مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method"پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه"

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method

 

مشخصات کلی:

 • شامل فایلهای word و pdf
 • اخذ نمره ماکزیمم در جلسه دفاع
 • بالغ بر 105 صفحه (5 فصل)
❮❯

چکیده

در این مطالعه به ارزیابی و مقایسه تحلیل غیرخطی و عددی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو بدون مقاوم سازی با تیرهای عمیق بتنی دارای بازشو مقاوم شده با ورق هایFRP  و تیرهای عمیق بتن مسلح بدون بازشو توسط نرم افزار اجزاء محدود Abaqus پرداخته شده است. با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی، 9 نمونه تیر عمیق با تکیه گاه های ساده تحت بار متمرکز مدل سازی و میزان اثر بخشی ورق های FRP بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو مورد مطالعه قرار گرفته است . به این منظور از یک نمونه تیر عمیق بتن مسلح بدون بازشو به عنوان تیر شاهد و 4 تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو (دایره ای و مربعی) بدون تقویت و 4 نمونه تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو (دایره ای و مربعی) تقویت شده با ورقه های FRP استفاده شده است.
تقویت توسط ورقه های FRP، دورتادور بازشوها، در بالا بردن ظرفیت تیرهای عمیق بتن مسلح  بسیار موثر بوده است. مدل سازی اجزاء محدود نمونه ها با استفاده از نرم افزار اجزاء محدودAbaqus  انجام شده است.

کلید واژه ها: تیر عمیق، بتن مسلح، بازشو، اجزاء محدود، FRP، تحلیل غیرخطی.

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1-    تیر عمیق
1-2-    بازشوی جان
1-3-    اهمیت این مطالعه
1-4-    هدف این مطالعه

فصل دوم: تیر عمیق بتن مسلح
2-1-    مقدمه
2-2-    بتن
2-2-1-     رفتار فشاری بتن
2-2-2-     محصوریت در بتن به وسیله خاموت
2-2-3-     مدل کنت و پارک
2-2-4-     نسبت پواسون
2-3-    فولاد مسلح کننده بتن
2-4-    الیاف مقاوم پلیمری
2-4-1-     الیاف
2-4-2-     ماتریس
2-4-3-     مزایای FRP
2-4-4-     معایب FRP
2-5-    تیرعمیق بتن مسلح
2-5-1-     تیر عمیق بتن مسلح با بازشو
2-5-2-     مقاوم سازی تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو
2-6-    تاریخچه مطالعات پیشین

فصل سوم: مدلسازی
3-1-    مقدمه
3-2-    مدل سازی تیر بتنی
3-2-1-     مدل سازی آسیب
3-3-    آسیب اولیه
3-4-    معیار حداکثر تنش اسمی
3-5-    معیار حداکثر کرنش اسمی
3-6-    ضابطه تنش اسمی درجه دوم
3-7-    ضابطه کرنش اسمی درجه دوم
3-8-    رشد آسیب
3-9-    بررسی مدل رفتار اصطکاکی (Contact)
3-10-استفاده از مدل اصطکاکی اولیه (Coulomb)
3-11-استفاده از مدل پیش فرض
3-12-تعیین تابع اصطکاک جنبشی و ایستائی
3-12-1-  استفاده از محدودیت تنش برشی انتخابی
3-12-2-  رابطه های فشار-تماس بسیار نزدیک
3-12-3-  استفاده از رابطه تماس سخت
3-12-4-  استفاده از ارتباط تماسی «سخت» اصلاح شده در تحلیل استاندارد
3-12-5-  بررسی مدل رفتاری آسیب پلاستیک بتن (CDP)
3-13-صحت سنجی مدل
3-14-هندسه مدل
3-14-1-  مشخصات هندسی تیر عمیق
3-14-2-  خواص مصالح
3-14-3-  مدل سازی تیر شاهد
3-14-3-1- مدل سازی بتن مسلح
3-14-3-2- مدل سازی میلگردها
3-14-3-3- مدل سازی ورق های CFRP
3-14-3-4- تعریف بارگذاری
3-14-3-5- شرایط تکیه گاهی
3-14-3-6- مش بندی
3-14-3-7- نتایج تحلیل
3-14-3-8- مدل تقویت شده
3-14-3-9- روش تقویت تیر بتنی عمیق
3-14-3-10-مشخصات CFRP

فصل چهارم: تحلیل
4-1-    تیر عمیق بتن مسلح (تیر شاهد)
4-2-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو
4-2-1-     تیر عمیق بتن مسلح با بازشو مربعی
4-2-1-1-   تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی مربعی با ابعاد mm 150
4-2-1-2-   تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی مربعی با ابعاد mm 200
4-2-2-     تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی دایره ای
4-2-2-1-   تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای با قطر mm 150
4-2-2-2-   تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای با قطر mm 200
4-3-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی تقویت شده با CFRP
4-3-1-     تیر عمیق بتن مسلح تقویت شده با CFRP با بازشوی مربعی
4-3-1-1-   تیر با بازشوی مربعی تقویت شده با CFRP با ابعاد mm 150
4-3-1-2-   تیر با بازشوی مربعی تقویت شده با CFRP با ابعاد mm 150
4-3-2-     تیر عمیق بتن مسلح با بازشو دایره ای تقویت شده با CFRP
4-3-2-1-   تیر با بازشوی دایره ای تقویت شده با CFRP با قطر mm 150
4-3-2-2-   تیر با بازشوی دایره ای تقویت شده با CFRP با قطر mm 200
4-4-    مقایسه تیر عمیق بتنی ساده و تیرهای عمیق بتنی دارای بازشو
4-5-    مقایسه تیر بتنی عمیق با بازشو و تقویت شده با CFRP
4-6-    مقایسه کلی نمونه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-    نتایج
5-2-    پیشنهادات
منابع

 

- بخش هایی از پایان نامه:

 

 • الیاف مقاوم پلیمری

به یک ماده مرکب و کامپوزیتی اطلاق می شود که از فیبر و رزین تشکیل شده است(شکل 2- 4).

الیاف غیر فلزی پرمقاوم، مانند الیاف کربن، شیشه و آرامید، احاطه شده در یک ماتریس پلیمری، برای تقویت بتن از خود پتانسیل خوبی نشان داده اند. الیاف مقاوم پلیمری به اشکال مختلف میلگرد، شبکه، کابل، طناب، تاندون، ورق و انواع پروفیل های ساختمانی موجود می باشند که معمولاً به عنوان FRP شناخته می شوند. با وجود پیشرفت های اخیر در این زمینه، تاکنون تحقیقات بی شماری از دیدگاه های متفاوت کاربرد سازه ای آن در مقالات متعددی گزارش شده است. از FRPها برای تقویت سازه ای سازه ها مورد استفاده قرار گرفته شده است [2].

مهمترین زمینه ای که FRP می تواند در آن نقش بزرگی ایفا کند، در خصوص مقاوم سازی و بهسازی سازه های ضعیف و ناکارای موجود به ویژه سازه های بتن مسلح می باشد که هنوز دارای کاربری هستند. با توجه به خاصیت وزن کم، مقاومت فوق العاده بالا و مقاومت کششی و برشی بالا، FRP  یک ماده ی مناسب برای بهسازی سازه ای می باشد.

به طور کلی عملکرد یک کامپوزیت بستگی به:

مواد سازنده آن
نسبت مواد سازنده آن
ظرفیت باربری فیبر یا الیاف تقویتی و نحوه ی قرارگیری آنها
رفتار توأم سازنده با یکدیگر و ... دارد.

به طور معمول، یک ماده کامپوزیت را به صورت مخلوطی فیزیکی درمقیاس ماکروسکوپیک از دو یا چند ماده مختلف تعریف می کنند که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کرده اند و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند. درکامپوزیت ها ، دوناحیه ی متمایز زیر وجود دارد (شکل2-4 و 2-5):   

فازپیوسته (ماتریس یا رزین)
فاز ناپیوسته (تقویت کننده یا الیاف)

در یک کامپوزیت، به طور کلی الیاف، عضو بار پذیر اصلی سازه هستند ،در حالی ماتریس(رزین) آنها را در محل و آرایش مطلوب نگه داشته است و به عنوان یک محیط منتقل کننده ی بار بین الیاف عمل می کند، به علاوه آنها را از آسیب های محیطی در اثر افزایش دما یا رطوبت حفظ می کند.

جهت دسترسی به متن کامل پروژه (شامل فایلهای word و pdf) از قسمت خرید آنلاین اقدام فرمایید.

 • الیاف

از موادی کاملاً الاستیک ­ شکننده و بسیار مقاوم ساخته می شود. قطر این الیاف بسته به جنس بین 5 تا 25 میکرون است. الیاف ها امروزه در شکل ها ­ اندازه ها و جنس های گوناگون موجود است.

عملکرد فیبر تقویتی تحت تأثیر:

جهت قرار گیری الیاف
طول فیبر
شکل آن
ترکیب آن با ماتریس و رزین و چسبندگی بین آن دو
جنس الیاف

نام کامپوزیت ساخته شده با هر یک از این مواد با حرف اول نام ماده تشکیل دهنده الیاف شروع می شود. فایبر ممکن است از شیشه، کربن، آرامید و یا وینیلون باشد که در این صورت محصولات کامپوزیت مربوطه به ترتیب به نام های  GFRP، CFRP وAFRP  شناخته می‌شود.

 • ماتریس

رزین به کار رفته به صورت یک محیط چسباننده برای نگهداری الیاف در کنار مقاومت پایینی که دارد نقش چندان مهمی در خواص مکانیکی کامپوزیت ساخته شده بر عهده ندارد. علاوه بر نگهداری الیاف در کنار هم رزین موجود در کامپوزیت به عنوان عامل محافظت الیاف در برابر عوامل محیطی و همچنین عامل توزیع تنش روی وجه ورق کامپوزیت نیز عمل می کند.

 در یک نگاه، نقش اصلی ماتریس (رزین) عبارت است از:

انتقال برش از فیبر تقویتی به ماده مجاور
محافظت از فیبر در برابر شرایط محیطی
جلوگیری از خسارت مکانیکی وارده
کنترل کمانش موضعی فیبر تحت فشار

 • مزایای FRP

مصالح FRP معمولاً مقاومت کششی بسیار بالایی دارند که از مقاومت کششی مصالح فولادی به مراتب بیشتر است. مقاومت کششی بالای ورق های FRP کاربرد آنها را برای مقاوم سازی انواع المان های سازه ای، خصوصاً برای سازه های بتنی بسیار مناسب نموده است. مقاومت کششی ورق های FRP اساساً به مقاومت کششی، نسبت حجمی، اندازه و سطح مقطع الیاف به کار رفته در آنها بستگی دارد. مقاومت کششی ورق های CFRP به طور معمول MPa 1100 تا 2200 می باشد و حتی در بعضی موارد، مقاومت های بالاتر از MPa 3000 نیز گزارش شده است. همچنین مدول الاستیسیته ورق های CFRP غالباً در محدوده قابل قبولی قرار دارد؛ اگرچه اصولاً کمتر از مدول الاستیسیته ورق های فولاد است. مدول الاستیسیته ورق های FRP ساخته شده از الیاف کربن، شیشه و آرامید به ترتیب در محدوده  GPa100 تا 150 ، GPa 45 و GPa 60 می باشد.

وزن مخصوص ورق های FRP به مراتب کمتر از وزن مخصوص ورق های فولادی است؛ به عنوان نمونه وزن مخصوص ورق های CFRP بین 5/1 – 6/1 گرم بر سانتی متر مکعب و وزن مخصوص فولاد 9/7 گرم بر سانتی متر مکعب است که این نشان می دهد که وزن مخصوص ورق های CFRP در حدود یک سوم وزن مخصوص ورق های فولادی است. نسبت بالای مقاومت به وزن در ورق های CFRP از مزایای عمده آنها در کاربردشان به عنوان مسلح کننده بتن محسوب می شود.

