مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

طراحی و تحلیل یک مدل وقفه (تعطیلی) برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی Design and Analysis of a Vacation Model for Two-Phase Queueing System with Gated Service

AbstractThis paper mainly deals with a two phase service queueing model with gated service vacation. In this gated service vacation model, only those customers who are present in the queue when the server starts a batch mode service are taken into the batch. We have derived probability generating functions of the system size and the orbit size. We have investigated the conditions under which the steady state exists. Some useful performance measures are also obtained. The service to further arrivals is deferred until the server completes the second phase individual service to the batch. Based on the numerical calculations and graphical representations it reveals the fact that this type of modelling helps in analyzing certain situations in which customers require service in two stages of which the first stage of service is essentially of gated type.Keywords: Busy cycle, Service cycle, Gated service, Queueing Model, Vacation, Multiple serverچکیده فارسیاین مقاله عمدتاً در ارتباط با مدل صف بندی خدمات دو فازی با وقفه خدمات ورودی است. در این مدل وقفه خدمات ورودی، تنها آن مشتریانی که در هنگام شروع خدمات حالت دسته ای سرور در صف حاضر هستند در دسته قرار می گیرند. ما توابع تولید احتمال اندازه سیستم و اندازه مدار را مشتق نموده ایم. ما شرایطی را بررسی کرده ایم که تحت آن شرایط حالت ثابتی وجود دارد. چندین مقیاس عملکرد مفید نیز بدست آمده اند. خدمات برای ورود های بعدی تا زمانی سرور دومین فاز خدمات فردی برای دسته را تکمیل کند به تعویق می افتند. بر اساس محاسبات عددی و نمودهای تصویری، این حقیقت آشکار می شود که این نوع مدلسازی در تحلیل موقعیت های معینی کمک کننده است که در آنها مشتریان به خدمات در دو فاز نیاز دارند که مرحله اول خدمات اساساً سرویس ورودیه ای است.واژگان کلیدی: چرخه مشغولی، چرخه سرویس (خدمات)، خدمات ورودی، مدل صف بندی، وقفه، چند سروری (چندین سرور)


مشخصات

مشخصات

توسط: K. Ramyaa, S. Palaniammal, C. Vijayalakshmi مجله: Procedia Computer Science انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2015 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 6 تعداد صفحات متن ترجمه: 9 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۰/۸ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: طراحی و تحلیل یک مدل وقفه (تعطیلی) برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی حجم: 335.75 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 9000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Design and Analysis of a Vacation Model for Two-Phase Queueing System with Gated Service

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهدر این مقاله ما سیستم صف بندی دو فازی را با سرویس ورودی و وقفه های چندین سرور مورد مطالعه قرار می دهیم. سیاست سرویس ورودی که در مدل فعلی تحت مراقبت در نظر گرفته می شود از آن نظر استثنایی است که مکانیسم ورودی دار شدن سرور تا زمانی دوام خوئاهد آورد که سیستم خالی شود که پس از آن به سرور اجازه داده می شود تا اوقات وقفه داشته باشد. در موقعیت های معینی انجام سرویس حالت ذسته ای برای آن مشترینی ضروری است که در سیستم در آغاز خدمات دسته ای حاضر هستند. ابتدا مشتریان به اتاق انتظار وارد می شوند. در اتاق خدمات به آن ها خدمت رسانی می شود. وقتی اتاق خدمات خالی می شود، تمام مشتریانی که در اتاق انتظار بوده اند و بصورت فردی به آن ها خدماتی ارائه شده به اتاق خدمات انتقال داده می شوند. در چنین دوره های انتقال مشتری از اتاق انتظار، یک شماره تصادفی از مشتریان سربار نیز به اتاق خدمات اضافه شده است.نشانه گذاری

N= اندازه سیستم در آغاز خدمات دسته ای

N1= اندازه سیستم در پایان خدمات دسته ای

N2= اندازه سیستم زمانی که سرور دومین فاز خدمت رسانی به دسته را به اتمام می رساند.

M= تعداد مشتریانی که در عرض خدمات رسانی دسته ای وارد شده اند.

X= تعداد کل ورودها زمانی که سرور در حالت سروریس فردی در عرض یک چرخه سرویس است.

Y= تعداد ورودها≥ 1 در عرض وقفه

B(t)= زمان خدمات دسته ای

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

V(t)= زمان وقفهمدل ریاضیاتییک سیستم صف بندی وقفه خدمات دو فازی سرور منفرد را در نظر بگیرید که در آن مشتریان طبق فرایند پواسون با پارامتر λ وارد می شوند. به مشتریان در حالت دسته ای در اولین فاز با متابعت از سیاست خدمات ورودی دار شده خدمت رسانی می شود. در زمان تکمیل خدمات حالت دسته ای، سرور شروع به خدمات رسانی به مشتریان همان دسته به رعایت نظم صف اول وارد شده اول خارج می شود، می کند. پس از اتمام خدمت رسانی به دسته سرور سریعاً به اولین فاز برمی گردد و شروع به خدمت رسانی به سرویس دسته ای بعدی می کند و این کار را زمانی انجام می دهد که حداقل یک سیکل وقفه داشته باشد.چرخه سرویس – وقفه زمانی میان آغاز دو خدمت دسته ای پشت سر هم، زمانی که دومین خدمات رسانی (سرویس) به سرعت پس از پایان فاز دوم سرویس رسانی به دسته ی اول شروع می شود.سیستم در حالت ثابت استاجازه دهید ، (نیاز به دانلود ترجمه) و (نیاز به دانلود ترجمه) به ترتیب اشاره به PGF های N، N1 و N2 داشته باشند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

