مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): ضوابط طراحی سازه و سیویل CIVIL & STRUCTURAL DESIGN CRITERIA

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 46

Part of SPEC:


General

The proposed plant area has an existing ground with levels varying approximately +19 m (Plant South) and +67 m (Plant North) above Mean Sea Level (MSL), with a generally sloping topography with a mean slope of 3.5%.

Generally, the following geomorphology types have been reported for the coastal strip:

Surrounding mountains: This zone consists of adjacent and dense anticline. The soil is composed mainly of Limestone, Dolomite, Marl and Calcareous.

Terraces: The soil is composed of various layers of silty sandy gravel with occasional cobbles/boulders and scattered rock outcroppings.

Flood Channels: The site is influenced by several natural flood watercourses within the proposed plant area, without permanent run-off.  The site is additionally influenced by two main flood-ways that combine before entering the proposed site and approximately pass through on the centreline of the site. This zone is covered by sedimentary deposits of flood sediments and natural floor alluvial sediments both formed by elastic materials brought by torrential floods from surrounding mountains.

Flood protection of the site from these natural floor channels is part of the general development plan, not included in the CONSORTIUM project scope.

Topographical Data

A description of the site topography is given in the geotechnical, Soil & Foundation Investigation Report, by ... Consulting Engineers, August 2006, Document Reference No. ....

The site topographical survey is also available.

Geotechnical Data & Foundations

Refer to the site survey undertaken by Soil & Foundation Investigation Report, by ... Consulting Engineers, dated August 2006, Document Reference No. ...

General

Geotechnical data is to be determined from a comprehensive, complimentary, geotechnical survey to be undertaken by EPCC CONTRACTOR, after completion of the site preparation activities, to validate the results of the Soil & Foundation Investigation Report by ... Consulting Engineers. The sub-surface conditions of the natural ground (pre-site preparation works) are described below.

Geotechnical Survey of Natural Ground

Geotechnical data is to be determined from a comprehensive geotechnical survey to be undertaken by EPCC Contractor after completion of site preparation activities. The sub-surface conditions of the natural ground (pre site preparation) are described below.

Based on field test results the sub-surface soils at the site are divided into two general stratum zones as follows:

Stratum Zone 1: This zone generally consists of a layer of very dense silty sandy gravel with occasional cobbles and boulders overlaying Marly bedrock which is introduced as Zone 2. Zone 1 contains banded lenses of very dense poorly graded gravel with silt and sand occurring at depths of about 5.0m and 15.0m below the natural ground surface.

Stratum Zone 2: This zone generally consists of Marly bedrock with some interlayers of sandstone. The Marly bedrock has a shallow depth of about 0 to 5.0 metres in the northern parts of the site in highly elevated areas and over 30.0 metres depth in the southern part of the site from natural ground levels.

The marlstones are moderately to highly weathered with a strength classification in the range of weak to moderately weak rock near the surface, becoming moderately to slightly weathered at depth with strength classification of moderately weak to moderately strong rock. Laboratory tests suggest the marlstone tends to lose strength when in contact with water.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۱ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: CIVIL & STRUCTURAL DESIGN CRITERIA حجم: 110.22 کیلوبایت قیمت: 4500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

عمومی

محدوده پیشنهادی گیاه دارای زمین های موجود با سطوح مختلف تقریبا 19 سال است متر (گیاه جنوبی) و + 67 متر (کارخانه شمالی) بالاتر از سطح دریایی متوسط (MSL) ، با یک توپوگرافی به طور کلی شیب دار با شیب میانگین 5 / 3 ٪.

به طور کلی، انواع ژئومورفولوژی زیر برای نوار ساحلی گزارش شده است:

کوه های اطراف: T منطقه خود را از متقارن مجاور و متراکم است. خاک عمدتا از سنگ آهک، دولومیت، مارل و آهکی تشکیل شده است.

منوده مسابقه: خاک از لایه های V arious از شن ماسه سیلتی با قلوه گاه به گاه / بو تو lders و outcroppings سنگ پراکنده تشکیل شده است.

کانال های سیل : این سایت تحت تأثیر چندین جریان طبیعی سیلاب در منطقه گیاهی پیشنهادی قرار گرفته است، بدون وقفه دائمی. راه هایی که قبل از ورود به سایت پیشنهادی ترکیب و حدود طریق تصویب در مرکزی از سایت - این سایت علاوه بر این توسط دو سیل اصلی را تحت تاثیر قرار. این ناحیه با رسوبات رسوبی رسوبات سیل و رسوبات آبرفتی طبیعی پوشیده شده است که هر دو توسط مواد الاستیسیونی ساخته شده توسط سیل های ریختنی از کوه های اطراف تشکیل شده است.

حفاظت از سیل این سایت از این کانال های کف طبیعی بخشی از برنامه توسعه عمومی است که در محدوده پروژه CONSORTIUM موجود نیست .

داده های توپوگرافی

شرح توپوگرافی سایت است که در ژئوتکنیک، خاک و بنیاد گزارش بررسی، توسط ... مهندسین مشاور، اوت 2006، سند مرجع شماره ... داده شده است.

نظرسنجی توپوگرافی سایت نیز در دسترس است.

داده ها و مبانی ژئوتکنیک

به گزارش سایت تحقیقاتی خاک و بنیاد ، توسط ... مهندسین مشاور، از اوت 2006، شماره مرجع اسناد ...

عمومی

G داده eotechnical است از جامع، تعریف، بررسی ژئوتکنیکی تعیین می شود به توسط پیمانکار EPCC انجام می شود، پس از اتمام فعالیت های آماده سازی سایت، تی ای اعتبار نتایج حاصل از این خاک و بنیاد تحقیقات گزارش شده توسط ... مهندسین مشاور. یونهای تهویه زیر سطح زمین طبیعی (آماده سازی سایت قبل کار می کند) در زیر توضیح داده.

بررسی ژئوتکنیک زمین طبیعی

داده های ژئوتکنیک باید از یک نظرسنجی جامع ژئوتکنیک گرفته شود که توسط قراردادی EPCC پس از اتمام فعالیت های آماده سازی سایت انجام شود. شرایط زیر سطح زمین طبیعی (پیش آماده سازی سایت) در زیر شرح داده شده است.

بر اساس نتایج آزمایش های میدانی، خاک های زیر سطح در محل به دو منطقه کلی قشر تقسیم می شوند:

Stratum Zone 1: این ناحیه به طور کلی شامل یک لایه ماسه شنی بسیار متراکم است که گاه به گاه بلوط و تخته سنگ را پوشانده است. سنگ مرلی که به عنوان منطقه 2 معرفی شده است. منطقه 1 شامل لنگرهای لبه دار با ضخامت بسیار سنگی با شن و ماسه در اعماق در حدود 5.0m و 15.0m زیر سطح زمین طبیعی است.

منطقه Stratum Zone 2: این منطقه به طور کلی از سنگ بستر Marly با برخی از interlayers از ماسه سنگ تشکیل شده است. بستر Marly دارای عمق کم عمق حدود 0 تا 5.0 متر در قسمت های شمالی این سایت در مناطق بسیار بالا و عمق بیش از 30.0 متر در قسمت جنوبی این سایت از سطح زمین طبیعی است.

سنگهای قیمتی به طور متوسط به شدت تحت تاثیر قرار دادن با درجه بندی قدرت در محدوده سنگ ضعیف و نسبتا ضعیف در نزدیکی سطح، تبدیل شده اند به طور متوسط به شدت weathered در عمق با طبقه بندی قدرت از سنگ متوسط نسبتا ضعیف و نسبتا قوی است. آزمایشات آزمایشگاهی نشان می دهد که سنگ مرمر در هنگام تماس با آب تمایل به از دست دادن قدرت دارد.

 

وارد شده پر کنید

لازم به ذکر است که این سایت به عملیات برش و پر شدن گسترده اعمال خواهد شد. این کار احتمالا قبل از آغاز مرحله طراحی جزئیات آغاز خواهد شد. گزارش تحقیقات خاک و بنیاد بر این مبنا است که مواد حفاری مناسب برای پر کردن است. اگر با این وجود نیاز به وارد شدن مقدار قابل توجهی باید تا زمان پرینت وارد شده آزمایش شود ممکن است فرض شود که ممکن است ویژگی های زیر را داشته باشد:

همبستگی c = 0

زاویه داخلی اصطکاک  = 320-340

وزن واحد = 18-21 kN / m3

فشار تحمل پذیری زمین طبیعی

شرایط خاک به گونه ای است که پایه های پایه زمین برای این پروژه مورد استفاده قرار می گیرند. تحمل پذیری زمین 240 کیلو متر مربع در متر مربع می تواند با محاسبه تخمین زده شده به اندازه کمتر یا 25 میلی متر محدود شود. این رقم ممکن است پس از اتمام فعالیت های آماده سازی سایت و زمین های مجزا، برای مناطق مورد نیاز برای تایید بر اساس نیاز پیمانکار EPCC مورد نیاز باشد. با توجه به گزارش ژئوتکنیک، ممکن است افزایش ظرفیت تحمل پذیری قابل محاسبه باشد.

برای محل سکونت مجاز به بخش 18.9 مراجعه کنید .

سطوح آب سطح زمین طبیعی

در طول تحقیقات میدانی برای گزارش تحقیقات خاک و بنیاد، گمانه هایی که در آن زمان انجام شد، هیچ آب زیرزمینی را درک نکرد. برای تأیید یافته های آب های زیرزمینی، باید در طول عملیات سطح زمین، یک تحقیق ژئوتکنیک تکمیل شود.

پیش بینی می شود که زمین لرزه ها می توانند سطح آب های زیرزمینی را تحت تأثیر قرار دهند و مطالعات بیشتری در زمانی صورت می گیرد که زمین شناسی کامل برای تعیین سطح آب سطح زمین باشد. باید توجه دقیقی به حفاری های عمیق در پایین ترین تراس داده شود، زیرا آب احتمالا پیدا می شود . با این وجود، در جاهای دیگر آب های زیرزمینی دخالت نمی کنند و فعالیت های آماده سازی سایت را تحت تأثیر قرار می دهند و باید تحقیقات انجام شده برای زمین های فله و عملیات آماده سازی سایت برای تأیید یافته های آب های زیرزمینی انجام شود.

ارتفاعات پایه های پایه

حداقل ارتفاع کفپوش پایه (بالای گرد و غبار) بالای نقطه بالای کفپوش / سطوح پایانی برای سازه های فولادی و تجهیزات باید به صورت زیر باشد:

ستون های فولادی سازه ای: 200 میلی متر

پله ها و نردبان: 150 میلیمتر

تجهیزات (به طور کلی): 150 میلیمتر

تجهیزات (پمپ): 300 میلیمتر

 

بارگذاری WIND

طراحی برای بارهای باد، از جمله فرمول ها و مقادیر ضرایب نیرو، طبق UBC 97 و این سند مطابق است.