با توجه به این ویژگی ها، وزن کم FRP موجب شده است که جابجایی و نصب آن بطور کلی آسان تر از فولاد باشد. این ویژگی ها بخصوص وقتی که عملیات نصب در موقعیت های مقید شده اتمام می یابد، مهم می باشند. کاربرد صفحه یا ورقه مواد FRP  مانند نصب کاغذ دیواری است. مواد الیاف کامپوزیتی در طول های زیادی موجود می باشند در حالی که، طول ورقه فولادی معمولاً تا 6 متر محدود است.

اگر الیاف و رزین ها به درستی انتخاب شوند و به درستی نگهداری شوند، دوام بسیار خوبی از خود نشان می دهند. اگر آنها در محل نصب صدمه ببینند، به آسانی می توان آن ها را با اضافه کردن لایه اضافی تعمیر نمود. استفاده از کامپوزیت های الیافی عمدتاً موجب افزایش وزن و ابعاد اعضا نمی شود. این پارامترهای مختلف در ترکیب با هم نهایتاً موجب افزایش سرعت و آسانی فرایند مقاوم سازی می شود. در همین رابطه برآورد شده است که در حدود 90 درصد بازار مقاوم سازی ها در سوئیس با استفاده از روش تقویت با CFRP انجام می شود که به دلیل همین پارامتر کاهش هزینه ها می باشد. به طور کلی می توان مزایای سیستم FRP را به ترتیب زیر بیان نمود:

بالا بودن مقاومت در مقابل نیروهای خمشی و برشی.
سبکی و بالا بودن نسبت مقاومت به وزن.
بالا بودن دوام و پایداری.
ظرفیت جذب ارتعاشات.
مقاوم در برابر ضربه.
مقاوم در برابر رطوبت.
شفافیت درمقابل اشعه ماوراء بنفش.
انعطاف پذیری کاربرد برای سطوح در شکلهای مختلف.
مقاومت بالا در برابر خستگی و تغییرات دوره ای درجه حرارت.
مدول الاستیسیته بالا با توزیع تنش بهینه در تغییر شکل یکسان.
عایق بودن در محیط های مغناطیسی و الکتریکی.  
مقاوم در مقابل خوردگی و عوامل شیمیایی مانند اسیدها و بازها.
سازگاری با انواع سیستم های ایمنی درمقابل حریق.

 • معایب FRP

مهمترین عیب یا ضعف تقویت خارجی سازه ها توسط FRP ها، صدمات آتش سوزی، عمدی یا اتفاقی می باشد که می بایستی مقاوم سازی در برابر این صدمات حفاظت شود. یکی از معایب قابل توجه و اساسی استفاده از FRP برای مقاوم سازی قیمت بالای مصالح آن است. با این حال، مقایسه ها می بایستی براساس فرآیند کامل مقاوم سازی باشد که در موارد مشخصی هزینه آن کمتر از ورقه های فولادی می باشد. نهایتاً، مشکل اساسی نبود استاندارد و آیین نامه قابل قبول می باشد.

تیرعمیق بتن مسلح

تیرهای عمیق بتنی دارای کاربردهای مفید زیادی به ویژه در ساختمان های بلند، پی ها و سازه های دریایی می باشند. براساس آیین نامه ی  ACI318-02[3]، تیر عمیق به عضوی اطلاق می شود که در یک وجه بارگذاری شده باشد و در وجه مقابل روی تکیه گاه قرار گرفته باشد، به صورتی که بتوان المان های فشاری در عضو بین بارها و تکیه گاه ها در نظر گرفت. به علاوه تیر از یکی از شرایط زیر برخوردار باشد:

. دهانه های آزاد تیر (ln) کوچکتر یا مساوی چهار برابر عمق کلی تیر (h) باشد:
2. بر روی تیر، بارهای متمرکزی در محدوده ی دو برابر عمق تیر از وجه تکیه گاه وارد شده باشد.

لازم به ذکر است که تعریف ACI318-02 از تیر عمیق، نسبت به نسخه های قبلی آیین نامه متفاوت است. در نسخه های قبلی آیین نامه به جای ارضای یکی از شروط 1 یا 2، شرط نسبت دهانه به ارتفاع کوچکتر یا مساوی 5 قید شده بود[7].

 • تیر عمیق بتن مسلح با بازشو

اغلب وجود بازشوها در تیرهای عمیق بتن مسلح به سبب نیازهای معماری و یا عبور لوله های تاسیسات و غیره اجتناب ناپذیر است (شکل2-15).

بازشوها اغلب مانع انتقال بار توسط جزء فشاری بتن[2] می شوند و موجب کاهش شدیدی در مقاومت و کارایی تیرهای عمیق می شوند. به علت تمرکز تنش بالا ترک های زیادی در بالا و پایین بازشوها ایجاد می شوند. این ترک ها، به علت کرنش های عرضی زیاد، کاهش مقاومت موثر بتن را در پی خواهند داشت. همین امر سبب می گردد که برای جبران کاهش مقاومت و جلوگیری از بروز ترک و خرابی در تیر عمیق بتن مسلح، آن ها با روش های موجود مقاوم سازی، ترمیم نمود. از این رو، یکی از روش هایی که معمولاً در این رابطه توصیه می شود استفاده از روش تقویت FRP می باشد که اخیراً در زمینه مقاوم سازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است[8].

جهت دسترسی به متن کامل پروژه (شامل فایلهای word و pdf) از قسمت خرید آنلاین اقدام فرمایید.

 • مقاوم سازی تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو

با کاهش مقاومت و بروز ترک و خرابی در تیر عمیق بتن مسلح، به دلیل وجود بازشوها، استفاده از روشی مناسب جهت ترمیم و مقاوم سازی تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو  بسیار ضروری است. در این میان استفاده از روشی که بهترین عملکرد را در مواردی همچون افزایش ظرفیت خمشی و برشی تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو، مقرون به صرفه بودن، سرعت اجرا، دوام و سایر پارامترهای موثر را داشته باشد، در میان سایر روش های مقاوم سازی بسیار حائز اهمیت می باشد.

برای بهسازی و تقویت تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو، ورق های FRP به دلیل مقاومت بالا، انعطاف پذیری خوب در شرایط اجرایی مختلف و عدم ایجاد تغییر فیزیکی زیاد در شکل و ابعاد عضو، گزینه ی بسیار مناسبی جهت استفاده در ترمیم و تقویت تیرهای بتن مسلح دارای بازشو به شمار می رود.

در تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو اتصال ورق FRP به ناحیه کششی بتن به طوری که راستای الیاف آن در جهت طولی یک عضو خمشی باشد، باعث افزایش مقاومت خمشی عضو می شود. به طور کلی مودهای گسیختگی عضو بتن مسلح تقویت شده در خمش با تقویت کننده های FRP چسبیده از خارج عضو، می تواند به حالت های ذیل تقسیم شود:

جهت دسترسی به متن کامل پروژه (شامل فایلهای word و pdf) از قسمت خرید آنلاین اقدام فرمایید.

استفاده از ورق های FRP به عنوان رکابی های خارجی، به منظور افزایش مقاومت برشی مقاطع بتن آرمه می باشد. در این روش صفحات FRP به وجوه جانبی تیر چسبانده می شود به طوری که راستای الیاف عمود بر محور طولی تیر یا مایل باشد. برای داشتن رکابی خارجی U شکل، ورق های FRP بصورت ممتد روی دو وجه جانبی و زیر تیر نصب می شود که این امر سبب بهبود مهاری تقویت خمشی FRP نیز می گردد. برای افزایش کارایی تقویت های برشی، تامین مهار انتهایی لازم است. به طور مثال در حالتی که طول مهاری محدود باشد، با تعبیه نوارهای طولی اضافی به انتهای رکابی های U شکل مهار انتهایی تامین شده است. به منظور پرهیز از گسیختگی رکابی های FRP در اثر تمرکز تنش در گوشه های مقطع تیر، این گوشه ها باید به شعاع حداقل 35 میلیمتر گرد شوند [3].

جهت دسترسی به متن کامل پروژه (شامل فایلهای word و pdf) از قسمت خرید آنلاین اقدام فرمایید.

 

مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۹/۸/۲۷ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method حجم: 11.02 مگابایت قیمت: 64500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