Bk= P{K مشتری که در عرض وقفه وارد می شوند}

P(K مشتری که در عرض j امین وقفه وارد می شوند)

از اینرو P(K مشتری در پایان وقفه در سیستم وجود دارند)

با ترکیب تمامی معادلات با هم به فرمول های زیر می رسیمبا تکرار به معادلات زیر می رسیماجازه دهید متغیر تصادفی QS اشاره به اندازه سیستم داشته باشد و این زمانی است که مشتری سیستم را پس از تکمیل خدمت رسانی به او ترک می کند. اشاره به PGF ی QS دارد. K اشاره به موقعیت مشتری تصادفی در دسته خود دارد.X1 – تعداد مشتریانی که پس از مشتری تصادفی خارج شده اند

X2 – تعداد ورود مشتریان که در عرض تکمیل خدمات فردی در دومین فاز رخ می دهد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.وقتی سرور اجازه ندارد بیکار باشد و هیچ گونه سرویس دسته ای وجود ندارد، به گونه ای که (نیاز به دانلود ترجمه) و . 1-2- مقیاس های عملکرد

در این بخش، ما برخی از مقیاس های مفید عملکرد سیستم را می آزماییم.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

(ب) تعداد مشتریان مورد انتظار در سیستم

توزیع حالت ثابت حالت سرور با فرمول زیر داده شده استجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


 برچسب ها: 

Design and Analysis of a Vacation Model for TwoPhase Queueing System with Gated Service

طراحی و تحلیل یک مدل وقفه (تعطیلی) برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی

ISI

وقفه

Paper

Papers

Article

Articles

Vacation

مقاله ISI

دانلود ISI

Busy cycle

چرخه مشغولی

ترجمه مقاله

خدمات ورودی

مدل صف بندی

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

Persian Paper

مقاله انگلیسی

Service cycle

Gated service

خرید ترجمه ISI

Queueing Model

Persian Article

ترجمه مقاله ISI

Multiple server

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

دریافت مقالات ISI

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

مقاله ISI کامپیوتر

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

چرخه سرویس (خدمات)

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله کامپیوتر

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

مقاله انگلیسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه

چند سروری (چندین سرور)

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

دانلود رایگان مقاله ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Article

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

Translation of Paper in English

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

به سوی پایگاه داده چندگانه (اشتراکی) انعطاف پذیر و مستقل
فايل پيوست

Abstract The success of cloud computing as a platform for deploying webapplications has led to a deluge of applications characterized by small data footprints with unpredictable access patterns. A scalable multitenant ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویسگرا
فايل پيوست

Abstract Service-Oriented Architecture (SOA) has appeared as an emergent approach for developing distributed applications as a set of self-contained and business-aligned services. SOA aids solving integration and interoperability problems and provides ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

ظرفیت شبکه های بی سیم
فايل پيوست

Abstract When n identical randomly located nodes, each capable of transmitting at W bits per second and using a fixed range, form a wireless network, the throughput (formula) obtainable by each ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

سیستم های صف بندی زمان گسسته با تعطیلی های انحصاری مارکوفب
فايل پيوست

Abstract In this contribution we investigate discrete-time queueing systems with vacations. A framework is constructed that allows for studying numerous different vacation systems, including a.o. classical vacation systems like the exhaustive ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

طراحی و تحلیل یک مدل وقفه (تعطیلی) برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی
فايل پيوست

Abstract This paper mainly deals with a two phase service queueing model with gated service vacation. In this gated service vacation model, only those customers who are present in the queue ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک
فايل پيوست

Abstract Spectrum sharing between cellular and ad-hoc networks is studied in this work. Weak signals and strong interferences at the cell-edge area usually cause severe performance degradation. To improve the cell-edge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه برای انتقال تصویر در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای
فايل پيوست

Abstract Wireless multimedia sensor network (WMSN) applications require strong multimedia communication competence. Therefore, in WMSN applications, it is necessary to use specific mechanisms in order to handle multimedia communication challenges and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوش کسب و کار به روش محاسبه ابری
فايل پيوست

Abstract Business Intelligence (BI) deals with integrated approaches to management support. Currently, there are constraints to BI adoption and a new era of analytic data management for business intelligence these constraints ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی
فايل پيوست

Abstract In order to obtain an adequate description of risk aversion for insuring critical path problem, this paper develops a new class of two-stage minimum risk problems. The first-stage objective function ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: ACM
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2020