سرعت باد اولیه، V:               34.7 متر بر ثانیه ('V' به عنوان سرعت وزش باد دلخواه با احتمال 0.02 به بیش از 1 سال، در 10 متر بالاتر از زمین تعریف می شود)

قرار گرفتن در معرض رده:               د

عامل مهم:                             همانطور که در UBC 97، جدول 16 K است

بار باد در سازه ها به صورت متناوب می تواند به عنوان ANSI / ASCE 7 تعریف شود .

 

برای برج ها، پشته ها و تجهیزات باریک، پدیده گرد و غبار ناشی از وزش باد و بی ثباتی ناشی از فرکانس طبیعی باید مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات مناسب برای جلوگیری از چنین ناپایداری ها (به ASCE 7 مراجعه کنید) .

CRITERIA OF DESIGN DESIGN

معیارهای لرزه ای طراحی

پارامترهای زیر که از "گزارش لرزه خیزی ساحلی - BRGM - ژانویه 1998" برای تعیین منبع لرزه ای در سطح خاک (میدان آزاد) استفاده می شود، استفاده می شود:

عامل مهم:               I = 1.25.

شتاب افقی زمین : PGA = 0.35g.

S طیف پاسخ S (افقی) برای

پروفیل روغن S ، Sc (طبقه بندی خاک طبیعی سایت به طور کلی اسک، اما در مناطق سنگی لایه های بالا، بالای 15 متر Sb و س Sa در عمق بیشتری طبقه بندی می شود).

S نوع منبع eismic B.

شتاب عمودی زمین قله 2/3 X 0.35g.

کلیه سازه ها، ساختمان ها و پایه های تجهیزات باید به منطقه لرزه ای 4 طراحی شوند، همانطور که در UBC 1997 تعریف شده است. بخش 1629.8 برای انتخاب حالت مناسب تحلیل (نوع ایستا یا نوع پویا) مورد استفاده قرار می گیرد. فاکتورهای نزدیک منبع به عنوان تعریف شده در UBC 1997 به شرح زیر تعیین می شود:

فاکتورهای منبع سرمی n ؛

Na = 1.0 .

NV = 1.0.

طیف پاسخ در فصل 16 UBC تعریف شده برای نوع خاک Sc. در جهت عمودی، که PGA است را N برابر 2/3 از PGA در جهت افقی.

برای جزئیات بیشتر پارامترهای ژئوتکنیکی به گزارش تحقیقات خاک و بنیان، آگوست 2006، مرجع سند ... مراجعه شود . پارامترهای ژئوتکنیکی نهایی که در مرحله طراحی جزئیات استفاده می شود باید از تحقیقات جامع ژئوتکنیک انجام شود که پس از اتمام فعالیت های آماده سازی سایت انجام شود.

طراحی لودرهای لرزشی در مخازن ذخیره سازی عمودی و عمودی و پایه آنها باید مطابق با ضمیمه E API 650 با عامل اهمیت I = 1.25 باشد.

لحظه لغزش مطابق با ضمیمه E API 650 ، لحظه ای است که در انتهای پوسته مخزن اعمال می شود. نیروها و لحظات القایی اضافی لرزه ای ناشی از جابجایی جانبی محتوی مخزن در تعیین فشار تحمل خاک و در طراحی پایه های مخزن از قبیل اسلب بتنی تخت یا مات ها باید در نظر گرفته شود.

برای مخازن LPG، طراحی لرزه ای باید با NFPA 59A با SSE 5000 سال و OBE 475 سال سازگار باشد.

سایت اختصاصی یکپارچه پاسخ طیفی که در روش پویای جانبی به کار می رود، در سند پروژه ارائه می شود ... ، داده های طراحی پایه مهندسی برای تاسیسات ساحلی،

بار بازدید کنندگان و بار ترکیب

بارها

تمام کارهای عمرانی شامل ساختمان ها، سازه های تجهیزات، قفسه های لوله ، پناهگاه ها ، تجهیزات فرآیند و بنیادها باید برای بارهای زیر طراحی شوند:

مرده بار

بار نصب

زنده (اعمال) بار

بار محصول

بار تست

بارهای لوله

بارهای حرارتی

بار ضربه

بار شن و ماسه

بارهای کامیون

بار باد

بار لرزه ای

بار انفجار

بار پویا

بار انبساط

بسته بندی بارگیری را بیرون بکشید

تعریف بارهای

مرده بار

بار مؤثر برای ساختمان ها شامل وزن دیوارها، بنیادها، کف و سقف ها، پارتیشن ها، پوشش های سقف، پارتیشن ها، راه پله ها و تاسیسات خدمات ثابت است.

بار مرده برای سازه های تجهیزات، قفسه های لوله و تجهیزات فرایند شامل وزن سازه، عروق از جمله داخلی، لوله، شیر و لوازم جانبی، لوله های الکتریکی و روشنایی، سوئیچ دنده، ابزار دقیق، نسوز، عایق، نردبان، سیستم عامل، davits و غیره.

در هنگام محاسبه بار مرده، تجهیزات و لوله کشی باید خالی از بار محصول محسوب شوند.

وزن خاک سطحی در طراحی پایه ها به عنوان بار خالی در نظر گرفته می شود.

بار نصب

بار نعوظ وزن تجهیزات و ساختار در هنگام نصب و وزن پایه است.

بار زنده

بار زنده به عنوان وزن اضافه شده توسط استفاده و اشغال ساختمان یا ساختار دیگر تعریف می شود، اما به طور دائمی به آن متصل نمی شود. برای کارخانه صنعتی، بار زندگی به عنوان بار اضافی تولید شده توسط پرسنل، تجهیزات متحرک، ابزار و غیره قرار داده شده در ساختار تعریف شده است، اما به طور دائم به آن متصل نیست.

بارهای ترافیکی:

تختخواب سفری:                             حداکثر بار محور                             برابر با 10 kN است

سنگ مصنوعی:               حداکثر بار از                                           60 کیلو وات در هر محور

سنگین سنگ مصنوعی:               حداکثر بار در هر محور از               120 کیلو وات (4 تایر)

برای سیستم عامل ها، گیت های کف و اسلب ها که در هنگام نصب یا حذف تجهیزات شناخته شده بالاتر از مقادیر فوق قرار می گیرند، بار بیشتر باید در طراحی استفاده شود.

برای طراحی در برابر شرایط لرزه ای، 25 درصد از بار زنده باید در نظر گرفته شود.

بار محصول

بار محصول به عنوان بار گرانشی که توسط مواد مایع، جامد یا چسبناک در ظروف، مخازن، تجهیزات و یا لوله کشی در طول عملیات اعمال می شود تعریف شده است.

بار تست

بار آزمایشی به عنوان بار گرانشی که در حین آزمایش هیدرواستاتیک از مخازن، مخازن، تجهیزات و یا لوله گذاری اعمال می شود تعریف شده است.

بارهای لوله

لوله ها بر روی سازه یا لوله پشتیبانی می شود

در زیر حداقل مورد نیاز بازدید کنندگان در غیاب بارهای نهایی لوله باید بر روی لوله ها تا قطر 6 اینچ پر از آب پوشیده شده با عایق با ضخامت 50 میلیمتر و در مراکز 300 میلیمتری قرار گیرد. برای لوله های بزرگتر، شرایط فردی باید بررسی شود.

پشتیبانی از ساختار یا لوله تا چهار لوله پشتیبانی: در شرایط آزمایش، لوله ها باید به طور همزمان پر از آب باشند.

پشتیبانی از ساختار یا لوله پشتیبانی از بیش از چهار لوله: در شرایط آزمایش، لوله ها باید به طور همزمان نیمه پر از آب در نظر گرفته شوند تا به حداکثر فشار برسند.

بار اصطکاک افقی باید بیشتر از:

7.5 ٪ از کل وزن لوله، یا

30٪ از وزن لوله عامل هر تعداد خطوط شناخته شده - در حال حرکت با هم در همان جهت.

لوله در قفسه های لوله

حداقل شرایط لازم برای عدم وجود بارهای لوله نهایی باید اعمال شود:

حداقل بار عمودی یکنواخت 2.0 کیلو متر مربع بر متر مربع برای هر لایه لوله (بر اساس لوله های قطر 6 اینچ، پر از آب، پوشش عایق با ضخامت 50 میلی متر و فاصله در مراکز 300 میلیمتری).

لوله مرطوب باید برابر با 5. 5 kN / m² به عنوان حداقل برای هر لایه لوله گرفته شود.

بار عمودی 50 برابر است ٪ از بار عمودی اعمال شده به پرتو عرضی به شدت بارگذاری شده باید برای طراحی خطوط کراس استفاده شود.

فشرده سازی محوری در پرتو کراوات باید بیشتر از:

بار افقی از لنگر لنگر لوله

15 ٪ از بار حداکثر ستون مجاور در سطح پرتو کرایه.

فشرده سازی محوری باید در نظر گرفته شود که در ترکیب با بارهای عمودی و اصطکاکی در پرتو کراس عمل کند.

بار افقی در خلیج لنگر باید بیشتر از:

نیروهای لنگر تعیین شده توسط بخش مهندسی لوله کشی .

7.5 ٪ وزن پیوندی بین مفاصل ، یا

40 کیلو گرم به طور یکنواخت

در غیاب بارهای استرس خاص لوله کشی، نیروی لنگر عرضی یا راهنمای معادل 0.75 است K N در متر از عرض قفسه باید در هر سطح در هر fmee اعمال شود .

هنگامی که بارهای واقعی عمودی و افقی پس از اتمام طراحی لوله، تعیین می شود، طراحی اولیه باید دوباره طراحی شود تا اطمینان حاصل شود که این لوله ها به اندازه طراحی طراحی شده باشند.

L عطر حرارتی

بارهای حرارتی به عنوان نیروی ناشی از تغییر درجه حرارت تعریف می شوند. منبع اصلی بار حرارتی در یک کارخانه صنعتی، گسترش و انقباض عروق و لوله کشی است. بارهای حرارتی به دلیل انبساط یا انقباض کل ساختار یا اجزای ساختاری فرد ایجاد می شود.

با توجه به معیار طراحی بار حرارتی به علت تغییر دمای دمای، توصیه می شود Δθ = 25o.

اتصالات توسعه باید در سازه های فولادی که 45 متر طول یا بیشتر با توجه به مراکز عناصر ساختاری ارائه می شود، ارائه شود .

ضربه ای L oad

هر بار زندگی که می تواند یک اثر پویا (مانند بار متحرک) تولید کند، باید توسط یک عامل تاثیر گذار افزایش یابد .

بار شن و ماسه

بار شن و ماسه فقط وقتی که منطقه مورد نظر به عنوان یک منطقه کار استفاده می شود، به بارهای زنده افزوده می شود. حداقل بار شن و ماسه برابر با 1.0 kN / m² در نظر گرفته شود. اثر انباشت شن و ماسه ناشی از حرکت شن و ماسه بر ساختار در مناطق دور افتاده باید در طراحی در نظر گرفته شود.