در صورتی که به هر دلیل از خرید خود رضایت نداشتید
تنها با ارسال یک ایمیل وجه خود را دریافت نمایید
نمای مطلبتاریخچه مطالعات پیشین
مرور مطالعات و تحقیقات گذشته نشان می دهد که تحقیقات اولیه اغلب روی رفتار الاستیک تیرهای عمیق استوار بوده است. البته امروزه مطالعات الاستیک می تواند به آسانی با استفاده از تکنیک های اختلاف محدود  و اجزاء محدود انجام شود. اما عیب مهم مطالعات الاستیک استفاده از فرض معمول حاکم بودن قانون هوک بر مواد ایزوتروپیک می باشد، به همین دلیل این مطالعات جهت اهداف طراحی کمک مناسبی به ما نمی کنند.
Ramana و همکاران [9] بر روی "رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با CFRPC با درجات مختلف مقاوم سازی" مطالعه ای را انجام دادند. در این مطالعه به بررسی نتایج آزمایشگاهی و مطالعات تحلیلی تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح به روش چسباندن خارجی ورق های پرمقاومت و سبک CFRP در ناحیه کششی تیر پرداخته اند. در این آزمایش به بررسی 4 نمونه تیر، 3 نمونه تیر با مقادیر مختلف تقویت CFRPC با تغییر در عرض ورق ها و یک نمونه تیر بدون تقویت با CFRPC به روش بارگذاری 4 نقطه ای در دهانه برش mm900 مورد بررسی پرداخته شده است. در این مطالعه بیشترین افزایش در اولین ترک و لنگرهای نهایی در حدود 150 تا 230 درصد است. در این تحقیق افزایش سختی تیرهای تقویت شده قابل توجه بوده و در حدود 110 درصد می باشد.     
Mansur و همکاران [10] روی "تقویت برشی تیرهای عمیق بتن آرمه با استفاده از روش های مطمئن FRP خارجی" مطالعاتی را انجام دادند که در این مطالعه 6 تیر عمیق بتنی جهت آزمایش تا مرحله گسیختگی، ساخته و پرداخته شد. یکی از این تیرها با توجه به شرایط اولیه خود و بدون تقویت مورد آزمایش قرار گرفته شد تا به عنوان مرجع به کار گرفته شود. مابقی نمونه ها بعد از مقاوم سازی با پیچیدن ورق های CFRP بصورت نواری و رشته ای مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش ها نشان داده اند که استفاده از روش مطمئن FRP  موجب کاهش رشد ترک های قطری بحرانی می شود و همچنین باعث بالا رفتن ظرفیت تحمل بار تیر می شود.
Obaidat و همکاران [11] "بهسازی تیرهای بتن مسلح با استفاده از ورق های کامپوزیت" را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی به منظور بررسی رفتار سازه ای تیرهای بتن مسلح کاملاً آسیب دیده بهسازی شده توسط ورق های CFRP را در ناحیه برشی یا در ناحیه خمشی نشان می دهد. استفاده ورق های CFRP به روش چسباندن خارجی سبب افزایش حداکثر بار می شود. افزایش حداکثر بار نمونه های بهسازی شده در حدود 23 درصد برای تقویت برشی و بین 7- 33 درصد برای تقویت خمشی به دست آمده است، همچنین تقویت سبب تغییر مود شکست به شکست ترد می شود. از طرفی تقویت تیرها سبب کاهش عرض ترک در مقایسه با تیر کنترل می شود.نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که افزایش طول ورق های CFRP در ناحیه خمشی سبب افزایش کارایی ترمیم و افزایش مقاومت بتن می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مود شکست اصلی، جداشدگی ورق CFRP از سطح بتن است که تاثیر تقویت را کاهش می دهد.  
Pannirselvam و همکاران [12] "مدل تقویت تیر بتن مسلح دارای تقویت FRP به روش خارجی" را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه تحقیقی رفتار سازه ای تیرهای بتن مسلح دارای تقویت های FRP به روش چسباندن خارجی را ارزیابی می نماید و در این مطالعه 3 نسبت فولاد متفاوت با 2 نوع GFRP مختلف و 2 نوع ضخامت در هر نوع GFRP استفاده شده است و جمعاً 15 نمونه تیر مستطیلی به طول 3 متر برای این مطالعه ساخته شده است. 3 نمونه تیر به عنوان تیر کنترل و مابقی نمونه ها با استفاده از ورق های GFRP تقویت شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تیرهای تقویت شده با صفحات GFRP عملکرد بهتری را نشان می دهند. مقاومت خمشی و شکل پذیری با افزایش ضخامت ورق های GFRP به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. افزایش مقدار بارهای ترک اولیه برای ورق های   GFRP Woven Roving به ضخامت mm3 بیش از 89/88 درصد و برای ورق های WRGFRP به ضخامت mm5 در حدود 100 درصد است و افزایش شکل پذیری در تیرهای تقویت شده با ورق های WRGFRP به ضخامت mm5 در حدود 01/56 درصد و 69/64 درصد است. تغییر شکل های ناشی از ایجاد اولین ترک ها در ناحیه کششی تیرها برای ورق های GFRP بسیار بالاتر است و بیشترین کاهش بار ترک اولیه برای ورق های به ضخامت mm3 بیش از 59/50 درصد و برای ورق های به ضخامت mm5 بیش از 59/58 درصد است. بارهای تسلیم به سبب چسباندن ورق های GFRP به طور قابل توجهی افزایش می یابد. افزایش سطح بدست آمده توسط ورق های WRGFRP بسیار بیشتر از ورق های Chopped Strand Mat GFRP می باشد. افزایش بار تسلیم برای ورق های CSMGFRP با ضخامت mm3 بیش از 40 درصد و برای CSMGFRP با ضخامت mm5 بیش از 57/128 درصد، برای ورق های WRGFRP با ضخامت mm3 بیش از 33/103 درصد و برای WRGFRP با ضخامت mm5 بیش از 200 درصد می باشد. مقادیر تغییر شکل تسلیم تیرهای تقویت شده با GFRP در مقایسه با تیرهای کنترل بسیار کمتر است به طوری که میزان کاهش تغییرشکل تسلیم برای تیرهای تقویت شده با ورق های GFRP به ضخامت mm3 بین 99/7 - 03/28 درصد و برای تیرهای تقویت شده با ورق های GFRP به ضخامت mm5 از 19/5 درصد تا 54/28 درصد می باشد. میزان افزایش بار نهایی برای تیرهای تقویت شده با ورق های CSMGFRP به ضخامت mm3 بین 57/28 - 40درصد و برای تیرهای تقویت شده با ورق های CSMGFRP به ضخامت mm5 بین57/28 – 57/128 درصد می باشد. در رابطه با بار نهایی، نتایج تقویت تیرها با استفاده از WRGFRP در مقایسه با CSMGFRP بسیار بهتر است. به طوری که میزان افزایش مقاومت نهایی برای تیرهای تقویت شده با ورق های WRGFRP به ضخامت mm3 بین          86/42 – 33/103 درصد و برای تیرهای تقویت شده با ورق های WRGFRP به ضخامت mm5 بین 60 - 200 درصد است.
جهانگیری و خالو [2] در مورد "بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح دارای بازشو جان با استفاده از آنالیز اجزاء محدود" مطالعه ای را انجام دادند که در آن هدف بررسی و ارزیابی استفاده از روش آنالیز اجزاء محدود برای آنالیز تیرهای پیوسته بتن مسلح عمیق دارای بازشو در جان بود. نتایج آن نشان داده است که با افزایش اندازه بازشو مقاومت برشی تیرها کاهش می یابد. مقدار این کاهش برابر 15درصد برای بازشوهای مربعی و 20درصد برای بازشوهای دایروی می باشد. با تبدیل بازشوها به دایروی مقاومت نهایی تیرها بین 2 تا 13درصد افزایش می یابد که بیشترین افزایش مقاومت برای تیرهای دارای بازشو بزرگ در دهانه برش داخلی است. بازشوهای دایروی دارای شکل پذیری بزرگتر از بازشو مربعی می باشند که در حدود 2 تا 16درصد است.
Park و همکاران [13] روی "روش فشار کشش  برای اعضای بتن آرمه عمیق تقویت شده با CFRP" کار کردند. روش STM  برای تحلیل تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده با CFRP، هنگامی که ورق CFRP مانند یک تنش کششی اضافی عمل می کند، استفاده می شود. در این تحقیق با استفاده از روش STM، طراحی و تحلیلی کاربردی برای اعضای بتن آرمه عمیق تقویت شده با ورق های CFRP ارائه شده است. در مجموع نتایج آزمایش 17 تیر عمیق آزمایشگاهی با نتایج روش STM مقایسه شد و دیده شد که روش STM بهترین تطابق را با نتایج آزمایش بدست می دهد.
 El Maaddawy and Sherif [14] مطالعه ای در رابطه با "استفاده از کامپوزیت های FRP در مقاوم سازی برشی تیرهای عمیق بتن آرمه دارای بازشو" انجام دادند. این مقاله نتایج یک کار تحقیقی روی ارزیابی پتانسیل استفاده از ورق های CFRP خارجی (سطحی) به عنوان یک راه حل مقاوم سازی جهت افزایش مقاومت تیرهای عمیق بتن آرمه دارای بازشو را نشان می دهد. در این مطالعه 13 تیر عمیق دارای بازشو ساخته شد و تحت بارگذاری 4 نقطه ای  مورد آزمایش قرار گرفته شد. نمونه آزمایش دارای دو بازشوی دایره ای، هریک در ناحیه برشی، که به صورت متقارن در دو انتهای دهانه برشی تیر است، می باشد. پارامترها شامل اندازه بازشو، موقعیت و مقدار ورقه های CFRP می شود. پاسخ سازه ای تیرهای عمیق دارای بازشو عمدتاً به درجه انقطاع مسیر طبیعی بار بستگی دارد. استفاده از CFRP خارجی جهت تقویت برشی در اطراف بازشوها در جهت بالا بردن مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن آرمه بسیار مفید واقع شده است. افزایش مقاومت به سبب استفاده از ورق های CFRP، 35 تا 73 درصد است. در مقابل باتوجه به نتایج آزمایش، یک روش تحلیل برای پیش بینی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن آرمه ی شامل بازشوهای تقویت شده با ورق های CFRP مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته شد.
Dash [15] به بررسی "تقویت تیرهای بتن مسلح با استفاده از GFRP" پرداخت. در این تحقیق آزمایشگاهی به بررسی رفتار خمشی و برشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق های GFRP پرداخته شده است. این آزمایش شامل 2 گروه از تیرهای بتن مسلح، گروه یک، شامل 3 نمونه تیر دارای ضعف در خمش و گروه دو، شامل 3 نمونه تیر دارای ضعف در برش است. با توجه به نتایج آزمایش ها و مقادیر مقاومت محاسبه شده در گروه یک، ترک ها خمشی اولیه در تیر تقویت شده از زیر (تیر شماره 2) در مقدار بارهای زیاد ظاهر می شود و ظرفیت نهایی تحمل بار در تیر دوم 33 درصد بیشتر از تیر شاهد(تیر شماره یک) می باشد. مقدار بار در ترک اولیه با تقویت تیر از ناحیه زیر تیر مانند تقویت از دو طرف تیر روند رو به افزایشی دارد و ظرفیت نهایی تحمل بار تیر تقویت شده از دو طرف (تیر شماره 3) 43 درصد بیشتر از تیر شماره یک و 7 درصد بیشتر از تیر شماره 2 می باشد. در گروه 2، تیر شاهد (تیر شماره یک)، همانطور که قبلاً ذکر شد به سبب ضعف در برش، دچار شکست برشی شد. پس از تقویت ناحیه برشی تیر (تیر شماره 2)، با افزایش بار، ترک های اولیه در ناحیه خمشی تیر پدید آمدند و ترک ها به سمت تار خنثی حرکت و رشد کردند. در نهایت همانطور که پیش بینی می شد شکست نهایی، شکست خمشی بود که نشان می دهد ورق های GFRP سبب افزایش مقاومت برشی تیر می شوند و ظرفیت نهایی تحمل بار تیر را 31 درصد بیشتر از تیر شاهد است. اما وقتی که تیر به روش دورپیچ U در ناحیه برشی (تیر شماره 3) تقویت شود، ظرفیت نهایی تحمل بار تیر در مقایسه با تیر شماره یک 48 درصد و در مقایسه با تیر شماره دو 13 درصد افزایش می یابد.
پناهی و عربزاده [4] بر روی " پارامترهای موثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق های FRP" مطالعه ای را انجام دادند. در این تحقیق، تاثیر تعداد لایه ها و چگونگی آرایش ورق CFRP، بر ظرفیت بار نهایی و تغییر مکان وسط دهانه نسبت به بار اعمالی تیرهای عمیق بتن مسلح که به صورت خارجی با ورق های CFRP تقویت شده بودند، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. برای این منظور 14 نمونه شامل دو نمونه ی کنترلی و 12 نمونه تقویت شده، در نرم افزار تحلیل غیرخطی شدند. نتایج حاصل شده نشان داده است که استفاده از ورق های CFRP با تعداد لایه ها و آرایش های مختلف سبب افزایش بار نهایی تا میزان 125درصد در برخی از نمونه ها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق پوشش تیر عمیق در ناحیه دهانه برشی به صورت دورپیچ، بیشترین افزایش را در ظرفیت بار نهایی داشته است. تقویت به صورت عمود بر جهت ترک ها به صورت نواری نسبت به تقویت به صورت عمود بر جهت ترک ها به صورت صفحه ای به میزان 19درصد افزایش ظرفیت باربری از خود نشان داده است.
Mohammadhassani و همکاران [16] راجع به "مود های شکست و قابلیت سرویس تیرهای عمیق بتنی پر مقاومت خود متراکم شونده" مطالعه ای را انجام دادند. هدف اصلی از این مطالعه ساده کردن تشخیص و پیش بینی شکست تیر عمیق با توجه به میزان تغییرات درصد میلگردهای کششی و تقویت جان بود. 6 تیر عمیق بتنی پرمقاومت خود متراکم شونده  تا مرحله ی گسیختگی و شکست تحت آزمایش قرار داده شدند. تنش روی سطح بتن در ناحیه وسط دهانه، میلگرد کششی و ناحیه فشاری بتن اندازه گیری شد. بار به صورت افزایشی اعمال شد و در هر افزایش بار ترک های جدید، عرض ترک ها و مسیر انتشار آنها مشاهده شد. نتایج به طور واضح نشان داد که، در شرایط محدود نهایی، توزیع تنش روی سطح بتن در وسط دهانه زیاد سهمی وار نیست. در تیرهای عمیق قبل از رسیدن به نقطه گسیختگی نهایی تارهای خنثی متعددی بدست آمده بود. به دلیل افزایش بار، تعداد تارهای خنثی کاهش و در بار نقطه گسیختگی تنها یک تار خنثی  وجود خواهد داشت. اگر میلگردهای تقویت کششی طولی  کمتر از مقداری که آیین نامه ی ACI  توصیه کرده باشد، گسیختگی تیرهای عمیق بصورت خمشی است. به دلیل افزایش میلگرد کششی، گسیختگی به شکل خرد شدن بتن در نواحی گره ای به وضوح قابل مشاهده است. اولین ترک خمشی در وسط دهانه همیشه عمودی است که معمولاً در 25 تا 42 درصد حداکثر بار رخ می  دهد.طول ترک در حدود 24/0 تا 6/0 برابر ارتفاع مقطع است. افزایش درصد میلگرد کششی همان طور که سبب افزایش تعداد ترک ها می شود، موجب کاهش طول ترک ها و عرض آن ها می شود.
Shafiq و همکاران [17] بر روی "تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح دارای بازشو با ورق های CFRP" بررسی را انجام دادند. این تحقیق تقویت تیرهای بتن مسلح با بازشوی مربع در ناحیه خمشی را توسط ورق های CFRP را بررسی می نماید. تمامی 5 نمونه تا حد شکست تحت بارگذاری 4 نقطه ای آزمایش شده بودند تا رفتار سازه ای مانند: مسیر ترک ها، حالت شکست، بار نهایی و نمودار بار- تغییر مکان را بررسی نمایند. نتایج آزمایش نشان داد که بازشو بزرگ در خمش ظرفیت و سختی تیر را کاهش می دهد؛ و تغییر شکل و بروز ترک را افزایش می دهد. وضعیت تقویت هر تیر تقویت نشده براساس مسیر ترک احتمالی طراحی شده بود. وجود بازشو مربعی بزرگ در تیر بتن مسلح، سختی و مقاومت تیر به ترتیب 19درصد و 48درصد کاهش می یابد. همچنین در حالت های تغییرشکل، وجود بازشوی دایره ای در ناحیه خمشی تغییر شکل تیر را در مقایسه با تیر ساده بیشتر از 30درصد افزایش می دهد. وجود ورق های CFRP در اطراف بازشوهای بزرگ در ناحیه خمشی موجب کاهش قابل توجه ترک های تشکیل شده در اطراف بازشو می شود و همچنین موجب کاهش تغییرشکل تیر در حدود 61درصد در نوع بازشوی مربعی می شود.
Alsaeq [18] بر روی "تاثیر شکل و محل بازشو بر روی مقاومت سازه ای تیرهای عمیق بتن مسلح با بازشو" تحقیقی را انجام داد. در این تحقیق اثرات شکل و محل بازشو بر روی رفتار سازه ای تیرهای عمیق بتن سلح با بازشو، با ثابت نگه داشتن اندازه بازشو مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از نرم افزار اجزاء محدود جهت انجام تحلیل اجزاء محدود غیرخطی استفاده شد. مقاومت نهایی بدست آمده از نرم افزار اجزاء محدود تیر عمیق بتن مسلح با بازشو در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی کمتر از 20درصد اختلاف را نشان داد. این بررسی نشان داد که محل بازشو نسبت به شکل بازشو تاثیر بیشتری بر مقاومت سازه ای دارد، به طوری که قرارگیری بازشوها نزدیک گوشه های بالایی تیرعمیق می تواند مقاومت را دو برابر نماید. همچنین بازشو مستطیلی باریک (با جهت طول در راستای افقی) در مقایسه با بازشو مستطیلی بزرگ مقاومت سازه ای تیر عمیق را 40درصد کمتر کاهش می دهد.
