر قرار دادن شکل جدید سازمانی و اجرای حسابدرای مدیریتی و کنترل سیستم ها در محدوده سازمانی و ایجاد پتانسیل ها درکی را در ارتباط با ویژگی های فعالیت حسابداری مدیریت ایجاد کرده است. استفاده از نظریات جامعه شناسی، روان شناسی و اقتصادی در ترکیب با الگوی فعالیت های سازمانی دائما مد نظر قرار گرفته و منجر به غنی کردن مبانی نظری می گردد که در نهایت این مقالات و نظریات جامه عمل به خود می گیرند. بررسی های کیفی نقش مهمی در در فلسفه اثبات گرایی داشته و تاثیرات زیادی را از این جنبه ها دریافت می کند تا مباحث غنی را در ارتباط با حسابداری مدیریت به عنوان یک تکنولوژی کارکردگرا بدست آورد.نمونه هایی از این بررسی های کیفی انجام شده از نقطه نظر اثبات گراها و عملکردگراها شامل سیمون 1990- مرچنت 1989- براون و مک کینون 11993- ابرنتی و لیلی 1995- اندرسون 1995- لیلی 2002- داویلا 2000 و مالینا و سلتو در سال 2001 می باشد. من شخصا محققانی را که علاقمند در مباحث روش شناختی بررسی های کیفی در حسابداری مدیریت می باشند همانند بحث های بین ساپن 1990،1992 و لولین 1992 در ارتباط با بررسی اصول حسابداری در بریتانیا ترجیح می دهم.

دومین نگرانی من این می باشد که مقالات، علوم اقتصادی و نظریه های مربوط به حسابداری لزوما به عنوان تنها عامل بررسی تحقیقات کیفی نمی باشد. بسیاری از این بررسی های کیفی حاصل پرسش های مهمی می باشند که در طی فرایند اجرا یا گزارش بررسی ها که هم از روش های کیفی و هم از روش های کمی استفاده می کنند، ایجاد می گردند- که شامل ناهنجاری ها، یافته های متضاد، معماهای غیر قابل حل یا شرایط جدید هستند که منبع بسیاری از بررسی های کیفی را شامل می گردند. بررسی های دیگر در نتیجه بحث های غیرمترقبه در ارتباط با فعالیت های مهم یا ترتیبات سازمانی جدید می باشند که شانس هایی را برای بالا بردن درک فعالیت های حسابداری مدیریت با مشاهده آن از یک جنبه جدید یا در کاربردهای جدید،ایجاد می کند.

تعداد زیادی از این بررسی های کیفی در نتیجه عدم رضایت از ناکارامد بودن بررسی های تجربی، بررسی زمینه یابی یا تحقیقات آزمایشگاهی، حاصل می گردند. محققانی که تحققیاتی را در زمینه کیفی انجام می دهند دائما نتایج بررسی ها را مطالعه کرده و اهمیت مفاهیم آماری را مد نظر قرار می دهند.ما بدون هیچ واسطه ای به دنبال کشف چرایی و چگونگی پرسش هایی می باشیم که در پشت سوالات دیگر در بررسی های مقطعی قرار دارند. واویو به این موارد در گفته هایش با توجه به تهی بودن بسیاری از نظریه های کلی که توسط بسیاری از سازمان ها حمایت می شود، اشاره می کند. زمانی که ما نتایج آزماشگاهی را تحت بررسی قرار می دهیم، فورا به دنبال معرفی رئالیسم و پیچیدگی های مربوط به آن و مشاهده رویدادها می پردازیم. این ها دسته بندی منطقی را در ارتباط با بررسی های کیفی ایجاد می کنند. محققان هرگز نمی بایست از دنبال کردن پرسش هایی که در ارتباط با فرایند تحقیق می باشند و یا از نقطه نظر مفسران یا اثبات گرایان مطرح می گردند، طفره روند.