بارهای کامیون

سازه هایی که در دسترس کامیون ها قرار می گیرند باید طراحی شوند تا در صورت تحریم، اثرات عمودی، جانبی و تاثیر بارگذاری کامیون یا تعمیر و نگهداری / ساخت و ساز بیشتر شود.

 

بارهای باد

مرجع باید به بخش 12 در بالا اشاره شود .

بارهای لرزه ای

مرجع باید به بخش 13 در بالا اشاره شود .

بارهای انفجار

بارهای انفجاری در ساختمان ها باید در اسناد پروژه شناسایی شود ... « تحلیل نتیجه » .

بارگذاری انفجار باید برای ساختمان هایی که 46 متری یا بیشتر از واحد قرار دارد، مورد توجه قرار نگیرند حاشیه، غیرمتمرکز. برای ساختمان های نزدیک تر از 46 متری، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

25 متر از لبه                             :               275 میلیارد

30 متر از لبه                             :               245 میلیارد

35 متر از لبه                             :               220 مگابایت

40 متر از لبه                             :               200 mbar.

مقادیر بالا ذکر شده باید بارهای استاتیک باشد.

بار پویا

سازه ها باید طراحی شوند تا در برابر اثرات ارتعاش و ضربه ای که ممکن است در معرض آن قرار گیرند، مقاومت کند.

طراحی سازه های پشتیبانی از ماشین ها باید براساس اطلاعات سازنده بر روی بارها، حالت عمل و ویژگی های ارتعاش انجام شود. اطلاعات تولید کننده باید شامل موارد زیر باشد:

جابه جایی مجاز

وزن دستگاه و تجهیزات جانبی

سرعت ماشین.

موقعیت مرکز گرانش هواپیما در سه هواپیما اصلی.

نیروها و لحظات خارج از تعادل در دپارتمان های اولیه و ثانویه .

خط عمل نیروهای خارج از تعادل.

نوع ماشین

Inertia راننده و روتور در سه هواپیما اصلی.

الزامات غلظت

همچنین بخش را ببینید 19 زیر:

بار انبساط

سازه ها و پایه های حمایت کننده باید برای بارهای بارگذاری شده در عروق یا تجهیزات طراحی شوند. مقدار و جهت بار در مشخصات تجهیزات داده می شود. [ حذف]

مقدار و جهت بارها باید توسط پیمانکار EPCC تعیین شود .

بسته نرم افزاری P oads ull L

بار کشش بسته به نیروی مورد نیاز برای برداشتن بسته نرم افزاری لوله از پوسته و مبدل لوله است.

نیروی افقی باید به عنوان وزن بسته نرم افزاری مورد استفاده قرار گیرد ، اگر دستگاه های خم شدن از آن تامین و استفاده می شود ، حداقل مقدار باید 10 kN باشد.

نیروی افقی باید به عنوان 150٪ وزن بسته نرم افزاری در صورت عدم وجود دستگاه های خمشی ارائه شود ، حداقل مقدار باید 10 kN باشد.

نیروی افقی باید به طرف حمایت کننده در انتهای ثابت مبدل تامین شود و ساختار به عنوان یک کل باید برای ثبات مورد بررسی قرار گیرد.

تعریف سناریوها

تمام آثار عمرانی شامل ساختار سازه، قفسه های لوله، پناهگاه ها، تجهیزات فرآیند و بنیادها برای سناریوهای زیر طراحی شده اند:

تجهیزات ثابت

پشتیبانی و پایه برای مبدلهای حرارتی و عمودی افقی و کشتی ها بر اساس UBC فصل 16 الزامات خلاصه شده در 14.3.4 و شرایط خاص زیر طراحی می شود: باد و زلزله به طور همزمان در نظر گرفته نمی شوند. به بخش UBC 97 بخش 1612 مراجعه کنید.

**               فرض بر این است که نصب تجهیزات بسیار کوتاه است و طول می کشد تا بارهای لرزه ای را در نظر بگیریم.

***               فرض بر این است که آزمایش تجهیزات یا لوله ها بسیار کوتاه است و طول می کشد تا بارهای لرزه ای یا بارهای باد کاملا بارگیری شود.

****               طراحی برای هر کدام از بیشتر، 100٪ باد و یا 100٪ لرزه.

لوله کشی، پناهگاه ها، سازه ها و حمایت های لوله

لوله کش ها، سازه ها و لوله ها و پایه های آنها باید بر اساس الزامات فصل 16 الفبای کیهانی در بند 14.3.4 خلاصه و شرایط خاص زیر طراحی شود: باد و زلزله به طور همزمان در نظر گرفته نمی شوند. به بخش UBC 97 بخش 1612 مراجعه کنید.

**               فرض بر این است که نصب تجهیزات بسیار کوتاه است و طول می کشد تا بارهای لرزه ای را در نظر بگیریم.

***               فرض بر این است که آزمایش تجهیزات یا لوله ها بسیار کوتاه است و طول می کشد تا بارهای لرزه ای یا بارهای باد کاملا بارگیری شود.

****               همچنین باید به پرونده نصب بدون بارگذاری زنده داده شود .

مخازن ذخیره سازی

ترکیب بار برای مخازن ذخیره باید مطابق با API 650 باشد.

 

جداول UBC

ترکیب بار در زیر بر اساس طراحی بار و مقاومت فاکتور (طراحی قدرت) است :

                             

 

انتخاب مواد ساختاری

نوع ساختار

طراحی زیر باید در نظر گرفته شود:

قفسه های لوله:

در زمینه های فرایند و خدمات: سازه های فولادی با نسوز (در صورت نیاز توسط کد NFPA)

Offsite: سازه های فولادی

سازه های:

سازه های فلزی با نسوز (در صورت نیاز توسط کد NFPA)

سازه های بتن مسلح

پناهگاه ها: سازه های فولادی

سازه های فلزی

سازه های فلزی باید مطابق با کدهای و مشخصات AISC طراحی شوند. برای عناصر ساختاری که به طور مداوم در معرض گرما بیش از 260 درجه سانتیگراد قرار می گیرند، تنش طراحی باید نسبت به کاهش استحکام عملکرد در دمای طراحی کاهش یابد.

ساخت و سازه های فولادی ساخت و ساز باید مطابق با مشخصات پروژه ... ، ' مشخصات برای ساخت و نصب و راه اندازی از Steelwork' .

کارهای بتنی تقویت شده

تمام طراحی بتن مطابق با الزامات استانداردهای ACI و راهنماهای و مشخصات پروژه ... ، ' مشخصات برای کارهای بتنی '

تمام طرح های بتنی شامل ترکیبات بار است که در UBC 97 تعریف شده است.

جزئیات تقویت کننده باید مطابق با الزامات ACI 315 "جزئیات و جزئیات تقویت بتن" انجام شود.

تقویت فولاد

تقویت اصلی خمشی باید نوار بدون تغییر با ضخامت نازک پوشش داده شود. تقویت فولاد باید از تولید کننده ایران مطابق با استاندارد آلمان "دویچه نورمن" DIN 1045 باشد و یا مورد تایید قرار گیرد. فولاد باید دارای نوار درجهبندی بالا AIII (حداقل تنش 4000 کیلوگرم در سانتی متر مربع) باشد. میله های فولادی ملایم به درجه AI (تنش حداقل 2200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) ممکن است فقط برای لینک ها استفاده شود. اگر چه ترجیح داده نشده است، یک مشخصه مشخصه استحکام 413.7 MPa مطابق با ASTM A615 / A615M درجه 60، به همان اندازه قابل قبول است.

پارچه سیم فولادی جوش داده شده باید مطابق با ASTM A185M یا ASTM A497 باشد. رول های تقویت پارچه قابل قبول نیستند.

مکانیزم انتقال برش

برای تمام انواع ساختارها نیروهای برشی باید توسط کلیدهای برشی یا پیچ و مهره ها به جز ساختارهای جزئی مانند راههای عبور، پناهگاه بدون جرثقیل، پشتیبانی لوله ها و غیره که می توان برش را با اصطکاک به بنیاد منتقل کرد، منتقل می شود. در این موارد، محدوده موثر موثر بر اساس بار و لحظه واقعی واقعی محاسبه می شود.

پیچ و مهره های پیچیده یا دسته های پیچ و مهره های لنگر که تحت هر دو بار برشی و محوری قرار می گیرند، باید مطابق با الزامات زیر طراحی شوند: (ضمیمه D، ACI 318-05)

اگر Vu ≤ 0.2φVn باشد، قدرت کامل در تنش باید مجاز باشد: φNn> Nu.

اگر Nu ≤ 0.2φNn، قدرت کامل برشی باید مجاز باشد: φVn> Vu.

اگر Vu> 0.2φVn و Nu> 0.2φNn باشد، سپس:

(Nu / φNn) + (Vu / φVn) ≤ 1.2

جایی که:

وو: بار برشی کارآمد

VN: مقاومت برشی اسمی

نو: بار کششی فاکتور

Nn: قدرت اسمی در تنش

φ: عامل کاهش قدرت

تنش بار 0.75

برش بار 0.65

 

آتش esistance R از oncrete C

برای محصولات بتونی که در مناطق خطرناک آتش سوزی قرار دارند و برای ساختن ساختار ساختاری ، مقاومت آتش بتن باید بر اساس دو ساعت باشد. مرجع نیز باید به پروژه مشخصات، ... مشخصات بتن حفاظت از آتش، ... طراحی پایه ای برای مبارزه با آتش فعال "، و .... آتش فعال مبارزه گزارش '

بنیاد D ESIGN

به طور کلی پایه های زمین دار می شود (به فصل 18.6 مراجعه شود ). oundations F مورد نیاز برای حمایت از عود (سازه های پشتیبانی مرتبط) و از جا در رفتن قفسه پیشنهاد به در کوه ساخته شده است داده های تحقیقات ژئوتکنیک تعریف نیاز به تعیین فلسفه پایه مناسب است.

بالا از پد پایه (به جز تخته چاقو و پایه های پمپ و پشتیبانی از لوله های کوچک و پایه های پلت فرم دسترسی ) باید حداقل 600 میلیمتر پایین تر از سطح کامل به پایان برسد.

شیب که از لبه های پایه هر پایه اصلی (که در 60 درجه از عمودی قرار دارد) ردیابی می شود، نباید با لبه ی پایین هر پایه اصلی دیگر تداخل داشته باشد.

پایه ها باید بر روی یک لایه بتن نازک 60 میلی متر ضخیم (ملایم) ریخته شود.

پایه های بتونی باید حداقل 150 میلیمتر (از جمله ضخامت های ظریف) در بالای نقطه کوره یا درجه بالایی باشد.