Sayed و همکاران [19] بر روی "مدل سازی ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRP بر پایه شبیه سازی اجزاء محدود" انجام دادند. در این مقاله، تحلیل اجزاء محدود سه بعدی به منظور مطالعه تاثیر متغیرهای جدید بر روی ظرفیت برشی نهایی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP انجام دادند. در این مطالعه 55 نمونه با در نظر گرفتن اثر عرض تیر، مقاومت بتن، نسبت دهانه به عمق برش، ضخامت FRP و روش تقویت (دورپیچ کامل، دورپیچU و چسباندن طرفین) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای موجود در تحلیل موجب کرنش ثانویه در بالا و پایین تیرها می شود. همچنین نتایج نشان دادند که مدل پیشنهادی می تواند ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP را با دقت بالاتری به ترتیب برای چسباندن طرفین 9/18درصد، دورپیچ U 17درصد و دورپیچ کامل 3/18درصد نسبت به مدل های موجود محاسبه کند.
Jayajothi و همکاران [20] در مورد موضوع "تحلیل اجزاء محدود تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP با استفاده از ANSYS" مطالعه ای را انجام دادند. در این مطالعه از تحلیل اجزاء محدود غیرخطی برای شبیه سازی رفتار حالت های شکست تیرهای بتن مسلح تقویت شده در ناحیه برشی و خمشی با استفاده از ورق های FRP استفاده شده است. در این مطالعه 4 نوع تیر در  نرم افزار ANSYS مدل سازی شده است، 2 نمونه تیر به عنوان تیر شاهد فاقد FRP و 2 نمونه تیر توسط ورق های CFRP، اولین تیر بتن مسلح به صورت ورق ساده در ناحیه کششی تیر بتن مسلح و دومین تیر بتن مسلح به صورت دور پیچ U تقویت شده اند. در این مطالعه روابط بار- تغییرشکل تا لحظه ی شکست و مسیرهای ترک به حاصل با نتایج آزمایشگاهی موجود در مقالات مقایسه شده است. نمودارهای بار- تغییرشکل به دست آمده از مطالعات عددی تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی گزارش شده توسط Jeyasehar و همکاران [21] و Ibrahim  و همکاران [22] داشته است. به طوری که اگر ورق های CFRP به درستی در ناحیه کششی تیرهای بتن مسلح نصب شوند، مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. در این مطالعه اولین نمونه تیر تقویت شده بین 18 تا 20 درصد افزایش مقاومت خمشی را برای تقویت تک لایه نشان می دهد. ظرفیت تحمل بار دومین نمونه تیر بتن مسلحی که با استفاده از یک لایه CFRP دورپیچ U تقویت شده بیشتر از دومین تیر شاهد است. دومین تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق های CFRP بین 76 تا 82 درصد افزایش مقاومت خمشی را برای تقویت تک لایه نشان داده است. در این مطالعه نشان داده شده است که حل عددی جهت محاسبه و تخمین مقاومت تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP در مقایسه با محاسبات آزمایشگاهی بسیار ساده، ارزان و سریع است. همچنین حالت های کلی مدل های اجزاء محدود تطابق خوبی را با مشاهدات و اطلاعات بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد.
Kachlakev [23] مطالعه ای روی "تحلیل اجزاء محدود و تایید مدل تیرهای بتن مسلح دارای ضعف برشی تقویت شده با ورق های GFRP" انجام داد. در این مطالعه وی به بررسی و مقایسه 2 نمونه تیر بتن مسلح، یک نمونه تیر بتن مسلح فاقد میلگرد برشی و یک نمونه تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق های GFRP در دو طرف تیر پرداخته است. در این مطالعه معلوم شده است که حالات کلی مدل های اجزاء محدود تطابق خوبی با مشاهدات و اطلاعات بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی دارد. اضافه نمودن تقویت GFRP به تیر کنترل، رفتار واقعی تیر و مدل را از شکست برشی اتفاقی نزدیک دو انتهای تیر به شکست خمشی ناشی از تسلیم میلگرد در وسط دهانه تغییر می دهد. تقویت برشی،  ظرفیت تحمل بار را برای تیر آزمایشگاهی به اندازه 45 درصد و برای مدل اجزاء محدود به اندازه 15 درصد افزایش می دهد.
با توجه به مطالعات و بررسی های صورت گرفته در محدوده تیرهای عمیق بتن مسلح، تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو، تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP، و تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP، مشاهده می شود که تعداد زیادی از مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه ها به صورت آزمایشگاهی بوده است و مطالعات تحقیقی و عددی در رابطه با این موضوعات بسیار محدود است. و نیز این نکته قابل توجه است که در بیشتر مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته، تنها به یک موضوع تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP و تیرهای عمیق بتن مسلح و تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده با FRP و نیز در برخی موارد چند موضوع تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو، تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در برخی مطالعات، نتایج بدست آمده از روش استفاده شده دقیق نبوده و نیاز به اصلاح دارد. از طرفی، با توجه به آزمایشگاهی بودن بسیاری از مطالعات صورت گرفته در زمینه های یاد شده، اگرچه  که تا حد زیادی منطبق بر واقعیات است، اما بسیار وقت گیر و پرهزینه می باشند. از این رو، استفاده از روش آنالیز اجزاء محدود برای مطالعه ی اعضای سازه ای، بسیار با صرفه تر، دقیق تر و سریع تر است.
فصل سوم مدلسازی
3-1-    مقدمه
با بسط و توسعه شیمی آلی در سال 1847، برزیلوس شیمیدان سوئدی اولین رزین ها را تهیه نمود و در سال 1909 توسط کبالت، رزینی دیگر ساخته شد. در سال 1930 دانشمندان به فکر استفاده از مواد تقویت کننده افتاده و مفهوم جدید مواد مرکب را پایه گذاری کردند. در سال 1942 پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه، 1946 مواد مرکب اپوکسی، 1962 پلاستیک های تقویت شده با الیاف کربن و شیشه و در سال 1975 مواد مرکبی از الیاف آرامید گرافیک ساخته شد. در حال حاضر نیز علاوه بر پیشرفت های جدید و ساخت مواد مرکب متنوع، این مواد کاربردهای وسیعی در صنعت پیدا نموده و تدریجا جایگزین مواد قدیمی شده اند.
در سال های اخیر استفاده از پوشش های الیاف تقویتی پلیمری (FRP) در کارهای مقاوم سازی سازه های موجود بسیار مورد توجه محققان و مهندسان قرار گرفته است و مطالعات علمی بر روی این موضوع انجام شده و می شود. روش های سنتی تقویت اعضای بتنی به دلیل مشکل بودن اجراء، زیاد شدن وزن و سختی سازه، زمانبر بودن و متوقف شدن کاربری سازه مناسب نیستند. از آنجایی که الیاف تقویتی پلیمری تا نقطه گسیختگی رفتار کاملا الاستیک خطی دارند و از طرفی مقاومت نهایی و کرنش حد الاستیک آنها نسبت به فولاد بسیار بیشتر است، از آنها برای مقاوم سازی اجزای سازه های بتنی استفاده می شود. تحقیقات انجام شده نشان می دهد در منحنی تنش کرنش بتن پس از آنکه عضو به حداکثر تنش می رسد مقاومت کاهش پیدا می کند، اما اگر از FRP استفاده شود شیب قسمت دوم منحنی نیز مثبت می گردد و با افزایش مقدار الیاف پلیمری مقاومت هم بیشتر می شود. مواد کامپوزیت پلیمری ترکیبی از دو ماده الیاف و رزین می باشند که در آنها الیاف عامل ایجاد مقاومت و رزین عامل ایجاد پیوستگی و یکپارچگی الیاف و همچنین عامل توزیع و انتقال یکنواخت بار به الیاف می باشند. رزین برای محافظت از الیاف و اتصال آنها به سطح انتقال نیرو از سازه به الیاف، استفاده می شود.
3-2-    مدل سازی تیر بتنی
3-2-1-    مدل سازی آسیب
در نرم افزار آباکوس برای در نظر گرفتن خرابی مصالح سه نوع ترک خوردگی قابل مدل سازی است که باید در بخش خواص مصالح تعریف شود:
­    مدل ترک خوردگی موضعی بتن
­    مدل ترک خوردگی ترد بتن
­    مدل خرابی پلاستیک بتن
نرم افزار در مدل خرابی پلاستیک دو فرض اصلی در مکانیزم گسیختگی در نظر می گیرد؛ ترک خوردگی کششی و خردشدگی و در مدل استاندارد و در مدل صریح، هر دو امکان مدل سازی آسیب و خرابی تدریجی را در لایه های چسبنده فراهم می آورند که این واکنش برحسب کشش  جدایی تعریف می گردد. در تحلیل نوع صریح امکان مدل سازی آسیب و تخریب تدریجی برای عناصر چسبنده با مواد معمولی و متعارف فراهم شده است. آسیب واکنش کشش  جدایی در چارچوب عمومی مشابهی که برای مواد متعارف و معمولی نیز بکار می روند، تعریف می گردد. این چارچوب عمومی امکان ترکیب مکانیسم های متعدد آسیب که همزمان بر روی یک ماده عمل می کنند را فراهم می آورد. هر مکانیسم تخریب، از 3 بخش تشکیل می گردد: معیار خسارت اولیه، قانون افزایش خسارت (رشد آسیب) و تفکیک (حذف) عناصر در صورت آسیب کامل. در حالی که این چارچوب کلی برای واکنش کشش جدایی و مواد متعارف نیز مشابه است، بسیاری از جزئیات در رابطه با چگونگی تعریف مواد مختلف متفاوت می باشند. جزئیات مدل سازی خسارت در واکنش کشش  جدایی در زیر ارائه شده اند. واکنش اولیه عنصر چسبنده همانطورکه در بالا شرح داده شده خطی می باشد. به هرحال، هنگامی که معیار خسارت اولیه مشاهده گردد، آسیب دیدگی مواد مطابق با قانون تکامل آسیب (خسارت) که برای کاربر تعریف شده است، به وقوع می پیوندد. شکل 3-1 یک نمونه از واکنش کشش  جدایی، با مکانیسم شکست  را نشان می دهد. اگر معیار خسارت اولیه بدون در نظر گرفتن مدل تکامل خسارت مرتبط با آن تعیین گردد، نرم افزار معیار خسارت اولیه را تنها برای اهداف خروجی ارزیابی می کند و هیچ تاثیر بر واکنش ماده چسبنده نخواهد داشت (به بیان دیگر هیچ آسیبی رخ نمی دهد)[5].
شکل 3-1: واکنش کششی-جدایی[5]
3-3-    آسیب اولیه
همان طور که از نامش پیداست، آسیب اولیه به افت اولیه پاسخ مواد اشاره می کند. فرایند تخریب هنگامی آغاز می شود که فشارها یا تنش های موجود بتوانند برخی از معیارهای تعیین شده برای آسیب اولیه را برآورده سازند. برخی از معیارهای آسیب اولیه در زیر شرح داده شده اند. هر کدام از این معیارهای آسیب اولیه یک متغیر خروجی دارند که نشان می دهند آن معیار رعایت شده است. مقدار 1 یا بیشتر نشان می دهد که معیار آسیب اولیه لحاظ شده است. معیارهای آسیب اولیه که قانون تکمیل آسیب مرتبط با خود را ندارند، تنها می توانند بر روی خروجی تاثیر بگذارند. در نتیجه می توان از این معیارها برای ارزیابی گرایش مواد به آسیب دیدن بدون مدل سازی فرایند آسیب استفاده نمود.
در بحث زیر tno و tso و tto حد نهایی فشارهای ظاهری را در زمانی که تغییر شکل عمود بر سطح میانی است و یا در امتداد برش اول یا دوم قرار دارد نشان می دهد و به همین ترتیب   و   و   نیز حد نهایی کرنش ظاهری، هنگامی که تغییر شکل عمود بر سطح میانی است و یا در امتداد برش اول یا دوم قرار دارد را نشان می دهد. هنگامی که ضخامت ترکیبی اولیه T0=1 باشد، مؤلفه های کششی ظاهری برابر با مولفه های مرتبط در جالجائی نسبی   و   و   بین قسمت های فوقانی و تحتانی لایه چسینده می باشند. علائم ? ?  که در بحث زیر مورد استفاده قرار گرفته است، کروشه ماکالی (Macaulay Bracket) را با مفهوم معمولی خود نشان می دهند. کروشه ماکالی نشان می دهد که تغییر شکل یا تنش فشاری خالص منجر به شروع آسیب نمی گردد [24].
3-4-    معیار حداکثر تنش اسمی
این گونه فرض می شود که هنگامی نرخ تنش اسمی به 1 برسد، آسیب شروع می شود این معیار بدین شکل نشان داده می شود [24]:
3-5-    معیار حداکثر کرنش اسمی
این گونه فرض می شود که هنگامی نرخ کرنش اسمی به 1 برسد، آسیب شروع می شود این معیار بدین شکل نشان داده می شود [24]:
3-6-    ضابطه تنش اسمی درجه دوم
این گونه فرض می شود که آسیب زمانی آغاز می شود که یک تابع برهم کنش درجه دوم وابسته به نرخ تنش اسمی به عدد یک برسد. این ضابطه مانند زیر نشان داده می شود [24]:
3-7-    ضابطه کرنش اسمی درجه دوم
این گونه فرض می شود که آسیب زمانی آغاز می شود که یک عملکرد برهم کنش درجه دوم وابسته به نسبت کششی اسمی به عدد یک برسد. این ضابطه مانند زیر نشان داده می شود [24]:
3-8-    رشد آسیب
قانون رشد آسیب بیانگر نرخ افت میزان سختی مواد است. چارچوب کلی بیانگر تغییر تدریجی آسیب در مواد حجم است.
متغیر اسکالر آسیب، D نشانگر آسیب کلی در مواد است و مجموع اثرات تمام مکانیسم های فعال را در بر می گیرد. این متغیر در ابتدا مقدار صفر دارد. اگر سیر تکاملی آسیب مدل سازی شود، پس از آسیب اولیه، متغییر D از صفر تا یک متغیر خواهد بود. اجرای تنش مدل کشش-جدایی بر طبق فرمول زیر تحت تاثیر قرار می گیرند:
جائی که   ،   و   اجزای تنش باشند [24].
به منظور توضیح رشد آسیب در ترکیب تغییر شکل نرمال و برش در سراسر سطوح میانی، بسیار مفید خواهد بود که یک تغییر مکان مؤثر مانند زیر معرفی شود [24]:
3-9-    بررسی مدل رفتار اصطکاکی (Contact)
وقتی سطوح با هم در تماس می باشند، معمولا برش را همانند نیروهای عادی در بین سطوح خود انتقال می دهند. میان این دو جزء بصورت کلی ارتباط وجود دارد. این ارتباط که با نام اصطکاک میان اجسام در حال تماس شناخته شده می باشد، معمولا به عنوان تنش های موجود در سطح از آن ها یاد می شود [24].
3-10-    استفاده از مدل اصطکاکی اولیه (Coulomb)
مفهوم اصلی مدل اصطکاکی Coulomb حداکثر اصطکاک مجاز (برش) عرضی می باشد تا فشار تماس بین بدنه های تماس برقرار نماید. در شکل اولیه مدل اصطکاکی Coulomb دو سطح تماس می توانند فشار برشی را تا دامنه اصلی سطوح حتی پیش از شروع لغزش منتقل کنند. در مدل اصطکاکی Coulomb تنش برشی بحرانی،   چنان تعریف می شود که در آن لغزش سطوح با شکستن بخشی از فشار تماسی میان سطوح   شروع می شود. محاسبات لغزش/ چسبناکی تعیین کننده زمان انتقال یک قسمت از، چسبناک به لغزش یا از لغزش به چسبناک می باشد.   همان تابع اصطکاک است. مساحت ناحیه مقطع پیش فرض در تحلیل نوع استاندارد برابر 1 می باشد [24].
مدل اصطکاکی اولیه   را در همه جهات (اصطکاک ایزوتروپیک) به یک میزان در نظر می گیرد. در همانند سازی سه بعدی دو جزء قائم فشار وجود دارد   و  . این اجزا در جهات لغزش و برای سطوح تماس با عناصر تماس عمل می کنند.
نرم افزار دو جزء فشار برشی را ترکیب و به یک (فشار برش برابر) تبدیل می کند.   برای محاسبه لغزش/چسبندگی. جایی که   می باشد. علاوه بر آن نرم افزار دو جزء سرعت لغزش را نیز به یک نرخ لغزش برابر   تبدیل می کند. شکل 3-2 محاسبات لغزش/چسبندگی برای فضای فشار برش تماس را همراه با نقطه انتقال از پیوستگی به لغزندگی یک سطح تعریف می کند.
در مدل پیش فرض، اصطکاک به عنوان تابع نرخ لغزش برابر و فشار تماسی معرفی می شود. همچنین می توان مستقیماً اصطکاک جنبشی و ایستایی را تعیین نمود [24].
شکل 3-2: نواحی لغزشی برای مدل اصطکاک اولیه Coulomb [24]
3-11-    استفاده از مدل پیش فرض
در مدل پیش فرض کارایی اصطکاک مستقیماً بصورت زیر تعیین می شود:
که در این رابطه   نرخ لغزش معادل ، p فشار تماسی و   دمای متوسط در نقطه تماس و   متغیر متوسط از پیش تعیین شده در نقطه تماس  ،  ،   و   هستند و متغیرهای از پیش تعیین شده در نقاط A و B در روی سطح می باشند.
تابع اصطکاک می تواند به عواملی همچون نرخ لغزش فشاری تماسی، دما و متغیرهای میدانی وابسته باشند. بطور پیش فرض، فرض بر این است که کارایی های اصطکاک به متغیرهای میدانی وابسته نیست.