در حوزه بررسی های گسترده اثبات گرایان و عملکردگرایان، ما می توانیم فرصت های زیادی را ایجاد کنیم تا از فعالیت های مربوط به موارد مشکل آفرین دوری کنیم.بررسی های کیفی می تواند درکی را در ما از نقطه نظر چرایی و چگونگی فعالیت های حسابداری مدیریت ایجاد کند، و اینکه چگونه چنین فعالیت هایی متناسب با شرایط واقعی سازمان بوده و ما می توانیم به کشف دلایلی بپردازیم که منجر به تکامل و تطبیق این فعالیت ها می گردد. ما همچنین می توانیم درک مناسبی را از نقطه نظر ابعاد عملی ساختارهای مورد مطالعه معمول بدست آوریم، ما می توانیم بینشی را در ارتباط با منطقی که در پشت این گزرش های تطبیقی وجود دارد ایجاد کنیم و می توانیم به طور بلقوه به تعیین متغیرهای حذف شده کلیدی که به ما کمک می کند که اهمیت آماری و نتایج محدود را درک کنیم، بپردازیم.در این بخش در ارتباط با بررسی های کیفی و بسط نظریات، به نظر می رسد که واویو تمرکزش را بر روی این نوع از فعالیت قرار داده است.و در بخش آخر در ارتباط با پتانسیل های بلقوه آینده، او طبقه بندی هایی را در مورد بررسی فرایند تحقیق و پژوهش های موردی مد نظر قرار می دهد، اما چنین مفاهیمی در تاکید بر روی حل مشکلاتی که پیش روی این مقاله قرار دارد، مشخص نمی باشند. واویو در بخش نتیجه گیری خود تاکید می کند که با وجود ماهیت درونی و خصوصیات تاریخی، فعالیت های حسابداری، مدیریت نطم و قابلیت پیش بینی را در شرایط مختلف ایجاد می کند. از این رو حسابداری مدیریت در مجموع عملا مشکل فرین نمی باشد.به هر حال او پیشنهادات کمی را در ارتباط با پتانسیل بررسی های کیفی درحسابداری مدیریت که در این حوزه قرار ندارند، مطرح کرده است. این موضوع قابل بحث می باشد که، پژوهش هایی که تمرکزشان را بر روی درک فعالیت ها و تکنیک های معمول وابسته به شرایط قرار داده اند، احتمالا دارای توان بیشتری در مرتبط ساختن پژوهش ها و خلاء عملیاتی نسبت به تحقیقاتی که به تفسیر و توضیح وابسته به طرز فکر افراد می پردازند، هستند.

واویو، نیمه دوم این مقاله را به ایجاد دستورالعمل های اصولی برای انجام تحقیقات کیفی اختصاص داده است. در اینجا من نکات بیشتری را مد نظر قرار می دهم تا این بحث ها را کامل تر کنم. درحالی که من موافق اصول واویو در شرایط خاص نمی باشم، ولی بر این عقیده می باشم که تعریف پرسش های مربوط به روش کیفی بسیار مشکل آفرین می باشد.

به طریقی، من می خواهم به حل پیچیدگی های نظریه واویو در ارتباط با فرایند بررسی های کیفی بپردازم، به گونه ای که من روش های زیادی را در مورد به نتیجه رسیدن پژوهش های کیفی در نظر دارم که در محدوده این پژوهش ها بسیار مناسب و کارآمد می باشد.

واویو به خوبی ریسک های مربوط به پژوهش های کیفی را مشخص کرده است.این ریسک ها در مطالعات کیفی بسیار واقعی بوده و برای محققان ضروری می باشد تا به تجربیات خود برای اجتناب از تاثیر این ریسک ها مراجعه کنند. همان طور که در جاهای دیگر از آن به عنوان موارد غیرعادی نام برده شده است، محقان کیفی اگر تمرکز خود را بر روی بررسی های انجام شده و نظریاتی قرار دهند که پژوهش آن ها بر مبنای آن باشد، مکان تحقیق خود را به دقت انتخاب کنند، زمانی را برای بهبود ابزارهای تحقیق اختصاص دهند، از مشاوره افراد دیگردر ارتباط با ارزیابی ابزرهای تحقیق و مراحل استفاده کنند و مهمتر از همه، از روش های مختلف در جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی استفاده کنند، به مشکلات کمی بر می خورند. موضوع بحث من با واویو در ارتباط با شناسایی روش های خاص انجام پژوهش های کیفی، از طریق کنار گذاشتن روش های مختلف دیگر می باشد.همچنین موضوع بحث کنونی، نبود ارتباط منطقی بین پرسش های تحقیق و طراحی مطالعه می باشد.