برای اجازه دادن به تنظیم تجهیزات و سازه های فولادی، بالای پایه بتونی باید حداقل 25 میلی متر پایین تر از سطح نهایی قرار گیرد. سطح بتن تحت ورق پایه تجهیزات و سازه ها نباید باند را افزایش دهد.

پایه های پایه برای ستون های ساختاری و پایه تجهیزات باید حداقل 50 میلی متر از لبه های صفحه پایه را بسط دهند.

بنیاد برای تجهیزات مانند پمپ ها و کمپرسورها باید حداقل از 100 میلی متر از لبه های صفحه پایه، مگر اینکه در طرح های تولید کننده مشخص شده باشد ، بسط داده شود .

پیچ لنگر باید در قفس نوار تقویت قرار گیرد. به طور کلی، قبل از اجرای بتن باید پیچ و مهره نصب شود. در شرایط خاصی که پیچ و مهره های لنگر نیازی به مقاومت در برابر نیروهای کششی قابل توجه نیست، جیب ها ممکن است در پایه و پیچ و مهره های نصب شده بعد نصب شود. جیب باید با ظروف بدون انباشته پر شود.

بنیاد تجهیزات عمودی روی دامن دارای سطح بالایی برای اهداف زهکشی است. به همین دلیل یک لوله جاسازی شده باید در پایه نصب شود.

زمین B earing oundations F

مبانی باید بر اساس معیارهای زیر طراحی شوند:

حداکثر فشار خاک که باید کمتر از مقدار قابل قبول (همانطور که از تحقیقات ژئوتکنیک تکمیلی تعیین شده است) برای تمام ترکیبات بارگیری غیر تراکتی باشد. فشار مناسب خاک ممکن است برای هر ترکیب بارگیری که شامل بارهای باد یا زلزله است، 33٪ افزایش یابد.

مسافت های کل و دیفرانسیل به دلیل بارهای مرده و زنده باید کمتر از حداکثر مقادیر توصیف شده در این مشخصات باشد (همانطور که در 18.9 توضیح داده شده است ) .

حداقل عامل ایمنی در مقابل تضعیف (همانطور که در 18.7 توضیح داده شده است ) است.

حداقل عامل ایمنی در برابر لغزش اسلحه (همانطور که در 18.8 توضیح داده شده است ).

ضریب اصطکاک بین خاک و پایه باید بر اساس توصیه های گزارش خاک باشد. در صورتی که این اطلاعات در دسترس نباشد، باید برابر با tan Ø (که Ø زاویه اصطکاک خاک است) فرض می شود و نباید از مقادیر زیر تجاوز کند:

0.6 در مورد خاک یا ماسه .

0.45 در مورد شن و ماسه خشک و خاک رس و خاک رس .

0.35 در مورد خاک های رس .

در خاک های شنی (بدون انسجام) پایه های تجهیزات عمودی بیش از 30 متر و نسبت کل ارتفاع / قطر بیش از 10 به شرح زیر است:

85 ٪ از خاک زیر پایه باید تحت فشار برای همه ترکیب بار در نصب است .

100 ٪ خاک زیر پایه بایستی تحت فشار برای تمام ترکیبات بارگیری در عملیات باشد.

حداقل عامل ایمنی در برابر شناور باید در تمام شرایط / ترکیب بارگیری باشد.

ثبات کشویی               

حداقل ضریب ایمنی در برابر لغزش 1.5 درجه در تمامی شرایط بارگیری / ترکیبات به استثنای شرایط تصادفی، زمانی که عامل می تواند به 1.2 کاهش یابد.

مقاومت خاک خاکی غیر فعال می تواند در محاسبه عامل ایمنی در برابر لغزش استفاده شود.

ضریب اصطکاک بتن در خاک باید مطابق با بند 15 این مشخصات باشد.

محلات مجاز

سکونت های مجاز به علت بارهای دائمی در جدول زیر نشان داده شده است: حداکثر فاصله دیفرانسیل بین دو پایه تجهیزات مجاور نباید بیش از 15 میلیمتر باشد. توجه ویژه به بنیادهایی که از بارهای دائمی سنگین (مخازن ذخیره سازی و ساختمان های ذخیره سازی) با توجه به سکونت درازمدت حمایت می کنند، پرداخت می شود.

ملاحظات طراحی بنیاد

همانطور که در گزارش تحقیقات خاک و بنیان توسط ... مهندسین مشاور، اوت 2006، سنگ بستر Marly به طور بالقوه از دست دادن ظرفیت تحمل در هنگام در معرض آب رنج می برد. بنابراین مهم است که به اطمینان حاصل شود که آب های سطحی است از نفوذ سنگ بستر مارنی حمایت از بنیادهای جلوگیری کرد. این امر می تواند به وسیله قرار دادن این ناحیه با آسفالت یا بتنی صورت گیرد تا سطح آب را از منطقه خارج کند.

بنیاد و سازه های ماشین آلات ارتعاشی سنگین

ماشین آلات ارتعاشی سنگین هر وسیله ای است که دارای توده های مجاور یا چرخشی به عنوان بخش های متحرک اصلی (مانند کمپرسورهای سوپاپی و یا دوار، پمپ ها، توربین ها) و دارای یک سطح ناخالص بیش از 2.5 متر مربع یا وزن کلی بیش از 25 kN

دستگاه ارتعاشی نور، هر وسیله ای است که دارای توده های مجاور یا چرخشی به عنوان بخش های متحرک اصلی (مانند کمپرسورهای سوپاپی یا روتاری، پمپ ها، توربین ها) هستند و دارای سطح طرح کمتر از 2.5 متر مربع و وزن کلی کمتر از 25 کیلو نان می باشد.

برای طراحی ارتعاشی نوری، طراحی پویا لازم نیست. طراحی استاتیک باید بر اساس معیارهای بخش 14، 15 و 18 انجام شود . علاوه بر این باید بررسی شود که وزن پایه نباید کمتر از 3 برابر کل ماشین دوار یا 5 برابر وزن ماشین مجاور کامل باشد.

مدول پویا کشش بتن (E ') بتن مورد استفاده در تحلیل دینامیکی در جدول زیر نشان داده شده است:

فشار خاک، با توجه به بارهای مرده و زنده، نباید بیش از 50٪ از شکل مجاز را داشته باشد. اثر انقباض و گسترش حرارتی باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور جلوگیری از ترک خوردگی حداقل مقدار آرماتور باید 50 کیلوگرم / متر ³ باشد. حداقل قطر میله های تقویت کننده اصلی باید 16 میلی متر باشد. تمام تقویت کننده باید سه تایی باشد.

قوانین زیر در طراحی بنیاد در نظر گرفته می شود:

بنیاد باید از خطوط پاک و ساده تشکیل شده باشد.

جک هایی که بخار می توانند انباشته شوند مجاز نیستند.

شکل پرتوها و ستون ها باید یکنواخت و مستطیل باشد.

تمام قسمت های دستگاه پشتیبانی باید از پایه ها و ساختمان های مجاور مستقل باشد.

اسلب بتنی کف، در مجاورت بنیادهای ماشین، باید حداقل 20 عدد باشد میلی متر از پایه فضای بین اسلب و بنیاد باید با یک پرکننده انعطاف پذیر و سیلر پر شود.

حداقل ضخامت پایه پایه پایه نباید کمتر از 1/10 از ابعاد حداکثر آن باشد.

سازه های پایه و ساختار برای ماشین آلات ارتعاشی سنگین باید بر اساس CP2012 طراحی شوند به طوری که فرکانس طبیعی ساختار حمایت کننده شامل تعامل خاک / سازه کمتر از 0.7 یا بیشتر از 1.3 برابر فرکانس کار دستگاه است.

عامل ایمنی در برابر انحراف باید بیشتر از 3 برابر یا برابر باشد.

سازنده دستگاه باید اطلاعات اساسی زیر را ارائه دهد:

●               نقشه سازی ابعاد ابعاد مشخصه پشتیبانی بتن مورد نیاز برای ماشین آلات، با محل و اندازه باز، سوراخ و شیار؛ محل پایه صفحه، پد، پیچ و مهره پیچ و اندازه جیب مربوطه.

●               طرح بندی مکان های تجهیزات کمکی و متفرقه، مانند کندانسور، پشتیبانی لوله کشی و پلت فرم خدمات پلت فرم

●               یک رسم خطوط توزیع را نشان می دهد که به پایه وصل شده یا از آن عبور کنند.

●               حداکثر دمای عملیاتی در سطح تماس با پایه دستگاه

●               محدوده سرعت عملیاتی هر دستگاه.

●               موقعیت شفت، هر دو در هواپیما و در ارتفاع.

●               وزن و مرکز جاذبه برای هر ماشین و صفحه پایه و بار استاتیک بر روی هر یک از طرفین

●               وزن و مرکز جاذبه هر جفت چرخشی (فقط برای ماشین آلات چرخشی)

●               برای هر ماشین، نیروها و لحظات پویا استاندارد با نقطه مربوط به کاربرد و زاویه فاز.

●               نشان دادن پشتیبانی که در آن بار پویا اعمال می شود

●               گشتاور کامل و نیروی تولید بر اساس هر پشتیبانی.

●               لحظه اتصال کوتاه و نیروی تولید شده بر روی هر پشتیبانی

●               افسردگی در خازن و نوع اتصال (سفت و محکم)

●               دامنه های مجاز ارتعاش، محل سکونت مجاز و هر گونه اطلاعات دیگر، با توجه به تامین کننده، باید در نظر گرفته شود.

معیارهای طراحی ماشین آلات متقابل

طراحی پایه های ماشینکاری مجدد باید مطابق با معیارهای زیر انجام شود:

وزن پایه کل باید حداقل 5 برابر وزن دستگاه باشد.

بیرونی مرکز افقی در هر جهت بین مرکز ماشین + سیستم پایه و centroid از منطقه تماس پایه نباید بیش از 5 ٪ از بعد پایه مربوطه.

مرکز جاذبه سیستم پایه ماشین باید به خطوط عمل نیروهای نامتقارن نزدیک باشد.

گروه های ماشین آلات مجاز می تواند همراه با یک اسلب بنیاد مشترک هنگامی که اجازه محل سکونت و خدمات خود را مجاز است و ترکیب بنیاد باعث کاهش دامنه.

تجزیه و تحلیل پویا باید انجام شود به شرح زیر است:

فرکانس طبیعی در حالت خروج باید ترجیحا از 0.7 تا 1.3 برابر فرکانس های مزاحم هر دستگاه در پایه باشد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، فرکانس های موجود در محدوده فوق ممکن است پذیرفته شوند، اگر حداکثر دامنه محاسبه شده در محدوده ذکر شده در نقطه زیر باشد.

دمیدن نباید بالاتر از 3 ٪ باشد.

نیروهای اولیه، زوج ها و لحظات باید در سرعت ماشین برای محاسبه دامنه های اولیه اعمال شود.