کارایی اصطکاک می تواند با هر گونه ارزش غیر منفی هماهنگ باشد. کارایی اصطکاک صفر به این معنی است که هیچ نیروی برشی گسترش نخواهد یافت و سطوح تماس برای لغزش آزاد می شوند [24].
3-12-    تعیین تابع اصطکاک جنبشی و ایستائی
داده های تجربی نشان می دهند که تابع اصطکاک که با شروع لغزش مخالفت می کند از شرایط چسبندگی یا تابع اصطکاک که با لغزش مخالفت می کند متفاوت است. عامل اول معمولا با نام تابع اصطکاک ایستا و عامل بعدی با نام تابع اصطکاک جنبشی شناخته می شوند. به طور معمول تابع اصطکاک ایستا بیشتر از جنبشی است. انتقال از اصطکاک ایستا به جنبشی با مقدار داده شده به نرخ های لغزش متوسط تشریح می شود. در این مدل توابع اصطکاک جنبشی و ایستا می توانند توابعی از فشار تماسی، دما و متغیرهای میدانی باشد.
نرم افزار همچنین مدلی را برای تعیین مستقیم تابع اصطکاک جنبشی و ایستائی فراهم می آورد. در این مدل فرض بر این است که نزول تابع اصطکاک بصورت نمائی از ارزش ایستا به جنبشی طبق فرمول زیر می باشد.
که از آن   تابع اصطکاک جنبشی   اصطکاک ایستا، dc تابع نزولی تعریف شده توسط کاربر و   نرخ لغزش است. این مدل می تواند فقط با اصطکاک ایزوتروپیک به کار گرفته شود و به فشار تماس، دما و متغیرهای میدانی وابسته نمی باشد [24].
3-12-1-    استفاده از محدودیت تنش برشی انتخابی
می توان یک محدودیت تنش برشی معادل انتخابی تعیین شود،  ، بنابراین صرفنظر از دامنه فشار تماسی، لغزش در صورتی اتفاق خواهد افتاد که دامنه فشار هم ارز به مقدار که در شکل 3-3 مشخص است برسد.
شکل 3-3: نواحی لغزش برای مدل اصطکاک به همراه حد فشار [24]
این حد تنش برشی معمولاً در مواردی مطرح می شوند که فشار تماسی بسیار زیاد می شود [24].
3-12-2-    رابطه های فشار-تماس بسیار نزدیک
در نرم افزار رابطه های فشار از طریق تماس بسیار نزدیک می تواند بعنوان یک مدل تماس مورد استفاده قرار گیرد [14].
3-12-3-    استفاده از رابطه تماس سخت
در نرم افزار رابطه های فشار از طریق تماس بسیار نزدیک می تواند به عنوان یک مدل تماسی مورد استفاده قرار گیرد [24].
رایج ترین ارتباط فشار-تماسی در شکل 3-4 نمایش داده شده است. با این وجود بسته به روش اجرای به کار گرفته شده. شرایط نقوذی صفر ممکن است بصورت یکباره به وجود بیاید. وقتی سطوح با هم تماس می یابند. هر گونه فشار سطح می تواند میان آن ها انتقال پیدا کند، اگر فشار تماس تا صفر کاهش یابد، سطوح از یکدیگر جدا می شوند. سطوح جدا شده از یکدیگر، در زمانی که فضای خالی میان آن ها تا صفر کاهش می یابد، مجددا با یکدیگر تماس پیدا می کنند [24].
شکل 3-4: رابطه بین فشار- تماس عمودی [24]
3-12-4-    استفاده از ارتباط تماسی «سخت» اصلاح شده در تحلیل استاندارد
در تحلیل استاندارد می توان یک ارتباط فشار-تماسی اصلاح شده را بر پایه گام به گام تعیین نمود. همچنین می توان، ارتباط تماسی سخت که بطور پیش فرض موجود است را برای رسیدن به نقاط  «n»بر روی سطح تا حد Overclose با یک فاصله معین hmax و پیش از انتقال فشار تماس تعیین نمود. اگر Overclousure بیشتر از hmax شود، شرایط تماس از حال «باز»به حالت «بسته» تغییر یافته، برآمدگی پیرو نیز به سطح اصلی بازگشته و تماس «سخت» بوجود می آید. همچنین می توان «ارتباط پیش فرض» را تعیین و اصلاح نمود تا به سطح اجازه داده شود که فشار تماسی «کشش» را تا یک مقدار خاص Pmax و بیش از جدا شدن آن ها انتقال دهد[24].
3-12-5-    بررسی مدل رفتاری آسیب پلاستیک بتن (CDP)
معیار گسیختگی در محدوده پلاستیک ماده تحت تنش های ترکیبی بیان می شود. این معیار به دو دسته عمده براساس پاسخگویی ماده به فشار هیدرواستاتیک تقسیم بندی می شود. در اکثر مواد، رفتار شکل پذیر با نام وابسته به فشار هیدرواستاتیک شناخته می شوند و مواد غیر فلزی مانند خاک، سنگ ها و بتن از این دسته بوده و وابسته به فشار هستند.
حالت پلاستیسیته میزان آسیب به بتن یکی از مدل های ترکیبی می باشد که توسط کاچانوف (Kachanov) ارائه شد و تکمیل بیشتر آن توسط رایوتنوف (Rabotnov) و سایرین انجام گرفت، معادله ترکیبی مواد توسط کمیت اسکالر ایزوتروپیک میزان آسیب شکل زیر را می دهد [24]:
در این فرمول   عامل تنش کاچی (Cauchy) می باشد، d سنجش گر میزان افت سختی متغیر می باشد، به همین ترتیب،   تانسور کرنش،   سختی الاستیک اولیه (آسیب نرسیده) مواد می باشد، در حالیکه   بعنوان تانسور میزان سختی الاستیک افت کرده می باشد. تانسور تنش مؤثر بشرح زیر تعریف شده است:
در این فرمول   کرنش پلاستیک می باشد. در فرمول بندی لازم است که تغییرات میزان افت مد نظر قرار گیرد.
یک سری از تانسور های تنش   و سخت شدگی (نرم شدگی) متغیرها   در مدل CDP حاکم می شود، میزان افت سختی در ابتدا ایزوتروپیک می باشد و بعنوان متغیر افت dc در منطقه فشار و متغیر dt در منطقه کشش تعریف گردیده است. بنابراین در نهایت تانسور تنش کاچی وابسته به تانسور تنش مؤثر   از بین پارامتراسکالر افت (1-d) می باشد:
وضعیت آسیب در حالت کشش و فشار بطور مستقل به دو نوع متغیرهای سختی تقسیم بندی می شوند،   و  ، که به ترتیب به معادل کرنش پلاستیک در حالت کشش و فشار عطف می شود. تکامل متغیرهای سخت شدگی توسط عبارت داده شده زیر می باشد:
ترک خوردگی (کشش) و خرد شدگی (فشار) نشان داده شده در بتن با افزایش مقادیر سخت کننده ها ( نرم کننده ها) متغیر می باشد. این متغیرها میزان رشد حاصله در سطح جاری شدگی و افت های ایجاد شده در میزان سختی الاستیکی را کنترل می نماید. تابع جاری شدگی فاصله یک سطح در حالت تنش را با وضعیت شکست یا میزان آسیب مشخص می نماید:
جریان پلاستیک بوسیله تابع پتانسیل جریان   براساس فرمول زیر کنترل می شود:
تابع پتانسیل پلاستیک G نیز در فاصله تنش مؤثر تعریف گردیده است.
3-13-    صحت سنجی مدل
برای تایید درستی مدل نرم افزار، یک مدل آزمایشگاهی مورد بررسی و مدل سازی قرار گرفت. در زیر به شرح مدل تایید شده می پردازیم. مدل سازی تیر بتنی با نرم افزار آباکوس نسخه 6.10 انجام شده است.
مدل آزمایشگاهی که برای تایید مدل سازی استفاده شده است، محمد پناهی و همکاران بر روی مدل آزمایشگاهی تیر بتنی پژوهش کرده اند [4].
3-14-    هندسه مدل
3-14-1-    مشخصات هندسی تیر عمیق
در این تحقیق تیر عمیق بتن مسلح مورد نظر دارای طول mm1100، ارتفاع (عمق) mm400 و عرض mm50 می باشند؛ با توجه به اینکه دو تکیه گاه به طول mm150 در دو انتهای تیر قرار گرفته است لذا دهانه موثر تیر mm800 خواهد  و نسبت دهانه به عمق تیرها برابر 2 می باشد. تمام تیرها به صورت نقطه ای و از بالای تیر در وسط دهانه بارگذاری شده اند و در جدول 3-1 میلگردهای مورد استفاده در نمونه ها آورده شده است، میلگردهای جان تیر همگی به قطر mm6 و به صورت شبکه های عمودی به فاصله mm100 از یکدیگر که جزییات آن در شکل 3-5 نمایش داده شده است.
شکل 3-5: جزییات آرماتور گذاری نمونه در آزمایشگاه و نرم افزار آباکوس [4]
نمودارهای تنش- کرنش مصالح در شکل 3-6 نمایش داده شده است.
    (الف)                                                                (ب)
شکل 3-6: نمودار تنش-کرنش مصالح در آزمایشگاه و آباکوس [4]
3-14-3-    مدل سازی تیر شاهد
برای هر یک از مدل های ساخته شده در نرم افزار یک اسم انتخاب شده است، که این اسم بیان گر کلیه مشخصات مدل تیر می باشد. برای مدل ساده تیر عمیق بتن مسلح  نام Control Beam انتخاب شده است. برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی به ابعاد mm 150 نام Sq-150، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی به ابعاد mm 200 نام Sq-200، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی دایره ای به قطر mm 150 نام C-150، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی دایره ای به قطر mm 200 نام C-200، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی تقویت شده با ورق CFRP به ابعاد mm 150 نام CFRP-Sq-150، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی تقویت شده با ورق CFRP به ابعاد mm 200 نام CFRP-Sq-200، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی دایره ای تقویت شده با ورق CFRP به قطر mm 150 نام CFRP-C-150، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی دایره ای تقویت شده با ورق CFRP به قطر mm 200 نام CFRP-C-200، انتخاب شده است.
3-14-3-1-    مدل سازی بتن مسلح
نرم افزار سه مدل برای رفتار بتن در نظر گرفته است; مدل پخش ترک در بتن ، مدل ترک برای بتن و مدل بتن پلاستیک آسیب دیده. مدلی که تا حدود بسیاری رفتار واقعی بتن را شبیه سازی می کند، مدل بتن پلاستیک آسیب دیده می باشد که توانایی بررسی بتن مسلح تحت بارگذاری های مختلف (دوره ای و یکنواخت) را دارد و نیز با توجه به معرفی نمودار های بتن در کشش و فشار ، بطور کامل تری رفتار بتن را در نظر گرفته است. با توجه به مدل سازی سه بعدی ، به منظور اختصاص المانی که رفتار بتن را در این حالت تامین کند ، می توان از المان های سه بعدی هشت گره ای C3D8R  که از خانواده المان Solid می باشد، استفاده نمود. پسوند  R برای کاهش نقاط انتگرال گیری استفاده شده تا مدت زمان اجرای برنامه کاهش یابد.
3-14-3-2-    مدل سازی میلگردها
برای مدل سازی میلگردها می توان از المان Beam استفاده کرد که برای این منظور از المان B31 استفاده شده است که یک المان خطی دو گره ای می باشد و برای ترسیم آنها از Wire استفاده می کنیم. میلگردها نیز در داخل تیر بتنی ابتدا جایگذاری شده و سپس برای مدول تماسی بین بتن و میلگرد از روش مدفون که یکی از ویژگی های تعریف میلگرد در بتن می باشد استفاده شده است.
در این مرحله از ماژول Interaction استفاده می کنیم که به وسیله آن نوع تماس بین دو سطح و ... را می توان تعریف نمود.
3-14-3-3-    مدل سازی ورق های CFRP
برای مدل کردن  FRPاز المان  S4Rکه از خانواده المان های Shell می باشد، استفاده شده است. المان پوسته چهار گرهی چند منظوره قابلیت کاهش دادن نقاط انتگرال گیری برای به حداقل رساندن محاسبات و در نتیجه کاهش زمان آنالیز را دارا می باشد . از آنجایی که اثر برش عرضی در این المان لحاظ شده است. می توان برای مدل های با ساختار باریک و ضخیم از آن استفاده نمود. برای چسباندن CFRP به بتن از قید Contact در نرم افزار آباکوس استفاده می کنیم.
3-14-3-4-    تعریف بارگذاری
برای بار گذاری به صورت متمرکز از یک لوله استفاده شده است که در بالای تیر بتنی قرار داده شده است. بار به صورت متمرکز بر روی نمونه وارد می شود.
3-14-3-5-    شرایط تکیه گاهی
با توجه به نمونه هر دو تکیه گاه از نوع ساده می باشد که دو شرط مرزی یکسان است که باید به مدل اعمال شود. که برای تعریف این شرایط مرزی از ماژول Load و قسمت Displacement  استفاده می شود. با توجه به شرایط مرزی تیر در دو سمت، با استفاده از شرایط تکیه گاهی درجات آزادی تغییر مکانی تیر را بسته و فقط امکان دوران تیر می باشد و به عبارتی دو انتهای تیر دارای تکیه گاه غلتکی می باشد.
3-14-3-6-    مش بندی
برای مش بندی به ماژول Mesh رفته و برای تعیین نوع Mesh به قسمت Mesh Control رفته و مش بندی منظم را انتخاب می کنیم که شکل المان از نوعHex  و Technique آن از نوع Structured  می باشد.
3-14-3-7-    نتایج تحلیل
برای تحلیل مدل از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده شده است.
3-14-3-8-    مدل تقویت شده
پس از بررسی صحت مدل آزمایشگاهی، که به صورت تقویت نشده مورد بررسی قرار گرفت، سعی داریم که در این مطالعه، مدل را با ورق CFRP تقویت کرده و مشخصات مکانیکی تیر بتنی مورد ارزیابی قرار گیرد.
3-14-3-9-    روش تقویت تیر بتنی عمیق
مدل تیر بتنی عمیق تقویت نشده با مشخصات ذکر شده، با الیاف پلیمری کربن تقویت می کنیم. برای تقویت تیر بتنی یک لایه CFRP در دو طرف تیر بتنی بکار می بریم.
3-14-3-10-    مشخصات CFRP
برای مقاوم سازی و تقویت تیر بتنی عمیق از ورق های با الیاف کربنی تک جهته               (FRP Uni Directional) با ضخامت mm 176/0 استفاده شده است. مشخصات CFRP در جدول  3-2 و ارائه شده است.
جدول 3-2: مشخصات CFRP استفاده شده در نرم افزار آباکوس [4]
فصل چهارم تحلیل
4-1-    تیر عمیق بتن مسلح (تیر شاهد)
تیر عمیق بتن مسلح مورد نظر، مدل آزمایشگاهی است که توسط محمد پناهی و همکاران مورد پژوهش قرار گرفته شده است. در شکل 4-1 مدل بتن تعریف شده نمایش داده شده است.
شکل 4-1: مدل بتن نمونه Control Beam در نرم افزار آباکوس
در شکل 4-2 نحوه ی میلگرد گذاری در داخل تیر بتنی در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-2: نحوه ی میلگرد گذاری در نمونه Control Beam
در شکل 4-3 مدل کامل شده تیر شاهد در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-3: مدل کامل نمونه Control Beam در نرم افزار آباکوس
در شکل 4-4 مدل آزمایشگاهی این تیر نمایش داده شده است.
شکل 4-4: مدل آزمایشگاهی نمونه Control Beam [4]
نحوه ی مش بندی نمونه در نرم افزار آباکوس در شکل 4-5 نمایش داده شده است.
شکل 4-5: مدل مش بندی نمونه Control Beam در نرم افزار آباکوس
تنش ایجاد شده در تیر شاهد در شکل 4-6 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که در محل بارگذاری و در محل تکیه گاه ها تمرکز تنش وجود دارد.
شکل 4-6: تنش ایجاد شده در نمونه Control Beam در نرم افزار آباکوس
تغییر مکان در راستای Y تیر شاهد در شکل 4-7 نشان داده شده است.
شکل 4-7: تغییر مکان در راستای Y نمونه Control Beam
تغییر مکان کلی تیر شاهد در نرم افزار آباکوس در شکل 4-8 نمایش دهده شده است.
شکل 4-8: تغییر مکان کلی نمونه Control Beam
نمودار بار تغییر مکان تیر شاهد در نمونه آزمایشگاهی و مدل آباکوس در شکل 4-9 با هم مقایسه شده اند.
شکل 4-9: نمودار بار- تغییر مکان نمونه Control Beam
4-2-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو
4-2-1-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو مربعی
در این مطالعه در وسط تیر عمیق بتن مسلح یک نوع بازشوی مربعی با دو اندازه متفاوت در نظر گرفته شده است. ابعاد این بازشو برابر با mm 150×150 و mm 200×200 می باشد. که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت.
4-2-1-1-    تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی مربعی با ابعاد mm 150
در مرکز تیر بتنی یک باز شو مربعی به mm 150 قرار داده شده است که با نام Sq-150 شناخته می شود. در شکل 4-10 مدل بتن تعریف شده نمایش داده شده است.
شکل 4-10: مدل آباکوس نمونه Sq-150
در شکل4-11 نحوه ی میلگرد گذاری در داخل نمونه Sq-150 در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل4-11: نحوه ی میلگرد گذاری نمونه Sq-150
در شکل 4-12 مدل کامل شده تیر بتنی در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-12: مدل کامل شده نمونه Sq-150
 نحوه ی مش بندی نمونه در نرم افزار آباکوس در شکل 4-13 نمایش داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است نوع مش بندی منظم است.
شکل 4-13: مدل مش بندی نمونه Sq-150
برای تحلیل مدل از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. پس از تحلیل مدل نتایج زیر مشاهده شد. تنش ایجاد شده در نمونه Sq-150 در شکل 4-14 نشان داده شده است.