واویو به سبک و سنگین کردن گسترده ارتباط بین موارد مجزا و چندگانه می پردازد. در حالی که تعاریف اولیه او در ارتباط با بررسی های موردی می باشد، اما او در این بخش توازنی را بین مشارکت نسبی موارد چندگانه و خاص ایجاد می کند. من این مورد را پیشنهاد می کنم که بررسی های چندگانه سهم بیشتری در نظریه های اثبات شده، ابزارهای تحقیق و پروتکل ها نسبت به بررسی های مجزا دارد. در اینجا تصمیم گیرندگان می بایست تمرکز خود را بر روی حل این پیچیدگی ها در برابر موضوعات گسترده دیگر در موارد مربوط به پژوهش ها قرار دهند.آیا این پرسش ها می تواند دلایلی را مطرح کند که از طریق مقایسه شرایط، همراه یا بدون ویژگی های خاص آن، ایجاد گردد؟ یعنی اینکه، آیا آن پرسش در ارتباط با بررسی فعالیت حسابداری مدیریت خاص با مد نظر قرار دادن شرایط خاص می باشد ؟ و آیا اینکه چنین پرسش هایی نیازمند تفسیر فعالیت ها در یک سازمان خاص می باشد؟ آیا چنین فعالیت هایی که به طور گسترده ای مد نظر قرار می گیرند در هم ادغام شده و نیازمند زمان و تحقیق برای درک این موضوعات هستند. اگر به این صورت باشد، این تجزیه و تحلیل ها فراتر از نیاز می باشند. در جاهایی که این پرسش ها مربوط به فعالیت هایی می باشند که به سهولت قابل دسترسی هستند، به این ترتیب عمل ادغام در یک سازمان خاص انجام نگرفته و اعتبارت مربوط به ظهور این الگوه ها در شرکت ها، منتهی به انتخاب های کارآمدتری در ارتباط با بررسی های چندگانه می گردند. برای نمونه، انطباق مربوط به ارزیابی های عملکردی و ساختاری که منتهی به انعطاف پذیری ساختاری می گردند، به عنوان بررسی های کیفی چندگانه ای می باشند که انتخاب طرح ها از نقطه نظر نیاز برای تجزیه و تحلیل تطبیقی موارد با در نظر گرفتن سطوح مختلف انعطاف پذیری و توانایی برای دسترسی به داده های مورد نظر بدون ادغام سازمان های فردی، امکان پذیر می شود.

در تعیین پروتکل جمع آوری اطلاعات، واویو به عنوان یکی از منتقدان مصاحبه های خاص و دوگانه در بخش تحقیق، از یک واژه به نام " بازرسی محل" برای توصیف آن استفاده می کند.بار دیگر این مورد به طور کلی مرتبط با پرسش های دیگری می باشد. بسیاری از این مطالعات تمرکز خود را بر روی مصاحبه های مجزا با در نظر گرفتن واکنش سازمان ها قرار داده اند. همان طور که در بالا مطرح شد، بسیاری از این پرسش ها نیازمند بررسی های بیشتر در سازمان نمی باشند. اطلاعاتی که از مصاحبه های یک یا دو ساعته حاصل می گردند، به صورت کیفی بوده و مجموعه ای از نظریات را در ارتباط با این پرسش ها مطرح می کنند. در پاسخ به بحث های واویو که زمان در یک زمینه باعث کاهش ریسک خطرات از نقطه نظر ارزش و اعتبار می گردد، من توجه را به سمت داستان گزارش تقلب یانگ و سلتو معطوف می کنم.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018