نیروهای ثانویه، زوج ها و لحظه ها باید دو بار سرعت ماشین را برای محاسبه دامنه های ثانویه اعمال کنند.

دامنه مجموع باید با ترکیب کردن، در بدترین شرایط، دامنه های اولیه و ثانویه محاسبه شود.

هیجان انگیز نیروهای ناشی تحت شرایط گسل نیز باید در نظر گرفته شود

مجموع پیک به دامنه های اوج بر پایه نباید بیش از 0.05 میلیمتر باشد، مگر اینکه توسط سازنده مشخص شده باشد.

معیارهای طراحی ماشین آلات روتاری

ماشین های روتاری ممکن است از بنیاد مستقیم یا ساختار بالا استفاده شود.

وزن زیرزمین (پایه و ساختار بالا) باید حداقل سه برابر وزن ماشین آلات باشد.

اگر ارزیابی محدوده بتن انجام نشود، فاکتور محرک سیستم + پایه سیستم باید به عنوان 02/0 فرض شود.

مقادیر بالاتر از عامل محرک باید در شرایط بارگیری در نظر گرفته شود که بارها به طور قابل توجهی بالاتر از آن در طول عملیات عادی است.

پویا nalysis

اگر حجم عناصر چرخشی کمتر از 1/100 عدد از کل سیستم (ماشین + پایه) باشد، ممکن است تجزیه و تحلیل پویا صورت پذیرد.

مدل باید به گونه ای تعریف شود تا به طور صحیح رفتار پایه تا 1.5 fmax، جایی که fmax حداکثر سرعت عمل است، توصیف شود.

فرکانس طبیعی

فرکانس طبیعی سیستم، دستگاه + پایه، باید مطابق با معیارهای زیر محاسبه شود:

تعداد فرکانس های طبیعی به محاسبه شود باید تعریف شود به طوری که بالاترین فرکانس طبیعی محاسبه شده است حداقل 10 ٪ بیشتر از فراوانی عامل می نماید . این نسخه ممکن است در مورد دستگاه هایی با فرکانس کاری بالاتر از 75 هرتز نادیده گرفته شود.

با این حال، بسته به مدل تحلیلی، تعداد فرکانس های طبیعی محاسبه شده، n، باید به شرح زیر باشد:

n = 10 برای مدل های دو بعدی که در آن تنها جابجایی های خارج از هواپیما در نظر گرفته می شوند و در آن ارتعاش در یک جهت در جهت دیگر تاثیر می گذارد.

n = 6 برای مدل های دو بعدی که در آن تنها جابجایی های خارج از هواپیما در نظر گرفته می شوند و در آن لرزش در یک جهت تنها در اثر دیگران تاثیر ثانویه دارد (سیستم ممکن است با مدل های مستقل ارائه شود).

ارزیابی ارتعاشات Beha viseur باید به صورت زیر بررسی شود:

مرتبه اول فرکانس طبیعی (کمترین فرکانس):

f1 ≥ 1.25 fm

یا

f1 ≤ 0.8 fm

جایی که fm کمترین فرکانس سرویس است.

مرتبه بالاتر فرکانس های طبیعی:

fn ≤ 0.9 fm و fn + 1 ≥ 1.1 fm

اگر شرط a) ملاقات نگردد، کافی است که fn کمتر از fm باشد که n برابر 6 یا 10 است.

تجزیه و تحلیل V ibrations D UE برای U nbalanced F orces

هیجان انگیز F orces

نیروهای نامتقارن توسط سازنده دستگاه ارائه می شوند و باید برای پاسخ دینامیکی پایه استفاده شوند.

در صورت عدم وجود چنین اطلاعاتی، نیروهای نابرابر ممکن است براساس کیفیت نامی تعادل ماشین محاسبه شوند:

دولت عامل

کیفیت متعادل دستگاه باید یک درجه پایین تر از آن برای گروه ماشین مربوط باشد.

F = Mω2E = F (ω e) ω

کجا :

ω = سرعت در رادیو / ثانیه

(ω e) = کیفیت تعادل ماشین

تمام نیروها باید در یاتاقانها اعمال شوند.

ب)               حالت ناکارآمدی

نیروها به علت ناکارایی باید 6 برابر مقادیر حالت عملگر فرض شوند و برای طراحی استاتیک و بررسی پایداری ساختار استفاده شوند.

مجاز D isplacements

اگر جابجایی مجاز توسط سازنده دستگاه داده شود، آنها باید برای بررسی ساختار استفاده شوند.

در غیاب چنین اطلاعاتی، حداکثر دامنه های موثر در یاتاقان ها ممکن است برای گروه ماشین خاص به صورت زیر فرض شود:

دولت عامل

مقدار مربوط به فرکانس کاری که یک درجه بالاتر از آنچه توسط سازنده تضمین شده است، به عنوان دامنه در شرایط سرویس گرفته می شود.

ب)               حالت ناکارآمدی

دامنه درصورت ناکارایی باید 6 برابر مقادیر مورد استفاده برای حالت عملیاتی باشد.

جریمه سایت

به ... " فاضلاب و مشخصات زهکشی "

جاده ها و جاده ها

به ... " مشخصات برای جاده ها و سنگ فرش "

مخزن PAD، موسسات مخزن و دیوارهای باند

به ... " مشخصات برای پد های مخزن - مخزن BU n دس و دیوار Bund "

ساختمان ها

به ... مشخصات عمومی ساختمان، ... "مشخصات عملکرد ساختمان. و ... "مشخصات ساختمانی و پایان نامه".

قطار برای کابل و لوله

عمومی

همچنین به ... " مشخصات برای شبکه زیرزمینی " برای کابل های الکتریکی / ابزار، عبور از جاده ها برای کابل ها و سیستم های توزیع آب مراجعه کنید.

فاصله بین کابل برق و ابزار باید مطابق با مشخصات پروژه RP- ... ' مشخصات برای نصب ابزار' و ... 'معیارهای طراحی برق'.

نصب ابزار و کابل برق در ترانشه ها، مستقیم دفن شده و عبور باید مطابق با:

کابل های ترانشه در مناطق گودال (برق، ابزار دقیق)

ترنش ها باید یکی از انواع زیر باشند:

نوع باز، بدون بتن پایین، که معمولا استفاده می شود؛

نوع بسته با بتن پایین، که فقط در موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

در هر مورد، پوشش بتن باید ارائه شود. پوشش بتونی باید مطابق با شرایط طراحی پوشش های اطراف انتخاب شود. این ممکن است در پیشخوان یا در محل اجرا شود.

عرض ترانشه باید متغیر باشد و در مطابق با ... مشخصات ابزار نصب و راه اندازی: .

دیوارها باید بتونی یا سنگ تراشی حداقل 150 میلیمتر ضخامت داشته باشند.

در تغییر جهت، ترانشه های کابل باید دارای آمپر 0.5 mx 0.5 باشد متر

ترانشه های کابل نباید زیر و یا بیش از موازات اجرای لوله های زیرزمینی اجرا شود. حداقل فاصله افقی 1.0 متر از سطح لوله تا لبه ترانشه باید حفظ شود.

کابل های ترانشه در مناطق غیر قابل انفجار (برق، ابزار دقیق)

در ناحیه های بدون پوشش، کابل های الکتریکی و ابزار دقیق باید در ترانشه های زمین اجرا شوند تا مطابق با استانداردهای پروژه قابل اجرا باشد .

در تغییر جهت، ترانشه های کابل باید یک قطعه 0.5 متر 0.5 میلی متر داشته باشد.

P ترانشه iping در مناطق هموار

هنگامی که برای نیازهای فرایند تصویب می شود، خطوط لوله ترانک در مناطق گودال باید نوع بسته (شبیه به ترانشه های کابل)، ترجیحا در نقطه بالا از سنگ فرش.

در تغییر جهت، ترانشه های لوله کشی باید دارای قطر 0.5 متر 0.5 میلی متر باشد.

کانال های کانال

بانک های مجاز بتن باید برای عبور از جاده ها و مناطق ترافیکی ارائه شوند.

کشیدن چاله ها باید در فاصله مناسب برای کشیدن کابل ها ارائه شود.

هر کانال باید با یک سیم گالوانیزه یا سیم نایلون عرضه شود.

تمام ورودی ها به ساختمان ها باید آب و گاز تنگ باشد.

کارهای زیرزمینی (لوله کشی، و غیره)

همچنین به ... " مشخصات برای شبکه زیرزمینی " و ... " مشخصات فاضلاب و زهکشی "

EARTHWORKS، حفاظت از عقب و جلو و عقب

برای اشاره ... " برای سنگر و استحکامات مواد و ساخت و ساز مشخصات (کارخانه گاز، میعانات گازی منطقه ذخیره سازی، مشعل منطقه و لوله مسیر) "

سوپاپ های لوله

خواب های لوله باید نوع بتن و طراحی شده با توجه به ... " مشخصات برای کارهای بتنی ".

S تجزیه و تحلیل LOPE پایداری

محاسبات باید برای پایداری شیب و زمین لرزه ها برای تمام دامنه های برش و پر شدن (شامل مواردی که در مرحله آماده سازی سایت شکل گرفته اند)، دیوارهای نگهداری، بهبود زمین و غیره، با استفاده از پارامترهای تعیین شده از تحقیقات ژئوتکنیک تکمیلی و پیروی از راهنمایی ها و توصیه ها در گزارش محاسبات شامل وقایع لرزه ای می شود و باید با استفاده از نرم افزار اختصاصی خاص مانند "Talren 4" یا مشابه آن انجام شود. تمامی دامنه های نهایی گیاه و گودال احتراق باید با نرم افزار مناسب طراحی شوند.

دامنه ها باید از فرسایش محافظت شوند، همانطور که در مشخصات مشخص شده است ... مشخصات برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز (کارخانه گاز، میدان ذخیره سازی مایع، منطقه آتش و مسیر لوله) و یا به عنوان توصیه شده در گزارش تحقیقات ژئوتکنیک مکمل.

بازگشت به عقب

مراجعه به ... مشخصات برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز (کارخانه گاز، مخزن ذخیره سازی مایع، منطقه آتش و مسیر لوله)

حفاظت شیب

مراجعه به ... مشخصات برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز (کارخانه گاز، مخزن ذخیره سازی مایع، منطقه آتش و مسیر لوله)General

The proposed plant area has an existing ground with levels varying approximately +19 m (Plant South) and +67 m (Plant North) above Mean Sea Level (MSL), with a generally sloping topography with a mean slope of 3.5%.

Generally, the following geomorphology types have been reported for the coastal strip:

Surrounding mountains: This zone consists of adjacent and dense anticline. The soil is composed mainly of Limestone, Dolomite, Marl and Calcareous.

Terraces: The soil is composed of various layers of silty sandy gravel with occasional cobbles/boulders and scattered rock outcroppings.