شکل 4-14: تنش ایجاد شده در نمونه Sq-150
تغییر مکان در راستای Y در نمونه Sq-150 در شکل 4-15 نشان داده شده است.
شکل 4-15: تغییر مکان در راستای Y نمونه Sq-150
تغییر مکان کلی نمونه Sq-150 در شکل 4-16 نشان داده شده است.
شکل 4-16: تغییر مکان کلی نمونه Sq-150
نمودار بار-تغییرمکان تیر در نمونه آزمایشگاهی و مدل آباکوس در شکل 4-17 نشان داده شده است.
شکل 4-17: نمودار بار-تغییر مکان نمونه Sq-150
همانطور که مشاهده می شود، وجود بازشو سبب کاهش ظرفیت باربری تیر شاهد شده است و در ظرفیت نهایی تحمل بار نمونه Sq-200 در حدود kN 83 می باشد. و نتایج نشان می دهد که ایجاد بازشو سبب کاهش ظرفیت باربری نمونه خواهد شد.
4-2-1-2-    تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی مربعی با ابعاد mm 200
در مرکز تیر بتنی یک باز شو مربعی به mm 200 قرار داده شده است که با نام Sq-200 شناخته می شود. در شکل 4-18 مدل بتن تعریف شده نمایش داده شده است.
شکل 4-18: مدل آباکوس نمونه Sq-200
در شکل 4-19 نحوه ی میلگرد گذاری در داخل تیر بتنی نمایش داده شده است.
شکل 4-19: نحوه ی میلگرد گذاری نمونه Sq-200
در شکل 4-20 مدل کامل شده تیر بتنی در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-20: مدل کامل نمونه Sq-200
نحوه ی مش بندی نمونه Sq-200 در نرم افزار آباکوس در شکل 4-21 نمایش داده شده است.
شکل 4-21: مدل مش بندی شده نمونه Sq-200
برای تحلیل مدل از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. پس از تحلیل مدل نتایج زیر مشاهده شد. تنش ایجاد شده در نمونه Sq-200 در شکل 4-22 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که در گوشه های بازشو تمرکز تنش بیشتر است.
شکل 4-22: تنش ایجاد شده در نمونه Sq-200
در شکل 4-23 تغییر مکان در راستای Y در نمونه Sq-200 نشان داده شده است.
شکل 4-23: تغییر مکان در راستای Y نمونه Sq-200
در شکل 4-24 تغییر مکان کلی نمونه Sq-200 نشان داده شده است.
شکل 4-24: تغییر مکان کلی نمونه Sq-200
نمودار بار-تغییر مکان تیر در نمونه آزمایشگاهی و مدل آباکوس نمونه Sq-200 در شکل 4-25 با هم مقایسه شده اند.
شکل 4-25: نمودار بار- تغییر مکان نمونه Sq-200
نتایج نشان می دهد که افزایش ابعاد بازشو تاثیر زیادی در کاهش ظرفیت باربری تیر عمیق بتن مسلح دارد. همانطور که مشاهده می شود، وجود بازشو سبب کاهش ظرفیت باربری تیر شاهد شده است و در ظرفیت نهایی تحمل بار نمونه Sq-200 در حدود kN 63 می باشد.
4-2-2-    تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی دایره ای
علاوه بر بازشو مربعی در این مطالعه یک نوع بازشوی دایره ای با ابعاد متفاوت نیز در نظر گرفته شده است. ابعاد بازشوی دایره ای نیز با قطر mm 150 و mm 200 در مرکز تیر بتنی عمیق می باشد.
4-2-2-1-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای با قطر mm 150
در مرکز تیر بتنی یک باز شو دایره ای به قطر mm 150 قرار داده شده است که با نام C-150 شناخته می شود. در شکل 4-26 مدل بتن تعریف شده نمایش داده شده است.
شکل 4-26: مدل آباکوس نمونه C-150
در شکل 4-27 نحوه ی میلگرد گذاری در داخل نمونه C-150 در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-27 نحوه ی میلگرد گذاری نمونه C-150
در شکل 4-28 مدل کامل شده تیر بتنی در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-28: مدل کامل شده نمونه C-150
نحوه ی مش بندی نمونه در نرم افزار آباکوس در شکل 4-29 نمایش داده شده است.
شکل 4-29: مدل مش بندی نمونه C-150
برای تحلیل مدل از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. پس از تحلیل مدل نتایج زیر مشاهده شد. تنش ایجاد شده در تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی در شکل 4-30 نشان داده شده است.
شکل 4-30: تنش ایجاد شده در نمونه C-150
در شکل 4-31 تغییر مکان در راستای Y نمونه C-150 به نشان داده شده است.
شکل 4-31: تغییر مکان در راستای Y نمونه C-150
در شکل4-32 تغییر مکان کلی نمونه C-150 نشان داده شده است.
شکل 4-32 تغییر مکان کلی نمونه C-150
نمودار بار تغییر مکان تیر در نمونه آزمایشگاهی و مدل آباکوس در شکل 4-33 با هم مقایسه شده اند.
شکل 4-33: نمودار بار-تغییر مکان نمونه C-150
همانطور که مشاهده می شود، وجود بازشو سبب کاهش ظرفیت باربری تیر شاهد شده است و در ظرفیت نهایی تحمل بار نمونه C-150 در حدود kN 94 می باشد.
4-2-2-2-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای با قطر mm 200
در مرکز تیر بتنی یک باز شو دایره ای به قطر mm 200 قرار داده شده است که با نام C-200 شناخته می شود. در شکل 4-34 مدل تیر بتنی تعریف شده نمایش داده شده است.
شکل 4-34: مدل آباکوس نمونه C-200
در شکل4-35 نحوه ی میلگرد گذاری نمونه C-200 در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل4-35: نحوه ی میلگرد گذاری نمونه C-200
در شکل 4-36 مدل کامل شده نمونه C-200 در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-36: مدل کامل شده نمونه C-200
نحوه ی مش بندی نمونه در نرم افزار آباکوس در شکل 4-37 نمایش داده شده است.
شکل 4-37: مدل مش بندی نمونه C-200
برای تحلیل مدل از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. پس از تحلیل مدل نتایج زیر مشاهده شد. تنش ایجاد شده در نمونه C-200 در شکل 4-38 نشان داده شده است.
شکل 4-38: تنش ایجاد شده در نمونه C-200
تغییر مکان در راستای Y در نمونه C-200 در شکل 4-39 نشان داده شده است.
شکل 4-39: تغییر مکان در راستای Y نمونه C-200
تغییر مکان کلی نمونه C-200 در شکل 4-40 نشان داده شده است.
شکل 4-40: تغییر مکان کلی نمونه C-200
نمودار بار- تغییر مکان نمونه آزمایشگاهی و مدل آباکوس در شکل 4-41 با هم مقایسه شده اند.
شکل 4-41: نمودار بار-تغییر مکان نمونه C-200
نتایج نشان می دهد که افزایش ابعاد بازشو تاثیر زیادی در کاهش ظرفیت باربری تیر عمیق بتن مسلح دارد. همانطور که در نمودار مشاهده می شود، وجود بازشو سبب کاهش ظرفیت باربری تیر شاهد شده است و در ظرفیت نهایی تحمل بار نمونه C-200 در حدود kN 69 می باشد.
4-3-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی تقویت شده با CFRP
در این بخش برای بررسی میزان تاثیر نوع بازشو و نیز میزان تاثیر ورق CFRP بر روی انواع نمونه ها، به بررسی عددی انواع نمونه ها پرداخته می شود تا میزان اثر و میزان بهبود عملکرد نمونه های مورد نظر مورد مطالعه قرار گیرد.
4-3-1-    تیر عمیق بتن مسلح تقویت شده با CFRP با بازشوی مربعی
برای میزان اثر ورق CFRP بر تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی، یک لایه ورق CFRP با مشخصات ذکر شده در دورتادور بازشو به شکل U استفاده شده است. برای بررسی بیشتر اثر تقویت از دو نمونه استفاده شده است.
4-3-1-1-    تیر با بازشوی مربعی تقویت شده با CFRP با ابعاد mm 150
در این رابطه، از نمونه Sq-150 استفاده می شود که در بخش قبل به بررسی عملکرد آن بدون وجود  تقویت پرداختیم. در این مطالعه برای این نمونه نام CFRP-Sq-150 انتخاب شده است که در شکل   4-42 مدل بتن تعریف شده نمایش داده شده است.
شکل 4-42: مدل نمونه CFRP-Sq-150
در شکل 4-43 نحوه ی میلگرد گذاری نمونه CFRP-Sq-150 نمایش داده شده است.
شکل 4-43: نحوه ی میلگرد گذاری نمونه CFRP-Sq-150
در شکل 4-44 مدل کامل شده نمونه CFRP-Sq-150 در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-44: مدل کامل شده نمونه CFRP-Sq-150
نحوه ی مش بندی نمونه در نرم افزار آباکوس در شکل 4-45 نمایش داده شده است.
شکل 4-45: مدل مش بندی نمونه CFRP-Sq-150
برای تحلیل مدل از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. پس از تحلیل مدل نتایج زیر مشاهده شد. تنش ایجاد شده در نمونه CFRP-Sq-150 در شکل 4-46 نشان داده شده است.
شکل 4-46: تنش ایجاد شده در نمونه CFRP-Sq-150
نمودار بار-تغییرمکان نمونه CFRP-Sq-150 در شکل 4-47 نمایش داده شده است.
شکل 4-47: نمودار بار-تغییر مکان نمونه CFRP-Sq-150
نتایج نشان می دهد که با وجود اینکه وجود بازشو موجب کاهش ظرفیت باربری نمونه شده است، ورق CFRP تا حدودی این کاهش را جبران نموده و موجب افزایش ظرفیت بار بری تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو شده است که در این نمونه مشاهده می شود که تیر در حالت تقویت شده بار در حدود kN 96 را تحمل می کند.
4-3-1-2-    تیر با بازشوی مربعی تقویت شده با CFRP با ابعاد mm 150
دراین مورد از نمونه Sq-200 استفاده می شود که در بخش قبل به بررسی عملکرد آن بدون وجود  تقویت پرداختیم. در این مطالعه برای این نمونه نام CFRP-Sq-200 انتخاب شده است که در شکل   4-48 مدل بتن تعریف شده نمایش داده شده است.
شکل 4-48: مدل آباکوس نمونه CFRP-Sq-200
در شکل 4-49 نحوه ی میلگرد گذاری در نمونه CFRP-Sq-200 در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-49: میلگردگذاری نمونه CFRP-Sq-200
در شکل 4-50 مدل کامل شده تیر بتنی در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-50: مدل کامل شده نمونه CFRP-Sq-200
نحوه ی مش بندی نمونه در نرم افزار آباکوس در شکل 4-51 نمایش داده شده است.
شکل 4-51: مدل مش بندی نمونه CFRP-Sq-200
برای تحلیل مدل از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. پس از تحلیل مدل نتایج زیر مشاهده شد. تنش ایجاد شده در نمونه CFRP-Sq-200 در شکل 4-52 نشان داده شده است.
شکل 4-52: تنش ایجاد شده در نمونه CFRP-Sq-200
نمودار بار-تغییر مکان نمونه CFRP-Sq-200 در مدل آباکوس در شکل 4-53 نمایش داده شده است.
شکل 4-53: نمودار بار-تغییر مکان نمونه CFRP-Sq-200
با توجه به نتایج می توان گفت که با وجود اینکه وجود بازشو موجب کاهش ظرفیت باربری نمونه شده است، ورق CFRP تا حدودی این کاهش را جبران نموده و موجب افزایش ظرفیت باربری تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو شده است که در این نمونه، تیر در حالت تقویت شده بار در حدود         kN 68 را تحمل می کند.
4-3-2-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو دایره ای تقویت شده با CFRP
برای میزان اثر ورق CFRP بر تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی دایره ای، یک لایه ورق CFRP با مشخصات ذکر شده در دورتادور بازشو به شکل U استفاده شده است. برای بررسی بیشتر اثر تقویت از دو نمونه دایره ای استفاده شده است.
4-3-2-1-    تیر با بازشوی دایره ای تقویت شده با CFRP با قطر mm 150
در این بخش از نمونه C-150، که در بخش قبل بدون تقویت مورد بررسی قرار گرفت استفاده شده است. در این مطالعه برای این نمونه نام CFRP-C-150 انتخاب شده است که در شکل 4-54 مدل بتن تعریف شده نمایش داده شده است.
شکل 4-54: مدل آباکوس نمونه CFRP-C-150
در شکل 4-55 نحوه ی میلگرد گذاری نمونه CFRP-C-150 نمایش داده شده است.
شکل 4-55: نحوه ی میلگرد گذاری نمونه CFRP-C-150
در شکل 4-56 مدل کامل شده تیر بتنی در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-56: مدل کامل شده نمونه CFRP-C-150
نحوه ی مش بندی نمونه در نرم افزار آباکوس در شکل 4-57 نمایش داده شده است.
شکل 4-57: مدل مش بندی نمونه CFRP-C-150
برای تحلیل مدل از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. پس از تحلیل مدل نتایج زیر مشاهده شد. تنش ایجاد شده در نمونه CFRP-C-150 در شکل 4-58 نشان داده شده است.
شکل 4-58: تنش ایجاد شده در نمونه CFRP-C-150
نمودار بار-تغییر مکان نمونه CFRP-C-150 در مدل آباکوس در شکل 4-59 نمایش داده شده است.
شکل 4-59: نمودار بار-تغییرمکان نمونه CFRP-C-150
نتایج نشان می دهد که با وجود اینکه وجود بازشو موجب کاهش ظرفیت باربری نمونه شده است، ورق CFRP تا حدودی این کاهش را جبران نموده و موجب افزایش ظرفیت بار بری تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو شده است که در این نمونه مشاهده می شود که تیر در حالت تقویت شده بار در حدود kN 104 را تحمل می کند.
4-3-2-2-    تیر با بازشوی دایره ای تقویت شده با CFRP با قطر mm 200
در این بخش از نمونه Sq-200، که در بخش قبل بدون تقویت مورد بررسی قرار گرفت استفاده شده است. در این مطالعه برای این نمونه نام CFRP-C-200 انتخاب شده است که در شکل 4-60 مدل بتن تعریف شده نمایش داده شده است.
شکل 4-60: مدل نمونه CFRP-C-200
در شکل 4-61 نحوه ی میلگرد گذاری در داخل نمونه CFRP-C-200 نمایش داده شده است.
شکل 4-61: نحوه ی میلگرد گذاری نمونه CFRP-C-200
در شکل 4-62 مدل کامل شده تیر بتنی در نرم افزار آباکوس نمایش داده شده است.
شکل 4-62: مدل کامل شده نمونه CFRP-C-200
نحوه ی مش بندی نمونه CFRP-C-200 در شکل 4-63 نمایش داده شده است.
شکل 4-63: مدل مش بندی نمونه CFRP-C-200
برای تحلیل مدل از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. پس از تحلیل مدل نتایج زیر مشاهده شد. تنش ایجاد شده در نمونه CFRP-C-200 در شکل 4-64 نشان داده شده است.
شکل 4-64: تنش ایجاد شده نمونه CFRP-C-200
نمودار بار-تغییر مکان نمونه CFRP-C-200 در مدل آباکوس در شکل 4-65 نمایش داده شده است.
شکل 4-65: نمودار بار-تغییر مکان نمونه CFRP-C-200
نتایج نشان می دهد که با وجود اینکه وجود بازشو موجب کاهش ظرفیت باربری نمونه شده است، ورق CFRP تا حدودی این کاهش را جبران نموده و موجب افزایش ظرفیت بار بری تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو شده است که در این نمونه مشاهده می شود که تیر در حالت تقویت شده بار در حدود kN 92 را تحمل می کند.
4-4-    مقایسه تیر عمیق بتنی ساده و تیرهای عمیق بتنی دارای بازشو
در نمودار 4-66 تیر عمیق بتن مسلح ساده بدون بازشو و تیر بتن مسلح با بازشوی مربعی و بازشوی دایره ای نمایش داده شده است.
شکل 4-66: نمودار مقایسه بار-تغییر مکان تیر عمیق بتنی ساده و تیرهای عمیق با بازشو
با توجه به نتایج تحلیل در نمودارها، مشاهده می شود که تیر شاهد تقریبا نیروی kN 153، نمونه C-150 مقدار kN 94، نمونه Sq-150 مقدار نیروی kN 83، نمونه C-200 مقدارنیروی kN 68 و نمونه Sq-200 مقدار نیروی kN 62 را تحمل کرده اند. با توجه به مقادیر این نتایج، نمونه C-150  نسبت به تیر شاهد 38 درصد و نمونه Sq-150 نسبت به تیر شاهد 45 درصد و نمونه C-200  نسبت به تیر شاهد 53 درصد و نمونه Sq-200  نسبت به تیر شاهد 55 درصد کاهش ظرفیت داشته اند.
4-5-    مقایسه تیر بتنی عمیق با بازشو و تقویت شده با CFRP
در شکل 4-67 نمودار بار-تغییرمکان نمونه هایی با بازشو و تقویت شده با CFRP نمایش داده شده است.
شکل 4-67: نمودار بار تغییر-مکان نمونه های با بازشو و تقویت شده با CFRP
مقادیر به دست آمده از نتایج تحلیل و مقایسه آن ها نشان می دهد که نمونه CFRP-C-150  نسبت به حالت بدون تقویت آن 6/9 درصد و نمونه CFRP-Sq-150 نسبت به حالت بدون تقویت آن 5/13 درصد و نمونه CFRP-C-200  نسبت به حالت بدون تقویت آن 26 درصد و نمونه CFRP-Sq-200  نسبت به حالت بدون تقویت آن 9 درصد افزایش ظرفیت داشته اند. در نگاهی کلی تر نتایج نشان می دهد که اثر ورق CFRP در تقویت تیرهای عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای بیشتر بوده و عملکرد بهتری نسبت به بازشوی مربعی دارند.