Flood Channels: The site is influenced by several natural flood watercourses within the proposed plant area, without permanent run-off.  The site is additionally influenced by two main flood-ways that combine before entering the proposed site and approximately pass through on the centreline of the site. This zone is covered by sedimentary deposits of flood sediments and natural floor alluvial sediments both formed by elastic materials brought by torrential floods from surrounding mountains.

Flood protection of the site from these natural floor channels is part of the general development plan, not included in the CONSORTIUM project scope.

Topographical Data

A description of the site topography is given in the geotechnical, Soil & Foundation Investigation Report, by ... Consulting Engineers, August 2006, Document Reference No. ....

The site topographical survey is also available.

Geotechnical Data & Foundations

Refer to the site survey undertaken by Soil & Foundation Investigation Report, by ... Consulting Engineers, dated August 2006, Document Reference No. ...

General

Geotechnical data is to be determined from a comprehensive, complimentary, geotechnical survey to be undertaken by EPCC CONTRACTOR, after completion of the site preparation activities, to validate the results of the Soil & Foundation Investigation Report by ... Consulting Engineers. The sub-surface conditions of the natural ground (pre-site preparation works) are described below.

Geotechnical Survey of Natural Ground

Geotechnical data is to be determined from a comprehensive geotechnical survey to be undertaken by EPCC Contractor after completion of site preparation activities. The sub-surface conditions of the natural ground (pre site preparation) are described below.

Based on field test results the sub-surface soils at the site are divided into two general stratum zones as follows:

Stratum Zone 1: This zone generally consists of a layer of very dense silty sandy gravel with occasional cobbles and boulders overlaying Marly bedrock which is introduced as Zone 2. Zone 1 contains banded lenses of very dense poorly graded gravel with silt and sand occurring at depths of about 5.0m and 15.0m below the natural ground surface.

Stratum Zone 2: This zone generally consists of Marly bedrock with some interlayers of sandstone. The Marly bedrock has a shallow depth of about 0 to 5.0 metres in the northern parts of the site in highly elevated areas and over 30.0 metres depth in the southern part of the site from natural ground levels.

The marlstones are moderately to highly weathered with a strength classification in the range of weak to moderately weak rock near the surface, becoming moderately to slightly weathered at depth with strength classification of moderately weak to moderately strong rock. Laboratory tests suggest the marlstone tends to lose strength when in contact with water.

 

 Imported Fill

It must be noted that the site will be subject to extensive cut and fill operations.  This work is likely to commence prior to the start of the detail design phase. The Soil & Foundation Investigation Report considers that the excavated material will be suitable for fill.  If however substantial fill needs to be imported then until such time as the imported fill is tested it may be assumed that it may have the following properties:

Cohesion c = 0

Internal angle of friction  = 320-340

Unit weight = 18-21 kN/m3

Allowable Bearing Pressure of Natural Ground

The soil conditions are such that ground bearing pad foundations will be utilised on this project.  An allowable ground bearing of 240 kN/m² can be assumed with an estimated settlement limited to less than or equal to 25 mm. This figure may require confirmation for areas subject to filling based on EPCC contractor requirement after completion of the bulk earthworks and site preparation activities.  Increased allowable bearing capacity may be applied subject to calculation in accordance with Geotechnical Report.

For allowable settlements refer to section 18.9.

Ground Water Levels of Natural Ground

During field investigations for the Soil & Foundation Investigation Report, boreholes undertaken at that time did not encounter any groundwater. A complimentary geotechnical investigation shall to be undertaken during site levelling operations to confirm ground water findings.

It is anticipated the earthworks could affect the ground water levels and further investigation will be required when the earthworks are complete to determine the ground water level profile. Careful consideration will have to be given to deep excavation in the lowest terrace as water is likely to be found. However, elsewhere groundwater is assumed not to interfere with the site preparation activities and investigation should be undertaken bulk earthworks and site preparation operations to confirm ground water findings.

Elevations of foundation plinths

The minimum elevation of foundation plinths (top of grout) above high point of paving / finishing floor level for steel structures and equipment shall be as follows:

Structural steel columns : 200 mm

Stairs and ladders : 150 mm

Equipment (general) : 150 mm

Equipment (pumps) : 300 mmWIND LOAD

Design for wind loads, including formulae and values for force coefficients shall be in accordance with UBC 97, and this document.

Basic wind speed, V:    34.7 m/s (‘V’ is defined as the fasted-mile wind speed with a probability of 0.02 to be exceeded over 1 year, at 10 m above ground)

Exposure Category:    D

Importance factor:        as per UBC 97, table 16 K

Wind load on structures can alternatively be defined as per ANSI / ASCE 7.For towers, stacks and slender equipment the phenomena of wind induced vortex shedding and natural frequency induced instability shall be assessed and appropriate measures taken to avoid such instabilities (refer to ASCE 7).

SEISMIC DESIGN CRITERIA

Seismic Design Criteria

The following parameters coming from the “Onshore Seismicity Report - BRGM - Jan. 1998” will be used to define the seismic source at the soil surface (free field):

Importance factor:    I = 1.25.

Peak ground horizontal acceleration: PGA = 0.35g.

Soil response spectrum (horizontal) for

Soil profile, Sc (The site natural soil classification is generally Sc, however in rock areas upper layers, top 15 m are classified Sb & as Sa at greater depths).

Seismic source type B.

Peak ground vertical acceleration 2/3 X 0.35g.

All structures, buildings and equipment foundations shall be designed to seismic zone 4, as defined in UBC 1997 Section 1629.8 shall be used to select the appropriate mode of analysis (static type or dynamic type).  Near source factors as defined in UBC 1997 will be assigned the following:

near source factors;

Na = 1.0.

Nv = 1.0.

Response spectrum defined in UBC chapter 16 for soil type Sc. In vertical direction, a PGA is taken equal to 2/3 of PGA in horizontal direction.

For further details of geotechnical parameters refer to Soil & Foundation Investigation Report, August 2006, Document Reference ....  The final geotechnical parameters to be used in the Detail Design phase shall be determined from the comprehensive geotechnical investigation to be undertaken after completion of the site preparation activities.

The design for seismic loads on flat-bottomed, vertically orientated storage tanks and their foundation shall be in accordance with Appendix E of API 650, with an importance factor I = 1.25.

The overturning moment determined in accordance with Appendix E of API 650 is the moment applied to the bottom of the tank shell.  Additional seismic induced forces and moments as a result of lateral displacement of the tank contents shall be considered in the determination of soil bearing pressure and in the design of tank foundations such as flat concrete slab or mats.

For LPG Tanks, the seismic design shall conform to NFPA 59A with SSE 5000 years and OBE 475 years.

The site specific Uniform Response Spectrum to be used in the dynamic lateral-force procedure are provided in project document ..., Basic Engineering Design Data for Onshore Facilities,

LOADs AND LOAD COMBINATIONS

Loads

All civil works including buildings, equipment structures, pipe racks, shelters, process equipment and foundations shall be designed for the following loads:

Dead load

Erection Load

Live (imposed) load

Product Load

Test load

Pipe loads

Thermal loads

Impact load

Sand load

Truck loads

Wind load

Seismic load

Blast load

Dynamic load

Surge load

Bundle pull out load

Definition of Loads

Dead Load

Dead load for buildings includes the weight of walls, foundations, floors and roofs, partitions, ceiling finishes, partitions, stairways and fixed service installations.

Dead load for equipment structures, pipe-racks and process equipment includes the weight of structure, vessels including internals, pipes, valves and accessories, electrical and lighting conduits, switch-gear, instrumentation, fireproofing, insulation, ladders, platforms, davits etc.

Equipment and piping shall be considered empty of product load when calculating dead load.

The weight of soil overburden shall be considered as dead load in the design of foundations.

Erection Load

The erection load is the weight of equipment and structure at the time of erection plus the weight of foundation.

Live load

Live load is defined as the weight superimposed by the use and occupancy of the building or other structure, but not permanently attached to it.  For industrial plant, live load is defined as additional load produced by personnel, moveable equipment, tools, etc. placed on the structure but not permanently attached to it.

Traffic loads:

Light duty paving :         maximum axle load         equal to 10 kN

Medium duty paving :     maximum load of             60 kN per axle

Heavy duty paving :     maximum load per axle of     120 kN (4 tyres)

For operating platforms, floor grating and slabs subject to concentrated load during the installation or removal of equipment known to be greater than the above values, the greater load shall be used in design.

For design against seismic conditions, 25% of live load shall be considered.

Product Load

Product load is defined as the gravity load imposed by liquid, solid or viscous materials in vessels, tanks, equipment or piping during operation.

Test Load

Test load is defined as the gravity load imposed during hydrostatic test of vessels, tanks, equipment or piping.

Pipe Loads

Pipes on structures or pipe supports

The following minimum requirements in absence of final piping loads shall apply to pipes, based on pipes up to 6 inches diameter full of water covered with 50 mm thick insulation and spaced at 300 mm centres.  For larger pipes, individual conditions shall be investigated.

Structure or pipe support supporting up to four pipes: in test condition, pipes shall be considered simultaneously full of water.

Structure or pipe support supporting more than four pipes: in test condition, pipes shall be considered simultaneously half full of water, distributed in order to produce the maximum stresses.

The horizontal friction load shall be the greater of:

7.5 % of the total pipe weight, or

30 % of the operating pipe weight of any number of lines known to be - moving together in the same direction.

Pipes on pipe racks

The following minimum requirements in absence of final piping loads shall apply:

A minimum uniform vertical load of 2.0 kN/m² for each pipe layer (based on 6 inch diameter pipes, full of water, covered with 50 mm thick insulation and spaced at 300 mm centres).

Piping dead load shall be taken equal to 0. 5 kN/m² as a minimum for each pipe layer.

A vertical load equal to 50 % of the vertical load applied to the most heavily loaded transverse beam shall be applied to design the tie beams.

Axial compression on tie beam shall be the greatest of:

Horizontal load from pipe anchor bay.

15 % of the maximum adjacent column load at the level of the tie beam.

Axial compression shall be considered to act in combination with the vertical and friction loads in the tie beam.

The horizontal load on an anchor bay shall be the greatest of:

Anchor forces determined by the piping engineering department.

7.5 % of piping weight between expansion joints, or

40 kN applied uniformly

In absence of specific piping stress loads, transverse anchor or guide forces equivalent to 0.75 kN per metre of rack width shall be applied on each level at each frame.

When the actual vertical and horizontal loads are determined from completion of piping design, the original design shall be re-designed to ensure that it is adequate to carry the piping as designed.

Thermal Load

Thermal loads are defined as forces caused by the change in temperature.  The primary source of thermal load in an industrial plant is the expansion and contraction of vessels and piping.  Thermal loads are also generated due to the expansion or contraction of the entire structure or individual structural components.

Regarding the design criteria for thermal load due to change in ambient temperature, the recommendation is Δθ=25o.

Expansion joints shall be provided in steel structures which are 45 m long or greater considering the centres of structural elements.

Impact Load

Any live load that can produce a dynamic effect (such as a moving load) shall be increase by an impact factor.

Sand Load

Sand load shall be additive to live loads only when the area under consideration is used as a working area.  A minimum sand load equal to 1.0 kN/m² shall be considered.  The effect of accumulation of sand due to sand movement on structures in remote areas shall be considered in the design.

Truck Loads

Structures accessible to trucks shall be designed to withstand vertical, lateral and impact effects of truck loading or maintenance/ construction equipment if more severe.Wind Loads

Reference shall be made to section 12 above.

Seismic Loads

Reference shall be made to section 13 above.

Blast Loads

Blast loads on buildings shall be as identified in the project document ... ‘Consequence Analysis’.  

Blast loading shall not be considered for buildings located 46 metres or more from unit edge. For buildings located nearer than 46m, the following shall be considered:

25m from the edge        :    275 mbar.

30m from the edge        :    245 mbar.

35m from the edge        :    220 mbar.

40m from the edge        :    200 mbar.

The values above listed shall be considered as static loads.

Dynamic Load

Structures shall be designed to withstand the effects of vibration and impact to which it may be subjected.  

Design of structures supporting machines must be carried out on the basis of the manufacturer’s information on loads, their mode of action and vibration characteristics.  Manufacturer’s information should include the following items:

Permissible displacement.

Weight of machine and ancillary equipment.

Speed of machine.

Position of centre of gravity of the machine in the three major planes.

Out-of-balance forces and moments at primary and secondary speeds.

Line of action of out-of-balance forces.

Type of machine.

Inertia of driver and rotor in the three major planes.

Grouting requirements.

See also Section 19 below:

Surge Load

Supporting structures and foundations shall be designed for surge loads occurring in vessels or equipment.  The magnitude and direction of the load shall be given in the Equipment Specification.  [Deleted]

The magnitude and direction of the loads shall be determined by the EPCC CONTRACTOR.

Bundle Pull Loads

Bundle pull load is the force required to remove the tube bundle from a shell and tube exchanger.

Horizontal force shall be taken as the weight of the bundle if loosening devices are supplied and used, the minimum value shall be 10 kN.

Horizontal force shall be taken as 150 % of the weight of the bundle if no loosening devices are provided, the minimum value shall be 10 kN.

The horizontal force shall be supplied to the supporting member at the fixed end of the exchanger and the structure as a whole shall be checked for stability.

Scenarios Definition

All civil works including equipment structures, pipe racks, shelters, process equipment and foundations shall be designed for the following scenarios:

Fixed Equipment

Supports and foundations for vertical and horizontal heat exchangers and vessels shall be designed on the basis of UBC chapter 16 requirements summarised in 14.3.4 and the following specific conditions: Wind and Earthquake are not considered simultaneously.  Refer to UBC 97 section 1612 for applicable load combinations.

**    It is assumed that erection of equipment is too short a period to take into account seismic loads.

***    It is assumed that the testing of equipment or pipes is too short a period to take into account seismic loads or the full wind loads.

****    Design for whichever the greater, 100% wind or 100% seismic.

Pipe-Racks, Shelters, Structures and Pipe Supports

Pipe-racks, structures and pipe supports and their foundations shall be designed on the basis of UBC chapter 16 requirements summarised in 14.3.4 and the following specific conditions: Wind and Earthquake are not considered simultaneously.  Refer to UBC 97 section 1612 for applicable load combinations.

**    It is assumed that erection of equipment is too short a period to take into account seismic loads.

***    It is assumed that the testing of equipment or pipes is too short a period to take into account seismic loads or the full wind loads.

****    Consideration shall also be given to the erection case without live loading.

Storage Tanks

Load combinations for storage tanks shall be in accordance with API 650.UBC Tables

The Load Combinations below are based on Load and Resistance Factor Design (Strength Design): 

CHOICE OF STRUCTURAL MATERIAL

Type of Structure

The following design shall be considered:

Pipe racks:

In process and utilities areas: steel structures with fireproofing (where required by NFPA code)

Offsite : steel structures

Structures:

Steel structures with fireproofing (where required by NFPA code)

Reinforced concrete structures

Shelters: steel structures

STEEL STRUCTURES

Steel structures shall be designed in accordance with AISC Codes and Specifications.  For structural elements continuously exposed to heat above 260ºC, design stresses shall be reduced in proportion to the reduction in yield strength at the design temperature.

Structural steelworks fabrication and erection shall be in accordance with project specification ..., ‘Specification for Fabrication & Erection of Steelwork’.

REINFORCED CONCRETE WORKS

All concrete design shall be in accordance with the requirements of ACI standards and guides and project specification ..., ‘Specification for Concrete Works ’.

All concrete design shall include the load combinations as defined in UBC 97.

Reinforcement details shall be carried out in accordance with the requirements of ACI 315 “Details and Detailing of Concrete Reinforcement”.

Reinforcing Steel

Main flexural reinforcement shall be non coated high yield deformed bar.  Steel reinforcement shall be of Iranian manufacture in accordance with German Standard “Deutsche Normen” DIN 1045 or equal approved.  The steel shall be high yield deformed bar grade AIII (minimum yield stress 4000 kg/cm²).  Plain mild steel bars to grade AI (minimum yield stress 2200 kg/cm²) may be used for links only. Although not preferred, a specified characteristic strength of 413.7 MPa in accordance with ASTM A615/A615M Grade 60, is equally acceptable.

Welded steel wire fabric shall conform to ASTM A185M or ASTM A497. Rolls of fabric reinforcement are not acceptable.

Shear transfer mechanism

For all kind of structures shear forces shall be transferred by shear keys or anchor bolts except for minor structures such as walkways, shelters without crane, pipe supports, etc in which shear can be transferred to foundation by friction. In these cases the effective compressed area shall be calculated based on actual vertical load and moment.   

Anchor bolts or groups of anchor bolts that are subjected to both shear and axial loads shall be designed to satisfy the following requirements: (Appendix D, ACI 318-05)

If Vu ≤ 0.2φVn, then full strength in tension shall be permitted: φNn > Nu.

If Nu ≤ 0.2φNn, then full strength in shear shall be permitted: φVn > Vu.

If Vu > 0.2φVn and Nu > 0.2φNn, then:

(Nu/φNn) + (Vu/φVn) ≤ 1.2

Where:

Vu: factored shear load

Vn: nominal shear strength

Nu: factored tensile load

Nn: nominal strength in tension

φ: strength reduction factor

Tension loads 0.75

Shear loads 0.65Fire Resistance of Concrete

For concrete items located within the fire hazardous areas and for building structural framing the fire resistance of the concrete shall be based on two hour duration.  Reference should also be made to project specifications, ... ‘Specification for Concrete Fire Protection’, ... ‘Design Basis for Active Fire Fighting’, and ... ‘Active Fire Fighting Report’

Foundation Design

In general foundations will be ground bearing (see 18.6).  Foundations required to support the flares (associated support structures) and flare racks proposed to be built in mountains will need complimentary geotechnical investigation data to determine the appropriate foundation philosophy.

Top of the foundation pads (except sleepers and pump foundations and minor pipe supports and access platform foundations) shall be at a minimum of 600 mm below finished grade level.

The slope traced from bottom edges of any main footing (inclined at 60 degrees from the vertical) shall not interfere with the bottom edge of any other main footing.

Foundations shall be cast on a 60 mm thick lean concrete layer (blinding).

Top of concrete foundations shall be at least 150 mm (including grout thickness) above the high point of paving or finished grade level.

In order to allow for the adjustment of equipment and steel structures, the top of concrete foundation shall be left at least 25 mm below final level.  The surface of the concrete under the base plate of equipment and structures shall be rough to increase the bond of the grout.

Foundation plinths for structural columns and equipment legs shall extend at least 50 mm from the edges of the base plate.

Foundation for equipment such as pumps and compressors shall extend at least 100 mm from the edges of the base plate unless specified otherwise on the manufacturer’s drawings.

Anchor bolts shall be positioned within the reinforcing bar cage.  Generally anchor bolts shall be installed before concrete is cast.  In certain circumstances where anchor bolts are not required to withstand significant tension forces, pockets may be provided in the foundation and anchor bolts installed later.  Pockets shall be filled with non-shrink grout.

Foundation for vertical equipment on skirt shall have the top surface sloped for drainage purposes.  For this reason, an embedded pipe shall be installed in foundation.

Ground Bearing Foundations

Foundations shall be designed according to the following criteria:

Maximum soil pressure which shall be lower than the allowable figure (as determined from the complimentary geotechnical investigation) for all non-factored loading combinations.  Allowable soil pressure may be increased by 33 % for any loading combination that includes wind or earthquake loads.

Total and differential settlements due to dead and live loads shall be lower than the maximum values described in this specification (as detailed in 18.9).

Minimum factor of safety against overturning (as detailed in 18.7).

Minimum factor of safety against sliding (as detailed in 18.8).

Friction coefficients between soil and foundation shall be based on the soil report recommendations.  Should this information be unavailable it shall be assumed equal to tan Ø  (where Ø is the soil’s angle of friction) and shall not exceed the following values:

0.6 in the case of course or gravel soils.

0.45 in the case of fine to medium sand or stiff clay soils.

0.35 in the case of clay soils.

In sandy soils (without cohesion) foundations of vertical equipment higher than 30 m and have a total height/diameter ratio of greater than 10 shall be designed as follows:

85 % of the soil under the foundation shall be under compression for all load combinations in erection.

100 % of the soil under the foundation shall be under compression for all loading combinations in operation.

Minimum factor of safety against flotation shall be 1.2 in all loading conditions/combinations.  

Sliding Stability    

The minimum factor of safety against sliding shall be 1.5 in all loading conditions/combinations except the accidental condition when the factor may be reduced to 1.2.

Passive soil resistance may be used in calculating the factor of safety against sliding.

The coefficient of friction of concrete on soil shall be in accordance with clause 15 of this specification.

Allowable Settlements

Allowable settlements due to permanent loads are shown in the following table: The maximum differential settlement between two adjacent equipment foundations shall not exceed 15 mm.  Particular attention shall be paid to foundations supporting heavy permanent loads (storage tanks and storage buildings) with regard to long term settlements.

Foundation Design Considerations

As described in the Soils and Foundation Investigation Report by ... Consulting Engineers, August 2006, the marly bedrock potentially suffers a loss of bearing capacity when exposed to water.  It is therefore important to ensure that surface water is prevented from penetrating the marly bedrock supporting foundations.  This can be achieved by surfacing the area with asphalt or concrete paving to direct surface water away from the area.

Foundation and Structures for Heavy Vibrating Machinery

Heavy vibrating machinery is any equipment having reciprocating or rotary masses as the major moving parts (such as reciprocating or rotary compressors, pumps, turbines) and having a gross plan area exceeding 2.5 m², or a total weight of greater than 25 kN.