فایل اکسل طراحی شمع های درجاریز بتنی و محاسبه طول مورد نیاز
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی شمع های درجاریز بتنی بوده که با بررسی ظرفیت باربری طول مورد نیاز آنها را محاسبه مینماید. امیدواریم دانش، تجربه و انرژی بکار گرفته شده در تهیه این مجموعه ارزشمند مورد توجه و استفاده مهندسان و علاقه مندان عزیز قرار گیرد.   ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی بر اساس آیین نامه AISC با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی می باشد که بر اساس آیین نامه AISC و با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله محاسبات را انجام داده و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی براکت فلزی بر اساس آیین نامه AISC-ASD 9th, Appendix F
فايل پيوست

 براکت های فلزی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت فلزی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی براکت بتنی بر اساس آیین نامه IBC 2018 - ACI 318,19 و CBC 01 - ACI 318,95
فايل پيوست

 براکت های بتنی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت بتنی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل تحلیل اتصال برشی دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ
فايل پيوست

 این برنامه ظرفیت برشی اتصال پیچ و مهره ای دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ را محاسبه می کند، ابزاری مناسب برای طراحی صفحات gusset و اتصالات پیچ و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو و استفاده از آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR اطلاعات ورودی را تحلیل و نتایج را ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