Light vibrating machinery is any equipment having reciprocating or rotary masses as the major moving parts (such as reciprocating or rotary compressors, pumps, turbines) and having a gross plan area less than 2.5 m² and total weight of less than 25 kN.

For light vibrating machinery dynamic design is not required.  Static design shall be carried out according to the criteria of sections 14, 15 and 18.  In addition it shall be checked that the foundation weight shall not be less than 3 times the total rotary machine or 5 times the total reciprocating machine weight.

The dynamic modulus of elasticity (E’) of concrete to be used in the dynamic analysis is indicated in the following table:

Soil pressure, considering dead and live loads, shall not exceed 50% of the allowable figure.  The effects of shrinkage and thermal expansion shall be taken into account.  In order to prevent cracking the minimum amount of reinforcement shall be 50 kg/m³.  The minimum diameter of the main reinforcing bars shall be 16 mm.  All reinforcement shall be triaxially arranged.

The following rules shall be considered in foundation design:

Foundation shall consist of clean, simple lines.

Pockets where vapour could accumulate are not permitted.

The shape of beams and columns shall be uniform and rectangular.

All parts of the machine supports shall be independent from the adjacent foundations and buildings.

Concrete floor slabs, adjacent to machine foundations, shall be spaced a minimum of 20 mm from the foundation.  The space between slab and foundation shall be filled with a flexible joint filler and sealer.

The minimum thickness of the foundation base slab shall not be less than 1/10 of its maximum dimension.

Foundations and supporting structures for heavy vibrating machinery shall be designed as per CP2012 such that the natural frequency of the supporting structure including soil/structure interaction is either less than 0.7 or greater than 1.3 times the operating frequency of the machine.

The factor of safety against overturning shall be greater than or equal to 3.

The manufacturer of the machine shall provide the following basic information:

●    An arrangement drawing showing overall dimensions of the required concrete support specification for the machines, with location and size of opening, holes and grooves; location of base plate, pads, anchor bolts and relevant pocket sizes.

●    A layout showing location of auxiliary equipment and miscellaneous, such as condenser, piping supports and service platform legs

●    A drawing showing distribution lines to be connected to the footing or passing through it.

●    Maximum operating temperature at the machine-foundation contact surface

●    The operating speed range of each machine.

●    The shaft position, both in plane and in elevation.

●    Weight and centre of gravity for every machine and base plate and the static load acting on each support

●    Weight and centre of gravity of each rotating mass (for rotating machinery only)

●    For each machine, the standard dynamic forces and moments with relevant point of application and phase angle.

●    Indication of supports where dynamic load acts

●    Full load torque and force produced upon each support.

●    Short circuit moment and force produced upon each support

●    Depression on the condenser and type of connection (rigid or flexible)

●    Permissible amplitudes of vibration, allowable settlements and any other information, according to the supplier, is to be taken into account.

Design Criteria for Reciprocating Machinery

Design of foundations for reciprocating machinery shall be carried out in accordance with the following criteria:

The total foundation weight shall be at least 5 times the total weight of the machine.

The horizontal eccentricity in any direction between the centroid of the machine + foundation system and the centroid of the base contact area shall not exceed 5 % of the respective base dimension.

The centre of gravity of the machine-foundation system should be as close as possible to the lines of action of unbalanced forces.

Groups of reciprocating machinery could be tied together with a common foundation slab when allowed by their location and service and the combined foundation results in reduced amplitudes.

Dynamic analysis shall be carried out as follows:

Natural frequencies in the modes being exited shall preferably be out of 0.7 to 1.3 times the disturbing frequencies of any machine on the foundation.  If it is not possible to meet this requirement, frequencies within the above mentioned range may be accepted if the maximum calculated amplitudes are within the limits listed in the following point e).

Damping shall not be higher than 3 %.

Primary forces, couples and moments shall be applied at machine speed for calculation of primary amplitudes.

Secondary forces, couples and moments shall be applied at twice the machine speed for calculation of secondary amplitudes.

Total amplitude shall be calculated by combining, in the worst conditions, primary and secondary amplitudes.

Exciting forces arising under fault condition shall also be considered

Total peak to peak amplitudes on foundation shall not exceed 0.05 mm, unless specified otherwise by the manufacturer.

Design Criteria for Rotary Machinery

Rotary machines may be supported either on a direct foundation or on an elevated structure.

Weight of basement (foundation and elevated structure) shall be at least three times the weight of the machinery.

If evaluation of damping of concrete is not carried out, the damping factor of system machine + foundation shall be assumed as 0.02.

Higher values of damping factor shall be considered in loading condition in which the loads are significantly higher than that during normal operation.

Dynamic Analysis

Dynamic analysis may be dispensed if the mass of rotating elements is less than 1/100 of the mass of the whole system (machine + foundation).

Model shall be defined in such a way to correctly describe the foundation behaviour up to 1.5 fmax, where fmax is the maximum operating speed.

Natural Frequencies

Natural frequencies of the system, machine + foundation, shall be calculated in accordance with the following criteria:

Number of natural frequencies to be calculated shall be defined so that the highest natural frequency calculated is at least 10 % higher than the operating frequencies. This prescription may be neglected in the case of machines having operating frequency higher than 75 Hz.

However, depending on the analysis model, the number of natural frequencies to be calculated, n, shall meet the following:

n = 10 for two dimensional models in which only displacements out of the plane are considered and in which vibration in one direction has influence in other directions.

n = 6 for two dimensional models in which only displacements out of the plane are considered and in which vibration in one direction has only secondary influence in other directions ( the system may be represented by independent models).

The assessment of vibration behaviour shall be checked as follows:

First order natural frequency (lowest frequency):

f1 ≥ 1.25 fm

or

f1 ≤ 0.8 fm

where fm is the lowest service frequency.

Higher order natural frequencies:

fn ≤ 0.9 fm and fn+1 ≥ 1.1 fm

If condition a) is not met it shall be suffice that fn is less than fm where n is equal to 6 or 10.

Analysis of Vibrations Due to Unbalanced Forces

Exciting Forces

Unbalanced forces are provided by the machine manufacturer and shall be used for the dynamic response of the foundation.

In case of absence of such information unbalanced forces may be calculated on the basis of nominal quality of balance of machine as follows:

Operating state

The balanced quality of machine shall be assumed one grade lower than that for the relevant machine group.

F = M ω² e = F(ω e) ω

Where:

ω = speed in rad/sec

(ω e) = quality of balance of machine

All forces shall be considered applied at the bearings.

b)    Malfunctioning state

Forces due to malfunctioning shall be assumed 6 times the values for operating state and shall be used for the static design and stability checks of the structure.

Allowable Displacements

If allowable displacements are given by the machine manufacturer they shall be used for the check of the structure.

In the absence of such information the maximum amplitudes, effective at the bearings, may be assumed for the particular machine group as follows:

Operating state

The value associated with the operating frequency which is one grade higher than that guaranteed by the manufacturer shall be taken as the amplitude under service conditions.

b)    Malfunctioning state

The amplitude in case of malfunctioning shall be assumed to be 6 times the values used for the operating state.

SITE DRAINAGE

Refer to ... “Sewers and Drainage Specification”

ROADS AND PAVING

Refer to ... “Specification for Roads and Paving”

TANK PAD FOUNDATIONS, TANK DIKES AND BUND WALLS

Refer to ... “Specification for Tank Pads - Tank Bunds and Bund Walls”

BUILDINGS

Refer to ... ‘Building General Specification’, ... ‘Building Functional Specification. And ... ‘Building Material Specification And Finishing Schedules’.

TRENCHES FOR CABLE AND PIPES

General

Refer also to ... “Specification for Underground Network” for electrical / instrument cables, road crossings for cables and water distribution systems.

Clearance between Electrical and Instrument cable shall be in accordance with project specifications RP-... ‘Specification for Instrument Installation’ and ... ‘Electrical Design Criteria’.

Instrument and Electrical cable installation in trenches, direct buried and crossings shall be in accordance with:

Cables trenches in paved areas (Electrical, Instrumentation)

Trenches shall be one of the following types:

Open type, with no concrete bottom, which shall be generally used;

Closed type with concrete bottom, which shall be used only in specific cases.

In each case, a concrete cover shall be provided. Concrete cover shall be selected accordingly to design conditions of surrounding paving. It may be precast or cast in situ.

The width of trench shall be variable and in accordance with ...: Specification for Instrument Installation.

Walls shall be concrete or masonry of 150 mm minimum thickness.

At changes of direction, cables trenches shall have a chamfer 0.5 m x 0.5 m.

Cable trenches shall not be run under or over parallel runs of underground piping.  A minimum horizontal distance of 1.0 m from the surface of the pipe to the edge of the trench shall be maintained.

Cables trenches in unpaved areas (Electrical, Instrumentation)

In unpaved areas, electrical and instrumentation cables shall run in earth trenches to be constructed in accordance with the applicable project standards.

At changes of direction, cables trenches shall have a chamfer 0.5 m x 0.5m.

Piping trenches in paved areas

When adopted for process requirements, piping trenches in paved areas shall be of closed type (similar to cables trenches), preferably at high point of paving.

At changes of direction, piping trenches shall have a chamfer 0.5 m x 0.5m.

Duct banks

Concrete duct banks shall be provided for road crossings and traffic areas.

Pulling pits shall be provided at appropriate distance for cables pulling.

Each duct shall be provided with a galvanised steel or nylon pulling wire.

All the inlets into the buildings shall be water and gas tight.

UNDERGROUND WORKS (piping, etc)

Refer also to ... “Specification for Underground Network” and ... “Sewers and Drainage Specification”

EARTHWORKS, BACKFILLING AND SLOPE PROTECTION

Refer to ... “Specification for Earthworks Materials & Construction (Gas Plant, Condensate Storage Area, Flare Area & Pipe Route)”

PIPE SLEEPERS

Pipe sleepers shall be concrete type and designed according to ... “Specification for Concrete Works”.

SLOPE STABILITY ANALYSIS

Calculations shall be provided for the slope stability and earthworks for all slopes in cut and fill (including those formed during the site preparation phase), retaining walls, ground improvement etc, using the parameters determined from the complimentary geotechnical investigation and following the guidance and recommendations in the report.  Calculations shall include seismic events and should be performed using appropriate proprietary software such as “Talren 4” or similar.  All the final slopes of the plant and burn pit shall be modelled with appropriate software.

Slopes shall be protected from erosion as described in specification ... ‘Specification for Earthworks Materials & Construction (Gas Plant, Condensate Storage Area, Flare Area & Pipe Route)‘ or as recommended in the complimentary geotechnical investigation report.

Backfilling

Refer to ... ‘Specification for Earthworks Materials & Construction (Gas Plant, Condensate Storage Area, Flare Area & Pipe Route)‘

slope protection

Refer to ... ‘Specification for Earthworks Materials & Construction (Gas Plant, Condensate Storage Area, Flare Area & Pipe Route)‘


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018