طراحی ابعاد و سازه شالوده های عمیق (شمع ها و پایه های عمیق) در خشکی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه" تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 64500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
فايل پيوست

 "پروژه دانشجویی مهندسی عمران" بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و pdf بالغ بر 146 صفحه (4 فصل) فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 1-2- شکل پذیری سازه ها 1-3- مفصل و لنگر پلاستیک 1-4- منحنی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 64500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

شناسایی و رتبه بندی دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و ارائه راهکارهای کاهش آن: مطالعه موردی پروژه های "پتروشیمی الف"
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش مهندسی و مدیریت ساخت"   شناسایی و رتبه بندی دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و ارائه راهکارهای کاهش آن: مطالعه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل طراحی و محاسبه سیستم روشنایی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره کننده های حرارتی PCM
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد - گرایش تبدیل انرژی" تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره­ کننده ­های حرارتی PCM   تهیه شده بصورت کاملا انحصاری توسط ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 449000 تومان

مکانیک شکست (Fracture Mechanics)
فايل پيوست

مقدمه : یکی از عمده ‌ترین مسائلی که انسان از زمان ساختن ساده‌ترین ابزارها با آن مواجه بوده است پدیده شکست در اجسام می‌باشد و درواقع برای استفاده از مواد ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 49500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

 Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

 Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 64500 تومان

جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى65 نانومتری
فايل پيوست

 Abstract In this paper a new full adder (FA) circuit optimized for ultra low power operation is proposed. The circuit is based on modified XOR gates operated in the subthreshold region ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 49500 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 49500 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

 Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2023